Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

B A L E MÜSABAKALARI 17 kazım pazar saat 17 de Irtiytnler bu güzel müsabakalan ufak Wr duhuliye karçılığmda taMb edebil*oeklerdir. Yerlerinizi şlmdiden ayırt»bllirsiniz. Telefon: 23340. r James Hilton Hikmet Hikây GAİ UFUK Sinemasım merakla poman bwıl ^ gok beğenllen krtabıdifc 100 ş EM1NÖNÜ HALKEV1 23 ttncfl yıl Sayı: 7987 Hükumete son kararlar için sorulan sualler C. H. P. Meclis Grupu toplantısı dün geç vakte kadar sürdü, bu sabah da devam edecek Hiikumet, bugün Nediste ayni mevzu etrafmda Demokrat Partinitt sual takririne de cevab verecek Partilerm hataları aa boğazdan gelir derler; doğru sozdür. Halk Partisinin başlıca fcuvuru nedir? diye bugün kbn« baş vursanız ilkağızda •Ize hayat pahalılığmdan, bir türlü dücene konamıyan ekonomîk vaziyetimizden şlkâyet edecekttr. Altı yıldanberl, Halk Fartisi hükumetlerinin, iktisad ala. Binda mütemadiyen çıkmazlar içinde doTastıklan, adete blrbirlerini aratırca«na, hata fistüne hata işledikleri göriilüyor. İkinci Cihan Harbi başladığı zaman «harb şartlanna uymak zarureti» diye bir tabir ortaya atılmıştı. Tam altı yıl çalıştığımız halde bu şartlara biz nedense bir turlii uyamadık. Paramınn fcıymeti düstükçe düştti, geçim indeksleri yükseldikçc yükseldi. Yaşamak için eamrf olan baçbca yiyecek ve giyecek maddelcrini olsun fakir halka temin edemediV. Karaborsa bütün fiatlara hâJrim cirtu. Cepl'pkıde top sesleri keslldiçi zaman fciz hâlâ nPMİ edrp de harb ekonomisine nracağı» diye düsünüj orduk. Dcrken birdenbire ileri demokTasiye geçeceğiz, dendi, acele secimlere karar verildi. Fafcat ba seçiraieri büyük bir dirayetle idare ederek Halk Parti>iine mııarzam bir xa ler kazandıran Saracnğlıı hükumeti nedensp çekildi. Evet. Halk Partisi. öleki demokrat memleketlerin hiç birinde eşine raslanmadık bir zafer kazanmıstt una halkın part'den pek memnun jröriinmedieine de nvnca kanaat getiriimisti. Hoşnudsuzlujjun sebcblerini ekonomîk sıkmtılara yoran Peker hükumetî birdenbire rota deği^tirerek, sanki baska bir partinin hiiftumeti imU gibi, eski hükumetinkile taban tabana nd bir takim cesaretli kararlar aldı ve bunlan «cMe tatbika koyuldu. K U R U C U S U î t U N U S NADİ relgrai ve mektub adtcsl: Cumburlyet, tstanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlan Umuml Santral Numaran: 24296. Yaa İjlerl: 24299. Matbaa: 24290. Çarşamba 13 Kasıra 1946 AHMED HALİD Kitaberİ V.. Orduda nakd alınmasından vazgeçildi Hükumet bu usulün büsbütün ilgası için Meclise bir tasarı yolluyor Ankara 12 (a.a.) Orduoa t«rUa ohmaeak snıf yerzne ailâh altuiA alınacsk yeni sınıfm ordunun mnayyen kadrosunu mühim miktarda »çaoeğı »nlaşıldığı dh*tl« 1111 sayılı Askerlik Kanuaunun 104 uneö maddesinin verdiği yetkiy« dayanılarak yeni davct olunacak »ınıftan para bedcli »lınmak suretile kadromm normal haddinde tutulması hükumetos kararlaşürılmn y« bu kararın uygulanması hazrrlıklarına bajlannuştır. Uygulanma hazırlıklarının yapıldığı askerlik mmtakalannda para bedeH vermek istiyeml«rin miktan celb erlerirdn yüksek bir nisbetine çıktığı v« bu »ur«tle rikrl geçan maddeoıtn maksad v» şumulunü açüğı rulmüştur. Bu durumd* meeeleyi yeniden tel Bakanlar Kurulu, sskerlik hlzmetine çağarılan vmtondaşlar «ra«ında «şit olmıyan Wr lsl«m* yer vermemek mülâhazasil» esasmda filen jrapılması gereken bu hlamet İçin p«ra bedeli yolun* gldilmemeslnl, hlzm«tin mahiyeti "ltft>aril« de uygun bulmuş olduSunkn Askerlik Kanununun bu konuyu llgilendiren hükümlerinin büsbütün kaldırılması hakkında yOksek Meelise bir tasan gönderilmesini kaıar «ltına almıştır. Hükumetin demecinden sonra soru sahibi Demokrat milletvekili de söz alarak partisinin düşüncelerini ifade edecek Celâl Bayar Aydında Dünkü kongrelerde seçim kanununda tadili istenilen maddeler anlatıldı Demokrat milletvekilleri, Mecliste müzakereleri takib ederlerken Ankara 12 (a.a.) C. H. P. Meclis milletvekili Abm«d Oğuzun, gerek Türk Grupu başkan vekilliğinden: parası, gerek dış paraların kıymetlerl C. H. P. Meclis Grupu genel kurulu üzerinde hükumetçe ahnan son karann sah günü saat 14 te Sıvas milletvekili iktisadî, ticarî ve malî tepkileri hakkınŞemseddin Günaltayın başkanlığmda da Başbakandan sözlü sorusu Meclisin yarınki (bugünkü) gündem4ndedir. Aytoplandı. Hükömetçe ahnan ekonomik T« malî nı meselenin bugünkü Halk Partisi Grup kararlarm tatbikattaki fllî netieeVari toplantısında da görüşüldüğü ve Meehakkmda görüşüldü. Bu konuda söz a liste hükumet adına verilecgk £«Vablann lan hatiblerin mütalealan dinlendikten yarın sabah devam edecek olan grup sonra vaktın gecikmiş olması dolayısıle toplantısında esas itibarile tebellür edegörüşmeye çarşamba günü saat 10 da ceği anlaşılmaktadır. devam edılmek üzere oturuma son ve D. P. mensubu bir milletvekili tararildi. fından yapılan bu soru parti adma so^ Ankara 12 (Telefonla) Eskışehir Arkas\ S. 3, Sü. 3 te İngiliz Kralı Parlamentojoı bir nutukla açtı Kralın nufkundan sonra Churchill diinya işlerinden bahsetti E»ki Bafbakan, Ruslarm Avrupada muazzam birlikler alıkoyduklarını söylüyor Aydında Celâl Bayar ve Adnan Menderet hitabelerde bulundular Izmir 11 (Telefonla) Celâl Bayar ve Adnan Menderes bu sabah Izmlrden Aydma hareket etmişlerdır. Kuşçuburnu istasyonunda Torbalı DP. heyeti tarafından karşılanmışlar, köylülerle konuşmuçlardır. Torbalı heyetinden Abdullah Tüzün, matbuat kanununun değiştirilmesini istemiş, Celâl Bayar: <Aneak partimiz iktidar mevkiine geçtikten Sonradır H bu kanunun kaldırılacağına inanıyorum> eevabını vermiştir. Aynı vatanda? Demokratlara karsı yapılan baskılaruı hiç olmazsa biraz ha Arfcost S. 3, Sü. 1 de tl Dörtler ve muavinleri toplanü halind* (Foto A. P.) Seçimlerde bu kadar bü\ük bir zafer fcazandıktan sonra Halk Partisi. halkm hükumetten hoslanmadıspm nasıl anlamışti? bu bir muammadır. Bununla beraber, memmınivetsi/lilderin sebeb'ni Londra 12 (B.B.C.) NewYorktan rak meselenin tekrar Yugoslavya 11« î ekonomik yetersbllklerimizde gören Retalya arasında grüşülmesdni muvafık bildıriliyor: ceb Peker hakh idi. Italyannı Dörtler meclisin* Trieste görmekte ve Mareşal Titonun İtalya koFakat, ah bu fakatler olmasa! meselesi hakkında yeni bir nota verdiği münist partisi genel sekreterıle grüşMemnuniyetsizliklerin sebcbini iktibildirilmektedir. İtalya, DörÜerin bu mesini böyle bir konuşma imkânını hac 1948 milletlerarası iş Ankara 12 (Telefonla) iadî kusurlarımızda bulan saym Peker, Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 tf meseleyi geciktirmelerinden faydalanakonferansımn istanbulda yatoplanacak olan iktisadi kusurlanraızın nereden ileri gel Kahirede pılması ıhümali kuvvetlidir. Ortaşark Çalışma Konferandiğini yank ki hiç arastırmaiîa lüzum Toplantmın istanbulda olmssı görmemişri. tlşrili bakanların dar kad sına hükume'timizin de iştitarafımızdan te'klif edilmişrosu icinde hazırlanan bir kaç liberal raki takarrür etmiştir. Kontır. Kahirede toplanacak Ortedbire basvurmakla rmisbet yola gidile feransa Türkiye, Yunanistan. ingiliz Kralı Altıncı Georgci taşark Çalışma Konferansına ceğini sandı. Paraıuizın değerini ayarla Arab memleketleri ve Iran Londra 12 (B.B.C.) Kral Altmci da iştirak edeceğiz. Bu konfedıktan sonra ihracatımız artacak, dövi murahhasları iştirak edecekGeorge, her zaman yapılan büyük ve ans Ortaşark memleketlerinrimiz artacak, böylece hem müstalısil lerdir. an'anevl törenler içinde parlamentonua ieki çahşma şartlarını birbiler. hem de müstehlikler memnun olaDiğer taraftan, Kanaday. iklncl dervesirü bir nutukla açmıştır. caktı. Memurlara da birer miktar zam milletlerarası iş konferansınc ı;ne intıbak ettirm«k ve çahM. Bidanlt Kral, diş politikadan bahsederken Diş yapıldı mı, artık gel kejfim gel. kimse giden murahhaslarımiz da iyı şanların hayat sevivelerini Baksnları konferansının Almanya msÇalışma Bakanı yükseltmek geyesile toplannin kimseden sikâvefine sebeb kalmıyaLondra 12 (a.a.) Anadolu AJansıintıbalarla memlekete üönaelesmi görüşeceklerini söylemlş ve ba Sadi Irmak caktı. nm özel muhabiri blldiriyor: maktadır. müşlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Londrada Fransız seçiminin netieeleİş Kanununda yapılması düşünülen Ne yazık ki hâdiseler sayın Peker'in Çalışma Bakanı Dr. Sadi Irmak, bana rin« büyük önem verilmektedir. Bütün Yiyecek, bilhassa kuru yiyecek ma<Jhazırlıklara tahmin ettiği gibi yürüraedi. Havat u gerek bu konulara, gerek Bakanlığını il değişiklikler etrafmdaki tuzlamağa yüz tutmak söyle dursıın, gilendiren diğer meselelere dair izahat devam ediliyor. Bu konuda ticaret oda mahfillerde, komünistlerin seçimlerden deleri fiatlarında bir müddettenberi göolduğu yerde bile kalmadı; pahalıiık ta bulunarak ezcümle dedi ki: Arkası S. 3, Sü. 3 te Fransanm en kuvvetli partisi olarak çık rülen yükselis nihayet durmuş, fiatlar nuş olmaları üzerinde durulmaktadır. düşmeğe başlamıştır. Başta fasulye, mergittikçe arttı. Bu artış daha devam edeBu konuda henüz resmî bir mütalea cimek, nohud v« bakla olmak üzere cek midir' edecekse nereyc kadar vaserdinden çekinilmekte ise de komü başlıca yiyecek maddelerinin fiatlannda racaktır? bilinmiyor. oistlerin kaydettikleri yeni kazanclann bayramdan sonra, toptan kiloda 5 kuBize kalırsa asıl hata. sebeblerin kaburada memnuniyetle karşüanmadığı ruş kadar bir düşüHük obnuştur. Faküne kadar gidilmiyerek satıhlarda dosöylenebilîr. Yorumcular, parlâmento kat piyasa için asıl ehemmiyetli nokta, laşılmasmdan ileri gelmektedir. Halk da komünistlerin en kuvvetli parti ola düşmüş olan bu fiatlarla alıcı bulunPartisl. old'akça uzun mazisine. cok barak yer almalarma rağmen, seçim ne maması ve yiyecek maddeleri piyasasanlı hizmetlerine rağmen kelimenin Arkast Sa. 3, Sü. 2 de «mda büyük bir durgunluk baslamış Avrupaî manasile bir türlü siyasî bir olmasıdn. Bu şekilde isteksizlik ve durparti olamamış, sosyal ve ekonomik sagunluklar mühim fiat düşmelerinden halarda temel prensiplerinî kunjp onlar evvel görülmekte olduğundan fiatlarm üzerinde şaşmaz bir yol tutamamıştır. daha fazla düeşeceğine hükmedilmekİçinde yasafbğımıe dünyanın çesidli tedir. îdeoloji krtelerile sarsıldığını hep görüAlâkadarlarm düşüncelerine göre fîatyoruz. Bunn inkâr ermek insaf'îizlık olur. Ankara 12 (Telefonla) Haşmet Or j» Ankara bağlarında iki ların düşmeğe başlamasına başlıca seMillî rejimimjz doğdıığu günden itiba bıyın avukatı Feridun Söğüdlügll, Haş ' kardeş pusu kurup tabanca beb gıda maddeleri ihracatmm lisansa ren, Türkiye coğrafyasının, her taraftan metin annesl Bayan Medilıanin zehlr • totaliter devletlerle sanu bulunduŞuntı lendiğiüe dalr çıkarılan haberin «hususî tâbi tutulması ve lisanslarm Ticaret ile babalarını öldürdiiler Bakanhğmdan kolay kolay çıkmaması da biliyoruz. Mubite uymak zaruretleri, maksadlarla Işae edildığinl» kaydedereb blzi tam bir demokrasi rejimine kavuş şurları sfcylemiştlr: dolayısile ihracat tadrlerinin mübayaAnkara 12 (Telefonla) Gebecide etı kesmeleridir. maktan hir, müddet ahkoymustur. Uste< Bıze verllen kısa Mr mühlet İçinGühreren bağlannda 113 numarada olik inkılâblanmızın zarıırî kıldığı iç sart de müdafaamıa hazırlamak zorunda olturan Cafer Meşe ile Azia Meşe adlalar da nisbeten disiplinli bir hayat sür euğumuz ıu günlerde bu türlü yalan ve rında blri on beş, ötekl on sekiz yamemizi gerektiriyordu. Musmm bir mesnedsiz haberlerln çıkanlması büsçında iki kardes, evlerindeki tabanca milU savası basardıktan sonra yeni bir biitün teessürü mucibdir. Ha^metln vaile on üç kişlyi yanlftnna alıp evlerinln hayata atohrken İtalva gibi. Almanva lidesi halen Boludadır ve dün gece ken• yolu üzerindekl bahç^lerden birinde akve *»\ret Rusya gibi tek kumanda ile disile teîefonla görüşlilmııştür. Esaîen şam karanlığında çalılar arasına gizleidere edilen devletlere pek yakuı bultı kenciMnin bu derece büyük bir teesstue nsrek pusu kurmuslar ve babalan 43 kapılması İçin hiç bir sebeb mevcud drNADİR NADİ yaşında Kâzım Meseyi vurmuşlardır. Arktus\ Sa. 3. Su. 4 te ğlldlr. ÇUnkü ne müdahilin lddiası, ne Yoldaa geçenler tarafından kanlar de savcınm lddiaları hiç bir zaman b ııçinSe görülen Kâzım Meşe ağır yaralı hüküm İfade etmez. Dosyadakl madclı olarak ka'<îırıldığı hastanede bu sabab I haklkîtler bu lddialann yanhşlığını ölmüştüi'. tevslk etmektedir.> Zabıta. sıkı bir araştırmadan sonra Feridm Sö&üdlügfl bu münasebetle, Aziz Meşeyi bugün ögleye doğru yakakendllerinin davayı uzatmak gayesl gtit!amıştır. Cinayetinden asla pişman gö( tüklerine dalr mütalealara da cevato oıciimiyer katil, babalannın kendilerine Şehır Meclısinın dunkü toplantısında larak ded*. kl: pek büyük isk»nceler yaptığını. hattâ Tramvay ve Elektrık Idaresi bütçe< Davanm uzatılmaanda blc bir Dört kuruş birden zammedilince doğru&u mektgblaşmanın tadı agabeysimn d» bir müddet once bu tş Cemal Nadirin büyük menfaaümiz yoktur. Uzaması büâkis Feridun Soçüdlugıl (sağda), Reşıdin keneelere dayanamıyarak zehir içmek sı müzakere edilmiştir. Esbabı mucıbe kaçtı!.. mazbatası okunduktan sonra bir çok renkli karikatüriî blzl yıpratmaktadır. Pakat bugün yıp avukatı Celâl Yardımcı ile beraber suretıle hayatına kaydıgını söylemekte Büâkis!.. Eskiden iki pul yalıyorduk, şimdi altı, yedi pul ynüyelerin sorduklan suallere Umum mü Arkası S 3 S» 3 te mnhakeme esnastnda dlr. Arkası Sa. 3, Sü, 6 da lıyoruz!.. Çalışma Bakanının Fransadaki İtalya, Dörtlere verdiği notada meselenin seçimlerin Yugoslavya ile İtalya arasında yeniden yaptığı demeç akisleri Kahiredeki Çalışma Konferansına biz de iştirak ediyoruz, Milletlerarası Iş Konferansı İstanbulda toplanacak Trieste meselesi tekrar ortaya çıktı gorüşülmesini teklif etti Gıda maddesi fiatlannda görülen yükselme durdu Piyasadaki durgunluk fiatlarm daha fazla düşeceğine alâmet sayılıyor Ankara cinaycti Haşmetin Avukatı, Bn. Medihanm sıhhati hakkındaki şayiaların asılsız olduğunu söyledi ve davayı uzatmak gayesini güttüğü iddiasını reddetti Feci bir cinayet Sehrin derdi YÂRIN SU SPORU! Şehîr Meclisinde dün yapılan görüşmeler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog