Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»
Sayfalar

m h u r i yet Yunanistanda Bulgar K U R U C U S U . Y U N U S NADİ Telgraf vt mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbul No 246 . Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 242S&. Yazı Işleri: 24299. Matbaa: 2429U Yeni T. Yılmaz Çdrtı: ARKAR Bey arebesi devri Kuruş • fjfİ: Rafet Zaimler İstanbul, Ankara caddesi 80/1 Cumartesi 30 Kasım 1946 lürk hududu yakınlannda yapılan çarpışmalar Yunan hükumeti, batı Trakyaya topçu birlikleri sevkediyor. Iki kasabayı işgal eden âsilerle mücadele başladı îbret flollB B i r Atina Izmir limanında ihracat faaliyeti telgrafında Çaldaris hükumetinin düsmesi kat'î gibi göründüğü bildiriliyor. YunanÂrnavudluk hududunda durum İzmir, bir ihracat humması içinde Fakat bu artış,, 7 eylul kararları ile alâkalı addolunmuyor İzmirîn ticarî mahfilkrine göre hüsnüniyetle alınan 7 eylul kararlarının bilinen neticeleri doğurmasında ticaret ateşelerimizin büyük kabahatleri olmuştur A P. Ajansının Madriddeki temsilcisi, Gcneral Franco ile bir konuşma yaparrk Ispamamn Biılesmiş Milİetler Teşküâtına pirmeM imkânian hakkında ne düfündüğünü soımuş. Işte gencralin cevabı: « Birleşmiş Milletlcr Teş'.dlâh sulhu gerçekten korujabüecek bir ciddiyet derecesine ulaşmadıkça ve harbin doğurduğu ihtiraslar yalısmadıkça Ispanjol milleti bu teşkilâta katılmak lüzumuna lzmir (Hususî) Bütün Ege bblgesi Ankarada toplanan Tütün Kongresine inanmıyacakür.» ticaret haystı bakımından pek hummalı burada büyük ehemmiyet veriliyor. Bu Bir zamaniar Hiller ile Mıısjolini'nin kaynağıjnız bir faalıyet içinds bulunuyor. Uzüm, kongre, en büyük dövız yardınKisı diye tanılan, lıattâ bu yüzincir satışları devam ediyor. Eldeki olan tütünün istikbalini tayin edecekîiş, den aforoz edilmcM isteııen bir hükumct mahsulün en büyük kısmı şimdiden Piyasanm açılmasından önce fîatların çefi tarafından sö\ lendiğini hatırlıyacak ydkssk fiatla satılmıştır. G«rek müs tesbit edilerek ilânı istenmektedir. Tüolmsak, yukarıki sörler mühimdir. tahsil, gerek iharcatçılar durumdan tün müstahsilleri ayrıca geçen seneki Ikinci Cihan Harbiniıı ıırauınî provası Arkası Sa. 3. Sü. 5 te gayet memnun görünüyorlar. Bugün jnahiyetinde u/.un bir iç harbi felâketine uğrıjan bu memleket, karısık menfaatlerin çaüştığı muazzam bir sahne idi. SeUA Batı Avıupanın dip köşesiııde kuvvelli tir kale kurmak istiyen soicularla u>nı Makedonya mıntakn<:ın) ^ii<tcrir I:aı4ta kaleji kendj emirlerr aHnra sokmağa çalısan sağcılar bu sahne ü/erinde tam üç Atina 29 (a.a.) Haber vcrildiğine Joseph Goodwin) Geciken bir haberyıl boğııştular. Bir tarafa Moskova, öbür göıe, Yunan .Jıükumet kuvvefleri batı den öğrenifdiğrtıe göre, Türk hududu tarafa da Roma ve Berlin yardım ediyor Trakyada ıki kasabayı işgal etmiş olan yakınlarındaki Kelfcaj'a mevkiinde cedu. Batı deınokrasileri, kalben solcııları asî kuvvetlere karşı mücadeleye giri? reyan ederi bir çarpışma sırasında hütııtmakla beraber görünüşte tarafsu bir mışlerdir. kumet kuvvetlerı 15 çeteciyi öldürmüş, durum muhafaza ediyor, yatnız Fransa, Makcdonyada yaptığı bir teftiş seya 15 ini yarslamış ve 15 esir almışlardır. bu dıınımu Madrid hükumeti hesabına hatindon dönen Yunan Harbiye Bakanı Atinadan alınan diğer habeıU're göre, Ifman zanıan bozmaktan rekinmiyordu. Dragumis, hükumetin her türlü teravüz gen« Türk hududu eıvaunda Suf'ide 23 Netice itibarile General Franco'nun hareketlerine karşı şiddetli tedbirîer al çeteci öldürülmüş, 18 i yaralanmış ve fcomünistleri yenerek vaziyete hâkitn ol makta olduğunu bildirmisür. 8 i ele geçirilmiştir. Ankara 29 (Telefonla) Tütüneüler miz arasmda müstesna bir mevki ve ması, birçokları tarafından faşizmin bir Edirnenin guneyinde, Orestiasa yakın Tiirk hududu yakınlannda toplantısı bu sabah onda Ticaret Ba ehemmiyeti vardır ve ticaretinin husulaferi sayıldı. Hattâ Ingiltercde ve Ame ArTcas\ Sa. 3, Sü. 2 de Atina 29 (Associated Press muhabiri kanlığında Ticaret Bakanı Atıf Inanm siyeti olan bir maldir. Bu hususiyet dorikada bu yüzden iimidsizliğe düşenler kısa bir nutkile açılmış ve çahşmalara layısiledir ki, böyle toplantıları ber sene , gcrüldü. başlanmıştır. Toplantıda Tekel, Ticaret yapmak güzel bir teamül haline gel , BeHin artık Cebelitarığı kontrol ve Tarım Bakanlıklan temsilcıleri, alıcı miştir ve bu toplantıların güzel verımediyor. Vannki haıbde Afrika Hitlerin kumpanyalar, tacirler ve müstahsillerin leri olduğu geçmişteki vakalarla sabitistilâsma uğrıyacak! iemsilcileri bulunmakta idıler. Ticaret tir. Umid ederim ki, şimdiki toplantıDiyorlardı. Ikinci Cihan Harbi bu tahBakanı nutkunda ezcümle şöyle demiş nm sonucunda alınacak kararlaria, tütün yetiştiricileri için yüz güldürücü ve nıinlerin doğııı olmadığmı gösterdi. Getir: Arkast Sa. 3, Sü. 2 de neral Franco, Nazilere ve fasistlcre karşı « Bilirsiniz ki tütünün mahsulleriİbnissüud, Urdün Kralına Evvlekl gün şehrimbden Trakyava vakıâ dostluk münasebetleri gütmekte ^iden Başbakan Receb Peker, Mıllî Sadevam etti. Hattâ Sovyet Rusyaya bir bir ültimatom göndermiş, vıınma Bakanı Orgeneral Cemil Cahid mavi tiimen göndererek doçu seferine Hicazda askerî hazırlıklar Toydemir. Ordu Mufettişi Orgeneral iştirak bile etti. Fakat umumî çerçevesi içinde barbe karışmadı. Alnıan yıldızıKadri Yamut ve diğer komutanlar dün yapılıyormuş nın pek parladığı devirlerde bazı millî Arhar,, Sa 3. Sü 4 te emellerini gerçekleştirme jollarını araKudiis 29 (a.a.) Ftance Presse amaktan çekinmedijse de ihtiyatı ve jansı bildiriyor: temkini elden bırakmach. Cebelitarığı Büyük Suriye meselesi etrafuıda Arab zorlamak üzere Alman kuvvetlerine memleketleri arasmda yapılan münakendi top;aklarından geçid hakkı tamkaşalar Filistinde büjnik bir alâka U« madı. Taşıt vaMtalarını Mihver emrine takib edılmektedir. Burada fransızca Savcı muavlni All Riza Gürcan, SadAnkara 29 (Telefonla) Vall Sadvermedi. Harb bitene kadar tarafsız kalçıkan haftahk «Le Journal de Jerusareddın Aka aleyhlne D. P. tarafından reddin Aksnın. davaya sebeb olan söztnağı tercih etti. lemt Kral İbnissüud tarafından Urdün leri serfettiginl söylıyerek demiştır kl: Bununla beraber. Mihver devletleri açuan davaya Kırşehlr asliye cezasında Kralı Abdullaha gonderilen ülfimatom Hattâ bunun Üzerins ben de kenyenildikten sonra, Fıanco hükıımctinin devam edilmlşHr. Dinleylcilerîn çoklııhakkında malumat toplattığını yazmak» ğundan dolayı bugünkü oturum İçin de dis'ne şöyl« dedim: büyük güçlüklerle karMİaşacağı tabiî idi. Arka3\ S. 3, Sü. 3 te «Demokrat Partinin blr programı varSokular, eski kinlerini unııtmıış o!a Ağırceza salonu tahsis edilmlş ve dinl«yirilere Savcılıkça giriş kartlan verll dır. Hükumet tarafından tetkik ve kaHükumetin 7 eylul ekonomik kararmazlardı. Başta Sovjet Rusya, birçok Arkas\ S. 3. Sü. 3 te ları üzerinde uzun zamandanberi Ticadevletler Franco'yu dcvirnıek için Bir mlştl. Dinlenen tanıklardan Yozgad C. ret Odasmda yapılan tetkikler sonımda leşmiş Miîletler çerçevesi içinde hare bir mütehassıslar heyeti tarafından hakete geçtiler. Fransa, Madrid hükumetile zırlanan rapor son şeklini almış ve dün münasebetlerini kesmeği bile gö?e alKomunistler tarafından Başvekâlete Odada bütün meslek heyetleri mümesmıştı. AngloSaksonlar ne yapacaklarım silleri hazır bulunduğu halde okunmuş namzed göster'Jen Thorez şaşırmışlardı. Franco giderse, onun yeve tasvib edilmiştir. rine gelecek olan hilkumet, her halde Raporda 7 eylul kararları etrafile inbatı demokrasisine göre ayarlanmış bir celenmekte ve netic« itibarile bu kahükumet olmıj acaktı. Buna imkân yokrarlarla ihracatı arttırmak ve müstahtu. Avrupanın büyük bir kısmını işgal silin kazancmı fazlalaştırmak düşüncealtına alan, her yerde körü körüne Mossinin kat'î olarak tahakkuk ettiği bekovaya bağlı komünistleri is başma gelirtilmekte, diğer hedeflere henüz ulaçiren Sovyet Rusya. bir de Ispanyaya el şılamadığı açıklanmakta idi. atarsa bizim AngloSaksonlann hali nicc Raporu hazırlayan mütehassıs heyet, olacaktı? şu tedbirlerin ahnmasını da teklif etMüşkiil durumda kalan AngloSakParis 29 (a.a.) Reuter muhabiri mektedir: sonlar, Franco'ya karşı ötekilerle birlik1 Devlet inşaatınm derhal durdubildiriyor: te cephe almağa bir türlü yanaşamadıDün gece Fransada bir kabin« buh rulması ve 3 yü müddetle inşaat yapıllar. Franco da büyük bir cesaretle daranı meydana gelmiştir. Bıdault'nun üç maması, yandı. Şimdi vaziyet iyiden iyiye aydıntaraflı koalisyon hükumeti istifa et2 Gümrük tarifelerinin yükseltillanmıstır. Ispanyada herhançi bir rejim miştir. değişikliği Londra ile VVashington'un hiç memesi, Komünist saylavların en kıdemlisi istcmediği bir şeydir. Franco çekilirse.' 3 Maaş ve ücretlere zam yapıbaıamemleket ya anarşiye sürüklenir, yahud Arkas\ Sa 3. Sil. 6 da Arkası Sa 3. Sü. 6 do da tıpkı Polonya gibi. Yugoslavya gibi doğruca Moskovaya bağlı bir hükumctin eline geçer. Bu da batı demokratları hesabına ümid kırıcı bir hâdise olur. Bir zamaniar Nazi Almanyasımn yamağı • İstanbul milletvekili için Meclis saydıklan Franco rejimini AngloSak. tutanaklar encümCni t»rafından soniar bugün kcndilerine dost görmck n karar itirazlar uyandırdı istiyorlar. Koskoca Avrupa kıtası üzeGenel Sekreterliğin son Ankara 29 (Telefonla) Tutanakları rinde her bakımdan güvenebilecekleri pek az devletlerden bir tanesinin de Istamimi dolayısile yapılan inceleme komisyonunun, Zeki Rıza Sporelin mazbatasmın kabul edilemiyeceği panya olduğunu biliyorlar. neşriyata «Ulus» un cevabı neticesine varması muhtelif çevrelerde Iktidar yerine geçtiği gündenberi çok çeşidli akisler uyandırmıştır. Bu kararın zeki bir politika güden Franco, bnnu anlamiftır. Heıhançi bir milletlmırası Ankrr? 29 (Telefonla) «Ulus» un psrti meselesi haline getirilerek umumî heyette serbestçe görüşülmesi uygun kargaşalığında kimlerin kendine nıuhfac jTrm (bu<;ün) çıkacak başyazısı, tu f a•»orüldüğü takdirde aleyhinde mütalea olabilecegi nokta^ında onun tereddüdü naîrlar hakkıııdaki Meclis görüsmeleriyürütecekler arasmda C.H.P. milletveyoktur. Ispanjayı kalıi'l etnıek istemimn eskiden de olduğu gibi hiç bir disip killerinin de bulunacağını tahmin eKd«nyen Birleşmiş Milletler Teskilâtına mey . lin baskısı altmda cereyan etmıveceğin! ler çoktur. Esasen komisyon kararı çoDost Amerikan filosu Iznıirde bıılıınıırl.en. Fargo kravazorıinde dan okurcasına mülâhatlar vererek: tosrih etmektedır. Başyazı. C. H. P. Geğunlukla verilmiştır Hesabmı şaşıran dünya: Bu mütalealara verilen balodan bir göriinüş NADİR NADİ Arhası Sa 3, Sü. 7 de Arkas\ Sa. 3, Sü. i te Telgraflar 3 fincü sahijede Sıfıra gıfır elde var üç!.. Arfcosi So. 3, Sü. 4 te Bsşl}akan dün Tütüncüler, dün Ticaret Bakanlığında ilk toDİantılarını yaptılar, kongreyi açan Trakyadan yeidi TJcaret Bakanı, kısa bir nutuk söyledi Receb Peker, bugün basm mensubları ile mühJm bir görüşme yapacak (D. P.) nin, Yozgad Valisi aleyhinde açtığı dava Dunku muhakemede tanıklardan Yozgad savcı mnavini, valinin davaya sebeb olan sözleri soylediğini bildirdi Büyük Suriye projesi Mütehassıslar heyetinin tetkikleri sona erdi 7 eylul kararları hakkında hazırlanan raporda mühim tekliflerde bulunuluyor Randolph'tan havalanan uçaklar Ankarada Fransada siyasî Uçaklardan biri dün akşam Ankaraya geldi. diğer üçü yarın geliyor, bir uçak da Eskişehre indi buhran devam ediyor Halk Partisinin Zeki Rıza son taminıi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog