Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

r Albayrak Pirinç ve Hububal UNLARI BAHARATI Yüksek cins, saf, temîz ve sıhhl ambalâjlarda. Bakkalımzdan İsteyiniz. TOPTAN SATIŞLARDA TENZİLÂT Deposu: Tahmis caddesi 74 Telefon: 20947 Telgraf: ALBAYRAK İ S TA N B U L 23 Uncü yıl Sayı: 7988 mhuriyet KURUCUSU: YUNUS¥îADİ Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yao Işleri: 24299. Matbaa: 24290. Perşembe 14 Kasım 1946 Mecliste Dünkü Mühim Müzakereîer Başbakan Receb Peker ile Maliye anının sual takririne cevabları Sovyetler, Ingilterenin Başbakan Receb Peker \e Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir makamlarında Hükumet 7 eylul kararlarınm faydalı olduğu kanaatinde sabit bulunduğunu bildirdi Başbakan, Maliye Bakanınm izahatmdan sonra: «Demokratlar bu sual takririni istizaha çevirirlerse kabul edeceğiz ve memnun olacağız» dedi, fakat istizah takriri verilmedi notasına cevab verdi notanın muhteviyatını dikkatle lncelemektedlr. Hiç bir açıklamada bulunulmamış olmakla beraber ögTenildiğine göre, Rus notası, İngıliz teklıfinl r«d<letm«lrte<lir. tyi haber alan mahfillere göre, İngıliz D15 İşler! Bakanlıgına tevdl edllen bu Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Partilerin hataları 3 Refik Koraltanın mukabelesi: " Zamanı geldiği vakit istizahta bulunacağız „ Ankara, 13 (Telefonla) Meclis, bugün saat on beşte Fikret Sılayın başkanlığında toplandı. Oturum açıiınca soz alan Gumrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coşkan, gumrük tarifesi kanununun 22 nci maddesini değiştiren kanuna bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısnun karma bir komisyona verilmesini tekîff <rttt/ Bu teklif kabul edıldıkten sonra Eskışehir mılletvekıli Ahmed Oğuzun Türk parasınm dış kıymeti üzerıne hükumetçe slınan son kararın memleketin ticarî, iktısadî ve malî konuları üzerindeki tepkileri hakkmda Başbakanlıktan sözlü sorusu madde madde okundu. Maliye Bakanı sorulara cevab veriyor Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir kursüye gelerek 10 maddeyi ihtiva eden bu ön«Tge hakkında izahlarda bulundu ve sorulara hükumet adma cevab verecegıni WWlftneMe "Soze başladı. Mafiye Bakanı, cevablarm daha vazıh olması için Ahmed Oğuzun sorularını birer birer okuyup birer birer cevab verme yolunu tuttu. • Arkası Sa. 2, Sü. 4 te Ruslar milletlerarası bir konferansm toplantıya çağrılmasî hakkındaki îngiliz teklifini red ve evvelâ Türkiye ile Rusya arasında bir anlaşmaya varılmasında ısrar ediyorlar Londra 13 (a a.) «Afp» Boğazlar meselesinin gorüşulmesi için milletlerarası bir konferansın toplantıya davet ed:!mesıni teklif eden son İngıliz notasının muhtemel olarak cevabım teşkil eden Bogazlar hakkındaki Sovyet notası trugün İngilia Dış tsleri * Bakanllgına elmiştir. İngıliz Dış İşleri Bakanllgı bu ir yıldanberi sesini yüksel,' ten muhalefet karsısında Halk Partisinin müdafaasım iizerlerine alan muharrirler ve hatibler, Bik sık fcir şej4er yatıyor. bir şejler konuşuyorlar. Çok defa sinirlerine hâkim Dİamıyan parti nıüdafaacıları, ilcri geri bir takım fikirler üzerinde dolasırken, tnemlekerin sosyal bünyesile ilgili çeşidli mevzuları aydınlalacak ycrde bir türlii belirsizlikten kurtulamıyor, girişiikleri kalem ve söz mücadelelerinde işi fcuru gürültüye boğmaktan öteye geçemiyorlar. Bu adamlar için demagoji yapıyorlar bile diyemeyiz; çünkü halkı fcazanma hedefini giiden demagojiye kalkışmadan önce bazı iptidaî kaideler bcllemek lâzımdır ki, onlara riayet edilmedikçe halk önünde konuşmak ve demagoji yapmak imkânsızdır. Meselâ halk idaresine hürmet ettiğini gösterinek istiyen bir adam, herseyden evvel tıalka değer verdiğinî, halkı kendinden iistün rurtıığunu acığa vurmak zorundaKayseri milletvekilinîn idare âmirler ve jandar. dır. İster demaçoji japsın, ister yapmamalar tarafından yurddaşlara tazyik yapıldığı Bin, bn basit kaideye uymak, siyaset Japan vatandaşın ilk vazifesidir. Halbuhakkındaki sualine lç Işleri Bakanının cevabları ki bizira parti müdafaacılan na«ıl konujuyorlar? Bir yıldanberi okuduklarımıAnkara 13 (Telefonla) Meclisin H ve duyduklarırmzı hulâsa edecek olureak, işte halkın kulağında yer eden izbugünkü toplantısmda Iç İşleri Bakanı Şükrü Sbkmensüer kürsüye gelerek ler : Bu memleketi biz lcurtardık. Bu Kayseri milletvekili Fikri Apaydının, inemlekete demokrasivi biz getirdik. İs il genel meclisleri seçimi münasebetile, teseydik ebediyen tek parti sistemini idare âmir ve memurlarile jandarma tacebir ve tazyik yaşatırdık. Muhalefet terbiyeli olsun, rafından yurddaşlara lıslu otursun. Nazik nazik tenkidler yap yapıldığı hakkındaki sualine cevablar sın. Bir işde kusur ettiğimize bizi kibar vermiştir. BÖzlerle inandırırlarsa onu biz düzeltiIç İşleri Bakanı seçimlerden söz açriz. Bize hücum ederlerse inadımıza ak mış, seçimlerin normal bir hava içinde Bİni yapanz. Muhalefet fazla ileri git neticelendiğini ve bu seçimde 159 şiInesin, yoksa alimallah partilerini ilga kâyet oldoığunu, bunlardan doksan beederiz. şinin Demokrat Partililer tarafmdan, Imdi, her cümlede «biz» le haşlıyan. bir tanesinin Millî Kalkmma, geri ka»biz» le biten bu konusma tarn, rica anının da bağımsız vatandaşlar taraederim, hangi demokrasi sistemine ııy fmdan ileri sürüldüğünü söylemiş, bü^undur? Çok defa altmda imza bulunan yük seçimde 17 bin küsur sandıktan t u yazılar, halkı bir tarafa bırakınız, 159 şikâyetin oluşu yüzde on gibi bir berhangi bir vatandaşın nıhunu oksıyanetice verdiğine işaret ederek, bunun fcilir, o vatandasta ITalk Partisine karçok az bir şey olduğunu belirtmiştir. Bi zerre kadar bir sempati uyandırabilir ini? Biri çıksa da bu baylara hitaben: Arkasx Sa. 2, Su. 1 de Şukrü Sokmensuer Siz kim oluyorsunuz? Kimin adma Te ne hakla kalabahğm tepesine binip jriiksekten atıyorsunuz? Demokrasi kendinizi milletten ayırıp sizli bizli ikilikler Kjüni kurmak mıdır? Vatanı zatıâlinjz tni kurtardınız? Inönlerinde. Sakaryalarda, Dumlupınarlarda can veren yüz|er, binlerce Mehmedcik, bu şerefli vafcifeyi başarmak için daha önce Halk Partisine yazılmak zorunda mı bırakılAvukat Celâl Yardımcı, son celseye çıkmadan önce Haşmetin mıştı? Yırtık şalvarı, çıplak ayaklarile üzerinin aranmasını istedi, ayrıca tstanbuldaki yazıhanesine gece gündüz denıeyip cepheye kağnılarla mermi yetiştiren Tiirk anası gömleğini gelen iki şüpheli şahıs hakkında da zabıtaya müracaat etti Birtından çıkarıp yaralı erlerimize sargı yapan Türk kızı, bu fedakârlığı, zatıBolu, 13 (Hususî) Reşidin avukatı âlilerinin bir giin Iutfedip meralekete Celâl Yardımcı Istanbula dönmüş budemokrasi hediye edeceğinizi düsünerek lunuyor. Bizzat Celâl Yardımcınm buıni yapıyordu? radan ifade ettiğine göre, avukat, HaşDese acaba bizim müdafaacı baylarm met Orbaydan bir tehdid mektubu alhali nice olurdu? mıştır. Bu mektub Reşide gönderilmişBu konuşma tarzmın bir büyük hata tir. Haşmet, bu mektubunda Celâl nlduğunu ne kadar tekrarlasak azdır. Yardımcıyı tehdid etmekte ve bilhassa Hele «demokrasiyi memlekete biz geşöyle demektedir: tiıdik» gibi uluorta iddialarla halkın «Senin avııkatm beni uçuruma sükarsısma dikilmek. hatadan da beterdir, rüklüyor. Fakat bir gün gelecek, ben nyıbdır. Bu memlekette iki defa meşruti>et ilân edildi. Hcrhalde sanmam ki, bunun h«sabını soracağım ve bu hesab hiç bir defasmda akh başında bir saray Celâl Yardımcıya pek pahahya mal olacaktır.» adamı ortaya çıkıp da; Celâl Yardımcı, bu tehdid mektubuKanunu esasiji padisahımız efendimiz millete lutııf buyııruyorlar. Hadi nun teîirile olacak ki ihtiyath davranbakalım, sessiz, sadasiz otuıun. Fa7İa mağa başlamış, son celsede Hasme) gürültü cderseniz kaldırırız ha! mahkeme huzuruna çıkarılmadan örce Dcmiş olsun. üzerinin aranmasını istemiştir. HaşmeCrlâl Yardımcı ve Hasmet Boi'da NADİR NADÎ tin üzeri aranmış, fakat bir şey bulubundan once iki celse arasında gorüşürlerken Arkas* Sa. 3, Ş3. ? <*e Arfcast Sa, 3, Sü. 4 te Secimlere suale cevab Sof yadaki îngiliz temsilcisi geri almıyor Avam Kamarasında, Bulgaristan hakkındaki müzake. relerde bu memlekette yapılan zorbalıklardan Sofya hükumetinin mes'ul olduğu belirtildi Londra 13 (a.a.) Dün akşam Avam Kamarasında Bulgaristan hakkmda yapılan müzakereîer esnasında söz alan Dış İşleri Bakanlığının parlamento müsteşarı bmbaşı Mayrew, şunları söylemiş. tir : « İngiltere hükumeti Sofyadan aldığı haberlerden memnundur. Bununla beraber yakında Avam Kamarasma Bulgaristandaki temsilcimizin geri almdığnu bildırmek mecburiyetinde kalacağız, fakat bu, temsilcimizin Sofyadaki vazifesini başaramadığı manasmı ifade etmez. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Valinin dedikodulara ve tenkidlere cevabı Lutfi Kırdar, Şehir Meclisinde "îmara çok Mareşal AVılson para sarfediliyor, Belediye istimlâk yolile çok bina yıktırdığı için mesken buhranı 1 9 4 3 te İllffİltere hasıl oluyor,, iddialarına cevab verdi Şehir Meclisi dünkü top ' lar tamir, halâlar inşa edılelantısmd^. tıb sitesi hakkıncek, sihhî imdad heyetlsri ardaki mazbatayı konuşurken tırılacak, sokaklara yeniden evvelce stadyom mahalli o 800 lâmba konacaktır. Ayrıca larak tesbit edilmiş olan Ye^sağhk müesseselerine yardım nfbahçe çayırmm şimdi neolunacaktır. batat bahçesi ittihazile at ko • Bütçenin mucib sebebler şu mahallinin ve bu büyuk f mazbatası okunduktan sonra Mareşal Wilson'un iddialastadm Bayrampaşada yapılVali ve Belediye Reisi imar rına göre Türkiyenin harbe masma itiraz edilmiş, plân bahanesile yapılan dedıkodutetkik edilmek üzere tekrar lara ve parti kongrelerindeki girmemesinin sebebleri Baymdırlık Encümenine gönhücumlara oevaben beyanatta derilmiştir. Bu münasebetle Londra 13 (AP.) Orta DoğudaH Kndar bulunmuş, bunu müteakıb makamdan yapılan bu güzel , bütçenin fasıl. fasıl müzake İngilız kuvvetlerine 16 şubat 1943 ten 8 plânların ne suretle tatbik mevkiine resine geçilmiştir. Meclis, bugün son ocak 1944 tarıhine kadar kumanda etkonulacağı sorulmuştur. Vali, şimdiki toplantısinı yapacaktır. tniş olan Mareşal Lord Wilson, bu akhald« plânların şehircilik uzmanma şam, bu devreye aid harekât hakkmda Valinin beyanatı yaptırılmakta ve Meclisin tasdikına arDoktor Lutfi Kırdar beyanatında ez resmî raporunu yaymlamıştır: zedilmekte olduğunu, bunlarm tatbıkı Mareşalın ileri sürdüğüne göre, Türişini, genış zamanda hükumetin ele ala cümle demiştir ki: < Sayın arkadaşlar, 1947 şehir büt kiyeyi 1943 yılında Müttefikler safmcağmda şüphe edilemiyeceğini söylemiş Arkas\ S. 3, Sü. 3 te tir. So. 2, Sü. 1 de ile yapılan müzakereîer Hasmet, Residin avukatına tehdid mektubu yolladı I Adnan Menderes bunlara kısa cevabnıyorlar, tutulanlar muhakeme lar vermiştir. Celâl Bayarve Adnan edilip ceza gördüler Menderes Sökede olduğu gibi bundan Eonra tığradıkları sekiz kdyde davul Adana 13 (Telefonla) Pazar sazurnalar ve büyük tezahüratla kar«ılaş . bahı Cezaevinden kaçtıktan sonra yakamıslardır. lar.an 14 mahkum hakkındaki tahkikat ! Celâl Bayar, Değirmencikte beş yüz evrakı ikmal edilmiş, bugün öğleden Uhami Ferk mahkeme huzurunda 'dsiden fazla halkın topîandığı oir sonra muhakemelerine başlanmıştır. krhvehanede bevanatta bulunmu% işgal Evvelkı gun tevkif edilen Devlet D««Ege* vapurunda altm kaçırmağa teSaat 14 te başlayan muhakemede zamanlaımdan bahsetmiş; «memleketi suçlulara nasıl kaçtıkları soruldu. şebbüs hâdisesine aıd muhakemeye; nizyolları Umum müdürlüğü eski Başmizde yapacağımız daha pek çok işler Bunlardan bir tanesi müstesna, diğer dün akşam, îstanbul Mülî Korunma acentası ilhami Perkle vekili avukat Arkası 5. 3, Şü, 3 te ^ •Uunci tpplu mahkemesinoe başlanmıştır. •<•* r" Arkası §,. 3, Şü. 3 te On beş dakikalik bir tatilden sonra masraf bütçesinîn müzakeresine geçilmiş, bütçenin mucib sebebler mazbatası okunmuştur. Muhasebeci mazbatayı açıklamıştu, 27.835,475 lira olarak tesbıt edılen bir bütçeden 9,662.913 lira maaş ve ücretlere 1,444.062 lira yardımlara, D. P. Başkanı, Değirmencikte 2,366,891 lira muhtelif kammî hisselere beyanatta bulunurken bir tevzi edildıği ve geriye <Jaimi masraflara karşılık olarak 9.379,101 lira kaldığı, ohâdise oldu lanğaüstü masraflara da 4 982.508 lira ayrıldığı görülmektedır. Halk dilekleriîzmir 13 (Telefonla) Celâl Bayar ne ön plânda 2 250,000 lira gibi mühim ve Adnan Menderes bugün Sökeye git bir miktar ayrümıştır. Bununla sokakmişler ve halkı dinlemişlerdir. Celâl Bayar Sökede: «Derdi bu kadar bol bir memlekette ilk defa karşılaşıyorum» demi^tir. Parti mensubları, bilhassa Sökeye bağlı bütün köylerm, ağalarm pençesi altmda yaşadığından, toprak kanununun tatbik edilmemesmden. ağaların elinde bir köle gibi yasadıklarından, koskoca Söke ova. sınm beş kişinin elinde olduğundan, Demokrat Parti mensublarma yapılan hak Bizhklardan, mekteb inşaatı meselelerinden, vergilerden, pahalılıktan ve yol Adanada hapisaneden kaçan suzluktan şikâyet etmişlerdir. mahkumlar birer birer yakala Celâl Bayarın Egede tetkikleri ((Ege)) dekî kaçakçılık hâdisesimn muhakemesi Nahkeme dün İlhami Perki sorguya çekti ve serbest bırakma isteğini reddetti Hapisane firarilerinin muhaketnesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog