Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

18 Kasım 1946 CUMHURİYET S ON A T Kongrelerimlz. Tecavüze karşı Japonyada neler oluyor? Bastarafr î fnei sahffede I ld dört Dış Işîeri Bakanı müzakereyi ; Dikkat ediyor musunuz? Hangi ayın hemşerhniz! Baftarafi 1 lnc< tahifetU istifaya hazırlanmıştır. Aydına giden bir rî tedbîrlerle münasebetlerin kesilmesl | yarıda birakarak, ByTnes'ün dediği gibi I İ partiye aid olursa olsun kongrelerita5rih Şu satırlan müşterek blr histasrlh eaılmektedir; *<^™»n,»Hir <otelin alt katmdan tutuşup tutuşma : mizdeki jsteklerimü mahalteımzjden gayesi bu memleketin iyiliği igin çalış İncirliova heyeti Celâl Bayara bu hâdivrupanın göbeğinde oldu£"U sin doğuracağından emin olSilâlüı kuvrotler, Blrleşmia dığını görmek> üzere pencereye koşuş • başlayıp belediye nnırlanna ancak maktır. Fakat bunun için de milletin seden dolayi teessürlerinl büdirmiştlr. için Almanya meselesi, Avusduğum müştetek vazifede size düşenl i varabil'yor. Başka memleketlerde hakemliğine müracaat e sas tutulmalıdır. turya meselesi, İtalya mese beyannamesinln mukaddemesinde tayln muşlardır. Bakanlar alev ve duman gör: siyasİ partilerin kongrelerinde icra Bu sistem memlekette yer bulursa bu Bakırköy D. P. kongresinde rica için bana düşeni yapmak için yazılesi ve dâha baska meseleler dünya ef ve tariı edilmiş olduğu gibi bu beyan msdiklerinden, gene Bevin'in «Bu dü: dan tesrie kadar bütün memleket gün aikâyet ettiğimiz şeylerin pek çoğu kaymakam da bulundu yorum. kânnı enine boyuna meşgul ettiği bal name çerçevesl dışında kalan hallerde clük »esleri sakın bir hava hücumunu Efendhn, iki gün evvel Belediye Bas: meseleleri, belediye nizamlanndan ortadan kalknuş olur.> kullamlmıyacaktır. Demokrat Parti Bakırköy ilçesinin haber vermiş olrnasm?> demesile bede dünyanın öbiir ucundakl Japonyakanımız, bu muazzam beldenin bin bir 1 Anayasaya kadar bütün kanun mevAdnan Menderesm sözleri kongresi dün saat 16 da Bakırköy ilce ihtiyacından arünlan küçük paralarla Başkan Truman'm sözleri raber işlerine devam etmişlerdir. nın işleri sessiz sessiz düzenlenmekte zulan ve nihayet partilerin programAnnapolis 17 (a.a.) İküdara gelve yenl bir Japonya, banşçı, demokrat Adnan Menderes de Yenipazarda bir idare kurulu binasında yapılmıştır. Üç şurada, burada yapümakta olan bazı inV e t o meselesi lan münakaşa edilir. buçuk saat süren bu kongrede D. P. şaatı bİ7e, Şehir Meclisi azalanna gösdiği gündenberi ilk defa olarak deniz ve derlitoplu bir Japonya vücud bulsuale cevab verirken şöyle demiştir: NewYork 17 (a a.) Beş büyükler nıaktadır. Görünüşe ve anlatüışa göre mektebini ziyaret eden başkan Truman yann saat 16 da Weldorf Astoria oteBizdeki bn kanaatkârlık tevazndan t Kendilerini iktidar partisinln va îstanbul başkanı Kenan Öner ve Ba termek istedi. Bu arada şimdi Kadmlar bu ycni Japonya ile yakınlarda sulh da subay namzedlerine hitaben söylediği linde toplanarak veto meselesini ince mı, yoksa o dediğimiz geniş mevznL kaymakamı sayanlar halka degil, kırköy kaymakamı Arif Ataker hazır Hastanesi adım alan Hasekl hastanesine Iarla hâlâ bir münasebet kuramamış yapılacak ve o zamaa Japonya daha kısa bir nutukta Birleşik Amerikanın liyeceklerdir. o partiye hizmet edıyorlar demektir jti, bulunmuşlardır. de uğradık. Çoğu aşinalannnz ve dostYıllık raporun okunmasmı müteakıb lanmız olan hekimler, ellerine geçen oluşnmuzdan mı? fazla kendine gelerek «imdiye nisbetle her türlü ihtimale karşı koymak üzere bu yold» yürüyenler cezalannı görmek Genel kurul y a n n toplanıyor daha geniş ölçüde işlerini kendisi idare hazırlanması lüzumuna işaret ederek rkilnfl gireceklerdir. O dar görüşlü yenl yıla aid bütçe tasarısı uzun süren Şehir mümessillerini, mal bulmuş mağLake Suoces 17 (a.a.) Birleşmiş ler ve ldrakl kıt olanlar bunu anlıya tarhşmalardan sonra kabul edilmiştir. ribî gibi kapıp, doğum ve doğumla acdecek ve yavaş yavas Birleşmiş Mil demiştir ki: Milletler Genel Kurulu 19 kasımda gecYeııi bir harb Ihtimall her zaman nel toplantısını yp.pacaktır. Görüşülemamaktadırlar. Pakat blr gün adalet Yapılan idare heyeti seçimmde Cevdet lâkalı hastahklar, hulâsa eski letler Kuruluna girmek imkanını da buraevcuddur. Onun için şimdiye kadar cek meseleler arasında ırk farklan bamutlaka muzaffer olacaktır. Bu halk, Özgür, Ender, Sabri Etiş, Vahid Sircan nisaiye paviyonnna götttrdöler. Burada lacaktır. demokraslniıı İcablarına uyulmasını is ve Akif HeUacıoğlu kazanmışlardır. hastanelerimizin haline dair size tafsiJaponyanın nisbeten »essizce ve ra IkJdir başımıza gelen bu hali hatır kıırıiDtian yapılan zıılüm hatckınâa Mıtiyor. Millî vlcdan bunu istihsal etmek Bundan scnra dileklere geçilmiştir. latmamız lâzım geliyor.> lât vcrecek değilira. Zaten buna yetecek sırın verdiği karar sureü, MiUetlerarası hat rahat sulha kavnşmasının en tnttIçin birieşmiştir. İktidar partisi ve hüBaşkan, sözlerini şu cümle ile bitir Adalet Divanı statüsü maddelerinln tatBir delefe neden sularm kontrol e fenn! salâhiyetim de yok. Sadece gözühim sebebi, herhalde daha fazla tek elkumeti bu sesi işitmeğe ve icablarını dilmediğir.i ve arteziyenlorle ilçeye a müzle Rordüğümüz bir şeyi size, istanbikı hakkında verilen bir rapor, yeni den idare olunması, yanl Amerika ta miştir: yerlne getirme&a mecburdur. Mllletimiz kar su çıkarılmadıçını sormuştur. Di bul hemşerisi ve İstanbul milletvekill «Birleşik Amerika memleket îşlerini, üye kabulü taleblertatn tekrar incelenrafından demokratlaştırılmasıdır. Gerd aıtık milletvekillnl kendisirün seçmesi ğer bir delege ekmeklerin ve esnafın Reeeb Pekere bildinneği, onun yardıJaponyanın bütün işlerine el koymuş halk kütleleri ve dünya barışı menfa mek üzere Güvenlik Konseyine tevdii Bafmakaleden devam ni, hükum.etinl kendlsinln kurmasını, kontrolunu istemiş; bir başka delege de mmı istemeği üstüme farz bildbn. Sagörünen Amerikan Ordulan Başkuman atlerinin icablarına göre tanzim etme hakkında blr rapor, üyelerin iabultl ustılü hakkında bir rapor ve nihayet bundan Idye, Sovyet Rusyamn karşısmda yap Büjiik Millet Meolisinin beŞenmedigi kaymakamlıkla belediyenin birbirîerin yın hemşerimİ7, pavlyonun bir kı?ım daıu General Mac Arthur, tam salâhl> evvel Milletler Cemiyetne bağlı olan yalnız kalacaktı. Mesele milletlerarası hükumeti düşürebilmesini lstiyor. Bu da den ayrılmasmı taleb etmiştir. Yeni bir koğnşlannda bir kıstm hastalan, yatakyeti haiz olarak çalişmaktadır, fakat Başkan Truman, bir hafta fetirahat fikrf işfcırliği enstitüsü mallarının Bir mahivetini kaybetmiş olacağı için de d^mokraslnin hâkim olduğu memlek?t spor sahası yapılması, deniz kenarında larda çifter çifter, yanyana yatmış göronun da tekbaşına, yalınd Amerika hü maksadile bugün hava yolile Florida'ya leşmiş Milletler teşkilâtına devri me Ruslar, bizl tazyik ederek Monlreux lerde olur. Şimdiye kadar bizde Büyük \ bir parkın lüzumu ve yollarm tamir dük. Blr kısım hastalan da yersizlikten kumetinin taliınatına göre hareket etüz«re Washington'dan aynlmışselesi hakkında bir rapor bulunmakta rejimini kendl istedikleri şekilde tadil Mıliet Meclisi tarafından bir hükume ediimesi hususunda ileri sürüîen istek dolayi bodrum katınm koridorlanna tiğini sanmak, yanbş olur. Çünkü Ja tır. ettirmeğe kalkışacaklardı. tin. blr bakann düşürüMügünü gördü !eri, kaymakam Arif Ataker dikkatle yerleştirilmif bulduk. ponya işlerile alâkah olan bir istişare Dörtler toplandığı sırada bir hâdise Hastanentn susu eksik, busu tamara.. Potsdam konferansmda, flç devletln nüz mü' Görmedlniz. Türk milleU ken dinlemiş ve demiştir ki: NewYork 17 (AJ>.) Birlesmiş heyeti Washington'da çauşmakta ve bu NewYork 17 (a.a.) NewYork'uıı Milletler toplantıSLndaki hitabe ve mü Türldye ile ayn ayn görüşmelerde bu di kendisini idare sistemini mutlaka kuc Sularm kontrolu üzerinde titiz Belediye veriyor, fakülte veriyor heyete on bir milletin temsilcisi Iştirak en güzel bir oteli olan Weldorf Astoria racakür. Bu iş sizin elinizdedir. Türk davranacağız. Şimdiye kadar 14 artezi idaH anlaşmazUklan bir kenara atarak etmekledir. Bu heyetin incelediği ve ka otelinin 37 nci katında yapılan dörtler nakaşa selini durdurmak için bir ha lunması fikrinl İlk dcfa kimin ortaya reket başgöstermiştir. Bu münakasalar, attığını bilmiyorsak da, bunun Sovyet muleti Demokrat Parti etrafinda ne ka yen açılmiştır. Fakat bunlann çoğaltıî dinlediğimiz mUtehassıslar Mze hastane. rarlaştırdığı meseleler Müttefik Ordular toplantısı cumartesi günü öğleden sonra dar kuvvetle birleşirso bu lntikal dev ması dövize taalluk ermektedir. Döviz nin yatak adedinin ihtiyaca yetmediğini, Başkunıandanına bildirilmekte, o da Amerikan itfaiye ve polis otomobiileri Genel Kurulu programır.dan blr hafta Rusya tarafmdan ileri sürüldüğünü ve onun İçin hastalan böyle kâh çifter gerl bırakmıştır ve en dikenli meseleler meselenin bn Inceliğini pek kavnyama resi o kadar kısa sürecekttr. temininden sonra arteziyenler arttm bunların tatbikile meşgul olmaktadır. nin kulaklan çtnlatan seslerile yarıda hâlâ münakaşa edilememiştir. Şimdiye Glttiğinılz her yerde bu millet tek bir lacaktır. Ekmeklerin ve esnafın kon çifter, kfth bodrumda yaürmağa mecbur mış olan Ingiltere ile Amerikanın da, Bu istişare heyetinden başka Ameri kalmı?tır. kadar toplanülarda bir milyon 900 bin Rus teklifinl kabul etmek hatasına düş dil hallnde Seçim Kanununun de&işti trolünü temin edebiliriz. Deniz kena olduklarını söylediler. ka, Rıısya, Ingiltere ve Çin mümessil Doğıırmak üzere gehniş blr biçare rilmesinl istemektedr. Bu kanun mlll rmda yapılması istenilen park, Prost'un Sokakta gürültü o kadar fazlalaşmışhr kelime söylendîği hesab edilmiştir. tüklerinl samyorHZ. lerinden müteşekkil diğer bir heyet de kadını yer yoktnr diye geri çevirip ona ııııınııtııı • »•« bir öava olmuştur. şunu açık söyleme ünar plânma bağlıdır,> MiUetlerarası Montreux andlaşmasım Tokyoda çahşıyor ve bunlar durumu belki de tehlikeli bir vaziyette evine liyim ki Seçim Kanunu değiştirilmedlttadil etmek İçin yenl blr konferans topArif Ataker bundan sonra parti men göndermege vlcdanımtz kall ohnuyor. yakından tetkik ederek gerekleşen tedçe bu millet rahat olamıyacak, yerine lanacak olduktan sonra, Türkiye ile bn sublarının ileri sürdükleri dilekleri te Bazan kendimlzt belki de kanunl mesbirleri tavsiye ediyor, Müttefik Orduoturmıysca'ktır.> ayn ayn komışmalann ne manası varşckkürle karşıladığmı söylemiştir. lar Başkumandam General Mac Arhur nllyetlere marux bffakıyoraz. Adnan Menderes polis vazife v« salâdır ve bunlardan nasü ameli bir fayda İstanbul Demokrat Parti başkanı Ke cta bu tedbirleri tatbik ediyor. Bn, işJn vicdan, meslek ve lnsanlık hiyetleri kanununun vatandaş haysiyeti nan Öner de heyecanh olarak ayağa tarafı. Bir de işin idare taraft var kt, Baştarafı 1 dcl sahifede Japonya bu şekilde idare olunduğn ve Bortarafi 1 inci saMjede beklenebilir? Bu İki suale verilecek ceile kabill telif olmadığmı söylemis, parkalkmış, partinin kurulnnsır.danberi ilk kadrosn dolmuş blr hastane, böylece onun silâhsızlandırıbnasma, demokratdostîuk Vab, şu tek keluneden lbarettir: «Hiç!» Bu kaynağı ifşa etmek mümkün de Akdeniz milletleri «rasmda tiler arasında eşitlik istemiş ve çunları de£a bir idare âmirinin D. P. kongresi alınan fazla hastalan bütün kanunl kalaştırılmasına aid olan işler bir iuıltıya ğildir. Dürüst olmam içLn, bu haberi bağlarının kuvvetlennıesine yarayacak O halde, Moskova, bir «hiç> için neilâve etmiştir: ne gelerek ileri sürülen istekleri din yıdlar aitında geri çevinnemek içm hatneydan verilmeden yapıldığı halde Müt blldirenin Mareşal Tito'nun rejimine olan bu müsabakalarm ikincisi Türki den bu kadar ısrar ediyor? Halk Partisinin maziden kalma ledikten »onra cevablandırdığmı bil zan tehlikeli olabilecek hesab cambazBiplomasl dilinde bir «anteoea'ent» tettkler arasında bu yüzden de hos dost olmadığmı söylemek lâzımdır. yede yapılacaktır. tabirl vardır kl bnnn «masebak» dlye zihnlyetleri terkedeceğin* inanmak isti dirmiş ve bunu minnetle karşıladığmı lıklan yapılmasını lcab etrlriyor. nudsuzluk gösterenler bulunmaktadır. Kaynak, Makedonyada harb başlar Böyle bir müsabakayı organize edeVe Işte bıınîann hepsi sırf hemşeAvııstralya, bunlann birincisidlr. Şikâ başlamaı, bu kıt'aların acele cenuba bîlecek hâîen iyi bir salonumuz yoktur. tercüme edeblliris. Masebak tcşkll ede yoruz Ancak bu sayededir ki Halk Par söylemiştdr. Ker.an Öner bu hareketinsalâhiyetli ağızlanndan den dolayi kaymakamı tebrik ve kendi rilerinîzden fakir ve hasta hemsirelerijcti, vaktile Japonya tarafından istilfi gönderildiğinl göylemiştir. Bunların Su Her temastan yüz akil« dönen güreş cek bir hareket veya karar, zorbahkla tisinin bazı nizi sokakta bırakmamak, doğacak müs, edilmek tehlikesine nğradığı ve bn teh botiça, Sombor, Ptrovgrad; Valjevo, subesinin bu mühim ihtiyacım biran (ş görmek istiyenlerin eltnde, sftzde hn duyduğumuz, millet yolunda karieşçe sine teşekkür etmiştir. takbel hetnşerilerinizi de sağ salim likeyi güç belft savusturduğu halde, Ja Valika; Kikinda, Novisad ve Kraguje evvel tdâfi etmek, yalnız bu çu'beye de kukî bir »ilâh teşkü eder ve «vaktile yürüyelim, davetini kabul etmek imkâC.H.P. ocak kongrelerî memlekete maletmek için yapılmaktaponyayı idare Işlerinde kendisine mev vaç gamizonlarmdan geldiği iddia ve ğil, memlekette mevcud salon sporları böyle yapmtştık, bundan sonra da böyle m n l görebiliriz.> Dün C.HJ». ocak kongrelerine Hey dır. Yapılmaktadır amma, daha buIncirliovada blr hâdise ki verilmemcsi ve reyinin alınmaması teyld edilmektedir. nm ileriemesine de hizmet etmek bakı olması Iâzımdır» gibi iddialara yol aç»r. Vaktile Kanunî Saltan Stileyman taraIncirliovada Celâl Bayar büyüi te beliada, Yeşilköy, Arnavudköy, Bebek, nun bir kaç misll dışanda kalmakta, Bu memba, kıt'aların piyade ve ha mır.dan Önemi haizdir. dır. Diğer şikâyetçi Rusyadır. Rusya, Paşabahçe, Kılıclı, Cumhuriyet, Kanh fena şartlar lcinde doğnrmakta, doğnJaponyaya pek geç lıarb ilân ermişse fif topçu birrklerinden müte&ekkil buAvrupa bİTİncilikîerİTiîn ne zaman fından Fransızlara bir lutuf olmak üıere zahüratla karşılanmıştu. Fakat parti lunduğunu ve beşind ordunun aksa Türkiyede organize edilebileceği bu se thsan edllmis olan ban imtlyaılann binasına girilince dışarıda bir kaç kişi ca, Çubuklu, Muradlı, Mecidiyeköy, Kâ ramamakta, kısacasa, sehrin ve cemide, Japon harblni tasflye husnnında çok büyük rol oynadığina inanmaktadır. mından olan ve şimdiden sınır boyunda ferkl kongrede gene mevzuu bahaol sonra, .Kapitülâsyon» lar denilen belâ gürültü etmiş; ıslık çalmış; biraz sonra ğıdhane, Ferhadpaşa, Türkoba, Çilingir, yetin yardumndan yersizlik dolayısile yı, yüzyıllarca çekmeTnizde de, böyle bir elektrikler kesilmis ve partinin camları Halaclı, Kumkapı, Gedikpaşa, Tavşen mahrnm kalarak belki de ölmektedir. Rus iddiasma göre, Araerikamn yaman olan tümenlerin şunlar olduğunu söyle mustur. Benim size yazaeağim şu cıbz saür«tnasebak» lddlası, en knvretli silâh ve indirilmiştir. Ethem Menderesin şoförü taşı, Kadirga, Kemerburgaz, Küçükköy, lıamleleri ve atom bombalan. gerçi Ja miştir: 949 snesinde •erbest gureş Avrupa ftmil olmnştn. Şimdi de Sovyet Rusya. tokatianmıştır. Bu hâdlseden dolayı în Erenköy, Rumelihisan, Zekeriya, Mu Iar, hekimlerin bn yolda bhe anlattıkÜçüncü tümen Bitolj'da, 48 ind Struponyayı teslim olmağa sevketmiştir, fagampiyonasının memleketimizd« yapıl bn eskt diplomasl oynnunn ve stlalıını cirliovanm Belediye yedek azasmdan radreis; Çengelköy ve Kızıltoprak ocak larının yüzde birinl nakledemez. kat Japonyanın Mançuri ve Çindeki or mîca'da, 41 inci Kumanovo'da, 52 nci tnası için federasyonumuz boşkanının Vasıtasızlık, îhtiyac, binblr noksan, kuüanmak İçin. Bogaılar meselestnl bl on iki kişl istifa etmiş; asll azadan besi larında devam edilmişür. dulan, ana Japonyanın teslim olmasına Kiçevo'da, 2 nci Proletarlan Pristina'da, kongrede yaptığı teşebbü» umuml tashepsini bir yana bırakan bu mütehasrlmle yalnıı söriişmek istlyor; dlye dtt2 nci tank tümenl Skoplje'de, 18 inci rağmen harbe devam edebilecek ve Asvibe mazhar olmuş ve Prag'da yapüa çttnürsek yanılmıs olmayız. Maksad, Bosıslar blr noktnda ittifak ediyorlar. DoVranje'dedir. janın bu köşelerinde galtanat sürebileğumevi noksani. Çoğu fakir ve evinde Bu membaa g5re, bu yedi tümenden cak güreş kon?resinde bu teşebbüsütnü farlar meselesini Soryet Rnsya fle yalcek vaziyette idiler. Ancak Rusyamn tertfbat ataıağa gayrimuktedir Istanbubaska, bsşinci ordunun kararpâhı olan zün kat'î blr karara baglanması takar nızca halletmek yolnnda bhe blr adım Japonyaya harb ilân etmesi sayesinde lun milyonluk halki karşısmda, muhtac nttirmak ve daTayı milletlerara» Wr Bkopljde de hususâ hudud kıt'aların rür etmiştir. Japonya Asya karasmda da teslim ololduğu doğnmevl yatagı, aırf bn badan müteşekkil sekizinci tümen vardır. Şimdiye kadar yapüa felmekte olan konferansa götürmemek lçta bn bahane nıak zoronda kabnıs, ve bn sayede hem Bajtarofı I inei «ohifed« kundan. başka yerlere nazaran daha Bojtorafı 1 Inei sahlfed* Haberi bildirenin ilâve ettiğine göre, bütün beynelmilel temaslara istirak bulmaktan Inarettlr. TttrMye, ve onun Çiııin kurtulması kolaylaşmış, hem Rıı» kurmay subaylarından münekkeb olan fasulyenin ihracma sebeb olduğu olan işçi btrlikleri mesleXteki flerieme j olmak gerekirken bugün şehirde eden Türklere karşı bütün mllletlerin Rlbl dttsUnen Ingiltere vo Amerika, bn İkinci Dünya Harbl süratle blrmiştir. fîat yüksekliğidir. Fasulye, pekâlâ ihrao leri mümkün kılacak ve caüşma haya j mevaıd matermitelerin bütttn yataklaü h bir grup şimdi Bitolj'un üç kilometre Türkiyede yapılacak şamplyonaya iştl oyuna grelmiyeceklerdir. Ana Japonyanın teslim olmasından cenubundakl Kukovo'da yerleşmiştir ve Bogazlann müşterek müdafaaM glbl edilecek maddelet içlnden çikarılabiiir tıncia demo'sıatik esaslann korunmasim n 300 ü geçmemektedir. Bunun 65 tarak etmek borclan olduğuna isaret eden sonra Asya karasmdaki Japon kuvvct bunlar teftis içîn sik sık hududa gitTürkiyenln lstiklâline, hükümranUIt ve veya ihracı tahdid olunur ve bu vazi 8aglayacalc blrer teşekküldür ve bunlar nesi Üsküdardaki Zeyneb Kâmll hasBeynelmilel Güreş Federasyonu Reisilcrinin er geç teslim olmağa mecbur tnişleTdir. yeta düşülmezdi> birblrlerüri tamamlayan unsurlar olarak tanesindedir ve Haydarpaşa Nümnne, nin, Türk takımının idare ve teknik toprak bütünlfigüne yüıde yft« aykın •P *F 1* kalacakları. teslim ohnMıklan takdirHastanesindeki nisaiye koğnşunun da e> alınmaktadır. Karargâhı NovisadMa olan şimaîdeki bakımından çok kuvvetll olduğuna bil blr lstegt Dıtlva eden Rns teklifinl, başIthalât ve ihracat tacirlerinden Mehİe karaya çıkacak Amerikankuvvetlerile ikinci ordudan gönderiîen kıt'aların, 2 bafa konuşmamıza Imkftn yoktur. Mosîççüerle 1« verenler arasnda haber a 10 yatağile ancak o tarafın ihtiyacını haasa işaret etaıed nazan düdcati oel, Çin kuvvetleri arasında kalarak fanha kasımda askerl trenlerle Belgraddan kova bnnn anlamab. ve Boğazlar me nved Bekzat da yeni kararların alınma lınan her Ihülâfa derhal ayni gün el kar«ıİRyabi1iyor. betmiştir. İstanbul tarafmda lse Hasekl ve Ga i edileceklerl muhakkakb. Fakat Sovyet geçüklerl goründüğü, •• askerlerin «eleslnl bir çıkmaza sokmak istemlyor sı umumiyetle yerinde ve doğru oldu konuldugunu söyliyen Dr. Sadl Irmak, îsveç gibi blze çok nrak blr memleKusyanın maksadı, bn ihtimalleri nıü .Yunan hududuna> gittiklerinl söyleiş kanununa bugünkü üıtiyaclara daha reba hastanelerindeki yatak sayısı 200 ü miHetlerarası ğunu kaydettikten sonra: sağğ MontreuVdekl « Yalnız devalüasyon hatalı olmu$ uygun blr çekil vermek İçin çalışıl&£i geçmiyor. Halicin îstanbul yakasma banakaşa etmek değil, Japonyanın mu dikleri bildirilnriştİT. Bunlara Korge kette yapılan bu iş, propaganda bakı bir konferan«a gitmeğl kabul etmelikadderatuu idare ve istikbalini tayin neral Kosta Nadj'ın kumanda ettiği de mından milyonlara değer faymettedir. dh. Başka çıkar yol yoktur. Sovyet tur, demektedir. Bu sebeble yüz« alı nı, uzun zamandanberi devam eden tev kabilen bn hastanelerin halinl yukanHalen Parlsteyiz. Vapurla avdet edenacak bir malı yüz elliye abnak vnzi kik ve araştaTnalara göre kanunun ' da size anlattun. Beyoğlu tarafına gehususunda esaslı bir rol sahibl olması haber verilmiştir. Rusya ısrar ediyorsa, biz de ısrar ediyetinde kalıyoruz. Aynca bir de güm bir çok meddeslnin deglştirilmesi lüzu j ıınoe, o büsbütnn fecidir. Bu yakanın gerekleştiğini ve bu rolden mahrum Muhabir, Yunanlstanı bırakmış olan ceğiz. Franeada maç yapılmryacaktır. yornz. rükte yapılan zam, mala yüzde 45 biı munun görüldUğünü bildirmiştir. Bu' 300 bini geçen halkına Çocnk HastaneS. Çiftçioğlu rdilmesinin haksızbk teşkil etliğini an 15.000 eakl Elas üyesinin, serbest MakeABtDİN DAVER ilâveyi icab ettirmektedir. i hıuusta hazarlanan tasan yakında Mec sindokl 25 yataktan başka gösterecek yer donya taraftan olan diğer kiınselerl» latmaktır. ihracat mallan da b&şt boş bıra llse sunulacakiar. DegiştirHecek madde yokttrr. Ne hazin değil mi? RumelikaFakat bu çlkAyetlere ra|mea Japonya birlikt«, karargâhîarı Spolje'd* bulunan küdı. Bunlann flatlan alablldiğine yük lerden biri, i$ kanununun yalnız 10 kl vagindan Siiâhtarağaya kadar «zanan işleri yürüyor, Japonlar demokratlaşı Üd Ege llvası vücuda getirdigini «6ylemiştir. Bu haber sahibin* göre, bunseldi. Bu, ihracat tacirlerini memnun şiden yukan sayıda işçl çalıştıran yer bu muazzam sahanın fakir kadınlan İsyor, aUâhsi7İa?ıyor ve yenl hayat şartlerdo degll, daha küçük müesseselerde tanbul tarafına sevkediliyor ve eğer ların gayeleri, Selâniğin bir fasmile beetti. L&kln müstahsil ne kazandı? lanna nyarak ınlha kavn^nağa "ğraraber, müstakil bir büyük Makedony» Yalnıs altın satışları yapılması yenl tatbikuu da mecburt kılacak, bu suretle yataklanna böyle çlfter çifter hasta yaşıyorlar. Yenl Japonyanın uzun blr aı Bagtaraft 1 iıurt sahifeâm Çanakkale 17 (Huaıtsî) Iskenderun kanundan taydalanma ttnlan, hastanelerde yer bulunursa alınıan İçin bhr tehlike kaynağı olmaktan jraratmai hareketlerind« mevki almak tur ve böyle bir çeyden mEİumatı yok postasını yapan Denizyollaruıa aid Dum kararların cidden isabetli bir cephesl bütün nıyor ve ekseri reddediliyor. tadır. Kaynak; başkaca; fdmalî Yunadir. Bu güzel hesab edilmiş karar, hal lar. saglanacattır. çıkhğı zerre kadar ştiphe götürmez. lupınar vapuru Izmirden gelirken Ça ka hükumetin mal kudreti ve Türk paŞimdi, sayin hemşerimiz, işte slzln vatur. Çftbşma Bakanının verdlgi malumata Omm Wr kere daha tehlike kaynağı nistanda halen faaliyette bulunan ko* * nakkale Boğazı haridnd« makine ka rası üzertode bir itminan verdi. Eğer gör« 4«çi sigortalannin tatblkına baş zifenizîn burada başladığını söylemeğe münist çetelerinin, kısmen, eenubl Yuolacağı taunan, Uzakşark bambaşka bir Istanbulda yeni partinin fcurucularma Kanlarmda çıkan bir anza dolayısile cesaret edeceğim. İstanbul şehir müfilem olacak, Çin kendinl derleylp top goslavyadaki Nize Polje halkından ol dair dolaşan şayialar arasında Ali Çe müşkülâtla bugün limarumıza gelebil bu yapılmasaydı. Yeni kararlann do landığı günden bugüne kadar, yanl dört messllleri geçenlerde Istanbnl İthalât duğunu 6» söylemiştir. Ona gBre, bunğurduğu baza teslrlerle bir Reçad, ya ey içinde, 2731 lş kazası. 39 meslek haslamıa, Hindlstan ryiden tyiye gellşml? (dnkayanın da isnürikredilmektedir.Bu miştir. Yolcular iskelemiz* çıkanlmıştır. taügı, 15 İş göremiyecek hale gelme, 52 Birliğinin blrikmiş paralarından bir milolacak ve Japon tehlikesl bir daha hort lardan bazüarı Yunanistanm Mala Pres hususta görüştüğümüz Ali Çetinkaya Gemi yoluna devam edemiyeeei vazi hud Cumhuriyet altınmın 100 liraya ka eyaletlne gitmişlerdir ki kana boyaçıkması bile beklenebilirdi. Yeni ka ölüm ve 2211 anaük vak'asmda kanu yonunun Istanbulda bir doğnmevl yalamağa imk&a bulamıyacaktır. nan Skra bu eyalette bulunmaktadır. haberi hayretle karşılamı» ve böyle bir yette olduğundan, îrtanbuldan tahlisiye rarlann inkâr edilemiyeoek bir fayda nun hükümleri tatbik edilmistir. Ka pılmasma tahsislni rlcaya karar verdi i Işte Vzakdoğndaki dunrnı bn mer Diğerleri ise Velusina'dan Bufa geç çeyden asla malumatı bulunmadığmı gemisl beklemektedir. Yolcular Kadeş sı da piyasada doğurduğu hareket, Hl nun<3a yapılacak blr degişlkUkle slgorta. lerdi. Bu kararı size elbette resmî yolfcezdedir. bildirmiştir. Partinin kuruculan ara vapuriel Istanrnıîa gönderilmlstir. mişlerdir. hassa yerli dokumalarm Anadoluda bü haklarmdan şimdiye kadar lstifade ede lardan arzedecekler. Ben bunu, yataksında CJLP. esM Genel Sekreteri Nafi ömer Rıza DOĞRUL tün tezgâh sahibi köylüyü mahveden miyenlerin de faydalanması temin edl lannda çifter çifter yatan hastanelerde yer bulamayıp ağnlar içinde evine uölecekttr. Atuf Kansu ve Besim Atalaym da isimdurgunluğunu izale etmesidir.> üç Rus papazı Kudüse Romadaki Amerikan sefareti Dlger taraftan, ts ve tşcl Bulma ku nen ve nihayet doğnracak her kadın ve lzmitte şiddetli bir fırtına Lerlnden bahsedilmektedir. Faik GÜNERİ rumu son.7 ay «arfında Ankarada 7647, doğacak her Istanbnllu yavru namına gidiyor muhafızlannın sayısı Izmit 17 (Husus!) Dün geoe şidKudüs 17 ( e * ) Lenîngrscl Mettstanbıüda 8717, İzmlrde 3015. Adanada sizden burada ve bn açık ariza ile riGöring'in mirası Mısır Valide Kraliçesi detli bir lodos fırtınasında şeMrdeki arttırıldı ropolidinin yakmda Ku<Ü3s« gelmesi 3447, Konyada 872 iş talebi Üe karşılaş caya cesaret edlyorum. Bunn yaparsaelektrik hatlan kopmuş, telefon, telgraf Roma 17 (a.a.) RomadaM B'.rleşik Nurnberg 17 (a.a.) Eskî Reloh beklenmektedir. Metropolld, yanmda mıa ve bunlann yüzde 82 sine İş bıü nız, Beyoğlu tarafına 100 den fazla yaPariste direkleri devrilmiş ve şehir sabaha ka Amerika Sefaretinî bekliyen muhafızla Jareşah Göring. kansı Emma Göring'e ortodoks kilisesinin 2 büyük ruhanl tak alacak bir doğnmevi yapılacak, buParis 17 (a.a.) Nice'den hareket muştur. dar ışıisız, irtibatSKE kalmıçtır. Fırtına rın »yiM fld mislin« çıkanlmıştır. Bu takriben 9000 Fransız frangı tlltan 750 azası oldugu halde Filistine gelmek üzeradan her gün on on beş gürbüz Türk eden Mısır Valide Kraliçesi Nazlı ile iki saat devam etmiştir. yavrusu aranuza kaülacakür. Bunn sağtedbirin gebebl bilinmemektedir. marklık bir miraa bırakmıştır. re Rusyadan hareket «tmiştlr. üd kızı bu sabah Parise gelmlşlerdir. lamanın keyfini ve zevkini düşündükçe Bir D. P. merkezinin camları kırıldı Başbakana açık ariza Rusya ısrar ediyorsa biz de îsrar ediyoruz Yngoslav Yunan sınırında Akdeniz giireş şampiyonası 7 eylul kararları hakkında bir anket İş kanununda bazı maddeler değışliriliyor Yenl bir siyasî parti Dumlupınar vapuru kurulacağı şayiaları ârızaya uğradı Ve elinde tuttuğu bir nâmeyi sundu. Yavuzun yüzü hüzünle dolmuştu. Ancak işitilebileoek blr sesle: Allah rahmet eylesin. Diyerek nâmeyi açtı. Bir kaç satır okuduktan sonra, arkadaşlarına dönerek: Teessürümüz hadden efzundur. Yalnız kalmak Isterim. Cümlesile huzurda bulunanlara ruhsat verdi. Ferhad Paşa da dahil olduğu halde hepsi dışarrya çıktılar. Sel'm yalnız kalınca blraderi Korkudun acıklı vedanamesini okumağa başladı. Her mısramda teessürü bir kat daha artıyordu. Sedire oturdu. Hiç bir zor karşısmda iğilmiyen başını elleri arasma aldı. Sultan Selim ağhyordu. Yakubun kapıyı hafifçe arahyarak 1çeriyc girdiğini farkedince ellerini yüzünden çekti. Yakub, Padişahm gözlerinde tanelenen yaşlan görmüştü. Sultanım üzülmeyin. Diye teselli etmek istedi. Seîim, yavaş yavaş sedirden kalkü. Yakuba doğru yürüdü. Elini vefakâr Brkadaşının omzuna koj'du. İçime ateş diiştü Yakub dedi. Istırab çekerim. Ben d < insanım. Fakat e günah yalnız benim mi? De\'let üç değil, hattâ iki kardeş arasında bile taksin» edümezmiş. Hayatımızm ne kıymeti var. Muradımız, devİ£"tin bekası ve iülâsı dcğil mi? Allah taksiratınuzı affetsin. Yakub, Püiişahı böyle hiç görpıemii;ti. Yavuz. sözlerine devam ederek şu 6uali sordu: Brna fena nazarla bakmıyorsr.ınuz Tefrika: 89 AGLIYORV SULTAN SELİM X Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi Yorgiya'nm gözlerinin içi gülüyordu Oh ne kadar mes'udum güzeîim Yakub, iki hafta, tam iki hafta Istanbulda kalacak. Aspasya, içini çektL Aylardanberi görmediğini, sevgili Yavuzunu arıyor du. Abla dedl. Efendimiz ne zaman gekcek? Yakub Bey bir $ey söylemedi mi? Acaba, beni Bursaya aldıracak mı? Hiçbir şey söylemedi güzelim. Galiba kışı Bursada geçirecekmiş. Fakat harem dairesini bile nakletmeğe lüzum görmemiş. Ablacığım. Ben, yalmzîıktan çıldıracağım. Ben de Bursaya gitmek istiyorum. Ne olur, Yakub Beye söyle de efendinüze arzetsin. Aspasya, Bursaya gitmeğe can fttı yordu. Fakat bunu Padişaha bildirmek için emin bir vasıta bulamamıştı. Yorgiya abla: Üzülme güzelim. Sen acele b!r mektub yaz, Yakub bunu derhal gönderir. Cevabını verdi. Bundan sonra konuşmalar başka mevzulara intikal etti. Maria da geldi. On altı yajuu ikmal mi Yakub? O nasü söz efendimiz, gozlerimiz kör olur. Yavuz, arkadaşına minnetle bakü. Benim vefakâr dostlarım» Dedi. Ertesi günü împaratorluğun her tarafmda tiç gün sürmek üzere umumî matem tutulması için emirler verildi Bedbaht Korkudun cenazesi hazin bir merasimle kaldırıldı. *** Yakub ve arkadaşları Padişahtan izin alarak iki hafta için İstanbula gelmişlerdi. Yakub, sevgili karısı Yorgiya'ya kavuşmak i;in Kadirgadaki konağm harem dairesine çekilirken diğerleri de selâmlık dairesindeki odalara yerleşiyorlardı. Çal Hasan memnundu. Daha ilk gün Filipos »mca ile ehbab olmuş, bir senden, bir benden diyerek şarab testilerinin başına oturmuşlardı. Aspasya, Yakub ve arkadaşlarının <îeldiğir.i hi'rer aîınca, Yorgiya'yı konağına davet etmişti. Selirni çok an yordu. Gczün aydm, Yorgiya abla, Yakub Bey gtlmis. etmek üzere olan Maria, çok güzellesmişti. Filipos amcayı sordu. Yorgiya güldü. Filipos amcadan hayır yok. Yakub Beyin Çal Hasan admda bir arkadaşı var. Filipos onunla sabah akşam şarab tesüsinin başmdan ayrılmıyor lar. Hasan Bey hem taz ealıyor, hem de şarkı söylüyor. Eğer biraı fazîa kaçırırlarsa, Filipos amea sazm nağmelerine dayanamıyarak oturup ağlıyor. Sonra? Sonra başka bir testiyi açıp iç meğe devam ediyorlar. Maria gevrek bir kahkaha atb. Tam birbirlerini bulmuşlar, Dedi. Yorgiya eve döner dönmez Yakuba Aspasya ile konuştuklarım anlattı. Sonra şu ricada bulundu: Kuzum Yakub, ne olur, efendimlze Aspasyanın bir namesini hemen göndermek mümkün değil mi? Kızcağu o kadar üzülüyor ki. Yakub, Yavuzun Aspasyayı nasü hakikî bir askla sevdiğinl biliyordu. Pekâlâ Osmanı Bursaya gönderebilirdi. Sen, nasıl istersen, arkadaşlardan birini B^ırsaya yolcu edelim. Cevabını verdi. Osman, Yakubun ricasını memnunlyetle kabul etti. Esasen Istanbulda yalnız kalmıştı. Herkes bir yere dağümıştı. Konağm selâmlık dairesinde aşağı ^oıkarı Çal Hasandan başka kimse ycktu. O da şarab testilerinin yanından ayrılmıyordu. Harouki Bursa heyecan dolu idi. Emredeırsin ağafcey. Istanbulda ç,ok sıküdım. Yakub, arkadajınm yttzüne mânalı mânalı baktı. Sonra: Bnştarafı I inci taMjede Haydi öyle ise, seninle 5teki ko ler verilmiştir. Kafile ile beraber giden nağa giderek icab eden talimatı ala Turgud Atakol kendisile görüşen arkalım. daşmuza demiştir ki: Dedl. < Yunanlılaruı bize gösterdikleri Aspa3j'anm konağmın bahçe kapısm dostluğu asla unutmıyacağız. Sokakta dan içeriye girerken Osman, pencereler© dolaışırken, yakalarımıadaki ayyıldızbakıyordu. Fakat kimseyi göremedi. lardan bizi tanıyan halk etrafımızı saSelâmlıkta beş on dakika oturduktan rıyor, hararetle alkışlıyordu. Herkes, sonra yaşlı bir uşak içeriye girerek bir hattâ nanrlar bile bizimle türkçe i o name sundu. nusuyorlardı. Uç maç yapmak üzere git Bunun Padişahımıı efendhnize tiğimiz ve hele Çok yorgun olduğumuz takdim edilmesi rica olunuyor. halde dördüncü bir maçı kabul etmeOsman, altın işlemeli kadife bir kese miz Yunanlıları fevkalâde memnun etti. içinde bnlunan nâmeyi koynuna yer Sporcr.larımız kibar hareketleri ve kaleşürdi. Tam odadan çıkarlarken arka zandıkları zaman olduğu gibi kaybettaraftan gelen tatlı bir ses işittiler: tikleri vakit de muhafaza ettikleri cen Küçük arkadaşınızı görm«den mi tilmenUk ve disiplinlerile halkı hayran gidecektiniz Yakub Bey? bıraktılar. Son maçı takib eden akşam Yakub ve Osman, süratle geriye dön verilen ziyafette Millî Eğitim Nazırı ve düler. Pembe ipek elbisenin içinde u Yunan Sportif Oyunlar Fedsrasyonu zun boyu ile bir güzellik heykeli gibi Başkanı söz aîarak, Türkiyenin, Yunaduran Maria'yı gördüler. Yakub, bir nistanuı kara günlerinde yaptığı yaryıl içinde bu kadar gelişen gene kıza dımı asla unutamıyacaklarım söylediler. Kendilerine Büyük Elçimiz Ruşen Eşhayretle baktı. Küçük arkadaşımı hiç unutmadım. ref Unaydın ile kafile başkanımız VeHattâ geçen gün Yorgiya ablana da dad Abud güzel birer nutukla mukabesöylemiştim. Biz, güzel günlerin sirda le ettiler. Bu ziyafet bir dostluk tezahürü halinde sona erdi.» şıyız. Yakub, doğru söylüyordu. Kışta kıyamette Kumkapıdaki küçük eve gelince kapıyı her zaman Maria açar. NewYork 17 (a.a.) cDörtler» dün Yorgiya ablam sizi bekliyordu, öğleden sonra, Trieste valisinin sa'âefcndim. hiyeti hakkmda ihtilâflı noktalann heDerdi. mea hemen hepsi üzerinde bir anlaş Arkas\ var ', maya varmıstır. Baskelbolsularımız döndüler elinizdeki salâhiyete ünreniyonım, sayın Başbakanun! Istanbulun bn masum ricasını ve benim derin hürmetleriml kabul buyurroaz nusınız? İstanbul Şehir Meclisi üyelerinden B. FELEK Ankaradaki maçlar Ankara 17 (a.a.) 19 Mayıs ve Ankaragücü stadlannda dün ve bugün lik maçlarma askeri güçler birincüiklerine ve ikinci küme maçlarına devam edildi. Dün 19 Mayıs stadmda Tekel ve Uçakspor arasmda yapüan maçm ilk d«vresi 21 Uçakspor lehine bitti. Maçm ikinci devresinde vaziyet 22 oldu. Pakat Tekel forları üstüste çıkardıkları gollerle 52 galib vaziyeta geldilerse de bu arada hakem, Uçakspor santrfortınu sahadan çıkarmak istedi Fakat bu oyuncu sahadan çıkmak istemediğinden hakem oyunu taül etti. ikinci maçı Gençlerbirliği ile Demirspor yaptılar ve maç da 22 heraberlikle sona erdi. Askerî Güçler maçlarının dünkü karşılaşmalarında ilk maçı Maske Gücü ile Jandarma Muhafız oynadılar. İlk devre' 21 Jandarma Muhafızin lehine bitti. İkinci devrede Jandarma Muhafızlı 'j lar çok baskılı bir oyun oynadılar v« ^ ncticede sahadan 61 gallb ayrıldılar. İkinci karşıîaşma Harb Okulu U Muhafızgücü arssında oldu. Harb O kullular maçı 41 gibi açık bir farkla . kazandılar. Triesfe meselesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog