Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

r Bir çoğunuzun sabırsızlıkla beklediğinden şiiphe olmıyan RADYO MECMUASI'nın 57 nd layısı bu sabırsızlığınıza lâydc olduğumı isbat edecek bir güzellikt» çıkmıştır. Teknik baa sebebler doîayıeile gecikmiş olan bu sayıyı pek beğeneceksiniz. (14079) nn j Z3 UnCD yfl 58JI : 7 9 7 9 „ . . • u m h ur iyet ,,« Telefonlar: Utnumi Santral Numaran: 24298. Yaa Isleri: 24299. Matbaa: 24290. r James Hiltlln Hikmet Hikây N UFVKLAR Sınemasırıı meralöa seyrettiğinız bu meşhur roman brfflDk Son yıllann «a çok beğertilen kfabıdjAlOO kuruştur. V * < Telgrafvtmettubadresl: Cumhuriyet. tırtanDul Posta kuturo: îstanbul No 246 KUHUCUSU.'YUNUS NADÎ Climar!8SI ı • Z o KaSMI 1 / . 1946 nj* AHMED Kitabevi înönünün 44 e Açıldı D. P M9 dün Mecliste seçimlere girmedi tay, yoklaaa yaptla«a|inı bfidirnrfş v» yoklama yaptlmıştır. Ne<lo*d« çofunluk buluıjduğu anlaşddığından Ş^mseddin Günaltay, Cumhur Başkanınm yıllık açış nutuklannı söyliyeceklerini bildirerei başkanlık yerinden ayTilrmştır. Bu esnada Cumhur Baskam İsmet fcı«nfl, Büyük Millet Meclisine gelmi| bulurmyorlardı. Cumhur Bsîkanımız, Meclise teşrifleri •snannda Arkas\ Sa. 3, Su. 2 de İnönü: "Hususile dış tehlike karşısmda her partiden vatandaşlar şuurlu bir vatanseverlik duygusu içindedirler,, diyor Cumhur Ba$kanının siyasl partiler hayatı hakkında düşönceleri «Şimdi bütün gayretimiz parti ayrılıklarının vatandaslar arasında düşmanlık yapmamasına yönelmiştir)) «Bağimsu vey« bir «yasî partiye meiHub ratanda?, karçı parti meneublanmn dind« bulonan hükumctin Cumhuriyet hükumeti olarak vazife görebileceğtne Inandıkça ycni siyasî hayatımız temell«feoek v« feyizleneeektir» * Demokrat milletvekilleri İnönü salona girince eskisi gibi gene ayağa kalkmadılar ve kendisini allaslamadılar Ankara, 1 (a a.) SeHzJnei BflyüV Mlll«t MeeUstnln birinei toplantısı btıgün CumhuT Başkanı îimet tnSnfl'nfin yıllık söylevila açılmıştır. Bu münasebetle Buyü': Millet Mecllsi büyttk, terkalAd«ı toplantılarmdan birini daha ya^amıştır. Bu toplanhda devlet ve hükumet erkânile büyük ve orta elçiliklerle elçilikler erkânı, vekâlctler ileri gelenleri, yerli v« *cn«bl basın t«m.silcileri kemdilerin* ayrılmn bulunan localarda yer almışlardı. Saat 15 te başkanlık yerini alan Şemseddin Günal TVııtkn diııledikten soııra.. ıımhur Bafkanı İsmet înSnfl, «ekirind Büyük Millet Meclisinin blrluci toplantı yılını açarken, geçen 1 kanmlarda olduğu gifci devlet çalışmalannın her dalını ilgilendiren, urun ve teferruatb blr nutuk ioylemljerek iç v« iış pollrikamKa eid başlıca mc\zulann ana çizçileri üıerlnde durmakla yetsindi. Bizim fikrimize gdre, bu, siyasl hayahmırda tneydana gelen son (jelişmelerin normal bir tezahürü sayılmalıdır. Şimdiye kadar memleketimizde lek parti vardı; Merliste de yalnu bu parti temsil edilijordu. Sorumsnı bir devlet reisl sıfatile, Cumhur Başkanı, her ne kadar hüfcumet icraadndan ötürü hukukan kimeeye hesab vermek xorunda buUınmuyor idiyse de. memleket mukadderatına hâkim tek partinin sorumlu reisi olarak. biikumet çahşmalarında kendine maddî ve manevî bir ortaklık payı ayirıyordu.. Bütçe ile hükumet progTamının gerek hazırlatıışmda, gerek tatbikında direktif vericl bir rol ovnıyan Cumhur Başkam, yıllık çalışmalara dalr millete esaslı eçıklaînaiarda bulunmayı lüzumlu görü yordu. Yalnız parti çefi değil ayni zamanda Milli Şef de olan Devlet Başkahımız, bu açıklamalar sırasında hiikumete o1du|u kadnr Mman 7araan halka da istikamet göstericl fcaretier veıirdi. Tek parti «stemini bırakıp da Ueri demokrasiye doğnı geniş bir admı attıktan sonra. artık bn usule de veda etmek gereknordu. Şimdi Mecliste bir Jrenl parti. bir de bağımsız miilctvekilîeri var. Cumhnr Baskanı, hükumet kurmak vazifesini çoğunluk partisinden bir yurddaşa vermiş. o da arkadaşlarıtu seçerek prosrammı hanrlamıs. i<se de koyulmu«tur. Memleketin ekonomik ye pialî işlerini düzeltmek yolunda hükftmet tarafmdan geni* ve esaslı tedbirlere cesaretle gccildiğini söyleyen sa$m Cumimr Başkani; « Dikkatli ve devamlı çalışmaların rsmanla memlekette gecim şartlarını Ivilestireceğine kunetli ümioMmiz vardır.. Demekle, Receb Peker ve arkadasferına gayret veriri yardımlarmı esirgemiyor. Bu husıısta bütün Meclis ve rıürun Türk milleti saym Cumhur Baskaniie beraberdir. Hükumerin muvaffak olınasını yürekten istemiyen Itfnıizde bir kişi bile bnlunamaı. Dikkatli ve metodlu çalışmalarla geçlm sartlatvmmn lyileşeceğini de ümid ediyomz. MnvaHakıyetsizliğe nğradığı takdirde, hükumet. başta CHmhnr Bask^nımız olduğu halde hepimizi hayal kınklığiTia ugratacakhr. Bununla beraber, Türk milleruıiıı kendi davalanm eöamekten firiz bir millet ©ldugumi klmse iddia eıtemez. Peker hükumeti yapamazsa, o gider, yerine meker hnkumeti gellr. Hükumet kuracak adamdan yana fakir rfüstüğümüzü sanmak yanlışhr. Bir ihtiyaclar içinde yetişmis, Mtırablar Jçlnrfe pişmiş insanlam. Elverir H hâdiseler karsısuıda nyanık duralım; teshiçimirf doğru yapalım re dikkafalılıktan. basmakahb fikiriere saplanmaktan kaçırarak yalnız bllgiye T« haklkata dayanmasını bilelira. Teni basladığımıı flerl 4emokrasl hayatı. ancak bilgi>1 ve hakikati sevdifimiz nîsbette bize faydalı olacakrır. Sayın Cumhur Başkanı mllH bünyttnhe yakmdan tesir edecek olan bhdekl Fon s'iyasi Relismeler» nntkunda genlı bir yeir vermekle bahsln ehemmlyettne bir <jal« Isaret'ermek istemJştir. .MemİFket idarcslnde, iktidann. «erbest iecimle tayin «lunmas! ve kar?ı fikır ve kanaatlerin memleket hayahnda »erbestçe söylenmesi ve tcsir etmesile halk It'aresintn iieri meıhalesi muvaffakıyefle kunılmuştur.» Tuna Koıtferaıtsı için yapılan teklif Birleşmiş Milletler Kurulunca konferansa iştirak için yapılan teklifi Rusya, Çekoslovakya ve Yugoslavya reddettiler Flushing Meadov», 1 (a.a.) Sovy«t Ruty> il« Çekoslovakya v« Yugoslavya, Tuna konfeTansına iştirak etmek OzeT« Birleşmlj MiUetler Kurulunca kendilerine yapılan teklifi red ve Ingvltere, Birlejik"1BSBrika, ve Yunanistan kabul eylemişlerdir. Fransa konferansm Tuna devletlerinin muvafakatl alınarak toplanması jartile i|tirak edeceğioi bildirmiştir. Birleşmi? Milletler Kurulu gencl sekretpri Trygve LJe, ilgili devletler delegelerine müarcaatle, bugünkü şartîar içinde konferansm toplantıya davet e dilip edılmemesinin bildirilmesini kendilerinden taleb etmiştir. Londra 1 (a a ) Birleşmiş Milletler teşkilâtmm komisyonları bugün gündemde bulunan meseleleri teferruatlı bir şekilde tetkike başlıyacaklardır. Genel kunıhın <m bef günd«n 3ne« blr genel ; toplantı yapmasma pek lhthnıl verilmemektedlr. Bİrlejmi? Milletler bahrfye teşkilâHT WashİTigton 1 (• a.) MürbehM bahriye letişare komlsyonu »on toplanösm,da Birleşmiş Milletler teşkllâtı umuml' kâtlbi M. Trygve Lie'ye blr telgrai gön j der#reik bu teşkilâtta üye olan mllletlere daimt bir bahriy* teşkilfttının kurulmasma tekllf etmiştir. Bu bahriye teşkilitı, milletleTarası denia tloaretinl tanzım eden normal usullerle halledllemiyen işlerle meş?ul olacaktır. İstişar* komisyonu daiml blr teşkilât kuruluncıya kadar muvakkat bir ofis kurulmasını da tavsiy* etmektedir. Istişare komisyonu, dün işini bitir«rek resmen dağümıştır. Haşmet Orbay Haşmet Orbay, derin bir teessür içinde! Miidafaası sırasında cinayetin hakikî sebebini ifşa edeceği söyleniyor Bugünkü ceheye aid malumat ve tahminler Bolu 1 (Telefonla) Ankasa cinayeti davasına bir gün ara veren Bolu mahkemesi, yarın (bugün) saat 9 da 13uncü celsesini açacaktır. Bolu Savcısı Zahid Tor, bu sabah erken sîf=»tlerde Adliyeye gelmiş, iddianamesini hazırlamak için dava dosyasını tetkiks başlamıştır. Savcıtın bu çalışması, geç vakte kadar devam etmiştir. Savcı. tetkiklerini bitirdiği takdirde, yarın id! diasını yapacaktır. | Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Cumhur Başkanımız İsmet İnönü, btından evvelki Meclislerden birini açarlarken Ankara 1 (a a.) Cumhur Ba?kanı Ismet inönü, bugün, Sekizinci Büyük j> Millet Meclisinin birinci toplantısuu aşa• Ankara, 1 (TelefonZaten bilmem dikhat et ğıda'îi nutukla açmışlardır: ]la) Saytn Cumhur tiniz mi, bu defa Cunıhu; t Sayın milletvekilleri! ZBaşkan% Ismet jnöiîü'iıün, Hyet bayramtndo asılma \ Sekizinci Büyük Millet Meclisinin bilyeni Aleclisi açan, büi/üfc nutkn, günün, « mufdd olan vecizeler münhastran • rinci taplantısını açnyorum. Mılletvelelbette beklenen hâdisesi idi. Geçirmt? «mil!t» sözlerdi. Halk Partisine dair • killerini sevgiler ve saygılarla selâmla: olduğu fcus rahatsızhktan sonra Cvm olanları, yalnız, bu partiye oid bfna: rım. Türk milletinin tek dereceli ge•hur Başkammız tamamue sthhatli ve lann önime astlmı?tı. Çih'Jcü Cumhu: çimle beliren iradesi, yeni Büyük MilMeclisimizi vazifeye çağırmıştır. • her zamanki guleryüzıle kürsüye çıîtt. riyetin yddö'nümü hepimizin bayramı: let \Salonun sol tarafvıda yer O!TT"J olan dır. Halk Parfisinin bu aziz bayram j Memleketin içeride ve dışarıda ehem Arkast Sa. 2, Sü. 4 te •Demokrat Parti milletvekilleri, ne dan istifade ederek her •umumî yerde[ayağa kalkhlar, ne de alktşladılar. kendi propagandasmt yaptnağa elbet • İ Iki parıiîi meclistmizde, demefc fci, ar te hakkı olamaıdı. Bujııın böylece blj İ Uk bu bir an'ane olmuştur: Demokrat Zinmesi de, genc demokrasimiz tçtn, • ; : Parti, fu veya bu partiden olabilecek ij/ı bir jeydir. '.olan, Devlet Reisinin ayakta «e'âinİ IanmasjTMi aleyhtardır. Bir çok dtğerMecîtstn açdmasıle kapanman btr; jleri gibi, bu da btr jikir. oHu. Bundan dolayı bayramertesine \ kadar Ankara boşahyor. Bugünkil iç: \ Saytn Cum7ıur Başkammn bu de/atimavn tek hâdisesi Demokrat Parti : ":fct nutîcunun, dıkkai edebiidiğtm, lüntn Meclis Başkanhğ\ ve Baskanhk : j Î/HÎC husustyeti fiıdur: Cumhur RijaseDit'an» «eçtmlerine ijlirafc elmit/işidir.: \tinin, hükumetin ve parttlerin ayrı Bunun »ebeblerim d'ğer bir süturtu \ • ayrı birer müessese oldtığunu ilân eden muzda okuyacaksıntz. Fakat esas da \ •nokta. Filhakika sayın Ismet /flönü, va, Halk Pnrrisfnin Mecliste kah'r î>ir; • eski bir idsaîin tahakkuku yolunda, ekseriyete sahib olu^ııdur. Ovda bu• bugün iîfc defa olarak, Halk Parfisinin efcseriyet oldukça, elbette, Mecl'tin; Ihükumetivi ve parrileri birbirinden her türln intihabı Halk Partistuin yap: • tamamile ay\ran eütnleîer »öyledi. S«Ufa listelere göre olacaktır. Tleride : \vinileeek bir nokta: Sahtci dctnofcrabuna da bir çare bulmuk lâz\m. : doğru ilerlit/oruz, demektir. Aııkarndaıı ııotlar Tüccar memnun Hükumetin aldığı iktisadî tedbirlerden, ihracat tacirleri memnun görünüyor Hükumetin 7 eylul tarihind* aldığı ekonomik kararların tepkilerini tetkik etmiş olan Ticaret Odası meslek heyetlerinin verdikleri raporları inceleyip birleştlrmek üzere teşekkül etmiş olan profesörler, mütehassıslar ve tanınmış ticaret ve sanayi erbabından mürekkeb heyet dün d« saat 15 te Ticaret Odasmda toplanmıç ve geç vakt* kadar çahşmalarına devam etmiştir. Meslek heyetlerinin raporlarmm tetkikinden varılan neticeye göre ihracat tacirleri gruplan umumiyetle hükumetin yeni kararlarını «yerinde alınmış tedbirler ve kararlar> olarak vasıflandırmakta ve bu tedbirlerin fındık, üzüm ve incir hattâ tıftik gibi son yıllarda vaziyeti müşkül olan bazı ihrac maddeleri üzerinde derhal tesirini gös'erdiğini, diğer ihrac maddeleri üzerinde de tesirlerlni göstermekte gecikmiyeceğini ılerl sürmektedirler. Tadrler; bu kararların tam neticesinin alınması için ihraeat mevsiminin sonunu, hiç değllse altı aylık bir zamanı beklemek îânm geldiğini belirtmektedirler. IÜıalât tacirleri de yeni alınan kararlarm büyük kL<;mından meranun olduklarını bildirmekte ve bunlarm ithalât ticareti için iyi tesirler yaptığını belirtmektedirler. Yalnız ithalâtçılar, evvelce sipariş edilıp gümrüğe gelmiş ve ya yolda bt'lunan mallardan hükumetin yüzde 44 munzam gümrük resmi almasını doğru bulmamakta ve bunun âdilâne olmadığı gibi iç ticarette istenılmiyen tesirler husule getireceğini ileri rürmüşlerdir. İthalâtçılar, ithalât siparişleri için fada döviz tahsisinin er peya geç piyasada dünya piyasalarının fiat seviyesile mütenasib bir fiat seviyesi ve ucuzluğu doğuracağını da kaydetmektedirler. Komisyon bir kaç güne kadar çalışmalarmı tamamlayacaktır. • ! D. N. ! Üniversite açıldı Dün sabah büyük bir tören yapıldı ve Rektör, miihira bir hitabede bulundıı Paul Boncaurt ((Rusyanın hedefi Boğazlar bekçiliğini Posta, Telgraf Tiirkiyeden almak» ücretlerine zam Montreux'yü Fransa namına imzalamış olan Paul Boncourt'un şayanı dikkat bir yazısı Montreux Boğazlar anlaşmaiım Fransa namına imza eden M. PaulBoncourt, Parbte cıkan Le Monde Illustr^ gazetesine bu mesele hakkında kıym«tli bir vazı yazmıştır. Muharrir, Müttefiklerin Potsdamda, Montreux muahedesi hakkında tadil kararı vermek hususunda acele ettiklerıni Montreujt anlaşmasınm sağlaun * Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Yeni tarifenin dünden itibaren tathikma başlandı Posta, telgraf ve telefon ücretlerine yapılan yeni zamlar tebliğ edilmiş ve dünden itibaren yürürluğe gırmiştır. Yeni posta tarifestnde adi mektub ücretlerine 4 kuruşluk bir zam yapılmakta ve bu suretle 15 kuruşa çıkmaktadır. Bu ücrete bütün vergıler dahildir. Taahhudlü mektub ücretleri gena Arkas\ Sa. 2, Sü. 7 d« « Arhu\ 8a. S, SO. i * NADtR NADİ Ünivcrsitede diınkü açılı» toreninden bir gorunuç ' • Yazvı 3 üncü fahlfemizdt Kırk köye iki doktor, bir ebe, bir şoför, bir sağlık memuruL Hepsini anladım arna şoför niçin?.. llâc aramak için olmalı!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog