Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

r L İ D Ö MÜESSESEIERİ Ortaköy James Hilton Hikmet Hikây O T E L ve G A Z İ N O Bütün sene açıktır. Lldo'nun lüks yemek salonu, düğfin, nişan, danslı toplantılar ve törenler için en müsaid yerdir. Maestro cPALA» ©rkestrası. hergün saat 18 den 1 e kadar, cumartesi, pazar ve bayram günlerl DANSLI MATİNKLER saat 16 da başlar. Telefon: 84446. • 1* UFUMKAR GA 23 OncO yıi Sayı: 7978 • KURUCUSU î T U N U S NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: Unraml Santral Numaran: 24298. Yao Içleri: 24299. Matbaa: 24290. Sınemafiını meram* seyrettığjniz bu meşhur roman. &şi[dı. Son yıllarm «a çok beğenilen (kitaî 9fe 100 kuruştur. Cuma I Kasım 1946 AHMED r$JU p Kitabevi H. P. Meclis Grupu toplanarak Meclis başkanları için adaylarını seçti Demokrat Parti Meclis Grupa da bn sabah toplanacak ve Başkan seçimlerine iştirak edip etmiyeceğini kararlaştıracak nutkile açılıyor Cumhur Başkanının Akademi !İ Har Akademisi 100 Komutanına gonderdiği'mesaj ((Bu güzel vesile ile şanlı Türk ordularının/ büyük miHetimizin güvenine istinad ettiklerini ifade etmiekle}lde bahtiyarım)) Meclis açılırken üyük Millet Meclisi bugün caufmalanna ba?lıyor. tkinei Düny» Harblnin Usfuesine daîr nfaklarda henüz flmid verici isaretler görmediğimiz bir sırada, Türk halkuun mukadderatım eilorinde tutan büyük heyet, oldnkça ağır varifelerle karşı karsryadtr. Bu vaıifelerden en miihlmminin dış nUnasebetierimlzi ilgilendiren davalar ftrasında hnlunmadığim memmınlukla »öyliyebiliriı. Biifün Cumhuriyrt devrl boyunca dıs politikamıza verdiğimiz istikamet, bizi çıkmaz yoîlnra girmekten •fakoynraş, diinya sahnesinde işjral etH£imh verin 4e$işmex ve mönakajny» gelmez bir yer olduğunu göstermiştir. Sulh devrinln uygtın snrtlan alhnda da. harb yıllannın karanlık ve güç şartlan altında da. dış politiknrrnr, aranıt başan He yürfltülmuşrur. Büyük Atatürkün ortaya koyduğu «ynrdda sıılh, cihanda Bulh» prensipine getip geçen bütün Cnmhuriyet hükumetlm tith Wr dikkatle bağiı kaldıkian idn. Snfimtize çıkan çeyidli engellerl tereddüdsflr adımlarla aşmarmz, türlü va7İyetler karşısında korkmaksınn ve fa«ırmak9izın yoloBiıza devam etmek mümkün oimnştnr. Bugün bir takım toprak ve üs iddialarile bizi rahafcnr eden blr Sovyet Rtrsya Tarsa da. kendi gayretimizle çözmek lonında butunduğumnx bir dıs mewleıniz yoktırr. Çünkfl hakkımızda îlerl sürülen iddlaian eevablandırmış, kararunın da vermiş bulunuyoruı. Acaba yanlış mı yapttk? harbln naşında şöyle bir yol rutsaydık daha mı tyi olurdu? bundan sonra polltikamın deşlstirsek Sovyetleri memnun edebillr tnh'vt"! Ankara 81 (Tel«fonla) Bajnlk Mil!«t Mecliil y»nn (bugün) Cumhur Başkanımızın ehemmiyet v« «IIka il« beklenen »eneük nutuklarile açılacaktır. Bundan sonra, sırasile, MccH» Başkanı, Başkan veklîl»ri, idar» amirleri ve kâtibler seçilecektir. Mcvlisin eumartesi gfina de toplanacağı ve bu toplantıda komisyon lann seçileceği anla?ılmaktadır. Halk Partisi Meclis Grupu topUndı Ankara 31 <a.a.) C.HP. Meclis Grupu Başkan vekillijfinden: C H P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün saat (10,30) da Genel Başkan vekili Şükrü Saracoğlunun Başkanlığmda toplandı. Arkası Sa 3, Sü. 4 te Akademinin 97 nci devre«ini bitiren kurmay subaylara da dün diplomaları dağıtıldı Ankara 31 (a*.) Harb Akadetnlslnln kuruluşunun 100 ttneü yildönüınü ve Akademinin 97 nci ögretim deyreslni bltnenlere diplomalannin venlmıesl mllnasebetlle Cumhur Başkanı tsmet İnönu, Akademl Komutanına aşagıdakl mesajı göndemılştir: Korgeneral Bafci Vandemir Harb Afeatîcmtei Komutan* ANKARA Azla Korgeneral, Harb Akademlslnin yüzüncü yüaa jertHc komuta ettıglniz Atutdemlnıze kutlarken her sınıf Cumhuriyet harb kuv\etlerln.s de tebrlklerlml ifade etmek isterlm. Harb Akad«ml«l Uk gflndenberl m«nlekeömizln büyük blr kültür kurulu, hususlle teknlk kurulu olarak vazıfe Arktuı Sa 3. Sü. 5 t« Şanlı Türk ordusundan bir görüniis: Cumhuriyet bayramı giuıü yapılan geçid resminde süvarilerimiz geçerlerkea «Cumhuriyet» namma Bolu davâsını "taKîbe~gi(îer1ceh kaza feçiren arkadaşlsrımırdan Ooğan Nadi Foto Cemal I?ıks Mareşal D. Partiye mi Birliklerin lâğvı Gzerine kadro çok zayifladı, iltihak etti ? şehirde yalnız 13 memnr, esnafı kontrol edesak Fevzi Çakmak, bu sabah İzmirden Ankaraya hareket ediyor Celâl Bayar, Ankara gazetelerine seyahat intıbalarmı anlattı Şehrlmizde lhtikirla mücadele ve kontrol teşkilâünda Ticaret Bakanlığı müfettişlerile beraber çalışan fakat maaşlarını Ithalâtçı BirÛkleri kadrosundan alan millî krounma kontrolörlerinin vazifeleri dündan itibaren nlhyaet bulr muştur. Bu suretle kontrol teşkilâtı bir hayli zayıflamışür. Ticaret Bakanlığı tstanbul millî !corunma teşkilâtı şefi Şevket Kaya da istlfa etmistir. Tiearet Bakanlığı, millî korunma kontrolörlerlni yübaşından itibaren tamamen kaldıracaktır. Bundan sonra piyasada kontrollar fevkalâde ahvalin tatbikmdan evvel olöuğu gibi normal olarak Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılacalcür. Gıda maddeleri üzerindeld kontrolu da belediyeler yapacakür. Halen İstan Arkan Sa. 3, Sü. 6 da İhtikârla mticadele kontrol teşkilâtı Millî saglık plânı Saglık Bakanlığı çalışmalarını bitirmek uzere Diyecek blr varlyette degilis. Bflyttk, küçük hepimlz biliyoruz ki, bugüne kadar farftığumuc yol en iyi yoldur; başka türlü yapsaydık ancak aleyhimlre olnrda: şu halde bnndan sonra politikaraıza başka bir istikamet vprmefe hiç bir sebeb yokhır. Muhalif, muvafık, bağımh, bagımsn bu hususta hepimiz B>TU şeyi düşünüyoruz. Hükumetin dış politikasım bütün kalbile tasvib etmiyen ne Mecliste, ne de halk arasında bir kimsa vardır. Haklanmıza aataşıhr da bir ta&mm uğrarsak, bunun bizim herhangt bir kuOtomoba devrfldJ, şof5r öldu, muavini yaralandı, arkadaşsummuzdan veya gaflerlmİTden gebnslarnrıu Doğan Nadi TC Foto Cemal bir mucize eseri olarak diğini bileceğiz ve bütün gücümüzle vakazayı hafif atlattılar tanımuı, gerefimizl müdafaa edeceğiz. Milletleıin namnsuna göı diken istilân ve hırslı hükumetler yeryüzünde hâlâ Ankara 81 (Telefonla) Boluda bu bîlle Ankaradan aynlnuşlardı. Kıalcavarsa onlara karşı koymamn bir insan günkü duruşmayı taklb İçin dün g«c« hamama varmadan flnoe Kargasekmez'e, lık vazifesi olduğunu her devlet düsün sabah a karşı Ankaradan hareket eden daha aonra Çankuru'ya çıkan v« blr tamelidir. Biz hfirriyetine «elden âşık bir «Cumhurlyıet> eklpl yolda buyük blr rafı uçurum olan yoldan aallmen geçen Irkın çocuklan olarak, yainıı da kalsak, kasa geçlrmls, Oerede yakınında devrl arkadaşlanmıı bu kazaya Oerede yovazifemizi sonunı kadar vapacağız. len otomobilin »oförü ölmüa ve ml»ylrJ lundaU ovada Aktaş oivannda ugraBunun d^ında, Büyük Millet Mecll 6e yaralaıımışür. Arkada?larımıı Dofîan mı^lardır. Burada blr dOnemeçte otoBİni bekliyen en mühlra vazifelerden Nadi ve Toto Oemal Işıfcsel bu kaaayı moba devrllerek yara yuvarlanm^ ve ikl defa kapaklannuş, araba hurdahaş biri, memleketimîzin iktisadt vaziyetile rdsbeten hafif atlatmışlanlır. Kaza saat 6 sulannda olmuştur. Ar olmuştur. Şoför Rlfat Sılsüpür derhal yakından meşşul olmak, halkın sıkmtısına bir an önce $are bulmak geliyor. kadaşlanreuz Do&an Nadi ve Foto Oe ölmöştOr. Blr mudze eseri olarak otoHarb yillan boyunca ağır fedaliârlık mal gece saat 4 t>e, çoför Rifat SBIsüpü mobllden çjkan arkada^lanmızdan Do Arkast Sa. 3, Sfi. 7 d« lara ceı çıkarmadan katlanan Türk rün kullandığı 1504 numarah otomohalkını, içinde buhınduğu gilç darumdan kurtarmak, hiç değilse hayat yükünü daha kolay iaşıyabilmesi için halka yardım etraek zamanı «rtık gelmiştir. Evet biliyoruı, rilâh altmda fazla asker var, milM «arnnma masraflannflan kaçinamamak taruretl var, dünyanm «nlha kavnşamamış bîçlmsiz hali var. Bütün bumlar hükumetin varifeslnl gtiçleştiren engellerdir. Fakat unutmıyalun M «blr memlcketln lktısadi politikasmı tyi ldare edebUmek için mntlak» en iyl şartlar alhnda işbaşına gelmelidir» di>e bir kannn yoktur. Her saha gibt Uttısad sabası aa blr lmkânlar çerçevesl fle baglıdır. Hayatı yfiçleştlren mnayyen engellere karşı nasfl Mr yol tutmalıyı* U,l memleket hesabına en uygnn bir ekonoml politlkası knrmns olalımT Bolu 81 (Hususî) Bolu Ağırceza Dava budnr ve Tttrkiye Büytik MÎÜet Meclisi bu davayı mutlaka çözmek m mahkemesl artık »on «afhasına girmiş olan Ankara dnayetl davasımn 12 nci rundadır. İktısadi vaziyetlmtzl mümkfin olabl oturumunu bu sabah saat 9,30 da yaplenin en iyi fekline yakla^tırmak bakı rnıştır. Mahkerae salonu gene kalabalıktı ve ekseriyeti ksdmlar teşkil edıyordu. mından hiç bir başan göstprpmediğimiBunlarm arasında; g*çen celsede yalan rl kabnl etmeliyiz. Hatta bu hn^usta şahadetten tevkif edılmiş olan şabid CeMecHsçe ve hükumetçe esaslı bir yayret lâdetin Ankaradan gelen hemşiresi ve harcandığma blle inanmak güçtür. AyReşidin annesi de görülüyordu. nl partiye mensub hükumetler tarafınBugünkü orurumda dln'enmelerl için dan altı yıl içinde bir kaç defa politika kendilerine tebligat yapılan fotoğrafçı değiştirilmiş, blrbirine zıd yollar tutulkalfası $ifat, fotoğrafçı ustası Rıdvan, muştor vc her defasmda eskisinden daterzi Serkis ve Muzafferle Ürgübde buha kötü ncticclere varılmışhr. Receb lunduğundan dolayı geçen celsede dinPeker htikumett Saracoj^Iunun yürüt lenemiyen rüyet çahidlerinden Abdüllâtügü ekonomi politikasını neden bırak (if Isıkman sabaha karşı hususl Wr taksi tı? Yarm b!r bajka hiikunıet işhaşına ile ve memur refakatinde Ankaradan felirsc o neden başka bir yola sapacak geimislerdi. Ankara Bolu yolunda miiessif bir kaza Ankaradan otomobille Bolu davasına giden î Cumhuriyet» ekipi. Gerede yakınlarında büyük bir kaza geçirdi Üniversite bugün törenle açılıyor Rektörlük, bu yıl fakir talebeye yardım işitıi ön plâna almış bulunuyor Istanbul Ünivwsltesl bn sabah saat 9 da Tıb Fakülteal Bioloji anfisinde yapılacak blr töreni müteafcib açılacaktır. Şehir Bandosu tarafından çalınaeak İstiklâl Marşrndan sonra, Rektör Orö. Prof. Sıddık Sami Onar, yeni ve eski talebeye bir hitabede bulunacaktır. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde derslere 15 kasımdan «onra başlanacak ve bu müddet içinde fakültelere kabul edilen talebeler asll kayıdlanru yaptıracaîdardır. Muhtariyete kavu^an Üniverslted« bu yıl bütçe 11.600.000 lira olarak kabul edilmiştir. Her yıl üç taksitte muayyen bir TniVfjT para Sdeyen talebeden, bu yıl da aynı ndktar pera tahsü edileoekitr. Fakir talebeye burs repebilmek Içm faallyete geçilmiş, fakülteler muhtac talebeyi tesbdte başlamıçtır. Burslar, devletin verdigl tahsisat ve Ziya Gün vakfından temin •dilecektir. RektSriök, bn yıl bure meselesine çok 5nem v«nnektedir. Saglık Bakanı Dr. Behçet Vc Türk demokrasisi hesabına tekerrüruue şahid olmak Lstediğimiı hos blr levha: Ankarada Cumhuriyet bayranu şerefine verilen suvarede Halk Partisinden eskl Genel Sekreter Nafi Atuf Kansu ve Demokrat Parti kurucularından Fuad KöprtUtt tatlı bir aohbet esnasuıda Yarm 3 ftncft tahifemlzde Ankara 31 (Telefonla) Millî saglık plâm uzermdeki çalışmalar bitmek üzeI redir. Yurdun kırk bin köyüne şamıl saglık tesisleri yapılmasını gözeten bu plâna göre, ortalama her 40 köyde bir saglık merkezi açılacaktır. Her sağlık Diğer taraftan fakultelerde sömestr merkezinde 2 doktor, 1 ebe. 1 sağlık meueulünün tatbik edilmesi için fakülte muru, 1 şoför bulunacaktır. Ebeler ziler yönetim kurulları tetkikler yap yaretçi hemşire vasfını da haiz olmak maktadır. Neticeler yılbaşına kadar Se üzere hususî bir şekilde yetiştirileceknatoya bildirllecek ve alınacak karar tir. Köy sağlık memuru bulaşıcı ve sal Arkas\ S. 3, Sü. 3 te Arfcası Sa. 3, Sü. 5 te Boluda dflnktt muhakeme Dün, iki rüyet şahîdi daha ((Katil Haşmettir, gördük» dediler Yalan yere şehadetten mevkuf Gelâdet Conk, nihayet hakikate rücu etti ve serbest bırakıldı Italyadan alınacak sekiz vapur 31,500,000 lirahk mukavele dün imzalandı, ilk vapur 20 ay sonra teslim edilecek NADİR NADl Arfcası Sa. 3, Sü. 4 U îtalyanın Ansaldo fırmasından alınacak seklz gemi hakkmda Denizyollan İdaresile firma arasmdaki müzakereler bıtmiş v« anlaşmayı dün saat 17 de Denızj'olları binasında Ulaştırma Bakanlığı namma Yusuf Ziya Erzın, firma namma da M. Bernottı imzalamışlardır. Yaptırılacak 8 gemiden 6 tanesi Karadeniz hattı tipıdır. Boyları 118, enleri 15.20, derinlikleri T.80 nıetre olan bu gemiler 2100 detveyt tonluk olup ambar Cels« açüdı. Başkan mevklinde gene Arfauı Sa. 3, Sii.SU Arkan Sa. 4, Sü. 3 te Boludaki muhakemenln bundan evrelki oturumunda Haamet Te Resid Mercan Bayram töreninde bozguncu muhalefet: tşte şimdi ben bozuldum!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog