Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

58 Ind çe?idli yanlar ve güzel fotograflarla çıkmıstır. Boş vaHtlerinİKİe aize en iyi arkadaşlığı «R A D Y 0 MECMUASI» yapabilir. Baylinlzde VotablUrslnîz, fl4597) J 23 üncO yıl Sayı: 7997 * .^l . mhuri T*iraf«m^btat^:ca»aı«f7^t^wpoAinıtııw!ttoMNoM K.URUfcU5U IYUNUS KADÎ Telefonlar: ümund Santral Numaran: 84298. Taa İklerfî 24299. Matbaa! 24290. r [Füze Uçaklarî Hakkmda Teorik » ve Pratik Malunurt Yasan : Yüksek Mühendls YAVUZ KANSU Tevzl yeri : HAŞET Kltabevi TE*PKI v UÇAKLARİ uumartesı ^d ivasım 1340 Fiaü: 550 Kr». Mectis içtimaım terkettiler r Hâdise üç Bakanın kapanmış sayılan sual takriri meselesini tazelemelerinden çıktı Misafir filodan Birleşik Devletler Akdeniz Kuvvetleri Komutanının blndlği F»rjo kruvaıöttt Dost Amerikan filosu sabah Izmire varıyor Mecliste takrir sahibine bu dün söz verilmedi Milli Eğitim, Tarım ve İç İşlerl Bakanları kc/nöşttılar, Ahmed Veziroğlu mukabelelerde bulnndu. Takrir sahibine söz verilıtıemesi üzerine Demokratlar Mectis salonanu terkettiler Dünkü tartışma Şehirde dün misafirleri karşılamak üzere hummalı bir faaliyet vardı Manzara umanyada da, Butçaristanda da seçiraleri komunistler ka. zandı. Hâdisenin meşruluğu iherinde nazarî münakaşalara girişmeğe zantumızca yer yoktur. Her iki memlekette de komünist varlıgı bugüne geliaciye kadaı pek zayıftı. Bu dcrece rayrf bir varlığın birdenbire nasıl olup da devlet idaresini ele aldığmı soruşturtnak bize düşmez. Realite şudur ki iki yıldanberi Sovyet işgali altmda yaçajan Rumanjada ve Bulgaristanda nibayet resmen temeli halk iradesine dajanan iki komünist hüfcumet kurulmnştur ve görüniişe gore bu idareler, jarın Rus işgali kalktıktan sonra da yerlerinde kalacaklardır. Böylece Balkan yarımadasmda, kökü Sovjet Busyaya karadan bağb oldukça muazzam bir geopolitik kütle kurulmnş oluynr. Vakıâ kütle henüz Akdenize ulaşmış değildir; fakat Trieste'de küçiik bir delik açümıs gibidir. Selârjkte, Dedeağacda ve Boğazlarda da derece dcrece daha kocaman birer delik açılmasma Moskova hükumetince gayret harcantnaktadır. Büyük devletler arasmdaki nıücadelenin hedeflerinden birine işaret eden bu hâdise, vaziyetin istikrarsızhğını göstermesi itibarile ayrıca mühimdir. Sovyet genişleme politikasınm kullandığı metod, nasjonal sosyalist Almanyanın takib ettigi metoda kıyasla oldukça daha seyyal, daha realist ve netice itibarile batı demokrasileri hesabına daha tehlikeli gorünüyor. Nazi Alnıanyası, ilkönceleri ırk birliğme dayanarak bazı bölgeleri işgal ettiği zaman büyük devletleri bir müddet avutabilıniştL Fakat Çekoslovakyayı par(alamağa kalkınca göıler faltaşı gibi BÇilmış, Polonya meselesl ortaya çıkınca da artık dananın kuyruğu kopmuştu. Sovyet Rusya böyle bir metoda pek ehemmiyet vermiyor. Daha doğrusu bu metodu sadece mııayyen devletlcre aid mevziî bir vasıta olarak kullanıyor. Koinünist akidesile hiç bağdaşmaması gereken Slav Birliği fikTİ etrafında Polonyada, Çekoslovakyada, hele Yugoslavya ile Bulgaristanda kuvvetli bir propaganda yapıhrken güdülen gaye, bu rnetnlekctlcrdeki milliyetçi unsurlar üzeriae1 tesir yapmaktir. Yoksa Sovyet Rusya Slavlık fikrini ele alarak oralarım kcndine bağlamak teşebbüsünde bulunmuyor. Uzaktan bakılırsa, işgal ettiği yerlerde Moskova hükumetinin hiçbir şey yaptığı yoktur. Partilere rey veren, lıükumetleri iş başına getiren halktır. Bcçim dolajısile ileri sürülen tazyik iddialarına karşı garb demokrasilerine ycrli hükumetler cevab veriyor. Bu yerlı lıükumetler Ingiliz ve Amerikan notalarını her defasında (memlekctin iç işlerine bir müdahale) olarak vasıflandırıyor ve batı demokrasileri âdeta mahcub vazijete düşiiyorlar. Bu şartlar altında Yugoslavyaya, Rnmanyaya, hattâ dünkü Mihver ortağı yenilmiş Bulgaristana ses çıkarmak kinıin haddine? Bir yandan barış muahedeleri üzerinde ileri geri tartısmalar yapıhrken, bir yandan da buralarda hükumetler kuruiujor, devlel mekaninnasmda gerckli dfğİMklikler yapılı>or; sosjal ve ekonomik sahalarda giri'ilen tcsebbüslcrle de yeni rejim kuvvetlondirilmoK<" jp|ı«ı'ıjor. Nai fll .an\ası <rk biıliçi düiiiııceSİni ileri suıeıck /.i|)lelliği AMJ^tuna Akdeniz Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanının donanmamıza getirdiği söylenen mesaj büyük alâka ile bekleniyor Misafir filodan Perry muhribi Boğazlar mesclesi Times. Rusyanın bir defa daha Türkiye ile doğrudan doğruya müzakerelere girişmeği istemesi muhtemeldir. diyor Londra 22 (a.a.) Boğazlar m»se!esinden bahseden Times gazetesinin siyasî muharriri, Sovyet hükumetinin, yakm bir zamanda bir defa daha, Türkiye iîe doğrudan doğruya müzakerelere girişmeği istemesinin muhtemel olduşunu yazmaktadır. Fakat, Sovyetler Birliği evvelki taleblerinde esaslı değişiklikler yapmadığı takdirde, eski iddiaları tekrarlıyan yeni yeni notalar teati etmek fayda vermiyecektir. Daily Mail gazetcd, Türkiyeye yeni tekliflerde bulunmanm zaman kaybet mekten başka bir şey olmadığmı yazmaktadır. Boğazlar ve Süveyş kanalı Londra 22 (AP.) Dış İşleri Bakanlığından bir sözcü, bir basın konferansı sırasında kendısine sorulan suale cevab vererek, Türk Boğazlanmn müstakbel kontrolu hakkındaki tngiliz dummunun, Süveyş kanah hakkındaki siyasetile uvğua oldugunu, Çanakkale Boğaa ile Arkası S. 3, Sıı. 3 te Aankara 22 (Telefonla) Meclisln bugünkü toplantısında Milll Eğtim, Tanm ve İç İşlerl Bakanlan söz alarak, Afyon milletvekıli Ahmed Veziroğlunun geçen oturum gündemlnde bulunan sorular dolayısile yenlden açiklamalar yapmışlardır. Bakanlann söz almalan tartişmalara yol açtı ve" oturumun başında usul meselesi üzerinde görüşmeler oldu. Oturuma Perldun Pikri Düşünsel başksnlık ediyordu. Fenciun Pikri Düşîlntzmir 22 (Sureti mahsusada gönder sel oturumu açar açmaz dedi ki: diğimiz muharririmizden telefonla) e Geçen celsed« hükumetin baz» Izmir limanına bir dostluk ziyareti ya Arkası Sa. 3, Sü. 5 te pacak olan Amerikan Akdeniz Filosuna nt*nsub «Fargt» kruvazörü,. «Raodolph> uçak gemisi, «Perry> muhribi ve «Donner> çıkartma gemisi bu «aatte Türk sularma girmiş bulunmaktadırlar. Dost Amerüan filosuna Birleşik Devletlerin Akdeniz Kuvvetleri Komutanı Koramlral Biery bizzat komuta etmektedir. Izmir, misafir Amerikan denizcilerini karçılamak üzere bütün hazırlıklanm j yerleri bu ( tamamlamıştır. Şehrin bazı geceden aydmlatılmış, muhtelif yerlere Amarikan bayrakları asılmıştır. Bütün ' jiin bummalı bir faaliyete sahne olsn Vılây*» kisasmm ışıkları hâlâ yanmak Arkası Sa. 3, Sü. 2 de R. Koraltan hâdiseyi izah ediyor Tcvfik Fikret Sılay < Fcridun Fikri D. milletvekili, Meclis Başkan vekilinin kap&nmıç olan bîr mesele üze. rinde Bakanlara söz vermesi iç tüziiğe aykındır .' diyor Ankara 22 (Telefonla) Meclisin bugünkü toplantısuıda Demokratlann çalonu terketmesi üzerine Içel mılletvekili Refik Koraltanla konuştum. Bana şunları söyledi: < Bugünkü konuşmaları dinlediniz. Bakanların, kapanmış olan bir meseta hakkmda aradan iki gün geçtikten sonra tekrar söz söylemek istemeleri v« Başkan vekili Feridun Fikri Düşünse» Arkssı S. 3, Sü. 1de Ankaranın dağ mahalleleri Hiikumet sızıltılara sebeb olan meseleyi halle karar verdi Celâl Bajar dün D. P. nin Taksimdeki Merkez binasında arkadaşlarile beraber Celâl Bayar dün gazetecilerle konuştu D. P. Başkanı, hiikumet memurlarının, Demokrat Partiye karşı çıkardıkları müşkülâttan acı acı şikâyet ediyor Demokrat Parti lideri Celâl Bayar, kilâtı ve C. H. P. ile münasebetleri ne dün Taksimdeki merkez binasında ga haldedir? Denilebılir ki gezdiğrmiz yerlerde zetecileri kabul etmiş ve kendisine so Arkası Sa. 3, Sü. 7 de rulan muhtelif suallere şu cevabları vermiştir; Son seyahatinizden ne gibi intıbalarla« döndünüz? Partimiz bakımından çok iyi ve müsbet intıbalarla döndük. Halkm her tarafta partimize' karşı gösterdiği itimad ve alâka son derece artmıştır. Parti teşkilâtımız gün geçtikçe daha genişlemekte ve mensublarımızın sayısı artmaktadır. Bu suretle millettn sinesinde gayet kuvvetli yer almiş olan partimiz, memleketin siyasî hayatında kendisine düşen çok mühim vazifeleri kifayetle başarabilecek bir duruma geltniş bulunmaktadrr. Demokrat Partinin hükumet teşRefik Koraltan Birleşmiş Milletler Mololov, düşman olmıyan memleketlerde askerî kuvvetler bulundurulmaması noklasında ısrar ediyor Ankara ValLsi Izzeddin Çağpar Ankara 22 (Telefonla) Ankaranın Dağ mahalleleri denilen semtlerinde bir takım evler yıkılmış ve son zamanlarda alman bu tedbirler 4050 bin yurddaşın barındığı bu semtlerde bazı sızıltılara sebeb oîmuşru. Yeni Ankara Valisi Izz«ddin Çağparm bu semtler halkının durumile alâkadar olmağı başlıca işler| den biri olarak ele aldığı memnuniyetle gbrülmektedir. Izzeddin Çağpar bugün kendisile görüşen bir arkadasımızm bu konu ü?erindfki sorusıına cevnbfn demiştir ki: « Ekendağ, Atıfbey ve civar mahallelerde 40 bin kişilik bir halk kütlesi oturmaktadır. Bu yurddaşlarm ihtiyac Arkası Sa. 3, Su. 7 de Yiyecek fiattarı niçin yühseliyor? Hükumetin şehrimizde yaptırdığı tetkikat, sebebin ihracat değil. ihtikâr olduğu neticesini veriyor Yunanistanda Selâniğe Amerikan kıt'aları geliyor Atina 22 (AP.) Alman son haberlere göre, Batı Makedonyada hükumet kuvvetlerıle çeteler arasındaki çarpışmalar Kosyani'nin guneyine düşen Flamuri dağlarmda ve Grevena'nm doğusunda devam etmektedir. Selâniğe Amerikan kıtaları geliyor Atina 22 (a a.) Yarı resmî haberlere müsteniden Selânikten bıldirildiğine göre, Makedonyada nizamı temin maksadıle bu şehre yakmda Amerikan kıt'aları gelecektir. Amerikan subaylarından mürekkeb ük grup şımdiden Selâniğe gelmiş bulunmsktadır. Bekte Kasır pîyniri ihraca'ı iılu v eril^n lıdtıs meiırud «toklara nazaran pek cüz'i olduğu nen ilk Amerikan kıt'ası 15 bin kişiden halde bu maddenin gıda maddeleri içinde en fazla yükseldiği tesbit edilmiştir mürekkebdir. Y 2 nci sahifemizde Tekel müfettişlerinin Adanadaki tetkikleri ! Bira imalâthanesi müdürüne işten el çektirildi Oörtler zevcelerile beraber Newl'ork op«rasmda giliz noktai nazarından hoşmıd olmamış ve düşman almıyan' memlekethıdeki askeıi kuvvetler hakkında malumat vermekle bütun silâh^ızlanma rat elesıni ortaya atmak arasında bir münasebet bulunmadığmı anlatmış, va Arkas\ S. 3, Sü. 1 de Adana 22 (Telefonla) Tekel mufettişlerinden Müfıd İlter, Suphi Solakoğlu, Osman Tarı ile Zeki ve Bakanhk mufettişleiınden Reşad şehrimizde bulunmaktadırlar. Bunlardan Suphı Solakoğlu ile Zekı, Ceyhan Tekel Idaresınde teftişlerini bitirdikten sonra ş«hSa. 3, Sü. 4 te NewYoık, 22 (R ) Birelşmış MılJstler Kurulunun siyasî komitesi bugiın de toplanmış ve duşman olmıyan menleket'eıdeki askerî kuvvetler hakkmda Guvenl k Konseyine malumat . verilm<=ı meseles'nı konuşmuştur. SovNADİR NADİ delegesi Mösyö Molotov, In Arkast Sa 3, Sıt. 4 te yet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog