Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 11 Kasım 1946 Türk milleti dün matem tuttu Ö!üm!e Mten bir kaza daha DENIZCİLÎK BAHİSLERI < Baştaraji 1 vncı salüfede gösterilmiştir. Fabrikalara ilk maddeyi nm Karabekir olmak özere, Başbakan Şehrimiz Halkevlerinde ve D.P. meryetiştirmek için 16 vilâüe Bakanlar, Genelkurmay birinci ve kezlerinden bazılarile, bazı okullarda Lkinci Dünya Har bllgi ve tecrübe ekjkinci başkanlarile parti genel başkan Atatürkün aziz hatırasım anma törenyette 100 bin çiftçi asrî bı içinde, 14 temsi'slikleri varsa, bur vekili Şükrü Saracoğlu, parti sekreteri leri yap:lmış, saat 9.05 te beş dakikalık muz 1942 tarihinde lar tamamlanır. Bı Hilmi Uran, Demokrat Parti genel ida tazim vakfesinden sonra Ebedî Şefin hametodlarla pancar ziraati Çanakkale Boğazıyüzdürme ve kurre heyetinden Cemal Tunc, Refik Ko yatına dair konuşmalar yapılmış, İnönın hemen ağzında yapmaktadır tarma amelîyesi v < raltan, üniversite rektörü, Ankara vali nünün beyannamesi okunmuş ve en yar meçhul eller tara % asıtalan başkaca. 1 ve belediye reisi ile Ankara gemizon kın Atatürk anıtma çelenkler konmuşfından dökülmüş denizaltı mayinlerine iptidaî vasıtalarımızla bu gemileri nasıl denizaltısı mevcud bulunan ve daha ve deniz komutanları ve emniyet mü tur. Cumhuriyet idaresinin feyizli elile çarparak batan Atılay denizaltımızın çı yüzdürdükse bir denizaltı gemisi olan başka denizaltılarına sahib olacak olan dürü tarafmdan karşılanrruş ve bir ih Millî matem günümüz münasebetile yurdumuzda kurulan şeker fabrikalarıkarılması için yüzbaşı Vedad Dora Atılaym dalma samıclarma, mükavim donanmamız için bir garanti. bir slgorta nm vatandaşlara nekadar büyük hiztiram birliği selâm resmini ifa etmiştir. dün her yerde bayraklar yarım çekiladında bir genc mühendisimizin bir tekne içerisine hava verip menfi sep teşkil eder. Yarm Allah göstermesinmetler ifa etmekte olduğunu bugünkü Cumhur Başkanı Ismet İnönü kendi rniş, radyoda müzik yayını yapılmamış, proje hazırladığmı yazmış ve bu deniz hiyesini azaltmak ve böylece yüzdürme başka bir kaza vukuunda, hemen haregenc nesil belki lâyıkile anlıyamaz. Bilerini karşılıyanlarla birlikte muvakkat sinemalar ve çalgıh yerler kapalı kalaltmm çıkarılmasmdaki maddî ve ma yi kclaylaştırnıak kabildir. kete geçecek vasıtalar elde edilmiş ve rinci Cihan Harbini görmüş olanlar, « kabrin bulunduğu Etnografya Müzesi mıştır. nevî fayda ve lüzumu tebarüz ettirmişProjeye göre geniiyi denizin dibinden büyük bir tecrübe görmüş bir teşkilât harb yıllarında şekerin ne demek oldune girerek Ebedî Şefin muvakkat kab Izmirde yapılan ihtifal ve Celâl tim. O yazımda, bu projenin gerçekleş kaldırıp yüzdürdükten sonra, yedekle vücude getirilmiş olur. Türk donanması ğunu ve hasta çocuklarınm sütüne korine bir demet menekşe koymuşlar ve İst?nbul Teleîon Başmüdürlüğüne aid mesi için elimden gelen yardımı tabiî me işini de mevcud kurtarma gemileriBayann anlattığı hatırala>* hattâ bütün Türk denizciliği bu teşki nulacak bir tek şekerin dahi, nasıl t e hayata gözlerini kapadığı an olan saat naçiz yazılarımla esirgemiyeceğimi de mizden ikisi, bu :=i yapabilecek kalm lâta ve o tecrübeye muhtacdır. Eğer İzmir 10 (Telefonla) Atatürkün i sof&r Osman Çimenlinin idaresindeKi darik edildiğini yürekleri sızlıyarak bu9.05 te En Büyüğümüzün manevî huzu öltim yıKönümü münasebetile bu sabah [ 533 numsralı kamyon evvelki gün saat vadetmiştim. lıkta tellerle teJcneyi askıya alırlar. iki böyle tecrübeli teşkilât ve vasıtalar el gün dahi acı acı hatırlarlar ve altı yıl runda tazim vakfesinde bulunmuşlardır sıat 8,30 da D. P. binasmda Celâl Ba 14 te Kııruçeşmede Ardiye önünden giYüzbaşı Vedad Doranın Aatılayı çı gemi de onlara yardım eder. Projede bu de olsaydı; meselâ Trak, hattâ Atılay devam eden İkinci Cihan Harbinde ise, Bu anda, Halkevinde toplanmış bulu yann da iştirakile bir ihtifal yapılmış. derken karşı kaldınma geçmek lstiyen karmak hususunda haztrladığı proje işin bütün tafsilâtı ve kurtarma kafile kurtulamaz mıydı? yurdumuzdaki şeker fabrikalarınm görnanlar da Atatüricün urmtulmaz hatı avukat Rauf Onursal. Atatürkün fikir. 22 yaşlannda Sıileyman Karagöz adlı r.in anahatları hakkmda malumat edin sinin Boğaza doğru seyredeceği rota bir Sonra, müdafaa vasıta ve süâhlan ba düğü hizmetleri minnet ve şükranla ae çarparak başmdan ağır su miş bulunuyorum. Fazla teknik tafsılâ resimler, levhalar ve krokilerle gösterilrasını anmak üzere bir tazim duruşun hürriyeti vecizelerinden bahsetmLş ve: d r e t t e his mevzuu olunca kâr ve zarar gibi narlar. Harb yıllarmda, muvakkat bir yaralanmasına sebeb olmuştur. ta kaçmadan aziz okuyucularıma edin mektedir. da bulunmakta idiler. Etrafı saran de «Atatürkün emaneti Türk milleti taraticarî hesablar durur. Herhangi bir harb devreye münhasu kalmak üzere kilosu Yaralı, kaldınldığı Beyoğlu hastanesin diğim bilgiyi arzetmek istiyorum. rin ve ulvî bir sükut içinde bütün kalb fmdan muhafaza edilecektir» demiştir. Projede, akmtılı bir sahada derin su gemisi veya başka müdafaa vasıta ve beş liraya yükselen şeker, her istenildigi ler Ataturke teveccüh etmişti ve bu daBundan sonra Celâl Bayar, Atatür de ölnıüş, şoför hakkmda tahkikata baş*** ya dalgıc indirmenin güçîükleri ve buna silâhlan için, para ve kâr bahls mevzuu vakit, istenildiği kadar bulunabilen bir kikada yıırdun her köşesinde yer yer kün son znmanlarında, Hatay meselesi lanmıştır. Proje, evve'iâ, geminin battığı yerin karşı alınacak tedbirler de teknik bir mudur ki bu ku r tarma işi için bahis madde olarak, daima vatandaşın emrine toplannufl olan Türk milleti, tek bir olduğu için, hastalığınin şayi olmasını şekilde izah edilmiştir. Bu bahiste, dalGıda maddeleri ne kadar yükseldi? tesbitile buradaki mayinlerin temizlen gıcm aşağıda hareketini ve çahşmasuıı mevzuu olsun? Hakikatte, bu tecrübeli hazır buîundurulmtış, şekersizliğin değil, kalb heyecanı içinde bu anı yaşamakta istemediğinden, nihayet doktorlarımımesi lüzumunu ileri sürüyor ki gayet teşkilât, herhangi batmış bir gemiyi belki şekeri az yiyebilmenin üzüntüsü Plyasadj japılan tahkikata göre^ Ihrac zm: «Hastalık çok tehlikeli, ümid yok, kolaylaştıracak enteresan bir cihaz ve idi. maddelerlnln toptan flatlarmdail '7 eylul doğrudur. Türk karasularmın hemen kurtarmak suretile bir kâr da temin e çekilmiştir. Cumhur Başkanı İsmet İnönünün Ata Atatürk ölecektir> dedıklerinden, Pran kararlarınc'an ekim sonuna kadar olan yambaşında bulıınan buralarda en çok usul teklif ediliyor ki bu da, dibe sapdebilir. Hattâ Atılay yüzdürülemezse Şeker mevzuu. ele almdığı vakit, hetfirkün muvakkat kabrini zlyaretlerini sız doktoranun da aynl teşhisi koymak yukseuş durumu şöyleclir; bizim denizaltılarımızın dalmış olnrak lanmıyacak şekilde bir kızak yaparak, onu parçalayıp çıkarmak suretile kıymen aklımıza, şeker fabrikalarınm, sedalgıcı bu kızağm üstünde aşağıya inla bpraber 8 sene daha yaşayabileceginl dolaşacağı, talim ve manevra yaparafı takiben Halkevindeki ihtifale iştirak metli enkazmdan da istifade edilebilir nenin muayyen mevsiminde üç ay kadar jı ıt suam yüzde 30, tlı tlk yuzde 27 yaedenler, hep birlikte Etnografya Müze de söylediğinden bu sebeble etrafndaki pai;ı yuzde 12."i, koyun derlai yüzde •12,5, düşünülürse, Atılaym çıkarılmasına te dirmtktir. Mühendis, dalgıc indirilme ve yapılan masraflann en az yarısı, bel çalışmaları gelir. Bunun haricinde nelerde hiç olmazsa 8 sene daha yaşayacağî knzu derlsl ytlzde 3o Nohud «Ispanyol» şebbüs edılmese dahi, bu mayinler te den evvel bir kilometre karelik sahada eine giderek Ebedî Şefin huzurunda t mevcud bir aletle denizaltı cereyanlarını ki dörtte üçö telâfi edilmlş olur. Gemi ler olup bittiğini ve Türklyede kurulan uyandırdığindan bahsetmiş: yüzde 37, nohud ekalbur» yüzde 60 mer mizlenmelidir, eğilmişler ve kabre çelenk ve çiçekler tlmidini bir denizaltı oldueu ve su içinde çalış şeker sanayiinin neler sağladığını pek gene I cimek yuzde 57. bakla yüzde 27. Projede hem geminin yerini tayin et tamamile tesbit etmek lüzumunu da işa mak üzere yapıldığı için. silâhlan vesa bilmeyiz. koymuşlardıf*. Daha sonra muvakkat «Atatürk, hastalıgına rağmen, millet ve memleket işlerile meşgul olu ' peynın yuzde :!İ,.">, fındık yüzde 70,5, mek, hem de antenli mayinleri patİ3t ret etnektedir. kabir umumun ziyaretine açılmıştır. iresi denizde kalmaktan fazla müteessir Bayram tatilinden istifade ederek nayordı.» demiş, gözyaşlan arasında sözü borbuı.j» f^uiyesi yüzde s Pirinç «viyo madan telılikeslzce temizlemek husuProje, e^^'elce gemiyi kurtarmağa gi olmamıştır. Bunlarm çıkarılması. bir Bütün Ankara halkının, genclik ve , , , , i. t Ima» yuzde 11 ö zeytlnyağı yüzde 5 sadeeikâne bir davete icabetle Eskişehir şe;unda bir arama usulü teklif edilmek denlerin ifadelerine atfen, deniz d:binin mfkteblilerin bütün gün devam edip ne devamla ş u n l a n anlatmıstır: ' yağ yu7de 5,5 tur. * ' " » • > ' ' para kazancı da temin eder. Hattâ bu ker fabrikasını ziyarete gittim. Orada :edir. orada pek az çamurla karışık çakıllı « O gün Atatürkün öldügünü, eski ı ?eek bu riyaretleri, başladığı dakiteşkilâtı kendi sulanmızda ve civarı gördüğüm şeyler ve mütehassıs ve salâDoğu Akdeniz seferleri niçin Projede, geminin bulunması muhte kum olduğundan bahisle harbden evvel mızdaki ecnebi sularmda batmı? gemi hiyetli kimseler tarafmdan bana verilen kadan itibaren çok heyecanlı, sürükle yaveri Salih Bozok'un aynl odada Intiayda bir yapılacak? kazaya u§ramış olan bir İngiliz ve bir mel olan sahada, üstünde hususî surette yici r e bütün havayı saran duygulu yas har etti&ini haber verdiler. Hükumetln, eri çıkarmakta ve meselâ Pire gibi ge malumat, şeker mefhumunu eksik anla15 günde öir yapılan doğu Akdeniz sevazlfe başında olduğuna dair bir beyan TerlerİDln görülen lüzum üzerlne ayda blre mal edilmiş mahrut şamandıralar asılı Amerikan der.'zaltısı gibi Atılaym üçte mi leşlerile dolmuş limanları temizle makta olduğumuzu ortaya koydu. tezahürüne vesile olmuştur. name hazırlıyaralc matbuata verdim. Irdlrlldlği yazılm'.ştı. DerılzyoLlan Genel ve tırnaklar takılı bir tel vasıtasile ya birinm çamura saplanmış olmadığıru mekte de kuHinmak, hem bir kazanc Halkevinin önünden muvakkat kabrin Memleketimizde şeker, büyük ölçüde ileri sürüyor. Atılaym, mayine çarptıkIçine kadar dolup taşan çelenkler ara Silih Bozok yaralı idi. Atatürkün yata Müdurü Yu,uf Ziya &z!n bu hususta^ bu pılacak aramanm denizin dibindeki blr temin etmek, hem de. fikrimizce en bü bir ziral kalkınma işi haline gelmiştir. gı önür.de husu ile diz çökerek elini öp hatta bir raklbln mevcud olmadığıru y'olcu cismi mutlaka bulacağı ifade edilmek tan sonra parçalar.mış olması ihtimali yük kazanc olarak te=kilâtm tecrübesini ımdan ellerinde kır çiçeklerinden, gül Şeker sanayii kurulduktan sonra, bunun adedlnln hlç bir zaman aza'.madıŞsm i ı ş tedir. Bu usulle Fransızlar 120 metre de yoktur. Çünkü battığı zaman denizin ve menekşeye kadar çeşidli demetler ol üm ve ağladım. Türk milleti En Büvük dolayısne t l r vapurun bu hattan alındığını anında muazzam bir de pancar ziraatl yüzüne ahşab maddeler çıkmamış, için nrtırmak mümkündür. dernilikte akıntılı bir sahada batmış oduğu halde Atatürkün muvakkat k;.b evlâdını kaybetmiştl. Bımun telâfisi im oylem!ştir başlamış ve bugün 100 bin çiftçinin bu lan 150 metre boylu bir gemiyi bulmuş deki akaryakıt da bu gibi hallerde olAtılaym, çıknrıldıktan sonra. tamirlne kânsızdır. Türk mlllet.i sağ olsun.» rlni ziyaret Için geçip giden bu insan Emlâk Bankasının yapacağı evler lardır. duğu gibi suyun sathma yayılmamıştır. ne kadar para gideceğini, pemfnin va riraatle uğraşması ve şeker fabrikalarına Bundan sonra Celâl Bayar ve arkaİptidaî madde yetiştirmesi sağlanmıştır. Turkiye Emlâk ve Kredl Bankası ucuz (tolgalanna zaptedilemiyen hıçkırıklar Bundan geminin ya mayine çarpmadığı, daşları binlerce Demokrat Parti men evler yapmak üzere teşebbüse glrlşmlştlr. Kıymetl! mühendisimiz, hususl teçhi yahud da çarpmışsa ufak bir yara aldığı ziyeti malum olmadığı için hesablamak Pancar ziraatinin, zannedildiği kadar Ve gözyaşları hâkim olmakta ve herkes kabil değildir ve yeni bir denizaltıdan subunun bulundugu Atatürk heykeline Ilte parti olarak lıX> evln lnşaatına önü zatla mücehhez araşfcırma kablosunun basit ve kolay bir iş olmadığmı da öğderin ve içten bir tazimle Büyük Atagitmişler, saat dokuzu beş geçe beş damüzdekl aybaşından itlbaren başlanacafc denizin dibindeki madenî bir cismi mey ve akaryakıt samıclarma zarar gelme daha ucuza mal olup olamıyacağı şimdi rendik. Şeker fabrikalarının ihtiyacım larmm huzurlarırtda iğilerek manevî bir diği anlaşılıyor. Bir kaza neticesinde den bilinemez. Fakat meselenin ruhu okika sürcn bir tazim duruşu yapmışlar tır, Bu evler 15 sene vadeLl ve takslUl o dana çıkaracağım ve ondan sonra deniz laraS verllecektlr Banka j Belediye İle de huçu içinde kabrin etrafındaki tazim re heykele bir çelenk bırakmışlardır. dahilî inhlâkların da gemiyi batırmış rada değildir. Asıl dava, diğer denizal karşılamak İçin bugün 56 bin kilometre anlaşma yapmıştır, Beledlye, Bankaya A dibinin bir grafik haritası çıkarılması ve olması da aynı sebeble muhtemel görül tılarımız ve denizaltıcılarımız için, bir tnurabbaı araziye pancar ekilmekte, geçişine kaülmakta İdi. Diğer taraftan, İzmlr Halkevinde sa tatürk bulvarı Uzerlndekl arsalan verecefc, o cismin boyunun ve enlnin tamamile müyor. Eğer, gemi herhangi bir hata garanti, bir sigorta teşkil edecek böyle bunlar, gayfet muntazam bir usul tahtmAnkara sabahtanberi anıtlan etrafın t 9,05 te başlıyan bir ihtifal yapılmış, banka da müşterek lnşaata muvafakat etesbiti mümkün olduğunu, eğer bu cisda idrak edilmekte ve peyderpey fabrida alev alev meş'aleler yanmakta olan b:nlerce halkm İştirak ettigi bu ihti deccktlı. Emlâk ve Kredl Bankası müdürü min eb'adı Atılaya uyarsa geminin nâşı neticesinde veya akümülâtörlerden çı tecrübeli bir kurtarma teşkilâtınm emkan zehirli gazlerin mürettebatı öldür re amade ve hemen harekete geçmeğe kalara sevkolunmaktadır. Türkiye ŞeAtatürkün büyük kaybınm yasını bu alde Bayan Vedide Bahatan, Abdülka Nlzameddln Tezcan bu lşler etrafında 11 bulunmuş ve mevkiinin katiyetle tayin mesi üzerine batmış ve dibde kaknışsa hazır b'r halde bulunmasıdır. Atılay ker Şirketi, pancar ziraatini organiz« glltJerle temaslarda bulunmai Uzere Andekor içinde yaşamaktadır. dlr Karahan biıer nutuk vermlşler, bun karaya gltmiştlr, ediîmiş olacağım kaydediyor. kurtarma bakımmdan en doğru şekil batmamiş olsaydı dahi. biz böyle bir edebilmek, fabrikalarm zamanında, bu Afgfan Büyük Elçisi, Atatürkün dan sonra Atatürk heykeline gidileılk maddeyi muntazaman alabilmesini Eğer geminin battığı yer, evvelce ya budur. eşkilât vücude getirmekle vazifeli idik. manevî huzurunda eîv, ihtiram duruşu yapılmış ve yüzden Sanayiciler Bankasına bina bulundu pılmış olan araştırmalarda tesblt edilen emin etmek için muazzam birrirafteşBu teşkilâtı yapmak, donanmamız ve Tesls hazırlıklan tamamlanmış ve müAnkara 10 (a.a.) Afgan Büyük azla çşlenk konulmuştur., saadesl alınmış olan l mllyon SOO bln llra yer ise burası Boğaz akmtısmm en şid Mühendls, geminin sephiyesini ve içe denizciliğimiz için bir zarurettir. Nite âlât kurmuştur. 16 vilâyetimizde pancar Elçisi Ekselâns Eerdar Feyz Muhamihtifalde Vali, mua\1nlerl, Belediye •îermayell Sanayiciler Bankası îçln aranan detl! olduğu ve Saros körfezine karşı ride kalan havayı da gayet esaslı surette •kılmektedir. Bu 16 vilâyet, 36 ziraat med Han, Ankaradaki sefaret erkânı ıa.=kanı ve şehrin diğer Ueri gelenleri blna nihayet bulunmuştur. Geçenlerde tamamile açık bulunan bir bölgedir. hesabhyor ve sonra, kaldırma telleri. kim bîr çok denizci devletlerde de em cıölgesine ayrümış ve her birinin başma nm en îndemlisi sıfatile saat 9.30 da lulunmuşjardır. Diger •Halkevlerinde ve şehrlmlze gelen Mallye Bakanı H&lld Naz Burası sert havalarda denizlere marjz kullanılmasını teklif ettigi sapanlar ve ali mevcuddur. rüksek ziraat tahpili yapmış ziraat müsanaylcller, bulunduğu için çıkarma ameliyesini blr pontonlarla diğer vasıtalar hakkmda Atatürkün muvakkat kabrini Ziyaret ıfcullarda da anma törenleri ya,pılmıştır. ml Kesmlre muracaat eden Tekrar ediyorum. Meselâ denizaltıla hendisleri getirflmiitür. Yüksek ziraat estl Doyçe Barüc blcasının kendllerlne tahederek kabre muhteşem bir çelenk koytafsilât veriyor ve bunlarm nasıl yapıl rımızı nasıl milyonlar harcayarak bir lühendislerinin yanlannda da AvrupaBütün yurdda ihtifal yapıldı 8l3lnl lstemlşlerdlr Bakan ı blnanın sana defada değil, iki defada yapmak lâzımmuş ve Ebedî Şefin manevî huzurunda da tahsil etmi? ziraat mübendisleri vq Ankara 10 (a.a.) Atatürkün ölü ylcllere talısM lçln aJakadarlara emlr ver dır. Birinci safhada gemiyi askıya ala maları ve nasıl kullamlmaları lâzım gel millî müdafaa silâhı diye hiç bir bir tazim vakfesinde bulunmuştur. e münün sekizinci yıldönümü olan bu mlştlr Banka yılbaşına kadar faallyete rak ya Boğazın içindeki Karanhk Lima diğini anlatıyor ki projenin bu çok tek • kazanc hesabmı düşünmeden tedarik muhitlerinde yetişürilmiş kontrol mena, yahud da şimal rüzgârlarma, deniz nik kısımlarüe Atılayın dibdeki muhte 'e muhafaza ediyorsak, deniznlfılar İçin murları bulunmaktadır. Her köyde bir yıirdun her tarafında millî yas gü geçml? olacaktır, Şehrimizde yapılan ihtifal gün olarak geçmiştir. lere ve akıntıya karşı mahfuz bulunan mel vaziyetleri ve bu muhtelif vaziyet ok lüzumlu olan bu kurtarma ekipinl de grup teşkilâtı yapılmıştır. ü Ingilizlere satılacak üzümler Ebedî Şef Atatürkün ölümünün seIngiliz laşe Nezaretlnln lkl memuru tl İmroz adası eenubuna yedeklemek ge lere göre, kurtarma ameliyesinin nasıl 'e vasıtalarmı da öylece kurmak ve Bu münasebetle bugün bütün Türk Bu mühendisler, yüksek, mühendlskizinci yıldönümü münasebetile şehrin atbik edilroesi lâzım geldiği hakkındaki muhafaza etmek zorundayız, Bu, bir tller, diğer ziraat memurları köylüya şazeteleri sütunlarmı büyük kaybımı züm ve lncir mubayaa lşlerlle llglll olarak rektir. Bu takdirde mayinlerle kirli olIzmlrde bulunmaktodır p Bir çok flrma ması çok kuvvetle muhtemel bulunan düşünceleri geçiyorum. her tarafında, Halkevlerinde, Demokrat aret işi deŞil, bir millî müdafaa mese pancar ziraati hakkında fennt bi!?iler zm ifadesi olan ve Atatürkün hayatı, konsolosluğun lstegl üzerlne üzüm tesllParti merkezlerinde ve okullarda büyük KıymetH mühendis, Atılayın yüzdür lesi ve denizaltılarımızla denizaltıcıla ,ermekte, mahsulün nasıl ekilip topaşarıîan ve eseılerini yaşatan yazala matı lçln flat Ustesl vermlstlr. Yenl Ilat bu sahada takib edilecek rotayı da azaanma törenleri yapılmıştır. Bu törenllstelerl üzerlne 9 numaralı üzüm 77.5 mî dikkatle mayinlerden temizlemek me etüj ve projelerini büyük itina ile ımızm hayatlarmı korumak meselesi anacağmı öğretmekte, fennî gübrenin • ayırmıç bulunuyorlardı. a dir. Parayı de§il, ihtiyacı düşünmekie kullanılmasındaki faydaları anlatmaklerde Atatürk hakkında konferanslar Aldığunız telgraflar, her tarafta ya kuruşa kadar Ingilizlere tesllme başlan icab eder. Kurtarma ameliyesinin esaslı çok esaslı surette hazırlamıştır ve hiç «afhasmı, Tekir burnu civarmda da yap bir şeyi, yalnız parlak ve boş söze daya mükellefiz. Onun için zayıf bir ihtimal tadır. Mahsule ânz olan hastalıklaria, verilmiş, aziz hatırası hürmetle anıl >ılan ihtifallerde Ebedî Şefin aziz ha naıçtır. mak mümkündür. HerKalde fazla mas nan bir iddia halir.de bırakmıyarak hep larak Atılay kurtanlamasa dahi, gene haşeratla da bü>ük ölçüde mücadela mıştır. tmkân görülemedi ;ırasının tazimle anıldıŞrnı, Atatürk Istanbul Üniversitesi Biyoloji Ensti nıtlaruıa ve büstlerine tÖrenle çelenlîItalyadan bazı ılrma'.ar men.leketlm!ze raf ve fazla emekten kaçmmak içîn a sini dakik hesablar, re=im ve plânlarla teknik kıymeti meydanda olan bu ise olunmalctadır. Köylüye her yıl 20 miltüsünde yapılan törende Vali ve Bele er konuIduğTinu, İsmet inönünün Ata müraraatle dondurulmuş balık lsteml^ler. meliyeyi iki safhaya avırmak ve gemi teknik kıymeti haiz mükemmel bir pro eşebbüs etmeliyiz. Donanmanm manev yon lira da avans verllmektedir. diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, Istmbul türk hakkındaki beyannamesinin okun dlr Bal:k donduma sanayllmlzln mevcud y askıya alarak çalışması daha kolay je haline koymuştur. Bu eserde bilgi, aİarma nasıl para harcamaktan çekinBu kısa izahatın hulâsası şudur ki: Komutam, Rektör, Profesörler ve bü uğunu, her yerde eğlence yerlerinin olnıayışından bu talebln karşılanmasma bir bölgeye kadar yedeklemek lâzımdır. fen ve ihtısas konuşuyor. Mühendisin miyorsak bu teşebbüsü de bir kurtarma lnıkan gorülememektedlr kurulduktan sonra hesablarına göre, bu kurtarma işi 56 manevrası telâkki ederek öylece kabul Şeker fabrikası yük bir genclik kütlesi hazrr bulun 'U matem günü dolayısile kapandığını Mühendisimiz, kurtarma ameliyesinin tmeli>riz. Denizciliği ve donanmayı bir memleketimizde başlıyan pancar ziraAsrî balıkhane muştur. Saat dokuzu beş geçe, tazim gemiyi bulma ve yüzdürerek daha ra yüz bin llraya mal olacaktır. ildirmektedir. Memleketlmlzde balıkçı'ik endüstrlslnln aşk halinde seven Türk milleti, denizaltı ati, Türk köylüsünde inkılâb yapmış. vakfesinden sonra. tedris heyeti adına *** lnklşafı lçln son günlerde Ekonoml Bakan. hat çalışmak imkâm bulunan bir bölfiİotillâsınm ve onun kahraman müret şeker sanayünin en büyük yardımı, köyTıb Fakültesi profesörlerinden Kâzım Yüzbaşı Vedad Doranın hesablan ve ebatmm hayatlan bakımmdan bu yalığında kurulan bir komlsyon yenl blr plân geye nakletmenin bizim bugün mevcud nazırlamaktadır. Şlmdlllk alman Xararlara vasıtalarımızla da yapılabileceŞi kanaa mütalealan teknik bakımmdan nazarî rım milyonluk malî fedakârhğı seve se lümüzü, asrm icablarile karşı karşıya İsmail Gürkan, Büyük Atatürk hakkmgetirmiş olmasıdu1. göre, şehrimizde büyük blr buzhane İle blr tindedir. Bu derinliğe inecek dalgıcımız olarak doğrudur. Buna göre ^.tılayı da bir konuşma yapmış, Univernteli ve yapmağa hazırdır. Projenin tetkik Bojtorafı 1 Inei sahifede asrl balıkhane kurulacaktır Şeker şirketi, köylüden bir kilo panvardır ve bımların sayısmı artırmak da yüzdürüp çıkarmak mümkündür. Fakat bir gene tarafmdan İnönünün millete edilerek teknik bakrmından uygun gö carı 4.54.75 ve 5 kuruç bedelle ahyor ilesl, bu yeni ölüm karşısında pek meVapurdan denize düşen yolcu kabildir. En fena ilıtimal olarak Atılayın şu itirazlar ileri sürülebilir: Herhangi beyannamesi okunmuştur. Bundan 9onrüldüğü takdirde kabulünü ve hemen ve her 100 kilo pancar teslimine mu•us bulunnjaktadır. Celâl Bayar ve arteknesi tamamile su ile dolu bulunduğu bir sebeble ya netice menfi olur da gebulunamadı ra toplu bir halde Sarayburnu parkma :adaşları kendilerini tazlye etmişlerdir. azırlıklara başlanmasmı diliyorum. kabil de ayrıca bir kilo bedava şeker v e . Cumartesl gunu saat 11.30 d» Köprü takdirde dahi. bu sikleti kaldırabilecek mi yüzdürülemezse harcanan paraya yagidilmiş ve hazulanan çelenk Büyük Bülendin cenazesi yarm (bugün) saat den Üsküdara hareket eden 68 numaralı rasıtalarımız mevcuddur, yahud da ABÎDİN DAV'ER riyor. Her gün yüzlerce araba fabrizık olmaz mı? Gemi yüzdürülürse y«niÖnderin heykeline konmuştur. 0 da hastaneden kaldırılarak babasının vapur, Kızkulesl açıklanna geldlğl sırada küçük bir masrafla bunları temin etden tamiri için harcanacak para da büBir tashih Bu yazı vesilesile 15 ey kaya pancar taşımaktadır. Bu pancar Demokrat Parti mensublarmm Pan vine götürülecek, oradan omuzlar üs blr yolcu denize dü?müştür, Yapılan bütün mek kabildir. Gemiyi bağhyabireeek raakını üç ay devam ediyor, bu müddet galtı Tan sinemasında tertib ettikleri ünde Hisar camisine taşmacak ve di araçtırmalara rağmen kazazede bulunama bıta tel ve zineirlerinin de memlekette yük bîr yekun tutacaktır. Böyle yap ul tarihli Cumhuriyet'te çıkan «Türk başlıklı yazımda dik zarfında da fabrikanm bir kapısından tnıştır, maktansa yeni bir denizaltı ısmarlamak donanması» ihtifalde D.P. milletvekilleri, parti ida nî meraslmden sonra &Üe makberine götedariki mümkündür. katsizlik neticesinde yaptığım bir yangiren pancar, 48 saat sonra öte kapıdaha doğru değil midir? Haata tavuklar re heyetleri, halk kütlesi hazır bulun mülecektir. Bu vasıtalar tedarik edildikten sonra, ışı düzeltmek Uterim. Ingiltereden srndan kristal ve kesme şeker olarak Düzce, Adapazan Çatalca Çorlu vt haBu itirazlara cevab verelim: muştur. Saat 9.05 te beş dakikalık süBülendin karısı Mücteba Uras ve 7 rallslnden gelen tavuklarda görülen «Ta. bunların kullanılması, insan işidir. Bu Gemi yüzdürülemezse harcanan para mart başmda gelen muhribimizin ismi çuval ve sandıklarla çıkıyor. Burad^ kuttan sonra Istanbul müstakil mil'etaşmdaki kızı henüz bu feci ölümden vuk vebası, hastalığını önlemek maksadlle işi yapacak kabiliyeti de, denizcilerii Alman Yıllığmdaki hatayı tekrarlıya pancarm nasıl şeker haline geldiğim anya asla yazık olmaz. Çünkü denizaltnım vekili Cihad Baban, Atatürkün laberdar edilmemişlerdir. Bülend, ba Veterlner mödürlüğünce tedblrler almmamiz göstermişlerdir. Abdülhamid dev neden battığı, ve neden yüzdürülemedi ak cNümune» diye yazmışım. Bu ge latmağa lüzum görmüyorum. Beni asıl hayatı hakkmda bir konuşma yapmıştır. )asına, karısına ve müesslslerinden bu ğa ba;lanmıştır. alâkadar eden keyfiyet, Türk köylüsürinde Köprünün Üsküdar iskelesi önün ğinin sebebleri anlaşılmıs olur. Vasıta, m'nin adı «Muavenet» tir. A. D. Konuşmayı takiben Atatürkün gencliğe unduğu «îzmir> gazetesine üç mektub Morga kaldınlan cesed nün pancar ziraati sayefinde kalkmde batmış olan 42 numaralı Şirketi HayAleradarda Meslh Mehmedpaşa hanında riye vapurunun çıkarılması, ahşab bir hitabesi ve muhtelif şiirler okunmuş, 3uakmışsa da muhteviyatı henüz öğremasıdır. ve şeker şirketinin en büyük 29 sayılı odada oturan 67 yaşlarmda HaBüyük Önderin hayatma dair filmler lilememiştlr. hizmeti de bu oba gerektir. san «dlı blr adam odasmda ölü olara* bu havuzla başarıldığı gibi, Birinci Dünya Tabiahn en sevimli renklerile süslü, rüyalar ve periler lunmuîtur. Han »ahlbl hâdlseden pollBİ Harbinde İstinyede İngiliz uçakları taBize verilen hesablara göre, şeker fiatı diyarına lâyık bir şaheser : habtrdar etmlş ve cesed Adalet doktoru rafmdan bomba hücumile batırılmış oşöyle tesbit edilmektedir: Pancar betarafınd&n muay*ne edllmlş, cesedln Morga lan Yadigârımillet muhribi de. köprü deli, şeker primi, tohum, ekim, naklikaldmlmasına lOzum görülmüştür Hadıse dubaîarile gene bizim mütehassıslarımız ye masrafı 44 kuruş, işleme masrafı 21 hakSmda nöbetçl aavcı yardımcısı tahklkat Baştanbaşa renkli yr.pmakta ve Hasanın zehlrlenerek öldüğü tarafından yüzdürülmüştü. O zamanki kuruş. müe?seseye bırakılan satış k â n tahmln edllmektedlr. 4 kuruş devlet vergisi 81 kuruş. YeOynıyanlar : Kok kömürü sıkmtısı önlendi kun 150 kuruş. Fabrika şekeri 150 kuDünyanın en sevimli kayakçısı sarışuı ve güzel KoS kbmürü sıkıntısı tamamen halleruştan satmaktadır. dllmîîtlr. Dün gelen üç vapur kömur^ KöS O N J A H E N İ E Dört şeker fabrikamız senede 70 bin mür Tevzl Muesseseslnln Kuruçeşme ve blr Hollywood'un en güzel vücudlu ktzı ton şeker istihsal ediyor. Halbuki Türmüddettlr kömürsüz kalan Kadıköy, O s . Telif Operet 3 Perde küdar depolarma boşaltılmıştır. Taş t ö kiyenin istihlâki 95100 bin tondur. AraM A R î E Mc. D O N A L D mürü 6iimtısınm da yakmda halledllmesl Hak ettiçi büvük rağbet ve daki fark. şimdüik stoklarla kapatılbeklcnmektedlr. maktadu. Fakat eldeki stoklar 948 seBugünkü sayısı zengin münderimuvaffakıyetle devam ediyor. Halk Partisi kongreleri nesinde bitecektir. Bundan sonrası içia catla çıkmışür. Mutlaka okuyunuz. Cumhurlyet Halk Partlsl ocak ve bucak haricden şeker almak icab ediyor. DİKKAT: BU AKŞAM Itongrelertne dün de devam edilmtştlr, Ye Çukurovada şeker kamışmdan şeker şllköy Anadolu Fenerl, Poyraz Sırapman, istihsal edecek bir fabrikanm kurulmpsı Küçukçekmece. Sarıgaz'^ Btlytlkbakkal ko8,30 da yü Eumellkavafl | Tarabya Rumellnlsan, bahis mevzuudur. Şeker kamışı, başlıHatırasım.. GüzelliğinL NeSs müziğini., Şahane ve muhteşem sahnelerini asla unutamıyacağmız şaheseri Kumkoyüj Darlık( Toptaşı. Beylerbeyl ocak başma bir mevzu teşkil ediyor. Pancar TEMSİL VARDIR. tongTelerl yapılmıştır, şekeri mi. kamış şekeri mi daha fayDemokrat Parti bucak kongrelertne de dalıdır? Bunu bilâSare yazmak istiyodün devam edllmlştlr, Bakırköy merkez, T E L • 49369. rum. Bnrada kaydetmek lâzımdır ki, Mahmudbey ve Pener merkez bucaklannın kocgrelerı de yapılmıçtır, Eskisehirde gördüklerim, bu müesseseVatanına âşık.. Güzelliklere âşık... Ve tek bir güzele âşık Polonyah bestekâr Frederik Chopin'in Bugün yapılacak kongreler nin pek intizamlı bir surette çalışmakBugün ai11946) Hak Esenler Atışşiir ve macera dolu hayatı.... ta olmasıdu. alant, Muha ; Dayakadm, Istranca. SamatBashca Rollerde: Ahmed thsan ya Sokullur Hasanlı Alacalı, Karaklraz, Kurna j Hlcîz Yenlniarıalle fYalova) ocak kong:e!en yapılacaktır. Atılayı çıkarma projesi Yazan: Şeker sanayiinin yaptığı inkılâb Jl" ABİDİN DAV'ER Telefon İdaresinin kamyonu? bir gencin ölümüne sebeb oldu İzmirde bir facia SFS Tiyafrosunda HERKES •ZJ YOSNA Yarın akşam S U M E R Sinemasında UNUTULMAZ SÂRKI PAUL MUNİ MERLE OBERON GORNEL WILDE Önümüzdeki CARŞAMBA gecesi BURHANEDDİN TEPSI SES Tiystrosunda 22 kasım cuma saat 17,30 da Seniye Tepsi «A K S E N L Ü P E N» rolünde 11 kasimda veıilecek bu scans. bu tarıhe tehir edılmiştir. Senenin en büyük şahsseri 1 Istanbul Unlversitesl, Edeblyat Fakültesi doçentlerlcden Cevdet Perln ve arkadaşlan «Istanbul Unlversltelllerlne yardım cemlyeti» lsml altmda blr cemiyet kurmak lçln teşebtüse geçmlş bulunmaktadırlar Bu cemiyet talebe yurdları meseleslle ön plânda meşgul olacaktır Talebe yurdlarile ilgili bir cemiyet kımıluyor Sayın halkımızm bu müstesan ve renkli fihni rahatça gö rebilmesini temin için ayni orijinal ve renkli nüshası MÜNIR NUREDDIN Ük kış konserini 20 kasım Çarşamba akşamı MGLEK ••••raH^HiHi^B v ÎPEK e Sinemalannda İ^^^^^^i^^^^^HHB^^BH 17 kasırada yapılacak müsabakaîarda kazananlar gelirl yolsullara tahsls edilmek üzere lkl resital lçln Ankaraya blr hayır kurumu tarafmdan davet edllmişlerdlr( Bale müsabakasmda kazananlar Ankarada iki resital verecekler Numaralı koltuklar bngiinden satılınaktadır. ŞARK ve Pangaltı YENİ Sinemalannda Bugün Matineîsrden İtibaren CUMHURİYET Nüshası 10 kuruştnr. SARATOGA GÜZELİ (Sarato^a Trunk) Gary Cooper İnçrit Hergman Perşembeye L Â L E ye A R Beyoğlu Halkcvmden: Seyfeddln Asal Idareslndekl senfonl orkestTamız bu senekl llk büjrük konserinl U kasım perşembe saat 18.30 da Saray sir.emasmda verecektlr Bu konserde Beethoven Llszt fplyano konçertosu) ve Tschalkowsky (5 lncl sertfonl) yer almakfidır. Sollst Ferdl von Stat=erdlr B'.'.etler ' Saray sLneaıasmaa satllmaktacur. Konser Abone Şer Blr aylık Uç ayUk Aitı aylik Senellk A VE MARİA T I N O "Aşktn Somi) I'ürRlye lçln 3OO Kr. 8<K) » 15(K) » 2BOO » Hartç lçln 6ÜO Kr. 1600 » 29OO » 5400 » R O S S i Sinema tarihinde emsali bulunmıyan acıklı ve hissî bir şaheser. Saym halkımıza ısrarla tavsiye ederiz. MatLuat için husnsî seans. Ş A 8 K Sinemasında saat 10.30 da D i k k a t , neşredîlsln edllmesln lade olunmaz. Gazctemlz* gSiderlren evralı Te yazUM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog