Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

28 Kasım 1946 CUMHURÎYET Suriyede tnühim bir kalkınma Ankara 27 (a.a.) Köy okullarmın ısa bir zaman önce Suriye Baftarafı 1 tnct tahlfede t M.TA. Enstitusü yıllardanber gazeteciliğinde sorumsuz bir ayn adamlardır> tarzında da verilebilir milyonİM: harcıyarak faaliye"e bulunaD inşası, öğretmenlere arazi tahsisi, okula takım kalemlerin, aklına esenl ı di. Bu iki Oıtimal karşısmda da neyi beservisinde Sanat okatı ve tekni devam işlerinde «lınan sonuclar ve bu memleketin isine yarayaca lirtmek istediğini kendlsinden sordum. dan yetlşmlş bhıleroe Türk genc konularda programlann rahat ve kolay yazarak arasından pelrol sond":ü yetiş'irme tatbikı için düşünülen tedbirleri ir.cele« Bu hususta şimdilik fazla izahat İına, bil&kis httkfimeti güç durumlara mek üzere yarm Ankarada bir kısım düşüren hareketlerde bulundufcunu an vermekte mazurum, d«H. Zlra bu «ual lçin riddî btr tedbir almış mıdır, alraamış idare âmirlerimizin ve millî eğitim idaBaşbakan vüâyette cidden mühimdir ve bır barajın yıkılma. mıdır?» latmı; ve Soriye hukumetinin bu vaıtrecilerile bakanlıklar temsilcilerinin ve Başbakan Receb Peker dün saat dörrte httBÛ Aydınlı merak uyaidırıcı bir s« ban illerimizden gelmiş olan muhtaryetl duzeltmek lçin tedbir almafeta ol sına sebeb olacaktır.> Vilâyete gelmiş, Vali ve Belediye Reisi Reşad Aydınlı suallerinden bir diğe kil alan gö.l!ç"iemizin bu kısırıuda: larm iştirakile büyük bir toplântı yadujŞunu söylemlştik. San gelen Suriye Lutfi Kırdarla bir buçuk saatten fada «Acaba Türk işçlsinde kabillyet yok pılacaktır. gazeteleri, bn meselenin parlamentoda. rini şöyle ifade etti; devam eden bir görüşme yapmıştır. Uc Yüksek blr fcîgillz petrol mütehas mudur? Neden yetiştirilmemiştir?» dedi bahia mevzuu oldnğunu jazmakta ve Toplantıya Millî Eğitim Bakanı baszun süren bu görüşmede İstanbul şehriEkonomi Bakanı Tahsin Bekir BaltaSuriye lc Bakanı Sabri ElAsell Beyin sısı, Bakanlığa müracaat ederek, hükukanhk edecektir. Toplantıda Konya, Ernin ihtiyaclan tetkik edUmis ve Başbabo mesele iizerinde söylediğt bir nutkn met tarafından mubayaa edilecek alet nın yüksek seciyei'ndin dfğeıinden zurum, Diyarbakır, Denizli; Rize vallkan bu ihtiyaclar etrafmda not almıştır. nefretmektedir. Sabri Beyin bn çok kıy lerle ve tamamen Türk ışçisi çahştıra çü fma kudretînden bu gört'jmelerİTiiz lerile 6 kaymakam, 6 millî eğitim müduBaşbakan, cumartesi günkü toplantıda bu sırasmda bahseden Reşad Aydmlı deBaşbakanm beyanatı metlı nptkn Suriye •basınımn durumu rak, sadece kendi nezareti altmda ve rü, 5 ilköğreüm müfetüşi, 3 köy enstlBaşbakan Receb Peker Haydarpaşada ihtiyacların karşılanmasma aid iıahat na açıkladdctan başka. kayda deger bir göstereceği bölgelerde petrol bulacağını vam etmekte olan tahkik ve tetkiklcrle tüsü müdürü, 10 köy muhtarı Millî Eğiverecektir. bir muharririmize şunları söylemiştir: takım maJumat da vermektedlr. Bn aşağı yukan kat'l şekilde teklif etmiş hakikatin ergeç meydana çıkacağını, esaBakanhğı müsteşarlarile Talim ve sen kendisinin de bundan başka bir gaye « Mecliste bütçe müzakereleri başlamalumata «öre, yalnız Şamda 28 sün midir, etmemiş midir?> Başbakan Üniversiteye davet Terbiye teftis daireleri başkanlan, ilkBu teklifin hüsnüniyeÜe v« gamim! takib etmediğini sözlerine ilâve etti ve öğretim genel müdürü ve şube müdürle madan evvel fırsat bularak bir tetkik delik gazete çikraaktadır. Şam nfifnsu edfldi Türklerden neden sondör yetlştirilmedleeyahatine çıkmak istedim. Trakyaya ise azamî 300.000 dlr. Halbuki iki milyon surette yapıldığmdan emin olduğunu ği hakkmdakl sualine d8n#rek: «Bunda ri, Bakanlık mufettdşleri, İç Işleri Ba geçerek askerlerin kiş esnasmdaki garC. H. Partisl Talobe Yurdu öğrencileııüfusln Kahirede çıkan gündelik £aze söyliyen Reşad Aydınlı: cIspata da nekadar ısrar edilse yeridlr. Beş defa, kanlığı mahallt idareler genel müdürü, nizon durumlarmı gözden geçirecegim.> rinden bir talebe kafilesi dün Haydartelerirı sayısı yedidir ve yedl milyon nü muktedirim» dedi. Maliye Başhukuk müşaviri, Tapu v« on defa, yüz defa, rdçin niçin? diye eoBaşbakan, bir Amerikan gazetesinin paşa istasyonunda Başbakana bir buket fusla Londrada çık2n giladelik gazeteBağımsız mflletvekili üçflncfJ sual o rulmal'dır, dedi. Kadastro Genel müdürü, Sağlık Bakan bu teftişin Trakyada Makedonya komipkdim etr'çier ve kendisini Univerler!n sayısı on Ik.'dir. Suriye İç Bakanı, larak da şunu tasarladığını bilcîırdi: hğı sosyal ve yardun dairesi başkanı ve tacılannm hududumuzdaki bazı faaliyetsiteyi ziyarete davet etmişlerdir. Başba«Oyle bir gazete sell Içindeyiz U kenTarım Bakanlığı temsilcisd lstlrak ede leriîe alâkadar olduğu hakkındaki neşım Yolcu Salonundan aynlırken dahi duini de, bizl de bogacak mahiyettedir. cektir. riyatı için de: bu daveti tekrarlayan bir Üniver«iteli Acı tecrübelerden sonra yaıeteciliğin « Seyahatimin hiç bir siyast tarafı ;ence: «Vpkit bulursam gelirim> cevabıbugünkü sekli ile vazifesinl yapamadıkyoktur. Herkes istediğini yazabilir. Ben, m vermiştir. Basbakanı Üniversiteye da. tab başka genel oyun da on» deger veraneak Anadolu Ajansmın verdiği haber retinin selfHni soran murnrririmize b> «nrdigini, onıın genel oya yol göstermek Baitarafı I inci sa/ıtfed* çerçe%Tesi dahilinde seyahat ediyorum. genc: cSömestr usulO, kitab ve tilehe Ba?tarafı 1 Inci sahifed* bakunmdan bir degeri haiz olmadıgnu, Bflftoroft 1 tnrf tahifede yalnız üçü müstenkif kalmıştır. Muha Cumartesi günü sizlerle uzunuzadıya gö yurdu i'lerile diğer talebe işlerini göbu gazetelerden bir kısnunın ferd! ve Tzena dağı civaruıda Ardea bölg« femgyü! ve lstidadlannı esas tutmalt lefete mensub 54 saylav başlarında rüşeceğiz.> demiştir. rüsmek ve temas etmek istiyoruz.» deiçtimaî hiirriyete karşı harb açacak ga sindeki yüksek sırtiarda sağlam siper suretile bir seçme yaptık. Kabul ettl^iBaşbakana refakat eden Millî Savurt miştir. Makram Paşa olduğu halde oya mürarazlı yayınlar yaptığını ve bunlarla yalnız ler kazmış olan çeteler dün gece Yu mlz bu «istem sayesinde olgunluk lmtl:aatten ev\'el meclisi terketmişür. jahsi menfaat peşinde koştugunn gör nan kıt'alarma «iddetli taarruzlarda bu hanlarını verenleri yenl bir lmtihan Wldiik» dedikten sonra. ferdleri ve cemi lunmuşlardır. Bütün asl mevzilerinin feünden koruduğumua gibl llss ve ol Siyasî çevrelerde söylendiğine göre ükumet Sıtkı Paşa il« Bevin taıafınm feti kornmak içln. memlektl «gerüeme gerileri Yugoslav hududuna dayanmak gurJuktaki temayül ve başanlan gözö dan hazırlanan tasarıyı fiyana gönve alçalma âmili o!an» gazetecllikten nünde tutmak suretiîe nftmzedlert Ue dcTmiyecektir. dır. inrlarmak İrab ettiginl anlatmıs, burldelîl tnesîeîclerini seçerken daha cMîzmir 27 (Telefonla) Amerikan fiDurum âddî Şab, orduya «hazırol» Journal d'Egypte'in yazdığına bakılır{unkii gazetecilerin kaleml bir «terhlb Londra, 27 (a.a.) Daily Herald'm dl düîünme&e ve daha iyi hanrlanm?Şft, sa mecliste temin ettiği güvenlikten losu yann öğleden sonra Marmaris limave tehdid» silâhı olarak kullandıklanm kabüiyetlerinl ölçmeğe sevketmiş oluemrı verdi kuvvet alan hükumet Bevin Sıtkı an nın« vasıl olacak, hararetle karşılana•üyleml» ve daha sonra şu dlkkate de siyast muharriri şunîan yazmaktadır: voruz. Yunan Yugoslav hududundaki dulaşmasmı imza etmek karannda oldu caktır. Filonun üç gün kalacağı Marmağer rümlrleri Hâve etmlştlr: Tahran 27 (a.a.) France Presse Arum gittikçe daha tiddî blr mahiyet alIstanbul Üniversltesinin ban faiülte ğunu İngiliz kabinesine bildirmekle ik riste iki kabul resmi tertib edilecektir. jansının, inanıhr askeri bir kaynaktan « Bir takım gazeteler millî vaıtfe ve Bazı yüksek rütbeli subaylarımız ve terYu n okullan, maddt imkânsızlı!dar dola tif^ edecektir. «nillî şuur ve bajjımsızhk şuumnun il maktadır. Yugoslav hududundan cümanlar şimdiden Marmarise gitmişler atdığı habere göre İran Şahı,.AzerbaycaBaJ.anlar kurulunun bugün toplanarak dir. na girmek üzere İran ordusunun hazır hanıile bareket etmiyerek hakimiyetimlz nan topraklarına devamlı surette çete yislle tekmll müracaatleri karşılayannbulunması için emir vermiştir. bakımından, kardes Arab devletlerle ve lerin geçüğini iddia eden Yunan itham mıştır. Fakat hemen bütün müracaat Dış İşleri Bakamna Londraya gitmek Amlral Blsri îzmbr Emndyet müdürü dost yabanct devletlerle münasebetleri lannı Yunanlılann aleyhine çeviren edtnler Üniversite lçerlsinde bir yer üzere yetki vermesi beklenmektedir. Sırrı Emreye bh mesaj göndererek A«ıiz bakımından bize zarar getiren deli Yugoslavlar, Yunan askert uçaklarının bulabilmislertllr. Hukuk Fakültemlz eAndl^şma, orada son şeklini alarak merika donanması sahil inzıbat devriyedaimt «urette Yugoslavya'ya uçtuğunu debiyat oîgunluğuna üstünlük verırlş imza edilecektir. ce yayınlara gtrişmişlerdir.» GeleHm ilâdara: lerile polis memurlanmızm emsalslz bir ve edebîyat ve fen olgunluklarını iyi <Jeiddia etmektedirler. Bunlann yükseBşIeri de normal değiL Bu yflzden Suriye İç tşlerl Bakam şekilde işblrliği yapmıg olmalarmdan dorecede vermls olanlann hepslni kabul tskttıderiyedeki tngiliz kııvvetleri Dan tanesi kadar yirmi hapın bef, altı Sabri Bey Suriyede gazeteciliği dofrnlt Yugoslavya Yunan hükumetine Yu etmiştir. layı takdirlerini, subay ve erlerine karşı Tamamen çeki'.di goslav hudud kuvvetlerinin takviye eliraja satıldığını gördflkçe bu nlara inmak ve düzeltmek içln her elli bin nfigösterilen büyük nezaket ve yardımdan 1 inci vıMede sanm iksîr diyeceği geliyor. Ama Allah Londra 27 (AP.) ingiliz amirallı dolayı teşekkürlerinl bildirmiştir. fusa bir tek gaıete dusmesinl münasib dilmis. olduğunu bildirmia, bulunmakta Bu fatülte 1000 ögrenci alabilmls, faSat mümkündür. GeTçl 1164 sayılı kanunla, muhtac etmesin, ne yapalun alıyornz. gördüklerini, bu sayede gazeteciliğin de dır. Yugoslavların bu hususta ileri sür şlmdiy» kadar 876 namzed kaydıru ta gmdan bir sözcünün bugün büdirdiğine bUhassa' hudud bölgelerİTKÎe dört Genel Vaktile Macaristandan gelen ve 30 40 kalkınarak vazifesini lâyıkile ifa edebi dükleri sebeb, bir çok Yunanlılann mamlatmışttr. Digerlerir.e de ay somma göre, 4 radyo operatörü haric oîmak üMitfettislik kunı'.mııs ve husust hüküm(nnesi otuz be» kurusa satılan bir antiYunan askerîerinln tedhişinden kurtul kadar mühlet verilmiştlr. Ekonomi, E zere, Iîkendcriyedeki bütün bahriye leceğini sandıklarmı söylemişfir. lerle bazı salâhiyetler verilmiştir. Fakat septik şckcrln şimdi 170 kuruşa oldumak için hududu geçmeğe teşebbüs et debiyat Fakültelerlmlzle Fen Fakülte kuvvetleri şimdi tamamile geri çekil bunlar ülkeye şamü bir kuruluş hallne Sııriye İç lşleri Bakam oldujhı gibl ay. mlzin matematlk ve astronomi kollan miş bulunınaktadır. Iskenderiye harb meleridir. getlıilmemlştlr> dıenümekte ve icral sa ğunu öğrenince gözicrim faltaşı gibi aBi ramanda yenl 8oriyenin çok taymetl! orta dereceler de dahil olduğu halds bü eırasmda İn;ilterenin Akdenizdeki en Müttefiklerin vaziyeH Ifthıyetl haiz olan bu umuml müfettl? çıldı. ricalinden biri olan Sabri Beyin bu sözbüyük deniz üssü idi. Bütün bunlara karçı diyecekler ki: Yunan Harbiye Bakanı General Dra tUn müracaatlfrt kabul etmislerdir. Hklerden başka bunlann mmtakası dı BnstflTofı 1 ji lcri, Suriye halkınm da bir takım köhne Almayıver birader. Gazete de okuHaber verildlglne göre bugflnkü toplan sındaikl yerîerde yalnız teftiş, tetkik ve Ay sonunda boş yerler kalan fatülte gazetelerden, ve köhne gazetecilik nsn gumds'in «Müttefiklerin» Yunan orduOrta mekteb talebelerinin grevi ma! Turkçesl yok mu? liinden, kısacaaı sorumsuz kalemlerâeD sunu takviye etmek içln teçhizat ve ve okuilara vey» bilim koUarına Ünlver Iskenderiye 27 (a.a.) îskenderiye tıda D.P. mllletveklli Zeki Rıza Sporeün tahkik işlerile ugraşmak Uzere Bölge Bu sözler, insanı susturmak için masilâh gönderecekleri yolunda yaptığı be sltemlzln blr fakülte veya okuluna mütutanagı üzerindekl ltlrazlar lncelenir Genel Müfet'hHkleri lhdasındakl faydatıe kadar bizar olduğunn vüzuhla gösterUniversitesinin ve orta mekteb talebehnlle kahvesinde söylenebilir ama külk?n C. H. P. mlUetvekUlerlnden Fikret lara işaret olunmaktadır. rnektedtr. Sorumsuz kalem millt dava yanat, Londra resmî çevreleTÜıde derin racaat etmla olup da kabul edHemiyen lerinin hepsi grev ilân etmişlerdir. Yüzath söz alarak Zekl Rıza Sporel hak Rssih Kaplan bunun içln de 1164 sa (iir ve sıhhat işini tazyik eden sebebler ya hizmrt edeceğine millî davayı baltalar btr hayret uyandırmıştır. Filhakika, In lerden aynl seçlm esasları dahilinde 6çkmda yapılan ihbarın dogru olmıyacagım yılı kanunun 1 İnci ve 3 üncü madde münakaşa ediürken böyle konuşulamaz. Kahiredeki çarpısmalar gizîi hükumeti bu sekllde hiç bir taah rend almak lmkarüarıru arastıracagız. Ve millî davayı baitniamakia Gayemlz, her öğrenclnin dlledlği bilim Kahire 27 (a.a.) Poüs, şehrin mer anlatmıs ve memleketin vatansever blr lerine blrer fıkra eklenmesini Istemek Biz dfinya ile, dünya kfiltürü, diinya scfceb ve hîlnnelinl de ortadan kaldırır. hüde girişmemiş b.ulur>Tnaktadır. haberleri, dünya görüşlerile dalma teBüyük bir çatısma bekleniyor kolıma girebilmesinl kolaylaşîırmaktır. ke'ine girrr>eğe çalışan İlâhiyat fakültesi evlftdı olarak tanıdıgı Zekl Rizanaj iş tedir. Bu yüzden sorumsuz kalem iki tarafı da mas etmek mecburiyetindeyiz, Bundan gtal sırasında/kl hizmetlerine vâkıf ®1Londra 27 (a.a.) Dün gelen haber Bu sene bu gayeye daha ziyacie'yaKla j rin asi talebelerine ateş açmıştır. Talekeskin ve her rarafa da saldıran btr kış mahrum kalmak biri kabile haline gcdu*unu belirtmlştir. lıcdır ki yalna keser ve biçer, fakat ni lerde, Yunanh kıfalann, memleketin şılımstır. Fakat bu gayenln tam tahak j ,ş tahak â e şehrin eski mahallelerinden birintirir. Uâclara gelince; bunlann kullaMevlud bulunan Üniversifenin kapısı önünde jin kesip biçtiğini bilmez, ve düşman di kuzeyinde önemli hareketlerde bulun kuku, her programın gerçekleşmesi glbi | tavsiye etmek kimsenin M?rhumlanm ruhuna lthaf olunmalc O nılmamasuu • toplanmışlar ve • Kahirenin merkezine ye dostu da yere yıkar. Kazanılacak ve duklan bildirilmektedir. bir zaman meselesidir. Maddî ve şahsl ' toplanmışlar ve Kahirenin merkezine 7,şro yann 2P11916 Mercaa camllndB hakkı değildir. Sıhhat ve hayat zaruretdoğru gitmeğe teşebbüs etmişlerdir. Kado<<t edilecek düsmanm hiddetini köpürııma Damazını müteakıb Mevludu Şerlf İPri karsısında her fedakârlık Asiler, son hıyanet hareketi olarak imkânlanmızın artı?ı nisbetinde bu gayapılır. kıraat olunacRgmdan dln kardPşlcrlmbSn Ama bunu yapamıyanlann hali ne olur? •ür ve onıın harb açmasına sebeb olur. batı Makedonyada elektrii santrallarmı yeye daha zlyade yaklaşılmış olacak. ax rışıkhklar esnasmda bir çok talebe yateşrlflnl rtca edarlm. Suriyede gazeteciltğin mühim brr kıs taHrib etmişîerdir. nl zamanda diğer Ünlversitelerimizle raianmış ve hastareye kaldırılmıştu'. Işte derd buradadır. Bir ilâc ne kadar Hügeyln Mansur Çuığı mı bu mahiyette, kanun ve hukuk talskenderiyede nümayîşler Yunan İstihbarat Bakanlığmm bildir ytlksek olrullanmızın da bu maddl ve pahalılanırsa ondan istifade eden zttmra Kahire 27 (a.a.) Polis, öğrencilerin nıınıyan bir sakavet âlemi durumunda diğine göre, Enlorina civarmda bir köy, şahsi vasıta ve imkânlannı tamamlao kadar eksilir. Ve bu eksiliş daiına Idi. himayeye muhtac olan fakir tabaka beş yüz kişinin hücumuna uğramıştır. malan bu gayenln ve ona varacak prog Giza köprüsüne yanaçmalarına mâni olölüm Kopenhag 27 (a.a.) Dün Kopenhamaktadır. Kahirede ciddî bir hâdise olzararma olur. Emekll «Ibay merSuriye hfikumerl. bn işi ele almak hn Epirde, kısa, fakat çetin bir çarpışma ramın gerçeklesmesinl sağlıyacaktır.> mamıstır. Nümayişçiler Üniversiteye gm güneyinde kâin Koge koyu sahilin lram Faztl Tarımm Busunda gecikmemekle eok isabet etmia neticesinde 16 âsi ölmüştür. I Para ayarlamasının ne gibi hesalılar, Slcob Sahll mu dönmüsler ve şimdiki siyasî vaziyette de bulunan şişede, batan bir Alman detir. Toksa Suriye ile hiç bir koraşusu bir Selânikteki Yunan genel karargâhına, icablar ve elemanlarla bugiinkü bale komutanı y(İ7«Mısırm matemirıe> işaret olmak üzere nizaltı bahriyelisi tarafmdan yazılmış tş yapamaz, hattâ Suriyenin Arab dost âsilerin diğer hareketleri hakkında, başı FahTl Tarımm getirildiğini bilmiyorum. Bunun şu veya bayrağı yarıya çekmişlerdir. bir mektub ele geçmiştir. lan da onunla bagdaşamaz, ve Suriye durmadan rapor gelme&tedir. Bu harekarde^l bu maddelerdeki tesirinin hafıfletilınesi Mektubda şunlar yazılıdır: îskenderi>'ede öğrenciler polise taşlar nin dış politikası fiç bes sorumsuz kale ketlerden çoğunun önemsiz olduğu bilFERID TARIM kabil mi, değil mi? Bunu da esaslı suHitler Berlinde Başbakanlık binasın uzun ve sopalarla hücum etmişlerdir. Polis zamand.Tnberl rnin oyuncağı olnrdu. diriliyor. Bir müddettenberi, büyük bir rette mütalea etmiş değilim. Ama maloldu&u has. havaya ateş etmiş, fakat nümayişçiler da değil^ Finlarıdiyadan İspanyaya giSabri Beyin demecln! Suriyenin haya kaynaşmanın mevcud olduğu Kılkış böllarunızı dışanya satabilmek gayretile bu Ankara 27 (Telefonla) 2556 sayjlı taiı'itan kurtuiamıyagesinde, daha genis ölçüde bir çatışma kanuna bağlı cedvellerde yazılı yargıçlık, el bombaları atmağa başlaymLa av tü den ve kendisinin de içinde bulunduğu ra!c henüz ı»k genc nvarlamanm biraz cö'merdce hesablanhnda mühim bir ilerlemenin başlangıcı dığı intıbaını veren bazı müşahedeler aşuıda 2f)ll0 Irt da Eayarak kutiular ve bu hareketin çok iyi beklenmektedir. Bu bölge Selâniğin 40 savcılık ve yardımcılık sınıfların<îa bu feklerile mukabelede bulunmuş ve 12 denizaltı gemisile batarak ölmüştür. öğrenciyi yEralamışhr. Nümayişçiler taKâğıdm alttnda Hans Routenburger Allainn rahmetlne kade yok değildir. Karaborsada ecnobi döneticeler vermesini mnans. kilometre kuzeyindedir. lunanlarla yargıç adaylarma ve bu karafırdan ahlan bombalardan kîmreve imzası bulunmaktadır. Bu adamm 1S45 uştu. BugflnSü per vizin, resml kurun yürde yirmi daha Kılkış bölgesinde nun gereğinoe yargıçhk mesleğinden saçembe günü Beşiktaî Afcaretler Vlşnezade ömer Riza DOĞRUL Atina 27 (a.a.) Selânikten alman yılan merkez görevlerinde bulunanlara bir sey olmamıstır. 'MümaylşçileT dağıl Eenesinin ka«;ım ayında Danimarka sa Tanm apartımamndan cenazesl kaldınla ucuz oluşu gibi şeyler bize bunu göstehillerinin açığında enkazı bulunan de nık Bpşilrtaş Simrapaşa camllnde ögl© na riyor. Bu delilin hakikî laymeti iizerinhaberlere göre, Yunanlı âsiler, Make ayhklarile bWikte ve kadro maaşı esas ğıîmışlardrr. nizaltı mürettebatmdan olduğu ranıl mazmdan aocra Balnrköy alle mezarlığın de de ısrar etmiyorum. Belki geçici donyada, Kılkış bölgesinde bir köprü tutularak yargıç ödeneği verilmesi uyd&kl ebedl lstlraîıatgahına tevdl «dlleccktlr. ban âmilier bu dövizleri ucuzlabnıştu. maktadır. yü berhava etmişlerdir. Adana Cezaevi firarileri gun görülmüştür. Bu husustaki tasarı Tanrı rnhmet erleyo. Bekleyelim, zaten bize tavsiye edilen de Yugcslavlar hududu takviye ettîler bugün Meclise verilmiştir. Tasarıya bağ Adana 27 (Telefonla) Ceyhanda bir hudur. Ancak ilâc gibi, kitab gibi ve *** Atina 27 (SLA.) Yugoslavyanın, hu lı cedvelde aylık yargıç ödenekleri mik adamı boğarak öîdürmek ve kazma ile Blr ınOadettenben selmnu olduSu has daha buna benzer zarurî bir takun nıadduddaki kıt'alaruu takviye ettiği Yunan tarı smıflara göre şöyle gösterilmektedlr: parçalamaktan suçlu cezaevi firarile talıktaıı jlfayab olamıyan Mithat Faşa delerin pahahlığı karsısında ticaret anAnkara, 27 (a.a.) TOrkiye BüyOk hükumeti mahfillerinde teyid edilmeitedamadı On birinci dereceye 40, onuncu dere rinden Darendeli Arif Tanır bugün Oslaşmalanna bundan sonra bu maddeieri Millet Meclisi Başkanı Kâzım Karabe dir. Esasen Yugoslav Dış Işleri Bakaucuzlatabilecek kayıdlar konması acaba Ankara, 27 (Telefonla) Demokrat Bay NÜZHET AKÇİT kir bu sabah saat 11 de Meclis binasm nınuı BelgraddaM Yunan eîçisi Dalie ceye 75, dokıızuncu dereceye 100, seki maniyenin Cebel boğazında jandarmalar tarafından yakalanarak akşamüzeri A Parti Mecli^ Grupu bu sabah saat 10 da çarşamba sabahı gözlerln! fant dtlnya.ya mümkün olamaz mı? diye de söylcnda Ankarada bulunan güreşçilerimizi tos'a son günlerde yaptığı beyanat bu zinci ve yedinci derecelere 150 şer, alkapamıştır Cenazesl 2911946 mekten kendunizi alamıyoruz. Çünktt bu tmcı' dereceye 200, beşinci dereceye 250, danaya getirilmi^tir. büyük salonda toplanmıştır. Anlaşıldıkabul etmişlerdir. Başkan, güreşçileri hâdiseyi teyid etmektedir. oım» gunü öğle nam&zıru müteakıb Beyadördüncü dereceye 300, üçüncü dereceye ğır.a göre D. P. milletvekilleri yakmla zıd canjıinden k&ldınlarak Merkezefendlde maddeler ne tırnak cilâsı, ne dudak boArif, anlattığına göre, firardan mizi ayn ayn fcutlamış ve «Türkün Çaldaris, Arnerîkaya yapacağı seyahat 400, ikincd dereceye 500, birinci dereceye sonra karadan Suriye hududuna geç şan bütçe müzakereleri dolayısile ha«ü« maSbereslme öeTnedlleoektLr. 2fevl& yasıdır. Bunlar, zararsnca miistafni kakudret mSnasına geldiğini eedlerimlz hakkında parlamentoda yapılan müzalamıyacağunız seylerdtr. Onun için ay700 lira. rahmet eyleye miş, Suriyeli milisler tarafindan yakala zırlıklanna başlamışlardır. büyük veya küçük topluluklara vakit kerleri sona ermlş saymaktadır. nca bir tedbir mütaleası lâzımdır. Adlî tahsilden faydalananlar ve 68 m harak dövühnüş, oradan da tekrar Dört vakit tarihlere yazdırrrlardı. Bu millî yola kaçmıştır. Toprakkale ile Dörtyol geleneği bu sefer «iz d» onlardan geri Hayvan ihracatı durduruldu d maddenin 1 inci fıkrası hükmüne B. FELEK f tevükan verilen izinleri kullananlar ve arasmda Svare dolaşan Arif karnını dokalmadan jerefle tekrar ettiniz. Var eAnkara, 27 (Teleionla) Hayvan büro içinde geçici bir görevle başka ta yurabÜmek için Osmanlyeye gitmekte lun, size sağlıklar ve basanlar dilerim> ihracatı, görülen lüzum üzerine bütün rafa gönderilenler de bu ödenekleri ala iken yakayı ele vermiştir. Bu suretle demişlerdir. yakalanamıyan altı firarl kalmısbr. memlekette durdurulmuştur. ca&lardır. Petrol araştırmaları hakkındaki iddialar Mfllî Eğitim idSarecileri toplaıttısı Millî Eğitim Bakamnîn bugün yapılıyor bir başkanlığmda toplantı Başbakan şehrimizde Bastarafı l inci »ahifede Gardan çıkan misafirler, rıhtımda duran motöre binerek ve Kadıköy vapurundaki yolculann selâmlarma mukabele ederek ayrılmışlardır. Motör, Galata Yolcu Salonuna yanaşnuş, Başbakan ve Mill! Savunma Bakanı kendilerine tahsis edilen otomobillere blnerek ayrılmışlardır. Başbakan, Nişan. taşuıda akrabasının yanma gittikten sonra Perapalaâ otelinde hazırlanan daireye yerleşmiştir. Başbakanla Milll Savunma Bakanı, Ordu komutanlan bu sabah şehrimizden Trakyaya hareket edeceklerdir. Başbakan, cumartesi günü şehirmizde bulunacak, aynı gün saat 14.30 da VUâyette gazetecilerle bir toplantı yaparak kendilerile görüşecektir. Aynı zamanda Başbakan Ticaret Odası ve diğer bazı teşekküllerle de temas edecektir. Başbakan, pazar günü Ankaraya hareket edecektir. ma Bakanı Orgeneral Cemil Cahdd Toy demlr de bir muharririmize: « Bu teftiş seyahatinde ben Başba kana tâbiim. Avdette bir tstanbul mll letvekili sıfatile onun temaslarında bu Sunacağım.» demiştir. Başbakan trenle gelirken Kartald kendisini karşılıyan kaymakam ve Bele diye Reisine, Kartal v« Pendiğin Istan bulun güzel bir sayfîye yeri olmasını candan arzu ederhn, demiş ve oradaki inşaat hakkında verilen izihatı dinlemiştir. Kitab ve ilâc ahahlık vardır, yoktur. 2aıuridir, değildir, Bu münakaş»iar oladursun.. Zarurî gıda nıaddeleri kontrolsuzluk ve insatsı/lık yüzünden alabildiğine yiikseledursun, iki şey var fcd satıcüannuı dahi canını sıkacak kadar pahalılanmıştır. Bunlar da dışandan gelen kitablar ve ilâclardır. Harb esnasında en az pahalılanan şey dışandan gelen hazır ilâclardı. Ben her zaman pahahuğın anormal vaziyetini bir tiip aspiriain bir türlü iki misline çıkamıyan öatile isbata çalışu ve bu baş ağrısı ilâcile, msafsız tüccarımmn başını ağntmadun. O zaman bir ucuzluk ölçüsü olan hazır ilâdar şimdi pahalılığın alemdarıoldulat, bnde gidiyortar. Bazılan eski(îen karaborsadaki fiatlarına yaklaşmak cüretfari bile gostenniş bulunuyor. Kitablara gelince; «nlara hiç el sürülmüyor. 8 1 0 sahHelik gazeteler bizim para ile 40 ile 50 fcııruş arasmda satıhyor. Harb sırasmda « Ue 11 kuruş arasmda oynannş oi»n Frausız haitahk gazetelerinin şimdi dörrte biri kıynıetimle bîle olunyan varakparelere yarım lira vermek doğnısu insana ağır geliyor. KHablarda ise devalüasyondan c.vel Kanada, Amerîka A^e feviçrede basıldıından dolayı pshah obmların o zamnnki fiatian şfandi ele alumuyacak kadar köParis basmalanna az geliyor. Helo ilim kitabları ateş pahasına. 250 300 sahi(elik iktisadî eserler fcirim para il» 0 12 liradn. Evveke Vu kitablar bufiünkü fiatlardan yüzde seksen daha ucuzdu. Bu yanlarla istediğun4z «eyiu tahaknfca bium «fimizde midir? Yani biz lâclan ve kitaMan «cuzlatabilir miyiz? 3ııu bilmem. Gerçl hu maddeler yerlerinde de pahah4ao4ı. Kırk kuruşa alchğımız gazetelerin fiatı Wfcmmk.Ama hiliyoruz ki bu 10 frank harbden evvelld •i frankrur. FnuMMİa kitabcıhk ve ga.r îetecilik bira« 4ah» normalleşirse flatlar belki az daha gevjeyebilir. Fakat ne )lursa olsun, Mdıı para ile Fransız rangı arasmdaki paritenin bugiinkü ni«;eti de göze batmaktadır. Fransız frangi ibl beynelmüel mevkiini kaybermiş bir >ara ile bu kadar pahab mal almak ağır Yuan Makedonyasmda bir harb havası esiyor Üniversiteye falebe kabıdiî meselssl İngiltere Mısır Amerikan filosu bngün Marmarıse varıyor \ Mecliste yapılan ntühim teklif Mi!Sefvekî!9srinin lufanakları Hitler Berlinde değil, İspanyaya giderken rienizde bogH!arak ölmüş Aylıh yargıç tahsisatı Meclis Başkanı güreşçilerimizi kabal elti D. P. MecSis Grupu toplandı Donna bugün daha güzel ve manak ' idi. Tath bir sesle: Sultannn, bize gCsterdlğlnlz sefkate minnettarız. Yalnız Yahuz? Donna, şehvet dolu nazarlarla Yavuzun gözlerinin içine baktı: Ben Venediğe dönmek istemiyorum. Vazgeçtim. Selim, hiç beklemediği bu teklif karşısmda şaşırdı. Acaba Donna neden merr.leketine dönmek istemiyordu? Yoksa... Genc kıza doğru yaklaştı. Güzel kız neden fikrinden vazgeçUr.? Donna bir kedi gibi sokuldu. Anlamıyor musunuz? Efendimiz? Gölerimden de mi anlamıyorsunuz? Yavuz, herşeyi anlamıştı. Bu ihtiras dolu Venedik dilberinin niçin memleketine dönmek isteraediğini anlamıştı. Donnayı kollan arasma aldı. Güzel DoTina, memleketine hîç nfi evdet etmek istemiyorsun? Hiç.. hiç efendimiz. Sarayınızda baBa verecek ufacık yeriniz yok mu? Güzelim, sen haremimizi süsliyecek bir çiçek gibisin. Donna haystmdsn memnundu. Hayalin de yasattığı erkege ve ihtlşama nihayet kavusmııstu. Kendisini tek üzen taraf ailesire hayalta olduğuna dair bir haber gcndermemiş olmasıydı. Bu da halledılirdi. Koskoca hükümdar arzu ederse, Veneâfe yclkenliler yollar ve onun Edirre sarayıida olduğunu babaEir.a 1ildirirdi. Fakat bunu şimdilik söylemeği do5* u bulmadı. Sultan Sel'min üq gün saraydan cıkmaır.ajj ve vszifîîrini sar.ya kabul et fc SULTAN SELİM Tefrika: 99 Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi Lapsekiden Geliboluya geçtikten sonra Boğaz muhafızımn misafiri olarak orada geceliyen Yakub ve arkadaşlan ertesi günü şafakla yola çıkmışlar ve 1514 yılı ocak ayınuı 7 nci günü Edirneye muvasalat etmişlerdL Doğruca Sinaiı Paşanuı huzuruna çıkarak seyahatlerini te ferruatile anlattüar. Sinan, Yakubun sözlerini takdirle dinledi. Hele Çal Hasanın Şah tsmailin sarayına kadar girdiğini duyunca dayanamadi; Sağ olun çocuklar, şevketlumuzun kapu halkına lâyık olduğunuzu bir kere daha Ispat eylediniz. Diye hepsinin alnmdan Sptü. Selim, Yakub ve arkadaşlarınm sağ çalim Edirneye avdet ettiklerini haber ahnca çok memnun oldu ve adamlar göndererek hemen huzura gelmelerind emretti. Saraya geldikierinde şimdiye kadar hiç kimseye yapmadığı muameleyi gösterdi. Odaya girerlerken yerinden hafifçe doğruldu: Bizi çok beklettinlz. GBzlcrimizl yolda bıraktmız. Hayatmızdan endişeye düştük. Hele şöyle sedirlere ilişin. Dedi. Yakub ve arkad3şları teeddüben oturmak istemediler ise de Yavuz ısrar etti. memesl Edirnede hayretle karşılandı. Padişah Edirnede yeni bir aşk macerasına atüuken Yakub ve arkadaşlarının îran hududundan ayrılalı epeyce obnuştu. Yolda, Şahinle Yakub, Edirneye Istanbul tarikile gitmenin uzun olacağnıı hesablıyeırak bundan vazgeçmişler ve Çahakkale Boğazmdan Geliboluya ve oradan da doğruca Edirneye hareket etmeğe karar vermişlerdi. Bu fikirlerini arkadaşlaruıa açtıklan Tamarj iiy itiraz eden Çal Hasan oldu: Beyzadelerim, ne olur, îstanbul yolunu tercih etsek?. Şahin hayretle sordu: Senin îstanbulîa bir alışverişin olmasa gerek, neden fcu kadar arzularsın? Çal Hasan boynunu büktü: Hiç Şalıin Bey. Kumkapıda satılan Andros adası şarablarını özledim de Şahin gevrek bir kahkaha fırlatü; Sen meraklanma. Yakub isterse Edirnede sana en iyi şarabları bulur. Oöman da İstanbula gitmek istiyor, fa kat bunu Yakub Beye söylemeğe utanıyordu. Yalnız bir kere: Yakub ağp.bey, Edirneden İstanbula döneceğiz değil mi? , Diye sormuştu. Yaloıb, Tebriz seyahatini kısaca anlatUktan sonra îran ordusu hakkında esash rnalumat verdi. Son olarak: Bîre kalırsa efendimiz, kendisine pek fazla güvenen mağrur Şah, bugünlerde hududumuza tecavüz eyliyecektlr. Dedi. Yavuz, btınun üzerine ayağs kalkü. Gözleri hiddetten yanıyordu: Eğer o gelmezse ben gideceğim, diye bağırdı. îran Şahı fena taHhine hazır olsun. Bizim na=d bir padişah olduğumuzu hüsranla görecektir. Tebrizin Sultan Yakub camii kebirinde cuma namazını edaya çoktan karar vermişizdir. Yakub ve arkadaşlarının gözleri yaçardu Yeni bir savaşm heyecanile adeta titriyorlardı. Padişahm ellerine sarıldılar. Huzurda bulunanlardan Sinan Paşa, Muhteşem hükümdarına minnetle bakıyordu. Yavuzun büyük zaierler için gelmiş bir kahraman olduğuna inanıyordu. tran seferinin neticesinden en ufak bir endişesi bile yoktu. Selim vefakâr dosÜarı Yakub ve arkadaşlarma ruhsat verdikten sonra Sinan Paşayı alakoydu. Vezirlerim hâlâ şüphe lçdndeler. Bizi anîamak istemiyorlar, lalam Hersek Ahmed Paşa müdebUr, tecariibü fazla bir verir olmasnrfa rağmen savaştan korkar. Halbuki bize meydanı gazada bizim uibi (Jövüşecek erler lâzım. Seni Anadolu Beylerbeyi nasbeylemek istcrlm, ne dersin? Sadık kulunuzum, efendimiz âcizlerine ütiaft buyurdunuz. Beylebeylik' mansıbı bize mi knldı sultamm? Yavuz, elini Sinan Paçanın omzuna koydu. Arkası var Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: 1 Meslek okullan Ihtlyaa lçin 3 0 4 0 kilovat arasmda bir tane Dizel elektrojen grupu 4470 sayılı kenun hükümlerine göre pazarlık suretile (dcrhal teslim) Batm almacaktır. 2 Bu ise aid çartname, Tophanede 347 numaradaîd okulun bürosunda gSrulebilir. 3 Mevcud şartnameye göre (veya şartnameye en yakm özellikte olmak üzere) elinde bulunup da satmak isteyenler en geç 29''11/946 cuma günü saat 12 ye kadar kataloglan ile birlikte yazılı teklif vermeleri lâzımdır. 4 Almacak teklifler incelendikten sonra gerek fiat ve gerekse aranılan şartlara «n uygun görülen gruplarm pazarlığı 29/11'946 cuma günü saat 15,30 da yukanda beîirtilen büroda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. (14992) HÜSEYİN RAHMİ, GÜRPINAR * KÜLL1YAT1 Cemiyetimizin yılhk umumt heyet toplanbsı 1 arahk 946 pazar günü saat 14 te Şehzadebaşı Letafet apartımanında yapıl?oF.tından Afyon Lisesi mezunu bütün arkadaşların teşrifleri rica olunur. YÖNETİM K U B U L ü NOT: Dünkü ilânda sehven 30 arahk cumartesi yazıldı. AFYOH OKUTMA ve YARDIM GEMİYETİNDEN : Millî romancımrz merhum Hüseyin Rahrm Gürpmann basümıs basümamış bütün eserlerinden mürekkeb büyük bir eser vücuda getirilmeğe başlanmıştır. Her Türkün kütübhanesinde bulıuıması lâzım gelen bu büyük romancımızın külliyatından beş kitab yeni» harflerle basılarak saia^a çıkarıl, mıştır. 1. TESADÜF 2. ÖLÜM BİR KTJRTULUŞ MTJDUR? 3. METRES 4. ŞIPSEVDİ 5. BİR MUADELEİ SEVDA » 150 » Adedleri çoğalmadan, fiatları kabarmadan şimdiden alınmağa başlanması ehemmiyetle tavsiye olunur. Raü 200 Krs. » 100 » » 250 > » 300 » 1 Bele'diyemiz itfaiye garajında bulunan çalışir vaziyette şase halinde bir aded yedek lâstiği ve kendi yeni lâstiklerile beraber 512 model Fiat marka yangın arabası açık artürma suretileı sstılacaktır. 2 Bu arabaya yedek lâstiğile beraber 800 lira kıymet takdir edilmiş olup ihaleye iştirak edecekler bu miktar üzerlnden yüzde yedi buçuk kuruş depozit yatıracaklardır. 3 Ihalesi 29/11/1946 cuma günü saat 15 te Belediye Daimî Komisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin adı geçen gün ve saatte Belediye dairesine gebneleri ilân olunur. (15062) KSfahya Belediye Başkanlığından: HtLMİ KİTABEVİ 1 IŞÇİ KIZ ARANIYOR r SATILIK KAMYON Galata Mertebani sokak Yakut han. No. 5. Ambalâj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranıyor. Taliblerin Yenipostane caddesi Atabek yanında Temeli han 9 No.ya müracaat.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog