Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Sayf: 799! mhuriyet Teigraf WB BleHub aaıcsl: Ctrmhuriyet, tstanbul Posta kurustı: tstanBuî No 246 Telefonlan ümuml Santral Kumaraa: 84296. Yaa İşlerf: 24299. Matbaa: 24290. r Çocuk Masalı LEYLEK P A D İS A H ReshnH, merakh |(H Arab maaalı bir 1 arada »ıkmifta . 25 kuruştur. Pazar 17 Kasım 1946 AHMED H K1TABEV1 Birleşmiş Milletler Siyasl Kuruiunda velo meselesi Münakaşalara dün de devam edildi. küçük devletler Sovyet murahhasmın ileri sürdüğü mülâhazalara itiraz ettiler Bevin tarafmdan yaptlan yeni teklifi, beş büyühler yarın müzahere edecehler Londra 16 (B.B.C.) Dün Birkçmlş Milletler siyasî kurul toplantısında Sovyet ımırahhası Vichlnsky tarafındaa açılan veto münakaçası bugün d« devam etmlş ve bu oturumd» Mçflk devletl»1 flkirlerini «öylemişlerdir. Bu arada, ilk söz alan Mlpln murahhası, Sovyet mümessilinln dünkü mülâhaaalarma çldd«tl« itiras etmi^ ve harbe mfini olmak içln küçük mllİMlerln büyüklerden dahe fazla gayret earfedeceklerinin aşlkâr olduğunu, bunun için «ulhun muhafazasmda küçüklerin büyüklerden daha çok rolu bulunacağım söylemlştlr. Ankara cmayetl hakkında dün kantnnı bUdbm Boba Ag» CeM mahksmesi beyeti Reşid 10 Bolu Ağır Cezası Ankara cinayeti davasını dün bu şekilde karara bağladı Haşmetin ve Reşidin avukatlan kararı temyiz edeceklerini söylüyorlar, Haşmet «Ben katil değilim» demekte ısrar'ediyor Fikirler ne oldu? emokrat Partt ortaya çıkmadan önce, zamanunıza hâkira olan baslıca siyasl ideolojiler, Halk Partisinin bünjesi içinde ufak tefek akbler uyandırabiliyordu. Aşın nülliyetçilikten tutunuz da kızıl solculuğa kadar uzanan bütün rejimlerln münevverlcrüniz arasında kendine göre Beşler veto meselesîn! görüşecekler «sempatizan» lan vardı. Takib ettiğimia NewYork 16 (A.P.) Ingiliz Dı« tek parti sisteml de esasen ortalama bir tşleri Bakanı Mr. Bevin, veto hakkmm yol tuttuğundan, şu veya bu ideolojikullanılması hususunda be? büyuk devnin baa prensiplerine meyil duyan mülete, yenl blr teklif yaptnıştır. nevverlerimiz, bu hareketlerile Halk Be? büyükler, muhtemel olarak p«Partisinc zarar vermiyorlardı. Sosyal ve rartesl ffünü bu teklifi müzakero etmeekonomik yapımızın kcndine mahsus ihğe baçlıyacaklardır. Beş büyiîkler, kflT tiyaclannı tatmine çalışan devlet, la Arlcası Sa. 3. Sfl. 2 de Sovyet murahhasj Vichtasky inan zaman bunlardan istifade bile ediyordu. Demokrat Parti knrulduğu »arnan, fimdiye kadar göze çarpan bu variyetin muayyen bir kalıba gireceğini tahtnin edenler oldu. Muhtelif ideolojilere Bid muhtelif görüşlerin, hiç değilse kabataslak çizgilerile ikiye ayrılmasını ve •teteU tiblü şeMHeri içbıde devletçilik slstemini benimslyenlerin blr tarafta, liberal sisteme belbağlıyanljfnn da İç işleri Bakam, Türk Belediyecilik Derneğinin fcarsı tarafta kutublanmasını bekliyendünkü kongresinde »öylediği nutukta, mesken lere rastlandı. Kimler nereye gitmeliydi? buhranını hal için Belediyelerin teşebbüslere Doğrusnıra söylemek lâzım gelirse, Karar okunurken Haşmetin bu suale eevab vermck güçtü. Çünkii geçmelerini tavsiye etti. Ev sahibleri bir dernek •e Re$idin vaziyctleri Demokrat Partinin kuruculan da Halk kurdular, kiraların arttırılmasım istiyecekler Bolu, 16 (Hususî surette giden muhaPartislnden yetişme kimselerdi. Celâl birimizden, telefonla) Bir ser.sden Bayar senelerce Cumhuriyet Halk ParMüteakiben, belediyelerin görevlerl Ankara 16 (Telefonla) Türk Belefazla bir zamandanberi devam aden v« tisi hükumetlerinde vazife görmüş, devtürlü safhalarile umumî efkârın merak letçilik yapmış, sosyalizan fikirleri tat diyecilik derneğinin ilk kongresl bugün üzerinde duran Bakan 177 şehir ve kave teoessüsünü üzerinde toplıyan Anbik etmiş bir adamdı. Fakat beri yan Ankara Halkevind« yapılmıştır. Kon sabamızın hallhazır haritaları yapıldığıkara cinayeti davası nihayet Bolu Ada, Cumhuriyet Halk Partisi de biiyük grede İç İşlerl Bakanı Şükrü Sökmen nı, bunlardan yüz dokurunun imar plftnma kavuştuğunu, Cumhuriyet d«vrinğırceza mahkemesinln bugün yaptığı ölçüde devletçilik politikasına ehemmi süer tarafmdan' bir nutuk »öylenmiştir. 'ç İşlerl Bakanı nutkunda belediye ve den evvel yalnız dört çehrfmizd» elek" Arkast Sa. 4, Sütün 7 de yet vermis, yinnl yıl şaşmadan e yol belediyecilik tarihinden bahsettikten trik tesislerl varken çîmdi bu tesislerin Muhakeme esnasında Haşmetin üç muhtelif pozu üzerinde yürümeğe çalışmısü. sonra belediyelerimizin bilhassa .Cumhu ikd yüz İkiye yükseldiğinl, asrl mezbaBununla beraber, siyas! hayatımıan riyet devrinde h u aldıklarnn eöylemlş haların sayısınm üd yüz yirmlyl bulduBolu 16 (Hususi) Ağırceza mahke da Haşmetin nlşanlısı Bayan Müşerref Inkişafında bir kutublaşma hareketine tir. Sa. 3, Sü. 7 dt mesinde oelse saat tam 10 da açıldı' de vardı. Haşmetin annesi dün gec«, sahid olmak istiyenler, Halk Partisinin Başkan mevkiinde Ahmed Te\fik Tun Bayan Müşerrefle birlikte bir taksi ile AvrupaS manada umumiyetle sol ceçok, üyeliklerde d« Üyas ve Cevad Sel Boluya geldiği halde bu sabahki muhareyanlan temsil edeceğini, Demokrat çuk bulunuyorlardı. Dinleyiciler arasın ArJcasv Sahife 4, Sü. 4 t« Partinin de aynı manada hafif sağa ve liberalizme dayanacağım farzedlyorlardı. ParÜler kurulduktaa, »eçimler yapılıp Meclisteki yerler de kapışıldıktan sonra, çimdi ne görüyoruz? Ortada hiç de bir kutublaşma hareketi yoktur. Hattâ sollann bir yana, sağlann da öbür yana toplanması çöyle dursun, eskiden gördüğümüz tek parti bünyesi içindeki fikir Çetelerin komsu memleketAnkara, İS (••«.) Biae v«rilen ma bulds 3S4 lnıruş, fcmlrde 244 kuruç, cereyanlan da tamamile dumura nğlumata göre, Izmlr İncir ve Üzüm Ta rafin* zeytinyağlarmın litresi ise AnkaJerden geldiklerine dair ramıa gibidir. nm Satıs Kooperatifleri Birllgi satışa ra v» îstanbulda 261 kuruş, İzmirde vesikalar tngfliz ve AmeDüşünce susmus, hisslyat ayaklançıkarılan 2,5 asidll ekstra zeytinyağları 251 kuruç uzerinden satılacaktır. riken ataşelerine veriîdi •nıştır. Demokrat Partiye geçcnler müna ilâveten blr haftaya kadar 1,5 asidll GSrüldüğü glbl bu flatlar, rafln* ı«ycerred chak ve hürriyet» davası etraekstra ekstra v« rafine zeytinyağlannı tinyeğt 11« ekstra ekstra ıeytin.yağının Selânik 16 (AP.) Associated Presa bnda Montesquieu ve Voltalre devrini Dün, toplantılanna son «Hem dahilî istöılâk maddesi olan, bem de ihrac metaı da satısa çıkaracaktır. muhabiri Josepb. Good"ivin büdiriyor: haürlatan bir dil kullanırken, Halk Parbugünkfl plyasa fiatiarına gör« müsYeni satıga çıkanlacak, 1,5 asldli haline gelen rnahsullerimizin fiatlarının görülmemiş derecede veren Yüksek Sıhhat Üçüncü ordudan bir sözcünün bildirtisinde kalanlar, elele vertniş bir halde, ekstra ekstra leytinyağırun litresi hal tehllk halk Içln kolayca hissedilecek bir yükselmesini önlemek lâzımdı. Bunlann ihracına imkân vediğine göre, tanklar tarafından destekDçmokrat taarruzlannı boşa çıkarmağa Surasmm kararlan ka perakende olarak Ankara ve Istan ucuzluk sağlamaktadır. rilmemeli, ihrac bir zaruretse yüksek bir fon almmalıydı» lenen iki alay, «Skra muharebesu nia çalışıyorlar. TUrkçesi, bizde siyasl hacereyan ettiği bolgeye doğru ilerlemek, yat biraı canlanınca, zaten kınntı haAnSara 16 (a.a.) Tükşek Sıhhat ŞuYeni hükumetin 7 eylulde verdiği cablt bulunduğiinu bildirmesi vesilesüe tedir. Skra ve Arkangelos köyleri aralinde yaşayan fikirler bir tarafa atılrasımn 15 11/946 günü öfleden evvelkl mıs, btitiin hasmetile parti ve particltoplantısında, gündemindekl doktorluk ekonomik kararlar, hilâ günün başl'.ca Ueri gelen sanayi ve ticaret erbabı ara sıadaki dağlarda, yanl Yugoslav huduHk menfaatleri ortaya sürülmüstür. sanatımn lcrasından doğan meselelerle konusunu teşkil etmektedir. Her iki sında bir anket yapmayı faydalı bul dunun hemen güneyinde savaş devam etmektedir. partinin grup toplantılarında ve Büyük duk. Arkas% Sa. 3, Sü. 6 da Devletçilik mi? nereye kadar? HalkMillet Mecüsinde bu kararlarm topki Arlum S. 3, Sfl. 3 U çıbk mı? gınırlan n« olmalıdır? Libe Arkas% Sa. 3, Sü. 5 te leri üzerind* yapılan tartısmalar umuralizm mi? hangi ölçüde Te nasıl? Bir mî efkârı yakmdan ilgilendirm«lktec!ir. zamanlar üzerinde az çok kafa yordnEsasen bu kararlann doğurmuş olduğu ğnmns bn mevzularA aruk dokunmnbazı vaziyetler, bilhassa hayat pahalıyoro» bile. lığmı arttırmış oîuşu umumî alâkayı Varsa «u parti, yoksa bn partt! Büher an uyanık tutmaktadır. tün Işimlz gündelik politika oyunlan etSon günlerde hükumetin T eylulde rafında çene çalmakla geçiyor. Ahmeverdiği kararlann doğruluğu ve faydin dişi sökülmüs> Mehmeâln bnrnn Elektrlk, Tramvay ve Tünel ldaresi dalı neticcüer doğuracağında ısrarla kanatılmış. tnnirde şîSyle yapılmış, Muğİsveçe 20 tane otobüs sipariş etmlştlr. lada böyle edilmiş; bir dedikodu M sorBu otobüsler, blr müddet evvel gene tsmayın! v«çten gelen burunsnz otobüslerln eşl Deri demokrasideiı omdtnğnmTB r e olacaktu. Bu suretle çehlrdeki nakil beklediğimiz herhalde bu değildi. Fikir vasıtası darbgının bir hayll azalacağı cereyanlanna kutublaşma imkânlan taiımlu olunmaktadır. sağlaması bakımından, bur yılhk parti Tünel için hazırlanan plân çahşmalan, bizde semereslz olmuştur. C. H. P. Istanbul müfettişi, Elekirik ve Tramvay Unrum müdürü Bn gidişle de bütün ttmidlerlmiz galiHaluk Pcpeyi Haydarpaşa garınıla tbrahlm Kemal Baybora. Şehir Mec'.lba iflâsa mahkumdnr. Yirminci asnn hâdise hakkında sinde lzahat verirken şimdlye kadar buson 1946 yılında fikir hareketleri sahasmda harlı içleyen tünelin elektriğe tah\1l izahat veriyor bu kadar davasız bir cemiyet bulmak edüeceğint söylemişti. Elektrlk idarcsi herhalde güçtür. Milletimize daha ayEminönü Halkevi Dil, Edebiyat şubesi şLaıdl bunun üierinde incelemeler ya;odın yannlar vâdeden, o uğurda işe satarafmdan hazırlanan «Müstakil Konmaktadır. Yokuşun fazlalığı dolayısüc nldıklannı bağıra çağıra açığa vuran feranslar» serisinden, C. Halk Partisi il bunun doğrudan doğruya eleStrige tahcayın particilerimiz^ yürekten tavsiye ıdare kurulu tarafmdan bazı isimlerin viline imkân göriîlememektcdlr. Bu seederiz: Bu noktayı sakın ihmal ermeçıkarıldığmı ve edebiyat kolu başkanı beble iciarenin muralnbı Haşimln ev\elce sinler. Sahiden hiçbir fikirleri yoksa ile iki idare heyeti azasmm bu sebebden hazırlamış oldu*u plân ve diğer etüdler istifayı basıp ticaret mi olur, ziraat mi Emniyet İşleri Umum Müdürlüğüne dolayı istifa ettiklerini yazmıştık. Incelenmektedir. Bay Haşimin plânına olur, mUsbet bir l?e koyulsunlar. EsC. H. Partisi Istanbul müfettişi Dr. göre, Tünel, Teprbaşma dcgru uzatıla tayin edilmiş olan Antalya Valisi Hakiden kalma siyasî, içtimaî, iklisadî cak. bu suretle meyil azaltılacak ve iulc Nihad Pepeyi, Ankaradan şehrimi Fazıl Şerefeddin Bürge, dün bir arkadamuayyen fikirleri var idiyse, işte tam tramvaylar Şişhane yokuşunu takib et ze gelmiştir. Haluk Pepeyi Istanbul Em çımıza bu konu etrahnda aşnğıdaki besırası, onlar üzerinde yeniden işlemeğe miyerek tünelin içinden Karaköye !ne niyet İşleri Müdürü Ahmed Demirle yanatı vermiştir; başlasınlar. Ileri demokrasinin asıl maEl?ktrik, Tramvay ve Tiiııel « Eminönü Halkevi konferansları cek ve oradakl blnalar kal.iınlarak birlikte Vilâyete giderek Vali ve Benası budur. İşletmesi ITmum Müdürü Vali ve davetlileri Cerrahpaşa hastanesinde tramvay arabalan doğrudan lediye Reisi Lutfi Kırdarı makamında münasebetile söz söyliyecek bazı şahısİ3r İbrahim Kemal Baybora tahifemiadtij Ya*wı 4 Arkas\ Sa. 4, Sü. 3 te NADİR NADİ gegeçeklerdlr,., etmiştir, Meshen darhğı ve belediyelerimix Muhakemeden intıbalar Karar nasıl verildi ve nasıl bildirildi? Zeytinyağı satışıarı Yeniden 1.5 asidli ekstra ekstra ve rafine zeytinyağlan satışa çıkarılıyor 0n senelik millî sağlık plânı 7 eylul kararlan Alâkalı ticaret adamları arasında bir anket Yunanistanda savaş dcvam ediyor Cumhur Başkanı plân hakkında izahat aldılar Çeteler dağlarda bir hükumet kurmuslar îsvece yirmi otobüs daha sipariş edildi Bu suretle şehirde nakil vasıtası darlığınm azalacağı tahmin ediliyor Şeîıirdeld imar faaliyetî Vali dün Şehir Medisi nyelerini efobiislerfe gezdirerek bu faaliyeti yakıtıdan gösterdi Eminönü Halkevinde konf eranslar meselesi Yeni Emtıiyet Umum Müdürü İsfanbulda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog