Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

r VVilIiam Shakespeare ANTONIOS iie KLEOPATRA İngilizceden çeviren SENIHA SAMt Yeni çıktı. Fiatı 150 kuruş HİLMÎ K 1 T A B E VI Eski Dış İşleri Bakanı uzan cevabında siyasî hayatını anlatıyor ve: "Mareşalın yanında çalışmakta zevk dnyuyornm,, diyor TevfikRüştü Ârasın"Ulus,, a C. H. P. ve D. P. Meclis Gruplarmda gönderdiği mektub ve Falih bugün bu konu etrafında geniş Rıfkı Atayın cevabı müzakereler açılması bekleniyor PartlleFin hataları TUrk dıs siyaseti vesilesile bir tartışma .J 91 IİM»n uıl Qfluı • 7 0 Q R CU Ufll/U yll OOJİ . l ö ö D umhuriyet K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yaa Işlerı: 24299. Matbaa: 24290. Prof. Zeki Unnımî Tarihine Velidi Togan L eüd «a Mkl devtrt I I I KrTABETt Hta FL C 0 Kr. 5 Salı 12 Kasım 1946 kararların n neticeler Arikara, 11 (Telefonla) Tevfık R"ş j tü Aras, Falih Rıfka Ataya Wr mek (T«lefonl«) Son hlb göndcrerek, «Ulus> un 12 ckim taI ıktisadt 'tedbtrl«rle bunlann doğurd"Şuj rihli başyazısındaki bazı ısnadlara ı I ;T*ticel«r C. H. P. ç«vrel«rinde gününj admm da karıştırıldığını gördıiğunden jkonusu halindedir. öğrendiğime gdr cevablar vermektedir. Tevfik Rüjtü Ajinesel* Parti Meclis grupıuıa da intıkal| ras, yarmki (bugünkü) «Ulus» ta nt§jetmiş bulunmaktadır. Parti grupuntı redılecek olan bu mektubunda racümle yarin (bugün) saat on beşte diyor ki: I toplantıda aon ikti9adî tedbirlerle D ki parti arasında şlddeti gittikçe ar . « Türk İngiliz dostluğu hakkında ' laruı netioelerl ve umumiyetle pahalsHj tan blr çatışma havası var. Gazete salâhiyetli Ingüizlerin şehadetini ilen •n«vzuu etrafında geniş müzakereleria lerde göze çarpan bu havanın Mec siirmek ısteseydim ingiliz Hariciye Na1 açüacağı anlaşılıyor. lise de aksedeceğini, orada da hararetli zırının, vekâlrtten ayrıhrken bana gön! Demokrat Parti tarafından gen« tarlışmalar yapılacağım kuvvetle tah derdiği mesajı ve ingiliz Başvekilinin • konu üzerinde hükumetten izahat ieti. min edebiliriz. Henüz çok genc bir ma de sayın Cumhur Reisimiz« Londradan I yen sual takririne de Meclisin çarçaiba Falih Rıfkı Tevfik Rüştfi lisi olan demokratik bünyemizin isük dönüşümde getirdiğim mektubundaki veya cuma günkü toplantısında Ticaret Atay Aras bali hesabına biz her iki partiye dikkat sahsma taalluk eden ifadesini raklej Bakanı tarafından cevab verileceği de ve teenni tavsiye etmeyi bir ^a7İfe bi derdim. So\jetlerle dostluğun da dukça hakkile istifade «dip etmemek Ankara Valisi, Uçüncü | haber alınmıştrr. Umırmıyetle tenkıdler Ihoruz. Memleket idaresinde iş başında ancak eskiden olduğıı şekil ve hududda hususu, mes'uliyet makamlarında bu i fiat murakabes'nin ad«ta başıboş bıraGenel Müfettişliğe fculunmak, yahud iş başuıda bulunma iadesi mümkün olmak şartile taraflısı lunanlara teveccüh eden bir iç olduğu ; kıbnaaı yüzünden karaborsanm bu «»fer gibi, bu konuda intihab edıîen hareket ğa hak iddia etmek, ölçülemiyecek dere oldum ve baska türlu düşünemem de. i Arfcnçt Sa. 3, SA. S f nakledildi tarzına dair haldkî hüküm verecek olan cede ağır mesulıyctlerle yüklü bir hâHakiki hükfim da tarihtir.» disedir. Parti mücadelelerini karşılıkh Ankara 11 (Telefonla) Ankara VaTicaret Bakanı Atıf Inan <Benden, n » Balkan memleketlerin Bundan sonra söüü (Joğrudan doğru< yürütenler, nekadar az hata ederlerse, lisi Osman Satrri Adal, Üçüncü Gecel elde edilecek neiiceler de memleket he deki lnsan haklarından ne kaldığını, n« 7a asıl maksadına hasredeceglnl ve bu Müfettişliğe nakledilmlş ve yerine Kon•abına o kadar başarıh neticeler doşıı de, merhum Büyük Reisimiz Atatürkün seferlıi. mutadı olan tevazndan ayrü ya Valisi îzeddin Çağpar tayin o!un rur. Aksi takdirde zarar görecck, doğ olümünden sonra yapılageldiği gibi, kiç maya mecbur kalacagını kaydeden Tevbir şey sormıyabilirsiniz. Yaşadığımız fık Ruştii Aras, mektubüna şu madd« muştur. rudan doğruya millettir. Yeni Ankara Valisl yann jeferimire Bir yıllık tecrubeler ispat ediyor ki, önemli bir devird« memleketimizin ye lerl sıralıyarak devam etmektedlr: gelerek işe başlıyacaktır. tiştirdıği bütün kudretîerdea lürum olhhami Perk dün mahkemeye demokratik hayatın gerektirdiği şaıtlara Arkası Sa. 3, Sü. 2 d» Ankara 11 (Te'.efonla) Emniyet I5verildi ve yann tekrar sorguya nymak hususnnda partilerimiz becerikİ3ri Umum Mtıdürlüğüne Antalya Vasîzlik gösteriyorlar. Hayret edilecek bir çekilmek üzere serbest bırakıldı nokta, cahil sandtğımız halkın, demokrasiyi, siyasî partiierimizde vazife alan bir çok münevver adamlara nazaran daha kolay hazmettiğidir. Geçen gün burada bir daha tekrar ettiğimiz gibi Türkün sağduyusu çok ujamktır. Iğriyi Son neşriyati bahis mevzuu eden Atina Gazete. doğrudan ayırd etmekte o değme profeciler Birliği başkanı, iki millet arasına nifak sötleri arkada bırakacak kadar kuvvetüdir. sokmak gayesi ile komünist gazetelerin fena Halkla temasiarınmdan edindiğimiz tntıbalara da>anarak gerek Demokrat iftiralarda bulunduklannı tebarüz ettiriyor Partinin, gerek Halk PartHnin hoşa gittniyen hareketlerine bttrada doknnmak Atina 11 (Atina Ajansı) Bir Ame gazetesind» Türkiy» ile Yunanistan »îzmir 11 (Telefonla) Celâl Bayar Istiyoruz. Bunlann kötü niyete bağh harikan filosunun yakında Doğu Akdeni rasındaki sıkı ve samiml dostluk bağla• Adnan Menderes bugün Manisaya e teketler sayılaınıyacağına şüphe yoktnr. z« yapacağı aeyahat hakkmda Amerıkan rından bahsetmektedir. Atina Gazetecl\ 1 gitmişler, şehre on beş kilometre meBiz, her iki partide de, basta gelenlerin basınındaki tefsirler ve bu arada Tür ler Bırliğimn başkanı olan M. Kranyo' safede bisikletliler, daha ileride atlılar lyi Bİyctine inanıyoruz. Bu inancdan kiyenin Boğazlar hususunda Sovyet taz takis geçenlerde Türkiyeyi ziyaret eden ve Manlsanın dış mahallesinde büyük otürü, hoşa gitmiyen hareketlerin birer | yikına manız kaldığına ve Yunanistanm Yunan gazetecileri heyetinin relsi olabir kalabalık tarafından karşılanmışlarhata olduğunu söyliiyoruz. Hatalann da Makedonya ve Baü Trakyada bilva rak bulunuyordu. dır. Celâl Bayar şehrin caddelerinden düzeltiimesi memlekete ancak fayda tesıta bir tazyik gördüğüne dair yanlar M. Kranyotakis tTürHye U« Tunanisalkış tufanı içinde ve halkla sarılı bir min edeceği için bn nokta üzerinde durdolayısile M. Kranyotakis «Akropolis» Arhu% Sa. S, SO. 5 te halde geçerek DP. merkez ilçe kongremağa ehemm'yet verdik. sinin toplantısına gitmiştir. nkönce Demokrat Partiden başlıyalım: Fevzi Lutfi Karaosmanoğîumra başBu partinin başlıca kusuru. halktan kanlığında açılan kongrede müteşebbls gördüğü rağbetin azameti karşısında heyetin raporu okunmuştur. Raporda lenl Ankara Valisi tzzeddin Ça&par coşarak derhal iktidat yerine geçmek 21 temmuz seçimlerinden bahsedilirken lisi Haluk Nihad Pepeyi, Aatalya Valihtemesi, bütün faaliyetinl bu hedefe Ilhami Perk dün gazetecilerle ezcümle şöyle denilmekte idi: doğru çevirerek asıl vazifesini ihmal etliğin* Yozgad Valisi Sadreddin Aka, görüşürken Inesidir. Arkadaşımız Hamdi Başar, seri «Idare cihazı içinde kraldan fazla kral Samsun Valıliğineı Erzincan Valisl OrEge vapurundaki altrn kaçakçılığl balinde yazdığı makalelerle, Demokrat taraftarhğı yapan ban kimselerin ha han Samih, Kırklareli Valiliğine Sinob hâdisesi üzerine kendisine işten el çekPartinin muayyen siyasî ve iktisadî rekâtını kalblerimizin en derin yerın Valisi Salih Kılıç; Sinob Valiliğine iki Eminönö Oçesine aîd blr kongrede dfin azadan biriı «10 tirilen Devlet Denizyollan Umum Müprensiplerden yana fakir olduğunu uzun de muhafaza edeceğiz. Atatürkün aç aydır izinli bulunan Bolu Valisl Nacl yıldır partide azayım, her kongrede aynı dilekler tekrarladürlüğü başacentası Ilhami Perkle, va« uznn izah etnıisti. Doğrudan doğruya bğı hürriyet yolunda bazılarımız da Rolnaf, Konya Valiliğine Sıvas Vahsi parti ideolojileri bahsine dokunan bu i pur yolcularrndan Fıtnat Moralı haklanır. fakat hiçbir netice almrnaz» dedi yak yedik, bazılarımız, hapsectldik, fa Necmeddin Erkin; Sıvas Valiliğine de fikir üzerinde çok şejler söylenebilir. tında hazırlanan dosya, dün akşamuskat uğradığımız bu hakaretler bize şe Elâzıg Valisi Feyyw Bosut nakü ve taHartâ, partiler çoğalsin da, prensipler C. H. P. ocak kongrelerlne dün de j man, fakir partili »rkadaslarm oenaze tü, kaçakçılık işlerine bakan savcılığa Arkast Sa 3. Sü. t da yin edilmişlerdir. CeJâl Bayar samanla doğup ileride billurla<iir da dedevam edilmiştir. Bu'arada; Tarfa, Ka lerinin parti tarafından kaldırüması, yollarunıştır. Ehami Perk de, birlikte nebilir. Fakat, Demokrat Partinin derraağac, Terkos, Ormanlı; Podima; BeSultanahmed Ayasofyaya ba gönderilmiş ve Savcı Reşad Saka tarahal iktidar spvaşına giriserek, netice isyazıd Süruri; Arnavudköy, Sarıgüzel, Arkası Sa 3. Sü. 4 te Arkas\ Sa. 3, Sü. 7 de tediği gibi çıkmayınca küsmesi, bunu da Sultanselim, Çeltikköyü; Büyükkıltch, her vesilede meydana vurması bizce bir Karaca, Çataklı; Uvenli. Kervansaray, batadır. Aşağı ve Yukarı Dudullu; Çekmeköy, Gökçedere ocak kongreleri yapümıçbr. Demokrat Partinin fklnd hatası, mflpEminönü ilçesin« bağlı Akbryık ocak hem ve dağınık konuşması ve basit dekongresi dün saat 21 de Eminönu Halkemagoji oynnlanna başvurmasıdır. .Menı. vinde yapılmıştır. Kongrede kaza idare kketi kurtaracağız, kamraın son damheyetl reisile Halkevi başkanı Feridun lasına kadar boşaltacağız, yürdu cennete Dirimtekin hazır bulunmuştur. Sevireceği» gibi «örier ne demektir? Riyaset divanı seçildîkten sonra, konMemlekett kimden knrtanyorsunnz? gre başkanı hazır bulunanlan Atatürkün Pramnıgı kime karşı akıtacaksımz? yurdıı manevî huzurunda bir daika ihtiram nasıl cennete çevireceksiniz? vakfesine davet etmiştir. Şurada bnrada bazı kanunsuz hareBir yıllık çalışma raporunun okunketler yapılmış olması pek mümkündür masını müteakıb, ocak kongresi taraBir takım adamlar parti gayretile kralfından terüblenen düeklere geçilmiştir. dan fazla kral taraftan görünmüş ve Bu dileklerde «çocuklarm tramvaya atyurddaşlan zarara «okmns olabilirler. lamamalan için zabrtanın tertibat alHükılmetin hayat pahalıhğını önlemek hususunda aciz gösterdiği de doğrudur. Fakat btitfin bunlan tenkid ederken böyle bir dil mi kullanmak lâzımdır? Demokrat Partiye yakisan komışma tarn falan falan yerlerde filân filân adamlann kanuna aykın hareketlerde bıılun Bolu 11 (Husust) Bolu Ağırceza duklarını ilân etmek, bunlardan halkın mahkemesindeki bu sabahki duruşrpayı zarar gördüğünü açığa vıırmak ve suçln. tafsilâtile bildiriyorum; lara ceza istemektir. O zaman, hükumet Haşmetin avukatmın telgrafı Ankara 11 (Telefonla) Bu geceyaîşl örtbas etse bile, suç üzerinde ısrarla Celse saat 9,30 da açıldı ve mahkeme rısmdan sonra Ankarada Haşmetin vadurmak, her vasıta ile bu gibi kötü zih heyetile sanıklar yerlerinl aldıktan sonlidesinin Boluda mahkemenin bugünkü niyetlere karşı mücadele etmek partiye ra Haşmet Orbayın avukatı Feridun Sösafhalarından müteessiren rahatsızlandüşen blr vazife sayılır. Halk, Demokrat ğüdlügilin Ankaradan gönderdiği telgraf dığı ve tedavi için Ankaraya getirilerek Parti iş başına geldiğl takdirde kanun okundu. Avukat Feridun Söğüdlügil bu hastaneye yatırıldığı şekliııde bir şayia Buzluğa karşı daha titiz bir alâka göste telgrafında «tevsii tahkikat» Şehir Meclisinin dünkü toplantısında talebini dolaşmıştır. receğini anlar, onu belki daha çok sever. tekrarhyor ve cinayet aksamı Haşmet Belediye bütçesinde ahval dolayısile büIstanbuldan Ankaraya aksettiği an yük imar işlerinin yerine halkın, evine Fakat memlekett kurtarmak, kanım « Orbayın Ankara Belediyesindeki dairebtmak btiyük lâftır. Bugün memlekette sinden çıkıp doğruca nisanlısı Bayan la^ılan bu şayia dolayısile birçok ga çamursuz gıdecek yol ve sokağını aytahiden kanunsuzluk yapıhyorsa, bunu Müşerrefin «vine gitüğini, bunu sahidzeteciler gece geç vakte kadar adliye, dınlattıracak lâmba konulması hakkmnadde eayarak açıkça söylemek varken, lerin gördüklerinl iddia eyliyerek Bazabıta ve Ankara hastanslerine müra daki teklıf makama havale edildikten sonra gündemin en mühim maddesi ottübhem yollarla böyük lâf edenler, yan Müşerrefin ve Belklj, Turhan, Orcaatle malumat istemişlerdir. Geç vakte lan Sular İdaresinin bütç«sine geçilmişbalkı kendllerlne inandıramadıktan ba< hanın şahid sıfatile dinlenmelerinl istikadar böyle bir hastamn yatırıldığı ve tir. Burhan Felek, İstanbulun su meseka, iistelik ksnunsuıı hareketlere de yor, müdafaasını yapabilmek üzere de Yolcu Sen kendini seyrüsefer nizamlarmdan muaf mj tutu \a tedavi altına alındığı şeklinde bu lesınin artık tahammül edılmez bir hal (are bulmuf olamazlar. davanın 1 ay fonraya talümı taleb ediy yerlerde hiçbir malumat mevcud değıl aldığını, yapılması lâzım gelen işlerin, yorsun?.. yordu. h NADİR NAD! Başkan Savcıya bu hususta ne . Arkas% So. 3, SU. 1 de Şoför TabiîL Ben dolmu; yapıyorum be!.. L Bolu Cumhurlyet Savcua Zabid Tor dir. 7 eylul hararları etrafında Demokrat Partinin iteri sürdüğü şayam dikkat iddia ve ntütateai&r Değişen valiler Ö Konya Valisi Ankara Valiliğine getirildi Celâl Bayar ve Adnan Menderes Manisada Türk Yunan dostluğunu kundaklamağa çaiışaniar "Ege,, dekı kaçakçılık Celâl Bayar matbuat kanununun uzun ömürlü olamıyacağını söylüyor Halk Partisinin ocak kongreleri devam ediyor Bolu Savcısı dün Haşmet Orbayın idamını istedi Dün Reşidin avukatı müdafaasııtı yaplı J Haşmet Orbayın I validesinin sıhhati J hakkında bir şayia Müdafaa için bir ay muhlet taleb eden avukatı Feridun Söğüdlugile önümüzdeki cumartesi güttüne kadar mühlet verildi, mahkemeıtin o gütı kararım da bildirmesi muhtemel Şehir Meclisinde kopan fırfına Şehrin susuz bırakılması dün şiddetli tenkidlere yol açtı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog