Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

2 CUMHURİYET 18 Kasrm 1948 Dünhü maclar îstanbul et buhratıma HUKUKÎ BAHİSLER ehir Meclisinde İstanbnl Konservatuarının bütçesi trtüzaDavaların neticeye kere edilirken bu müessesenin 9/7/945 tarihli Übağlanmasım zorlaşreisi Hüseyin Sadeddin, Konyusmazlık Mahketıran, geciktiren, kak mesi kurulması hak servatuarın çalışmalan hakkında izahat larm açıklanmasına kındaH kanun bu verdi; müessesede Türk musikisinin yalengel olan formallesaslardan mülhem nız nazariyatının okutulmasile iktifa Dün lodos rüzgân pek mülâyim. Kiş dün sabah şehrimize gelmişlerdir. Bu teleri, iaideleri, huolmuj görünüyor. edildiği halde ,garb musikisi tedrisatı ortasmda ükbahardaki kadar ılık bir müsabakalara Amerikah, Fransız, Lübkuk usulünün tadilina çalışıl<iığı şu sı selesinde mevzuu bahsolur. Fakat, (M. 8) için lüzTimla her vasıta ve aletin alınhava İçinde Beşiktaş stedında Galata nanlj, Suriyeli ve Mısırlı yüzücüler işrada incelemeyi faydalı buluyoruz. bir emir verildi mi, o emrin objektif saray Beşiktaş maçını seyrettik. 400 metrede birincilik ve 1500 metrede Hele, bir dava asliy« mahkemeslnin, dığını, bu yıl Konservatuara 400 taleolarak, diğer kanunlar gibi tatbikı zaSaha kalabalıöa. Fakat tıilım tıklım tirak etmiştir. Kıymetli yüzücülerimiz meaelâ, ticaret dalresl yerine hukuk benin müracaat etmiş bulunduğunu, rureti hasıl olur. Idarî kanunları, nldeglldl. Çünkü Fenebahçeliler Kadıköy üçüncülülc gibi dereceler almışlardır. Bu dairesinde bakılarak verilen hükmün bunlardan 200 ünün, yalnız nazariyatı Vazife meselesi zamları, içtihadları ortaya dökmek, asahasındaki Fener SUleymanlye maçı müsabakalarda Amerikah ve Fransız okutulmasına rağmen, Türk musikisi Biliniyor ki, bugünkü hukuk mevzu vukatların, mahkemede devleti temsil bozulmasını haklı gösteren bir sebeb nı kendileri için daha çekici bulmuş ola yüzücüler büyük bir üstünlük gösiertasavvur bile edilemez. Stajını tamam kısmına talib olduklarını anlatmış ve atımızla, bazı çeşid ihtilâflan çözmek, eden idare ajanmın vazıfesidir. caklar. miş, Mısırlılar yalnız kurbağalamada bilayan genc aday, kur'a ile taayyün e armonize edilmiş yeni Türk musikisiişiere bakmak için hususî mahkemeler Bu izahatımla, Daniştayın kazal gö den mukarreratına göre hukuk, ceza, nin yaratılması yolnndaki çalışmalar Son maçtan evvel oynanan ve Istan rincilik kazanabilmişlerdir. kurulmuştur. İdari mahlyett» sayılan iş relerinin kaldırılması tezini müdafaa ticaret yargıcı olur. O stajı «ırasmda hakkında malumat istenmesi üzerine bn biılsporun Demirspora 1 0 galibiyetile lere bakmağa Danıştay memurdur. etmiyorum. Bazan, idarî icablar, kanun talihini bilmediği için hukukun bir husustaki mütalealannı söylemiştir. neticelenen maçı seyrettiğimiz sıralarda Et fiatları son bir, iki gündür yeniden Hiçblr mahkeme diğer bir mabJceme bakımından haklı olmıyan ferdin haklı trübünlerden şayialar yayılmağa başyükselmeğe başlamıştır. Diğer taraftan, nin vazifesi içinde olan bir işe baka çıkarılmasmı, ferdin hakkuım, devlet branşına ötekinden fazla çalışamaz. Şu Konservatuar reisi, Türk musikisinin lamıştı. Beşiktaa takımının Şerefl terclh celebler îstanbul ve bütün memleket maz. Taraflardan herbiri muhakemenin hakkma üstün tutulmasmı gerektirir. halde, asliye mahkemeleri daireleri a Arablardan ahndıgı ve bugün Türk mueden kısmının vazlyete hâklm oldugu. çin mühim bir durumu ş'mdıden haber Bu hal şekli adaletin, devlet menfaatle rasmda bir vazife meselesi çıkarmak, sikisl yaratılması gerektiği yolundaki ilerlemiş bir safhasmda da vazife itibu yüzden slyah beyazlıların Hakkısiz ve îstanbul muhtelitile Fenerbahçe ta vermektedirler. Celeblerin söylediklerine razı yapabilir. Taraflar itiraz etmeseler rinin ta kendisi olabilir. Meselâ, ada işleri uzatmaktan, karıştırmaktan, vakit iddia ve mütalealartn yerinde ve hakiŞükrüsüz çikacaklan söylenlyordu. göre, bu mevsimde İstanbula kasabhk kımı 40 kişilik bir kafile halinde gelet mahkemeai tahmin dışı sebeblerle kaybmdan başka ne fayda sağlayabilir. kate uygun olmadığını belirtmiş ve şöyHakem M. Reşadın ldareslnde dizilen lecek ay Mısıra gidecek ve muhtelif hayvan veren kuzey doğu lllerindeki sü bile mahkem« hüküm anına kadar bak taahhüdünü geç ifa etmiş olan bir mü Zaten, hukuk! mevzuatımızda mantı le demiştir: makta olduğu işin, vazifesi dışmda olduBci takrnı gördüğümflz zaman, Beşikta maçlar yapacaklardır. rüler ihracat irin güneye indirilmekteteahhidi mukavelesine göre iflâsmı ge kî lcabları da gözetilmemiştir. Bir me « T u r i musikisi asırlardanberi Türpın fllhakika Hakkısiz ve Şükrüsüz oldir. Çünkü sürü sahibleri Istanbulda ğuna kendiliğinden karar verebilir. Bir rektirecek derecede ağır bir tazminata seleye, vazifesiz bir mahkeme karar kün öz mahdu. Bu mevzuda tetkikat Bir yürüyüş rekoru duğıınu anladik. İhttmal, tribünlerdekl şimdi 9 0 9 5 kuruş olan canlı satış dalet mahkemesinde ilk muhakem* mahkum eünede tereddüd etmez. Hal vermekle âmmenin menfaati bozulacak yapmış olmak itibarile salâhiyetle ifade '•şayialar dedikoiu mahiyetlni geçmiyorLondra 17 (a.a.) 47 yaşmdaki pro larm nihayet 110 kuruşta dayanaca oturumunda devlet ajanı vazife itira buki, Daniştay müteahhidin olvakte sa, Yargıtayın, zamanla bağh olmadan edebilirim ki Türk musikisi asla ne du. Fakat söylenllen şeylertn oyuncula fesyonel yürüyüşçü Birt Couzens, 3000 ğtnı hesab etmektedirler. Halbuki ilua zmı ileri sürmüş olup da mahkeme na kadar dürüst hareketini, ondan devlebu hükmü ortadan kaldırması lojiktlr. Arablardan, ne Yunanlılardan, ne de t a aid kısmı gözlerlmlzin önünde duru millik mesafeyi Remford stadmda bu catçılar şimdi 130 140 kuruş vermek zara almamışsa, Danıştay savcısı ilgill tin diğer suretle elde edebileceği fayHattâ, Yargıtay, vazifesiz mahkemenin başka bir milletin musikisinden alınyordu. akşam, 1136 saat jnirüdükten sonra bi tedırler. Bu vaziyette koyuncular, ka bakandan veya validen alacağı emir daları gözönünde tutarak, tıpkı rasyonel kararmı tastik edse bile, uyuşmazlık mışür. Bilâkis etrafımızdaki milletler ve Takunlar şu kadrolarda tertiblenmlştl: tirmiştir. Couzens son mili 12 dakika sablıklarmı ihracatçılrra satmayı tercih üzerine vazife ihttlâfı çıkarabilir. Bu çahşan bir iş sahibi gibi, devlet aleyhi mahkemesi kendiliğinden onu iptal et bu arada Arablarla Yunanhlar, Türk etmektedırlor. Bu vaziyet karşısuıda halde, uyuşmazhk mahkemesi kararına ne hüküm verebilir. Son zamanlarda Beşiktas: Etem Yavuz, Vedii Hlk da bitirerek belkl de kimsenin yeti=emelidir. Bereket versin ki, bu lojik lca musikisinden ilhum ve armoni almışIstanbulda büyük bir et buhranmın baş adar ve fakat en çok üç ay işin gö Fransada Danıştay bu çeşid sebeblerle ftıet, Hirtsto, Oaçl, Hayrt. Kemal, Sü miyeoeği bir rekor tesis etmiştir. lardır. Hal böyle iken ve son zamanbı müdafaa eden yoktur. layacağı muhakkak görülmektedir. Bu rülmesi talik edilir (M. 10). müdafaa ediliyor. leyman, Şeref, Faruk. larda Bulgarlar bile bizim musikimizi Couzens dün akşam, 7 hpftadanberi darlığın bu gidişle 15 gün sonra kendini Uyuşmazlık mahkemesi kurulmasma Bir adalet mahkemesi vazifesi dışmGalatasar&y: Osman Fazıl, Sallm ilk defa olarak yatağîna yatmıştır. Bubenimsiyerek ona sahib çıkmak yolunNihayet, tamamen idari mahiyette, dair kanun, davanın başlangıcında, devgöstermeğe başlayacağı da üâve edilda olan bir işi itiraz edilmemesi sebe veya kanunun metnine uygun, fakat, Bülend, Muzaffer Halis, Arîf, çün bahçesini belledikten sonra tızun mektedir. let ajanı vazifesizjik iddiasmda bulun da kitablar yazmağa başlamışlarken biReha, Koçl, Mehmed AİL bile veya takdir hatasile karara bağlar maksad bakımından ruhuna aykın bir bir gezintiye çıkacağını söylemiştir. mamışsa artık uyuşmazlık mahkemesi zim öz malımız olan musikimizi inkâr Oyunun başlamaslle beraber GalataBu vazlyete çare olarak, hükumetin ia, artık iş uyuşmazlli mahkemesine tasarrufu umumî olarak iptal, adalet ne müracaat edilmemesi esasmı koymuç ederek yeni bir musiki yaratmağa kal«aray oyunculannın beraberllk oyununa şimdiye kadar lisansları verilenleri is Bevkedilmezse de kararı Yargıtay vari mahkemesinin tabiî yetkisini aşar. A tur. kışmağa ve ecdad mirasmı inkâra h a i pek bakmadan, şahst hücumlarla karşı tisna ederek hayvan ihracatmı durdur fesizlik sebebile bozabillr. kımız yoktur kanaatindeyim. Türk mudalet mahkemesinin bu işi yapması, poBir adım daha atarak, adalet mahketarafı sorlamaga başladıgını gördük. ması zarurî görülüyor. Bu slstem, davaları haddinden fazla litik yürüyüşüne evak uydurması ola melerinde ferdin, devlete karşı sübjek sikisinin kendi bünyesinde doğmuş bir Beşiktaslılar faslaü mukabll hücumarmonl mevcudken başka ve yabancı uzatmaktadır. Adalet mahkemelerinde cağmdan caiz olamaz. tif hak iddiasmda devlet ajanı vazife Geçen haftadan, millî matem sebebilanr.da anlaşmayı temln edemediklerfnbünyelerden armoni almağa ne lüzum ez karışık bir işin netloelenmesi ortaDanıştay, ferdin sübjektif haklannı .•neselesini ortaya atmamtış, mahkeme den testrll degillerdl. Oyunun birincl le bu haftaya bırakılan sonbahar at lama iki yıldır. Bir taraf bir mahk« korumak için kurulmuş bir idare mah de kendini vazifeli görerek hüküm ver ve ne de hakkımız vardor. Musikimizin devresinde Galatasaraylılar ferdl gay yanşlarmm sekizinci hafta koşulan öün mede hükme bağlanan lf Danntayın va kemesi olması şu neticeyi doğurmalıdır: mişse bu hülcmü muteber tutmak ve inkişafı yolunda bizim yegâne ihtiyacıtet ve üstünlük ltlbarüe raklblertnl ge muvaffakıyetle yapıldı. Koşular umuzifesi içinde olduğu iddiasil* Yargıtaya Ferd, yanlışlıkla adalet mahkemesine hattâ mahkemenin vazifeli olduğuna mız, garb musikisine de vâkıf bestekârçiyorlardı. Beşiktaa takımındakl bera miyetle güzel olmuş ve normal şekild© başvurursa Yargıtay esasında pek doğru başvurur, devlet ajanı da itirazda bu dair kararını da uyuşmazlık mahkeme dır. Ev%elâ bu vasıfta bestekâr yetiştirberlık ahengi de tam deglldl. Paslar yer neticelenmişür. Büyük Arablann hanmek lâzımdu kanaatindeyira.> Mllll Eğ'.tlm Bakknlıgının muallim üı da olsa kararı vazife noktasmdan bozalerini bulmadıgı glbl, mütemadl ortadan rikapmda (Yund) ağır kilosuna rağmen tlyacını karjılamalc Ozere bazı lncelemeler bilir. Temyiz karanna karşı açık olan lunmazsa davayı ilerlemiş bir safhasm ;ine sevketmek suretile işi uzatmamak da usul oyunlarile Daniştaya sevket doğru olur. Ancak, adalet mahkemeleKıymetli bir mUtehassısın söylediklehücum etmek gayretl açüdan Işslz bı çıkardığı güzel koşu fle bir başla bi do bulunduğu haber alınmıstır, Bu arada tashihi karar tetkikatı da en az bir yıl memeli, hele esesında doğru olan bir rinin idari bir tasarrufu, objektif olarak rine bir ?ey ilâve etmek haddim değiltakıyordu. rinciliği kurtarmağa nruvaffak oldu. Üç dersler! az olan mualllmlertn derslerlnln fazlala^tıruması, bu suretla tasarruf edl. EÜrer. Yargıtay tashihi karar dileğini hükmü vazifesi zlik sebebile bozmama iptal eden kararlarını hiçe sayıp tatbik dir. Yalnır şnnn söylemek isterim kl İlk devre Oalatagarayın ustünlügü lle ve yukarı yaşlı Arablann 1200 metre lecek muhim mlStarda mualllmln Anadolu reddederse iş tekrar asliye mahkeme lıdır. etmemek zaruretl de vardır. her millet, kendi musikisini muhafaza lik koşusunda Tarzan kazanmağa mu nun çejldll bOgelerlndelü mualllnMlz llae berabere netloelendt Gİne, bu mahkeme kararında ısrar ederse ve onunla iftihar ederken bir zamanvaffak oldu. Centilmen koşusunda Or ve orta mekteblere gönderllmeııl hususu tldncl devre Yargıtay umumî heyetine gelir. Bu gelar, radyomuA Tiirk musikisi yayınlahan Sunaym (Diyana) sı birlnd geldl. tetklk edılmeirtedlr. Dljer taraftan yar. İkind devrenln başımda da dımcı nnialllmlerden mUhlm blr kısmı da liş ve tetkü aşağı yukarı blr yıl kadar nm asgarî hadde Indinnlsti. Gazetelere Koçularm teknik netieeleri: mualllmllkler* asaieten n&kll ve tayln • FÜrer. Yargıtay umuml heyeti hususf saraylılar ferdl enerjlde Beşiktaştan lyl Eminönü Halkevi Sosyal Yardım ko gönderilen ve ancak pek mahdud blr Birinci • koşu: dUeceklerdlr, dairesinin kararmı tasdik ederse İş bir ldileı. Fakat yorulmaga bsjladıklannlu tarafmdan tertiplenen bale müsaba kısmı neşredilen, Wç şöphesiz, Badyo defa daha asliye mahkemesine gelir. Bu tkt yaşmda ve hiç koşu kazaTvmamış dan agırlaştılar. Oyunun süratini ksyTicaret Odası Umumî Kâtibi Tekel bayllertnin 917 senesl satış tezke kası dün seçkin bir seyirci kütlesi hu Idaresine de bol bol gönderilmiş bumahkeme artık ısrar edemeyip davayı relerlnln yenlenmesl lslne önümüzdekl çar zurunda yapılmıştır. Müsabakaya işti Innan şikâyetlere ve isteklere rağmen, betmesi Beşiktaşın tecrübell elemanla fn^iliz taylan. Mesafesl 1200 metre. Ankaradan dönüyor Danıştaya havaley* mecburdur. işin şamba sabahmdan ltlbaren baîlanacaktır. rak eden yirmi gencden bazısı bir, ba radyoda Türk musikisi gene pek az çaAtak birinci, Topaz ikind, Mıssuri nna daha rahat lşlemek ve hücum saBlr haftsdanberı Ankarada bulunan TlYargıtay umuml heyetinden gelerek as Yenlleme İH 27 aralığa kadar devam ede zısı iki ve üç dans yapmak suretile lıni) ordu. Radyomuz, dinleyicilerinden yısmda beraberligl temln etmek Imkâ üçüncü. caret ve Sar.ayl Odaaı umuml kfttlbl Mabcekt bu muddet Barfında tezkerelerlnl ye «122» dakika süren «37> dans yapılrunı verdl. Müddet: 1,17 dakika. Bitirişteki fark: mud Pekln bugün şehrlmlze döneoektlr. liye mahkemesi kanalile Danıştaya git nllemlyenlere 1 ocaktan ltlbaren aldığı manab manasıı mektublara ve Tekel Umuml kâtlb, Ankarada, bllbassa yenl e . tnesi de en az altı ay vakit alır. Damıştır. Maç, lkl tarafın mütevazln btr oyunu Bir boy, bir boy. Müşterek bahis gansuallere cevablar verdiği ve böyleee konoml* kararlar karçısında Îstanbul tl nıştay da Yargıtaym karanna uymağa maddelerl verUm!yecektlr üe İkind devrenln onuncu daklkasına ana; 140 kuruş verdi. Bu mühim müsabakanm Jüri heyeti halkın isfcklerine karşı hassas davrancaret ve sanayl erbabının düşüncelerlnl ve mecbur olmadığından işi adalet mahkeFınncılar Şirketi geldiğl sarada Reha ortadan uzanan totkind koyu: kararlann tepkllertnl teablt İçin Odanın Mme A. ICroso, Cemal Reçid, Dojan dığı halde, Türk musikisi yayınlannın Pmneıların yenlden kurmağa teşebbüs mesinln vazifesi içinde addedebilir. Bu pa yetlşlp Galatasarayın golünü çıkardı. Dört ve yukarı yaştakl Arablarm otuz meslek hevetlnln 150 azası arasmda ettlklerl şlrket lşl bazı fırıncıiarın yaptık. Nadi, Burhan Toprak, Burhan Felek, F. çoğaltılması dileklerine kulak asmıyoryapılan toplar.tılarda tesblt edllen husus halde işin adalet mahkemesinde mi, lan ltirazlu yüzünden llerlememektedlr, Franko, Sami Koray. Dr. Philips, Şıper, du. Böyleee, radyoda. Türk musikisini Bu golden sonra Galatasarayhlar kf handikapı. Mesafesi 2200 metre. lar ve blr mütehassıslar heyetlnln bu dflr Danıştayda mı bakılacağmı tayln içi» Blr kısım fmncüar jlrkete glrmegl kabul eandıklan blr firtklk ve iki kornerdra karikatürlst Ramiz ve Ronald Highan inkâr etmek ve Tiirk milletini de kendi Yund birind, Çağlayan ikind, Dabi şünce ve dllekler Uzertnde yapt'.ğı tetklk uyuşmazlık mahkemesine başvurulmak etmemljleTdlr. Diğer blr kısmı da kendlle. f ayd ala namadüar. ler sonunda vardığı netlce üzerln,de Ticaret rarureti hasıl olur. Böyleee, bazan, bir rlne veruen hlsseyl k&fl görmemlj, daha dan müteşekkildi. Genclerin yaptığı sesini inkâr eden millet haline sokmak içüncü. danslar beğenilmiş ve hepsi hararetle ister gibi bir hava esiyordu. Türk muYirml altıncı daklkaya doğru açıklafazla hlsse lstemlşlerdlr. Bitirişteki f»rk Bir baş, btr boyun. BakanUgına lzabat vermlşUr MUtehassıarlle çalışmağa başlayan Beşiktaslılar .Müşterek bahis :ganyana: 655, plâse lar heyetlnln toplantılan bltmeSle beraber davaya bakmağa hangi mahkeme vaziMüte?ebblslerln hazıriadığı tasanya gör« alkışlanmışlardır. Müsahaka sonunda eikisi etrafında Radyo tdaresile halk raporu henüz yazılmamıa olduğundan O feli olduğunu tayln için taraflar yıllarca bunlardan bir kısmı jüri heyetinia ka arasında cereyan eden bu savaş, nihadaha müesslr oluyorlardı. er : 220 170 225 kuruş verdl. Kov ır.uml k&tlbln bu lzahatl ç'.Tahl olmuştur, vakit kaybetmekte, pek çok masraf yap îstanbul elrketlnde yalnıs lkl fıııncıya ylrmlşer hlsse verllecektlr En küçük fınna rarile final müsabakasına girme hak yet radyonun maelubiyetile neticelen(U Yirml altıncı dakikada ortadan aç boy, Tufan koşturulmadılar. seklz hlsse verllmektedlr, Bu küçük hlsse kını kazanmışlardır. ve mnMkimize radyo yayınlarında dahklan bh hücumda Bülendln kapördıgı Şehre her gün kömiir getirtüecek makta ve yoralmaktadırlar. sahtbierl hem kendl hlsselerlnm azlıgına, Üriincü koşu: Müteakıben genclere alkışlar arasm ha farla yer verildi. topla Şeref gol fırsatını yakaladı. ŞeSon günlerda geîen kömürlerln halkm hem de büyük h'.sse verllenlerln hlsseel Acaba davanın görüleceği mercii taÜç yaşmda ve Mç koşu kazanmamış llıtlyacıca tahsls edllmesl münasebetlle Bazı da Halkevi Sosyal Yardım Kolu Başkarefln beraberligl temln etmesile oyunu miktarına Itlra3 etmektedirler. Radyo Idaresi, gaüba, tuttuğu o yolla fabrlkatörlerln kömürsüzlükten fabrikala vin için bunca masraf ve zahmet ıhti^ab taylan. Mesafesi 1600 metre. nı Nedim Akçer tarafmdan ehliyetnaldare durumu Besiktaşa geçti Fakat halkımızın musiki terbiyesini ve zevKutiu birind, Hacıyatmaz ıkinci, Ek rını kapayacak duruma dıl;tü!clerlnl yaz yannı, va!îit kaybını haklı gösteren lo Sanatkâr Münir Nureddinin konseri meleri verilmiştir. maçm sonuna kadar başka gol çıkaramıştık Kfimur Tevzl MUesse9esl fabrlka İik bir icab var mıdırT kini değiştirmek istemiş'i. Bunda muKıjmetU Türk muslkUl sanatkan Münlr madılar. Oyun da bu suretle 1 1 be ser üçüncü. lîirm lhtly&cını karşüamak maksadlle DeN'oreddın Selçuk 20 kasım çarşamSa günO vaffak olamadı ve olamazdı. Halk, Türk raberlikle sona erdi. Geçen yüz yıllarda, işe göre mahke tıkşamı, Saray slnemasınd» İlk kış konserlnl Miiddet: 1,57 dakika. Bitiriçteki fark: nlzyollan ldareElndcn tedarlk ettlgl üç aölüm ve Arab musikisi yayınlan yapan radraba vapurunu bu lşe tahsls etmijtlr. Bu me, politik sebeblerle açılmıştı, Tür erecektlr, Programda, Dede Hasan Aga, tki boy, bîr boy. Müşterek bahis ganEfref Şefik Seianlk ejrafından kerest» tOccan mer yolan dinliyor. hattâ tâ Londra Radvapurlar her gün kömür havzasına ğldlp kiyede vaktlle tek ve vazifesi umumî Mustafa fzzet Efendl glbl büyük Türk besyana: 125 kuruş verdl. Elkebir koştulııım îsraall Şem'l Beyln oğlu. MUveddet yosıından sevdiği plakların çalınmasını ge!eceWeıdlr, Fenerbahçe 2 Siileymaniye 1 ••ulmadı. oîan yargıçlar vardı. Bunlar İslâm hu tekârlarıcın Olmez eserlertle yenl beste Akıçın'ın efl. Emln Üster'ln kaıdeşl maden istiyor, gramofon çahyor ve çalgılı gakârlarımızın eserlerl ve ha'k tarafından sok Hakem Feridun Kiucın ldareslnde yakukuna göre hüküm verirler, bu huku «evuen sbrkı ve türküler vardır. tetklk ressamlanndan Esad Akısın'ın aga zinoları hmcahınc dolduruyordu. BöyBelediye ve Vilâyet bütçesi Dörâüncü koşn: pılan Fenerbahçe SUleymanlye maçıbeylsl. tilccardan Mustafa ve Osman YenŞehlr Mecllslnce kabul edilen Belediye ka uymıyan Padijahm enürlerini dınleUç ve jnıkarı yaştaki saf kan Arablar Yeşilay dispanseri eenfnla ve fabrlkatör Cavld ve K l b Ak. lere Radjo Idaresinin düşüncesi ve gayna takımlar aşağıdakl kadrolarla sahav» VllfUet btltçesl lkl güns kadar Anka. mezlerdi. Tanzimat fermanmdan sonra Yeşllay Dispansert çalışmalarma devam tel'ln teyzezadelerl Sümerbank Yerll Mal reti boşa çıkıyordu. Nihayet idare, mağMesafesl 1200 metre. rays götürülerek tlglU BaSanlıklann tas yapılan lâık kanunları, şeriate uygun ta. çıkrruslardır. etmektedlr, Pazartes^ saliı Çarşamba ve lar Pazan Kırtaslve sefl Ahraed Şenman'ın lubiyeti kabul ederek halka kendi sesini Tarzan birincl, Volga fldnd, Nurcan dlkına Fenerbahçe: Clhad Ahmed, Murad luğu bahis konusu olmadan, tatbik e cuma günlerl saat 14 ten 16 ya kadar Dr. Sacanajı ve Güzln Şenman'ın enlstesl daha fazla dinletmek lüzumnnu anladı. jçüncü. Büyük Halil. Ömer, Samlm Erol. MehOtobüs servisleri decek sivil mahkemeler tefkili zarurj Agâh Sakoı ve yalnıa çarşamba günlert Hüseyin Sadeddinin Şebir Meclisinde OSMAN AKIŞIN MUddet: 1,19 dakika. Bltiristeki fark: tned All. Melih, Nacl, Büyük Flkret. Pazar gunlerl de çehlrde otobüs gervlsle. sayılarak «mahakimi şer'iyenin» yanm saat 10 dan 12 ye kadar Dr. Mehmed K4 SUleymanlye: Krino Haluk, Ismet Bir boy. İki boy. Milşterek bahis gan rlnln devamı İçin Tramvay ve Elektrllc lda da, «mahakimi nizamiye» adile hususî mll Berk lç hastalHüanndan perşembe usftn Btunandanberl mustartb bulunduğu yııkarıki beyanatta bulunduğu gün, Sagünlert saat 14 ten 16 y» kadar Dr. Mu bastalıktan kurtulamıymrak hayatının genc ray Sinemasında Beyoğlu Halkevinia Ballh, Obbar, Hlcrl Hikmet. Zeke ana 240, plasplere 155 260 kurus resl tetklUere bas'.amıjtır, mahkemeler kuruldu. Kapitülasyon kadder Okan slnlr hastalıklarından muı çağında Hakkın rabmetlne kavusmuş ve tertib ettîği bir garb musikisi konseerdl Alnasib, Şafak koşturulmadı. riya, İsmet. Temel, Fethl. mahkemeleTİ de politik bir zihniyetin tarlb olanJarı muayene "etmekt* v« muh 17ll94fj tarlhll pazar günü ebedl lstl rinde bulundum. Koca sinema, tıpkı Belediyenin Perye Bankasma Beşincl koşu: taç olenlann Uâçiarını meccanen vermek rahatgâhma tesllm edllmlştlr, Mevla garlkl Fenerbahçelllerln başladığı oyunun mahsulü idi. Kudret ve nüfuzunu Av tedlr | kıymetli sanatkâr Münir Nureddinin olan borclan fjç ve yukan yaştaM ber ırka mensub 6 ncı dakikasında sol muavin Samlm rahmet eyleye verdiği Türk musikisi konserlerinde olBeledlyenln vaktlle Ferye Bankasmdan rupaya tanıtmış olan Kanunt Süleyflrikik lle Fenertn ilk golünü yapmıştır. atlann handikapı. Mesafesl 2400 metre. duğu gibi, tarnamile dolmuştu. Halk Diyana birincl, Stlrtük lknld, Düen aptıSı Istıkrazm frangın düşük olması man, memlekette ticarî inkişaflara imBiraz sertliğe kaçan devrenln ortalanndolayıslle toptan ödenmesl İçin Dler Ban kân vermek için, îslam hukukuna tâbi konseri zevkle dinledi ve Avnıpadaki4a da Zekeriya, Süleymanlyenln golünü üctmcti. kasmdau (iuO.000 llralık blr lstlkraz akdl olmak istemiyen yabancı tabiiyette, talcrden farksız bir teşekkül halinde buçıkarmıs ve devre 11 berabere bitmlştir. Mü^terek bahîs ganyana 940, plâselere İçin Çehlr Meclislrdıu Di"vade aimraıştır. lunan konser heyeti şiddetle alkışlandı. Diğer taıaftan hükumet de Fransızlara o raflar hakkmda hüküm vermeğe konsoDcinci devrede tazyikini arttiran Fe 170 180 kuruç verdl. Her iki musikiyi de dinliyen, seven, an borolarını bu düşükitıkten blilstlfade loslarmı mezun etmişti. Son zamanlarnerbahçe 30 uncu dakikada bir korner Dördüncü ve beslncl koşular arasm tamamlle ödeyecektlr, alkışlıyan vardır. Radyonun Türk muda, İstiklâl mahkemeleri, yıldırcı hızkazanmışür. Erolun çektiği topu, Naci daki çilte bahiste Tarzan Diyana komsikisini unuttnrmağa çalışması, halkın la adalet yapmak için kurulmuştu. Frangole çevırmiş ve maç 21 Fenerbahçe binezonu 815, lklnci koşu üzerindeki Domates yüzünden cînayet bu musikiye gösterdiği sevgl ve rağsayr takîiden ilk açılan Danıştaya idanin galibiyetile bitmiştir. Maçtan son Iklli bahiste Yund Çağlayan kombiKasunpaşa Bajramyerl çıkmazmda 7 nu beti azaltmadığı gibi, aylardanberi l>ol ra seyirciler tarafından yapılan taşkm nezonu da 1590 kuruş verdl maralı evüe oturn seyyr stıcı Omsr lle pa rf davalar bakmak salâhiyeti devlet bol Türk musikisi yayınlan yapması da, zarcı Yaşar arasında dün afcjanı bir do haklarmı ferdin haklarından ustün tulık büyümeden önlenmiştir. garb musikisini sevenleri ve dinliyenReşad KURAN mate» yüzünden kavga çıkmıştır Kavga tulmak maksadile verilmişti. kısa btr zamand» kızışmış Omer bıçağını leri azaltnıamıştır. Demek kl Radyo Vefa 2 Beykoz 0 Bugün artık, politik icablarla husust çekerek Yaşan sol omzu altından ağır suIdaresinin halkın zevkine tahakkum etİki takım arasında pek tatlı bir şeSatılamıyan çakmaklarda rette yaralamıştır, Hâdlseye poJls el koy malıkemeler kurulmamaktadır. Fransa meğe kalkışması yanlış ve faydasızdır. kilde başlıyan maç, hiç bir vakit hemuş, Buçiu yakalanmış, yaralı Yaşar Cer da olduğu gibi, Türkiyede de Danıştaj tenzilât yapılıyor Radyomuzun, bu hatasını biraz geç de yecanını kaybetmeden devam etmiştir. rohpaçi uastaneslne kaldınlmıştır. idart icablarla hareket eden bir adalei Tekel bayllerl ell tle satümakta olan 01olsa tamir etmiş bulunması yerindedir. İlk devresi 00 biten maçı Talha ve tm yaldızb ve nlkeı yerll çakmaUar yenl mercii değil, adalet mahkemesi gibi taro Yolda ölen adam Sesini inkâr eden miltet durumuna düşŞükrünün yaptığı iki sayıdan sonra. tesblt edilen flatlara göre 14 llra Ue 7 11bir istiklâlle hüküm veren ve emniyet rnemi? pek acayib olurdu. Vefa 20 kazanmıştır. radan satıîacakîardır^ Bu çakmakların eskl j Beyoğlunde Plremlcl sokagında 25 nu ve itimad telkin eden yüksek ehliyet raarau e\de oturan 49 yaşlarında Ismall ılatları 25 ve 12,5 üra ldj. adında blrlsl dun geç vakit evlne glderken çartlannı haiz üyeleri olan bir mahkeDün yapılan diğer maçlar Terll çakmaklar yapılan bu lndlrmeye yolda Nlüşüp ölmüştür, Adalet doktorlugu Elektrik: 1 Taşkızak: 0 rağmen hallc tarafmdan rağbet görmedlgl ölumü çüphell Eordüğünden cesedl Morga medir. takdlrde ayrıca çakmaklarda yenl blr flat kaldırtmıştır. Beyoğluspor: 1 Kasımpaşa: 1 Danıştay, adalet mahkemesi gibi isIsmallln zehlrlendlglnden tndlrmesl yapüacagı lhtlmalt kuvvetlldlr. şüphe edilmektedlr, Istanbulspor: 2 Demirspor: 1 tiklâl ve bitarafhğm kemalile işliyen Anadolu: 2 Rami: 2 bir mahkcroe haline gelince memlekette Fidan satış mahalline liizum Topkapı: 5 Beylerbeyi: 3 Teşekkür iki çeşid mahkemenin varlığını hskb görülmedi Hılâl: 1 Rumelihisarı: 1 gösteren ciddî bir sebeb bulunup bu Eştm ve babamız emtkll valllerden AnMeyva ve ağac fldanlıklarında yetlşen fl lunmadığı tabiatile bahis konusu olur. BARBARA, şöhreti Amerika ve İngiltarede «Rüzgâr Gibi Geçti. filmini de Çatalca takımı. gelmediği için Adalet kara eskl raSUetveıclll Fevzl Daldalın Ve.'atl JV< sebeblle teessHrlerlmlıe lştlTak etmek ve danların satışı lç!n Istanbutda blr fldan Derjliyor ki umuml menfaatler, idari takımı hükmen galib sayılmışür. geride bırakan ŞEYTANIN K I 2 I fthninin kahramanıdır. Filmm mevzuu gereic Istanbulda ve gerekse AnSarada ce satıs mahalll teslsl hakkındakl tekllT Şe mahiyette işlerden çıkan davaların idaKral Charles n nin devrinde İngilterede geçer. Eserin kahramanı serserilikten uaze merasiminde buluntnak lütuf ve zah hlr Mccllelnce kabul edUmemlş ve lüzumTelefon memurları da suz görülmUştür. rede mütehassıs mahkemede görülme Mylady'liğe yükselen ve her erkeği arzularına rametmesini bilen bir kadmdır. met'n! esl'gemiven sayın yakmlarımıza ve sini iktiza ettirir. Fakat bir yargıç S Bu çok güzel kaduı macera, entrika ve aşk skandallarile 'geçen bir hayattan TnüteTeîfamn kadlrşlna3 dostlanna candan diğer memurlarımıza yaAmerikadaki fiat artıjı ve nünde bahis konusu olan her meselede sonra lâyık olduğu cezayı bulur. ve yürekten şükranlarımızı arzeylerlz ithalâtçılarımız pılan yardımlardan Eş! Hamlde Daldal, evlâdlan: Bedla Daldal, mütehassıs olamaz. Ticaret, doktorluk, Gainsborough Pictures Film Şirketi İngilterenin meşhur kadm yazıcılaMısırda uluslararası terüb edilen mü (•Rebl Daldal ve eşl Kadrlye Dalda!) M.Ü Son zamanlarda Amerlkada flatlann mü avukatlık, mühendislik, fabrikacıhk, rından Magdalen KingHaHin .Meş'um Lady Skelton'un Hayatı ve Ölümü» fayda'anmak istiyorlar temadl yükselışl lthalât taclrleunl düşün«abakalnrı jştirak ed^n yüiüoülerimiz bahat Daldal Orhan Daldal Doğan Da dıl dılrmektedtr. Ithalâtçuar. verdlkler! slpa çiftçilik işleri için ayrı ayn mahkeme isimli kitabuıdan aldığı ilham ile ve milyonlar sarifle bu filmi meydana getirTelefon İdaresi memurlarmdan ka rışierln daha evvel Terllmlş olarüardan da teşkil edilemez. Halbuki, her çeşid işin miştir. Dünyanın her tarafında ve bilhassa memleketimizde bütün rekorlan ima daha pahalı oluşunu bu Ithal mal kendine göre olan hususiyetini yaTgıcm kıran YILAN KADIN filmini yaratan MARGARET LOCKVVOOD JAMES labahk bir grup tarafmdan imzalalannın plyasaya hemen aynl zamanda ve anlaması l&zımdır. Esasen, ihtisas mahke MASON ve PATRICİA ROC bu filmin unutulmaz yıldızlarıdır. narak gazetetnize gönderilmiş olaı fcelkl de sonradan slparlş edüenln daha bir mektubda şöyle denüiyor: meleri teşkili biraz da tehlikelidir. Müteevvel gelmesl halinde dogacak kansıklık ve Beyaz perdenin bu nadide şaheserlni bu ÇABŞAMBA akşammdan itibaren <Şehirlerarası, şehir içi ve merr, flat meselelerlnde çıkacak müşkülâtı he hassıslar çok kere, insiyakî olarak, umuieketlerarası mükâlemeleri sağlayaı mî menfaatlerden, adaletten, kanundan sabıamaktadırlar Aşağıda yazıh SCHERÎNG müstahzarları gelmiştir biz telefon memurlan diğer memuıSon zamlanarda flatlan en zlyade yük ziyade Ihbsasları içinde olan meslek Kıymetli siparislerinlzi saygı ile bekleriz. iarımızla ölçülemiyecek derecede guç selen maddelerı bütün madenl eçya, elek menfaatlerinin icablarile meşguldürler. Proluton 5 mgr. 3 amp. Halk satış fiaü trlK molzemesl ve camdır 9.76 bir durumdayız. Umumî kültürü, hukuk bilgisi olan bir «eyredeceksiniz. Proluton 10 mgr. 3 arr.p. 17.75 1 Müessese, şirketten hükume yargıç önünde münakaşa edilen işlerin Progynon Dragee 1000 Ü 30 3.81 te geçeli 12 sene olduğu halde henüî icablarım, o İşi takib eden ve müteKÜÇÜK HABERLER Progynon Fort Dragee 10000 Ü 15 15.00 vaziyetimiz kat'î bir şekle soku!m3 hassıs olması temenni edilen avukatlaProgynon B Oieosum 3 amp. 6.65 mıştır. * DNIVERSITE ve yiiksek okullar ög. rm karşıhkh olarak verecekleri izahatVeramon 10 tablet r^ncUerl blrllgl adında yenl Mr blrllk ku la kavrar, bu icabları, umuml menfaat1.75 2 Bundan dolayı evlilik, doğum Medinal 10 tablet rjlmuştur 2.06 MİREİLLE BALİN PİERRE BENO1R ler, davada bahis konusu olan menfaai hastahk, ölüm hallerinde ancak ar } Vasano 10 Dragee 1.67 * PİYANO vlrtüzlerlnden beynelmllel ve adaletle uzlaştırmanm yolunu bu kadaşlar arasında toplanan paralar.r RAYMOND ROULEAU Albudd 20 tablet blr göhret alan Lella Gousseal konserler 2.90 ıhtiyaclanmızı temin edebiliyoruz. Urotropin 20 tablet vermek üzere Yakınşark turneslne çıkaoak lur. tarafından çok guzel blr tarzda varatılsn 1.60 3 Içimizde bir kaçı müstesn:. ve bu arada memeketlmlze de ugnyacaktır. Bir kanun veya ldare tarafmdan yaNormacol 454 gr. kutu 5.05 hepimiz 10 3 senelık memuru/ U * ADAKALE adlı blr flrma Istaobulda pılan blr mukavele, ferde iddia ettiği Folinerin 100 tablet 1.45 blr tütün fabrikası kurmak İçin Tekel Ba hakkı vermiş mi, vermemiş mi? Bunu Umum memunan'ı terfihi düşürr'n Schering ve Knoll Fabrikalan Tiirkiye Vekili: kanlığına mflracaat »tm's ve müsaa'le ve. tayin İçin bir ldare mütehassısı olmak lüğü bir sırada bizim de mağdı. Me\simin ilk FBANSI2 filmini takdim edecektir. rllmlştîr Flrms kuracağı fabrlkanln miW1 Kimya ve Ecza Maddelsri T. L. Şirketi Kaım.ır.si.lığımız için bağlı bulun gerekmez. Idaıede ihtisas ancak bir Cazibe ve güzelliğile bütün erkekleri teshir, kalbleri harab ve seıvetleri nelerlnl Isvlçreye siparlj etmlştlr Bu fabduğumuz tUlaştırrna Bakaniıgı) nn rlkada yapılacak slearalar harlce gOnderlle mukaveleyi yapmalı mı, yapmamalı mı. imha eden düber bir maceraperest kadınuı ihtirash romanı. RIZA DERVİS cktlr bir kararı almalı nu, almamah mı meHiVftıfini çekmenizi rica ederiz.> HB Bütün şehir hallnnm görmeğe koşacaği güzel bir film. ^ n Beşiktaş Galatasaray 1 1 berabere kalchFenerbahçe, Süleymaniyeyi 2 1 yendi Yazan : Esref Seîik Davalar niçin uzuyor? »••«•••••• Yazan : Ord. Prof. ^ ^ ^ maruz Mustafa Reşid Beigesay ı Sesini inkâr eden millet olamazdık! Hükumetin hayvan ihracatım durdurma8Î zarurî görülüyor İslanbul muhfelifi ve F. Bahce Mısıra gidiyor Ankara af yarışlarının netieeleri Muallim ihtiyacını karşılamak için Tekel bayilerinin tezkereleri yenüeniyor Bale müsabakası BU KİBAR LADY İLE BU HAYDUD AYNİ KADINDIR Yüzücülerimiz Mısırdan SÂYIN ECZACILARIMIZÂ: YIL DIZ Sinemasında Yarın Akşam S U M E R Sineması SOM C A R E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog