Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

umhuri 23 Uncü yri Sayı: 7980 KURUCUSU:fUmt8 NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurtyet tstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Teletonlar: Umuml Santral Num&ran: 24298. Yaa îsleri: 24299. Matbaa: 24290. LtJL yegane kuvvet Pazar 3 Kasım 1946 GIDASI Cumhuriyetçiler seçimi kazanırlarsa Memleketimize gelip giden Yunan gazetecilerinAmerika derhal infiradcılığa dönecek den bir kısmı, hakkımızda, fstiklâl Harbi Halen iktidarda bulunan Demokrat Partînin vazîyeti kuvvetli olmakla beraber, muhalifler şiddetli bir seçim mücadelesine gîrdiler Hükumet ve ekonomi sırasındald kadar düşmanca yazılar yazdılar Bir möddet «vvel, memleketimiz* bir Yunan gazeteciler heyeti gelmiş, İstanbulda, Ankarada, izmirde misafir edilmişlerdi. Dost bir milletin basınım temsil ettikleri için de, bu gazetecileri elimizden geldiği kadar izaz ve ikram etmekte kusur etmemiştik. Şimdi Yunanlı misafir gazetecilerin, seyahat intibaları ha&kında yazdıklan yazdar elimize geçmiş bulunuyor. Yunan gazetecileri, umumiyetle miEafirperverliğimizden memmın ve müteşekkir olmakla beîaber, yazılar umumiyetle dostane değildir; hattâ bazıları Istiklâl Harbi sırasmdaki kadar duşmancadır. Bırkaç örnek vermek istıyoruz: Akropolis, Türk dostluguna kıymet vermekle beraber, <Bugun Turklerin elinde bulunan topraklarm hepsı bizimdi. Bu topraklarımızı elimizden al Amerikada yapılacak Tiirk Yunan dostluguna umumi seçim yakışmıyan çirkin neşriyat Mareşal Ankarada 7 eylul kararlannın memleket eketıomlsine yapacağı müsbet tesirleri göreWmek İÇİn bir müddet beklemek lâzım geldiğini evvelki günkü nutkunda sayın Cumhur Başkanından dinledik. HükuBetçe girişilen «cesaretli» tesebbüslere Memleketimize gelen Yunan gazeiecilcrinin Taksim Cumhuriyet Arkası Sa. 5, S ü . l d e dair herhangi bir hükme varmadan önabidesi önünde alınmış resimleri ee, hâdiselerin gelişmesini dikkatle taJdb etmek gerektiğine bn stirunlarda biı de bir kaç defa işaret etmlştik. Demokratlara Rus tarafFakat şimdi üzülerek söylemeğe mectarlığı isnad eden bir buruz ki, arkada bıraktığımız iki ay Içinde göze çarpan ekonomik değişmeHalkevi başkanı ler, bizi 7 eylul kararlannın isabetine mahkum oldu tnandıracak bir mahiyet taşımıyor. Iş başına gecer geçmez Saracoğln htikuAnkara 2 (Telefonla) Mareşal Fevzi metinln yürüttüğü iktisad politikasını bir Mr. Truman'ın, müteveffa Mr. Roosevelt ile bir arada alınmış resimleri Çakma.k, İzmir ve çevresindeki seyaha | kenara atarak, sanki başka bir parti ikNewYork, 2 (R) Oniimuzdeki zanamıyacağı bütün memlekett* günün tınden bugun Ankaraya dönmüş ve is | tidar yerini kazanmış gibi, birdenbire muhim mevzuunu teşkil etmektedir. tesyonda blr hayli kalaba^ tarafından tamamile ayn bir yol tutan yeni hüku 5 kasım salı günü Amerikada umumî seçim yapılacaktır. Malum olduğu ü^e D^mokratlarm vaziyeti k'Jvvetli olmak karşlarraıştır. met, aldığı kararlardan beklenen nnıhtemel inkişaflar hakkmda halk re, Roosevelt, olduğu zaman muavinı la berabcr, Truman'ın mııhalif'eri o'an İzmirde D.P. lilerin vardığı kannat cumhuriyetçiler de şidd|ıtliiaeçi.i} mü I2mlr 2 (Telefonla) Mareşal Fevrri ] •tkfinna Wç bir jrçıklamada buluncadelelerine girişmişlerdır. ^kırlagln'sorrizınü1 vefaavaüslgeyaha" Cumhur Başkanlığına geçmişü. madı. Receb Peker, Mecliste okuduğu Tahran 2 (a.a.) Tude Partisinın tir.de halkin gösterdigl heyecan ve teprogram nutkunda, harbin doğurduğu dört genchk seçim devresi bu ftv naçiri efkan olan «Rehberı gazetesi, Seçimi Cumhuriyetçiler kazanırsa zahıırat. hakıkaten emsalsiz bir haddl ekonomik sıkıntıiarın giderileceğini erdıği için, seçimler yenilenecektir. terakkiperver partilerce kurulan müşHâmid Şsvket, Haşmet için idam, teTek cepheye girmek teklifinin DemokWa$hırgton 2 (a a ) Âyan mecliîin bulmuştur. Haîkın bu haletl ruhiyesinl Müdahil avukat Ha'.en iktidarda bulunan d€"mokrat mujdelerken, vakıa bir takım ramlardan Arkası Sa 3, Sü. 2 <ie goren İzmir Demokrat Parti ileri gebahserti. Fakat hatırımi7da yanlış kal partinin s«çimlerde tekrar kazanip krrat Parti tarafından reddedilmesi müReşid için de 10 sene hapis cezası verilmesini lenlerimn belki de kalbî temennileri madıysa bu zamlar, memurlara, hâkimnasebetile yayınladığı yazıda bilhassa kendılennde bir kanaat şekllni almışistedi, dava, 11 kaldı lere ve yiiksek mülkiye âmirlerine veçoyle demektedir: tır. Bunlar seçimlerin bir seneye varBoTu 2 (Hususîi Ankara cinayetl rfleceği söylenen tahsisatlardan, tazmi«Hükumetimiz, petrol imtiyan vernıadan yenilenecegıni soylemektedirler. davasına bugiin saat 9 30 dan itibaren natlardan ve çeşidli ödeneklerden ibamek suretile Rusyanm İran durumu ile Hattâ bu kanaatlerı adeta iman haline Ağırceza mahkemesinde devam edıldi. rettL Devlet elile görülen halk hizmetUgüenmekten vazgeçeceğini sanıyorlargeimiştlr. Mareşalın hemen her topGeçen celsede bulunmıyan Müdahil avu lerinln pahaîılandırılacağına dair saym sa. aldanıyorlar. Rusya ile iyi münalanlıda halka: «Memleketi müşkülâttan katı Hâmid Şevket İnce ile Hasm<>tin Receb Peker hattâ bir imada bile buluneebetler tesisi ancak memleietimizde kurtaracağız. Sızde bu hurriyet aşkı de avukatı Feridun da bu celsede hazırdımamıştı. Yenl yil bütçesini kabartacağıcîemokrasinin mevcudiyetile mümkunvam ettıkçe bunu pek yakicda başara lar. Reşid Mercanm vekılı Celâl Yardımna hlç şüphe olmıyan bu maaş zamlanna dür.> cag.z» demiş olması da manalı gorıü cı ise dün Boludan Istanbula döndüf ünkarşıhk nasıl bir muvazene unsuru bumoktedir. den bulunmuj ordu. Ce'se sçılınca evvelâ Başbakan Kavamussaltana partisinin lunacağını merak edenlere biz «bekleŞurası muhakkaktir Id, Marejalın İz Celâl Yardımcımn bir telgrafı okundu. gazetesi «Demokrat İran» da parıâ'nenyiniz!. demekten baska bir şey yapamıtnır vilâjçti içindeki seyahati D. P. ye Avukat mazeretl dolayısıle davanın 8 to seçimlerinin süratle yapılmasmm zayorduk. Nihayet milyarı aşan kabank pek buyuk faydalar saflanuş. adeta se kasıma talikını istiyordu. Müteakıben rurî olduğu noktasında ısrarla durmakbütçe Meclise sunuldu ve arkasmdan ç:m güclerinln ateşinl yeniden alevlen Haşmetin avukatı Feridun Soğüdlügil da bunun nasıl tevzin edileceğini açık| tadır. öz alarak dedi ki; dıımiştir, layan mahud zam haberleri sökiin etti. I On beşinci Meclis seçimlerinin yaDemokrat Partiye isnadda bulunan € Vaziyet, ehemmiyet kesbetmiştir. Paramızın dıs kıymetini dünya şartlarıı pılmasma önümüzdeki aralık ayınm alHalkevi başkanı mahkum oldu Bunu gören bir müdafi sıfatıle bazı müna göre ayarlama opcrasvonu ile temin J tısında başlanacaktır. Ankara, 2 (Tt'lefonla) Bur?ya ge him mamzatım var. Bir sanığm aleyhinedilen oldukça mühim bir kazancdin ! Anlaşma uzatıldı len haberlere gore, Demokrat Parti E de olduğu gibi lehmie de deliller bubaska hükumet tasıt va<=ıtalarma, P.T.T. Tahran 2 (a.a.) Resmî bir kayîâzığ il idare kurulu tarafından Pslo unabileceğini kabul etmek lâzımdır. ticretlerine. gümrük tarifelcrine. kömür Davanın aldığı şekil karşısında ve bünaktan öğrenildiğine göre, kuzey İran fiatlanna bir miktar zam yapıyordu. HüHalkevi başkanı aleyhine açılan. dava kumetten memlekete ucnzluk ve nisbî petrollcTİnm muhteht bir SovyetIrsn ncticelenmi|tir. Davaya sebeb, Palo ün taleblerımizin reddedılmiş olmasma bir ferahlık gpHrmesini beklhen halk, şirketi tarafından işletilmesi ve Azerbay Halkevi başkanı Hakkı Guneyin De rağmen bızim Türk adaletine ıtimadımız biç hazırlanmadığı bu haberler karsı^ıncan meselesinin dostane bir surette balli moirat Partinin Rus parasile kuruldu vardır. Binaenaleyh (tevsıi tahk'kat) tada hayal kırıklığma uğradı. iktisad alaIçin 4 nisanda Tahran'da akdedilen ve ğunu ve Ruslardan muzaharet gordü lebimi tekrar ediyorum. Bir de ?ayet nuıda birdenbire yüriirlüğe konan ser2 ekimde sona eren IranSovyet anlaşğünü âlenen söylemiş olmasıdir. Mah mühim bir hâdisenın tahkikinı isterim ki o da şudur: bestlik rejiminin neticesi olarak da başması üç ay daha uzatılmıştır. keme, suçu sabit görerek Hakkı Guneta gıda maddeleri olmak üzere butün yi üç ay hapse ve 100 lira para ceza Şahid Celâdet Ankara mahkemesinde Avukat Hâmid Şe\ket mahkemede ve Ankara Savcılığmda verdiği yeminli ınallarda bir yükseliş görülmeğe başlansma mahkum etmiştir. koTiuşuyor Bakanlar Kurulu toplandı ifadelerine rağmen bu defa başka şeınıştı. sad, profesör Nüzhet Kürkçüoğlu, avukat Ankara 2 (a a.) Bakanlar kurulu kilde konuşmuştur. Çünkü kendisinin Cumhuriyet bayramında söylediği nuyalan yere şahadetten dolayı tevkif edil Mazlum; Kâzım Giray, Müeyyed ve sulh bugun saat 10 30 da toplanarak 15 e kaiukla Başbakan halkı tatmin edemedi. Arkası Sa. 4, Sü. 6 da dar çalışmıştır. dikten sonra Ankaradan gelen ablasile Dünyanm hic bir yerinde harb zaruretBolu Cezaevinde karşı karşıya gelmesi lerinin doğurduğu tedb'rlerden taraavaziyeti değiştircn'ştir. Celâdet hastadır. rnile vazgeçilmediği halde biz neden mariz mhlu bir adamdır. Ablası Bolu böyle yapmıstık? Alınan tedbirlere niçin Cezaevine gitmiş: lü?um görülmüstü? Memur maaslarma , Gel katil Haşmettir de de kendini para kıymetinde mevdana geîen farkı kurtar. Sen burada yatarsan ben ailene hic bir zaman kapatamn acak bir zam ve çocuklarına nasıl bakarım?» yapılırken havat gene pahahlanmakta Chicago Üniversitesinde atom arastırmalarile uğraşan lâborahıarlardan Demiş ve Celâdet de bütün bunlara devam ederse bunun ne faydası olacakbirinde nranjum madeni üzerinde çahşan bir âlim rağmen bağırmıştır: tı? Sayın Başbakan bayram günü söv« Ben nasıl olmıyan yalan şeyleri 'ediği uzun ve çok teferruatlı nutukta bu Londra 2 (a a.) Daily Express gaze €Atom bombasmın boyu 8 metre, asöyliyebikrim abla?.» tesi, tam hakikat olduğu kaydile ilk ğırhğı da 4 tondur. Birleşik Amerikada NADİR NADt Bunu şahidlerle isbat edeeeğim. Cesahifesinde atom bombası hakkmda aşat bunlardan takr'ben yüz tane vardır. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Ankara 2 (a.a.) Erkek Teknik Oğ lâdet Reşid Mercanm katil olduğunu Arkası Sa. 3, Sü. 4 te ğıdaki tafsilâtı vermektedır. retmcn Okulu ve İkinci Sanat Enstitü Ankarada baa toplantılarda söylemiştir. sü için hazırlanan ve yapısı biten bina Bunlar şunlardır: bugün saat 10,30 da törenle açılmış Malıye Bakanlığı mütercimlerinden E . hr. Milletvekilleril*, Genelkurmay Baş kanı Orgeneral Salih Omurtak ve Bakanlıklar ileri gelenleri ve basın mümessillerinin hazır bulıınduğu bu törende, okul müdüründen sonra Millî Atina 2 (a.a.) Yeni Yunan kabiEğitim Bakanı Şemseddin Sirer bir nu nesinde bakanlıkların taksimi meselesituk söylemiş ve ezcümle d«niştir ki: ne aid dün geceki tartışmalar akametle « nkokullanmızı bitiren mıllet ço neticelenmiştir. Papandreu ile Venizelos ve Kanelocuklarmm yüzd« doksanmm gideceği ve yetişece^i okullar sanat okulları o pulos, sırasile, Dış Işleri, Savunma ve lacaktır. ileri ve refahh bir Türkiye Iktisadî Koordınasyon Bakanlıklarmın yi gerçekleştirmekte sanat okullarımız kendilerine verilmesini istemişlerse de, her türlü öğretim ve eğitim âmıllerimi bu taleb ekseriyet tarafından reddedilzin başmda yer alacaktır. Tük mil miştir. Görüşmelerin akamete mahkum olduleti çalışkan, san'atkâr ve müstphsil bir miUet olacaktır. Bu müesseseler bu ğunu öğrenen Kral, hoşnudsuzlu'ğunu gizlememiştir. Siyasî partilerden herbiri nu sağhyacaktır.> bu muvaffalıyetsizliği diğerine yükleMillî Eğitim Bakanı, bundan sonra mektedir. Cumhur Başkanımızm, teknik öğretime Çaldaris, tngiliz ve Amerikan karşı gösterdiği büyük alâka ve teş viki şükranla kaydederek junlan söyelçilerüe görüştü lemiş tir: Atina 2 (a.a.) M. Çaldaris, • îngiliz « Sayın Cumhur Başkanımız 1940 Büyük Elçisi Mr. Norton ve Amerikan da geleceğin teknikli Türkiyeîini mey Büyük Elçisi Mr. Macvcagh ile uzun dana getirmek üzero gereken teknilr müddet görüşmüştür. Banlarının fikrine bğretim örgütünün kurubnası için il göre M. Çaldaris, muhatefetin koalisyon gililere telkinlerde bulunmuşlar, pro hükumetine girmesi için Müttefiklerin* Okııllarm dün yaptığı törende geçid resmine giren kızlarunız Istanbullu Gene mi patladın yahu?!.. Arkası Sa, 3, Sü. 5 te tavasâjtunu da istemiştir. Yazttı 3 iincü sahlfemizde Terko» bpruşu ^ ÎÜe yapaymj, ben :«pİQ gjbj aabırh değflJmL« İzmirli Demokrallar bir seneye kadar seçimlerin yoflileneceğini umuyor Ankara cinayetini örien esrar perdesi Sovyetler ve İran Mahkeme Başkanı, dün samklara sorduğu suallerin cevabım alaaıadı Ruslara verilen petrol imtiyazları kâfi degilmiş Amerikamn elinde 100 atom bombası var! Bir İngiliz gazetesinin. bombanın sırrına dair ortaya attığı haher. yalanlandı Erkek Teknik Ögretmen Okulu Ankarada yapılan okul dün törenle açıldı r Okul Spor Yuvdlavı açthş töreni J Yunanislanda hükumet buhranı halledilemedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog