Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yükselen Hilâl Türkiyenin dünü, bugünü ve yarını hakkında şimdiye kadar gizli ve saklı kalmış hâdiselerin içyüzünü anlatan bu mühim eseri her Türk münevverine tavsiye ederiz. Yazan : Dr. Ernest Jackh UĞUR Çeviren: P. Kuturman E İ T A B E V İ Selânîkten Yugoslav hududuna giden yollar askerle dolu • I• I 1 ^ Yunan Makedonyasında aşba an şehrimiz Receb Peker, seyahatinin siyasî hiç bir harb havası esiyor bir mânası olmadığını söyledi Asiler Küksş bötgesmde bir höprüyü havaya uçurdular İstanbul ve Trakya bölgesinde bir tetkik ve garnizonları tefti? seyahatine çıkan Başbakan Receb Pek«rle Millî Savunma Bakanı Orgeneral Cemil Cahid Toydemir yataklı trenine bağlı hususf vagonla dün sabah şehrimize gelmislerdir. Başbakan, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, İstanbul C. Savcısı Ihsan Köknel ve protokola tâbl butün miidsran ve erkâm askerlye, Vali ve Belediye muavinlerile butün müdiran, Ordu Müfettişi Orgeneral Nuri Yamut, İstanbu! Komutam General Asım Tınaztepe, Merkez Komutanı General Salim Cevad, kolordu ve tümen komutanları, Şehir Meclisi üyeleri, Parti istanbul müfettişi doktor Fazıl Şerafeddin, Parti vilâyet ve kaza idare heyetleri, bir kısım c.naf teşekkülleri mümeasilleri, Üniveröfrencilerinden b'r kafile tarafındar karşılanraış, b'r bandomızıka, bir askerî müfreze, bir pol's müfrezesi de resmi selâmı ifa etmiştlr. Tren Haydarpa<=a i'tayonuna geldiği zaman Bsşbakanla Mılli Savunma Bakanı, karşılayıcıları s^lâmlamışlardır. Tr?nden inen Receb Peker yanmda refikası olduğu halde Lutfi Kırdann, müteakıben diğ«r karşılayıcılarm ellerini sıkarak hatırlarını sormuş, müteakıben askerin önünden geçerek «Günaydın evlâdlarım. d^nıiş, asker de hep bir aği7dan «Sağ ol» diye mukabele etmiştir. J 23 üncü yıl Sayı: 8002 KURUCUSU: YUNUS NADÎ TelgraJ v» mektub adresi: Cumhurlyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 2429a Yaa Içlerü 34290. Matbaa; 24290. huriyet E Baştan sona merak ve Jbtfecatf dolu, üç gün, üç gecede olup biten enfes bir roman. 100, cildll 15OTgır«|f Perşembe 28 Kasım 1946 AHMED HALİb K1TABEV1 V > Başbakan ve Millî Savunma Bakanı, bugün Trakyaya gidecekler, askerî garnizonlart teftiş ettikten sonra cumartesi günü şehrimize dönecekler Yunan Yugoslav hududundaki durum gittikçe daha ciddî bir mahiyet almaktadır, Yugoslavlar hudud kıt'alarını takviye ettiler Köyltiyti kaîkındırmak oprak«ız köylüyü toprak sahibi kıltnak jrolunda ciddî bir adım atıldığını oijreniyornz. Devlet malı olan köyleri hükumet köylüye dağıtmağa karar vermlştir. Dağıtma işi acele ve topian yürürlüğe konrmyacak, ilkönce Urfa yilâyctindeki detlet malı köyler taksim edildikten sonra, alınacak neticeye göre. doğn illerinin d'ğ e r kö\Ieri ve nihajct biitiin yurdda devlefin sah'.b bulıııuhığu köjler sırasile köylüye maledilecektir. T Başbakamn Haydarpaf* garında karşılarusından bir intıba Toprak kanununun memleket ekonomisi hcsabma sarsınüsız bir şekiltîe tatbikına imkân hazırlaması bakımından Yunan hududlannı gösleren harita, kenarda Yunan toprağmdan yukarıki tedbiri vatandaMar şüphîsi/. gcçen tren hattı görülmektedir nemnuniukla karsılıyacaklardır. Köylüyü toprak sahibi ktimak, faktr çiftçinin Atina, 27 (a.a.) Yugoîlav hudud kabil yollar «cephc» ye asker. jandar Arkası Sa. 3, Sü. 5 fe tengin kapitalistler tarafmdan istisman bölgesinden alıran haber!ere gö:e, Sema, yıyecek vc silâh tafiyan kamyonna engel olmak gibi temİ7 bir n'.yctie ha. lânik ıle Yugoslav hududu ara.'indaki larla doludur. Halk bir istilâ başlamış nrbrfcn vr Mcclüten ri t aıı Toprak k<» böljede bir harb havası esmektcdir. gibi konuşmakfadır. nunu, tnemleket efkânnda büyiik alâka so*siz ve tcnhadir. Butıa rr.u Artnm 3. S9. toplamış, bu arada haklı olsrafc tereddfıd ve endlşeye dü»enler de gorülmüştfl. En büyük korkıı, kanunun iyi tatbik edilememesi ihtimallcrinden doğuyordu. Vatandaşı muhtae vaziyetten kurtarmak, köylünün hayat seviyesini yükseltmek. tnemleket ziraatini ileri ve daha verimli derecelere niaştırmak elbette ber Tütkün özlediği bir şeydi. Fakat bu büyük «Petrol imtiyazı işi içm soracağım sual cidden mühiradi dava, olsun e<emekle oluverecek kadar ve bir barajın yıkılmasma sebeb olacaktı» basit miydi? Kâğıd üzerinde nazariyatmı kurduğtımuz vc tatbik şekillerini hazırAnkara 27 (Telefonla) Petrol araşladığunız bir plân, tarla basına peldigi;ıımaları hakkında Meclise bir sual nrzde acaba kafamızdaki veya hayalitakriri vermiş olan Denızlı milletveküi mirdeki tasavvurlara uyifun olarak yü(bağımsız) Reşad Aydınh bugün bana, rütülebilerek mrydi? O 7aman bu mevm üzerinde önemle durduğj bazı suallerüzerin<le bir cnk yazarlar uzun boyhı den söz açü: durmuşlar; hattâ bu arada davanın bü« Eğer, dedi, o günkü gorüşmelerin Ankara 27 (Telefonla) Antalya yüklüğüne lâyık bir hassasiyctle ortaya sonunda bana tekrar söz veribeydi umilletvekili Rasih Kaplan hukumete, Btılan arkadaşimi7 Feridtın Osman Menzun boylu konuşacak değildim. Sadece «Bölge Genel Müfettislikleri» teşkiline teşeoğlu, bazı fanatik nıhlıı kimselerin saiâhlyet veren bir kanun teklifinde İstanbulun Demokrat millefekillerinden eski Ekonomi Bakanı Suad Sirmenden hjşmına uğrıyarak mağlub olmuşro. bıı roruların, hattâ iki kelime ıle olsun, buhınmuştur. Teklif in. ger=kçesinde, Zeki Rtza. Sporel Neyse o eünden bugüne kadar gecen cevablarını lutfetmesini rica edecektim.» 800 bin kilometre kareye yakın genişlikfaman sinİTİeri yatıştırmış, zihinleri da Bu sorular nelerdi? dedim. t« olan memleketlmizin 63 İle ayrılmış ha soğukkanlı işlemeğe alıştırmış de« Biri şuydu, dedi; Petrol imtiyazı olduğundan bahsedüerelc bunların doğmcktir. Harita ürerinde memleketi üçe, işi için yapılan müracaatten bahsederken rudan do^ruya merkezden teftiş ve muyahud dörde bölüp her yıl bir bölgenin Mr. V/alter adında birile gürüşüldüğünü rakabesindekl güçlilkler anlatılmakta, topraklannı çocuklarına börek dağıtan anlattıİDr. Soracaktım: Acaba bu Mr. ve: «Yakın ve sürekll bir teftişln lüzum bir baba keyfile köylü arasuıda kolayca Walt«r dedikleri, Mr. McSon mudur?» ve öcerfli, bir tartışma konusu yapılam1taksim edemiyeceğVmizi artık idrak etrnîs Resad Aydınh bu sorudaki maksadını yaoak kadar açık ve herkesçe bilinen bir olmabyız. Her büyük sosyal dava gibi, izah etmek istemedi. Cevab «Mr. Walter, hakikattir. îdare cihazının lyl islemesl, köylüyü toprak sahibi kılma davasi da Mr. McSon'dur> şeklinde olabileceği gi j halkm dilek ve şfcâyeUerialn yerinde Meclis komîsyonu, dün, Deberabertade bir çok problemler taşiyan bi «'ftt'ter, McSon değiHir bunlar ayrı ve zamanında dlnlenerek neücelenmesi. Denizlinln bağımsız milletvekili mokrat milletvekili Zeki fcompleks bir büründür. Eğcr maksadı Arkası Sa. 3, Sü. 2 de yakın bir teftls cihazının kurulması ile Reşad Aydınh Rıza Sporel hakkmdaki ititnız, hedefe sarsmtısK varmaksa, davayı Arkast Sa. 3, Sü. 6 da. AnUlya milletvekili Rasih Kaplan razlan görü$tü, Halk ParÇerçeveliyen her problem üzerinde avrı. ca durmak, tnemleket zJraatîne ve memtisinden bir milletvekili jraleket ekonomisine zarar verebilecek pılan ihbann doğnı olmahfillere karsi önleyici tedmrleri aramak dığını bfldirdi Ve bulmak zonındayız. Bu hususta. ilkönce devlet malı olan Ar.kara 27 (Telefonla) Tutanakları köyleri köyîüye dağıfnıa kararını alainceîeme komîsyonu bugünkü Meclis fak işe de tcdricen girömekle CumhuIçümaından sonra toplanarak saat 20 ye riyet hükumeti çok isabetli bir yol tııtkadar çahşmalarda bulunmuşttrr. Komaştur. Eksikler, kusurlar, ihtiyaçlar misyon umuml heyetl İstanbul milletkendlni gösterdikçe gerekll tedbirlcr vekili Abdurrahman Ber'kalp (Demokaranacak, redbirler bnlundukça toprak rat) ile Muğla milletvekill Abidln Satır dağıtma davası günden güne artan bir (CHP.) nln tutanaklannm tasdikina kolaylıkla çözühne yoluna girecektir. karar vermişür. Bugünkü toplantıda Zeki Rıza Sporelln mazbatası üzerln'ieMemleketimizde asırlardanberi tatbik ki ltirazlann da görüşübnesine başlanedilen ziraat ekonomisinin bu^ünkü raoniış. va'ktin gedkmesi dolayısile müzadern cetniyet şartlanna hiç uymadığı bir lcereye bundan sonraki toplantıda debakikattir. Köylümüz, ne yazık ki, lâyık yara edilmesl kararlaştınlmıstır. olduğu hayat seviycsine yaklaşabilmiş Petrol araştırmaları hakkmdaki iddialar Mecliste yapılan mühim bir teklif Mecliste konuşulan sual takririnin sahibi bağımsız milletvekili: "Bana tekrar söz veriiseydi Fuad Sirmenden yalnız birkaç şey soracaktım,, diyor Üniversiteye talebe kabulü meselesi Rehtör son durumu ixah ediyor Ay sonunda boş yerler kalan fakültelere yeniden öğrenci almak imkânlan araftınlacak Ankara 27 (a.a.) tstanbul Üniversitesl bütçesinln Büyük Millet Meclisl bOtce komisyonunda incelenmesmJa hasır bulunmak üzere gelmis olan Rettcr Ord. Prof. Sıddık Sami Onar, bu yıl tJnlversiteye müracaat etmış ve katul edilmls olan ötrencilerin durumu etraftnda Anadolu ajansı muharririne aşa« ğıdakl beyana,tta bulunmuştur: « Bildiginlz gibi bu sene Üniversifceler arası kurulda aldıgımıa bir karar m;ıcibince Üniversltelerimize ve bu arada tstanbul Üniversitesine olgunlulc imtihanlarını başaranları başkaca. bir seçme imtihanma tâbl tutmaksızHi kabul ettik ve herkesl dilediği fakülte veya okullara almağa çalıştık. Maddl imkâasızlıklar kaxşısında bütün muracaatl^Tİ fcatml edemediğimiz fakülte veya okııllarda da gene namaedlerin olgunlukta tercih etükleri bilim kolunu ve lisedekl Arkan S. 3, Sü. 3 te Yalnız teftiş, tetkik ve tahkik işlerile uğraşmak üzere bölge genel müfettislikleri ihdas olunıtıası isteniyor Milletvekillerinin tutanakları IngiltereMtstp ve İskenderiyede Mısır kabinesinin Parlamentoda güvenlik kazanması üzerine Bevin Sıtkı anlaşmasının Londrada imzalanacağı bildiriliyor Kahire nümayisler Amerikan filosu bugün Marmarise varıyor Fifo Marmariste üç gün kalacmk, iki kabul resmi tertib editecek olmaktan çok' uzaktır. Sırtındaki gömlekten başka çamaşın olmıyan köylülerimizin hali Cumhuriyet Türkiyesi hesabına ntasc Tericidir. Bu hal parlak nuluklarla. yabud harikulâîie nazariyelerle düzeltilemez. Köyün içine kadar ginnek, Türk köylüsünün sosyal bünyefini anlamak, özel derdleıin» iyice «ğrenmek Iâzımdır. Devayı bulabilmemiz için başka çare yokrur. Arknsı Sn " s'u 5 te { Celâl Bayar Bursadan ayrılıyor D. P. Başkanı dün lnegölde tetkikler yaptı Bursa 27 (Telefonla) Demokrat Parti başkanı Celâl Bayar bugün Inegole giderek Parti mensublarile konuşmalar vapmış. düekleri dinlemiştir. Celâl Bayar yarın Gemlik Yalova yolile Istanbula dönecektir. NADİR NADİ Türkiye Lübnan anlaşması *' W < » ' • Ankara 27 (a.a.) Ürdünün istlklâle kaviışması ve Emlr Abdullahın Kral ilân Bir düzeltme edUmesl münasebetüe. Cumhtrr BaşkaC«lâl Bayarın dünkü beyanatının milnımızın tebriklerinl sunmak ü2«re Amlî iradenin teessüsünden bâhis son kısmı mana giden E»s İşleri Bakanlıfeı gen^l Başbakan Sıtkı Pa?a Londrada Bevin'le görii<ürken Bursa muhabirimizın b'r hatası netıcesi sekreteıi büyük elçl Feridun Cemal gazetemize yanlış olarak aksetmıştir. Kahire, 27 (a.a.) Reuter'in muha durum iyide'n iyiv.«,j*ydı:ılanmi5tır. Erkin, dönüşünde Beyrutta bir müddet Bilindiği gibi 159 saylav hükumete Demokrat Parti Genel başkanınm telebiri bildiriyor: kalsrak Lübnan ile Türklyeyl alâkadar fonla ikazı üzerine bunu teessürle düDün gece hükumetin mecliste temin gi'venlik oyu vermiştir. Saylavlardan •den bazı meseleleri müzakere ve bur.a Arkasj Sa 'i, Sü. 4 te zeltiyorıız. ettiği parlak zaferden sonra Mısırdaki ald anlaşmayı Imza edşcektir. Izmirde halk ve mektebliler Randolph uçak gemisiain hangarını gezerlerken Y*ns\ 3 uncü^jahifemiide ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog