Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

r RüH ve KÂİNAT Dr. BEDRİ RUHSELMAN Üç büyük cilddir. Tamamı satışa çıkanldl. Ruhun mukadderatına, madde ile olan münasebetlerine aid tezahürlerden ve bv husustaki ilmi tecrübelerden, dünyaya gelip gitmelerden ve birçok diğer ruhî meselelerden bahseden bin sahifeden fazla resimll olan bu eserin üç cildi 750, taşraya 800 kuruşa. İstanbulda G A Y R E T Kitabevinde satılıyor. Başhca kitabcılarda da bulunur. * uriyet 23 UnCU VII SâVI I 7 9 9 2 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet tstanbul Poata kururo: tstanEul Ko 246 Teleionlar: Umum] Santral Numaraa: 24298. Yan talerij 24299. Matbaa: 24290. Jame« Hilton Hitanet Hikâ; GA UFUK Slnemasını merakla seyrettiğini^bu meşhur roman basıldı. Son yılların en çok bjflenilen kltabıdrr. 100 kuruştur. Pazartesi 18 Kasım 1946 AHMED HALtD Kitabevf Tecavüze karşı Beşler silâhlı kuvvetlerin ne gibi hallerde kullanılabileceği hakkında karar verdiler Başkan Truman: "Yeni bir harb ihtimali her zaman mevcuddur,, diyor Rusya ısrarediyorsa biz de ısrar ediyoruz oğazlar meselesinde, Sovyet Rusya, Türkiye ile başbaşa gorüşmekte ısrar ediyormuş. Ve bu ısrarını, İngiltereye verdiği yeni bir nota ile bildirmiş. Sovyet Rusyamn, Boğazlar meselesi bakkında 15 gün evvel Ingiltereye bir nota, daha doğnısu önce Ingiltere tarafından Boğa7İar meselesinin go'rüşülmesi için milletlerarası bir konferansm toplantıya davet edilmesini teklif eden tngiliz notasına ce\ab verdiği malumdur. Fakat, son Rus notası yayınlanmadığı gibi, İngiliz Dış Işîeri Bakanlığı da bu hususta lıtç bir açıklamada bulunmamıştır. Bakanlığm resmî sözciisü, nota muhte\i>a(ı hakkında hiç bir şey söylenıeğe «alâhi\eti olmadığlm ve notanın tetkik edilmek ü>ere, NewYorkta bulunan Mr. Bevin'e gönderildiğini söylemekle iktifa etmiştir. Yeni Rus notası hakkında Inçiliz resmî makamlarının ımıhafaza ettikleri ketumiyete rağmen. bir Londra haberine göre «bir takım kaynaklar, "Ruslann Boğazlar meselcsinin halli için Hr konferans toplanması husımındaki Ingiliz görüsüne itiraz etmediğini, ancak konferanstan evvelki ihzari ıjörüşmelfrrin iddia olunduğu gibi hitama ermi; bulunmadığınj İleıi siirdüğünü söylemektedirler.» Baska bir Londra telffrafına da bakılırsa Rus notası, şinuliye kadar Moskova ile Ankara arasında devatn eden nota teatisinin Potsdam Konferansında derp;ş edilen doğmdan doğruya müzakerelerin jerini tntamıyarağını tasrib etmekte ve Sovyetlcr Birliğinin Türkiye ile mütckabilen milletlerarası bir konferansm ta^ibine sunulacak bir anlasmaya \armak sarııreti üzerinde ısrar ettiğini.. kavdetmektedir. Bu haberlerden cıkan mana, Mosknvaıun Ankara ile basba^a görüsmekte ısrar ettiğindpn ve yakında belki üçüncü bir nota ile bu ısrarını hiikumetimize de bildireceğinden ibarettir. Sovyet Rusya. Türkiye, İngiltere ve Birlesik Amerika tarafmdan ileri smülen fikirler hilâfına neden ilkönce Tıirkiye ile mutlaka görü'tneler yapmak istiyor? Sonra, yeni Rus notasında, Moskovanın Boğazlar meselesinin halli için toplanmasına itiraz etmediği konferans, acaba Ankara, Londra ve ATashingtonun Istedikleti milletİPrarası konferansla ayni mahiyette midir? Malum ya Sovyet Rusya, Boğazlar meselesinin yalniz Karadeniz devletleri arasında halline taraftardır. Böyle olunca da Potsdam Konferansmın kararlarım kendi bildiği gibi tefslr eden Moskovamn, bu konferans işinde de kendi bildiğini okumakta devam etmesi, yani Boğa7İar Konferansında yalnız Karadeniz devletlerinin iştiraki esası iizerinde ısrar etmesi her zaman beklenebilir. Oyle olmayıp da Sovyet Ru«yanın istediâi konferans, bizim istediğimiz konferansm aynı olsa dahi, daha önce Türkiye ile başbaşa konuşmakta ısrann manası nedir? Hükumetimiz lkinci cevabî notasında, alınıp verilen notalarla bu konusmanın yapdmış olduğunu ve artık konuşacak başka sey de kalmadjğı için, tekrar nota teatisine lüzum kalmadığını Heri sürerek meselenin milletlerarası konferansta müzakere edilmesini bildirmişti. Bu, nazik ihtara rağmen, Sovyet Rusyamn, ille Türkiye ile hnsusî surette görüşeceğim diye direnmesi elbette bizimle anlaşmak gibi, iyi bir nijete ve hayırh bir maksada yorulamaz. Boğazlar meselesi münasebetile evvel ee yazdığımız yazılarda da söylediğimiz gibi, Sovyet Rusya, 1939 sonbaharında Türkiye Dış İşleri Bakanı Saracoğlumın Moskovada yaptığı görüşmelerdenberi Boğazlar hakkında Türkiye ile hususî bir anlaşmaya varmak gayesi peşinde koşmaktadır. O zaman Saracoğlu, bu teklifi reddedince, Ruslar, en son bir şekil olarak Montreux andlaşmasımn bir aynını ya^ıp yahıız Türkiye ile Sovyet Rusyamn imzalamasım istemişlerdi. Saracoğlu, bu acayib teklifi de reddetıniştL Çünkü Ruslar, Boğazlar meselesi ni milletlerarası şeklinden çıkarıp iki devlet arasında hususî mahiyette bir mesele haline sokmak istiyorlar ve bunu da pek zaraniiı ve masum gibi görünen bir çekilde ileri sürüyorlardı. Tiırkiye, bu Rus teklifini kabul etseydi, şüphesiz, Boğazlar meselesinin yalnız Türkiye ile Rusyayı ilgilendirdiği, başka devletlerin bu işe karışmağa hak ve salâhiyetleri obnadığı esasını kabul etmiş olacaktı. Çok geçmeden bu ilk adımı, başkalan takib edecek ve Tiir Yugoslav Yunan sınırında On bir Yugoslav liimeni Yunan hududuna yığılmış A. P. ajansına göre, bu kuvvetlerin hedefi müstakil büyük bir Make. donya yaratmak îstanbul 17 (AJ>.) Aisocl»t*d Pres» muhabirl Edwin B. Greenwald bildiriyor; Yüksek salâhlyetll bir kaynağm bu geoe bildirdiğine göre, Yugosla^a, Şimali Yunanlstan hududtı boyunca «n az on bir tüm«n yerleştırmistir. Sınır yakınma Rus ordusu «ubayları da konulmuştur.. Bu kaynağın «öylediğine göre, Şimalî Yugoslavjadaki ikind ordudan 3 tümen, bu aym başlarında evvelce mevcud olan sekiz tiimene ilâve edilmek üzere, cenuba nakledilmtstir. Arka*\ Sa. 3, Sü. 2 de Mareşalın yeni partiye gireceği doğru değil Kurucular arasında ismi söylenen Ali Çetinkaya da şayiayı hayretle karşıladı ve böyle bir teşebbüsten haberi olmadığını söyledi Halk Partisi ve D. P. mahfiUerinde de malumat yok Ankara 17 (Telefonla) Yakında kurulacağı şayiaları ortaya atılan yeni siyasî partı hakkında Ankarada henus malumat mevcud değildir. CH.P. va D.P. mahfiUerinde de buna dair bilgi yoktur. Mareşalın yeni kurulacak partiy« gireceği hakkında îstanbuldan ak« 6eden çayianın da doğru olmadığı an» laşılmaktadır. Bu akşam Mareşalın yakınlarından birinden öğrendiğime gör» kendisi de haberi gazetelerde okumuş» Arkas\ S. 3, Sü. 3 te Aıııcrikaıı Başkan Truman, Beyaz Sarayda Molotov'la görüsürken NewYork 17 (a.a) 1 Ban? tehlikeye dllştügü takdlrJe. Heıald> gazeteslne göre, beş büyükkr 2 Banjın bozulması takdirlnde, Birleşmi? Mılletler silâhlı kuvvetlerlnin 3 41 incl maddede tasrlh edilen ne gibi hallerde kullanılabileceği hak tedbirlerın kafl gelmedlfl görüldüğü vakında karar verrrdşl*rdır. kit ber hangl bir tecavüz hareketi karGüvenllk konseyinın emrl altında bu psînda. lunscak olan silâhlı kuvvetlsr aşağ.da41 İncl maddede tktısadi re slyasl cezkl hallerde kullanılacattır: Arkası Sa. 3, Su. 2 de filosunun ziyareti Bir D. P. merkezinin camları kırıldı Detıizliden tzmire donen Celâl Bayar ve Adnan Nenderesin beyanatları Celâl Bayar diyor ki: «Biz, Halk Partisini şöyle telâkki ediyoruz: Bir kâse yoğurt düşününüz ki üstünde kaymak tabakası tozludur. Altında ise bembeyaz saf bir yoğurt vardır Izmır 17 (Telefonla) Celâl Bayar ve Adnan Menderes bu gece saat bir« on kala Denizliden şehrimiz« gelmişlerdir. Salı sabahı <Kadeş> vapurile Is I tanbula hareket edeceklerdir. ! Celâl Bayar; Izmire dönü$ «eyahatinde Dalamada halkla konuşmuş v« ezcümle şunları söylemiştir: < Biz programmuzı tatbik etmek I için iktidara geçmek istiyoruz. Gaye ' miz post kavgası veya bazı şahsiyetler aleyhinde çalışmak değildir. Halk Partisinin de; iktidara geçtiğimiz zaman bızi murakaba etmesi için kuvvetli clmasını istiyoruz. Biz Halk Partisini şöyle telâki ediyoruz: Bir kâse yoğurd düşününüz ki üstündeki kaymak tabakası tozludur. Altrnda ise bembeyaz; ı saf; tertemiz bir yoğurd vardır. İşt« | Halk Partisi budur. Üstündeki tabaka bizimle uğraşıyor. Her iii partinin de , Arkası Sa. 3, Sü. S tt [ Adnan Menderesın son bir resnıi l Bir Atina gazetesi, filonun Yunan sularına gelmesini Müttefiklerin duydukları endişeye atfediyor Atina 17 (a.a.) Metaksistnerin organı tEtnikos Kiris> gazetesi. vakında Yunan sulannn Amerikar donanmasınm gellşinl Müttefiklerin duydufcu emdlşey» atfetmektedir. Oateteye göre, MUtteflkler Yunanlstanın kuaeyinde cereyan eden hftdiselerln yeni bir harbe mUncer olmasından korkmaktadırlar. Gazete, fngillzlerle Amerikahlar memleket dışından gelen çetelerın içerilere yaptıklan akınlara mâni olmak Ozere hudud boyunca bir askert baraj vücude getireceklerlnl de yazanaktadır. Napoli 14 (a.a.) Bugiln Napollden ayrılan Amerikan filosu Akdenlzde mane^Talar yaptıktan sonra dogu Akdeniz limanlanndan bazılannı rlyaret edecektlr. 59 güreşçi arasında Stockholm'dakl güres müsabakalan baslarken yapılan merasim Akdeniz güreş şampiyonası Federasyonumuzun teşebbüsile Akdeniz şampiyonası ismile bir şampiyona koruluyor Akdeniz milletleri arasında dostluk bağlarımn kuvvetlenmesine yarıyacak olan müsabakalarm ilki Pariste, ikincisi Türkiyede yapılacak Pari*, (Güreşçilere refakat eden arkadaşımız bildiriyor) Evvelce gene bizim teşebbüsümüzle meydana ge!miş olan Balkan güre} şampiyonasınm yapılamar bir hale gelmesi üzerina güreş faaliyetini arttırmak maksadil* federasyonumuzun teşebbüsile Akdeniz jampiyonası namı altında bir şampiyona kurulmaktadır. Bu defaki kongrede federasyon reisimlzin yaptığı temaslar neticesind« Fransa, Ispanya ve Mısır bizimle böyle bir şampiyonanın her sene bir memlekette yapüması esasmda mutabakatierini bildirmişlerdir. Bu müsabakalara Yunanh dostlarımızm ve ttalyanlarm iştirak edeceklerind* şüphe yoktur. GrekoRumen tanmda yapılacak îlk müsabakayı Fransa organize edccektir. İş kanumında bazı maddeler Jeğişfiriliyor Çalışma Bakanı, dün akşam radyoda bir konu?ma vpitı Manevralar Ankara ciıtayeti Haşmetin avukatı bugün Temyize müracaat ediyor Ankara 17 (Telefonla) Hasmet Orbayın «ıüdafi avukatı Feridun Söğüdlüğil bu geo» Ankaraya döndü. Bayan Mediha Orbay ve Haşmetin niçanlısı Müşerref Boluda kalmışlardır. Feridun Sögüdlügil kararı temylz için yarm derhal Yargıtaya baçvuracağuu «öyl«mi} ve: . Lekeslı Tfirk adliy* tarüıinhı çanlı v« ebedi muhafıa Yüc* Yargıtaym hakikat'.eri olduğu gibi m«ydana çıkaracağına sonouı lnan ve itimadım var» demlştlr. 7 eylul kararları hakkında bir anket Bir tactr:ı «Yeni kararların faydasînı 947 ağustocunda göreceğiz. Ancak bu karerlar tatbik edilirken sıkı ihtiyat tedbirleri alınmak icab ederdi» diyor (^alışına Bakanı Dr. Sadı Irmak Çalıçma Bakanı Sadi Irmak dün at« Arkas% S. 3. Sü. 3 te şam Ankara radyosunda yaptığı bir konuşmada Bakanlağın faalıyeü ve 1lerideki ddşünceleri hakkmla malumat venniştir. Bakanın bildirdiğine göre, kurulmuş Arkası Sa. 3, Sü. 6 da G. Saray Beşiktaş berabere kaldılar, Fenerbahçe 2 1 Süleymaniyeyi yendi 7 «ylul kararları hakkında alâkah tlcaret adamlan arasında yaptığımız ankete bugün de devam «diyoruz: İthalât ve hububat taciri Kemal Döncrtaş, mühim bir noktaya temas ederek 7 «ylul kararları hakkındaki dülünoelerini |5yl« hülâsa ertmektedir: « Memleketimizde iktisadiyatı düzenlemek için en başta gelecek şey, istihsali arttırmaktır. Bu da kanunla, nizamla olmaz. Ancak teşvikle olur. Kanaatimoe yeni alınan kararların da bedefi budur. Yani istihsali arttırarak fazla ihracat yapmak ve elde edilecek dövizle fazla ithalât yaparak ucuzluğu temindir. Bana kalıfsa hükumetin bu düşüncesi boşa gitmiyeoektir. Bu netioeyi ancak 947 agustostında, yeni mahidrak edilmeden evvei görmemiz mümkün değildir. Bir takım toprak mahsullerinin fazla para etmesi elbette müstahsili fazla ekime teşvik «decek tir. Yalnn, yeni kararlar tatbik edilirken bazı ihtiyat tedbirleri alınabilirdi. En ziyad« gurültüye sebeb olan madde, halkımuıa başlıca gıda maddelerinden Arkas\ Sa. 3, Sü. S te Izmitten Haydarpaşaya gelmekte olan 33 numaralı manşandiz treni dün sabaH saat 7 de Pendikle Tuzla arasında yoldan çıkmış, 3 yük vaçonu parçalanmıs» tır. Devlet Demiryolları İdaresı va': a mahalline imdad trenile 200 amele sondermiştir. Saat 14 te vagonlar takılmış ve yol açılmıştır. Tuzlada beklemekte olan Ankara ekspresı, Gebzede beklıyen yataklı ekspres ve Samsun, Adapazari postaları altışar saat tehirle yollarına devam etmişlerdir. Insanca zayiat yoktur. Hâdisa etrafında tahkıkata baştanmıştır. Tıızla iie Pendîk arasında bir tren yoldan cıktı Bale müsabakast Dün Eminönü Halkevinde yapılan müsabakada genclerin dansları takdirle karşılandı Basketbolcularımız döndüler Sporcular, Yunanistanda gördükleri fevkalâde hüsnükabulden babsediyorlar Yunanistana giderek dört maç yapan ve bunlardan üçünü kazanan basketbolcularımız dun sabahki trerlle şehrimize gelmişlerdir. Basketbolcularımız, Yunanistanda pek büyük bır hüsnükabal ve dostluk görmüşler, çereflerine ziyafet Arkas\ Sa. 3, Sü, Ş da ABİDİN DAV'ER • Arkan Sa. 3, Sü. 4 te D ü n çehrimizde muhtelif spor h a r e k e t l e r i yapılmış, Galatasaray Beşiktaş maçı 1 1 beraberlikle neticelenmıştir G e n e d ü n y a p ı l a n m a ç l a r d a F e n e r b a h ç e S ü l e y m a n i y e y i 2 1 y e n m i ş t i r . Y u k a r ı d a k i r e s i m d e G a l a t a s a r a y i l k g o l ü yap a r k e n g ö r ü l m e k t e d i r . M a ç l a r a v e d ı ğ e r spor h a r e k e t l e r i n e dair y a z ı l a r 2 n e i s a h i f e m i z d e d i r . Diinkü müsabakalara istirak edenlerden bir gıup Yann 2 nci
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog