Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r Ş Ü K R Ü C A N A L ' m Hocasız Öğreten BÎÇKİ DERSLERİ Size kolayca terzilik sanatini öğreür. KADIN TERZİLİĞİ 2 cild 450'Krs. ERKEK TEKZELIĞİ 500 Krş. YÂPNÂ 150 Kuruştur. ÇİÇEKLER UĞUB Kitabevi 23 üncü yıl Sayı: 7999 KURUCUSU: TONUS NADÎ urıyet Pazartesi 25 Kasım (946 Almanca Teknik KiJâfclar Amerikahların yeniden Elefctroteknik, İnşaat, kitablarından az miktar DEMET Kl Galata, Kürekçiler, Kü Han No. Paket postanesi karşısında Telgraf n mektub adresi: Cumhurlyet, tstanbul Posta kutusu: tstanfiul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarao: 24238. Yazı Içleri: 24299. Matbaa: 21290. Şimdiye kadar kurulmuş olan sendikalar lâgvediliyor Tasari kanuniyet kesbettikten sonra yeni hükümlere göre işçi ve iş veren dernek^ri kurulabilecek Işçi dernekleri için (asarı hazırlandı Marmariste iis mji? Asla! Dernekler siyasetle oğraşamıyacaklar ve herhangi bir siyasî teşekkülün faaliyetlerine vasıta olamıyacaklar Dün Efese giden misafirlerimiz yollarda Uşakta belediye tezahüratla karşılandılar Dost Âmerîkahlar Selçukta milli kıyafetler giyinmiş kızlarımız D.P. nin kazandığı tarafından karşılandılar, Amiral gösterilen büyük seçimin yenilenmesevgi tezahürlerinden çok nütehassis kaldı sine karar verildi Î2mlr 24 (Hususî surette gönderdiğimia Izmir 24 (Telefonla) Demoktat akradışımzdan, telefonla) Dost ve Partinin iştirak etmemesine rağmen be kahraman Amerikab denlzcileri dünlediye seçimlerini tamamen kazandığı denberi limanında misafir etmekten Uşakta yeni belediye seçimiyapılmasına zevk duyan Izmir bugünü de bir baykarar verildiği bildirilmektedir. Ölü, as ram havası Içlnde geçirdi. Sokaklar ve ker ve 18 yaşını doldurmıyanlar adına bilha<=sa Kordon Boyu kesif bir kala8 0 1 0 0 kadar rey kullanılması nokta bahkla dolıı idi. Bu kalabalığm büyük smdan Daniştayca seçimlerin yenıl'n ,'kseriyetini kadınlar \«e genc kızlar teşmesine karar verilmiş ve keyfiyet res kil ediyordu. Şebri gezmeğe çıkan misaUşak Belediye Reisliğine ve Kay fir gemicüer bu kalabalığın içinde uzun makamhğına bildirilmiştir. Uşak Kaymakamı Niyazinin Kütah*!î« Şy* 5 te boyları ve beyaz şapkalarile d«rhal göze çarpıyorlardı. Etraflannı saran halk, kendilerinl candan sevgl tezahürlerile karsılıyorlardı. Amerikabların hayreti Türkiyeye ilk defa gelen bu erler, hayallerınde tasavvur ettikleri şark limanı yerine kendilerl gibi giyinen, kendileri gibi düşünen ve bilhassa kendileri gibi candan hareket eden lnsanlarla dolu Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Amerikan filosu yarın sabah izmirden ayrıhyor Balkanlarda siyasî cephe anormal Observer gazçtesi, Rumen hükuraeti Balkan. larda şiddet rökoru kırdı, diyor Radolph uçak gemisi nin son bir resmi: Kenarda kumanda knlesi ve toplan ost Amerikan fılosunun Izmiri ziyareti münasebetile Amerikan Associated Press Ajansının mnhabiri Mr. Ed«in B. Greenvrald'in Izmlrden çektiği bir telgrafta, bu filonun 1922 denberi güzcl Izmir limanına ilk demirliyen Amerikan füosn olduğu kaj dedildikten sonra şoyle denilij or: «Amerika, son yedi ay içinde ıkinci defa olarak kudretli savaş gemilerini Türkiyeye göndermiş bulunmaktadır. Geçen nİ3an ayında, Rusyanın glttikçe artan isteklerini ikri surdüğü bir sırada, Birleşik Amerikanm dış siyaseti, dünyanın bu bölgesine teveccuh ehniş ve Missouri zırhljsile refakat gemileri îstanbulu ziyaret etmişlerdi. Bu defa, gazete muhabirlerini Amiral gemisi olan Fargo kruvazörüne kabul eden Amerikan Akdeniz kuvvetleri Kotnutanı Amiral Bernard H. Bieri, bu seferki ziyaretin tanışma maksadile yapıldığınt ve filonun bu vesile ile bir kaç gün isürahat edeceğini beyan etaıiştir. Bundan sonra filo, daha güneyde bu, lunan ve mukemmel bir liman olan Marmarise gidecektir. Yetkilı çevrekTİn ifadesine göre Rusjra. bu limanı ckömüralma» üssü olarak kt'llanmak istemek*edir.> Amerikan ajansı muhabirinin bu telgrafmda en miihim nokta, şüphesiz ki «Marmarisi Rusyanın kömür alma limanı olarak kullanmak istedijtf» kısraıdır. Bu haberi okur okumaz gayriihti>arî: « Kars ve Ardahandan, Giresiına kadar doğu illerimizden, Boğazlardan fonra bir de Mannaris mi?» dije infial ve hiddetle bağınoaUtan kendimizi alamadık. Hiç şüphesiz, dünkü gazetelerde, bu haberi okuyan her ' Türkiin ruhunda aynı infial ve hiddetin yükseldiğine şüphe yoknır. Tass Ajansı, belki de, bu haberi yalanbyacaktır. Fakat Associated Press Eiuhabirinin «yetkili çevrelerin ifadesine gbre» kaydile verdiği bu kadar tnühim bir haberin nydurma olmasına kolayca ihtimal verilemez. «Ateş olmıyan yerde duman çıkmaz» diye bir söz vardır. Sovyet Rusya tarafından, belki de bir sondaj ve iskandil nev'inden böjle bir istek gizli olarak ortaya atılmış ve bunu da Amerikalı muhabir, yîtkili çevrelerden öğrenmiştir. Mannaris limanı, bir zaman Sovyet Rusyanın üs istediği Oniki adanm en büyiiğü olan Rodosun karşısında, mükemmel bir tabiî limandır ki Osmanlı tmparatorluğu zamanında, orada donaninamız için bir deniz üssü ve harb litnanı vücuda getirilroesi uzun müddet düşünülmüş; fakat bu düşünce gerçekleşememiştir. Marmaris, hiçbir rüzgârdan müteessir olmıyan, en sığ yerlerinde bile 620 kulaç arasında su bulunduğu için en büyük harb gemilerinin biie barınmasına ınüsaid ve yüz ölçüsü 9 kilometre kare tutan geniş ve emin bir limandır. Marmariste tesis edilecek tir denizhava üssile Oniki adaya, Yunanistanın Ege denizindeki Siklad adalarına ve bu ada grupları arasmdaki Ege denizi parçasma hâkim olmak imkânı temin edilebileceği gibi buradan doğu Akdenizin Muğla kıjılarıKıbrısGirid üçgeni arasmdaki kısmma da hâkim bir stratejik vazsyet elde etmek mısmkündür. Işte Amerikan ajansma göre, Sovyet Rusyanm kömür üssü olarak istediği Marmaris böyle bir limandır. Eğer, bu haUer doğru ve Rusya burada bir kömür limanı, yanl deniz üssü vücude getirmek hırsına kapılmışsa, gayriaskerî bolge olarak Yvnanistana verihnesi Paris konferansında kaFarlaştırılan Oniki adada tatmin edemediği ihtirasını Marınariste gerçekleştirmek hulyasma kapılmıs demektir. Türkiyenin Boğazlarda Sovyet Rusyaya vermeği kat'iyetle reddett'iği bir üssü, Marmariste vereceğini sanmak, ham bir hayale sapîanmaktan ba*ka bir sey değildir. Moskova, bu isteğinde de en kati bir red ile karşılav>cağma zerre kadar şuphe etmesin. Hem kömür alma üssü ne demektir? Akdcnizden Karadenize gidip gelen bütün gemilerin normal yolu, Marmarisın o kadar nzağmdan geçerler ki Marmariste ve Oriki Adada değil, hattâ giiney ve dofu Sikladlarda dahi bunlar için yakıt deposu bulunması lürumsuz ve mana seçimleri Çalışma Bakanı Sadi Irmak makamında Ankara 24 (Telefonla) Büyük Mil kümlrine uydurmağa mecbur tutuJmuşlet Meclisine verilml? olan bir kanun tur. tasansı, şimdiye kadar dernek, sendika Son zamanlarda memlekette yer yer veya birlik adı altında kurıılmuş olah sendikalar kurulmuş ve bu mahiyette bütün işçi ve iş verme teşeiküllerinin demek ve birlik teşkili hareketi hızla faaliyetine son vermektedir. Tasan «Işçi yayılmıştır. Çalışma Bakanlığınca haiş veren meslek dernekleri ve der zırlanmış olan tasari bu süratli gelişme nek birlikleri» adını taşımakta ve bun karşısında ahnmasma lüzum görülen dan böyle kurulacak bu kabil teşekkül tedbirleri ihtiva etmekte ve bu derneklerin tâbi olacakları hükümleri ihtiva leri bir nizama koymaktadır. Maamafih, rtmektedir. Mevcud teşeklcüllerden faa önemli bir içtimaî konuya temas ettıği iyete devam etmek istiyenler tüzükle için tasarının gerek komisyonlarda. gerini en az üç ay içinde bu kanun hüSa. 3, Sü. 2 de Celâl Bayarın dfiııkti hitabesi Yunanistanda çete harbi devaıtı ediyor Yunan Savunma Bakanı, Yugoslavyada talim gören çetelerin üç yoldan Yunanistana girdiklerini söyledi Pelânik 24 (A.P..) Yunan MiU! Savunma Bakanı Fılip Dragumis, Associated Press muhabirine Selânikte bir beyanatta bulunarak şunları soylemlştir: « Yunanlstaa, her ne pahasına olursa olsun. lstiklâll ve demofcrasisi yolunda harb etmeğe iarar vermişttr. Biz karakterimlz ve an'anemiî aleyhine totolıter bir sistem kabul edemeylz.> Dragumis. batı Trakyadakl ve Makedonyadaki kanşıklıklann, propaganda ve mücadele İçin Yugoslavyada Bulklste talim edüen ajanlar tarafından tertib v« idare edildigini, bunlanrı üç yoldan Yunsnistana geldiklerinl söylsmiştir. Beyanatının sonunda Savunma Bakanı <Yunanistan demokrasisinin bir cephesinl teşkü eknektedlr. Biz Rus ideolojlsi ile batı demokraslsi hayat yolu arzsında bulunuyoruz. Blzim meselemız mîlletîerarası bir meseledtr. Bu bir ölttm dırim davasıdır» demiştir. D.P. Sarıyer kongresinde konuşan Bayar Demokrat Partiye aza olanların bir milyonu aştığım söyledi Dün yapılan C. H. P. ve D. P. kongreleri Çarpışmalar devam ediyor Atina 24 (a.a.) Peloponez'de Sparta r Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te Lik maçlarmm ilk devresi bitti pr7* v " '• *^'K Demokrat Parti ilçe kongrelerine dün de devam edilmiştir. Sarıyer ilçesinin kongresine saat 14 te başlanmış ve kongre üç saat devam etmiştir. Demokrat Parti Genel Başkaru Celâl Bayar, parti Molotov'un son bir resmi kurucularından Fuad Köprülü ile Adnan Menderes ve Eskişehir demokrat milletvekili Emin Sazak, Istanbvl bsğunsız milletvekili Cihad Baban bu kongrede hazır bulunmuşlardur. Fazıl Harmankayanın baskanlığa seVali, Istanbul halkma çilmesile kongreye başlanmış, idare heyetinin yıllık rapirunun okunmasmı teşekkür ediyor müteakıb bütçe muzakeresine geçilmiş ve bundan sonra delegeler seçilmiştir. Avrupa güreş şampiyonluğunu kazanan millî güreş takımımız, Beden TerMolotov, Beşler toplantısında Dileklerin dinlenmesine geçildiği zaman eski ilçe kurulu başkanı Dr. Rükbiyesi Umum Müdoırü ile beraber dün bütün gayretleri hiçe indirdi, neddin ciğerierinden rahatsız olduğunu, akşam Ankaraya hareket ttmiştir. 21 temmuzda zaferin kazanıldığını ve Güreşçilerimiz Ankarada büyük raeByrnes bedbin artık kendisinin çekümek zorunda kalrasimle karşüanacaklardır. Millî takım NewYork 24 (AP.) Rus Dış îşleri dığmı söylemiştir. Dışarıda bulunanîar güreşçileri bu akşam saat 22 de AvruCelal Bayar ve Adnan Menderes Bakanı M. Molotov, dün veto hakkının «Olmaz! Olmaz!» nidalarile bu Byrılmayı pa şampiyonluğu münasebetile radyt'da protesto etmişlerdir. Bu arada Emin Sason kongrel«rden birinde kullanılmasının tahdidi hususunda İntekeT teker görüşlerinı anlatacaklardır. giliz, Amerikan, Çin ve Pransızlann zak, «Korkma, vazifende kal! Şehid kette millî iradenin tam manasile tecelli olursun» demiş ve sözleri alkışlarla mu etmesine ydmadan çalışacakhr. Bu da Ankarada Arkası S. 3, Sü. 3 te kabele gönnüştür. Ankara 24 (Telefonla) Tam kadroancak sizlerin gayret ve emeklerinizle Celâl Bayarın hitabesi mümkiuı olacaktır. Sizlere başarılar di sile gelmekte olan millî güreş takımımız Başkanlığı kabul eden Dr. Rükneddin, lerim.> yarın (bugün) saat 10 30 da Ankara gaCelâl Bayar ve arkadaşlannm söz söyrında büyük bir törenle karşılanacaktu". Dilekler lemelerini istemiş ve Celâl Bayar da Parti liderinin bu sözlerlni müteakıb Vilâyet, Belediye ve Beden Terbiyesi eık sık alkışlanan nutkunda şunları söy Arkas\ Sa. 3, Sü. S te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te lemiştir: « Bugun yalroz partimize aza olanların sayısı 13 milyon arasmda olduğunu tahmin ediyoruz. Bir partiye intisab eden vatandaş millete karşı bir vazife ve mes'uliyet deruhte etmiş demektir. Bana karşı gösterdiğiniz muhabbet herhalde Demokrat Partiye gösterilmiş demektir. Çünkü bizim aramızda hiçbir fark yoktur, sadece vazife farkı vardur. Demokrat Parti memle Londra 24 (a.a.) «Observer» gazettsi cşimddki halde siyasî cephe aaor» mal w güçlükJerle dolu göeükmektedir» demektc ve şunlan yazmaktadır: «Doğu ve batı arasında, son iki hafta İçinde. bir anlaşmaya varılacağına d»it muhtelif alâmetler gorülmüştür. Trteste üztnnde Tito'nun teklıfl, Çekaslovak Amerikan aplaşmas. Almanya ü« zeıinde bir anlaşmaya vanlması üm'.d» leri ve süahsızlanma mesel=sinde Molotov'un beyanatı gibi. Pakat Yunan Yugoslav hududundaki hadiseler çoi fena bir cereyana dökülmüştür ve Rumen hükumeti yaptagı seçimleri e Bal Arkası Sa. 3. Sü. 4 fc Veto meselesi yeniden çıkmaza girdi Gfireşçileriüiiz Ankarada j Edirncnin kurtuluşu Sınır şehrimizin jrirmi beşinci yıldönümü bugün merasimle kutlanıyor Balıkesir Halk Partisindeki istifalar Bir aza: «Başımıza zorla verilen müfettişi istemiyoruz» diyor r «?# D ü n muhtelif sahalarda Fenerbahçe Kasımpaşayı 19 puanla Dünkü 5 0 vaziyettedirler. lik maçlarına Galatasaray d e v a m edılmış 17 p u a n ' a ikinci v e lık maçlarının ilk devresi sona ermıştir. İlk d e v r e d e dördüncü atarken Fenerbahçe birinci. Galatasaray maçlarda Maçlann ikinci, Vefa 16 puanla üçüncü, B e ş i k t a ş 15 p u a n l a Vefa Galatasaraya ilk g o l ü n ü Vefa 2 2 , B e ş i k t a ş B e y k o z 1 1 b e r a b e r e kaldılar. sahifemizdedir. R e s i m d e AB^DİN D A V E R * Arkasi So, 3, 5ü. 4 te yendi. tafsilâü görülmektedir. îzmir 24 (Telefonla) Cumhuriyet Hallc Partisi Balıkesir merkez ilçe ocak ve bucak baakanlarile idare heyetleri azası bu vazifelerinden toplu »ekilde istifa etmişlerdir. Yekunu 27 yi bulan istifalar hakkmda C.HJP. Balıkesir il başGUzel Edirneden görünnş kanı Hasan Kaptanoğlu hiçbir sey söy Edirne 24 (Telefonla) Güzel Edır tan mutlu günlerden biridir. liyemiyeceğini, partisin* gene bağlı ol nenin son kurtuluş tarihi olan 25/Xl/ Her sene, «bayrsm, bu sene geçen 5eduğunu beyan etmiştir. Halen Bandır 922 tarihinin yıldönümleri, Edimslüer ned«n üstün bir alâka ve heyecanla Arkan So. 3, Sü. 6 da kin Snemi ve heyecanı yüdan yıl a ar Arkan Ş+, 3, Sü. * d*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog