Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 11 Kasîm 1946 BULMACA 1 1 r Mu8İki Amatörlerine Sabırsızlıkla beklenen 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 1I 11 rr •| 8 7 8 9 Alvays ln My Heart, Symphonie Of Love plâklarile en son Tango, Swing, Caz ve klâsikler B E R R A K L. D. Beresiner müessesesinde satılmaktadır. Beyoğlu, İstiklâl Caddesi 67, Telefon: 44054 i^H 8 A T I L I K • 11 I • |a •1 • • GRİP BAŞ DİŞ ve ROMATİZMA AĞRILARINA karşî D O K T O R Soldan sağa: 1 Güney hududumuzdan açagıya doğru olan kısımlan lşgal eden komşulanmızın teşkü ettlklert grup (lkl Kellme). 2 Eskülkle Hgisl bulunmıyan çag ("lil kell. ne). 3 Hararet ajış^ blr emlr. 4 Çe. vırinlz düçünüldttkten sonra alınaa veya verilen şey olur> yaşamamızı saglayan a. kıcı maddelerden. 5 Çofcluk «<llk> ke. Hmesınden evvel gellr yüzyıllar veya eser ler (eski dilde ceml)/6 EsM Türfc devleüerlnden blrlnln vatandaşı. 7 Hakanlar hafcan^ nota, 8 Blr »oru talıısı, itnan getiren. 9 Blr emlr, lsfcamblldekî deilianlı, Yukarıdan aşagıy»; 1 Tefıik yapma flM kellme). 2 Kitabcüüar (eskl dllde ceml)> yerleşlp lcaı. mış teslr, S Eşefclere mahsus blr hare. to?t. 4 Inşa olunanlardanı ığrl, 5 îs mi baM tfuran Cöö kellme). 6 Koimu? oesed, tattU&n. 7 Mağarada yaşamak. tan kurtulmu» ln«aniar.ıı Ui tead ettifclerindan, blr harfln okunuşu, <faydalı> nın yanm. 8 Olçü. blr çesM tajıma vasıtası. 9 Eskl Btmm Krallçelerlnden. büyük tsne • YATAK ODASI Alman mamulâtı komple, fevkalâde bir yatak odası acele satılıktır. Adres: İstiklâl Cad. Galatasaray karşısında No. 176. Kapısı yandaki Sahne So. 6/5 Ziyaeddin Maktav Cerrahpaşa hastanesi Knlak, burun, boğaz (ağız dlş) hastahklan mütehassısı Ankara caddesi 15 ^^m Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesinden: 1 Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesine bir sene Içinde gelecek ve gönderilecek hububat, bakliyat, afyon vesaire bilcümle eşyanın yükleme v« taşıma işleri için 10 ekim 946 günü yapılan eksiltmede teklif olunan asgarî fiat haddi lâyıkmda görülmediğinden bu defa şartname uzerinde yapılan bazı değişikliklerle yeniden eksiltmeye çıkarılacakhr. 2 Eksiltme 11 kasım 946 pazartesi gunfl saat on beşte Ofisin Galata Bankalar caddesindeki Bahtiyar hanında yapılacaktır. 3 İstekliler bu işe aid şartnameyi İstanbul Şubesinden temin edebilirler. , (13985) Stajyer Alınacak İsfanbul P. T. T. Bölge Basmüdürlüğünden: Bölgemizde halen açık bulunan on altı stajyerlik için 22 '11 946 tarihinde müsabaka yapılacak ve bu müsabakayı kazanacakların on altısı da derhaJ alınacaktır. İlk verilecek ücret 50 liradır. Bilâhare muhabere bilgisini isbat edenler 15 lira asll maaşla memur olarak tavzif edilecektir. İsteklilerin erkek olmalan, muvazzaf askerliğini yapmış bulunmaları ve bölge dahilindeki her merkezde görev kabul etmeleri şarttır. Müsabaka, mezkur tarihte saat 14 te İstanbulda Kumkapıda P. T. T. Meslek Okulunda, İzmitte Posta Telgraf Merkezinde ajTii zamanda yapılacaktır. 788 sayılı Memurin Kanunundaki şartları haiz en az orta okuldan mezun isteklilerin nihayet 20 11 946 çarşamba aksamına kadar evrakı müsbitelerile birlikte İstanbul Başmüdürlüğümüz Zat İşleri kalemine, İzmitte P. T. T. Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (13801) yjindokuzyüz onbeşdcnberi JCehine esdirilen rüzğar/a JJiçdurmödan dönen çarh 1 KOHPRİNELERİ « DünM bnbnaoanm haHedOm^ çekfl M 1N 1K• S •H :E K a D E H|A |N • S • Y A N A|Y L A İ K • V | E H|O t S T E ME• 1 L K|R E|M • T A B|U BD AKŞAM " Toprak Mahsulleri Ofisi i " |E B T D T G E N E L EM I R Ankara Şubesinden: E L I 1 •• N E , 1 1 I 4 S I 7 .1. " E [F 8 » Başbakanlık Umumî Murakabe Heyeti Başkanlığından: DKSURÜK ve BR0N5İTE KOR$I • UTUN ECZANELCRDE BULUNUR İstanbul Belediyesi Şehip Tiyatrolan 8»»t 20,30 a* DRAM ffTHMT (Jullus Caesar) W. Sbakespeare, Turfcçesl; Orbaa Burtan, Telefon; 42157 KOMEDI CEZA KISİD Tazan; KANTJNTJ Vodvll 3 perde Pazar gilnJerı 15,30 d« mattne Çİ M A N1MIZ A G £ LEN" GİDEN Limanımızda bulunan 1200 ton hacminde Macar bayraklı (( T İ S Z A » vapunı, GİURGİU, BUDAPEŞTE, BRATİSLAVA ve diğer TUNA limanları için eşyayi ücariye kabul ederek bu aym 15 lne doğru hareket edecektir. Paala tafsilât için Türkiyedeki Sermayesinin tamammın devlet tarafmdan \erilmek suretıle kurulan 3460 sayıh kanun hükümlerine tâbi iktisadl devlet teşekküllerinin 1945 yılı bilânçolarınm tetkiki için genel kuru'un 18 kasım 1946 pazartesi günü saat 10 da Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitablık salonunda toplanması Yuce BaşksnÇubukta Ofisimize aid mevcud ve bundan sonra mübayaa olunacak hu hkça kararlaştınlmıştır. Kej'fiyet ilân olunur. (14274) bubattan bin tonluk ikinci bir partinin Ankaraya nakli işi 18 kasım 946 pazartesi günü saat 15,30 da silo yanmdaki şube binasmda eksiltmey© çıkanlacaktır. Bu işe aid şartname istanbul ve Ankara şubelerinde her gün görülebilir. Taliblerin 1000 lira muvakkat teminat akçelerile mezkur tarihte şubemize müracaatleri ilân olunur. (14349) 12/11/94618/11/946 (dahil) tarihleri zarfında asagıda isimleri yazılı hatlatımıza kalkacak vapurların isimlerile kalkış gıin ve saatleri ve yanaşacaklan rıhtımlar: KARADENIZ HATTI Salı 5 te (Ankara) ve Cuma 5 te (Karadeniz) Galata rıhtımından kalkar. CİDE HATTI Perşembe 5 te (Anafarta). Sirkeci rıhtımından kalkar. MUDANYA HATTI Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 9 da (Marakaz). Galata rıhtımından kalkar. Hesab numaraları ve adlan aşağıda yanlı tasarruf mevduatı sahibBANDIRMA HATTI Cuma 8.15 te (Marakaz) ve Pazartesi 8.15 te lerinin 1/11/1946 tarihinde yapılan çekilişte isabet eden ikramiyelerini (Sus). Galata rıhtımından. Çarşamba 20 de (Ça almak üzere Bankamıza müracaatleri rica olunur. nakkale), Cuma 20 de (Bartın), Cumartesi vı Pazartesi 20 de (Çanakkale). Tophane rıhtımm Hesab No.sı Ismi dan kalkar. 1212 Remzi Tokîu KARABİGA HATTI 1385 Seyhan Refioğlu Salı 19 da (Kemal), Cuma 19 da (Seyyar). Top 1485 Sadeddin İlkor hane rıhtımından kalkar. İMROZ HATTI 1514 Mehn^ed Erdem Cumartesi 19 da (Kemal). Tophane rıhhmından 696 Karabük yeni Cezae\ri mahkumları şahsî kalkar. AYVALIK HATTI paraları emanet hesabı (Saffet Omay) Çarşamba 17 de (Ülgen) ve Cuma 17 de (Saa 1255 Besim Togay det). Sirkeci rıhtımından kalkar. tZMİR HATTI 1027 Muzaffer Medenî Kiper Perşembe 11 de (Kadeş) ve Pazar 11 de (Tır 1110 Salih ErkUet han). Galata rıhtımmdan kalkar. 1451 Pıtnat Türkeri T E L E F O N L A R : 3170 Emine Paker Deniz Hatlan îşletme Müdürlüğü : (44678) santraldan (81) 1359 Hüseyin Çeyrekoğlu Tstanbul Başacentahğı : (42362) (14352) 1374 Behire Yener 3294 Münevver Özergin 3295 Ali Nizameddin Babartekin 7015 Mahmud Yayla Hüseyinoğlu Görülen lüzum üzeripe şimdiye kadar on beş günde bir yapılmakta olan 232 Ayşe Ciner doğu Akdeniz seferleri bundan böyle ikinci bir i'.âna kadar. dört haftada bir 31 Kadri Aytaman yapılacaktır. Ilk posta Istanbuldan 26 kasım 946 salı günü saat 11 de kalkacaktır. Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânlaıj Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden: îstanbul Ortaköy Okula giriş smavmı kazanan aday öğrencilerden 15 kasım 1946 günün» lcadar okula başvurmıyanların yerine yedek adaylann alınacağı yayınlanır. (14320) SÜMERBANK KIZILAY TAKVİMİ SATIŞI Türkiye Kızılay Derneği tstanbul Deposundan: Yurdun her tarafında Kızılay Merkez ve Şubelerince satışa çıkanlan 947 yılı dıvar ve masa takvimlerini almanızı tavsiye ederiz. Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şubesinden: Keskinde Ofisimize aid mevcud ve bundan sonra mübayaa olunacak h u bubattan bin tonluk ikinci bir partinin Kırıkkaleye nakli isi 18 kasım 946 pazartesi günü saat 15,30 da silo yanındaki şube binasmda eksiltmeye çıkarılacaktır. m Bu işe aid şartname istanbul ve Ankara şubelerinde her gün görülebilir. •TalibkTİn 1000 lira muvakkat teminat akçelerile mezkur tarihte şubemize müracaatleri ilân olunur. (14348) Doğu Akdeniz Hattı Umum Macar Vapur Âcentaıı Amerikan Menşeli İnce Saç Levha Satılıyor: nur. Fazla malumat almak için acentalığımıza müracaat olunmasj rica olu(14233) Bir pamuklu dokuma fabrikası «DETERT» Galata, Karamustafapaşa Caddesi No. 141 Lloyd Han, Tel: 44879 müracaat. Sümerbank istanbul Satmalma Müdürlüğünden: Biga Devlet Orman 1 Aşağıda cinsi ve fiatları yanlı Amerikan menşeli saç levhalar Izmitte Sellüloz Sanayii Müessesemiz Fabrika sahasmda teslim şartile isteklilere İşletmesi Müdürlüğünden: satılacaktrr. 2 Saçlann' cinsi ve miatlan şunlardır: Saçın cinsi 0,76 mm. TL. 670 0,91 * » 630 1,20 » »600 3 îstekliler, şatmalacaklan miktan Müdürlüğümüze bildirerek alacaklan belgeyi ibraz edip tutarını Bankamız İstanbul Şubesine emaneten yatıracaklar. ve malları Izmitten kendi vasıtalarile kaldıracaklardır. 4 İstek miktarı mevcuddan çok olduğu veya cinsler tükendiği takdirde müracaat sırasına göre satış yapılacaktır. Bu itibarla İstanbul Şubemize bedelin yatırılması keyfiyeti kat'î satış mahiyetinde değildir ve Banka siparişin kabul edilmemesi halinde emanet aldığı parayı sahibine iade etmekte serbesttir. (14351) Kaldırılan İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi tahvillerinin 81 100 sayılı faız kuponları bastırılmıştır. Tahvilât hâmıllerinin mezkur kupon talonlarmı almak üzere ellerindeki tahvillerle birlikte 15 kasım 1946 tarihinden itibaren. pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, sabah saat dokuzdan 12 ye kadar Devlet Denizyolları ve Limanları Liman İşletmesi Sorumlu Sajinanlığına müracaatleri ilân olunur. (14350) KADIN İŞÇİ ARIYOR Motörlü dokuma, bobin ve masura işlerinde çahşmak istiyenlerin Fatihte Kirmasti mahallesi Türbe sokağında 8 No da AVNİ DOKUMA F A B R İ K A S I N A müracaatleri. Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Bölge Ambarîar Şefliğinden: Zara Ziraat Bankası depolarında 1000 ton kadar hububat Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas ambarına naklettirilecektir. Eksiltme 15/11/1946 günü saat 10 da Sivas Bölge Şefliği binasında yapılacaktır. İsteklilerin 1000 lira teminatlarile belirli gün ve saatte hazır bulunmaları ve fazla malumat almak istiyenlerin her gün kölge Şefliğine müraacatleri ilân olunur. (14173) GENERAL STEAM NAVİGATION Co. LTD. OF GREECE izmitte teslim ton fiatı EUTHALLA Vapunı NewYork'tan eşyayi ticariye çıkarmak uzere 2325 kasım 946 tarihinde limammıza vürud ederek tahliyesinden sonra tekrar New York'a hareketie eşyayi ticariye kabul edecektir. Umumî Acentalığı: K. S İ S K İ D İ Galata, Yolcu Saloonu Caddesi, No. 141. Telefon: 42612 Eczacı Yozgad Alınacak BETONCULARA ve DEMİRCİLERE MÜJDE: Devlet Hastanesi Baştabibliğinden: Hastanemiz eczacılığı munhaldir. Talib olanların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaatleri ilân olunur. (14304) M.Kemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: M3 nün mu Muvakkat hammen bedeli teminat No. .Lira K. LiraK. I Sazak Çınarcık Çam tomruk 64 618 50 00 242 32 > > 74 332 » » 50 00 278 75 n > 90 172 50 00 338 15 ra IV » » > 70 312 50 00 263 67 1 Yukarıda parti numarası, bölgesi, deposu, cinsi, miktarı, metre küpünün muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı dörder parti halinde 299.434 M3 çam tomruğunun 18/11'946 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Binga Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü binasında açık arttırma ile ihalesi yapılacaktır. Devlet Demiryolları Haydarpaşa 2 Buna aid şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Bayramiç, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir. Biga İşletme Müdürlüğü ile Sazak Orman Bölge ŞefSatmalma Komisyonundan: liğinde eörülebilir. 1 (1574) Bin beş yüz yetmiş dört aded müstamel saç varil kapalı zarf usu3 Taliblerin ihale gününde evrakı müsbite ve ilk teminatlarile kolile satılacaktır. misyona müracaatleri. (14309) 2 Muhammen bedeli (7870) yedi bin sekiz yüz yetmiş lira olup muvakkat teminaü (590) beş yüz doksan lira (25) yirmi beş kuruştur. 3 Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 4 Arttırma (29 kasım 1946) cuma günü saat (16) on altıda Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektublarmın o gün saat (15) on beşe kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi. (14347) 1 Muhtelif ölçüde 40 ton fıçı çemberi pazarlıkla satm alınacaktır. 2 Pazarhk 22 11/946 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubesindeki Komisyonda yapılacaktır. 3 Şartname, her gün sözü geçen şubeden almabılir. 4 isteklilerin belirli gün ve saatte 3500 liralık güvenme paralarile birlikte komisyona müracaatleri ilân olunur. (14373) 5 Idare kısmen veya tamamen ihalede serbesttir. Parti Bölgesi Deposu Cinsi Miktarı M3 D3 Devlet Demiryolları İşletme (I. M. den: Müstamel saç varil satılacak Tekel Genel Müdürlüğii İlânları | Malzeme Alım Şubesinden: 80 ton sina demiri ve muhtelif cins hurda malzeme satılacaktır Müessesesi Müdürîüğünden: 1 İşletmemizin M^emalpaşa ilçesine 1 kilometre uzakta şose kenarındakı Mineviz deposunda yedi istifte mevcud 1505 adede karşılık 550.858 metreküp çam tomruğu yedi parti halinde açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Sırf İngiliz mamulâtından çubuk 2 Açık arttırma 18 kasım 1946 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 demir ve saç kesme makas makite İşletme merkezinde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. Keşif veya nele'ri gelmiştir. K. Kılıçcan, Ga3 Tomruklarm beher metreküpünün muhammen bedelile partiler için tahmin bedeli teminatı lata. Mahmudiye Caddesi No. 75 % 7,5 üzerinden hesbalanan geçici teminat aşağıdaki listede yazılıdır. 436,99 5826,58 Kasımpaşa Halk hamammm lüzum görülen taHacmi Muh. fiat % 7,5 teminat miratı. Istif Boy 3997,20 299,79 Aded M3. Dm3 Lira Krş. Lira Krş. Saat No. Karaköy ve Gazi köprülerinin tamiraünda kullaACELE DEVREN İ H % 4.10 289 98.038 55 00 404 40 14.00 1 nılmak üzere alınacak perçin çivisi ve civata. S A T I L I K O T E L 4.10 414 28 3944,00 295,8. 100.431 55 00 14.30 2 316 Karaağaç kurumlan buz fabrikasının ihtiyacı Sirkecinin en işlek yerinde C47) 4.10 412 47 99.992 55 00 A 15.00 3 270 olan 232 aded buz jeneratörü sürücü makaralarıyaraklı gayet temiz bütün leva4.10 317 52 4 76 973 55 00 15.30 182 nın yaptırılması. zımatı tekmil, acele satılıktır! 3500,00 5 4.10 310 61 75.299 55 00 16.00 185 262,50 Tokad Belediyesine aid Ford kamyoneti üzerine Otel hakkmda bilgi edinmek is6 310 17 75193 55 00 16.30 205 4.10 yaptırılacak hasta nakliye karöserL tiyenler Sirkeci Orhaniye caddesi 7 2600,72 24.930 55 Ov 102 84 17.00 58 1.10 195,05 Kasımpaşa Halk hamamı kazan ve teferruaünın Ferah Oteline müracaatleri. 4 Depo M Kemalpaşa demiryolu istasyonuna 23 kilometrelik «nuntatamiri. E Telefon: 20274 mu^^ zam bir şose ile bağb bulunduğundan tomruklar her mevsimde kolaylıkla sevKeşif ve tahmin bedellerüe ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn kedilebilir. ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü Sahibı ve Başjn'iharnri: NADİR NADİ 5 Bu işe aid şartname, Ankara Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, kalmeinde Eörülebilir. Bu nüshada yaz\ ı.<(erini fıiîen ıdare eden Bursa, Bandrma, Balıkesir İşîetme Müdürlüklerile Karacabey Bölge Şefliği ve İhaleleri 18 kasım 1946 paızartesi günü saat 14 te Daimî Komisyonda yapıAHMED tHSAN Işletmeraızde hergün görülebilir. lacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu ve 946 yılma aid Tica6 İsteklilerin belli gün ve saatte teminatlarile birlikte İşletmemizde ret Odası vesikası ve şartnamede yazılı diğer kâğıdlarla birlikte ihale günü Cumhurivet Matbaast toplanacak komisvona müracaatleri ilân olunur. (14274) saat 14 te Daimî Komisyonda bulunmaları. (14183) İstanbul Belediyesi llânları Sümerbank Sellüloz Sanyii İZMIT Müessesemiz saha ve ambarlarında mevcud bulunan kalın keçe varil, tel, çinko, kamyon iç ve dış lâstiği, lâstik parçaları; kösele vesair» hurda malzeme ile 80 ton yeni şina demiri açık arttırma ile 18/11/1946 pazartesi günü saat 15 te ayrı ayrı satılacaktır. Bu işe aid şartname parasız olarak İzmitte Müessesemiz Ticaret Servisinden ve İstanbulda Yenipostane karşısında Kınacıyan han (Ara Han) Büromuzdan parasız alınabilir Taliblerin zikrolunan gün ve saatte şartname esasları dahilinde izmitte Müessese Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (14273) Antalya Belediye Baskanl^mdan Belediyemiz için kapalı zarf usulile alınacak otopomp hakkındaki gönderilen teklif mektubları şeraiti kanuniyeyi haiz olmadığmdan ihale 11 11 946 pazartesi günü saat 15 te icra edilmek üzere uzatıldığı ilân olunur. (8304/1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog