Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

James Hilton Hikmet Hikây CAİB UFUKLAR Slnemasım merakla seyrettiğiniz bu meşhur roman basıldı. Son yıllann «n çok beğenîlen kitabıdır. 100 kurustur. AHMED HALİD Kitabevî 23 Uncü yıl Sayi": 7990 mhuriyeC KURUCUSU: YUNUS NADİ Ttignt n mektub adred: Cumhurlyet îstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefonkr: UmumJ Santral Numaraa: 24298. r a n Isleri: 24299. Matbaa! 84TO r Çocılkstfa LEYITEK P AD İŞAH Resimli, meraklı i ü Arab masalı bir arada çıkmıştır. 25 kurustur. Cumartesi 16 Kasım 1946 Millet Meclisi muhtelit bir komisyonun İngiltereye verilen nota eski Tekel Bakanı hakkında üç ay içinde tetkik için Amerikada karar vermesini muvafık gördü ogazlar hakkında Meclis tahkikatı açılıy or son Sovyet notası 1 l AHMED HALİD K1TABEVI J Denekrat milletvekili Emin Sazak: "Bundan sonra Bakanlar Heyetinde imza edilen her işte Başbakandan itibaren her Bakan mes'al olmalıdır,, dedî. Başbakan Ingiliz sözcüsü, Rusların Türkiyeye yeni bir nota gönderip göndermedikleri hususunda malumatı olmadığını söyRiyor yardımcısı Demokrat milletvekiline cevab verdi | Iıondra 15 (a.a.) Anadohı Ajan bulunan Bevine gönderildi • smın özel muhabiri bfldiriyor: ' Dün DIB tsleri Bakanlığı reamt SSE. cüsünden, Rusyanın Boğazlar konusun» da ingiltereye verdiği bildirilen yenl nota hakkında muhtelif guaJler aorulmuştur. Sözcü crvaben, notanın bundan on be» gün «vvel İnglllr hükum«ttn« tevdl edilmis olduğunu, fakat nota muhtevi. yab hakkında bir şey söylemeğe salâhiy«ili olmadığmı bildlrmiçtir. Sözcü, notanın tetkik edilmek üzere Mr. Bevin'« gönderilmis olduğunu Ilâve etmiştir. ArUan Sa. 3, Sü. S te Birlesmis Milletler » ı Kurulundaki son tartısmalar irleşmiş Milletler Kunılu, yalnız dünya barışım koru ^ mayı gozelen bir tesekkül değildir. Bundan başka, beşer haklarını korumayı, jaşatmayı gaje edinen, geri milletleri ilerletmcyi ve bunların iktısadî refahtnı seğlarr.akla beraber poütik. ekonomik ve sosyal gelişmelerinc imkân venneji üzerine alan ve bu nıaksadları gerçekleştinnek için vesayet »istemini diizenlcyen bir teşeVküldür. Onun, bu ststemi düzenlemesinin 3ebebi, dtinya banşı ve güvenini desteklemek, ve bunun zımnında geri miüctlerin kurtulmasını temin etmek, bilhassa beşer haklannın saygı görmesini, herkciin ırk, eins, dilj din fsırkı göjetilmeksizin hiir yaşamsMiu sağiamtk. Mecliste dün konuşanlardan Başbakan Yardımcısı Mümtaz Okmen Mecliste dün konuşanlardan Demokrat milletvekili Emin Sazak Trieste meselesi Dörtler bugün de müzakerelere devam edecekler to. Birleşmij MiUetler Ktınıin üyelerinin hepsinde biitün bu şartlar tekemmül etmlj sayıldığı için bunların her hangisiue geri millpt nazarile bakılmadığı gibi ancak bali hazırda manda altında yaşayan, İkinci Dünya Harbi neticesinde düşmandan alınan, yahud yabancı bir devlet tarafından idare olunduğu halde o devlet larafından Birlesmis Milletler Kuruluna devredilen topraklar vasilik sistemine tâbi tutulmuştıır. Bu, böyle olmakla beraber son giinlerde Hindistanm, Cenubî Afrika Birliği aleyhinde açtığı bir dava ve Cenubi Afrika Birlişinin vasiliğini üzerinc •lmak istediği bir ülke dola>ısile Birleşmis Milletler Kurulunun komisyonlarında yapılan tartısmalar, çok acı hakikatlerin ortaya çıkmisına ve uıun nzadıya konuşulmasma sebeb olmuştur. Hindistanm açtığı dava. Cenubî Afrika Birliği ioinde yerleşen Asyalıların gördüğü muaraeîeye ve bu muamelenin beşer haklarım tanımıyan, ırk, din, Izmir, 15 (Telefonla) Amerikan renk vesair ayrılıklan beşer hakların donanmasuun Izmiri ziyareti on gün idan mahrum edilmek için vesile sa çinde vaki olacaktır. Geliş tarihi henüz yan mahiyetine aiddi. Hindistanm tam Izmirdeki alâkadarlara tebliğ edilmemiş bn davayı açmıs olduğu sırada, Cennbî olmakla beraber filonun 23 kasım cuAfrika Biriiğinin diğer bir ülkenin va martesi sabahı geleteği ve 27 kasımda siliğini istemeH, onun bu va7İfeyi ü Izmirden Marmarise gideceği tahmin zerine almağa lâyık olup olmadığı hak edilmektedir. Gelecek gemiler şunlarkmde eözler söj Henmcsine sebeb ol dır: 10.000 tonluk Fargos kruvazörü (Amus, ve Cemıbî Afrikayı temsil eden merikanın Akdeniz filosu komutam AMare»al Smuts da, bu gibi tarizlere miı;al Mirley bu gemi ile gelecektir) Iştbak edenlere karşı söz söylemek 27,000 tonluk Randolph uçak gemisi, Ihtiyacını hissctmişse de bu sözler, geri sayılan mllletlerin idaresinde tutulan hareket tarzının, Birlesmis Milletler Anayasasunn hükümlerine ve gayelerine uygun olmaktan çok nzak olduğunu vnzuhla belirtmistir. par« olmadığını ve Ankara, 15 (Telebu fiat tizerinden fonla) Bugür satış yapılmifsa koFeridun Fikri Dümisyon arkadaşlanfünselin başkanlığmlngiltere, hudud meaenm bu meael* üzeda toplanan Mecrind« durmalannı isliste Tekel Idaresin leleri hakkında yapıtedi. de yapılan soruşturlacak müzakerelere dair maya dair komisyoE Müteak>b«n b* tarafından veril»n «işilik soruşturma ltalyaya bir nota verdi rapor üzerinde göfeomisyonu »özcüsü rüşmelere devam eFaik Barutcu açıkLondra 10 (BB.C.) NewYorktan dilmıştır. Bu kont lamalarda bulunduk biidiriliyor: dzerlnde söz elan tan aonra raporun Dortlerin bııgun de Trieste meselesi Cemil Earlas: «Bu Meclis soruşturması hakkındaki müzîtker€İerin« devam edeiş, Türk'yenin siyaiçin Adalet ve Ana cekleri anlaşümaVtadır. Umumî tetâksî hayatrnda. nadıı yasa koraisyon'arın. kiye göre dunkft njÜ7.akereler, gec<n gorü^en hâdisele* den dan 1turu1we>fc > B ^ haftaya »isbeÖ» tfaha fazla ümld veriei lıği esnasmda, bira fahrikannda blr oiridır. Eski Bakan ma komisyona gön mahij ettedir. tetkik »ırasınd» arkadaşın bu işten derilmesi ve icabın Arkası Sa. 3, Sü. J ( « ş ş alnı açık çıkacağına inantyoruz> da müddetin uzatılması kaydile karma dedi. komisyonunun işini üç ayda bitirmesi. Söz alan Fahri Kurtuluş, fabrika ah bu komisyonun veya teskil edeceği tâmındaki 300 bin liranm hiç de çok blr Arka*\ Sa. 3, Sü. 2 de CeSâl Bayar ve Adnan Menderes Ingiliz Dıs Isleri Bakanı Mr. Bevin hugün karar verilmesi muhtemel Haşmetin avukatı dün gece saat 24 e kadar Boluya gelmiş değildi, gelmezse Haşmet yalnız başına müdafaasını yapacak Bolu, 15 (Telefonla) Mahkemenin yarınki oturumunda Ankara cinayeünin faili olarak müdahll avukat Hâmid Şevket İnce ve Bolu Savcısı Zahid Tor taraflarmdan idamı taleb olunan Haş Adnan Menderes, Milâslilara bir hitabede bulundu ve milİî birlikten bahsetti İzmire gelecek Amerikan filosu 6200 tonluk Parley torpido muhribi, filedaki zabitan V mürettebat sayısı ' 1629 dur. Amerikan filosu gelişinde şehri s«f lâmhyacak ve kendisine mukabele edilecek, filo mendirek dışında demirli yecektir. Filo komutanı karaya çıkarak Valiyi, komutanı, Belediye Başkanmı ziyaret «decek, az sonra bu ziyaret'er gemide iade olunacaktır. Gelişi takib ed«n akşam filo şerefii)e> bir kokteyl Arlum Sa. 3, Sü. 7 de Yunan Başbakanı Çaldaris Filonun 23 kasım cumartesi sabahı geleceği anlaşılıyor, şehirde hazırlık yapılıyor Izmir 15 (Telefonla) Celâl Bayar ve Adnan Menderes bugün Muğladan Milâsa gitmişlerdir. Yolda, yanmış ormanlan gören Celâl Bayar: «Yank! Değil bir hafta, 48 saat ilerisini dahi göremiyenlerin aldığı kararlar ormanlan» mızı ne hale geürmiş!> demiştir. Milâsta büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Celâl Bayar bir kahveye gir« miş. Milâshlara sadece teşekküre geldiğini bildirmiştir. Bundan sonra eö» alan Adnan Menderes ezcümle demiş» ür ki: met Orbayın aVukatı Feridun Söğüdlü< Demokrat Partinin bu memleketgil müdafaasını yapacaktır. Fakat bu ge Arkast S. 3, Sü. 3 te ce> saat 24 e kadar Haşmetm avukatı Feridun Söğiidlügil, Boluya gelmls deSa. 3. Sü. 2 de (Anadolu, demokrasinin en eski vatanıdır» Adanadaki hafriyatta tarihin muhtelif devirlerine aid on altı kat meydana çıkaran arkeoloji âlimi böyle diyor Ankara 15 (Telefonla) Liverpool Universitesi profesörlerinden John Garetang, dün ğeceki Torosla, asistanlarile birlikte Mersine hareket etti. Dünyaca tanınmış bir bilgin olan Garstang'm, bu seferki seyahati, bütün dünya arkeoloji âlemi tarafındaa büyük bir ilgi ile takib edilmektedir. Profesör, tekrar, Mersin civarmdaki Yumııktepeye gitmektedir. Şimdi yetmiş yaşında olan bu meşhur büginin, tam kurk yıllık çalışmalarmı taclandıran Yumuktepe höyü Arkan Sa. 3, Sü. S te Mr. John Garstang Adana Cezaevinde yeni bir hâdise Yımanistanda son durum «Asilerin ricatlerini Yugoslav kıi'aları setrefmişlerdir» Mahkumlar alınan tedbirleri protesto için hep bir ağızdan feryada basladılar, halk cezaevi önüne toplandı Adana, 15 (Telefonla) Hapisan» duvarını deierek kaçan mahkumlardan olup, Osmaniye ile Toprakkale arasında jandarmalar tarafından yakalanan, adam öldürmekten beş seneye hükümlü Mustafa Oğuz da bugün şehnmiz» getirÜmijtir. Bu suretl« yakalananlaru» tayası virmiyi bulmuştur. DiğeT dokus firarinin takıbine devam edilmektedir. Bugün öğleden sonra Cezaevinde yeni bir hâdise daha olmuştur. Firar hâdi sesi günündenberi idarî bir tedbir oîarak Cezaevin« yemek ve çamaşır fM şeyler sokuîmamaktaydı. Biı yüzden çektikleri sıkıntıyı çarşamba günü Ağırctta mahkemesinde cereyan eden Arkas\ Sa. 3. Sü. 4 U Hatta Mareşal Smuts'ın sözlerinden Atina 15 (a.a.) Yunan Harbiye anlaşüdığına göre, bir takım tilkelerin müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı, vasiliğini deruhde etmekten maksad, Yugoslav hududu civaruıda bir kasageri milletleTİ yetistirmek ve ilerletmek bada asilerle hükumet kuv\'etleri aradeğU, âdeta ganlmet koparmak ve bu smda vukua gelen çarpısmalar üzerinde mllletlerl ististnar etmektir. Esasen Cetahkikat yapmak maksadıle bugün Manubl Afrîka Birliği. Birlesmis MiUetler kedonyaya hareket etmişlerdir. Kurulunun fiyelerinden biri olduğu B B.C. muhabirinin bildirdiğine g5halde doğrudan doğruya kendi tebaası re, bu hâdise, şimdıye kadar vukua olan insanlara karşı, bn »lyaseti tat i gelen hudud hâdiselerinin en kanlısı olbik etmekte ve Uci milyon A\Tupalının muştur. Bu muhabire göre. eğer bu hürefahı için sekiz milyon yerli ve Asyacuma Yugoslavyanın iştiraki teeyyüd bmn gücünii ve hürriyetini istismar etnıektedir. ederse, Yunan hükumeti, âsılere Yunanistanm kuzey komşuları tarafmdan Şayanı dikkat blr nokta da Mareşal yapılan yardım hakkında elindekı biiSmuts'ıa davacı olan Hindistan tem Arkas\ Sa. 3. Sü. 5 te silcisine cevab verdiği snada, Cenub! Afrika Birliği içinde yaşayan geri unsurlann, yaşayışı ifibarile Hindistanda raşayan geri nnsurlardan çok lyi blr durumda oMuklannı söyleyerek mııfcabelede bulunmasıdır. Hindistanda geri unsnrlar bulunabllir. Çünkü Hindistan, henüz istiklâline kavuşan ve muka^lderatmı henüz ele alan bir memlekettir. Fakat Mareşal Smuts'ın bu. geri saydığı millet, ikinci Dünya Harbinde lıer cephede dövüşmiis ve Müttefiklerin zaferine en bü.\ük ölVali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, çüde hizmet etmiş, bir çok cepheleriı, gazetecilerle aylık toplantısını dün vimesuliyctini tek başına sırtlannu?. lâyette yapmışür. Vali, Şehir Meclisinhattâ bütün Afrikanın Mıhver istılâ^ıce kabul edilen Belediye ve Vilâyet bütna ueramasma o karşı gelmişür. Milletlcraıası Çalışına Konferansında Türk heyeti çesi hakkında izahat vermiş ve bilhassa Hulâsa, bu yoldaki bütün konuşma Kanadada Montreal'de toplanan ve kâtibi Mukaddem Osmay ile iş verenler halk dileklerini yerine getirmek jzere ve münakaşalârm oıtaya çıkardığı bir 19 eylulden 10 ekime kadar devam e delegesi Hilmi Natlî Barlo, işçiler mü büyük işlerden ayrılan para ile ufak hakikat, Birlesmis Millctler içinde de den mıllet'.trarası Çalışma Konfeaan messili Hüseyin Meray ve hükumet de sokakların tamir edileceğini, bunlarm ve ban üyelcrin. üye olmak »aıtlarıtM ta sına iştirak eden heyetimiz, uçakla A legesi Ayet Sayardan mürekkeb olan asılacak lâmba yerlerinin kaymakamlamamile haiz olmaktan uzak buhtndıık merikadan dönmüştur. Türk heyeti, konferansta çok iyi kar rın ba'jkanlığında teşkil edilecek komisUn, ve bu şartları tekemmül ettirmeğe Çalışma Bakanlığı müsteşarı profe şılanmıştır. Heyetimiz azasından iş ve yonlar tarafından tesbit olunacağım söy*** sör doktor Avni Goktürkun başkanlı renler mümesslli fabrikator Hilmi Na lemiştir. Okul binaları inşaatı için bu Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te bulunan ve konferana daimî Türk Arfoun Sa S, Sü. 4 te Kanada çahşmakonferansına giden heyetimiz döndü Türk heyeti konferansta çok iyi bir şekilde karşılandı, delegeler verilen kararları anlatıyorlar Mrs. Garstang Demokrat Partinin Beyoğlu ilçc kongresi dün çok gürültülü oldu Kongre reisi Fuad Köprülü ile aralarında çıkan noktai nazar farkı yüzünden 26 delegeden 12 si toplantıyı terkettiler Şehirde bu setıe yapılacak isler Valinin gazetecilerle dünkü hasbıhali Demokrat Pattuun dünkü Bejoğlu ilçe kongresinden bir görünüş Yazıst 3 üncü sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog