Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

r B AL E MÜSABAKALARI 17 kezım pazar saat 17 de İstiyenler bu güzel müsabakaları ufak bir duhuliye karşıhğında takib edebileceklerdir. Yerlerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz. Telefon: 23340. EMİNÖNÜ HALKEVİ 23 üncü yıl Sayı: 7989 mhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai re mektub adred: Cumhurlyet, Istanbul Posta kutuau: fetanbuJ No 240 Teleionlar: Umuml Santral Nıimaraa: 8429S. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. Toldt. Anatomi At terim ve ingilizce zm 2 büyük cild, 1000 sahifı 1505 renkli resim Az mlktarda gelmlşör.* MAZLUM KİTABEff** Cuma 15 Kasım 1946 Postane Cadded, 16 TSTANFÜT Ankarada ingilizlerie yapılan iktisadf temaslar Hükumetin 7 eylul kararları ittifakla tasvib edildi Müzakereler pahalılık mevzuu üzerinde cereyan etti, bir çokmekanizmasımn teşkilâtlandırılması olacaktır. Her iki taraf milletvekilleri konuştular, Başbakan, Maliye, Ekonomi, Ticaret da buna hemen baslamayı kararlaştırmışlardsr,, diyor ve Ulastırma Bakaniarı izahat verdiler İngiliz maliyecisi: u .H.P.Neclis gunsıırenmuza Mr. Sommervîlle Smith, dün Londraya dönerken alınan ilk netîceleri anlattı Bundan sonraki adım, mübadele IVetice artilerimizin goze çarpan başlıca hatalan etrafmda üç gün arka arka\a bıırada belaberce konuştuk. Ele aldığımız mevzular, (üphesiz partilerimizin bütün hatalarııu kavramağa yetecek kadar geniş dcğildi. Sosyal bünyemizi yakmdan ılfilendirejn bu davayı mümkiin mertebe derinleştirebilmek zamana muhtacdır. Bu itibarla çaresiz biraz sahhta kaldık. Zaten çok yeni sayılan demokratik hamlemiz karşısında siyasî partılerimizin kendilerine çizdiklcri yol da heniiz keSİn olarak belirmjş değildir. Mîllî hajatıBuza belki asırlarca sttrecek brr istikaınet vermesini beklediğimiz bir rejim hakkında, aradan ancak bir yıl ya geçKral Faruk, Mısır Meclisinde miş ya geçmemisken, gazete sütuniarmda münakaşaya kalkısınayı erken bulan. lar da olabiiir. Fakat ne yaparsınız ki, Hararetle karşılanan bu rejim, jaşadığn müddotçe knrvetini Demokrat Parti lideri partilerden alacakhr. Partiler ise ne kadar az kusurlu olurlarsa rejim ve dolabir hitabe irad ettr yı«île millî varbjhmıza o kadar fszla femır 14 (Telefonıa) Celil Bayar hizmet edebilirler. Biz, sathî de olsa, eöze çarpan hatalara burada dokunmakln ve Adnan Menderes, Demokrat Parti 5}i ettiğimize inanıyoroz. Hatalan düAydın muteçebbis heyeti yanlarında olreltmek, yahud hatalar üzerinde ısrar duğu halde bu sabah Aydmdan MuğCtmek partilerin bileceği iştir. Atina 14 (a.a.) ve (AJP.) Yunan met kuvvetlerine mensub iki birliğin laya hareket etmişlerdir. Çinede cadDemokrat Parti memlekette umdugun hükumeti şimal bölgelerde cereyan et ağır iayıblara uğradığı teyid edilmek deleri dolduran halkın ısran üzerine dan fazla al|ka gördü ise. bunu. kendi mekte olan çarpışmalar karşısmda en tedir. Celâl Bayar otomobilden inmiş ve DP. varlığına değil, karşı partinin zâflarma dişelenmekte, çünkü çarpışmalar hakik! Oğrenildiğine göre, Yunanistandaki binası önünde toplanan binlerce ÇineKahire 15 (Mısrr radyosu) Kral bütün kalbile selSmlamıştır. Bu zîyaret \e halk arasındaki demokrasi hasretine bir harb mahıyeti almakta<3ır. Ingiliz askerî heyeti ş«fi General Row liye kısa bir hitabede bulunmuştur. Faruk Hazretleri bugün millî meclisi strasmda görduklerim, Mısırın Türkiborclu olduğunu unutmamali, bir an önİki gün önce, Yugoslav sınırınm 6 mil lins, Yunan Kıırmıy Başkanı Genral Muğlaya varıldığı zaman şehirli ve yeye karşı ruhunda yaşattığı dostluk ve ce müphemiyetten kurtulup sahici bir kuzeybatısma düşen dağlık mıntakada, Spilotopulos ile göruştükten sonra, İn köylu beş bine yakın halkın üç saat açmıştır. Açış nutkunu Başbakan Sıtkı Paşanuı okuması ieab ettiği halde kendi'îi kardeşbğin tıpkısını yaşatmakta ıdi.» T parti hüvijetine kavuşma çarelcrine 1000 kişi tahmin edilen bir çete ile vu giliz Kuv\ eJ;leri Komutanı General tenberi Celâl Bayarı beklediği anîaşılBu sözler Mısır milletvekilleri tarafınnin sıhhî ârızaları yüzünden Dış Işleri bakmabdır. Böyle bir fırsat kolay kolay kubulan çarpışmalar sırasmda, hüku Arkası S 3, Sil. 3 te mıştır. Coşkun tezahüratla karşılanan Bakanı Abdulhadi Paşa okumuştur. Bır dan hararetle alkışlanmıştır. ele geçemez. Yurdumuzda vatandasın Celâl Bayar D.P. bınasma kadar hslk saat kadar devam eden nutuk, Mısırın iç Kral' Farukun açış nutkunda İngilte I Mr. Sommernlle Smilh doğrudan doğruya devlet idaresine kaarasında yürümüş, Muğlahlarm DP.ye ve dış bütün meselelerinl bahis mevzuu Mısır görüşmeleri ve Sudan meselesi en • rısması hürriyeti iyiden iyiye yerlestikkarşı derin alâkalarmı, Meclise kıymetli etmiştir. mühim yeri tutmakta idi. Kral, üç beş çe, halk, partilerden yalnız prensip ve % milletvekillerini göndermekle gösterdikNutukta Kral HazreÜerlnin Türkiyeyi ay içinde bütün Kahire, ve bütün delprogram arayacak, bunlann çerceveledilermi bildiren bir hitbede bulunarak ziyaretine aid olan şu sözler de vardır: tanın boşaltılmış olacağını ve boşaltma ği blr ülküye bağlanmak isriyecektir. teşekkür etmiştir. Adnan Menderes de, Türkiyeye yaptığtm gayrlresmî ziyaret şlerinin devam edeceğini anlatmış, bilMürerred hak ve hfirriyet mefhumları, Arkası Sa. 3, Sü. 2 de çok iyi karşılanmış ve Türk milleti beni Arkası Sa. 3. Sü. 4 te medenî blr cemiyet içlnde artık vanlması gereken birer hedef olmaktan çıkmıslar, çoktan hayata girerek gerçekleşmi?lerdir. Bugün medenl milletlerin partilerden beklediği hizmet, bayraktarlığını yaptıklan muayyen sosyal ve ekonoHalk Partisi, konferans mik bir nlzamı cemiyet menfaatine en verecekler listesinden bazı ııjgun blr sekilde yürütmektir. Parti isimleri çıkannca Edebiyat kavgalannın temeli her yerde buna daşubesi başkan ve azalan yanıyor. Şimdiye kadar Halk Partisinin Konservatuar bütçesinîn müzakeresi sırasında alaturka ve ala. I altı okunu biraz etraflıca izah etmekten istifa ettiler franga musiki bahisleri canlan dınldı, hararetli 3Ö2İer söylendi I Askerî muharrir diyor ki: «Türkiyenin baska bir sey yapmıyan bizim Demokratlar, hazır vakit varken önlerinde kenEminönü Halkevi DilEdebiyat şubesi yaptığı yardım harbe girmek yolunda Şehir Meclisi dün ilk toplantısmı öğ medığini söyliyerek tesisler müdürluğüdilerini bekliyen hareket prensiplerini leden «wel yapmışto. Sağlık bütçesi nün lâğvını istemiştir. Vali burasının başkanı ve iki idare heyeti azası dun büyük bir adım addedilmelidir.» bulmalı. ona göre faaliyet programlarmı nin müzakeresinde Cemil Topuzlu Istan gelecekte büyük gejir kaynağı olacağım, istifa etmişlerdir. Buna sebeb, her yıl çizmelidirler. Demagoji yapmak, sefaleti bul hastanelerindeki hastalaruı yarısm bu sene de mevcuduna Uâveten sekizer DilEdbeiyat şubesi tarafından tertib onliyeceğiz, memleketi cennete çevirece Londra 14 (a.a.) 1943 şubat ayı lle «Leros'un azlmle mudafaası ve kaydan fazlasuu diğer vilâyetler halkı teş yüz odalı dört kabine yerinin inşa edi edilen <Serbest konferanslar> liste^inın, ğiz demek kolaydır. Sıkıntıdan cam ya 1944 ocak ayı arasındaki devrede Orta bedilmeri herkesin bildiği şeylerden ve bu yıl C.H.P. Istanbul H kurulu tarakil ettiği cihetle buralardan da nakdî leceğini belirtmişttr. nan bir çok vatandaslar bu tatlı sözlerin Doğuda yapılan harekâtı gözden geçiren bugün hatırlatılması lüzumsuzdur. Bu Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası So. 4, Sü. 6 da [ yardım istenümesini, Burhan Felek de Suad Hayri Ürgüblii nyandırdığı hayal arkasından bir müd Times'in askert muharriri, bilhassa, gün herkesçe daha az bilmen şey, bu hastanelerdeki fakülte ve belediye aydet koşabilir. Gtiç olan sefaleti nasıl ön Italyanm teslim olmasından sonra 12 a adalar, lnglllzlerin elinde bulunduğu sirılıklarının halledilmesini istemişlerdir. liyeceğiz? ıstırablan na<=ıl ve ne derece dayı tutmak için garfedilen gayreti be rada, Mısırdan deniz ve hava yolile, Fen heyeti bütçesinde mesken inşaaye kadar dindireceğiz? bunu açıkça an lirtmekte ve şunları yazmaktadır: Arfaut So 3, SiL 6 da tına geç müsaade çıküğl söylenilmiş, latmak ve halkı inandırarak onun reyuıi makam, bunun en çok on bej günde inkazanmakür. Iktidar bir çok insanların tacı için tertibat alındığını ve keyfiyebasını döndüren bir yerdir. Her partili tin de ilân edildiği cevabuıı vermiştir. vatandaş, her siyaset adamı onu kolayca Faik Güneri mezaTİıklaruı, bilhassa hazmedemez. Aşagıda iken bhr çeşld ağız Meclis, bugün, hakkındaki Eyüb mezarlıklanıun Bİahmı istemiç, kullananlardan nicelerinl biliriz kl oraya Vah", Eyüb mezarhklannm bu sene tesoruşturma komisyonu yükselince bir acayibleşmişler, tepetakmizleneceğinl, iki sene zarfında Eyübİak asağıya düşünceye kadar kendilerine raporunu görüsecek deki bütün türbelerin Bakanlar Kurulu gelememişlerdir. Yuvarlandıktan sonra kararile tamir ve Eİahı mukarrer oldukendine gelmek neye yarar? Memleket Ankara 14 (Telefonla) Büyük Mil ğunu söylemiştir. menfaati bakımmdan her politikacı aşalet Meclisi yann (bugün) saat 15 te Cemil Topuzlu Florya tesisleri teşklğıda nasıl göriinüyorsa yukarıda da öyle toplanacaktır. Bu toplanhda eski Tekel lâfana 85 bın lira masraf parası verilkalmalıdir kl, yaptıçı ve yanacağı Mere Bakanı Suad Hayri Ürgüplü hakkrnda mesine itiraz etmiş. Hamdi Rasim buraıriUetin gfiveni olsnn. tnsaflı olmak, açılan soruşturma dolayısile kurulan beş dan Belediyenin nakdî istifade temin etIçinde yaşadığımız şartian düsfinerek kişilik .komisyonun sözcüsü hahlarda imkânlan îmkânsızlıklardan ayırd etmek bulunacak ve bundan sonra mazbata de Demokrat Partiye düşen bir vazifereye konacaktrr. dir Madde saymaksızın, mucîb sebebler Heri sfirmeksizin nluorta yapılan tenLondra 14 («.a.) Korfu tenalmda kidler zamanla halkta bıkkmlık uyandınr. netice iribarile muhalefet bir kurn mayin tarama ameliyesi bttmişttr. Hangi memlekette imal edildiklerini anlagiirültüden ibaret kabr. mak üaere alakonulan mayinlerin mu ' Vesayet ve veto meselesi Halk Parüsi de halka daha riyade ayenesinln neticesl henüz Londrada blyaklasmak, halkı daha iyi anlamak lü lınmemektedlr. görüşüldü, Mareşal Smuts Tumrna artık inanmabdır. Her isi şefe İngiliz hükumetlnin Tlrana Tereoegi dinlendi bır^mak. her isi şeften beklemek devri notanın şekli, Akdeniz Ingihz donanar^k sona ermelidir. Kolay bir başan ması komutanı tarafından Amirallığa NewYork 14 (Radyo) Birleşmiş hıetodu olarak «hoşa gitsin» diye sağa verilecek rapora bağlıdır. Bir Demokrat milletvekili, milletlerin .siyasi ^omitesl bu akşam sola dümen cevirmekten va/çeçilmelidir. meselesini konuşmuş Siyasl çevrelerin tekrar ettiklenne Dinarda yapılan usulsüzlük veto hakkının ilga edılmesinive Meksika Gerçek inkılâbcılar, bugün icin ror şart göre, miUetlerarası mahlyeti hal« olan veto lstemiştir. lar yaratsa bile inandıklan davaya bag bu kanalda tngiilz gemilerile mayln taleri sayarak izahat istiyor Mareşal Smuts'ın iddialan larnr ve onun doğurduğu güçlüklere rama ameliyesi yerinde bir İştir v« bu NewYork 14 (Badyo) Birleşmls katlanırlar. Mcsele davayı ortaya at Insanl ^tızlfe tngıltereye Mütteflkler taAnkara 14 (Telefonla) Afyonun Mületler bugün Mareşal Smuts'ın batı makta ve haHn buna inandırmaktadrr. rafından verllmiştlr. Demokrat milletvekili Ahmed Veziroğguney Afrikayı idare etmek lehinde Ileri Halkçılığımınn ve devletciliğimizin sılu bugün BMM. Başkanlığma sözlü bir Amavudluğun ikinci protestosu sürdugü iddialan dinlemiştir. Mareşal nırlarını parü mutlaka bir an önce tasoru taki'iri vermiîtir. Ahmed Veziroğlu Belgrad 14 a.a.) Yugoslav Haberleı Sınuts. bu munasebetle Rusyanm, hiç ? yin etmelidlr. Yeni demoUı?tik esaslara ajansı hrildiriyor: orusunda hükumet programındaki sabır sızıltıya meydan vermeden Kuril lahate rağmen Dinar ve havalisinde o\ularak parti içindeki faaliyetin asaArnavudluk karasularmdaki mayinadplarını aldıgını ve ve bu yüzden hıç mekteb parasırun tahsiline devam edilğıdan yukarıya doğru tesir etmesine bn lerin İngiliz tarayıcıları tarafından kal. rMüşteri Kadınların eteklerini alabildigine kısaltıyorsunuz da bir kımsenin Itlraz etmedığinı, buna "A diğini, 4274 sayılı kanun hükümlerine, erkeklerin eteklerini neden uzatıyor&unuz?.. dırılması üzerine hükumet tarafından ı NADİR NADİ mııkabil kuçük brr memleket olan ce Arkatı Sa. 3, Su. 2 de Arkdsı Sa. 3, Sü. S U j Enver Hoca Terzi Tabiî bayun, erkekler araeında etek öpme âdeti vardırj. Arkası So. 3. Stt. 5 M Ankara 14 (a a.) C. H. P Meclis Grupu Başkan vekilliğinden: 1 Büyıik MiHet Meolisinin kasım toplantısına takaddüm eden ilk Parti Grupu İçtimamda hükOmet tarafından bu eylul kararlarının esasJarile şimdiye kadar gelişen tatbikatı üzerinde gayet esaslı tenkidler, incclemeler yâpılması v« miltovekili arkadaşlarm duygularım sçıklamaları v« bu suretle hükumetin geniş izahat venr.esine imkân verümesi teklif edilmiş ve bu konu, Grupun 12,11/1946 salı günkü toplantısının gündemine alınmıştır. 2 Üç gün devam eden komışmalar 7 eylul ka rarlarile bunlarm tatbikatı ve pahahlık mevzuu Bzerinde toplanmiş ve söz alan bir çok milletvekilleri bu kararların esaslarile bu kararlarm memleketin geniş bölgelerindeki tesirleirinl ve görüşlerini açıklamışlardır. Müzakerelerin ve Baş'bakan ile Maliye, Ekonomi, Ticaret ve Ulastırma Bakanlarımn geniç izahlan «onunda hükumetle Parti Grupunun işbu kararlarm esaslan ve tatbikleri üzerinde tam bîr uygunluk halinde bulunduğu görülmüş ve neticede hükumetin isteği veçhile hükumet tedbirlerinin mevcudıın oybirliğile tasvibine karar verilmiştir. I Yunanistanda dıırum endişe verici Bayar Muglada Ankara 14 Blr möddettenbert şehrlmted* butunan tanınmıa tnglliz maliy* uzmanlarmdaa Mr. Bommervllla Smith, bugün uçakla Londray» hareket etmiştir. Hareketinden önce Mr. 8mith şu demeçt* bulunmuştur: « Londrada, tngillz mallyeslnra, Tilrklyenln de dahü olduğu memlekot• l?rle mall münasebetlerden mes"ul olan j bir şubenln başında bulunuyorum. Türj kıye hükumeti tarafından eylulde yapıI lan para devalüasyonu, va^yete yeni blr unsur llâve ettl. Benim, Türk hükumeti Bakanlarile, bilhassa Maliye ve Ziraa* Bakanlarüe 10 sene evvelne dayanaa şahsi dostlugum vardır. Bundan dolayı, benim Ankaraya gelıp yeni vaayetten istlfade ederek ticari münasebetlert e« hemmiyetll ölçüde arttırmak içln dostiarımla muzakerelerde bulunmam tabü ldi. Ziyaretimln neticelertne gellnoe, hemen söyliyebilirim kl, aldığımıa sonuçlar tatmin edıcıdir. Bir seneden'oert Arkası Sa 3, Sü 2 4e Çeteriter bir kasabayı ele gedrdiîer, geniş ötçnde şiddetli çarpışmalar oluyor Türk Mısır dostluğu Dün Millî Meclisi' açan Kral Faruk? , Türkiyeyi ziyaretinden de bahsetti ve bu sözler hararetle alkışlandı Türkiyeniıt harbde İngiüzlere yardımları Times? Ege adalarındaki harekâtta Türkiyenin oynadığı rolü tebarüz ettiriyor Şehir Meclisi dün bütçeyi kabul ederek dağıldı HalkevinfEe bir hâdise Korfu Boğazındaki mayinler meselesi Eshi Tefref Bakam Tarama ameliyesi bitti, mayinleritı hangi memlekette yapıldığı araştırılıyor Arnavudluğun gönderdiği ikinci protesto Birleşmiş Mecliste yeni bir sual takriri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog