Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 28 Kasun 1946 Güreşçiîerimize yardım işini geciktirmemeliyiz Gazatıferin anlattığı 700 lira röşvet meselesi hakkında bîr izah Yazan : Esref Sefik Şerefli galibryetlerle vatanlarına dönen güreşçilerimizi candan tezahüratla karşüadık. Omuzlarda taşıdık. Beden Terbiyesi de nizam ve muhasebe usullerinin müsaade ettifi kadar yardım ve alâka gösterdi. Yani, birkaç büket, bir Iki ziyafet, birer aded d e kol saati verdi Güreşçilerimiz şerefine Belediye Gazinosunda verilen âyafette »öylenen nutuklar arasında, Beden Terbiyesi Gene! Direktörünün ve Felek Burhanın sözleri, güreşçilerimize yardım mesele6ini kâfi derecede aydmlatmıştır. O sczlere bakılırsa, spor tdaresine* güreşçiîerimize dünyalık tahsisi mümkün değildir. Felek Burhan arkadaşımızın ziyafette söylediği gifci, «Sizler bizleri çok memnun ettiniz, Allah da sizleri memnun eylesin> d«mekten baçka elden bir çey gelemiyeoek. Dünya işlerinl bilhassa mîde davasını Allaha bırakmaniTi ne ,kadar doğru ©Huğunu burada münafcafa edecek değüiz. Maamafih Genel Direktörün bir bakıma haklı olduğunu ,da biliyorum. Amatör sporcuyu anlayı. , fmnzda, kraldan ziyade kral taraftariıgıt htlrinı olduğtmdan maddî yardım . meselesini istisnaî tedbirlerle dahi halleylemek güçtür, amı diğer taraftan da Avrupa çampiyonluğunu kazanmış olan güreççilerimizin, aampiyonlar gibi yaçamalan v« beslenmeleri meselesi vardı. Galata rıhtımından ayaklannı yere bastrnnadan Takeime kadar omuzlarda taşrdığnnn çocuklann bundan sonra daha fazla cabçacaklanm, gelecek beynelmilel fantihanlarda şeTefimizi koruyacaklannı düşünmek mecburiyetindeyiz. Bugünkft çartlar altmda birçok güreşçrnin muzahcretsiz kaaanabileceklerl aylıklarla kendl karmlannı doyurabilecekleri «jüphelidir. Bu vaziyetler karşısında, lâyık olanlara yardjra işinl, çok geri fikirlere takılarak gecfctirmemeliyiz arfak.Dünyanm her tarafınd* devamlı tnueaherrüer ve yardımlarla hayatlarmı ve çamplyonluklanıu koruyan «matörler vardır. Fren3d«r nizamnamelerin kuru Ifadelerin* görünürd* sa<Jık kalmakla beraber sporculara yardım meselesird pek pratik çarelerle halletmişlerdir. On(ardan ömekler alarak, Içtimal durumumuza uygun gelecek tedbirlere hemen basvurmalıyıs. Meselâ, eski pehlivanlanmız Jçin ellerinden gelen fedakârhğı esirgememis olan ağalar yerine, bugünku şehir ağalannın yeni pehlivanlarımıza ne kadar yardım yapabileceklerinl hesablamak v« araştırmak, çarelerden biridir. Halkın zevkîe okuduğu güreşleri tafsilâtile, onlarm imzalarını taşryan risaleler halinde, neşrrtmek ve satışmdan telif hakkı olarak güreşçiîerimize bir şeyler ayırmak pek kabildir. Bu tarz yardımı, Italyanlar meşhur futbolculan Için icad etmişlerdi. Daha bunlara benzer çok imkânlar vardır. Düşünmell ki, güreşçilerimizi omuzlarmda kilometrelerce taşıyanlar arasında, usullere uygun yardımları severek yapacak birçok kimse mevcuddur. Yeter ki, yardım edeceklere ve edileceklere yol ve çare göstermefi bllmeliyiz. Avrupa ve Amerikada Törkün kuv Köylünün Kalkınması Davası I C. H. P. Merkezinde yapılan Iştima Ocak kongrelerinde üeri sürülen dilekler gözden geçirildi vetini tasdik ettiren baş pehlivanlanmıza yapılmış olan fedakârhklar o günlerin şartlarma göre idi. Çiftlft ağaları ve eşraf bir başpehlivan yetişinciye kadar yüz pehlivandan muavenetlerinl esirgemedikleri için er meydanlarmda C. H, P, Istanbul vilâyet teşkilâtı bü>üyen Koca Yusuflar, Adalılar, Kara Ahmedler, Kızılcıkh Mahmudlar gibi ilçe baskan ve idare kurulu azalarile aslanlar vatan dışındaki meydanlarda da bucak. başkanları dün £aat 15 te Parkülcrediler. ti merkezinde bir tqplantı yapmışlardır. Partinin ocak ve semt ocaklan yıllık Güreşçiîerimize yardım davasını orta kongrelerinin sona ermesi dolayısile yaya döktüğüm bu sırada aklıma takıhp pılan bu toplantıda ilçe başkanları ve kalan ve benim gibi birçoklarmı da ra diğer alâkalılar kongrelerde edinilen inhatsız eden diğer bir meseleyi meydana tiba ve partililerin istek ve dilekleri uvurmak ihtiyacmı duydoım. O mesele de zerindeki görüşlerini anlatmışlardır. Avrupadan şerefle dönen güreşçilerimizBu görüşmeler esnasmda dün şehriden Gazanferin anlattığı güreş hatıralan mize gclen Başbakan Receb Peker, yaarasma bir yedi yüz lira lşinin karış nında Vali ve Belediye Başkanı Dr mış olmasıdır. Gazanfere bir ra!<ibi ta Lutfi Kırdarla Parti il idare kurulu birafından danışıklı güreş yapmak üzere nasına gelmiş ve toplantıdan haberdar yedi yüz lira teklif edilmi? olduğu ya olunca üst kât salona çıkarak partinin zıldı ve söylendi. Ben anlatılan ve nak faal uzuvlarüe kısa bir görüşme yapledilen hikâyeler arasında Gazanfere at mıştır. Başbakan, pazar günü saat 15 fedilen bu yedi yüz liralık rüşvetin yan te Eminönü Halkevinde yapıîacak Ishş anlaşılmış olduğunu hesablıyarak tanbul genel meclis azaîan, Etibba OGüreş Federasyonu Başkanı, Antrenörü dası, baro, Ticaret ve Esnaf Odalan 1ve diğer şampiyonlarla görüştüm. O gö dare kurulları azalarının davetii burüşmeler neticesinde tereddüdümde haklı lunduğu toplantıya Partinin faal uzuvolduğumu anladım. lannin da i^tiraklerini diliyerek alkı§Gazanfere teklif edikHği yazılan yedi lar içinde ayrılmıştır. yüz lira danışıklı bir güreş için değil, antrenörlük teklifinin yanlış anlaşılmı? olmasından ilerl gelmiştir. Amatör olan Yabancı okullardaki Türk Gazanfer de; ben para için güreş yapöğretmenler mam, cevabını haklı olarak venniştir. Mlllt Egltim BaXanlığı ecnebi okullard». Avrupa amatör şampiyonluğu gibi şe ki türkce öğretm«rüerlnln MIM Egltim tad refll bir unvan için çarpışmağa gelenler rosuna bağlanma«ını karartaştırmıj v» bu. arasmda rüşvetle danışıklı güreş teklifl nua lçln de 65 bla Uralık bir tab.sls«.t fty%pabilecek şampiyonlarm bulunması o Yeni bir dernek şampiyonanın kıymetini eksilteceğlni Ayukat fomall Sıtfcı Öa. avuiat Oeman Gazanfer d* elbet bilir ve Gazanferin 11 ve avukat Arlı Hlkmet Yamanoglunun lm san bllmemesi para mukabilinde yapı ealarUe düa Vllftyet» bir lstkla verllerelc, lan antrenörlük teklifinin o günkü gü Halk Koruma Derne#l namlla Mr dernek reşe aid bir teklif imiş gibi yanliş anla teskll ettlklerlnl bUdlrmlşlerdlr. şılmasına da yol açabillr. Yerli Mallann tasfiyesi Bu itibarla birim gibi bir çoklannı tt8üm«rbanS YerU Mallar Pazarlan pera zen bir hikâyenin böylece izah edilme k«nd« teskUatımn tft«flye»l hızlandınlmısslnden hem şerefli gUreşçimlz, bem d« tır, Nlhayet rUba«ıaa kadar bUtün tasfly* Pazarlar> bir Avrupa şampiyonluğunun kıymetini tak ljl' tamamlanmı» olacaktır, toptan aatmaktaraıt&n •llerlndelü malları dir edenler namına fevkalâde memnun tadır. Bger t«Ubler çok olurs» kur'a çekü. olduk. mekte<Ur. Dlger taraftan toptan magazaJara da ye Eşref Şefik Güreşçilerimize hedive Sümerbank Yerli Mallar Müessesesi llüdürlüğü, Avrupa şampiyonu Millî gürej takımı azalanna birer kostümlük kumaş hediye etmlştlr. Muharrem Canda» tzmire gıdiyor lamlr 27 (Telefonla) Avrupa üçuncülügünü kaaanan rüreşçl Muharrem Candaşt yarin saat 20,20 de şehrimize gelecek ve Basmahane lstasyonunda hararetle karşılanacektır. Genc takımlar maçlan Istanbul Futbol Ajanl^ıı genc takımlar arasında ikl devreli bir lik maçı tertib etndştir. Bu maçlara Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Vefa, Istanbulspor v« Beyoğluspor kulübleri Içtirak edeoeklerdir. Maçlara 12 ooakta başlanacaktır. Istanbul bolgesl bu maçların galibine bir kupa verecektir. nl t*llmat verllerek her an lpllk ve dokuma mUesseseslne lntlkal lçln hezır olnuLl&rı blldlrllmlstlr. SUmerbank yün •• pamuk lpllğl T« yun10 Te pamukiu dokuma fabrlkalan müea. aeseal fflecek »y ortalannda Ankaradan jehrlmlzo Bakl«l<cek ve Terll Mallar Pa. zarlan blnasında yerleşeoektlr. lEtanbulda bir de lpllk \e dokuma mO. esseaesl Iftanbul deposu müdUrlügü kurulmaktadır, Tasfiyesi en son yapüacak olan Bahçe. kapı Beyoğlu Ankara ve Izmlr mağazalan da âralık ayımn eonunda faallyetlerlnl t«. ttl •decek T» süratle tasflye yapacakîardır. SARÂY SİNENÂSINDA saat 21 de 3 Arahk Sah Meşhur plyano vlrtflozu «Pariste Pasdeloup, Lamoureu» v« Colonne konser salonlan eolisti MARİKA PAPAYUANO'nun Piyano resltall lçtn büetler Baray Slnemasında satılmaktadır. KONSER ve TİYATRO K O N T 1 Y A TERTİB İŞLERİ I yıldanbarl memleketimİM ük defa gelen Bir mOddettenbert bazı mUtefebblslerln tekrar dtrlltmeğe çalıştıklan fınnoılar şlr ketlertnden Beyoğlu ve Kadıköy elrketlerl kuruluş'arını tamanVlamı» ve faaHyete geçtnlstlr, Paiat > Istanbul fırmcılar »lrketl bir tUrlO kurulamamıştır, Istanbul fınnoılar slrketlnln kurulamaasiM «ebeb bir kısım fınncüarm Elrkete glrmegl kat'lyyen reddetmelerldlr Bunlara gor«, rınnoü&r flrketl gerek fınncUar, ge rekse halk lçln muzırdn, Şlrket blr nevl Inblsar teslslne çalışacaktır. NlteM.il harbden evvel mevcud bulunan alrketler bu yolda yürUdUgünden feshl olhetlne gldll. mlştlr, Dlger blr kisım fınncıar lse kendtlerlne Terllen hlsselert beSenmemektedlrler. Bunlar daha Eiyade harb lçlnd» slvrtlmlş olan yeni fırıncılardır, Bu sebeblerden dolayı Istanbul flrketlnl kurmak lçln t«$et>. trtts edenler flmdlllk bu kurulusu gert bı. rakmaftı uyjun görmüslerdlr. Oerendlglmlz* göre> Ticaret Baltarüıjı yüzde 12 ye kadar yagı lhtlva eden yağlı tohum kOfpeierlnln Uıracını uygun gormOetür, T«rll Mallar PaEarlan, uaun mQddett«nbert ham maddeelz]ikt«n duran yürüO tnensueat fabrlkalanna Merlnos f&brlkası mamuiatından kamgam lpligl vermpğe ve fabrikalar tekrar faallyete geç Fınncılaj Şirketi Yağh tohum küspeleri Fabrikalara iplik verilivor VİVİANE ROMANCE'in en muazzam filmi <Teknik âraat> tâbiri mana iübarile yanlıştır. Bunu galatı meşhur addediyoruz. Çiinkü ziraatin nefsinde ve her V^tt^t^^^^^^ nevinde teknik caridir. Biz bu tâbirle kasdolunan ^eyi iki kısımda tasavvur eyliyoruz: Birincisi, insanın çalısmasım yeni vesait ve makine ile kolaylaştırmak, makineye yaptırmak, makine üe aıttırmaktır. Ikincisi, tabiati kimya ve fizik ve biyoloji ilimlerinin doğurduğu tarz ve maddelerle verimli kılmaktır. Teknik ziraatte çiftçinin istihsali es!d usuldeki istihsalinden bir kaç misli fazla olur. Çiftçiye az yorgunluk verir, zaman tasarruf ettirir. Çiftçinin zekâsını artttnr, dikkatini uyandınr. Memleketimizde ziraatin bu meerada inkişaf etmesi idealimiz olmalıdır. Ziraatimlzi bu mertebeye yükseltmedikçe, umum! hayatrmızda bolluk ve endüstrimizde inkişaf tekevvün etmez. Fakat çu bulunduğumuz vaziyette ziraatdmizi bu kemale eriştirmek birdenbire mümkün olrruyacak şeydir. Bunu halen büyük çiftçiÜkte kemal derecesine isal etmeği mümkün görmekteyiz. Makinenin faydası, çiftçilerimizce anlaşılmamış değildir. Pulluk taammüm etmektedir. Mibzer sahibi olmaJt halkın idealiddr. Orak makineleri de geniş zeriyat yapanlarm daima edinmek emeli besledikleri çeylerdir. Fakat, bunların pahalı olması ve tahrik etmek için kuvvetli hayvanlara ihtiyaç bulunması taammümlerini gecıktirmektedir. Orak ve harman makinelerirdn istimali oldu!ıça maharete muhtac olduğu gibi çahsl ziraatin bunların yardımından müstağni olacak kadar azlığı taammümlerine mâni olmaktadır. Günde ylrmi dekar yer biçen bir makinenin günlük masrafı 800 kuruş olduğunu farzedersek, günde beş dönüm yer tırpanlıyan bo? kollar bununla rekabet etmektedirler. Memleketimizde küçük çiftçl, kendinin yetişeceği kadar ziraat yaptığı ve yetişemiyeceği işler için de ucuz kol kuvveti bulduğu müddetçe riraat işlerinde makine kullanmak lüzumunu lıissetmiyecektir. Iktisadî bakımdan da bu, kârlı bir iş olmıyacaktır. Binaenaleyh küçük çiftçl İçin makineden evvel düsünüleoek «ey, bo? kolları blzzat müstahsil yaparak ucuz amele bulmak imkânını azaltmak, vesait ve sermaye noksanlığmdan dolayı mahdud miktarda ziraat yapanları ikdar etmek icab eder. Esklşehir ve Seyhan mıntakalarmda bu vaziyette olan köylerde'il çiftçilerde makine kullanmak ihtiyacı idrak edilmiştir. î^üçük çiftçi, tabiati verimlendirecek ilmî çareleri tatbik etmez. Bunun muhtelif sebeblerl vardır: Arazinin çokluğu hasebile dinlendirme usulü tatbik ettiğmden gübreleme yapmaz. Haj^vanlarınm bile gübresini mahrukat gibi kullanır da tarlasma vermez. Lâkin dar arazill yerlerde araziyi kuvvetlendirmek ihtiyacı kendisinl hissettirmi?, ve köylüler teşvik görmeden kimyevl gübre kullanmağa mecbur olmuşlardu. Bunun en büyük mlsali Trabzondur. Orada bir tarladan iki, hattâ üç defa mahsul almağa gayret edilir. Tütün yerine fasulye ekilir, onun yerine de hayvanlara verilmek ttzere sık mısır zerolunur. Buna muvaffak olmak içta (hamsl bahğı) yahud (sulfat damanyum) kullanılır. Trabzonun merkez ilçesinde kimyevî gübre sarfiyab normal senelerde 35000 çuvaldır. Buna rağbet 0 dereoededir ki bir çuvalı 912 üra olan kimyevl gübre, îklnci Cihan Harbi yıllarmda 170 liraya kadar satm alınmıştır.. Bu misal sunu anlatır ki Ihtiyac hissolunduğu yerde çiftçi teknikten istifade için irşada, teşvike muhtac değildir. Zîraî kredi ve teknik ziraat Yazan: Garbî Trakyadaki Türk köyleri Silâhlı çetelerin hücumuna uğrıyarak Garbf Trakyada Iskeçede türkçe olarak çıkmakta olan «Trakya» gazetesinin 18 kasım 1946 tarihli nüshasuıda şu haber okunmuştur: «27 ekim geceai afcşffmTn erken saatIerinde Mustafçova «MiM» nahlyesinia Bretankova €Gorgona> köyüne silâhlı çeteler lnerek köyün tütünden maada bütün yiyecek ve giyeceğini yağma etmek suretile zaten fakir olan bu Türkleri büsbütün aç ve çıplak bırakıp çekilmişlerdir. Bu tarihten dört gün evvel de gene ayrü nahiyenin Peynir tPaneryon. köyüne bir baskın yapılmı? ve burada da Türk köylüsünün parası ve esyajı insalsızea yağma edihniştir. Bu soyguncularuı adedl 50 kadar tahmin edilmektedir. Kasım ayında da Brestankova ve ona civar olan Terkeş mahallesi daha iki defa basılmıştır. 7 kasım günü akşamı saat 7 sulannda 10 kndar müsellâh şahıs Isice (İsea) köyünde yedi haneye girmlşler, kannlarrru doyurduktan sonra buldukları erzakı ve kendilerine yanyacak kışlık elbîselerl de alarak köyden uzaklaşmışlardır. Girdikleri evlerin ikisinde ş buldukları paraları da almışlardır.> YUSUF MAZHAR AREN Arazinin başka türlü ıslahı usulleri ve verimlendirilmesi onun akluıa gelnıez, fakat dray farmingi ecdadındanberi tatbik eder. Bize düşen, çiftçiyi teknik ziraat ihtiyacı hissedecek mertebeye getirmektir. Ondan sonrasuıı kendisinin yapacağına emin olmalıdır. Bu gayenin istihsali dokuz faktürün meydana getirilmesile kabil olacaktır. Ancak ilk lıatvede ve her şeye tercihan mahram olduğu kredinin temini adeta farzdır. Bir zamanlar bu maksadla bir (Akbank) teşkil edileceği işitilmiş ve sonradan bir nazariyeci tarafından (Ziraat Bankası varken böyle bir bankanon vücud sebebi olmıyacağı, ve bu bankanm ıslahı ile ziraî kredinin istenildiği şekilde verilmesine imkân bulunacağı) tarzuıda yapılan itiraz taraftar da bulduğundan (Akbarak) teşkili tasavvurunun akamete uğradığı öğrenilmişti. Ziraat Bankası, memleket sandıklarımn üçüncü bir istihalesi vücuda gelmiş ve teşekkülüne takaddüm eden zamanların verdiği derslerden aldığı ibretle sermayesinin mazbut ve müemmen olması an'anesine bağlanarak faaliyetini tevsi edememiş, ancak 1330 senesinde yeni bir kanunla ziraî maksadlara daha uygun faaliyetlerde bulunmağa niyet eylemiştl. Fakat, esasen dar hükümleri ihtiva eden bu kanun tamamile tatbik de olunamamıştı. Ancak 1926 senesinde Bankaya iktisad! bir mahiyet alması için aksiyonerleri köylerin şahsiyeti maneviyeleri olmak üzere anonim şirket şekli verilmiştir. O tarihten itibaren Bankanın idaresini ele alan azimkâr elemanların gayreti ve o zaman Başvekil olan Ismet İnönünün husus! himayesi sayesinde ciddî terakkilere mazhar olmuştur. Fakat »ermayesinin aksiyonlara tefrikile köy manev! şahsiyetlerine mal edilmesi hususu tatbik edilemediği halde anonim şirket mahiyetile faallyette bulunmadaki garabet 1937 senesinde çıkarılan bir kanunla bertaraf edilmiî ve banka katt »eklini almıçtu*. (•) Bundan evvelki yaalar 9 v« 30 Elyevm, çiftçiye, devlete, halka, ticarete hattâ memleket sanayiinin bir kıs kasım tarihli sayılarımızdadır. mına ald isler'deruh dıe ettiğindea memleket Iktısadlyaüna büyüi hlzmetlerde bulunma&tadır. Bu yaşh muessesenin muvaffakıyetleri an'anesine riayetten ileri gelmektedir. Hiç bir devirde tereddi etmiyen öz te&kilâtmda bati olduğu için metin olan bir tekâmül vukububnaktadır. Devam eden bu tekâmülün yakın blr âtide muessesenin memlekete daha baska türlü hizmetler ifasil* faydah ohnasını temin eyliyeceği çüphesizdir. Bu halde olan bir bankanın ıslah edllerek ziraî kredi yapacak hale 'getirilmesi sözile ne kasdolunduğu anlasdacak şey değildir. Gerçi Ziraat Bankasınm bugün kuçük çiftçi^ yaptığı kredi iade şartile yapıîmış bir sosyal yardun mahiyetindedir. Böyle olması da ranıridir. Bu itibarla bu banka köylü bakunından bir hayır müessesesi »ayılmalıdır ve böyl« bir müesseseye de ihtiyac vardır. Eğer Ziraat Bankasuu ziraî kredlden başka işle meşgul olmıyacak bir duruma koymak kasdedilmisse bu kasddn Ofisin »atbğı hububat mahiyeti bugünkü Ziraat Bankasmı yıBon günlerde ltmanımızdan ve muhtellf karak yerine (Akbank) ikam« etmektL ılmanlardan hububat lhracatı hızlanmıjtır. Bu takdirde uzun tarihi ile memleket tstanbul limanında 1S1 büyui jllep Hlndlste bir çok hayırlı işler başarmış blr te tan ve Inglltere lçln arpa a'.maktadır, Toprak Mahaullerl Oflflinln ellnde halen sisi imha etmekten başka ne yapıîmış olurdu. Onun bugün başardığı devlet v« muhtellf m«mleketl»rle 946 mahsultlnden. verilmek millet işlerlni hangi müesses* deruhde larm en •uıer» 42 mukavele vardır. Bun mühlmmı Inglltereye yapılacaS ve ifa ederdi?. 1BO btn tonluk bugday lhraoatıdır kl buZiraat Bankasınm memleket İktisad4 nun tutarı 40,000,000 Urayı mütecavlzdır. ve hattâ sdyasî hayatında oynadığı ro Bu partinin eerklne, halen IngUtere dolün ehemmiyeti 1939 «enesinden sonra mlnyonlann» •atünuş olan arpa partllerl lhracatı n n ı erinoe ba«lanaeaktır. daha sarahatle anlaşıhnıştır. Bu banka " ' "~ Toprak Mahsullerl Oflslnln hububat ve nm lsmi Ziraat Bankası olmasma rağ bakllyat »atmadıgı hemen hiç blr memleket men (Türkiye Bankası) olduğunu v« kalmamıjtır. Bilhassa Inglltereı Fransa ve olsa olsa büyük çiftçi ve zlrai sanayi ve Italyaya çok lhracat yapılmıçtır. müessesat kredisi yapabileceğind ve küFasulye ve nohud fiatlan çük çiftçi ile sosyal yardun mevzuunU«un mOddettenbert hareketsla v» 1»dan fazla bir derecede meşgul olamıya teksl» bulunan fasulye T» nohud piyasacağını artık teelim etmelidir. tunda dun yeniden bir canlılık baalamış v« Bu cihet malunt olduktan «onra n« plyasada İstek çogalmiftır. Bunun netlcesl isimle olursa olsun münhasıran küçük olarak faauly» flaUan »lmdUUc aablt k&l çiftçi il« mejgul olacak v« <xnu eline a maJüa İMraber nlhud fiatlan yükselmeğa 5 lacak ve kucakhyacak blr kredi mü«s Daslamif Te dün 3 dün kuru» farketmistlr. Merolmek flaüan d» 3 kurua fırlamışsesesine lüzum olduğu tezahür eder. tır. Küçük çiftçi ve alelumum köylu iinıFasuly* flaüannda blr hareket yoktur. fı böyle bir muessesenin hlmayesin» Evvelc» 62 kurusa »atüan ufak fasulyeler mazhar olmadıkça kalkınamaz. Bu mev 51 kuruça düşmüstur. 125 kuruşa kadar fırlayan dermason fasulyeslne 100 kun«a zuu incelemeğe devam edeceğiz. »lıcı nor bulunmaktadır. Tekelde yeni tayinler Tekei Oenel Müdürlügü, Blrlncl Oeae», MüdUr yardımcüığına uzman müşavir Kkrem Necml Inel rklnci Genel Müdür yardımcUıgına Idari Ialerl Grupu MUdürU Recal TunH îdare Ialert Orupu MUdürlügün» de Uuhaseb» Müdürü Bakl Bllimer tayln edllmlflerdlr, Tekel Oenel MüdOrü de dün aksam An karaya cltmlstlr. SirkEoldekl Tan otellnln »ahlbl Nusre* Oralın köpeftl kudurmu» ve otelde bulunaa muhtellf kimselert ısırmıştır. Köpek bu kadarla da kalmamiB ve sahib'lnje de saldırmı»tır. Nettcede köpek ÖIdürulmüşj ısır« dıgı kımseaer de hastaneye kaldınlarak tedavl altına alımnıstır. Talnı», köpegln kudua oldugu anlaşü. madan evvel taşraya hareket etnılş baa î yolcular vardır kl bunlardan büi de Mar« marlsll Ali oglu Ibrahlmdlr. Gerek bu şah eın gerek köpek tarafından ısınlan dlger bam klmrelerin adreslert blllnmemektedlr, Kendllerlnl tedavl ettlrmelerl lüzumu bil. dlrllmek ttzer» bunlana »dresleri aranmaktedır. 3 İkinci Dünya harbinin gizii kalan taraftan Hıtler'e karşı yapılan 20 temmuz sulkasdi Bu sıtikasdde Alman askerî şeflerinitı oynadıkları role dair ifşaat Kudurmuf bir ktipeğin yaptıklan BU AKŞAM LÂLE'de HÂTIRASI Tabiatin güzel yarattığı.. Sanatin oigunlaştırdığı.. btırabın binbir mâna kattığı Fransız yıldızmm şaheseri BİR GECENİN kazanan H 1 T L E R « Une Femme dans la nuit » VtVİANNE ROMANCE GEORGES FLAMANT CLATOE DAUPHİN' in unutulmaz fiİTn< DİKKAT: Programa mühim ilâve: Dünya Şort Akademi mükâfatmı Y A Ş I Y O R Ogrendlğlmlze göre, Ankarada benzln ve p?trol elrSetlerl müdürlertnln de lştlraklle yapılan toplastılar sonunda akaryakıt'.arın j serbest estıçı lçln gene karar verllemenılş ; tlr. Buna »ebeb, gen« baa noi^an ve mah j zurtann görtllmesidlr, Hükumet, yalnıa ben'zlnln detu. bütün akar j yakıtlann hep birden serbest bırakılmasuıi dogru bulm&ktadır. Bu defa gene bu lşln gert kslmasına sebeb olarak petrol ve mazut Btoklarmm kâfl görülmeme«l oldugu söyleumektedlr, Gene karar verilemedi Von Kluge'nln genel karargâhında ne gibi bîr hâdise olmuçtu acaba? Hofackere göre, Kluge, suikasdin aklm kaldığmdan, herhalde doğrudan doği'uya haberdar edilmiş, birdenbire gayet çekingen davranmıştı. Alman devleti hududlan içlnde geçen olaylan dikkate almadan derhal harekete geçmesi için Stulpnagel tarafmdan ısrarla karşılaşınca büsbütün çekinmiş, suikasd teşebbüsüne iştirakin, ancak, Hitler'in ölümile meşrut bir keyfiyet olduğunu söylemiştir. Hofacker son bir teşebbüste daha bulundu «Mareşal, mücadeleye girmeği taahhüd ettiniz, dedi. Sözünüz ve şerefiniz bahis mevzuudur. Milyonlarca insanm ve tekmil ordunun mukadderati elinizdedir.» Kısa bir sükuttan sonra, Kluge, kart bir «hayır» la cevab verdi. Stulpnagel'i arabasma kadar götürdü; el sıkışmadan ayrıldılar. Ertesi gün, sabahm ilk saatleri bsklenmedik bir şekilde geçti. Ne Kluge,, ne S. S. ler mukabelede bulunmadılar. HalbuH Kluge için iki yol vardı. Ya sözünde duracak, yahud suikasdı tertib edenlerin hepsintkurşuna dizdirecekti. Hitlere bir tebrik ve tazim telgrafı çekmekle işin içinden sıynlmağı muvahk gördü. Beş hafta sonra cellâdm eline geÇmemek için intihar etmişti. O sabah, askerî komutanm genel karargâhı olan Majestlc oteli, hergünkü manzarayı arzediyordu. Gece cereyan eden olayları pek az kimse biliyordu, Parisliler, vaktinden evvel bir kurtuluşa kıl kadar mesafeden sıyurtıp geçtiklerinin farkında değillerdi. Dairesin* çok erken gelen Stulpnagel, saat dokuzda, Alman ordusu başkomutanı General Winter'den telefonla bir emir aldı. Feldmareşal Keitel, kendisini, derhal Berlindeki genel karargâhına çağırıyordu. Stulpnagel, büyük bir sükunetle öğleyin harekete karar verdi. Ne kadar zaman gaybubet edeceğine dair, âdeti hilâfına olarak, hiç bir emir vermedi. Iiniston'u, Kluge'ye gönderdi. Ne vazife ile gönderdiği bugüne kadar hâlâ anlaşılamamıştır. Sonra, yanma yalmz emir subajrını ve şoförünü alıp yola çıktı. Verdun'den biraz evvel, Stulpnagel, otomobilini durdurdu, Birincl Cihan Harbinde savaştığı bir mevki olan ve «Morthomme» adile anılan yerde indi. Bir kaç adım attı. Birdenbire bir silâh sesi işitildi. Yara öldürücü değüdi, fakat General kör olmuştu. Verdun t*kerl hastanesine naklettiler, tamamile iyileşinciye kadar orada muhafaza aitında tuttular. Tedavisi bittikten sonra, S. S. 1er tarafından halk mahkemesine verildi, oradan da cellâda teslim olundu. Stulpnagel'in yarı kalan intiharı gizli tutulmuştu. Pariser Zeitung gazetesi, Fransadaki askerî komutanın, bir tethişçi suikasdine uğradığını, ikinci sahifesinde, gayet kısa bir şekilde haber verdi. 21 ve 22 temmuz günleri, bir mlsilleme hareketi gözükmeden geçti. Sui. r Bu Aksam SARÂY Sinemasında Katılırcasına candan gülmek için evvelden tedbirli bulununuz. Kahkaha ve Şarkı Krallar Kralı E D D İ E C A N T O R'un ETHEL RUTMAN ve BRİAN DONXEVT Ile beraber yarattığı TÜRKÇE SÖZLÜ 2 saatlik neşe, kahkaha, şarkı ve musiH fihnini gBreceksiniz. Holivudun en güzel kadmlarınm iştirakile şayanı hayret dekorlar arasuıda geçen emsalsiz bir şaheser. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Sinema dünyasına en büyük filmleri yaratan Dâhî MİCHAEL CURTİZ'in S O n zaferi ALİ BABA HAYDÜDLAR ARASINDA Devlet Demlryollan Genel müdüriağü, Ankarada Kayaşta modem blr ecza medharı lnşa ettirml^tlr^ Bu medharı Umum mü dürlügün Bthhi' teşölâtına 'lüzumlu olan her türlü ll&ç re levazımı bir araya toplayacak Te lhtiyao halinde teşkllfttın derhal lmdadına koşacaktır, Şlmdl blnanın dahül teslsarı iional olunmaktadır, Lftboratuarları klmyahanelerl ve her türlü nhhl Tasıtalaüle bu medharın yakında faallyete geçeceği anlaşUmakta,dır Bu çok lüzumlu eıh hat müesseseelnln kurulmasında Oeviet Demlryollan Oenel müdürü Puad Zludrkıran 13e Umum müdürlük sıhhat dalresl relsl Ealld, muavlnl Etem> müfetU» Hak'sı Aytan, eczacı Zlya Esen ve Nureddln Amaç'ın büyük hlzmetlerl geçml|tlr, TJsküdj&rdaı Paşallmanmda, kok kömürü tevzl müessesesl önünde blr cesed görül. müştttr. Denlzden çıkanlan cesedln> 46 yaşında, Bandırmalı Ismall Atasoyuiı cesedl olduğu öğrenllmlstlr. Vücudün bazı kısımlannd» yaraş bere lzlert bulunduğundan. Adll hekim Dr Sallh Haşlm Sonmez ölüm sebebl otopel Ile araştırümak üzere, oesedl Morga ialdırtmıştır Devlet Demiryoüannın kurdu&u modem ecza medharı TÜRKİYE YAYINEVI ÇIKARAN Ç I K T I Fiatı: 150 kuruş TÜRKİYE YAYINEVİ Denizde bulunan cesed ZAFER Bu Akşam MARŞI A R ' da « Yankee Doodle Dandy > James CAGNET Joan LESLİE Walter HüSTON Irene MANNİNG Müzik tarlhine «OVER THER, GİVE MY REGARDS TO BROADWAY MARY İS GRAND OED NAME gibi öhnez eserier kazandıran GEO. M. COHAN'in hayaündan altnan senenin en büyük müzik filmi. Kadsköy S U R E Y Y A Sinemasında Bu akşam: İstanbulun 4 haftadanberl alkışladığı en bflyflk sanat zaferi Derl Te Eührevl hastalıklar oemlyetl se. nellk kongıeslnl Etibba Odasında yapmış ve idare heyetl relsllğlne Dr Cevad Sargın, lklncl relsllge Dr. Emll Orfanldea> umum! kâtlbllğe Dr Mustafa Hakkı. vezîıedarlığa Cemal Omer Arzln ve kütübhaneye Dr. Cemai Pektas seçllmlşlerdtr. Otzlaüteb TOksek Tahsl] Talebe cemlyetlnden: 11194G pazar gtlnu saat 10 da Emlnönü HalSevlnde genel kurul fevkelfide o. larak toplanataktır Azalarm gslmelerl ehemmlretle rlca olunur. GOnderö; 1 Nlzamnamenln tadlll, 2 Turd meselesi 3 Aidat meseiesl Deri ve Zührevî Hastalıklar Cemîyeti Oenîzbank Meselesinin İçyüzü Devam Ediyor KIBRIS TÜRKLERİNİ Yunanlılara hediye ediyorlar. Konarre SARATOGA ÎNGRtD GÜZELİ C O O t E R ' In MİLLET BERGMAN GAKÎ 3 yılda yarattıkları harika. kasdciler buna blr türlfl mana veremlOtobüs bir çocufa çarph yorlardı, Suikasde iştirak edenler araÇsrşıkapıd&n geçmekte olan E.. T. T. smda, yalnız Hofauker yoktu, emin bir idareslne ald 621 numarab. otobu». tramyerde bulunduğunu sanıyorlardı. blr vaydan atlayan Mehmed All adında Tahkikat komisyonu ancak 23 tem ] gence çarparak yaralanmasma sebeb olmuzda faaliyete geçti. Kluge'nin kur j muştur. Yaralı, Cerrahpaşa hastanesine kal may başkanı Blumenditt'ten, S. S. ve dırüarak tedavl altına almmıştır. aabita şefi Oberg'den, albay Abe'den, Bir çocuk kamyon altında emniyet zabıtasmın Fransadaki komutaparçalandı nı, Knachen'den teşekkül edlyordu. ÖnDevlet Denizyollarının îstlnye doklanna ce, Stulpnagerin emir subayı Linstonia ıld goför Sablt Tonyontın ldareslndekl 580 kâtibesi Kontes Pad«wila sorguya çekil numaralı kamyon Tophane iskelesinln ödıler. Iinston ihtilâttan mcnedildi. Has nünden geçerken ' Tüksel Uğur adında blr ta idi, bedenen bltkin halde idi, gestapo çocuga çarparak CUmüne sebeblyet vermls» yakalanarak nun kolayca hakkmdan geleceği bir av Hr. Şoför SabltbaşlanUmıstır, hakkında kanunl taklbata dı. Bununla beraber, ağzmdan hiçbir Simid satmak yüzünden isim kaçırmadan, kahramanca Sldü. 23 temmuz akşamı, Von Teuchest, Ho Çemberlltaşta oturan 72 yaşmda Sadık GUngBrle Bedriye Bofıüar ve facker'den bir telefon haberi aldı. Son Sofular arasında, Nuruosmanlyeoğlu Şerll oamil ka, ra, doktor Michelle birlikte, oou giden pısında slmid sâtrnak İçin yer paylasamami bulunduğu yerde ziyaret* gitti. ya maktan kavga çıkmıs, ana oğul lhtlyann pık.ak işi müzakere ettiler. En fazla üzerine atümışlardır. Epeyce hırpalanan v« suçlu sayılan ailesini Hofacker ile kaburga kemlklert zedeıenen Sadık Gün» bir mahalle yerleştirmek, sonra Is gör Cerrahpaşa hastanesine yatınlmşotır, ogui da yakalanıp( haklarrada tahkiviçreye kaçmak, yahud dağa çıkmak is Ana girlşllmlstlr. kat* tiyordu. Vakit bulamadı. 25 temmuz sabahı, tahkikat esnasmda, suikasd işinde risteki servislerinin, yüzlerce memuru ki türlü bakımlardan incelendi, öğleden bulunmasma, her türlü korunma vasısonra, Gestapo tarafından tevkif edildi. talarma sahib ve pürsilâh olmasına rağIki gün sonra, emniyet teşkilâtının en men en küçük bir mukavemet bile göszeki memurlarından biri, hâdiselere ve termeicn böyle teslim olrr.alarma pek bunlarla alâkadar bütün hususlara dair şaşryordu. Berlinle Paris, birbirinden, malumat almak bahanesile, Von Teae karşılıklı kuşkulanmağa başladı. Gizli teşkilât mensublarına, olaylar hest'i görmeğe geldi. Hofacker'in, ilk sorgu esnasmda herşeyi itiraf ettiğini, da yardım etmişti. Müttefikler yaklaşıkendİEİni biricik sorumlu olarak göster yorlardı, Gestapoda, pek çabuk, dağıldiğini, yaptığı işlere dair bir çok tafsilât ma emareleri gözüktü. Ağastos başmda verdiğini, Von Teuchest, bu memurdan ricat başladı, ellerinde sırlar bulunanlaöğrendi. Hofacker, Paris Gestaposunun rm, düşman eline asla düşmemeleri icab karşılaştığı en tehlikeli düşman olarak ettiğini bahane ediyorlardı. gösterildL Eylul sonunda, Genelkurmay PotsEmniyet zabıtasmın müteaddid araş dam'a nakledildi, Gestapo ise, Berlinde, tırmaları, iyi idare edilmediği için hiç en küçük izin bile peşinde koşuyordu. bir netice vermiyordu. Yahıız Dr. Horst Ellnden kurtubnak ihtimali son derece sorguya çekildi, çünkü Hofacker ile bir zayrl gorünüyordu. Tehlikeyi bertaral likte Rommel'in yanma, Stuîpnagel ile etmenin hiç ihtimali yoktu, çünkü bir birlikte Kluge'nin yanma gitmlşti. Ya kişinin kaçması, tahkikat yapanlara, ötekasını sıyırmağa muvaffak oldu, ancak kilerm izlerini buldurtacaktı. iki ay sonra, kayır.biraderi Speidel ile Gizli teşkilât mensublarmın korkusu, arasında mevcud aile bağlarından do ancak, tahkikat heyetinin durumuna layı tevkif edildi. dair malumat abnağa muvaffak oldukSpeidel ise eylul aymda tevkif edildi. ; ları zaman zail oldu Gestapo, gizli teşfakat adliyeye verUmedi. Amiri olan . kilâtın büyüklüğünü ve cemiyetin büRommel'in adını bu davaya karıştırmak ] tün sınıflarma daî budak salmış olduistemedikleri meydanda idi. Rommel'in | ğunu görüp şaşırmıştı. Teşkilâtın Alihaneti, Alman idare âmirleri arasmda manya içindeki bütün çarklarmı meyderin bir heyecan uyandırdı. Meselenin , dana çıkarmışü, Falîat Fransada hazırşayi obnaması için azamî gayret sarfe j lanan tertibata dair malumatı pek azdı. dildi. Alman milietinin hassaslığı hâ \ General Stulpnagel'in. sorgu esnasmda diselerin cereyanile pek körleşmiş ol , ve dava safhalarmda çok merdce haremasaydı, cenaze töreninde, Hitleri Ms ket ettiği haber alındı. Kendi kurmay reşal Rundstedt'in temsil etmesi bile, heyetinde cereyan eden bütün işlerin başhbaşına, birçok kimseleri düşündü sorumluluğunu üzerine almış, diğer korecek neviden bir mesele teşkil ederdi. mutanlarla tesis edilmiş olan trtibat Suikasdcilerin 2021 temrnuz gecesi bahsinde her tür!ü münaka?adaD geri yaptıkîarı toplu tevkifat, makineyi pek durmuştu. Çok geçmeden Hofacker'in de Idaaa sarsmıştı. Gestapo erkânı arasmda şiddetli bir münakaşa oldu. Birbirîerini, ' edildiği duyuldu karşılıklı, kahpelikle itham ediyorlardı. ! SON Diğer taraftan, Berlin Gestaposu, PaJournal de Gencve'den
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog