Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYE1 18 Kasım 1946 PARÂTOSSE PastiHleri sizi BOĞÂZ kornr hastaltklarfle ÖKSÜRÜK, NEZLE ve GRİPTEN *•tedavl edw 5 * 'nda günde 3 kaşe almabilir. Bfittn Eccanelerde bnJunnr. SAĞLEK LÂBORATUARI, Aşirefendi caddesl Tilrkyie han, İstanbul I BAŞ, DIŞ, GR.P K.R.KLIK « * k ser> cab TRANSPİRİN KAŞE İKOKOLAKSİA ACR.LARIN.Z. | ve Büyttklerİ!1 Müshil bonbonları çocuklann MÜLEYYİN Ve MÜSHİLİDÎR. En e y i s î n l i s t e y e n I e r i ç i n ı Bugünkü Program 7,25 Açuış ve program 7,30 MüzlS T1 ' ) 7,45 Haberler 8,00 Müzllc <Pl.) S,3u Kapanıs. • > 12,23 Açılış ve program 12,30 9arkı.ar ve turiuler 13,00 Haberler 13,13 Muzlk: rPl.) 13.30 Kapam». 17..5S Açılış ve program 18,00 Haberler 1S.0? Dans uıüzifi (Pl.) 1S.45 Muzık rPI.) 19.00 Haberler 1915 Geçmlşte bugün 19,20 Muzüs fPl.) 19,30 Konugma 19,45 Yurddan se«. ler 20,15 Radyo gaaetesl 20,30 Serbest saat 30,35 Inoe saz 21,15 Sanfonl orkestrası (\ Monlu^fco; Halia uverturü 2 BorotHn. Orta Asya Steplertn. de ssnfonlk şllr 3 Tchaliovsky: Fmdıfc Pek yakında açılacak hastanemiz için gerekli miktarda hastabakıcrya öıfcıran süıü) 22jOO Konuşma 22,15 Dana mtlzlğl rPl.) . 22,45 Haberler tiyac vardır. Hastabakıcılık bilmiyenler gösterilecek kurslarla yetiştirilecek ve 23,00 Kapanıç. girij tarihlerindeıı itiharen ücretieri verilscektir. Aranılan jartlar: 1 Türk olmak, 2 18 yaşım bitirmlş olmak, 1 3 Iyi huy sahibi bulunmak, 4 Okur, yazar olmak (Ük ve orta okulu bitirenler ve evvelee hastabakıcılıkta çalışmış olanlar terdh olunur. Ortaokul mezunlan muayyen bir müd1 2 3 8 7 8 9 det çalıştıktan ve gerekli sınavı verdikten sonra hemşire unvanı alırlar.) 5 Isteklilerin dilekçe ve gerekli belgelerile Trabzon Numune hastanesi Başhekimliğine müracaatleri ilân olunur. (14453) GRİP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA AĞRILARINA karşı , Hastabakıcı alınacak Trabzon Numune Hasfanesi Bashskimliğinden: Svenska Orient Llnien GOTTENBOURG TR^AŞ BİÇAKLARIDIR BULMACA 1 SONNAYİND Yapuru 22 kaaanda llmarumııa gelecek ve hamulesinl boşaltıktan sonra doğru İSKENDERİYE, CENOVA, MARSİLYA, RÎO DE JANİEHO, MONTEVİDEO ve BUENOS AİRES llmanlan İçin eşyayi tieariye kabul edecektir. DİKKAT: Bütün vapurlar soguk hava terübah ve nebatl yağlar nakilyatı İçin hususl sartuçlarla mücehhezdirler. Fazla tafsilât için Galata Tahir han S üncü katta / daha kolay, daha çabuk ve daha fazla traş OXFORDlçukurlu olarak bllenmış blçak kenari lan daha kesklh ve bUkUirne'kabiliyetl fazladır,' bunun sayesinde tazyıke veya derl Uzerine tamamile dokurv mağa lüzüm kalmadan tras olmak mümkündür. Keskin ağızlı "OKFORD" traş biçaklannı Israrla isteylnlz Ve derhai bir*paket.."OXFORD" keskln ağızlı traş biçak»* lanndan alımz. Her yerde arsyınız 5 adetRk paket 40 kuruştur. B • • • • • • • • DEKOVIL VAGONETLERI Yana devrilir tneiliz malı 750 Utrelik «elmiştir. Her nevi elektrik malzemesl, elektrojen gruplan, tulumbalat •; 1 SAFİR ' GENEL TtCARET T. A. Ş. • Taksim bahçesi karşısında. Telefon: 82105 82170 Scandinavian Near East Agency m Vapur Acentalığına müracaat Telefon: 44993 2 1 • Eoldan saga; 1 Blr tngiila büglnlnln »on günlerde Etllllere ald önemll keştflerde bulunduğu yer fMersln oivannda), 2 Gece kucagıH na atılınan dalgınlıktan fcurtulunurlcen. 3 Gezlntl gemüertnden. bazı hayvarüa. Çıta ve kapak parçası rın ard ayafcan üzerlnde dlMlp durmalan. Satılacak mal 4 Boyca fazlalıfc peyda etmek, blr har. Mahal ve mevkü Eskipazar Kereste Fabrikası fln okunuşunun tersl 5 Blr emlr blr Miktar 1400 ton olup beşer yüz tonluk ild ve 400 tonluk da bir 6ayı. 6 Çılnntılı pencere. 7 Onu yeparHye ayrümıştır. mezsek yaşayamayız, yıkıntı ve çdküntü Muhammen bedeli 18, llrad». artıgı 8 Könlgsbergll meşhur fllozof Müddeti Bir ay ^ çotumtızun bojuna geçlrdlğlmla. 9 Blr bayvanın yansı, oburlar (eskı dllde oeml). İhale sekli Açık arrhnna Yukarıdan asağıya; İhale tarihi 27/11/946 saat U d« 1 Çocufclar ıçln bazan kötu bazan da İhale yeri İşletme binası tyl manada tullandığımıı blr tablr 2 İlk teminatı % 7,5 hesabile alınacakhr. Blr ha<rtalık alaturka vale. 3 Çlngene1 Yukarıda cinsi yanlı mal açık arttırma suretlle satılıga çıkarılterln yaptıkları eşyadan, blr soru edatı, 4 Hamur lşlerlnln esas maddssl Tanrı mışhr. evl 5 Boydan Kaybeden 6 Kaybet2 Buna aid şartname Orman Genel Müdurlüğfl, Bartın tşletmesi ve tiğlmlz blr vapurumuz bltklnln yere » Işletmemizde görülebilir. lıverdlği. 7 Yeme reskl dllde) devam 3 Taliblerin ihale günflnde evrakı musbite ve ilk teminatlarile koettlrme, 8 Tabll şeker deposu jerefslzmisyona müracaatleri. (14534) llk 9 Olaganüstü lyl seyler feskl dllde ceml) nota Dünfcü bnlmacanm halleâlJrnl; şekll Devlet Orman İşletmesi y *^ Karabük Müdürlüğünden: i FRATELLİ SPERCO Vapur acentaları Her makfnaya uyar İSTANBUL İZMİB MALTA rolile CENOVA ' y« hareket. 1946 da lnsa edilen Cenovada «İngazio Messina et Co.» sirketi vapurlarından BEATRİGE Motörlü vapur 19 kasım salı günü yolcu ve eşyayi ticariye alarak MALTA, NAPOIİ ve CENOVAya hareket edecektir. Galatada Hüdavendigâr hanında İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: Emlâkbank Yapı Limited Şirketinden: 1 2 3 4 5 8 7 8 1 E|K|M|E • İDİUİA • FİAİ1İLİB I R K • IİL K|» A Y|T|E|N LİA • İAİL A • T E L|B A|R A|MİA m V EİKİLİI C|A M m Z R|E|II|F A|N l L A •İTİNİEİKİS UlTı tstanbul Belediyesi Şefair Tiyatrolan BD AKSAM Saat 20,30 OM DRAÜ KISMI a O K K O E 8 AN Telefon: 42157 S|U|A|DİH|ÂİYrRTI Çam Kerestesi Satışı FRATELLİ SPERCO Devlet Orman İşletmesi ^ ' Mudurnu Müdürlüğünden: Işletmemire bağh Mudurnu kazasınm Dokurcun fabrika deposunda Istifte mevcud 23409 aded muadill, 590 ».«•treküp, 149 desimetrelcüp kereste açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 2 Beher metreküpün muhammen bedeli teee mal 135 llra, ort» mal 117 liradır. S Artbrma 26/11/1946 tarihlne raslıyan salı güntt saat 15 te İşletme binasında yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 5975 ltra 83 kuruştur. 5 Şartname, Orman Genel Müdürltiğunde, îstanbul, Adapazan, Bolu; G5yr.ük İşletme Müdürlüklerinde görülebüir. ölçü listesi ekUdir. 8 Isteklilerin muayyen gun ve saatte işletme merkezinde komisyona müracaatleri. 1 (14557) Acentahğma müracaat HELLENİC L1NES Ltd. Tiirkiye, tngiltere ve Belçika arasında muntazam seferlcr s/s «VORİOS HELLAS» 2 2 2 5 kasım • >/s «HELLAS» Yazan; Cahid üçuk EOMEDI KTSM1 CEZA KANÜNÜ Vodvfl 8 perG* Pazar günlen 16,30 d> matln» r AMBAIİJÇILARIN NAZARI DİKKATİNE: Ambalfija elverişli gayet temiz ve düzgün kavak keresterf satılıktır. ( Kalaa halinde ) ADRES: Tophane Kecekuşu gokak 13 (Esld Salhane lokağı) 30 kasım Istanbuldan doğru Mançester, Liverpul ve Anvers için yük alacaklardır. MÜRACAAT: SÜREYTA TOPER ve ŞERİKİ Umumi Deniz Acentalığına. Galata, Veli Alemdar han, Kat L Telefon: 41929 Jandarma birlikleri ihtiyacı için evsaf ve sartnamesine uygun olmak üzere elli ton kesme makarna 3/12,945 salı Ankarada Cebecide inşa ettirmekte olduğumuz Kınlay Hastanesi v« günü saat 15 te Taksim, Ayazpaşada Hemşire Okulu Için: Jandarma Müfettişlik binasındaki ko15 X 15 cm. eb'adında 140.000 aded normal düz. beyaz misyomımuzda kapah zarf eksiltmesile 20,000 » Terminezon ihale edilecektlr. Makarnanm beher 20,000 > Köşe ki cem'an (180,000) aded kilosunun muhammen flatı altmış beş kuruştur. Muvakkat teminatı iki bin beyaz Karo favans ile 10 X 10 cm. eb'adında 25,000 aded normal düz ve dört yüz otuz yedi buçuk liradır. Şart 5,000 » Süpürgelik, olmak uzere cem'an kâğıdı, yüz altmı» iki buçuk kuruşlıik malsandığı makbuzu mukabilinde ko (30,000) aded Karo seramik, satm alınacaktır. Taliblerin nümunelerile birlikte fiat ve teslim şartlarını bildirlr teklif mekmisyonumuzdan verilir. İsteklilerin ük teminat, malsandığı makbuzu veya tublarmı 30/11/1946 tarihine kadar Ankarada Şirket Merkezine göndermeleri. (14415) banka kefalet mektubu ve şart kâğıdmda yazılı vesaikı muhtevi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları. (14397) Mahdud Mes'uliyetli A». Poı, 18163 sıhhl &ynly»t muhislbald eczft aynlyat tesellOm maiLbuzunun clld 2B No. 12650 numaralı aynlyat tesellüm makburunun dlp koçanı İle bi rmcl lilnd nüshalan bo$ olarak ksybolmuştur, HukmO olmadıjı ll&n olunur fl4589) İLÂN GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ NÜESSESESİNDEN: Tunçbilek Değirmisaz Soma 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 2400 2400 2400 Müessesemiz mıntakalarının istasyonlarmda teslim şartile 6 aybk 7200 çuval un ihtiyacı aşağıda yanlı olduğu üzere açık eksiltmeye konmuştur. 1 9 4 7 senesi saü? tezkerelerfaiin yenilenmesl Işine 20 kasım 946 çarşamba sabahmdan itibaren başlanarak 27 aralık 946 tarihinde son verilecektir. Şubemiz mıntakaşından 946 yılı Kurban Bayramında toplanarak gayet 2 Her satıs deposuna bağb bayilerin hangi günlerde Başmüdürlüğe müracaatleri lâzım geleceği aşağıda gösterilmiştir. Bugünler içinde tezkerelerini temiz kurutulmuş olan <1500» koyun derisi ve «120» keçi derisi 26'll/946 sah günfl saat 15 te Şube Merkezinde satılacaktrr. Taliblerin o günde Şubemize yenilemiyenlere 1 ocak 947 tarihinden itibaren mamulât verilmiyecektir. (14341) 3 MüracaatçUar evvelee almış olduklan satı< tezkerelerinl beraber müracaatleri. Her mıntakanın flıtiyacı ayn ayrı eksiltme yapılacağından ayni mülerinde getireceklerdir. teahhidin topyekun eksiltmeye girmesi mümkiin olduğu gibi her mıntaka Depo mıntakası: için ayn ayrı teklif vennesi de kabildir. Bir işletmenin ihtiyacı parçalaÇarşamba ve perşembe gunleti 20.21/ll/94fl Sirkeci namaz. 22/11/946 Cuma günü * Kalyoncu Unlar hükumet tipl 8 4 8 6 randımanh halis buğday unu olmakla 23/11/946 Cumartesi günü Kapıiçi beraber küf kokulu, güveli, acı ve taşlı olmıyacaktır. 25.26.27/11/946 Pazartesi, salı, çarşamba günleri Beyoğlu Boş un çuvalları partiler halinde markalı olarak müessesemiz tara17/11/946 pazar günü Haldo toptan satılan yaş 28.29.30/11/946 Perşembe, cuma, cumartesi günîeri Galata fmdan verilecektir. Kasımpaşa 2.12.946 Pazartesi günü r meyva ve * ebze fiatlari: T E M İ N A T : "v. 3.4/12/946 Salı, çarşamba günlerl Beşiktas Bir çuval unun C İ N S İ Emsall Adl İyi Orta Perşembe, cuma günleri 5.6/12/946 Pangalü muhammen % 7,5 Kuruş Kurus Kuruş 7/12/946 Cumartesi günü Barut Miktarı Tutan bedeli teminat Domates sınk Kilo 50 9/12/946 Pazartesi günü yenik5y Domates ktr 15 Tunçbilek 10.11/12/946 Salı, çarşamba günleri Aksaray Biber sivri 36 38 12.13/12/946 Perşembe, cuma günleri Balat istasyon teslimi 24.20 2400 58080. 4356. Biber dolmalık 25 30 14/12/946 Cumartesi günü Fatih Pathcan 15 22 16.17/12/946 Pazartesi, salı günleri Beyazıd Değirmisaz » 24.25 2400 58200. 4 3 6 5 Lâhana 15 18 20 Seccadesi bulunup satmak isti18.19/12/946 Üsküdar Çarşamba, perşembe günleri Soma T> Ispanak 24.60 2400 5 9 0 4 0 4 4 2 8 28 15 32 20/12/946 Cuma günü Beykoz yenlerin İstanbul 209 numaralı Fasulye Ayse 35 30 21/12/946 Cumartesi günü Kumkapı İhalei kat'iyeden sonra bu teminat % 15 e iblâğ edilir ve taahhüdün posta kutusuna yazmaları. Fasulye Yeşil 30 Kadıköy 23.24/12/946 Pazartesi, salı günleri . 35 ifasından sonra teminat reddedilir. Erenköy 25/12'946 Çarşamba günü Fasulye Barbunye Eksiltme 29/11'946 cuma günü saat 15 tedir. 60 Bakırköy 26/12'946 Kabak istanbul 3 üncü Icra Mcmurluğundan: Perşembe günü 10 İsteklilerin yukarıda gösterilen muvakkat teminatla birlikte belli gün 20 35 Adalar (46/1086) 27/12/946 Cuma günü ve saatte Tavşanhda Garp Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünde bulunPancar 7,5 9 Blr borcdan dolayı mahcuz olup satıl(14563) maları ilân olunur. Kereviz 30 masına karar verüen cevlz koltuk ve kaŞartnameler: Pırasa 15 17 nape perde ve sair ev eşyası 2711946 Soğan kilo çarşarr.ba sunu saat 10 dan n e kadar 15 Garp Linyitleri Müessese Müdürlü?ünde Kasımpaşa Yaşmak Sıyıran caddesl 62 No. da T. Yaprak 50 Etibank Genel Müdüriüğü Ankarada ve gene saat 11 den 12 ye kadar da BeyYeşil Salata 2 4 Aded 6 oğla Belcdıye dairesl Meşrutlyet caddesl Etibank İstanbul Şubesinde Turup kırmızı 1 257 No. da blrind açık arttırma suretlle 3 4 Demet Eskişehir Kömür Satış Şubesinde Turup bayrr satılacaktır, 10 12 Mezkur gunde takdlr edllen kıymetm Maydanoz Izmir Kömür Satış Şubesinde 3 5 yü^de 75 lnl bulmadıgı takdlrde aynl maS Dereotu 4 5 Bahkesir Irtibat Başmemurluğıında, görülebüir. 1 Bir aded maden forma tezgâhı açık eksiltme ile satın almacakhr. hai:erde ve aynl saatte 2911946 cuma 12,5 Roka 15 2 Muhammen bedel 7500 lira olup ilk güvenme parası 562,50 liradır. gunu lk.'ncl arttırması yapüacağından ls5 8 10 T. Soğan teklllerın yeTmde bulünacak memuruua 3 Eksiltme 29/11/946 cuma günü saat 10 da Kabataşta Genel Müdürlük muracaat'er! İlân olunıır, (1456S) Malzeme Alım Şubesindeki Komisyonda yapılacaktır. Üzüm Müşküle 40 Kilo 4 İsteklilerin ihale tarihinden bir hafta evvel teklif edilen tezgâha aid Üzüm Siyah 38 40 mufassal orijinal kataloğu Genel Müdürlük Müteferrik İşletmeler Şubesine Elma Amasya 50 55 Devrim ilkokulunun onarılması açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. Keşif teslim ederek ihaieye girebilme vesikası almalan lâzımdır. Elma İngiliz 40 60 50 bedeli 698 lira 34 kuruştur. Geçici teminat 52 lira 38 kuruştur. ihale günii ve 5 Şartname her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 40 Elma Lâz 35 45 ihalenin yapılacağı yer 28/Xia946 perşembe günü saat 15 te n Daimî Ko6 Isteklilerin belirli gün ve saatte güvenme paralarile birlikte mezkur Armud Ankara 40 25 47 misyonundadır. komisyona raüracaatleri :îân olunur. (14336) Kestane HaydarpaŞd Numune hastanesı 47 60 20 Komisyona getirilecek vesikalar Baymdırkk Müdürlüğünden alınacak Göz Miitebassısı 20 Ayva 10 28 ehliyet vesikası, teminat makbuzu veya mektubu ve Ticaret Odası vesikası, istanbul Beledjyesı karşı: 30 Nar 46 şartnamenin görüleceği yer Milll Eğitim Müdürlüğüdür. (14285) Telefon: 23212. Portakal Yafa 96/120 lik 800 Mandalina 130 luk 2300 Yazı makinesi şeridlerinden 13 miümetre eninde ve 10 metre uzunluğunSa/ubı ve Haşmuhamn. NAÜIR NADİ Limon Mersin 160 235 lik 605 650 550 d? siyah 10 000 ve siyah kırmızı 6000 aded satın alınacaktır. Bu nüshada vnzı vş'ennı jnlen ıdare eden N O T î Işbu toptan satış flatlarına Daimî Komisyon kararı mucibince Teneke veya karton kutularda olduğuna göre numune gönderilerek ayn Paralı yatılı öğrencilerin arahk 1946 pansiyon taksitlerinin abnmasına başNanm ULUSAY ayrı fıatlarile kısa teslim müddctinin 25/11/1946 günü akşamma kadar Anka perakendeciler yüzde 30 ve seyyarlar da yüzde 25 zam ile satış yapacaklardır. lanmıştır. Taksit tutan 176 lira 71 kuruştur. Vaktinde yatırılması rica olunur. (Yarınki ilân Tasvir gazetesüıde sikaçakbr.) Cumhunyet Matbaast rada Devlet Kâğıd ve Basım Genel Müdürlıiğüne bildirilmesi. (14412) .(14378A 1 Nebatf yağ imalâtçılan ile zeytinyağcılara 15 ton levha teneke dağıtılacaktır. 2 İhtiyac sahibleri, Isteklllerini birer dilekçe ile 25/11/946 pazartesi günü akşanuna kadar Vilâyete bildirmeleri 3 Dilekçe sahibleri Borsaya tâbi maddeler için Ticaret Borsasından 945 ve 946 yılı muameleleri yekunlarını ve Borsaya tâbi olrmyan diğer nebatt yağ Imalitçılannm da senelik iş hacimlerirıi İstanbul Bölge Sanayi Birliğinden Vilâyete verecekleri dilekçelerine kayıd ve tasdik ettirmeleri ilân olunur. (14564) Istanbul İlinden: Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden: [ DERI ILANI Türk Hava Kurumu Karacabey Şubesinden : Aylar Arahk 946 Ocak 947 Şubat 947 Mart 947 Nisan 947 Mayıs 947 Yekun Yekun 1200 1200 1200 1200 1200 1200 7200 İstanbul Beferfiyes» İlânlan İSTANBUL İPEĞİ Tekel Genel Müdürlüğü llânları Alım Şubesinden : Malzeme Göz Hekimi " ^ Nuri Fehmi Aybeskj Ankara Valilîğinden: Maliye Bakanlığmdan: Gal^fasaray Lisesi IHüdyrfLiğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog