Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

4 VİTAMİNLİ yegâne kuvvet GIDASI Büyiik Atamızı kaybettiğimiz günde, Sanık, merhum Ankara Valisinin kendisini ölüıtıle tehdid ettiğini 20 milyon insan, tek bir kalb heyecanı ve suçiı üzerine almazsa gürleyib gideceğini bildirdiğini söylüyor Savcu bugün iddianamesini okuyacak içinde bu acı ânı yaşadı Izmirde birJFacia Cumhur Başkanı, devlet erkânı, milletvekilleri, Büyük Atanın manevî huzurunda hürmetle eğildiler. Memleketin her yerinde hazin ihtifaller yapıldı Bolu 10 (Telefonîa) Blr seneden fazla bir zamandanberl devam edeg«lçn ve türlü dedikodulara, çeşldll yoruîTİara yol açan Ankara cinayeU davası Bolu Agırceza mahkemeslntn yannVl (bugünkü) oturumu ile artık nlhal safhasına, ulaşmış glbidır. Biündiği glbl yann Bolu savcısı iddianameslnı okuyacak tır. Savci, umunü efiânn büyük blr ilgi üe tailb etügi bu kanlı hâdlsenin lçjuzünü kanunl bakündan frsaslı blr şeküde beHrtetollmek İçin araya dort gunlük bayram tatll: glrmış olmasına ratmen çalışmalarına fasıla vermemlş, Adliye daıresina gıderek büyük blr tomar yıgım hahnl alan dava dosyasını gözden geçirmiştır. Bu tetkıkler neticesl olarak Bolu Savcısı, uzun blr lddlaname h.anrlamışReşid Mercan tar. Bu hususta büyuk bir ketumiyet muhalaaa edılmekle beraber. lddla ma dort şahld tarafmdan itham edılmiş olkaminın Haşmet Orbay hakkında mü ması karşısında annesinin büyü^ bir teammld katü vasfını kullandıgı ve oteessüre kapıldığı ve Boluya gelerek na göre ceza taleb ettigi soylenmekte mustakbel gelınl Müşerrefln e\lnde kaldlr. Bn takdlrde yannki celsede Haşmet dığı sö5 lenmektedir. Oğrendıgıme gore, Haşmetın avukatı hafckınla Turk ceza kanununun 450 nci maddeslnin 4 üncü bendine gore ceza Fendun Soğudlugıl uzun blr telgraf kosllmesini Istıyeceğl beklenmektedir. gondererek yannki celsede bulunamıFakat yukarıda da söyledigtm gıbl key yacagını blldlrmiştır. Haşmetln a\"ukatı bu telgrafında bir evvelkl celsede tevsii fıyet sadece blr tahmlnden ibarettir. tahkıkat talebirün reddedılmiş olmasına ITaşmetin avukab bugünku celseye ragmen tekrar tahkikatın genışletilmegelemiyor Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Haşmetln, bu hâdısenln faill olarak Tttrk milleti ılüıı Ankara cinayetinin esrarı Boluda matem tuttıı Reşid Mercan, dün,bulundu mühim ifşaatta Mahkum olan «İzmir» gazetesinin sahibi Mücfeba Urasın kocası intihar elfi Izmir 10 (Telefonîa) «Nesebi sahih olmıyan çocukı başlıklı yazıdan aolayı sekiz ay hapse ve iki ay yirmi gun Bandırmada ıkamete mahkum olan «Izmir» gazetesi eski imtiyaz sahibi Bayan Mücteba Urasm kocası ve Demokrat Parti Izmır vilâyet muteşebbis heyeti başkanı Dr. Ekrem Hayri Ustundağm oğlu, 1327 doğumlu Bülend Ustür.dağ dün gece Izmirde Güzelyalıda Anadolu apartımanmdaki evinde intihar etmiştir. Once: «Karım mahkum olursa yaşıyamam, ölürüm> dediği, fakat verılecek kararın temyizi de olduğu için kendisine metanet tavsiye edildiği söylenen Bülend, dün akşam yemsğini annesile babasının yanında yemiş, ondan sonra 20 günluk çocuğile beraber hastanede bulunan karısını ziyaret etmiş, gcce saat 12 de apartımanına dönmuştur. Sabaha karşı bir tabanca sesi i^itilmiş, ioşanlar Bulendi kanlar içinde bulmuşlardır. Kendisi hemen hastaneye kaldırılmış, fakat bütün tedaviya rağmen sabah saat 9 da Slmüştür. Berlınde okumuş, Frarsada hukuk tahsilı etmiş ve Istanbul Hukuk fakültes'.nden mezun olmuş bulunan Bülend Ustündağ, Ticaret Bakanlığı daire şeflıklerinde bulunduktan scnra serbest hayata atılmıştı. Bundan 78 sene evvel bir oğullarıru kaybetmiş olan Ustündağ Arkast Sa. 2. Sü. 2 d* .J 23 Uncü yıi Sayı: 7985 KURUCUSU.'TUNUS NADİ Telgral ve mektub adresl: Cumhurlyet tstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santra] Numarası: 24298. Yan İşleri: 24299. Matbaa: 24290. u r i yei Pazartesi 11 Kasım 1946 MAHMUD KEFELİ SIRAT B U İnsanhğın üstünde fıİHıauğü çetin yolun dram ve komedişinin hicvidir. Yalanlanan tensikat rivayeti karşısında on pünlerde memurlar arannda tensikat yapılacağlna dalr bir rivayet çıktı. Bu rivayete göre 9772 memur isinden çıkanlacakü. Anadolu Ajansı bu haberin asılsu olduğunn yayınladı. Tensikat haberini neşreden gazetenin ısran üzerine Ajans, ilgili makamlardan aldığı kat1 malumata istinaden, ikinci blr tebliğ yayınlayarak «yeni bütçenin hükumetçe hazırlanması sırasında tasarruf maksadile nmumî bütçeye dahil devlet dairelerinde esasen münhal bulunan memuriyetlerden mühim olmıyanlara yenilerinin tayin edilmemesi kararlaştınlmıştır. Kadrolann hafifletilmesi, senelerce devam edecek çalışmalar ve incelemelerle yavaş yavaş tatbik olunacakbr. Tensikat kellmesile tarif edilen hiç bir fikir ve muamele yoktur ye düşünülmemiştir» dedi. Anadolu Ajansı, Ikind blr yalanlama lle emekli olarak devlet dairelerinde çalışan memurlann, 1 ocak 1947 tarihine kadar, Işlerine son verilmesine Bakanlar Kurulunca karar verildiği hakkmdaki haberin de asılsız olduğunu bildirdi. Anadolu Ajansınm, memurlan endiçeye düşüren bu iki haberi yalanlaması çok yerinde obnuş ve harb yıllan içinde büyük fedakârlıklara katlanmış olan tnemurlan kaygıdan ve üzüntüden kurtarmısür. Memur kadrosn harb yuzünden fazlaca genislemiş olmakla beraber, barış yerleşmeden ve nortnal hayat şartlarına dönülmeden, on bine yakın memuru bir kalemde kapıdışan etmek, bütçenin yekununu ve yükünü biraz hafifletse dahi. inemurlar arasında bir ıstırab vesilesi olurdu. Umumî 1? hacminln darlığı gözönünde tutulunca, böyle bir hareket, on bine yakın aileyi maiset derdile karşı karsıya getiren zaran faydasmdan çok büyük bir tedbir mahiyettni alırdj. Memurları terfih etmek için elinden geleni yapmak kararında olan Receb Peker kabinesinin böyle yanlış bir tensikat yoluna gideceği beklenemezdi. Devlet kadrolanna vaktile fazla memur almak bir hata ise, bu hatayı tamir etmek için, memurlarm bir kısmım, başka Islerde bayatlannı kazanmak ünkânı olmıyan Jbir sırada kapıdışan etmenin daha büyük bir hata olacağı asikârdı. Onun içindir ki tensikat haberlerinin katiyetle yalanlanmış olmasını ve Anadolu Ajansınm, hükumete atfen verdiği .tensikat kelimesile tarif edilen hiç bir fikir ve muamele yoktur ve düşünülmemistdr» şekltndeki teminatı metnnunlukla karşılıyoruz. Filvaki topyekun tensikat faydalı ve hayırlı bir is değildir. 1908 de mesrutiyet ikinci defa üân edildikten sonra, Abdülhamid de\rinde görülmemiş bir şekilde alabildiğine kabarmıs olan memur kadrolarını normal bir şekle sokmak için tensikat tedbirine basvurulmuşru. O zaman, hükumet, tensikat yapmakta haksız da değildi. Çünkü 33 yıllık istıbdad ve mutlakıyet devrinde, devlet dairelerinin, hattâ ordıınun kadrolan, acayib bir kalabalık manzarası arzediyordu. Meselâ Babıâlide biri Dahiliye Nezare Artem So. 3, SiL 4 U Dün, Istanbul Üniversitesinde yapılan ihtifalde bulunanlar Anfcnra 10 (a.«.) Bugün Atatür »ebetile Ankara Halkevinde yapılan Ihkün. laajat» jözlerjni kapadığı günün tifalde burün milletvekilleri, devlet ve sekizlncl yıldönümü idİ. Bütün Türk hükumet ileri gelenleri, üniversıte proulusu bu büyük kaybının «cısını ilk fesörleri, genclik ve halk çoğunluğu bugünde olduğu gibi aynı heyecan ve iç lunmuştur. ten bir hüzün içerlsinde yaşamaktadır. Atatürkün biraz sonra bütün halkm Bayraklar yarıya lndirilmi?, her taraf zlyaretine açılacak olan muvakkat kabta Atatürk anıtlan, Türk milletinin En rine giden yollar halkla dolmuştu. Büyüğiine karçı sonsuz fükran ve min Cumhur Başkanı Ismet Inönü, Ebedî net duygularile onun eserlerine karşı Şefin manevî huzurunda iğilmek üzere bağhlığmın ifadesi olan çelenk ve çimuvakkat kabre geldikleri zaman, buçeklerle örtülmüş bulunmaktadır. rada başta Millet Meclisi Başkanı KâBu büyük millî yas günümüz mflna Arkas\ Sa 2. Sü 1 de IliÖHÜllÜll mesajı «Atatürk, yaşadığı günler uzaklaştıkça büyüklüğü, anlayışımızda daha ziyade kıymetlenecek ve daha ziyade artacak bir varlıktır» Istanbul şehri gene kerbelâya döndü Terkos boruları tekrar patladı, sehre iki gündür su verilemiyor Ankara 10 (a a.) Atatürkün ölüm yıldönümü münasebetile yayınlana;a!t tıyrı bir sayı için «Yucel> dergisi tarahndan vaki rica üzerine Cumhur Başkanı İsmet Inönü bu dergiye aşağıdaki mesajı göndermiştir: «Atatürkün yıldönümünü hüzünle, hürmetle ve ibretle hatırhyorum. Atatürkle çok zor işlerde çok yakm beraberlikle çalıştım. Milll Mücadele dediğimiz devrin ve ondan sonraki zamanların benim içinde bulunduğum i?lerinde, Onun büyük yardımı benim îzmir 10 (Telefonîa) Celâl Bayar Ihlsar yoktur. başlıca kuvvetimdi. Hususî münasebetve Adnan Menderes bugün Dikılitaş D. Bu memleketin havasmı teneffüs « lerimiz çok yakındı. Onun kasım yıldöP. ocağıni ziyaret etmlşlerdlr. Celâl den vatandaşlara düşen vazife, Cumhu nümü benim için canın içinde hissediBayar halka hitaben yaptağı blr konuş riyet kanunlarmın tekâsüfü altmda hür len bir matem günüdür. mada ezcümle şunları söylemiştir: riyet esasları üzerinde şahsî ve alle reAtatürk, yaşadığı günler uzaklaştıkça, « Demokrat Parti memlekette hür (ahlarını ve bunun üstünde olan mem büyüklüğü, anlayışımızda daha ziyade rlyetl ve millî hakimiyeti tam manasıle leketin refahını temin için çahşmaktır. kıymetlenecek ve daha ziyade artacak kökleştırmek ve millete maletmek az Esas prensipimiz bu olduğuna göre ser bir varlıktır. Türk milleti, Onu, en temindedir. Bu suretle vatandaşlarımm best sahada vatandaşlarımızm hiç bir Bir damla su almak için çeşme başlarında bekliyen halk melli ıslahat kapılarau açmış olan bümemleket meselelerinde müsavi hukuka şeyden fütur getirm:yerek işlerile meş yük evlâdı olarak bütün tarihinde hürBu suretle iki gündenberi bir daTila Şehre su getiren ana borulardan bimalık olmakla beraber müşterek vata gul ohnalarını kendilerine tavslye ede met ve minnetle anacaktır. rinde vukubulan arıza yuzünden Be su bulamıyan Istanbul halkı, en âcil nımızın nimetlerinden aynı ruretle istl riz, Cumhuriyet kanunlarmın ve teşklihtiyaclarmı karşıhyabilmek için, ip gibi <Ibretle> deyişimln sebebi, Atatör yoğlu tarafında oturanlar iki günden, fade ettirmek vazifemiz olmuştur ve o lâtı esaslye kanununun herkese bahşetIstanbul tarafında oturanlar dündenberi akan çeşmelerin başma koşmuştur. Bu Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 t« lacaktır. Vatan sevgisinde katiyyen in Arfcost Sa. 3, Sü. 6 da tekrar susuz kalmıştır. Anlasıldığma ralardan da bol su temin etmek imgöre Kemerburgazdaki 900 milimetrelik kânı bulunmadığından, halk çok eziyet boru, son günlerde yağan yağmurlar çekmiş, çeşme başlannda saatleroe bekyuzünden bel verip çatlamış ve hâdise lemek zorunda kalmıştır. Bütün şehre mahallin» bir tamir ekipi gönderilmiş ancak bugün su verilebileceği üntid tir. Tamir ekipi on iki saat çalıştittan olunmaktadır. sonra anzayı düzeltebilmişse de, şehre geç vakte kadar su vermek imkânı bulunamamıştır. Anza esnasında borulardaÜ sular boşalmış bulunduğundan, bunların tekrar dolması uzun sürmektedir. Celâl Bayarııt dün İzmirdeki hasbıhali Toprak kanunu Tatbikata geçilmek üzere 6 ilçede hazırlık yapılıyor Ankara 10 (Telefonîa) Toprak kanununun tatbikatma geçilmek üzere 6 j ilçede hazırlık yapılmıştır. Bu kanunun ! uygulanması için lâzım olan tüzuk henüz çıkmamış olduğundan toprak dağıtımına geçilememektedir. Haber veril| dığine gore tuzuk, yılbaşma doğru çıkacağından, hazırlığı bitirihniş olan yer\ lerde dağıtıma önumüzdeki yıldan itd baren başlanabilecektir. İlk olarak devlete aid bazı arazi, topraksız veya az topraklı çiftçiye verilecektir. Kanunun âdılâne şekilde uygulanması için Tarrm Bakanlığında mütehassıslardan müteşekkil bir komisyon, bir uygulama plânı hazırlamaktadır. Diğer taraftan Zıraî Donatım Kurumuna aid fabrikalarm araba ve emsalı gibi piyasa ca ve esnafça imalı kabıl vasıtalar yerine çiftçinin ihtiyacı olan makine ve aletleri en ucuz malıyetle sağlması karar altına alınmıstır. Demokrat Parli Başkanı, «Partimiz, hürriyeli ve millî hakimiyeti tam mânasile kökleşfirmek ve millefe malefmek azmindedir» dedi Hindistanda Müslüman Necusi mücadelesi^) Adana hapisanesinden kaçan katiller Hapisane duvarı delindi, 30 mahkum kaçtı, bunlardan bir kismı yakalandı Adana 10 (Telefonîa) Şehrimiz Cezaevinde ağır hapse mahkum olanların yatmakta oldukları kapıaltı kısmının ön duvan bu sabah saat 4.30 da delinerek, buradan otuz mahkum kaçmağa muvaffak olmuşlardır. Hâdiseden haberdar olan il savcısı Ahmed Şatır ve muavini Zeki Çulpar hemen Cezaevine gelerek tahkikata başlamışlardır. Diğer taraftan vilâyet jandarma komutanhğı da emrindeki mürettebatı seferber ederek takibata çıkarmıştır. Fırar eden mahkumlardan 18 sene hapse mahkum Ali Çakal, hapishaneden hemen 600 3 iitıcü aahifede Arkası S. 3, Sü. 3 te \ ABİDİN DAV'ER Bombayda grevcilertn nttmayi^ Bu fiatlar yüksektirL Hayır, değildir!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog