Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ZAZ CUMHÜRIYET LER ! 28 Kasım 1946 Resmi dairelerde kauçuk Uüyen fabrijia ve imalâtbanelerin nazan dikkatine: Ofisimiz tarahndan satışa arzedfen tabil ham kauçuklar aşağıdaki fiNet kilosu 7,28 Açüıç ve program 7,30 Müslk atlarla satümaktadır. I Tabü harn kauçuk (LateXle (birlikte) 757 Krç. CPı.j 7,45 Haberler 8,00 Müzlk II Tabiî ham kauçuk 832 Krş. 64 st. CP) S,30 Kapanıs. m Tabü ham kauçuk (LateX) 391 Krş. 45 st. 12 2S Açüıs ve program 12,30 Mü (14817) zlk fPl.) 13,00 Haberler 13,15 Turkçe plAkl&r 13,30 KapaniB, İ&DYO ^ Bugünkü Program Ham kauçuk satılıyor Ticaret Ofisi Umnm MMrfiiği j AN1MIZA GELEtf VE GİDEN VAPURLAR DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE O S L O FERAH SÂZ SALONU ( İPEK SİNEMASI karşısında, Beyoğîu ) ( 29 kasım yarınki cama akşammdan itibaren Kıvmetli sazendeler: Keman: NOBAR TEKYAT Piyano: VALANTİN TEKTAT Klarnet: HAMDİ TOKAY Udî: SELÂNİKLİ ABDİ Tamburl: FUAD Cümbüs: MEHMED KAVALALI Kanun: ZİYA Memleketimizin biricik Ses Sanatkârı * 17 53 Açııs ve program 18,00 Haberler 1S.05 Dans orkestr&sı 18.45 Mü7tk (Pl) 19,00 Haberler 19,15 Geçmişte bugtfn 19,20 Karışık &axkllar 19.45 Tarthl Türk müzlgl 20.15 Radyo gazetesl 20,30 Serbest aaat 20,35 Semaı ve karışık şarkUar 21,00 Emlnönü kazası bekçileri içtn 200 aded kontrol saati satm aluıacaktır. Bu Kltab saatl 21,15 Senlonl orkestr&sı Bekçi Komisyonuna <1 Tchalkovsky: 4 üncü senfonl 2 saatleri temin edebileceklerin Eminönü Kaymakamljğı müraeaatleri ilân olıınur. (14993) Moussorgsky; Çıplâk dağda bir gece) 22.15 Konusma 22,30 Dans müzlgl (Tl) 22,4 5 Haberler 23,00 Kapanıs. Eminönü Kazası Bekçi Komisyonu Bürosundan: NANIFÂTURÂ ITHALÂT. BRUNLANES Vapuru 30 aralıkta llmanımıza gelecek, hamulesini boşalttıktan sonra, eçyayi ticariye yükliyecek ve yolcu kabul edecektir. Fazla tafeilât içln Galatada Hüdavendigâr hanında W. F. HENRY VAN DER ZEE et Co. N. V. Acentahğına müracaat. Tel: 44214 43904. Safiye Ayla Eşsiz Keman Üstadı Okuyucu hanendeler: SELÂNİKLİ ABDİ YAHTA MAHMUD CELÂLEDDİN NOBAR TEKYAY m idaresinde BORSA Istanbul Borsasının 27/11 946 fîatlan Londra 1 Sterlln 11,2840 NewYori 100 Dolar 2 a O, Parta 100 Fransız Fr 2.35 OenevT» 100 Isvlçre Pr. 67,87 Amsterdam KX) Florln IOÖ.&575 Brüksel 100 Belçlka Pr. 6^875 Prag 100 Çekoslovak Kr 6,60 Stockholm 100 Isveç Kr. 78,27 ESHAV1 VI 1A>1VILAT % 6 «alzli üsramlyeUIeı Satıs 21,50 20,60 »>.1O 94,25 100,50 69.6375 r Türk Anonim Şirketinden: FRATELLİ SPERCO 1933 Erganı 193S lkramlyeM Vlilli UOdafaa D 7olu liramlyes! rv D. Volu tkramlyeai V Tuarruı bocosu « I falıli tabvUleı Sıvas . Erzururc ] 21,10 Bıvas Eryurum 27 20.90 1941 Demıryoiu I 2130 1941 Oetnîr^oıu d 2(),50 1U4\ nemnrylo IU 20,28 D H V 100,50 Mllli Mtidata» 1 19.SO Ullll Müaataa C l 20,66 Minı MUdalas m 20,90 Ullll Müdstaa rv 21,20 4na.dolo nerolryolo Grvpm Anadoıu Dem.rvoiu 12 87,05 Hısse senedlpn %fio 32,00 Mümesslı seceö 40.00 Hiss» Senedlert Mersez B&nKaeı 13fi,25 [s Bankası 15.70 T Ticaret BanSası 3,80 16 aralık 1946 tarihine musadif pazartesi giınü saat 15 te Şirketimiz umuml heyeti fevkalâde olarak içtima edecektir. Hissedarlarunızın yevmi mezkurda Şirket Merkezinde hazır bulunmaları rica olunur. B V ZN AM E : 1 Esas mukavelenamemizin altıncı maddesüıln sermaye mlktarma müteallik hükümlerinin değiştirilmesile şirket sermayesinln bir milyon liraya iblâğı hakkındakd idare meclisi teklifinln müzakeresi ve karara raptı. 2 Müdürün şirketle Oç senelik bir çalışma mukavelesi akdi hususunda umumî heyetçe karar lttihaa hakkındaki teklîfinin müzake• İ H B B ^ H M B B B B B resi ve karara raptı. ISTANBUL ve İZMİRDE Vapur Acentalan KONIKUJKE NEDERLANOSCHE Babadan Kalma Saz Heyeti DHckat: Sazımız lam 18,30 da başlar. Mükemme! Servis, Zengin Muffak. Erzurum Belediye Başkanlığmdan : Silrd Sulh Hukuk Mahkemesuıden: STOOMBOOT/HAATSCHAPPU N. v K. N.* S.* M . Hollanda^Kıralliö» Vapur'Kurripanyaı» AMSTERDAM H E R C U L E S Vapuru 29 kasımda limanımızda beklenmektedir. ANVERS, ROTERDAM v« AMSTERDAM için eşyavi ticariye kabul edecektir. Satıiık Çam Tahta Devlet Orman İşletmesi Gerede Müdürlüğünden: 1 Işletmemize bağlı Aktaş bölgtsinin fabrika deposunda 1 İT numıralı istifte mevcud 3114/431 aded muadili 40^8, metreküp 106/833 desimetrekup çam tahtası açık arttınna suretile satıhğa çıkanlmıştır. 2 Beher mstreküpöinün muhamm«n bedeli tahta kuruştur. 138 ince tahta 129 kalın V E N ÜS Vapuru 8 aralıkta limanımızda beklenmektedlr. BURGAZ, ANVERS, ROTERDAM ve AMSTERDAM için eşyayi ticariye kabul edecektir. AKMEMENT" SGNAZIO MESSİNA et Cie.. CENOVA 15 günde bir İtalya ve Türkiye arasmda muntazam postalan Siird hazine vekili avukat Salih Ay1 Belediyemiz elektrik santrah için iki metre boyunda dinamolu dın tarafmdan Siirdin Dergalip köyü torna tezgâhı, azası Sabri ve arkadaşlan aleyhine açı2 30 milimetre makkab alacak kadar dinamolu makkab tezgâhı, lan tazminat davasmın yapılan yargıla3 Oksijen kaynak takım ve teferrüatı komple, ması sırasmda davalılardan Sabrinin 4 İki taraflı dinamolu zımpara taşı ahnacaktır. şimdiki ikametgâhı belli olmaması sebeTaliblerin fiat, evsaf ve şeraitini gösteren teklif mektublarını 30/11 945 bile ilânen tebliğat yapıhnasına karar (14954) verilmiş olduğundan yargılamanın brra gününe kadar bildirmeleri ilân olunur. küdığı 29/11/946 günü saat 9 da mahkemeye bizzat gelmesi veya bir vekdl göndermesi lüzumu ilân olunur. (15055) 1 Itfaiye nakıl vasıtaiarma aid kullamlrmş sekiz aded otomobü lâstiği açık arttırma suretile satılacaktır. 2 Lâstiklerin beher adedıne 130 lira înymet takdir edıimiş olup iha . leye iştirak edecekler bu miktar üzennden yüzde 7,5 kuruş depozit yatıraAktiebolaget Trançmarin caklardır. Helsingborg 3 Dıalesi 29/11/946 cuma günü saat 15 te Beledıye Daimî Komisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin adı geçen gün ve saatte Belediye dairesine gelmeleri ilân olunur. (15061) Vapuru aralık ayınm 5 ine doğru limanımızda beklenmektedir. Küfahya Belediye Başkanîığından: G U D R UN Hayfa ve İskenderiye 3 Arttırma 3/12/946 tarfhine raslayan salı günü saat 15 te îşletme binasında yapılacakür. 4 Muvakkat teminat 502 liradır. 5 Şartname Orman G«nel Müdürlüğünde, Bolu, K. Hamam îşletme Müdürlüklerinde görulebilir. 6 IsteklUerin muayyen gün ve saatte îşletme müraeaatleri. merkezinde komisyona (14989) C O N C O R D İ A Vapuru 12 aralıkta limanımızda beklenmektedir. MALTA ve CENOVA için yolcu ve eşyayi ticariye kabul edecektir. COMPAGN1A İTALİANA TURISMO Kara ve Denizyollan Seyahat Biletleri Turizm Otel tedariki ve bağa} sevki için dünya teşkilâtı. Jçin eşyayi ticariye kabul edecektir. Fazla tafsilât Için Türkiye acentası Devlet Denizyollan İşlefme U. M. îlâsiları BATI AKDENÎZ HATTÎ TAŞIT ve TİCARET T. A. Ş. ne müracaat. Ünyon han No. 44/47, Galata. Tel: 41390 Beyoğlu nufus mîmurluğundan aldığım huvıyet cüztîammı ksybettlm Yenislnl alacağımdan esMsinln hükmu olmadıtı llAn olunur. 1 945946 yılı toprak mahsulleri aynî vergisi olarak mükelleflerden 13"?0 dogumlu Nlkola oglu Tanl aiınan ve ilçe merkezinde iki depoda muntazam sarriçlar içinde muhafaza Apostolidls Her tOrlü malOmat İçln TOrkiye edılmekte olan 89603 kilo salamura zeytın tanesi 21/11/1946 tarihinden iübaren Umum Vekilliğine müracaat 15 gün süre ile ve 2490 sayıh kanunun 31 ind maddesi gereğinoe kapalı zarf OPERATÖR usulıle saüşa çıkarılmiftır. FRATELLİ SPERCO 2 Ihale, 6 12/1946 tarihine rashyan cuma günü saat 15 te Erdek MalIstanbulda Hüdavendigâr Han, Galata müdüHüğu odasında kurulu komisyon huzurunda yapılacaktır. Beher küosuna Tel, :. 40919 tahmin edılmış olan 70 kııruştan mecmu tutar bedeli olan 62722 lira 10 kuGureba Hastanesi Başhekimi ve Izmlrde . Cumhuriyet Bulvarı. 10« ruşun % 7,5 gecıci teminat tutarı 4704 hra 20 kuruştur. Istekhlerin geçici Cerrahî Polik. Şeh Tel. 2 00 4 temınat makbuzlarını havî teklıf mektublarıle satiş saatıne kadar komısy.ma Adres Taksım bahçesı karşısı bâşvurmaları. (Fıat Acentası yanı) VedikuSalubi ve tSaşmuhamn. NAD1K vular sokak No. 2 3 Satış ve satıştan sonraki huTcukî şartîarın verine gctijilmesi teslirn 15 19 arası hasla kabnl eder. ve depTİ?r hakkındaki unrımî şaıtT»m,e;'i MVmud^ıluğünde ve zeytın tıneie 8u nushada yozt ışlerini fi'len tdars eden CKVAn FKHftn Telefon : 82106 rının de Mudurluğumüz vasıtasıle depolarda her zaraan gorulebdeoeşı ılân Cvmhurıyeı Matbaan i Kayıb Erdek Malmüdürlüğünden: (Ege) vapuru 2 aralık 946 pazartesi gunü saat 17 de Istanbuldan har2ketle çarşamba sabahı Pire5'e ve cumartesı zevalde Napolıye uğrıyarak 9/12' 1946 pazartesi günü zevalde Marsilyaya varacaktır Avdette 11 /12/1946 çarşamba günü zevalde Marsılyadan kalkıp Ce'ncva ve Pireye uğrıyarak 19 12 1946 perşembe günu saat 10 da I;tanbula B J " 3 = Î lat edecektir. (14935) DE>. SEDÂD SRNAN GRÎP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA AĞRILARINA karşı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog