Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

58 tad ayuı> çeşidli yazüar ve güzel fotograflarla çıkmıçtır. Boş vakitlerinizde size en iyi arkadaşlığı «RADYC MECMUASI? yapabilir. Baylin'zde bula. billrslrlz C1459T) 23 üncü yıl Sayf: 7995 KUEOCTI5U: u r i yet Perşembe 21 Kasım 1946 V Telgraf ve mekfuk aaresi: Cumhuriyet, îstanbul Poeta kutusu: tstanrjul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24296. Yaa îsleri: 24299. Matbaa: 24290. J. R. Wyss'ten Yaşar «Habi tarafındar. dilimize çevrilen bu hem, öğretici, hem sürükleyici romaru çocuklar gıbi büyükler de derin bir zevkle okuyacaklardır. XX. ASIR Larousse Ansiklopedisinden: «İsviçreli Robenson Çtnufct edebiyatmrn meşhur eserlerinden biridir • Güzel blr kapak içindş çıktı. Fiatı 1 liradır. Kitabcüardan arayımz. VAKLIK YAYIMbABI Ankara caddesi, 80/1 ; İSYİÇRELİ ROBENSON Mecliste Dünkü Hararetli Görüşmeler Petrol arama işlerindeki çeşidli yolsuzluk iddiaları . > Bağımsız milletyekilinin sualleri ve vesikaları Yeni ve eski Ekonomi Bakanları Tahsin Bekir Balta ile Fuad Sirmen cevab verdiler Bir Demokrat Parti milletvekilînin Dinardaki yolstızluklara dair sual takririne karşılık da Millî Eğîtim, Tarım ve İç İşleri Bakanları izahatta bulundular Türk Güreşçileri, Stockholm'de miisabakalann başlangıc günii diğer milletlerin güreşçilerile beraber Arslan Güreşçilerimiz bugün geliyorlar Cumhuriyet» in \ Çanakkale muhabiri, Avrupa şampiyonu Türk / takımını vatan sularında ilk karşılayıp tebrik eden gazeteci oldu Avrupa serbest güreş birinciliklerini azanan Türk millî takımı bugün saat 0 da Ege vapurile şehrimize gelecekr. Türkün gücünü, her türlü zor şartr içinde en güzel şekilde müdafaa elen güreşçilerimizi bugün şehrimiz tıüük heyecan ve merasimle karşılamak in elinden gelen her şeyi yapacaktır. üreşçılerimiz bir heyet tarafından açık Jenizde karşılanacak, bu törene îzciler e Şehir bandosu Galata rıhtımında işrak edecektir. Şehir namına Vali muavini güreşçilerimize hoç geMiniz diyecek, rauhtelif kulüb ve teşekkuller güreşçilerimize çeşidli buketler vereceklerdir. Taksim AUtürk abideeinde yapılacak torenden sonra, Istanbul Bolgesi akşam saat 20 de Tâluîm ffiîedtyîe Gİ" zinoBunda güreşçilerimiz şerefine bir ziyafet verecektir. Çanakkaleden geçerken Çanakkale, 20 (Hususi) Ege vapuru, bu akşam saat 7 de limaiımız A r k a n Sa. 2, Sü. l d e İhtilâlden inkılâba ok partili demokrasi rejimlnin gerekli kıldığı bir zihniyet değişikliğini artık bir an önce yerine getirmeliyiz: fhtilâf zihniyetini bırakmak, inkılâb rihniyetine kavuşmak zorundayız. Gerçi son yirmi beş yü içinde başardığımız muazıam içtimaî hareketlere, biz, Türk inkılâbı adını veriyoruz; fakat lın tâbir pek yerinde olmasa gerektir. inkılâb, «\olution demektir, içtimat nrviyette zamanla, kendiliğinden meydana eelen müsbet değişikliklere denir. Halbuki zorla yaptırılan ve kısa samanda başarılan içtimai hareketlerin adı ihtilâldir. Frenklerin rivolntion'una karşıhk kullanılan ihtilâl kelimesi, eski tejimde biraz fazlaca yıpranmış ohnaIıdır. En basit sarav ayaklanmalarına, en kaba yeniçeri isyanlarına da çok defa ihtilâl dendiği için, her halde zamanla hoşa gitmez bir kelime sa> ılmıştır. Yeni türkçede devrim sözile ifade edilmesi gereken ihtilâl, nedense dilden busbütün çıkarılraış, yahud inkılâb mefhumüe bir tutulmtıstur. On yıl içinde bu memlekete tarihinin hiç bir devrinde görülmedik adımlar attıran bir hareketin adı inkılâb olamaz. Tanıimat hareketi bclki bir inkılâb başlangıcı sayılabilirdi. Yarun asırdan Cazla devam eden bu hareket, bize, cübbenin yerine istambulini getirmiş, Divan Edcbiyatına karsıhk Edebiyatı Cedideyi doğurmuştur. Bu bir inkılâb Dinardaki yolsuzluklar • • • I Millef Meclisinde dünkü görüşmelerin fafsilâtı ı Demokrat milletvekili, Di ( nar Bekdiye Reisini şikâyet ediyordu ve amcazadeM olan Belediye Re.isi o iirada ' dinleyîciler locasında idi ' ı Yeni ve eski Ekonomi Bakanları Tahsin Bekir Balta ile Fuad Sirmen Ekonomi Bakanlığında Ankara 20 (Telefonla) Bugün Tevfik Fıkret Sılaym başkanlığında toplanan Mecliste Denizlı mılletvekıli Reşad Aydınh (bağımsız) ile Aiyon milletvekili Ahmed Veziroğlu (D.P.) nin sözlü sorularına ilgili bakanlar cevablar verdil«r. Her iki milletvekili de sorularında bir çok meselelere dokundukları için oturum hararetli oldu. Dinleyici locaları da tamamen dolmuştu. Reşad Aydmlmm sorusu: «Maden Tetkik ve Arama Enstitüsündeki yolsuzluk ve petrol arama işleri. hakkında idi. Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta kürsüye gelerek Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü muamelelerinin toptan bir teftişe tâbi tutulduğunu, baa ihbarları müteakıb ise başlıyan heyetın 194445 yıllarma aid bütün muameleleri, hesabları, her türlti e\Takı gözden geçirdl|lni anlattı. Bu incelemeler ve soruşturmalar sırasında bir kısım tediyelerde, ba;ı harcırah ve tazminat hegablarmda, ka Arkası Sa. 2, Sü. 4 te Ankara 20 (Telefonla) Afyon milletvekili Ahmed Veziroğlunun «halktm usulsüz olarak alınan paralarla köylülere verilecek odun ve kereste ve Dinar Belediyesince kasaba halkına dağıtümas. gemkll petrolün başka taraflara sptıldığı ve Güzelleştirme Dernegl ndi ile bir paranın fintlara zammedildiğl» A r k a s t S a . 2, S ü . 1 d e Demiryoiları bütcesinin açıgı 4 milyon Açık, bono ile karşılanacak Ankara 20 (Telefonla) Devlet Demiryollarının 1947 butçesı Meclıse verilmiştır. Eütçenın gelır kısmı eskisinden 9 milyon fazlasıle ve masraf kısmındanl 4 milyon noksanile 155 milyon 75C bın İJadır. 4 mılyonluk açık, bono İle karşılanacaktır. Umum müdurlük alınma'/îta olan tedbirler dolayısıle önümüzdekl yılın ilk alt; ayından sonra De^bt Demıryollar. naiıUyatmda yuzde 10 nlsbetind» bir fershlık olacağını ummaktadır. Celâl Bayar bugün İzsttirden geliyor D.P. Başkanmm yeni beyanatı İsfediklerlnden çok konusacağız. Fakat onların istedikleri anda değil, emirlerile değil» îzmir, 20 (Telefonla) Celâl Ba^ar e Adnan Menderes dün gece Tırhan apurıle İstanbula hareket etmişlerdir. Celâl Bayar, Izmirden hareketinderı evr el Yeni Asır başmuharriri Şevket Bıl;in'e şu görüşlerini ifade etmiştir: < Kuruluşunun hedefi dört hürriet olan bir partiye: «Konuşmuyorsuıuz> diyorlar. Hiç merak etmesinler, stediklerinden çok konusacağız. Fakat •nlann istedikleri anda değil, emirlerile değil. Biz muğlak davalar üzerinde konuşmak için her bakımdan hazırhklı ılmak ihtiyacındayız. Biz, Millet Mecisi kürsüsünde gelişi güzel konuşmak iyetinde değiliz. Programımıza sadık kaîarak dökümanlarla konuşmak zamanı gelince on Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Saltanatın kaldırılması, hilâfctin ilgan, din ile devlet işleriııin ayrılması, Medenî Kanunun kabulü, kadına cemiyet içinde tanılan haklar, bö\le midir? Atatürkün iradesine dajanarak çok kısa Eamanda başanverdiğimiz bu nuıazram bareketler, inkılâbdan daha başka bir jey değil midir? Kira ne derse desin, sosyoloğ kafasile dtişündüğümüz zaman bu hareketleri ihtilâl (rSvolution) faslı Toplantıyı ocak başkanı Mustafa Seeltında tasnii etmeğe mecburuzdur. Cumhuriyet Halk Partisinin ocak konVakıâ, bu hareketler bizde hayret edi grelerine dün de devam edilmiştir. Dun vinç açmış ve azaları Ebedî Şef Atalecek derecede az gürültiilü, az kanlı Seee C. H. P. Beyoğlu ilçe merkezi bi türkün aziz hatırasma hürmeten 1 daolmuş, geniş çapta tepkiler (reaction) kikalık üıtiram duruşuna davet etmişıasında Beyoğlu ilçesi Istiklâl bucağıtara yol açmamıstır. Bu da her halde tir. Bılâhare açık oyla kongre başkanı Evliyaçelebi ocak kongresi yapılbasımızda bulunan Şefin, biraz önce taseçimi yapılmış ve Suad Karaosman ekrihte eşi gbrülmemiş büvük bir zafer mıştır. seriyetle seçilmiştir. Bundan sonra idaKongrede, C. H. P. Istanbul bölge re heyetinin raporu okunmuş ve> rapor kazanan bir kumindan olmasından, üfettişi Kocaeli milletvekili Dr. Fa hakkında müzakerelere geçilmişür. tnillet kalbinde kendisine karşı sonstız bir sevgi yaratmasından ileri geliyor :ıl Şerafeddin Bürge ile Istanbul milİlkönce azalardan Kenan Unal söz aldur. Bunnnla beraber beş asırlık (Ha etveküi Hamdullah Suphi Tanrıöver Arkast Sa. 3, Sü. 5 te lifeiruyizemin) Hazretlerinin bir lazır bulunmuşlardır. gece içinde (terkitecüdiyar) etmesi, on dört milyon vatandaşın bir an içinde tslâm hukukıından batı medenijeti hukuka geçmesi, yedi milyon Türk kadıpırun ayni zamanda yan esaret hayatından kurtularak her sahada erkeğe fş blr duruma yüksclmesi, kolay olmuş te bu uğurda fazla kanlı irtica hareketleri başgöstermemiş ise, bundan ötürü hareketlerin mahiyetini yanlış anlaRıağa yer yoktur. Bunlar tam manasile birer büyiik rivolution'durlar. Biz bn hareketleri tek parti ile yaphk. Zaten ihtilâllerin bir vasfı da tek cepheli olmalandır. Bıına karşı duranlara mürteci denir ve onlar ne şekilde olursa olsun mutlaka susturulur. Sustuîzmir, 20 (Telefonla) Napoli li rulamazlarsa zaten irtica ihtilâli boğa manmdan ayrıldıktan sonra Akdenizde caktır. manevralar yapan Amerikan filosu, GıParlemanter rejlmlerde ihtilâlden, rid adası açıklarmda toplanmaktadır. devrimden yani sosyolojik manasile Pilo, yarın akşam manevralarmı bıtırivolution'dan bahsedilemez. Ingilterede recek ve tayin edilen limanîara gitmek tşçi partisi iş başına geçmiş, Fransada üzere Gırid adası açıklarmda muhtelif komünist partisi en fazla mcbus rıkaran kısımlara ayrılacaktır. parti olmuştur. Fakat bu memleketlerÖğrerdlğıme göre, İzmiri zivaret ede çok partili sistem devam ettiği miid decek olan Amerikan filosu cuma akdetçe, mülkiyetin ilgası gibi sosyalist şamı kara sularımıza gelmiş olacak ve felsefenin temelini teşkil eden bir revocumartesi sabahı İzmir limanma girelution yapmağa imkân görülcbilir mi? cektir. ihtilâl devrinin mümeyyiz vasfı, alıAme'ikan denlz ataşesl Van Mater, nan kararların ve tatbik edilen işlerin az çok diktatörce bir zihniyelte yürütülme muavini ve iki Amerikan subayı bw 6İdir. Demokrasi zaferlerindenberi bu gün şehrimize çelmi^lerdir. kelimeye karşı her yerde bir çekingenlik Amerikan Amiralı Kahireye gitti Evvelki gün uçakla şehrimize gelmiş peyda oldu. Adeta ağza alınmasından olan Amerikan AÜantik filosu komutalımire giden Amerikan deniz ataşesi NADİR NADt ru Oramiral Conally, dün sabah hususî Van Mater Arkatt Sa. 3, Sü. 4 te tayyjşresüe Rahlreye hareket etrnistir. C.H.P. kongrelerinde şiddetli tenkidler «23 yıllık bir uykuda idik, yeni uyandık. En bâyfik hatamız daima yukarıya bakıp her şeyi pembe görmemizdir» Rumanyada serbest seclm yapılmadı Köylüler hükumet kuvvetlerile çarpışti Londra 20 (aa..) Bfficreşten alman hAberlere göre, Rumen huiumeti, îngüt^re ve Amerikaya, dun baîlayan £eçimlprin tam bir ssrbestî içinde cereyan eSeceğı hakkında vermiş olduŞu sözü yerine getirmek için hiç bir gayret sar Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir Yeni kazanc vergisitasarısı Mükellefler lehine bazı değişiklikler yapan tasarı son şeklini aldı Ankara 20 (Telefonla) Gelir kanun tasarısı üzerinde bir müddet daha çalışılması gerektiğinden, Maliye Bakaniığınca kazanc vergisi kanununda mükellefler lehine bazı değişiklikler yapan bir tasarınm hazırlanmakta olduğunu bildirmiştim. Bu taasrı son şeklini alarak Mecl'se verilmiştir. Yeni tasan ile, halen işgal ettiklerl yerlerin gayrisafi iradları üzerinden ^ er» giye tâbi bulunan mükelleflerin vergileri indirilmekte, ikametgâh kirasma istinaden alman fevkalâde zam ve ithalât, Arkas* S. 3, Sü. 3 te Celâl Bayar Muğlada halk arasında Amerikan filosu yarın akşam karasularımızda Akdenizde manevralar yapan Amerikan filosu kısımlara ayrıldıktan sonra tayin edilen limanîara gidecek Yabancı gözile köıtıür havzamızdaki inkişaf Havzaya gidip tetkikler yapan Ingiliz işçi saylavı ve gazetecisi Phylip Price intıbalarmı anlatıyor mmp Paris railletler arası resim sergisi açıldı Sanatkârlarımızın «serleri çok beğenildi Paris 20 (Husıısî) Unesco tarafm dan tertib edilen Milletlerarası Moder resim Sergisi dün açılmıştır. Turk res samlarınm eserleri, açılış töreninde bu lunan, Parisin sanat muhiti üzerindı büyiik bir tesir yapmış ve muvafiakıye kazanmısür. W ğ :» Komür havzanuzda bir amelc ekipi madenlere iner ve oradan çıkarken Yaz\*\ S üncü »dhifemizfa «
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog