Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Albayrak Pirinç ve Hububat UNLHRI BAHARATI Vüksek dns. saf, temlz ve sıhhl ambalâjlarda. Bakkalınızdan Isteyiniz. TOPTAN SATIŞLARDA TENZÎLAT Deposu: Tahmis caddesi 74 Telefon: 20947 Telgraf: ALBAYRAK İSTANBUL u r i yet 23 üncü yıl Sayf: 7996 KURUCUSU r Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, tetanbul Posta kutuauı Istanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 242%. Yaa îçlerl; 24299. Matbaa; 24290. r Almanca Tekı Amerikalıların Elektroteknik, İnşaat, kitablanndan az mik DEMET Galata, KürakçUer, Küı Han No. 16/, Paket postanesi Cuma 22 Kasım 1946 SİIâhslZİanma hakkinda Arslan güreşçilerimizi Birleşmiş Milletler siyasî komisyonunda dün Bevîn ve Molotov izahat verdiler dün ingilterenin görüşü bin kişi karşıladı Halk güreşçileri Galata rıhtımından Taksime kadar omuzlarında taşıdı Avrupa şampiyonu millî güreş takımımtzm âzaları İsveçte yaptıkları güreşleri anlattyorlar Düşnan olnıyan memleketlerdeki askerî kuvvetlere daîr teklif gcrüşülürken Bevin, askerî neselenin silâh meselesinden ayrılmaması lâzım geldiği noktasında durdu Artık, sıra tersaneye geldi M. Molotov, Moskovaya döniiyor NeWYork 21 (R.) Birleşmiş Mılleüer siyasî komlsyonunun bugünkü toplantısmda SovyetleT Birliğinin, düşman olmıyan memleketlerdeki askert kuvvetler hakkında Güvenlik Konseyine malumat verilmesine aid teklıfi konuşulmuştur. Çin delegesl Mr. Koo, Amerikanın Çinde ve Birmanvada askeıî kuvvet'eri kalmadığını, bunlarm iştjal için degil fakat Japonları silâhsızlandırmak için geldiklerini ve bu memleketlerin iç işl»rine karumadıklarını söyîemiştir. Mısır delegesi Mahmud Fevzi Bey, So^et teklifinin kabulü sayesinde, ken. di memleketinde buhınan yabancı askerlerın çekilmesini umduğunu anlatmıştır. Molotov'un sSzlerl Daha sonra komite reisi Manoleski, îngiltere Dış Bakanı Mr. Bevin'e söz vermek istemişse de Molotov daha önce Arkcsı Sa. 3, Sü. eçen yıl aralık ayı başında, o zamanki Ulaştırma Bakanı sayın General Ali Fuad Cebesoy Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunda, ulaştırma işleıimiz hakkmda uzun izahat vermiş, deniz ve deınıryolları için hazırlanan yeni programı millervekillerine arzetmisti. Bu programın deniz ulaşhrma işleri hakkındaki kısDunda, tiravet filomumn yeni gemilerle takviyesi ve »emi yapabilecek kudrette bir tersane kurulması da vardı. ülastuma Bakanı, mevcud 500 tondan büjük jolcu vapıırlarımızın 64 bin, şileplerlnıizln 4e 82 bin ton olduğunu söylefikten sonra, şöyle demişti: «Bu 342 bin gros tonluk ticaret filosu, memleketimîün gittikçe genişliyen deniz ulaçtırmasım karşılamağa hiçbir suretle kâfi gelmiyecektir. Harb sonrası kalkınmarmzm deniz ulaştırması bakımından en az istcklerini karşılıyabilmemiz için, posta gemisi tonajın^zı 125 bin ve iç ve dış ulaştırmamız için de yiık gemisi tonajımızı 160 bin gros tona çıkarraak gerektir ki bu suretle filomuzu, kısa bir süre içerisinde ve ilk adım olarak bir iki misline çıkarmak eorundayız. <Ticaret filomuzu bu miktara çıkarmak için mevcud 146 bin gros tona 139 bin gros ton eklemekle davanın haüedi'ebileceğini düşunmek doğru olmaz> Bakan, izahatında ticaret filomuzu teskil eden gemilerden yalnız 28 bin tonluk yolcu gemisinin 8 yaşmdan genc olduğuna ve geri kalan biitün jolcu ve yiik gemilerimizin 2570 ya? arasında bulunduklarını söyliyerek ömürlerini bir Ticaret Bakanlığı, kura yiyec«k »adkaç defa doldurmuş olan bu ihtiyar delerinin ihracında görülen fiat yükselişi gemilerin de, Lşletme ve tamir masraf ve bunun husule getirdiği tepkilerle yalarınm çokluğu gözönünde tutularak kından alâkadar olmaktadır. Şehrimizde jenilerile değiştirilmesi lüzumuna be bulunan Dış Ticaret Dairesi Reisi Mahlirtmiş; deniz nakliyatını ucuzlafmak mud Seyda bu hususta tetkikler yapve hayat pabalılığım hafifletmek için mak ve tacirlerle temasta bulunmak üancak yeni gemilerle navlunlan indir zere Bakanlıktan direktif almiştır. mek kabil olabileceğini ilâve etmistir. Mahmud Seyda dün Ticaret Odaslna Bu izahata göre, 160 milyon lira tu gelerek burada yapılan bir toplantıda tacak qjan deniz ulaştırma programı iki bulunmııştur. Oda erkânı. umumî kâtib kısma aynlıyordu. 76 milyon liralık bi vekili ile Ticaret Odasınm ve Borsanın rind beş senelik âcil kısmm tatbikile gıda maddelerl meslek h«yeti azalan da ticaret filomuz kısmen yeniles.tirildikten burada bulunmuşlardır. Bu toplantıda, T sonra, ikinci kısma başlanacaktı. Bu eylul kararlarından sonra gıda maddelekjsunda da 65 bin tonluk yolcu ve 78 rinin gösterdiği fiat yükselişi ve Istanbin tonluk yük gemisi bnlumıyordu. bulda mevcud stoklarm azalışı üzerind* Programın ikinci kısmı da tatbik ve göriişmeler yapılmıştır. Tacirler bu huikmal edilince ticaret filomuz dörtte iiç susta Dış Ticaret Dairesi Reisine izahat nisbetinde yenilenmiş olacak, bundan vermlştir. Bu arada kaşar peyniri, beyoz sonra da filonun artırılmasına çabşılacakü. Programın âcil kısnunda 21 yolcu gemisi, 12 şilep vesaire vardı. Bir müddettenberi bn fasmın tatbikına başlanznıştır. Once îsveçten 2 şilep alınmıs, sonra Amerikadan 1 yolcu gemisile 6 şilep mübayaa edilmiştir. 1 yolcu gemisi daha satm alınmak üzere göriişmeler yapılmaktadır. Italyan teegâhlanna da 8 yolcu gemisi ısmarlandığı gibi, Holanda tezgâhlanna da 6 şehir hatlan vapuru siparis edilmiştir. Italya ve Holandaya ısmarlanan gemilere 35 buçuk milyon lira verilecektir. Demek ki programın acil kısmının henüz * " " » " ' değilse de, yansından fazlası yoluna girmiş bnlunuyor. Bu vaziîzmir 21 (Telefonla) Cumartesi s ayet karşısında artık kurulması mukarrer tersaneyi de düşünmck zamanı g?l balu limanımızda bulunacak olan Amemî«tir. Eski Ulaşrırma Bakanı, balıset rikan Akdeniz filosu komutamnın Türk tiğimiz izahaünda gemi inşa sanayün donanmasma bir mesaj getirmekte olduğu haber alınmıştır. Civar vilâyet ve ABİDİN DAV'ER kazalardan misafir Amerikan donanma« Arkaıt Sa. S, Sü. 4 te sını görmek üzere gelenlerle şehrimiz otelleri şimdiden dolmuştur. Bu meyan Ticaret Bakanı piyasada önemli tetkikler yaptırıyor Memur maaşlarına yapılacak zamlardan sonra eşya fiatlarının ne kadar artacağı da endişe ile beklenmektedir Boğazlar meselesi İngilterenin Rusyaya gönderdiği iki notanın metni «Türkiye, alâkadar devlet olmak hasebile, Boğazların müdafaasını simdi olduğu gibi ileride de deruh.de etmelidir» (Sağdal arslan güreşçilerimiz vapurdan lndikten aonr» mnuıho fizerinde yükselirlerken, (solda Taksim Ibidesl önünde göğü.sleri Iftiharla kHbartan blr levha: Takunonu, fa\eçe hareket ederken kafileye üç izd tarafuıdan emanet edilen bayrak, gure?çUerimirto ka7andıklan şampiyonlnk madalyalarilo suslü olduğu halde halka gösletiliyor ı Avrupa ^&mpiyonluğunu kazanan wiıj güreş takımımız dün sabah Ege vapurile çehrimiıe gelmiştir. Güreşçilerimd» pek btiyük tezahüratla karşılanrnışlardır. Galata rıhtımı, karşılamağa gelenlerla sabahuı erken saatlerinden itibaren dolraağa başlamıştL Ege, • saat 9.45 te Sarayburnunu dönerken kendisine davet» lilerle dolu bulunan bir de vapur ref&kat ediyordu. Bu esnada Yolcu Salonunun önündeki kalabalık muazzam bir kitle halini almış ve on binlerca kişi de yolları kaplamıştı. Rıhtunın en önünde kız, erkek izciler, polis müfrezesi ve Güreş Kulübünün üniformalı güreşçiıeri bulunuyordu. Ege. saat tam 10 da alkıs ve izcilerin dKidük seslerl Arkası Sa. 4, Sü. 6 da « Amerikan Amirahmn denizcileriıtıize mesajı Yarm sabah Izmire gelecek olan dost Amerikan filosu, dün akşam Sakız adası önlerine varmış bulunuyordu peynir ve yağ fiatlarile bunlarm stokları üzerinde durulmuştur. Mahmud Seyda Avrupa şampiyonu Millî güreş takunımızın dün Lstanbulda çektirdiği resim dün diğer bazı tiearet gruplarile de temasta bulunmuştur. Öğrendiğimize göre Ankarada bulunan Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar Londra 21 (a.».) ' Bogaalar hnkkında îstanbul şehrinin iaşesi üzerinde Ticaret Bakanlığile temaslar yapmaktadır. da Sovyet hükumetine tevdl edilen iM Maaşlara yapılacak zam ve piyasa notsmn m?tnl bu akşam Londrada yaMemur maaşlarına yeni sene bütçe yinlanmıştır. Bu notalar, Montreux toisile yapılacak zamlara aid listelerin ga Arkası Sa. 3, Sü. 2 de zetelerde intişarı memurîar da dahil olmak üzere halk arasında büyük alâka Kongrede Orman Idaresbıden fîkâye* edfldi ve bu yüzden uyandırmıştıf. Şimdi gerek memur, geköylikıün Halk Partisine karşı sevgisinin azalmakta olduğu rekse halk, bu zamların piyasadaki akis. lerinl düşünmektedir. Tüccar ve esnafın ileri türüldü da bu zamla müterafık olarak yapacakları fiat yüksekliğinden endişe edilmekDelegeler orman içlerinln daha pratik îzmit 21 (Telefonla Bugun yapılan tedir. Bilhassa sabit gelirli müstahdemler Halk Partisd merkez nahiye kongresi çok ve muamelâtının kolay bir hale konul Ar'kası Sa. 3, Sü. 6 da alâkah ve tarüşmah olmuştur. Kongr* ması etrafında uzun konuşmalar yapSanatkâr Şadan Candar, sabah ondan akşam 20 ye kadar devam mışlardır. Verem hastalığı etmiştir. Kongrede Vali, Kocaeli milletIsviçrede müsabakanın vekilleri, bütün delegeler ve kalabalık Kocaelinde verem hastalığınm korkunc nasıl yapıldığını anlatıyor bir halk kütlesi bulunmuştur. Memleket bir şekilde artması karşısjnda delegeler ve şehir işleri konuçulmuş, orman me hükumetten sıtma savaşmdan daha evmurlarının köylüye azamî müşkülSt çı v«l veremle savaş yapümasmı istemişler kardıklan ve Halk Partisine karşı köy Arkast S. 3, Sü. 3 t« lümin gevgistnin bu gibi zorluklar, sebebüe azalmakta olduğu ileri sürülmüş, Aruzlu köyü delegesi Reşad Yaneı şöyle demiştir; c. Orman idaresl bizl haksıı yere mahkeme mahkeme süründürüyor.> Çiftlık köyünden Hasan Dal heyecanla şöyle haykırmıştır: « Elimde çap ve ruhsatiyem olduğu halde orman memurları şehre getirddda yerli ve yabancı bazı gazeteciler de ğim oduna müdahale ediyor ve kaçalc şehrimize gelmişlerdir. malmiş gibi elimden alıyorlar. Sebebini anlamak ve sormak istediğim zaman: Şehrimize gelen Amerikan gazetecile«Haydi yallah, git mahkemeye» diye korinden biri, gazetesine gönderdiği telvuyorlar. Derdimizi kime anlatalım? grafta dost Amrikan filosunun bu akSanatkâr Şadan Candar vapurda Köylünün orman idaresinden canı yanşam Sakız adası önlerine vardığını bil Yoztsı 3 ünctl sahifemizde nuştır.> dirnıistır. Yeni Avusturya sefiri geldi Elçi, itimadnamesinl takdim etmek üzere Ankaraya gitti İzmit Halk Partisi kongresinde tarüşmalar Ege vapurile şehrimize gelenler Yenl Avusturya Cum huriyet hükumetinin Ankara Elçisi Doktor Klemens Wildner dün Ege vapurile şehrimize gelmiştir. Avusturya hariciyeainin değerli bir ttzvu olan sayın eîçi, Orient Press ajansının bildirdiğine göre, Anschluss'tan önce Yeni A\*usturja Kolonyada bajkonso Sefiri Klemens losluk yapmış, daha Wildner Snceleri de Avusturyanın Budapeşt* elçiliğinde müsteşar olarak bulunmuştur. Yeni elçi dün akşam Ankaraya gitmişür. Arlcan Sa. 3, Sü. 5 te { Celâl Bayar İzmirden geldi Mnğlada feci bir kaza Bir barutçu dükkânında barutlar ateş aldı, iki kişi öldü îzmir 21 Telefonla) Muğlada bayi Musa Uyguna aid iki sandık av malzemesini hamallar yere atmışlar, kırma tüfek fişekleri patlamış, yirmi kilo barut ateş almıştır. İki hamal ve dükkânda alışveriş eden iki kadın ateşler içinde kalmışlardır. Bunlardan biri kadm olmak üzere iki kişi ölmüştür. Diğerleriîarın sabah Izmjfe f<l§cek olan Amerikan füosuadan Randolah L sssm « FatStt ken Celâl Bayar ve Adnari Menderes, dün vapurdan' ç Demokrat Parti lideri İstanbul millet le görüşmek vadinde *ttl«nan Celâl Bavekdli Celâl Bayarla Kütahya milletve yar, bu beyanatım bugtine talik ederefc kıli Adnan Menderes dün sabah Tırhan özür dilemiştir. Dün Demokrat Parti merkezinde Fu« vaptırıle şehrimize gelmişlerdir. Celâl Bayar, vapurda Demokrat Parti erkânile ad Köprülünün de iştırakıle bir toplantl dostlan tarafından karşılanmış, vapur yapılmıştır. Celâl Bayar şehrimizde bi» dan çıktıktan sonra Partinin Ayaspaşa müddet kalacai ve parti kas» kondaki merkezine giderek akşama kadar gıelerinden btr iısmına Işürak gyğır. Şaaj b^te %
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog