Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

58 inci çeşidli yanlar ve güzel fotog \ raflarla çıkmıştır. Boş vakitlerinizde : size en iyi arkadaşlığı «R A D Y 0 MECMUASIr yapabilir. Baylinizde bul«blllrslnlz, C14597) 23 lincü yı! Sayf: 7994 KURUCÜSU î YONIÎS ttADÎ u ri yet Çarşamba 20 Kasım 1946 r Mehme d E Y LifcL Türk edebiyatının indsV«âsik * romanlarmuzın en meşhurudur. ı Yeni Çıktı ' \ ** • Fîaü 250 kııruş. fmr Telgraf ve mektub adred: Cumhurlyet, tstanbul Posta kutusu: tsfenBul No." 246 Telefonlar: UmumJ Santral Numarası: 24298. Yaa Ialeri: 24299. Matbaaî 24290. HİLMİ K1TABİVİ Cuvenlik Kons eyi Muddetleri biten üyelikler yerine Suriye, Belçika ve Columbia devletleri seçildi Birleşmiş Milletler iktisadî ve içtimaî konseyi azalığı için yapılan seçimde de Türkiye 32, Holanda 30 rey aldılar Rumen seçimleri Dünku seçimlere kadınlar da iştirak ettiler Neticeier bugün belli olacak, Rumanyanın Amerikaya verdiği cevab Londra 19 (B.B C.) Rumanyadaki seçım netioelerı hakkında henüz bir haber alınmamıştır. Bukroş radyosu ta^afîndan verilen habere göte İXk defa olarafe kadınların Iştirakile herkes rey sandığı başına koşmuştur. Rumanya. Amerikanm verdiğl notaya cevab olarık seçlmlerin hürriyet ve adalet şartlan içmde yapıldığmı bıldirmiş ve Amerıkan notasını reddetmiştir. Neticelcr yarm öğrenilecektir. Millet Meclisine verilen kanun tasarısının metni Temsit ödenekleri tasarıst ve müstahdemler hahktnda düşünülenter Ankara 19 (Telefonla) Devlet memurlarile subay ve askeri memurlarm aylıklarına yapılacak zamlar hakkındaki kanun tasarısı temsü ödeneği tasarısile birlikte dün Meclise sunulmujtur. 3656 sayılı ve buna ek 4644 sayılı kanunun tadili hakkında tasarı esasları şunlardır: 1 Devlet memurları ayhklartna aid 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayıh kanunun birinci maddesı aşağıdaki şckılde değiftirilmiştir: Devlet memurlarının (yargıçlar ve 5gretm«nl«r dahll, subaylar ve askerf m«murlar haric) derec€'leri ve her dereceye aid ayhk asılları ile tutarları aşağıdadır: Dereoe 1: Aslf ayhk 150 lira, tutan 1000 lira; derece 2: Asli 125 lira, tutan 875 lira; derece 3: Aslî 100 'ira, tutan 750 lira; dereoe 4: Aslî 90 lira, tutan 625 lira; dereee 5: Aslî 80 lira, tutarı 550 lira; derece 6Aslî 70 lira, tutan 475 lira; derece 7: Aslî 60 lira, tutan 400 lira; derece 8: Aslî 50 lira, tutarı 350 lira; derece 9: AsU 40 lira, tutan 300 lira; derece 10: Aslî 35 Arkası Sa. 4, Sü. I de ve Subayiarın zamlar Fransız komünistleri ne düşünüyor? ransız komünist partisinin İ Ç ve dış politikastna dalr Humaniti jrazetesi muharrirlerinden mebus Florimond Bonte'la mülâkata başlarken bir girizgâh yapayım dedim: Fransadakl siyast hareketleri uzun zamandır iyi takib edemiyonız. Gazeteler muntazam gelmiyor. Hcle komünist partisi hakkında bildiklerimiz hemen yok denecek kadar az. Şimdi bizde de çok partıli brr demokrasiye geçiliynr. Belki komünistlere de irin verilec«k. Bu itibarla söyliyecekleriniz memleketrmde alâka topliyacaktır. Bir komünist partisine Türkiyede yasama imkânı verilmiyereğini tahmin ediyorum. Karşımdakinin reaksiyonunu anUmak fçin o ciitnleyi kullanmağa lürum görnıiiîtüm. Florimond Bonte, heni öaüne bakarak dinliyo/du. Türkiyedeld demokrasi hareketine ve bizde bir komünist partisi kımılma<;ı ihtimallerine karsı en ufak bir alâka işareti bile göstennedi. Ciddi ve samimî bir dille söze fiğaz eylijerek: Fransız komünist partisf. dedi, her çeyden önce millî bir partidir. Hakkımırda öne sürülen iddialar, düsmanlarınuzın ortaya attığı iftiralardan başka bir çey değildir. Bizim yeşâne dayanağımız Fransız halkınm çüvenidir. Hiç bir yabancı devletten direktif almıyoruz. Vatansever bir partiyiz. Yıldan yıla artan kuvvetimiz de bıinun şasmaz delilidir. Florimond Bonte konıışıırken düsünüyorıım: Nasıl oimustu da bn eski katolik papazı bütün variığile bağlandığı inanclardan soyıınarak tamamile zıd bir ideolojinin mi^tisine bürünmüstü' Oteki dünyanın üstünlüğüne inanan katolik di. nî ile bu dünyadan baska bir gerçek tanımıyan maddeci felsefe arasında ne gibi yakınlık bulmus, birinden ötekine nasıl atlamıstı? Bizde de bnna benzer bir Ud vaka hatırlıyorum. Medresede okujup bükülmez bir sofî akidesile hayata abldürtan, Mehmed Akife islâmeıhk tarafile senelerce hayran olduktan sonra, bir gün ansızın bütün mazilerini ayaklarile teperek karşı tarafa geçenler ve Nazım Hikmeti kendilerine baştacı yapanlar biliyorum. Dk bakışta bir paradoks'a benziyen bu hareketin mantıkça bir sebebi olmak lâzımdı. Etimiz kadar canlı bir realite olan ruh yapımını, kimbilir belki de cemiyet sartlannm sarshğı mistîk taraflarını böylece maddeci felsefe kanalma bağhyarak devam ettirmek istiyorlardı. Positivizm mektobini kuran Auguste Corate da, bütün ömriince hurafelerden kurtarmağa çalıstığı akla esir düşerek en sonnnda sapıtıp çıldırmamış Inıydı? Fakat ciddî ve samitnf bir dille bana partisinin düşüncelerini anlatan Florimond Bonte, hiç de va'ızcı bir papaz tavrile konusmuyordn. Tam tersine, bir gazeteye geçecek olan sözlerinin ölçüsiine dikkat ediyor, asta bir politikacı gibi davranıyordn. Bize Fransayı yıkarakmısre, cemiyeti altüst edecekmişiz diyorlar. Ne münasebet! Komünist partisinin vasfı yıkıcılık değil, yapıcılıktır. Biz memİeketimizin ıstırablannı ve ihtiyaclannı çok yakından görecek kadar realistiz. Aileye, küçük mülkiyete, söz ve vicdan hürriyetine yürekten bağlıyıa Bunlar Fransayı Fransa yapan mukaddes haklardır. Fransız halkının asırlar boyunca çahşarak ele geçirdiği medenl haklan hergün daha sağlam temeller üzerine yükseltmek partimizin hedefidir. «Bagımsız komünistler. diye kiic.uk bir parti seçhnlere ginniş, alö kadar mebus çıkarmıstı. Florimond Bonte'a bunlar hakkında ne düşündüğünü sordum. Bunlann blzimle alâkası yoktur, dedi. Şu kadarını söyliyeyim ki Almanlar zamanında burada serbestçe gazetelerini çıkanyorlardı. Bence bunlar satılrruş adamlardır. Şimdi konuşmamızm en mühlm safhaBina gelmiştik. Komünist olmıyan bütün gazeteler komünistlere .safalnus» diye tanrının günü hücum ediyordu. Hanr Florimond Bonte satılmıslıktan bahsederken fırsatı kaçırmak istemedim. Sizin Rusyaya karşı kikükörüne bir itaat politikası güttüğünüz söyleniyor. Buna ne dersiniz? Birleşmi; Milleller Kurulu Ba^kanı M. Spaak NewYork 19 (Radyo) Birkşmij Milletler Kurulu bugün üç yeni üy«yi kabul etmekie ve üyelerinin sayısını (54) e çıkarmakla biraz daha kuvvetl*nmiştir. Birleîtniş Milletler Kurulu Başkanı M. Spaak Efgani.efan, Izlanda ve Isveç devletleri mümeBsillerini genel h«yete takdim ederek, Birleşmiş Milletler Kurulumın bütdn milletleri ihtiv» etmek yolunda gaj'et mühim biı I adım atmif olduğunu ve bu kurulun I ancak bütün milletleri sinesine aldığı ıgün tekemmül etmiş olacağmı anlatmı;'tır. ECganistan namma söz söyleyen Efgan temsilcisi Hüstyin Aüz, memlekptinin bu önemlı kurula girmek için gorekleşcn bütün şartlan haiz olduğunu, bağımsızlık içinde yaşadığım ve barışseverliğile j tanmmış bulunduğunu, bundan böyl« de bu kurul içinde, ayni çayeler içînde ralışacağını anlatmış ve Efganistanın b'j kurula kabulünden dolayı teşekür etmiştir. Daha sonra îzlanda v« tsveç temsilcileri de ayni şekilde takdim olunmuş ve hepsi d« ayni şekilde teşekür etmişlerdır. Daha sonra Mısir heyetinin Jrkt v« dini ayrılıkların bertaraf edilmesine eid olan takriri bahis mevzuu olmuş, Çm, Hindıstan, Filipin devletlerile daha buş Arkası Sa. 3. Sü. 2 da meti dün gece hüku;netin müdahalesine uğramıyan «zorba çetelerininı bugün Rumanyada yapılan genel sesimleri ihlâl ettiklerini bildırmiştir. Seçîmlerde «zorba çeteler» in faaliyeti Londra 19 (A.P.) Ingiliz hüku Londra 19 (AJ>.) Yetkili hükumet kaynaklarından bugün bildirildiğirıe gcire, Rumanya hükumeü, seçim hazırlıklarmda vahim ^olsuzluklar ccceyan etme!cte olduğu hakkındaki Ingilter«ıin görüş tarzım reddetmiştir. Arkası S. 3, Sü. 3 te ingiltere, Rumiı hükumetini tenkid ediyor Amerikan filosu Cumartesi günü İzmire gelecek filonun ziyaret programı Amerikanm AUantik Filosu KoıttJtanı d* siyaret şehrimize geldi, bugün Kahireye gidiyor aksadüe Marmarısl zıyaret edeoek olan Amerikan fılcsur.un 23 kasımda İzmir limanma geleceği malumdur. Pilo 26 kasıma kadar İzmirde, 2 7 2 9 kasım gunlerinde de Marmariste bulunacaktır. Bu gemilerdeki Amlrallarla füo komutanlan şunlardır: Akdeniz Amerikan kuvvetleri komutar: Koramiral B. H. Biery, ııçak gemileri lılosu komutanı Tümamiral G. Erry, <Randolph» uçak gemisi komutanı albay B. W. Harrigan, <Fargo» kruvazorü komutanı albay W. Glaig. «Donner> çıkarma gemisi komutanı albay G. M. Rlchardson ve yarbay J. G. Van Asdall Jr. Hazırlanan programa göre 23 kasnı cumartesi günü mihmandariarla. lrtlbat Amerikanm Atlantik Filosu Komutanı Amiral Richard Connelly Arkası Sa. 3. Sü, 6 da. 7 eylul kararı Manisa bağcılarınîn Başbakana mektubu 300 bağcı, karardan sonra, istihsal matraflarında tş oimadığını bildiriyor Ankara 19 (a a.) Manisa Bağcılar Cemiyeti başkanüe Zıraat Odası bffkanı ve 300 bağcı Başbakan Receb Fe':ere aşağıdaki mektubu göndermişlerdir; Sayın Receb Peker Başbakan 7 eylul 1946 kararma karşı bazı gazetelerde yazılan ve ağızlarda doîaşan aksi fikir ve propagandalara karşı biz çiftçi ve bağcılar bugünkü durumu açıklamayı yerinde bulduk. 1 Bu kararnameden sonra istihsal masraflarmda yükseliş yoktur. 2 Gene istıhsalimizle alâkalı giyim Arkası Sa. 3t Sü. 7 Sn Trieste mesetesi İtalya ile Yugoslavya arasında müzakereler baslamak üzere NewYork 19 (a a) Washingtondaki İtalyan bujük elçisi Alberto Tarchiani'je NewYorkta bulunan Yugoslav temsilcileri ile muzakereye girışmek için talimat verıldiği sanılmaktadır. Elçl Yugoslav iardan, Trieste hakkında lki taraf arasmda dofrudan doğruya müzakereye başlanmak üzere Yugoslav^anm tekliflerde bulunmasını istiyecektlr. Bu haberle Mareşal Tıto'rrun İtalyan iomünlstlerine husus! surette tekiıflerde bulunduguna dair verilen" haber arastnda bir münasebet görülmektedir. muş ve vali ve polis müdurü meselesi üzennde bir prensip anlaşmasına varrrışur. Konsey bu suretle Trieste statüsunün bütun esaslı noktalan uiermde anlaşmış bulunmaktadır. Halen halledilecek yalnız baa teferrüat meseleleri kalmıştır. Londra 19 (a a) Sofya radyosu, Bıügaristamn Dış İşleri Bakanlan konseyine iki muhtıra tevdi ettiğini bildirmiştir. Birinci muhtıra Bulgarstandan Prensip anlaşması tcdıyesi taleb edılen tamirat bedell yeNewYork 19 (aA.) Dış İşlert Ba kununun ödeme kabiliyetinden aşın olkarları konseyi. Trleste hakkındaki gö duğuna dairdır. İkincl muhtıra Bulgar ruşmelerin vardıgı çıkmazdan kurtul hududlanna müfcealliktir. Bulgaristan Dörtlere iki muhtıra verdi Halk Partisi C. H. P, ocaklarmda çok Nedis Grupu Kumen Başbakanı Groza çenclik konferansını açarken Yuıtaıtistanda savaşa hava kuvvetleri de iştirak ediyor Yüz köye hâkim olan çeteler Kılkışı yaktılar, Yunan TCralı bir koalisyon kabine hiikumeti kurulmasmı istiyor, Yunan muhalifleri dün Parlamento salonunu terkettiler hararetli bir kongre Âzadan biri: "Partidlik böyle olmaz arkadaşlar, saat 12 yi vurdu. Artık bu vaziyeti düzeltelim.,, dedi Ticaret Bakanı, Toprak Ofisi hakkındaki soruya cevab verdi Ankara 19 (a a.) C H.P. Meclia Grupu Baskan vekılliğinden: C.HP. Meclis Grupu genel kurulu bu. gün (19 '11 '1946) Sıvas milletvekili Şemseddin Günaltayın başkanlığmda top» landı. Gündeminde bulunan Toprak Ofisi. hakkındaki soru önergesine Ticaret Baka nmın •»erdiği cevab dinlendi. Görüsülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi. Cumhuriyet SaBc Partld ocak kon balısetmlş ve her tarafta bayrak karnıgrelerine dün devam edilmiştir. Bu ara nuna riayet edümediğinden şikâyet etda Al?mdar ocağı da'saat 21 de Emin miştir. Ziya Işıldak, salonda ucları yere önü Halkevlnde kongresinl akdetmlştir. Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Kongre açıldıktan sonra, başkanlıâa Tank Zafer Tunaya seçilmi^ ve senelik idare heyeti raporu okunduktan sonra azadan Hakkı Alemoflu söz almış ve şunlajı söylemiştir: « Particilık bir mezhebdir. Partlyl Wkayd kalmıyalım. Aleyhimizde yapıb.n propagandalara cevab verelim. Biz Lşi lâübalilığe vurduk. Açık konuşalım arkaöalşar. Bir çok kimseler bin bir menfaat peşinde koşuyorlar. Halkın ıstııabı büyüktür. Artık memleketl düşünelım. particilik böyle olmaz. Arkadaşlar. saat 12 yi vurdu. Bu vaziyeti dü«Bize (Meclisten kaçtı) diyorlar. Zaten onların çekindikleri zeltelim^ iki sey veırdır: Matbuat faürriyeti ve halkla temaslcinmız... Rapor kabul edüdikten sonra bucak tcab ederse İzmirde veya yurdun diğer yerlerinde mitingler kongresine sunulacak dileklerin dinletertib eder, söyliyeceklerimizi millî vicdan öniinde söyleriz» tıilmesine geçilmiştir. İlk dilekleri Ziya Işıkdak soylemiştir. Genc aza, ilkönce ba^rağa karşı gösterilen lftkaydiden Celâl Bayarın izmirden ayrıhrken söyledikleri Tütiin fiaflarının tayini isteniyor İzmir 19 (Telefonla) Odemiş ve Tire tütün müstahsilleri adına Tifiaret Bakanlığına müracaat edilerek, geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da tütün mahsulüne fiat ta>in edilmesi ve bu suretle müstahsilin korunması istenilmiştir . Ticaret âlemi değişen şartlardan sonra fiat tayini sisteminin memlekete fayda yerine belki zarar verebileceği fikrindedir. Her yerdeki müstahsiller umumiyet itibarile tütün mahsulüne üç nevi üzerinden, tatminkâr olmak şartıle, fiat tayinine taraftardırlar. Geçen yü tütunlerini 340 kurusa &adar satmış olan Gâvurköylüler tütünlerinı bu yıl 4 liradan aşağı vermiyeini aöykm«ktedirler. *••• Yunan kurtııluş bayramı münasebetile Atinada yapılan Reçid resminden iki intıba lisyon hükumeti kıırulmasına taraftar olduğunu, onun için Çaldaris hukumetinin ÖBÜmüzdeki aylarda yeni bir siyasî buhrania karşılaşacağmı tahmin edıyorlar. Çaldaris hükumetinin birçok siyasî mahbusları hürriyete kavuşturacak bir umumî «i çıkarmak üzere bulurunası sırf îîralm teşebbüsile vuku bulmaktadır. Ayni zamanda kral da, meşrutiyetçi bir hükumdar sıfatile, şimdiki halde iş basmda bulunan halkçı (yani kralcı) partinin mahbusu kalmak istememekte Arkası Sa. 3, Şü. 2 de ^ AUna 19 (Hususf muhabirimîzden) Krahn geri dönmesi gerçi birçoklannı hayal inki^arına uğratmış bulunmaktadır, fakat onun parüler arasındaki siyasî kinleri ortadan kaldırmak azmile hareket NADİR NADt ettiği çüphe götürmez. Krala yakın olan Arka*\ Sa. 3, Sg. i te mahfiller. omm pek yakında bir ioa Bu seyahatinde Celâl Bayara refakat eden Adnan Menderes Muğlada nutuk söjlüyor 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog