Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

A Kasım 1946 CUMHURİYET H Arab gazeielerinin neşriyah dolayısile vvelld günkü «Cumhnriyet», biri Kahirede, diğeri Şamda çıkan Uri Arab gazetesinden naklettiği yanlarla, Arab âleminin, Türkiye Dış İşleri Bakanı Hasan Sakanın bir Haleb gazetesine verdiği demeci nasü karşılamış olduğuna dair bir fikir vermiştir. Mısırda çıkan T« bütün Arab âleminin en çok oknnan gazetesi olan ElAhram, demecln bütün Arab âleminde en geniş ölçüde memnunlukla karşılanmış olduğunu hildirdiği halde Şamda çıkan ve intişar sahası son derece tnahdud olan ElKabes gazetesinin yansı, uzatılan dostluk elini geri çevirecek derecede kaba ve mütecavizdir. Gerçi H Kabes'in bütün Suriye genel oyuna terciiman olduğu iddia olunamaz, fakat yazılan yazının içyüzü dış yüzünden, dış yiizü içyüzünden daha çirkindir. Kahirede çıkan ElAhram, Arab milletlerinin, İngiltere ve Amerikadan davah ve şikâyetçi olcluklarını anlatarak Türki>enin de yardımile bu dava ve şikâyetlerin bertaraf olunması sayesinde TürkArab dostluğuni'n ve elbirliğinln askerî ittifak derecesine g.ıtiirülebileccğini anlatarak iki tarafın bu yolda çahşmalarile doğacak güzel neticeleri belirtmeğe çahşrığı; ağır başlı, uzak görüşlü ve soromlu insanlara gerekleşen bir tavır aldığı halde, ElKabes gazetesi, âdeta tehdid edlci bir dil kullanmakta ve Iskenderumın kayıdsız şartsız iadesini istiyerek, böyle yapılmadığı takdirde Suriyenin Güvenlik Konseyine başvurcaağmı ve buradan bir karar almak zorunda kalacağını anlatmaktadır. Hattâ bu kadarla da kalmıyarak Adan, Mersinin, Urfanın ve Diyarimkınanın, rm halis muhlis Arab olduğunu ileri rın sürerek dostluk ve elhirliği kurmakla taban tabana zıd olduktan başka kavgalar ve husumetler doğuracak bir hareket t a m iltizam etmektedir. Çok şükür ki biz, ElRabes muharririne kapılarak çocııkça iddialarına mukabele edecek dıınımda değiliz. Yalnız bu yazının dış yüzü ne kadar çirkinse içyüziinün de aynı derecede çirkin oldnğunu söylediğimizden bu ciheti açıklamak isteriz. ElKabes nmharriri demek istlyor ki: «Türkiye buBoğazlar meselesinin ortaya atılgun ması yüzünden sıkışık bir durumdadır. ması Onun bu müşkül va?iyetinden istifade ederek İskendenmu belki de elinden koparmak mümkün olur. Onun için bu müşkül dunımu, istismar etmek ve icab ederse, Güvenlik Konseyine başvurarak Türkiyenin ^hasımlan tarafından dcsteklcncrek bir karar almağa uğraşnıak gerektir.» Işte ElKabes'te çıkan yazuun içyüzü budur ve bu yüz, yalnız Arab âleminin değil, bizzat Suriyenin de tiksinerek karşılıyacak çirkinliktedir. Akh başında bir kimscııin bu şekilde hareket etmesine ve daima yanyana yaşamak mecburiyetinde olduğu bir komsu mcmlekete karşı bu derece kin güderek onunla dostluk ve elbirliği kurmasına imkân yoktur. Fakat dediğinüz gibi ElKabes gazetesinin bütün Suriyeyi temsil ettiğini sanmak beyhudedir. Çünkü bu gazcte bize sataşan yazısında dahi komşusu olan Lübnan'a da satasmakta, bütün sahilin ona geçmiş olduğunu yana yakıla anlatarak Lübnanı da gücendinnekten çekinmiyen bir tavır takınmaktadır. Yani ElKabes gazetesinin gazetecilik telâkkilerinin esası, gelişigüzel çatmakür; ve telâkkileri bu merkezde olan sorumsuz bir gazeteye değer vermek doğru olmasa gerektir. Bndan Ud sene kadar evvel brr kere daha İstanbul, hem de kuıban bayramında boyle, fakat dört gün kadar susuz kalmıştı. Büriın bunların elbette bir sebebi ve bu sebebleri izale edemiyenlerin de bir mes'uliyeti olmak icab eder. Ben şahAdnan Menderes, bugünkü bütçenln san bu mes'uliyeti arayacak olanlardan yapıcı degil, müstehîllc bir bütçe oldu yani belediye azasından biriyim. Yapğıımı da söylemiş, memurların sıkıntı tığun tetkikatta son iki anzanm Keiçlrtde bulunduklarını, az, takat iyi İş merburgazdaki 900 milimetrelik demir gören çok maaşh memur esasının kabul borunun kırılmasından doğduğunu anedilmfsi lâzım geldtğinl, memur sayısım ladım. Alâkalılar bu anzanın yağmur Başmakaieden âevam azaltmak, kolay tahakkuk edecek bir lş lardan ileri geldiğini söylnyorlar. tine, diğeri Hariciye Neraretine hağlı olmamakla berabçr bnnun çareleri gayri Istanbulda ba borular yapıldı yapıIkl tane Matbııat Müdürlüğü vardı. Damevcud bulunroadıgım, umumî masraf tah her sene bol miktarda yağmur yağhiliye Nezaretine bağlı olan müdürlüîardan bir çok tasarruf îmkânı olduğu maktadır. Eğer bu yağmuriana boruğün kadrosunda 80 kişi vardı. Hos, o zanu söylemiş ve şövle demlştir: ları kırması ibümali var ıdiyse buna Atina 10 (a.a.) Bugün Atinada saat man kadro diye bir şey de yokhı ya. Kalküta 10 (a a.) Bihar ordusu Ge< Daima mllletin zaten daralmı? öoceden bir önleyici tedbir almamak nelkurmay Başkanlığı, isyanı basürmak 19 da tstanbul basketbol karma takımı nanrlar ve padişah Istedikîeri ve kayırmüracaat edilmektedlr. vazifesini yapmamak olur. Ama, beu bu için icab ederse zırhlı arabalar^ kulla ile, Atma Pire karması arasında dor dıklan adamı herhangi bir daireye mesüz verçDer, Iktısadj gellşmelerl daima satırlarla, bu satırların on misli yazımur ediveriyorlardı ve böylece her danılmasını emretmiştir. Köylerdekd asi düncü karşıla?ma yapılmıştır. sun'î tesu'leıi altında tahrib eder.» lar ve Şehir Meclisinde feryad etmekle Bu karşılaşma iki gün evvel yapılan Ire ve kaleme intisab edenlerin sayısı lere karjı süngü kullanılma3inı protesto Adnan Menderes. bugünkü şekıllsrile ba işlerin düzeleceğine inanmıyorum. Atina îstanbul karmalarının bir re durmadan artar, baska bir yere nakleeden Hindli öğrencilerden mürekkeb bir esnaf ve zlraat odalannin faydasız dilenlerin, sürüleıılerin ve ölenlerin ayBenim maksadım sadece halkın ıstıraheyetin hücumuna ve tahkirlerine ma vanşını teşkil ediyordu. duğunu da söylemiştlr. Bugünkü maç Atina Pire karmasının lıkları, kalanlar arasında taksim edilir; bına tercüman olmak ve onların hesaru2 kalan Pandit Nehru, kuvvet karCelâl Bayar ve Adnan Menderes yave bu taksimde de hak ve adalet yeribına hoşnudsuzluğunıuzn dışan vurgısında boyun eğmemeğe karar ver 30 a karşı 46 sayı ile galibiyetile netl ne Intisab ve himaye en büyük rolü oyn n (cugün) Manisaya gidecekler ve akmaktır. Çünkü kimse bw kazatann önfi miştir. Nehru, her saat başında Ingıliz celenmi?tir. Türk basketbolcularının nardı. Kimsesiz, fakat çalısan memıırlaşama İzmire doneceklerdir. almmayışıru kusur saymıyor ki mcsgeneralile muntazaman temas etmekte Yunanlstanda yaptıklan dört maçın ne nn 50 kııruşluk aylığına bin nazla 25 ticesi aşağıdadır; ull<Ti hırpalasın. Fakat benim kısa akdır. kuruş zammedilirken saray mensublaBirinci maçta Pire îstanbul 2638 hm, yirminci asırda yıldmma, sn basrından bir dişlinin himayesine mazhar Bir günde 300 kişi ödü tstanbul takımı galib. Baştaraiı I İTICÎ sahijede kıruna, zelzeleye hattâ bonıbalanmaya Londra 10 (B.BC.) Fransada buolan herhangi bir devatnsız ve liyakatYeni Delhi 10 (A.P.) Bugunku gaİkinci maçta Yunan milîî takımıTürk sİ7İn aylığına 300 kuruş birden ilâve ün yamlan ^eçimlerin kat'î neticesi he ün zor şartlar altında çalışmak için kadar mâni tedbir bulan fennin bİ7İm zetelere göre, civardaki Mirut mıntakamillî takımı 3034 Türk millî takımı ga edilirdi. Meselâ Matbııat Müdürlüğünde nüz ilân edilmemişse de bu geceyarısma üstesna bir kudret kaynağı olduğunu Kemerburgazdaki bornyu kınrmaktan emda Hindularla Müslümanlar arasında lib. bir kelime ingilizce bilmiyen, hattâ Lâ kadar ahnan rakamlar komünistlerin atırlatmaktır. Milletin dar zamnnla koruyamıyacağina bir törlfi inanmıyor. vukua gelen ciddî çarpışmalar neticeBuna mukabil memlekette bu sn isini Üçuncü maçta Aüna tstanbul 2127 tin harflerini bile okuyamıyan bir ingi başta geldiğini, bunu sosyalistlerin ve ında, dar meselelerinde, ?ünün geçici sinde 300 kişi ölmüştür. Bununla bera îstanbul takımı galib. lizce mütercimi vardı ki Ebülhüda E cumhuriyetçi halk hareket partisinin ta üçlüklerinden kurtuimaya uğraşnken am salâhiyetle, püriizsfiz, kusursuz, ber, bu hususta resmî malumat alınaDördüncü maçta, Atina Pire karma fendinin soyıından ve adamlanndan ol kib ettiğini göstermektedir, Bununla be ideal yolunda sebat etmeyi esas tut arasıra çatlamadan, pathunadan ve semamıştır. Istanbul karma 4630 Atina Pire kar duğu için. diğerlerine nisbetle yüksek raber hiçbir parti üstün bir çoğunluk el mağa çalışırdı. nede bukaç gün haHn susaz bırakmaGazete'ere nazaran, çarpışmalar per ması galib. bir maasla bu daireye çırağ edilmişti. de edememiştir. «Yücel» mecmuasına, bu az ve eksik dan idare edecek mütehassıs bnlunmaj€mbe günü, Hindularm mukaddes Ganj Türk basketbolcuları yarm uçakla SeDiçer taraftan, secimlere iştirak edenaalar için fırsat verdiğinden dolayı dığına inanmak zaruretinde kalıyorum. Matbııat kaleminin 80 memurundan, sularında banyo yaptıkları Garhmukte lâniğe hareket edecek ve salı ve pererin yüzde 75 i geçmediği bildirilmek ieşekkür ederim.> İsmet İNÖNÜ Eğer varsa ba mUtehassısIar kerhalde Buar'da başlamıştır. Burada Müfiliiman şembe günleri Selânik muhtelitile mü mümeyyizinden ve müdüründen yalnız tedir. ış başında değildirler. Onun için hele 8 tanesi çalışır, ötekiler, dairenin semtilara bir pazar yerinde hücum edılmiş sabaka yapacaktır. şimdi Istanbulun yıllardanberi eektiği ne bile uğramazlar. Üç ayda bir çıkan Kral Faruk Kahirede Ankarada odun ve ve orada bulunanların bir çoğu öldüsusuzluğu kısmen izale edecek tedbiraylıklarını almak icin bile zahmet edip Kahire 10 (a.a.) Kral Faruk, refarülmüştür. Mukabele olarak, trenle, aler auaak üzere idarenin eline 10 milkömiir yok gelmezler; paralarmı ndacılar ayaklan katmde bakanları olduğu halde Kahirerabalarla gelen Hindu ziyaretçüer de Ankara 10 (Telefonla) Ankarada yon lira kadar bir tahsisat verildiği şu na götürürdü. Bu gibiler, yalnız bir ye gelmiştir. Kral bu suretle 6 ay İskenMüsiümanlara hücum etmi^lerdir. Muhmiinhal olduğu zaman, •taksimi snıre deriyede kaldıktan sonra resmen baş mangal kömürü kalmamıştır. Odun da sıralarda Avrnpadan nu, Amerikadan telıf yerlerde hücumlar dün de devam ma» nev'inden nıaaş kapışmasına iştirak şehre dönmüş bulunmaktadır. 'Uİunmamaktadır. Sebebi, vagonlarm mı olur bir taraftan feanî salâhiyetine etmiştir. • söz edilmtyecek bir miitefaassıs getiıancar nakline tahsis edilmesidir. Baştarafı 1 ind sahtfede için daireye üsüşüılerdi. Gandi ölünciy kadar onıc sayısını azaltmak lüzumlu olsa dahi, rip bir miiddet şehrin su işini ona metre kadar mesafede bulunan TaşköpOrdu kadrolannda da aynı acayib niîdare ettirmek en kestirme yoldur. Batutmak niyetinde Tesekkür rüyü geçerken jandarmalar tarafmdan zamsızlık ve karışıklık cari idi. Meselâ vaziyet, ikinci meşrutiyet hükumetleriBolu yoluncla g?çlrd'Şl mmüesslf lutza. na kalsa şehrin münakale işleri. iktiÇaymohani (Hindıstan) 10 (A.P.) yakalanmıştır. Köylere ve yol kesimle hassa ordusıinda bölüklere miralaylar, nin karsılaştıklan vaziyetin asla aynı değildir. Ne kadrolar o zamanki kadar an sonra İlk tedavlmln yapılması husu sadi belediyecilik gibi hizmetlcrile de Mahatma Gandi, Bihar mıntakasmda rine motörlü vasıtalarla sevkedilen jan alaylara feriker kumanda ederdi. faydasi7 bir kalabalıkla doludur; ne de mda yardımlarım es'.rgemlyen Aktaş Or alâkah brrkaç mütehassıs daha getirilintizam iade edilmediği takdirde ölün darmalar Ağrı isyanına iştirak etmiş ve İşte hükumet bu sartlar içinde buluaynı sartlar mevcuddur. Esasen, bugiin lan Işletmesl bölge şefl ortnan mühendlsl mesini isterdim. Bilmemek ayıb değilceye kadar oruç tutma hususundaki ka bir tayyarecimizi şehid ederek tenasül nan devlet dairelerinde ve orduda tenkii memur fazlalığı, kısmen. kabul et illml Aral ve bölge santral merauru İle dir, öğrenmemek ve bilenin ihbsasınrarınm, Patna'dan gelen iki telgrafta uzvıımı kesmiş olan Abdullah Altın ile sikat yapmış: bıı arada bir takım lıakîız'.lrflhamam Orman Işletmesl müdürü tiğimiz devletcilik prcnsipinden ileri al Savaş^ hükumet doktoru Lutfl Ol dan istifade etmemek, halkı lüzumsıız tenkid edildiğini blidirmiştir. gene ağır haps« mahkum Mehmed Kel sızlıklar da vukubulmuştu. Memıırlıık gclmektedir. Çünkü bir çok işleri ve aç Içletme müdür muavinl Necml Gurkan lesibüyük ve Memiş Ilerlemi?i yakala tan başka bir iş başarabilecek kııdret ve hİ7metleri, şimdi devlet veya belediye e Ar.karadakl tedavlml yapan Nümune bir benlik iddiası yüzünden ıstirab ve kabiliyetten mahrum olan. üstelik bir sıkınhya uğratmak, şehrin hizmetleriastane«l operatörlerlnden Dr. Nlmet Taş Ankarada Havacılık Derneği mışlardır. Katıl suçundan 18 seneye kısmmın da yaslan yeni bir iş tııtmağa ler yapmaktadır. ıran ve Prof Necdet A]paya mlnnet ve ni iptidaî şekilde idaroe ettirmektir ki, mahkum Adanalı terzi Turhan GörenKadrolardaki fazla memurlann azalAnkara 10 (Telefonla) Merkezi acınacak ve yerinecek şeydîr. ler doğruca Kocavezir mahallesindeki müsaade etmiyecek kadar ilerlemiş bu tılması icin en lyi yol, Anadolu Ajansı eşekkürlerlml sunarım. Ankarada olmak üzere bir «Havacılık lunan binlerle insan ve ailclrri sefalete Tekzib edilmiyeceğbnden kafiyen eevine gitmîş, annesi oğlunun cezaevindüsmüş ve J»u tensikat lünımlu olmasma nın ilffili makamlara atfen yaymladığı Derneği> kurulmuştur. Derneğe tayyare Cemal Isık.sel min olarak söyliyebilirim ki Istanbnian den firar ettiğini anlayınca Hacıbayram tebliğde gösterilen şekildir; Münhal bumühendisler, püotlar, makinistler, tel polis karakoluna başvnrarak kendisini rağmen, memlekette büvük bir ıstirab susuzluğu iddia edildiği gibi yalnız payaratmıstı. lunan memuriyetlerden mühim oknısizciler ve yer personelini teşkil eden teslim etmiştir. Bu firar hâdisesini ter Ve hoşnudsuzluk havası rasızlıktan doğnmş bir sıkıntı 4eğildir. Acı bir kayıb yanlara yeni memur tayin etmemek suler almacaktır. Yüksek tayyare mühen tib edenlerin başında Izmirde karısmı Vihayet İbrahim Hakkı Paşa kabinesi retile bu işi, bir hamlede topyekun olaBilgisizlik ve tedbirsizliğin de bıında îstanbul Barosu adt=!erinden Basri Terzioğlu, Salâhaddin e!cmek bıçağile kesip ölduren eczacı iş basına gelerek, meshur «adlü ih rak değil; zamanla ve tedricî sıırette ukatlanndan Rebl büyük hissesi vardır. Bugan idarenin san> polilikasını takib ve tatbika mecDaldalm babası avuBeler, Muammer Aksan, pilot Basri A kalfası Adanalı Mustafa bıılunmaktaellnde işte on milyon lira var. Bir sene bur olmus ve tensikat hatasmı tamir yapmak. Böjle yapılrfığı takdirde, ne :at Kadrlye Daldalın lev, Avni Elgüç ve Tlalât Güneyli dre dır. Takibata esaslı surerte devam edilsonra Istanbula bir maşrapa fatla su etmek için, yeni kamınlar yapmak. o haksızlığa, ne hosnudsıızhığa, ne sefa ayınbabası. Teknlk neğin kuruculandır. verilebileceği hakkında bize Wç kimmektedir. zamanın daima açık bulunan ve haricî lete meydan verilmiş ve ne de arkasın Jnîverslte talebelertnsenin kat'î bir söz söyliyeceğîna kanaistikrazlarla kapanan bütcelerine yeni dan, e^v elce olduğu çibi. .adlü ihsan» en Orhan Daldalın yetlerinin durumu da bu merkezdedir. diye hatanın tamir ve telâfisine lüzıım e Ko'.eJ talebeslnden atim yoktur. yükler yüklemek lânm gelmişti. Doğan Daldalın baba. Mesele şudur ki Suriye, istiklâl devkalmiş olur, Tekrar ediyorom: Ben bu satırlardan Çeklerle yapılacak ticaret an, Isparta VallllğlnBöylece o zamanın tensikat tedbiri rine ka\'nştukten sonra henüz iç işlemüsbet bu şey çıkacağına inananlarHarb içinde nmumiyetle çok büyük den ernekll eskl An. «kaş yapayım dcrken göz çıkarmakt rini dÜTenlemek ve basmına dilediği anlaşması dan değilim. Belki de uzun satırlardan sıkıntılara ve mahrumiyetlere nğjıyarak kara ır.il'etveklll nev'inden bir netice vermkri. Merhum seviyeyi vermek Için kâfl vakit bulamürekkeb bir tekzib gelecek, belki de Ankara 10 (Telefonla) Bir çek ti ibrahim Hakkı Pasa kabinesinin «adlü bütün bunlara fedakârane katlanmış FEVZI DALDAL mamıştır. Onun İçin sorumsoz kalemler caret heyetinin şehrimize geldiğini bilolan memurlarımızın terfihe hak kazan Allahın rahmetlne kaT. ıısmuştur Cenazesl gazete o tekzibi kanunun hükümlerini Onun İçin bu vaziyet karşısmda Dış ihsan» »iyaseti dahi, bütün iyi niyetleaklına eseni yazıyor ve bir teşevvüş dirmiştim. Bu heyetle hükumetimiz aramış bulunduklarını kahul eden Receb 1111916 günü Kadıkoy Çılek sokas 33 yerine getirmek içln koyacaktır; fakat rine rağmen. bir defa çıkarılmıs olan tşleri Bakammız Hasan Sakanın Snrilı haneslnden kaldırılarak Osmanaga âmili oluyor. Fakat Suriyenin bu işe srndaki görüşmeler başlamıştır. Ilk gözü yerine koymak imkânını bıılama Peker kabinesi, tensikat tedbirine mü camllnde öğle namazını müteakıb Anka günün birinde. belH yarm, belki yayeye dostluk eüni uzatmakta acele etde elkoymu? olduğunu yakmdan gör toplantıda heyetimiz başkanı profesör mışb. Mesrutivet idaresine karsı halk racaat etmemek suretile çok doğru ve raya naklolunacaktır^ Vasiyetl üzerine çe rından da yakın bir zamanda sehir getiğine hükmedecek değiliz. Çünkü asıl mekte ve onun için Suriyenin sorum Burhan Zihni Sanus ile Ç<* heyeti baş arasında görülen ilk hosnudsuzlukların isabeüi bir yol tutmuştur. Bu meselede enk gfenderllmemesl rtca olunur. ne susuz kalacak, gene kimse mes'ul Suriye ile asıl Arab âlemi bu sorumsuz suz kalemler saltanatından kurtulmak kanı, iki memleket arasmdaki ticaretin en mühim sebeblerinden biri de iste bıı söylenecek söz, hükumetin bu yoldan olmıyacak, gene kimse bana çare bu* * * kalemlerin dışındadır; ve bu sornmsuz ayrılmamasını dilemekten ibaret olabiüzere oldnğunn anlamaktavf. Bunnn tekrar başlaması lüzumuna işaret eden tensikat olmuştu. Istanbulun duşman Işgallnden kurtul lamıyacaktır. kalemlerin tesiri altında değilrtir. Kalir ki Ajansın verdiği teminata göre masını müteakıb Cumhurtyet hükCımet'.nln Suriye hakkında, çok hayırlı olacaği dostane nutuklar söylemişlerdir. Daha Işte hep hunlar îçhıdir M, sadece meÖnümüzde bu mlsal varken bueün buna dahi lüzum yoktur. hirede çıkan ElAhram'ın neşriyatı buîlk îstanbul Defterdan olanp eskl Mallye deni bir şehrin medenî halkı hesabına şüphe götürmez. sonra komisyonlar seçilmiştir. Bu ko tekrar tensikat tecrübesine girismek elnun söz götünnez delüi olduğu gibi N»zaretl NaJıld îşlerl müdürlüğünde, Zl ABİDÎN DAVER ve sırf medenî bir tepki göstcrıniş ol»•aat Bankası ldare mecllsl azalığında' keömer Rıza DOĞRUL misyonlar çalışmalara devam pdecektir. bette doğrn oimazdı. Kaldı ki. memur Arab âleminin ciddî ve kıymetli şahsiza bu bRnkanm îstanbul ve Ankara şu mak için bu öfkeli yanyı yazdım. AlI raftan kardeşi Ahmed, Selimi tahtı ter Padişaha hak vermiyen kimse kalmadı, belerl mtldürlüklerlnde hlzmet ettnlş olan lah cümlemizin yardımcısı olsun. Cüşünmezler ki, cülusumuzu ta!<ib ve son olarak Emniyet Sandjğı murakıblıB. FELEK j ke büe razı edebilirlerdi. O zaman Ye Yalnız Osman: eden vukuat, devri fetretin uafk bir nüğında bulunan Pekâlâ, hepsi iyl. Hani savaş boy! niçerüer demek her şey demekti. Bir tavzih: munesinden başika bir şey değildir. PeRAŞİD GÖKDEMtR Şehzade Ahmed, ağabeyi Korkudu lan gene kahramansız bekler. Bazı gazeteler son günlerde benim derimizin elindea devleti miras aldığımız senedtr çektlğl hastalıitan ştfa bulamı. sevmemekle beraber, Selimin mağlubiTekel İdaresinde bir neşriyat vazifesi Gibi itirazlarda bulunuyorsa da fikzaman, orduyu hümayuna itilâ yolla:ak vefat etmlştlr Cenazesl u kasım yetini sağlamak ve ondan sonra kotu rini kimseye anlatamıyordu. Onun mü pazartesl gHnü Puadpaşa Türbesl karşısıa abnış olduğumu yazdılar. Bu gıyabî tennı açacağımızı vadeylemiştik. Yarm nu Korkudla oynamak istediğinden teş talealarını ancak İH testi şarab muka da 34 No. lı haneslnden kaldınlarak lklndl veecühlerine tesekkür etmekle beraber, diyarı Eumu terkedip, meydanı gazayı riki mesai tekliflerini derhal kabul et bilinde Çal Hasan dinliyor ve sonra namazı Aksarayda Vallde camllnde kılın hükumet kapısında aylıklı bir iş almabaşka memalike naklettiğimiz zaman eldıktan sonra naşı Mertezelendi mezarlığımiş, Sultan Selimi henüz lâyıiile tanı alaylı bir lisanla: ya gazetecilik mesleğim, Şekir Meclisi bet gözümüzün arkada kalmamasını isYazan: Feridun Fazıl Tülbentçi mıyan bazı sai sancak beyleri de yar Yârın aîtşam gene beklerim bey n» defnolunacaktır Allah rahmet eylesln. azahğrm ve nlhayet bu babda eoktanteriz. Devlete hepimizin can borcu var. Tefrika: 82 * * * * dım vâdinde bulunmuştu. Fakat BurBiz, bir cihangiri cedid olmağı murad Emekli yargıçlarımızdan Nureddln Ka dır vermiş oldugum menfi karar mâni kelime, telâfisi imkânı olmıyan hâdi almaz, kendisi için de ayni akıbetin sadan henüz bir haber çıkmıyordu. Çün zadem. ederiz. yımın Xardeşl ve Notre Dam de Slon Fran olduğundan, böyle bir memuriyet alaDiyordu. seler tevlid eyliyebilir. Ve bize öiün hazırlanmış obnasından korkarak hare kü Korkudun adamları, paralan dağıtsız Kız Llsesl öğretmenlertnden Mümlne mamış olduğumu açıklamayı faydalı Sinan, bu sözler üzerin* Padişahın ceye kadar ıstirab verir. kete geçmişti. Bursadaki bazı hocalar, madan, hattâ Yenlç«ri ümerasile görüşHaftanm muayyen gîinlerinde Yakub Akgüngörün annesi sallhatı nlsvandan buluyorum. B. F. ellerine sarıldı. Sinan boynunu büktü. la Şahinin ikametine tahsis edilen kovakit kaybetmemesini de tavsiye et meden pusuya düşmüşlerdi. E5IİNE AKGÜNGÖR Af buyurun Sultanmı. En sadık Vasiyetnamemiz, koymımuzdadır. mişlerdL Ük iş olarak Manisaya yakın Yakub ve arkadaşlan o gündea son nak yavrusu bir evde toplanılıyor, eğ uğTadıSı hastalıktan kurtulamıyarak dun Doğum kulunuzum. Sultanım. olan sancaklarin beylerine adamlar sa ra bir daha huzura kabul edilmemiş lenceler ve âlemler tertib ediliyordu. gece vefat etmlştlr# Cenazesi bugünku pa Sadakat bu mudur? Sonra Yakub, Kurmay subaylarımızdan yüzbaşı Necdet zartesl saat 11 de Terebatan caddeslnde Dedi. Yavuzun sesi daha yumuşadı. larak kendine yardım ettikleri takdir lerdi. Bununla beraber Padişah, Sinan Fakat Yakubun içinde bir üzüntü var Akgüngör ap. mndan kaldırılarak Eyüb Kızılkanad İle Kadrlye Kızükanadm Anbizim kadim hizmetkârımızdır. AUah göstermesin. Hiddetli anı de daha büyük mansıplara tayin ede Paşa vasıtasile hatırlannı sorduruyor dL Huzura kabul edilmemesi canm: enltanda alle mezarlığına defnedllecektlr. karada blr kızlan dünyaya gelmlşttr Geno Şevketlum, Yakub kulun, uğru va du. Onlar da yaptıklarma nadim olmuş fazlaca sıkmıştı. Bir vakitler hemen he Tanndan ölüye rahmet ve ağabeysl İle b l . ana ve babayı tebrlk eder yavruya uzun mızda benden ırak olun kâfi. Git, Ya ceğini, ihsanlara garkeyliyeceğini hümayunda hayatını fedayı cana minv? bahtivar hlr omur düertz kuba söyle, sancak vermekten sarfma detmiş, Bursadaki Yeniçeri kocamanla lar, dar düşündüklerini Sinan Paşaya men hiç yanından ayrılmadığı Padişa ricık evlâdına sabır dllerlz, net bilir. Af buyurun, kul kısmı bazan zar eyîedik, hizmetimizde bulunmala rına da heybeler dolusu altın gönder itiraf etmişlerdi. Hele Şahin Bey, dev hın ne kadar zamandır yüzünü bile göryanlış düşünür. mişti. Yeniçerilerin paraya karşı hırsı letin bekaa mevzubahsolduğu zaman memişti. Ah bir çağırılsa koşa koşa giSultan Selimin perde perde yükselen rından memnunuz. nı bilen Korkudun bütün ümidi Ocakta larda her şeyin mübah olduğunu artık decek, nedametini ağlaya ağlaya an*** sesi yavaş yavaş alçaldı. latacaktı. Bir münasebetle bunu arkaManisada bulunan Şehzade Korkud. idi. Eğer orada bir huzursuzluk yarata söyîemekten eekinmiyordu. Bu fikre ya Şüphemiz yok. Fakat hiddetli olbilirse, bir taraftan kendisi, diğer ta vaş yavaş diğerleri de iltihak edince daşîarına da açmış: duğumuzda ağzımızdan çıkacak bir tek biraderzadelerinin idammı haber aJır Padişahımız bize gücenmiş. KabaGALERİSİNDE hat eyledik. Acaba nasü kendimizi afA M C A B E Y V E B İ R H I K A Y E !.. Türk Modern Resim sergisini takdim eder. fettirsek? Sergi, bir hafta müddetle açıktır. Diye derd yanmıştı. O zaman Şahin İstiklâl Caddesi Beyoğlu Bey, Yakuba hak vermekle beraber: Baştarafı 1 tmrt sahtfede | almamı benden lstedl. «Bu hususta slnl istemekte ve Belkls adınd» Wr ka, Ankara Vallsl de bana yardımda buludmı şahid olara's göstermektedir. Feri nacak, böyle bir ledakârlık yaptıgın dun Söğüdlügil, aynl zamanda mahke takdirde seni hastalık raporile kurtarameden müdafaas için bir ayhk mehti caktar. Belkl bana inanmıyOTsun, fakat glt vali İle görüş, bu itimadsızlıgııu glIstemektedir. der. Vall saat 10 dan evvel makamına Reşidin avnkatı hemen mudafaasnu gelmez, kalk glt kendlslnl gör> dedL yapacak O gtln saat 10 da Vall Nevzad TanHeşidln avukatı Celâl Yardimoı, sav doğana gitttm. Haşmetin bana söyledlkcınin Iddiaanı müteakıb, müdafaasını lerine göre bu suçu Haşmetin nam ve yapacaktır. Dün Boluya gelen Celâl hesabına Irabul ettiğlml Nevzad TandoYardımcı, Reşldln çok acele bir talebi ğan da blllyordu. Bu sebeble karüaerine bu safoah Cezaevlne gitmiş. mü şısına çıknca «doktoru ben öldürvekklli Üe uzun uzadıya görüşmüştür. düm, dlye suçu kabul edlyorum> deReşldin avukatma Itlraflan dlm. Ne\zad Tandoğan da «böyle söyle, Reşld Mercan, avukatma, merhum aksl takdlrd« senl gebertlriz ve üstellk Ankara Vallsl Nevzad Tandoganla, ci de intlhar etmiştlr dlye arkadan btr nayetin ertesi gilnü aralarmda vuku zabıt varakası yapanz, gürler gldersln. bulan kormşma etrafında bazı mühlrn Buna mukabü suçu kabul edersen. kısa Ifşaatta bulunmuştur. Yetklll makam bir z?manda senl kurtannz» dedl. İşte bu konuşmadan sonra gltttm, polardan re bİ2zat Celâl Yardımcidan ögrendlgtme göre, Reşld Mercan, avuka Use tesllm oldum. tklncl şube mtidürü Nacl de benl tehdid ettl ve bu suçu Utma hâdlseyl çu şe'illde anlatmıştır: < Clnayetl taklb eden giln, Haşme zerime almakta menfaatlm olduğunu, tln öalresine utradım. Haşmet bana aksl takdirde bu isin hayaüma mal oldoktonı Oldürdütünü ve bu agır suçtan masının l^ben bile olmadigını bana söykurtulması İçin de katil suçunu üzerlme ledl.» Ankara cinayetiıi esrarı A O R L E Evvelden görmek iki haber: Üsküdar yakasının fakir halkını yeni vapur bileti zamlarından istisna »tmisler... Güzel şey. AUah razı olsun. Yerli Mallar Pazarları toptan saJ tışlan, istifçilere mal gidiyor diye durdormuş. Bu da fena değil. Bir idare, bir işletme. hattâ bir | hükumet için yanlışlığını gördüğü bir • karan değiştirmek övülecek bir ha• rekettir. Lâkin idare demek, evvel; den görmek demektir. Usküdar lıalİ kınm fakir olduğu, istifçilerin de toptan alınan mallan saklayıp halka intikal ettirmiyecekleri demek evvelden kestirilemedL Teşldlât lleriyi görememiş! Islah etmeü. Celâl Bajanıı İzmlfdeki Baştarafı 1 inri saMfede Hddiselerflrasınd* İstanbul Kerbelâ azımm serlevhasım görenler ne yazmak istediğimi elbette anlamışlardır. Efendinv, cümlece nıalum olduğu üzere dün istanbul halkı Atatürkün ölümünün yıldönümünde deruni gözyaşlan dökerken Istanbulda terkos sularuun kesilmiş olduğunu görerek ye'si dtibâlâ oldu. Bir hafta zarfında ikinci defa olarak vukua gelen bu yirmi dört saatlik an! susuzluk bir kısım ev sahiblerinin kâh tedbirsizliği, kâh iyi niyetsizliği yüzünden ve bir kısmımn da evlerinde depolan olmadığından su biriktirilmesine mâni olmuş, halk çeşme ve kuyu başlarında birbirlerini kormıştır. Yalanlanan tensikat rivayeti karşısmda Kindistanda Müsliiman • Atinada dün yapılan basketbol maçı Mecusi mücadelesi tiği haklar dairesinde kendileri ve memleketleri için çalışmalarını lstiyoruz.> Celâl Bayar ve Adnan Menderes D. P. Çimentepe ocağınm toplantısmda da bulunmuşlar. dışarıda biriken ve ekserlsi işcl olan iki bin kadar halkm: «Yaşasm Celâl Bayar! Celâl Bayarı isteriz!» diye bağrışmaları üzerine D. P. Genel başkanı pencereden halka hitab etmiştir. Sonra içeriye dönüp halka: «Istediğinizi anlatın, cevab verelim.> demiştir Bir işçi, ücretinden kesilen vergilerin çokluğundan şikâyet etmiş, Celâl Bayar: •Vergileri herkesin kazancile ayarlamak Ihtiyacı vardır, demiş ve D. P. nin işçiler hakkındaki düşüncesinin sadece vergilerin ind;rilroesinden ibaret oimadığını. sendikalar kurarak her mesleğln mensublarmm menfaatini müdafaa etmesl lâam geldiğini bildlrmiş: «Blzim samimî dostluk elimiz onlara daima uzatılacaktır. Partide bir kısım arkadaşlarunız işçinin kendisine ve memlekete nasıl faydalı olabileceğini tesbit etmekle meşguldürler. Sirin de yardımınızı istiyeceklerdir. İşc'lerin refah içinde, hür olarak çalışmaları için çizdiğimlz programa uyarak birlikte yürüyeceğiz. Içtimaî ıslahat bu suretle tahakkuk youna ffirer.» demiştir. Bu konuşmadan sonra bina dıştndaki halk: «Adnan Menderesl isteriz!» diye bağırdıklarmdan, Adnan MendeTes penhalka kısa bir hitabede bııbınmuştur. Bundan sonra icerive dönen Adnan hayat pahalıügınm nerede duracağı hakkındaki bir suale cevab verirken demiştir ki: «Ucuzlatacağız» programile işe başlıyan hükumetin 7 eylul kararlarınm bilâkis hayat pahalılığını tahrike sebeb olduğu açık bir vakıadır. Zaten kararları kifayetsiz olan hükumetlerın kaçmılmaz bir karlerleri vardır: Söylediklerile yaptıkları birbirine uymaz. Yeni kabine memlekeün bozulan ü tisadî müvazenesini düzelteceğini vadederek işe başladı. Fakat görülüyor ki bu müvazenenin büsbütün bozulması ve fiat nizamınm bir kat daha kanşması neticesile karşılaşıldı. Halbuki onlarm müdafaalarma bakacak olursanız ortalık gül penbedir. Bütün hakikatleri tersine çevirerek tek taraflı konuşmaktan. murakabesizllkten, tek partl zihniyetinin hâkim oluşundan bu vazivet fleri gelmiştir. Oteyandan, Ekonomi Bakanı hâlâ noilletin çekmekte olduğu ıstırabı isühfaf ederceslne «pahaMık yoktur» diyor. Millet Meclisinde partimizin görüşünü bu şekilde açıkhyacağız. Yarınm buffünden daha iyi olmıyacağı endişesi de içimizde yer etmektedir. Maalesef nlkbin olamıyoruz. Bugüne kadarki tecelliler bize bu kanaati vernıiştir.» Fransadaki seçim Inönüniin mesajı Adana hapisanesinden kaçan katiller AGLIYOR^ SULTAN SELİM X DEKORASYON MÜESSESESİ Ikl gun sonra civara su gelEel^diyenız su borusu <io vizi vaidlerüe meşgul oiaduraun, dlgl halde blzLm eve geimedjğinl eana bir şikâyetin hlkâyeslnl an. görünoe telefonu açtıfc. Sular latayım Amcabey: Bavramdar bir Mareslne şlkâyet ettlk; «Gallba gün evvel blzlm semtte blr ku bif.m yolda blr bozukluk var, raklıktır bnşlamıştı (Dostlar ba cün. bakın' dedlk ve şoyle blr hayal kurarafe beklemeğe başşmdan ırak1..) ladık aŞlmdl Ylzzzt diye blr fcam. yon gelecek, Içlnden geno blr mühendls bir ltaç usta ve çeşld çeşld aletler çıkacak. Oraya bakacak burayı eşecefc ve şıp diye ânzayı bulup düzeltecekler!..» Blz bu ham hulyaya başladıktan tam İki saat sonra... Kapıda yorgun ve solgun, traşı uzanuş blr adam bellrdi. Ensesinl kaşıdl burnunu kanştırdi j nlhayet orada yolunu bekleyen kapıcı üe konuşmağa başladı «Senln anlıyacağm su kuv vetslz'. Merak etmeyln... Bozukluk yok. Tarın kuvretlenlr slze de gellr.. Hadl AUahaısmarladık!.B dedi ve glttl Üç gün sonra suya kavuştuk ama bu adamın oraya kadar gelmesl neye yaradı. onu anlıyamadık.?!,, A Bu bir sistem olsa gerek'. Blr daha şlkayet etmeğe tövbe edeceğln'.ze şöre, şlkâvetlerl önlemeğe yarayan blr sls Oyle ama Yakub, bizim kusurumuz çok büyük. Biz haddimiz olmıyarak koskoca bir Padişahm işine karış mak istedik. Û da şimdd bizi istemez. Fakat iyi kalbli şehriyar elbet bizi affedecektir. Cevabını vennişti. Bu mütaîeavı diğe: arkadaşları da tasdik etmek zorund kalmışlardı. Bir gün, Bölükbaşı Cafer, Şahinin evi ne gelmiş ve gene toplu bir halde bu lunan arkadaşlara şu haberi getirmişti Ocakta işitüklerim doğru ise, Şehzade Korkud, ifsadatta bulunur, Padişarumızm Yeniçeri kullanm kendl tarafma imale için gene altın dağıtacakmış. Bugün oca«;a Manisadan haberciler gelmiş, altınlar yolda imiş. . Arkası var Bugün matinelerden itibaren ELHAMRÂ SİNEMASINDA Haftanın en güzel zevki Mevsimin en heyecanh filmi tasavvur edebileceğiniz en güzel yıldız VERA HRUBA RALSTON'un kadm casus rolünü temsil ettiği LİZBON NÂTÂ HARİSİ (Türkçe Sözlü) Erich Von STROHEİM Richard ARLEN Sizi iki saat hassas bir aşkın ve meraklı bir maceranın tatlı heyecanlan arasında yaşatacak bir nefîs film.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog