Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Şehrc.zad ve Gülnihal Sultan Şarkın En Buyuk Eseri BINBIR GECE MASÂLLARI Muharrir ve rejisör Vedad Orfi Bengunün salâhiyettar kalemile çok nefis resimli kapaklarla ayrı ayrı üç kitab halinde neşredıldi. Kitabcılarımzdan arayınız. UGUR l KİTABEVi j İstanbul, Cağaloğlu yokuşu No. 44. Zd ÜnCÜ öüUU mhuriyet KURUCUSU:YUNUSNADÎ Telgraf VB mekrub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Yan Işleri: 24299. Matbaa: 24290. Sağlam ve uzun bir ömür isityorsanız A N S İ K L O P L UK HALK DOİCT İRU ADLI ESERİ Olfl^j JŞJZ. Yazan: Dr. KEMAL ' S A R O Ğ L U « Gayet nefis ve sağlam aM r olan ve 500 sahife kadar tutan bu « e | f fiaü 10 hrsdır. Satış yerı: Ankara jaddesinde 71 No.h Yeni Mecmua idâr Hknesidir. 1 Salı 26 Kasım 1946 J Hiikumet Birleşmiş milletlere müracaati kararlaştırdı, Amerikan filosu bu sabah Izmirden Marmarise hareket edecek Başbakan Nevyorka gidıyor Müttefikler, Yunan ordusu mevcudunun ve silâhlarınm Bir Âmerikalı subayın sozleri: "Bu alâka ve samimiyet havasını artırılmasına rıza gösterdiklerini büdirdiler kendi linanlarımızı ziyaret ettiğimiz zamanlarda gördük» Yunanistandaki Misafir amirallar, çarşambaya iç harb btiyflyor uçakla Ankaraya gidiyorlar Balkanlar ve demokrasi Atina 25 (a.a.) Harbiye Bakanı ki Yunan murahhas heyetme bu huDragumis, Muttefilderin Yunan ordu susta zcmini hazırlaması için talimat su mevcudunun ve silâhlannın arttı gönderılmiştir. Başbakan Çaldaris, Yunanistanın rümasma müsaade etmeğe karar /erBirleşmiş Milletiere muracaatini bizdiklerini söylemiştir. zat desteklemek uzere hafta sonunda Yunanistan Birlefmî$ Milletlere fiçakla yola çıkacaktır. Yunanistanın rrüracaat ediyor müracaati Guvenlik Konseyinde dpğil, Atina, 25 (a a.) Hükumet, hafta şartnamenin 14 üncü maddesi muiçmde Birleşmiş Milletlere müracaa cibince, Birleşmiş Mılletler genel kute karar vermiştir. Lake Success'de Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Dost Amerikan filosunnn İzmiri ziyaretinden intıbalar: (Ortada) İzmir rıhtımından filonun görünüşü, (Sağda) Amerikanın Akdeniz Kuvvetleri Kumandanı Amiral Bieri ve Randolph uçak (remisi Komutanı Amiral Perry, Bieri, İzmir Valisl Şeflk Soyeri makaaunda ziyar«t ediyor . (Solda) ancak unanistandan gelen haberler iyi olmamakta devam ediyor. Altı jıllık harbin en ıstırablı yükiinü sıründa taşıyan komşumuz, (am yaralarım sarmak hrsatına kavuştuğu bir anda iç çatısmalann üzücii ve yıpratıcı ateşine tutuldu. Vakıâ mücadele sebeblerini doğrudan doğruya yalnız iç sebeblere yormak oldukça zayıf bir gorüş sayılır. Tanklarla, uçaklarla desteklenen hiikumet kuvvetlerinin hâlâ dağıtıp bozamadığı isyancılar herhalde sadcce kendi vasıtalarından cesaret alıvor olmasalar gerektir. Bu adamları giydiren, kuşatan, besliyen; sırasına göre dışarıdan onlara takviye gönderen biri vardır. Bu (Selçuk) ta millî kıyafetli ilkokul çocuklarının misafirleri karşılayışları ve İzmir sokaklarında misafir denizciler biri dediğimizin kim olduğunu herkes Fakat koridorlarda münakaşalar devam ediyor, bildiği halde, adı gepe ağza pek alınmıizmir 25 (Hususî surette giden arkadayor. Komünistler deniyor, Tito'cular, şımız bıldirıyor) Amerıkalı misafir H. P. milletvekilleri, geçen içtimada Meclisi Bulgarlar deniyor, bağımsız bir Makedenizciler İzmirdekı son gunlerinı kendonya devleti kurmak istiyenler deniyor, dılerine büyük sevgi gbsteren İzmir halterkeden Demokratlan haksız buluyorlardı fakat dilin ucuna kadar yaklaşan kelikı arasında geçirdiler. Denizciler karaya me, bir türlii hece veznine uydurulup çıktılar. şehirdekıler gemilere gittıler ve Ankara 25 (Telefonla) Miclisin ge Demokratların bu konudaki mütalealaaçığa vurulamı> or. MiHetlerarası bir ko çen cuma gunkü toplantısında Afyon karşılıklı bir samimiyet havası içinde rmı haklı bulmamakta, cuma günkü Türk Amerikan işb'rliğinin en güzel münist teşkilâtı resmen lâğvedilmistir; mületvekili Ahmed Veziroğlunun bir ooturumda iç tüzük hükümlerine hakkile tezahürünü dost düşman bütün dünyaya demek ki komünistlerin Yunan isyancı turum ev\elki gündemde bulunan sual ripyet edilmiş olduğunda ısrar etmekgösterdıler. lanna bir tek mermi yollamalan imkân takriri dolayısile ilçili üç Bakana yeniden tedirler. Halk Partili milletvekilleri kensızdır. Tito'cular, kendi ba<larına hare | söz verilmesi ve Bakanların izahlarından Millî Savunma Bakanı ile Bugün, İzmirde bulunan herkes, Türdilerini tatmin edilmemiş gören Demokket etmek serbestliğinden mahrumdur sonra Ahmed Veziroğluna söz verilmekiye ile Amerıka arasmdaki yakmhğm, beraber İstanbul ve TrakCK<lar için istizah yolunun daima açık lar. Baü demokrasilerinin heniiz tanıma mesi muhalefetin itirazlarma yol açmış yalnız iki devletin eseri değıl, iki rmlolduğunu bu vesile ile belirtmektedirler. yadaki gamizonlan dığı Bulgaristan da, Yunanistanda entrika ve Demokratlar Meclisi terketmişlerdi. letin karşılıklı anlayış ve sevgisinin n s Mesele bugün de Meclis koridorlarmteftiş edecek çevLrmek eesaretini durup durarken na Halk Partisine mensub milletvekilleri ticesi olduğunu bir kere daha anladı. ArUast Sa. 3. Sü. 5 te sıl gösterir? Bağımsız Makedonya devGemilerı ziyaret edenler, AmerikalılaAnkara 25 (a a.) Başbakan, îstanleti taraflılanna gelince, o havali insanrın şehırde gördükleri hüsnukabulün ebul civarı ve Trakyadaki garnizonları larında birdenbire böyle bir merak uyan. şini gdrdüler. Denizciler, kız mekteblsri teftiş etmek üz«re, Millî Savunma BaAnkara 25 (a.a.) Isveçte yapılan kun tezahüratına vesile obnuştur. Güdığım farzetsek bile, bunlara muntazam A r k a s \ S. 3 , S ü . lde kanile birlikte, 26 kasım akşamı vazife milletlerarası Avrupa güreş müsabaka reşçilerimize çiçekler verihniştir. Bu içhiikumet kuvvetlerile boy ölciUmek ve seyahatine çıkacaktır. Seyahat bir hafta laruıda birınciliği alan güreş takı ten tezahürat arasmda ve gefrcliğin oo kuvvetlere karşı muvaffakıyetle kafa kadar sürecektir. mımız bu sabah saat 10.30 ekspresıle muzları üzerinde gardan çıkan güreşçiturraak cür'etini bahseden vasıtalann lerimız doğruca stadyoma gotuıülmüşşehrimize gelmişlerdır. nereden tedarik edildiğini gene de izah Dost Amerikan filosunım Güreşçılerimiz başlarında bando ol lerdir. edemeyiz. Gureşçilerimiz şehrimize gelirken Eİzmiri ziyaretine aid duğu halde bir izci ve jandarma kıtası Yunanistandaki kansıklıklann süphesiz üe garın iç ve dışını dolduran binlerce timesudda Vali ve Belediye Başkanı aIç sebebleri de var. Harb uzun siirdü ve diğer resimler 6 ncı halk tarafmdan karşılanmiştır. Tren ga dına yardımcılarile Beden Terbiyesi Ge. komşumuz bu yüzden çok ıstırab çekti. ra girerken bando «Dağ başını duman nel müdürlüğü adına bölge başkanı ve sahifemizdedir Memleketteki içtimaî muvazene altiKt almış» marşını çalmış ve güreşçilerimizin epor teşekkülleri tenısilcileri tarafmdan, oMu. Ufak bir karaborsacılar azmlığı müs Arkasi S. 3, Sü. 3 te trenden inişleri gencliğm \e halkın coştesna, köylerde ve şehirîerde bütün orta ve fakir sınıflar Derişan bir hale geldiler. Krala ve krallık rejimine karşı hosmıdsuzluklar çoğaldı. Harbden önce de Londra, 25 (B B C.) NewYork sayısı ha v 'i kabank olduğu halde Metakmuhabırırruz büdiriyor: Birleşmiş M J I sas'ın çelik idaresi yüzünden ses çıkarabtler sı>asî komisyonunun bugünkü mıvan cumhuriyetçiler, daha fazla tarafAnkara, 25 (a a.) Moskova Büyük toplantısında Ingiliz delegesi Noel Ba Elçimiz Faık Zıhni Akdur, bugün, Ertar kazandılar. Bunlardan bir IUSJMI son ker, Ingilterenin, memleket dışmda ve zurum trenile vazifesi başma hareket seçimlerde gene krala rey verdiyse, budüşman olmıyan memleketlerde bjlu etmiştir. ıııı, işte Ytınanistarun başını dara sokan çu ic kavgelar artık son bulsun diye vapnan askerî kuvvetlerin sayısı meselesi Büyük Elçiyi istasyonda Cumhur Baştı. Servete ve servetin dağıtım sekiini hakkmdaki noktai nazannı değiştirmiş kanı adma Genel SekreteT Kemal GeHyarlayan bugiinkü rejime karşı bir ! olduğunu ve evvelce almış olduğu dudeleç ile Başyaver Cevdet Tolga, Başmcmnuni>etsİ7İik duypıısu halk tabakarumdan vazgeçmeğe karar verdığini bakan adma da yaveri binbaşı Abdulları arasında yer etmeğe başladı. bildirmıştir. lah Onhon üe Başbakanlık müsteşarı bunların nev'ini de bildirmek icab ettiFakat ne de olsa komşu memleket ahaCemal Yeşil uğurlamışlardır. ği noktai nazan askerî kıt'alarm sayılîsi çoğunlıık itibarile selâmet yolunun Dış Işleri Bakanlığı Genel Sekreteri sıle silâhsızlanma meselesinin birlikte birlikte ve beraberlikte olduğunu göriiBuyuk Elçi Feridun Cemal Erkin üe | bahis mevzuu olması idi. yor; huzıır bozucu kavçalarm hersoyden I Mıster Noel Baker, Ingilterenin &OY Bakanlık erkânı, Genelkurmay 3aşkaönce millî istiklâli tebdld ettiğıni de biı yet teklıfmi kabul ederek memleket dı nı ve Ikinci Başkanı, Basın ve Yaym liyor. Ne yapsın ki, adı her zaman açığa nndakı butıin ku\retleri hakkında ma Umum Mudüru Nedim Veysel Ilkin, vurulmıyan bir knvret. dısarıdan burı Geçen sene ağııstos ayında açıl'nış Tevfık Fikret» salonları da dün basın nn=ler muabr^lMhınd^n verüetı ı lumat vermeğe hazır olduğunu söylemiş, Vali ve Belediye Başkanı, Emniyet Münunu sokarak memle'.eti birbirine katkordıplomatık mensubları ve olan «Tevfık Fikret Aşiyan» müzesin mensublarınm huzutile açılmıştır. Bu dinlemi'Oerdır. Yfc^J salonla, «Aş jan» hattâ bu teklifın bütun askerî kuvvet duru mağa fırsat buluyor, Yunan halkımn o lere teşrrllıni de kabul edecpğini, fa*at Sovyet maslahatgüzarüe Büyuk Elçi de, bir buçuk senelik mesâıden sonra yeni salonda, çok kıymetli eşya, muhar hır kat daha zengınlfşmiî.tir. Yukaııki NADlR NADÎ i askerlenn miktannı ve sayısim bildir nin şahsî dostları kendisini Uşyi etmiş yeni salonlar hazırlanmıştır. Bunlardan nrlerin el yazılan, eserleri, vesikalan resimlerde, yeni açılan salonlar gorül Arkast Sa. 3. Sü, 4 t e Iogiliz Dw feleri Bakanı Mr. Bevin 1 «Edebiyaü Cedıde Abdulhak Hâmid,, bulunmaktaâır. Davetiiler, salonları gez mektedır. Arkas\ Sa. 3. Sü. 2 de lerdir. Meclisteki hâdise Demokratlar dünkü Meclis içtimama iştirak ettiîer Başbakan geliyor Güreşçiler Ankarada da omuzlarda taşındı Büyük devletlerin haricdeki kuvvetleri Şampiyon güreşcilerimizi Cumhur Başkanı ve Başbakan kabul ettiler İngiltere, Rusyanın teklifiıti kabul ettiğiıti, 1 ocağa kadar bu malumatın bütün devletlerce açıklanması lâzım geldiğinî bildirdi Büyük Elçi dün Rusyaya hareket etti Moskova Büyük Elçimiz . J f "Aşiyan,, da dün yeni salonlar açılds
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog