Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

B A LE MÜSABAKALÂRI 17 Kasım Pazar saat 17 de Bu güzel müsabakaları istiyenler takib edebılecektir. Yerlerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz. Telefon: 23340, Eminönü Halkevi V. Silâhları azaltmak kabil olacak J 23 UncüyılSayı: 798! K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta~kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24296. Yaa Işleri: 24299, Matbaa: 24290. uriyet Pazartesi 4 Kasım 1946 Kf SISELERİ Saym osft ve müşterüerinin candan kutlar er dîler. Na. M. RİFAT PEKÎS D. Partinin beyannames Celâl Bayar, Cumhur Başkanının nutkuna cevab veriyor İktisadî işlerde ve hayat pahalıhğı mevzuunda, iktidar partisi hükumeti şiddetle tenkid edilmekte, dış siyasette ise partiler arasında ayrılık olmadığı belirtilmektedir Ankara, 3 (Telefonla) Demokrat Parti lideri Celâl Bayar, bu gece saat 24 te Demokrat Partinin f.şağıdaki b€yannamesini yayınlamıştır: «Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, I kasım Mfelıs açılış nutkunu, iktidar partismın iç ve dış meselcleri etrafmdaki görüslerinin bir ıfadesi olarak kabul «tnıekte ve bu sebeble bu nutka karşıhk olarak kendi goruşlerını umumi efkâra arzetmek mecburiyetini duymaktadır. Nutukta, memleketin malî vs iktisadî işlerile dış ve iç politika meselelerine kısaca ve umumî ifadelerle temas olunmak istendiği dikkati çckmektedır. Bu itibarla nutuktan sarih ve kat'î manalar çıkarmak güç olmakla beraber hukumetçe ve Halk Partisince takib olunan hareket hattile hükumet gazetelerinin neşriyatı, bu nutukla bir arada mütalea edılince durumu oldukça vuzuhla gormek koiayla^r. Nutukta, malî ve iktisadî işlerirnizin hükumetçe ön plâ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Amerika basını, silâhsızlanma işinde Sovyetlerin samimiyetine inanmıyor! Dörtîer Konferansı bugün Nevyorkta toplanarak usul meselesini görüşecek Amerikstda seçim NewYork 3 (a.a ) Dört Dış Işleri Bakaru konferansı, pazartesi gunü Amerika saatile dortte NewYork"ta, hususî surett« hazırlanan WaldarfAstoria otelinin salonlarında açılacaktır. Dört büyükleri Bevin, Byrnes, Coı^ve de Murville ve Molotov temsil edecsklerdir. İlk oturumların usul meselelerine inhisar etmesi muht€Tneldir. ırteşik Amerikada birkaç gün sonra yapılacak seçimin neticesi her yerde merakla Bevîn'in NewYorktaki beyanatı beklenijor. Şimdiden heyecana kapılan başmuharrirlere rashyoruz. CumhuriNewYork, 3 (a a.) «Aquıtania» yetçiler kazanırsa şö>le, dcmokratlar kavapurundan çıkan İngiltere Dış Işleri zanırsa böyle olacak dijerek tefsir yarıBakanı Mr. Bevin, henuz hiçbir g?z<>te çına girişenler arasında bedbin tahminokumadığını ve nutuklan dinlemedi Receb Psker, Keçiören C. lere cîoğru kayanlann sayısı az değil. ğini söyliycrek Birleşmiş Milletler geCumhuriyetçilerin kongrede ekserfyeti H. Parti kongresinde, parnel kurulunda silâhsızlanma hakkmda ele geçinnesi ihtimali bilhassa Ingilizleri yapılan teklifler üzerine yorumlarda tiülerle bir konuçma yaptı endiseye dÜEÜrüyor. «Demokratlar kaybulunmaktan Lmtina etmiştir. bederse, Amerika infiradcılığa gidecek. Birleşmiş Mılletler Kurulu ve Dış IşAnkara 3 (a a ) Başbakan Receb hükmiıne varan bir gazete hcmen feryaleri Bakanlan konseyi çalışmabnndan Peker, dun. Ksçıören C. H. P. bucak dı basmış: daha uzunca bahsedtn Bevin demiştir | kongre.'inın sonunda üyelere hıtaben a İngiltere yalnız kalacak! ki: ' sığıdaki demeçte bulunmuştur: Dij e haj'kırıj or. « Barış konferansı ve Birleşmiş Mıl| < Parü arkadaşlanm; sizlerden biri Derhal söyliyelim ki. cğer bu gazeteletler çalişmaları istediğimiz süıatle cf.arak Keçıorcn ocağınia kayıdlı bir Güzel Edirneden bir gorünüş nin korkusu gerçeklesir de Bir'csik Arıelışsmez. Esasen karşımıza çıkan roeFaıtüı sıfatile aranızda bulunmak ve merika bir gün infiradcılık yolıına sa=s!eleri derm bir incelemeye tabiî tutburai konsresine katılmak benım için parsa yalnız İngiltere değil, bütiin dünmamız daha hayırlıdır. Birleşmiş Milbılıtlı ve sertnç \erici bir şerdir. Eizya jalnız kalır. Bu. hatlâ yalnızlıktan letler Kurulunım işlerini yavaşlatan. tak r zaman zaman yükseic devlet vazıfesl Amerika ve So\\ct Rusya Dıs Bakanları Paris konferansı esnasındaki fceter bir sey olur, anarsi bulutlan yer Arkası Sa. 3. Sü. 2 de bir ziyafette kad*h tokusturuy orlar jüzünün her tarafını birdcn karanlığa boğar. Fakat bağınp çağırmakla. ortaliğı giiI • rül<üy« »ermekle hâdis«Ierin önlenemiyecejjt meydandadm Sbğukksnh olalffoi ve tarafsır. objektif bir gorüşle etratıınıza bakalım; "" Bir defa. Amerika kolayhkla infiradcı olabilir mi? Öniünüzdeki seçim sonunda cumhuriBugün Kurban bayramıdır. CUMBazan hayalle hakıkat arasında o\ le ayağınızı basmadınızsa bu serhad şehyetçi partinin konçrede ekseıiveti kaHURİYET, ses giit okuyucıılarının genış bir uçurum oluyor ki siz, o ha rimizın ne kadar harab oldugUTiu görzanması ihtimali, demokraltara nazaran bajramını kutlar ve saadetler diler. kıkatle karşılaştığınız zaman tam?m:le düğünüz zaman «Hayır. hayır!» dıyecek daha fazla olmasa bile gene vardır. DeGazetemiz. bayram münasebetile şaşkma donüyor ve gözlerınizle röıdü ve kendinizi olsa olsa hakıkî Edirnepin mokrat parti uzun y ıllardanberi Amerisah, çarsaınba ve perşembe gunlcri ğunüze bir türlü inanmak istemi,'or<ıı bir kazasmda zannedeceksinız. Fakat kanın mukadderatını sırtında ta c ımıstır. çıkmıyacak ^e cuma günü neşir vanuz. Eğer Edirnt'yi sadece tarih kitab Selimiye, o inee ve zarif minareifrıle, Roosevelt öldükten sonra. paıti en kııvzifesine de\ am edecektir. larmda okudunuz ve Trakyaya he:ıuz A r k a s ı S a . 5 , S ü . lde vetli dayanağmı kavbetmis, Amerikada Gazetcmizin çıkmadığı bu günçok şey demek olan sevimli ve popüler lerde, Istanbul Gazeteciler Cemiyeti bir seften mahrum kalmıştır. Sonra, her tarafından hazırlanacak olan «Bayyerde olduğu gibi orada da lıarb zaruram Gazetcsi» çıkacaktır. retlerinin doğurdtığu eknnomik sıkıntılar vardır. Bülün bunlar halka bir değişiklik arzusu verebilir. karsı taraf da bunlardan isiifade ederek serimierde fcaşan kazanabilir. Fakat unutmıyalıvn Meml?':etım!zde bir müddettenbeıı Id. İkinci Cihan Harbinin tasfiyesi hemlsafir bulunan İngılterenin eski Anrüz yapılmanustır. Hâdiselerin iciııde kara büvük elçisı Sır Clark George dün , pişen, harb felâketi karsısmda Amerikasabah Ankaradan şehrimize g«lm;ştir. yı idare edip zafere kavusturan HemokSir Clark G«orge bugün limanımızdan rat partiyi halk is basından uzaklaştırhareket edecek olan Ege vapurıle memroamak da istiyebilir. leketıne donecektir. | Asıl dikkat edilecek nokta: her ne Eskı bujük elçi. kendUile görüşen bir elursa olsun Truman hükumeti daha iki arkadr.rımıza şunları söylemıştir: zun bt.yük bir torenle karşılanacaklarsene iktidar yerinde kalacakhr. Secim, Eski bir Türk dostu olan bsn, on dır. Umum müdur Vildan Aşir de, bu ler, mebusRn meclisinin bütünü ile âvan dört senelik bir ayrılıktan sonra çok Toıende bulunmak ve gahb çocuklannın meclisinin bir kısmına aiddir. Cumhur se\dığim memleketınize tekrar geldıBaşbakan Receb Peker ?l:nlanrdan öpmek üzere bızaat İstanreisliğinin, yani hükumetin mukaddera ğımd3n dolayı memnunum. Nazik davebaşında ve mes'uliyet yükıi altında bubuia gelecektir. tını çizecek olan büyiik seçim 1948 yılm tile bana bu fırsatı veren Türk hükumeIsveçteki müsabakalarin tafsilâtını unuyoruz. da yaoılacaktır. Amerikan politikaMnm tine teşekkur ederim. Buyük Şefiniz Bir bakış ölçüsüne göre yüksek görülea ve Umum müdürluğc gelmiş obir çıkmaza girebilmpsi için simdiki se Atatürkün çizdiği yoldan ajrılmaksızın Sofya 3 (a.a ) Bulgar hükumeti son Ar'rnı Sa A. Su. 4 te S. 3, Sü. 3 te çimde cumhuriyetrilrrin kazanarak kon gösterdiğmiz büyük başarılan heyecanla zamanlarda dört Dış Işleri Bakanları gre çoğunluğıınu ele geçirmeleri de kâfi takdır ediyorum ! konferansma eöndeımis olduğu muhtı«îeşildir. Buııların ayrıca dıs politikada Harb yıllarının çok kat'î şartları rayı bugün yaymlamaktadır, hükumote ayak diremeleri, onıın her te içinde Türk milletinjn ve TUrk hüku1 Bulgaj hukumet.ne göre barış andla>s°bbü«ünü baltalamağa çalısmaları da metinin müştereken takib ettikleri müsmasında yap'lması icab eden başlıca delizımdır. Hâdiseleri gördüğümüz \e an bet polıtikanm hayranıyım. Bu politi^ışiklikler şunlardır; ladığımız kadar biz buna iblimal vere kayı en ufak bir sarsıntıya uğramadan l 1 Bulgaristana müsterek muharıb miyoruz. Amerikan milleti bu kadar av tekib edebilmeniz büyük bir başarıdır sıfatının tanmması ve Bulgaristanın Alkırı bir yol tutmağa kalkarsa. hersevden Bir kere daha anlıyorum ki, Turkiye, Sir George Cı<ıı<\. nıanyaya karşı harbe giriş tarihinin 10 önce kendi öz menfaatlerini çiğnemis o mılli birlik bakımından dünyaya drnek kendi fikirlerini aksettirmiş bulundu eylul 1944 olarak kabulü, laeak kendi bindiği dalı kesen adama olmağa lâyıktır. 2 Yunanhlarm batı Trakya üzerinğunu bildirmiş ve demiştir ki: benzivecektir. ÇünVü, açık konusalım, Sir George Clark, Boğazlar meselesine « Ben de onun ve daha birçokları deki iddialarmın reddi. Amerikayı İkinci Dünya Harbine sürük. 3 Bulgaristanın batı Trakya üzerin Stockholmda yapılan Avrupa şüreş liven sartlar, bngün ortadan kalkmamıs dair kendisine sorulan bir sual üzerine, nın düşündüğü gibi Boğazların daıma şampiyonasında Çoban Mehmed deki mutalebatının Ddrtler konferansı tır. Hitler'in cniine dikilirken Roosevelt'e ngiltere Dış Isleri Bakanı Mr. Bevin'in A Türk kalması taraftarıyım. Sulh için Çekoslovaky alı ile güresirken vam Kamarasmdaki nutkunda tamaile tek çıkar yol budur.> Arkası Sa. 3, Sü. 4 te hak veren Birlesik Devletler halkının Stockholm'da yapılan Avrupa güreş lıueün infiradcılığa kayması bir manaşampiyonasmı, buyük muvaffakıyetler eızlık olnr. Üstü kapalı sözleri bir'taragöstererek kazanan m'llî güreş takımıfa bırakırsak. Amerikan halkı, Hitler'in mızm, Isveçten Fransaya geçtiğini ve Almanvayı dünva ekonomisine hâkim Pariste Fransız güreşçilerıle de müsababir duruma getirerek Birlesik Amerikakalar yapacağını yazmış; Avrupa şamj a rakib olmasından korkuvordu. Bu piyonluğu gibi büyük bir zafer kazankorku hakh idi. Hitler harbi kazansaydı, mış olsn pehlivanlarımızm, bu galıbiyet. Jlkönce Avrapayı. Yakınsarkı ve cenııb ten sonra, hemen anayurda dönmelerı Amerikayı Birlesik Devletlerin müsterisi doğru olacağmı bu sütunlarda kaydet> olmaktan çıkacak sonra Orta ve Umiştim. 7aksarkı ele gecirmeğe çalışacakb. Ame. Dün memnuniyetle öğrendim ki, Berikanm bu tehlikevle bunın burona gelden Terbiyesi Umum Müdürluğü taratnesi için İngiliz İmparatorluğunun yıfından, Paris büyük elçıliğimiz vasıtasile. kılması kâfi idi. Boosevelt bunun icin güreş kafılemiz başkanlıgına bır telgraf Ingiltere ile elele verdi ve Amerika bn cekılerek, mdlî takımımızm, herhangi korkuyu önlemek için infiradcılığa debir yerde maç yapmadan hemen memvam etmedi. lekete dönmesi hususunda talimat veBugün HitleT yikılmıs. fakat omın yeîilmistir. Bu suretle, Fransada yapılmarine baska biri ortaya çıkmıstır. Bu bas< ı evvelee kararlaşmış olsn musabaka= lca birile. Amerika. diinyanm her taralar yapılm'yacak, şampiyon takımımız, fmda mücadele halindedir. Birlesmis Paristen Marsilyaya geçer3k, bugun liMilletler teşkilâtına karsı kendi basına manımi'dan Mars.lyaya hareket edecek rephe kuran Avrupada, Yakınsarkta. olan Ege vapurile anayurda donecckt.r. Orta ve ITzaksarkta yalnız kendi hakiBed'n Terbiyesi teşkılâtımr. kıyme'li ıriye*ini kurmağa calısan hv baska biriUmum muduru arkadaşım Vildan Aşırı. dir. Cumhuriyetciler olsun. demokratlar bu ısabetli kararmdan dolayı tebrik etolsun Birlesik Amerika efkurına hiikme'c Iu7imclır. Evyelce de ı;aret .ettiğım ıneden kııvvetler hakikati yakından çi>Si'oi, ,ıbın uk bır şampıvona kazanmış rnvorlar ve halka da göstermeğe ralısı, o b n bır takımm, bırmcıü's musabajca . yorlar. Su halde ö'nümüîdeki seçimlrr ı larından s(»Ma> her hangı sebeble olursonunda fiir infiradcılık cereyanımı ı D ü n y a p ı l a n , Uk maçlfiiJ ç o k e n t r ı e s a n n e t ı c e l e r v e r m ı ş t ı r . B e s ı k t a ş 2 1 b u i e ^ n M i î j e y e j e n ı l m i s , F e n e ı b d h ç c :a olsun, bsska yerde maç yapması. sa Eski İngîliz sefirî dün n Ankaradan geldi Sir Gearge Clark diyor ki: Sulh için fek çıkar yol, Boğazların daima Tiirk kaSmasıdır. Türkiye, millî birük bakımından dünyaya örnek o l t ^ a lâyıktır» Senelerdeaberi yeni tek bir bina yapılmıyan bu tarihî şehir, günden güne çökmektedir Edirne harab oluyor Millî güreş takımımız memlekete dönüyor Bulgarlar neler Umum Müdürlük, Pariste müsabaka istiyorlar ? Dörtler konferansma 5 maddelik bir talebname gönderdiler yapılmaması için telgrafla emir verdi; pehlivanlarımız törenle karşılanacaklar Dünkü maçlar çok sürprizli geçti j NADÎR N.* Oİ ı E 3 kozia b e r a b s ı e ka'lmıştu. Vefa K a s ı m p a s a y ı , G a l a t a s a r a y d a B e y o ğ l u s p o r u y e n m i ş l e r d i c . Y u k a r ı k ı r e s i m d e F e n e r b a h ç e , 1 Be^kpz ma£indan heyecaah"bir sahoe görüimektedir." Bu maQİarm taisilâU 5 kıci sahif.emizdedir, ':anılacak bır. h^ekît cJuıJu i ^ Güresçüerimız, memleketç döndüklerii r Nç kesiir ]: . Ucuzluktan ümidimil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog