Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

rŞ Ü K R Ü CANAL'ın Hocasız Öğreten BİÇKİ DERSLERİ Size kolayca terzilik sanatini öğretır. KADIN TERZILIĞI 2 cild 450 Krş. EBKEK TERZILIĞİ 500 Krş. YAPN ÇİÇEKLER V.. 150 Kuruştur. ÜĞUR Kitabevi mhuriyet 03 10 7000 Vttâe VİTAMİNLİ yegâne kuvvet 4 KURUCU5U:YUNUSNADÎ Cö UnCU yil SâVl ! 7 ü " o Telgraf ve mektub adred: Cumhuriyet tstenbuJ Posta kutusu. tstanbu] No 246 Telefonlar; Umuml SantraJ Numarası: 24298. Yazj tçleri: 24299 Matbaa: 24290. Pazar 24 Kasım 1946 GIDASI Amerikan Filosu tzmirde Amerikanın Akdeniz kuvvetleri komutanı: "Bu ziyaret iki memleket arasındaki kuvvetli dostluğun tezahür üdür „ diyor izmir misafir filoyu büyiik tezahüratla karşılad Halkın misafirlere gösterdiği sevgi ve onların bu sevgiye mukabelesi her türlü tahminin fevkinde idi Dost Amerikanın dün Izmire vantn filosundan Fargo kruvazörU Safajeldiniz, aziz dostlar Düıt yapılan resmî ziyaretler, törenler ve dün gecejki toplantüar Amiralın beyanatı "Türk Amerikan dostluğunun ehemmiyetine bütün kalbimle inanmıs bulunuyorum,, Amerikanu (A. P.) ajansının muhabiri, filonan Marmarisi ziyare^ini, burada bir üs knrmak nzcre Rnslar taraiından ortaya atılan nahud arzularla münasebetli bulayor îzmir 23 (Sureti mahsusada gönderdığimiz arksdaşımızdan) Fargo kruvazöründe sevimli ve misafirp3rver Amenkah denizciler tarafından büyük bir husnükabul gordük. Koramiral Bieri biri büyük bir nezaketle guvertede kamarasının önünde kabul etti. Amiral, orta boylu, enerjik yüzlü, beyaz saçh bir zattu Yanında bulunan uçak gemisi komutanı Tumamiral Perry'yi bizlere takdim ettikten sonra Türkiyerie bulunmaktan duyduğu büyük hazzı behrterek şöyle dedı: « Bu gayriresmî ziyaret iki memleket arasındaki çok kuvvetli dostluğun v€ni bir tezahürüd,ür. Bu dostluğun ehemmiyetine bütün kalbimle inanıyorum. Uzun ve yorucu manevralarda bulunduk. Bundan sonra, sulh içinde yaşayan yurdunuzun îzmir gibi güzel bir J o Akhnar * limanmda demirlemek faepimiri se\ândiriyor. Zaten bu ziyaretlerin sebeblerinden biri de adamlarımıza dinlenebilmek fırsatını vennektir. İzmirden sonra aynı şekılde Marmansi de ziyaret edecek, oradan Beyruta gideceğiz.» Türk donanmasına bir mesaj gelirip getirmedığine dair sorulan suale cevaben Amiral, âdet olduğu veçhile Amerikan donanmasınm selâm/ ve sevgilerini getirdığmi söyledi. Bu sırada resm" riyaretler başladığı için amiral özür dileyerek bizden ayrıldı. Geminin komutam Albay Wyatt Craig yanımıza bir subay katarak, Amerikan donanmasınm en yeni kruvazörlennden olan «Fargo» nun görüleeek yerlerıni gezdirdi, sonra kamarasmda Amerikan usulü kahve ikram etti. Kırmızı SEÇII Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Mr. Acheson u senenin ilkbahannda bir Amerikan filosu Ufanbulu ziyaret etmişti; sonbaharmda da gene bir Amerikan filosu, İzmir \e Marmaris ümanlarını ziyaret ediyor. Bir yıl içinde vutoıbulan bu çifte zijaretin, iki büyük manası vardır. Esasen deniz vknvvetlerihin bü'gibi Hyaretle«, âaâma manalıdır. Yerine ve zamamna gore, >a bir dostluk tezahürü, yahnd bir siyasî niimayif. yahud da bir ta'/yik ve tehdid ifade eder. Türkiye ile Birleşik Amerika srasında. hiç bir ihtilâflı mesele, en kiiçük hir anlaşmamaHık dahi mevcud olmadığına göre Amerikan filolarının Türk limanlannı ziyaretlerinde, bıı son maksad ve mananin zerresi ve şemmesi yoktur. Geçen nisanda olduğu Rİbi bu kasımda da, Amerikan filosunun Türk Lmanlanna gelmesi ve 48 yıldızlı büjiık demokrasi timsalinin ay jıldızlı sancağı, Misafir filodan Randolph uçak gemisinin denize indirilirken alınmış bir resıııi selâmlaması. şüphesiz, dostluğu takviye gayesini takib etmektedir. îzmir 23 (Sureti mahsusada gönderdi muhribi ve Donner çıkartma gemisi bu Evet, bu ziyaretlerin birinci manası. ;imiz muharrırımizden) Izmiri gayri sabah saat 9,30 da limana gırdıler ve Birleşik Amerika Devletleri Cumhuri esmî surette ziyaret eden Amerikanın hararetle karşılandılar. yetinin Türkije Cıımhurijetile mevcud Akdeniz fılosuna mensub Fargo kruvaSabahın pek erken saatlerinden itibadostluk bağlarını takviye etmek yolunRandolph, uçak gemisi, Peıry Arkası Sa. 3, Sü. 2 de daki kuvvetli arnısunun açık bir ifadesidir. Birinci ziyaret, \Vashin<;tonda cok sevgi ve hürmet kazanmıs olan Tür. kiye Büyük Elçisi merhum Münir Ertepünün nâsını. Türkiyeve getirmek vesilesile vaki olmu«tu. Eeer, geçen nisandaki Hvaret yalnız devletler arasında mer'i alelâde bir diplonıasi nezaketinden ibaret olsa\dı. Amerika hükiimeti merhum sefirimizin cenazesini, bir kruvazörle göndermekle iktifa ederdi. Amerikablar öyle yapmadılar. Bu mutad nezaket kaidesini büvük bir dostluk tezahürü haline sokmak irin Amerikan donanmasınm en tarihi ve en kudretli zırhlısı Missouri ile bir krııvazör ve bir muhribden mürekkeb bir filoyu bu ise mernur ettiler. İstanbul ve Ankara halkı. Ankara 23 (a a.) Bu akşamkl eks mür&kale vasıtalan ve mesken meselebütün Türk milleti, büvük Amerikan d<*mokrasinin bu kıvmetli dostluk tezahü pıesle memurıyeti mahalhne dönen İs leri üzerınde temaslar yaptım ve musbet rünün derin mana«ını çok ivî anladı; tanbul Vali ve Belrdıye başkanı Dr. neticeler elde ettım. Çırpıcı çayınnda artezlyenler vasıAmerikan filosunu gbrülmemis bi>" heve Lutfı Kırdar. Ankaradaki temaslan necanla karşıladı ve Amerikan denizcilerini ıcelerl hakkında şu beyanatta bulun tasıie çıkanlacak olan suyun İstanbul yürekten gelen bir sevgi ile kucakladı. muştur: su şebekesuıe bağlanması için Fransa« Ankarada İstanbul şehrinln su, İki memleket arasındaki bu karsılıklı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da samimî dostluk Türk inkılâbile baslamiş ve gittikçe ku\ veüenereîc devam etmekte bulunm'istıır. Amerikanın Türk dostlıığuna kıjmet vermesi, Tiirkiyenin, yaptığı bü^ük inkılâbla demokrat milletier camiasma girmis ve Ikinci Dünja Harbi içinde, Müttefikler cephesinde jer almış olmasındandır. Bİ7, bnce Mihvcrle isbirliği japarak demokrat milletlerin yıpranması ve hattâ yenilmesi için çalısan, ancak Hitier'in hücumıtna uğradıktan sonra. zoraki Müttefikler cephesine giren ve nihavet onların büviık **"" yardtmile muzaffer oldııkfan sonra. Mütc tefik'ere kar ı adeta dü^rnan muamelesi vapanlara a«îa benzemedik. Türkive, Müttefiklcrin insanhk ve medeniyet icin carpstık'arına inanmıs ve hiç bir ivaz ve mükâfat aramaHan onların cephesine r>, Ç) » CîTT \QENIZÜ ^ ^ Boğazlar meselesi ve Amerika Yeni gelişmeler olup olroa» dığı hakkındaki suale A ne« rika Dış Işleri Bakan Vekilinin cevabı V» MUĞLA ^ Su, münakale ve mesken işkri hallediliyor ~V ^ Marmarii * / ^ Post Amerikan fiosunun ziyaret programına dahil bulunan Izmir ile Marmarisi gö«terir harita Vaîi Ankarada döviz meselelerini halletti50 otobüs getirtilecek ve sehirde binden fazla bina yapılacak Amerikada grevler Nadencilerin grevi yüzünden yarm 165 yolcu treni işlemiyecek Menemencioğln Milletlerarası KiHtürTeşkilatı Menemencioğlu, Pariste yapılan toplantıda bir nutuk söyledi Washington 23 (a.a.) Dış İşleri Bakan vekilı Mr. Acheson'dan gazetscıler toplantısmda Eoğazlar messlesinde yatâ gelışmeler olup clmadığı somİTu§U.r. Mr. Acheson So^etler Bırlığ'ns verilen 9 ekim tarLhli Amerika notasır.danberi bıldirılecek yeni hiç bir habtri olmadığı cevabını vermiş ve ancak çunu belirtmiştir ki Amerika hükuır?*i Mortrcux sozleşmeîinin tadıli iîin Hr konferansm tcplînmanna lüzum gö" üyorsa teknık teferrüat önunde böyle b^r kcnferans toplamakta tereddüd ftıvi yecektir. İrgil*ere tarafından Sovi'et RasyEva gcnderılmiş o'an iki notanın yayı.n'.arı mış clma?ı hakkındaki di|er bir sus1^ cevaben de Mr. Acheson, bu :ki r.cta Londra 23 (a a.) «Glacow Herald» I görüşmelerin muvaffakıyetsizliğ* ugra metinleririn e*aen malum bulundukjzetesi «Balkanlardakl kaynaşma> baş masındanberi üç haftadır bafta.nba?a ları cihetle merelenin büjTİk bir ehemlıklı bir makalesmde şunları yazmakta Arkası S. 3, Sü. 3 te miyeti clmadığırı bevan eylemistir. dır: •Yunan hükumeti bugünkü dunımu mi.mkun olduğu kadar çabuk Buleşmıs Mılletlere te^dı etmeğe karar venniştır. Yunanistan, ithamlarını ispat etmemuvaffak olduğu takdirde bundan çıkacak tek netıce, Yugoslavya ve Bulgıristanın belki de müştereken Yunan tepr&klarında yapılan hücumlan teş'wk ettikieri keyfıyetidir.> Nakedonyada durum son derece vahim Londra, Makedonyadaki çete harbîerinden Slâvların mes'ul olduğunu belirtiyor Güreşçilerimiz Ankaraya gidiyorlar Londra 23 (a a.) «Tımes» gazetîsi Yunan partüerinin liderleri arasındaki Makedonyada olup bitenler ABİDİN DAV'ER Arkası Sa 3. Sü. 4 te 7 eylul kararları Mütehassısların vardığı netice Dün istanbul Gazeteciler Cemiyefînde bir çay ziyafeti verildi, güreşçiler Âttkarada da törenle Ikinci Dünya Harbinin gizli kalan tarafları HiÜer'e karşı yapılan 20 temmuz suikasdi Bu suikasdde Alman a«kerî «eflerinin oynadıkları role dair if«aat Dört gün siirecek olan bu alı'^a vertci yazı süsüesinin ttk makalesıni bugün dordnncu sahifemizde bulacaksınız. P.ais 23 fa a) Bi!İ€';nıiş MUletler llım, kültür ve eğitım teşkılfitınin genel otıırumunda Türk murahhas heyeti başkanı Paris bııyuk elçısi Numan Menemencıoğlu bir nutuk söylemiş ve ezcümle demıştır ki: < Bu kürsüde bana tekaddüm eden Kararlar yerinde ve zanıa. nuırahhaslar. hakh o'.arak hazırlık ko nında alınmış, fakat nakıs nıiyyonu tarafından beşarılan işi derin bir memnunlukla karşılamıslar ve gerek tedbirler, beklenen neticeyi bu Pomisyona, gerekse sekreterliğe havermemiştir raretl' teîekkurlerınl bıldırmişlerdır. Bu hararetli t«sekkürlere benım de, Turlc 7 eylul kararlarının tepkilerini tetkik murahhas heyetinin t»şekkurlerini kat eden ve Tıcaret Odası meslek heyetlerımıma rr.üsaadenizi rica ederim. nin verdigi 30 rapor üzerinde incelempler Amerikada bundan e\\elki madenciler grevinde jollarda Aralarında iyi niyetli sıyaset adamları yapan ve bu kararları ayrıca ele almış kalan kömür vagonları Arkan Sa, 3, Sü. 5 te Arkas* Sa. 3. 5ü. l de Tekıraflar 3 iinriî sohifemUJc •= Dün Gazeteciler Cemijetinde verilen zi>afette bulunanlar Yaz%*% î uncü sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog