Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

RADYO 7 28 Açılış ve program 7,30 Haili »uzlfc (Tl) 7,45 Haberler S,00 Çeştdlı muzık rPl.) 8,30 Kapanış ve program. * 12,29 Açılış ve program 12 30 Filim sarsılan (Pl ) 12,45 Haberler 13 (X) Radyo sa.on orkestrası ( ı Drıgo. Arlokenin milyonlarından Polonez 2 TTrbach; Smetananm vasiyetnamesi (fantezi) 3 Golwyn Kuçulc flört 4 Hayd; Yaradılış 5 Brahms 9 uncu Macar dansı s Waldteuíel; Aşk ve ilkbahar) 13 30 Kapanış 17,5S Açılış ve program 15,00 Radyo ea'on orkestrası Cl Pucçim Le VilU fantezi 2 Ivanoviçi; Bahriyelinin kızı 3 Delmas; Larghetto 4 . Caapuıs Ke Za Ko 5 Marrıot Budanm aşk bayramı) 13.30 Ziraat saati 10 00 Haberler 19,20 Geçmişte bugün 19 25 Şarkılar 19,45 Yurddan sesler 20 15 Radyo gazetesi 20,4 5 ince saz 2 1 30 Konuşma 21,45 Cumhur Bankanlığı armonl mızıkası Cl Blankenburg; Marş 2 Metra' Vals Cîspanvol serenadı) 1 Auber' Siyan domino Uvertürü 4 Haydn: Monuet 5 Brahms Macar dansları) 22,30 Dans müziği m ) 22,45 Haberler 23,00 Kapanış ve progTam. C Bugünkü Program • Soldan sağa 1 Bir tarafından tutarak yerin üstünde çekib götürme, 2 Komşularımızdan birinin halkından, bir çeşid rüzgâr. 3 Günah Peygamberimizin dört arkadaşından biri. 4 Bir soru ekinin tersi, eskiden tıb âleminde şöhret kazanmış biri. 5 Alçak tıyneti^ dalkavukların sermayesi 6 Bir çeşid toplu dans, İsim 7 Çeviriniz bir çeşid yazı olur, nota. 8 Bir emir j her beş yılda bir yaptığımız 9 Murekkeb bir edat. Yukarıdan aşağıya; 1 Küçük çıban. 2 Çiftleşme suretlle çoğalma, Cinde çok tesadüf edilen bir cins toprak 3 Tanri ı cümle. 4 Şan ve şöhret kazanmak. 5 Bir ölçü, bir çeşid kordelâ fi Sütçü ve şekerci dükkânlarında satılır, 7 Adlar Ceskl dilde cem»), bir emir. g Bir ingiliz sömürgesinin halkından. 9 Kendisine guvenilebllmir insan «• •••••••• • • ••D iB Sİ •••D ••• •D •• BE •••• •• •D Sİ •••••D •B B i!•••••••B ••B P •• • • J •• • • •• BULMACA /¿//i APAHIARMM KAKARCAM Prınceton New Jersey deki RCA laboratuarlarında hergun ılırn adamları dünyanın en ulak maddesi olan elektron ile mücadele halindedirler. Dünyanın en önemli radyo ve elektronik araştır, ma merkezinde RCA alimleri ve araştırma mühendisleri yem bir devri açmış bulunuyorlar Bu muhteşem binada bulunan muhtelif radyo laboratuarları, radyoelektromk ılmınm çeşitli sahalarda koklen bulunduğunu göstermiştir Kimya, fizik, optik, akustik ve daha başka ılım şubelerin* de araştırmalar yapılmakta ve tekemmül imkân», lan bulunmaktadır RCA laboratuarlarında yapılan her keşif, tecrübe ve tekemmül yollarından RCA'nın her mamulâtı faydalanmaktadır Alimler birbirlerine RCA nm kalite yüksekliğinin muhafazası için yardımda bulunuyorlar Butun bu üstünlüklerin neticesi, RCA'pın genişimalât imkânları vasıtasıle size ulaşacaktır. YARININ R C A R A D Y O L A R I R C A nın yeni radyo ve radyofonograflan bu markanın radyo teknığındekı ilerleyişini aksettırecektır Butun iklimlerde guvenılır neticeler verecek ve sesinin fevkalâde güzelliği size bir konseri butun ahengi ile nakledecektir Butun b<J hassas aletler RCA nm teknik başarıları ve geniş tecrübelerinin damgasını • yanı RCA ismini taşımakla jyuksek kalitenin birer timsalı olacaktır RADIO CORPORATION OF AMERICA RCA INTERNATIONAL DIVISIÓN, CAMDIN, N. i. Türkiye Umum. V e k i l i : TEKNİKA T. A. Ş. İ s t a n b u l Ev\elki bulmacanın halledilmiş şekli 1 K|RWLTL1I|K|ÍÍÜ 7 AİHTHIAİLİAİKİA1 R|E|M|l|L|a|F|O N 4 A|V|A|R|E|L|t K • 5 İRİIİC A|L|A|R K 6 İTİBİA Dil M|B D A S i Genel Müdürlüğümüze bağlı Kızılcahamam ve Düzce Devlet Orman işletmelerinde çalıştırılmak üzere doktor alınacaktır. isteklilerin 30 ocak 1946 tarihine kadar bir dilekçe ve gerekli evraklarile Orman Genel Müdürlüğü şube 12mudurlüğüne başvurmaları. (98) Orman Genel Müdürlüğünden: • 5000 Liraya komprime leri ÖKSÜRÜK BRONŞİTE KARŞI SÜTÜN TURfll. ve İzmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden: Elektrik alçak tansyon malzemesi alınacaktır. İsteklilerin sartnamleri aldırarak 17 şubata kadar tekliflerini yapmaları. (139) fc İK Ö İ L | E | « | O | V | A • Ç ılsls E|B E|D E|P TOKATLIYAN SALONLARINDA 11A/1946 CUMA aksamı saat 20 den itibaren Sil Cll |M|»|Z|A|N BORSA jjMidra 1 Sterlin 6.22 NewYork 100 Dolar 132, Cenevre 100 İsviçre Pr, 30,3255 Madrid 100 Pezeta 12,89 Stockholm 100 isveç Kr. 31,1325 MÜZEYYEN SEN AR ve Arkadaşlarının iştirakile Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Tel: 44778. IŞIL BURSA UMUMÎ NAKLİYAT T. A. Ş. % £ £ ^ £ £ £ İthalât İhracat Aktarma Transit Deniz nakliyatı Karanakliyab Sigortacılık Muamelâtınızı İstanbul Borsasının 8/1/1946 Çatları Kaparın MÜZİKLİ AKŞAM YEMEĞİ Tokad Cumhuriyet B E NC V Küçük Evler Yapı Şirketi Modern küçük villânızı size bahara kadar teslim eder. •• O P E B A T Ö B MI ESHAM VE TAHVİLÂT îi S faizli ikramiyeliler &ıı* salı* 1933 Ergani 24,40 24,40 GALATA ALTINCI VAKIF HAN 1933 ikramiyen 22.50 22,50 Milli Müdafaa 21,10 21,10 D. Yolu İkramiye» 97,11) 98.15 Tasarruf bonosu 97,10 97,10 % 7 faiıli tahviller Eıvaa . Eminim I 20,00 20,80 Bıvas . Erzurum 27 20, SO 20,80 1941 Demiryolu I 20,50 20.50 1941 Demiryolu I I 20,05 20,05 1911 Demiryolu III l'J.SO 19.50 MU 11 Müdafaa I 19,73 19,78 Teşkilâtımız ambarlarında çalıştırılmak üzere başka Devlet dairesine mecMili! Müdafaa n 19.9S 19,38 bur! hizmetten mütevelli^ borcu olmıyan orta ve yüksek Ziraat okullarından M1U1 Mıdafaa III 20,21 20,35 mezun elemanlar alınacak ve kabiliyetlerine göre ücret verilecek, taşra teşkiAnadolu Demiryolu Grupa: lâtlarında çalıştırılacaktır. Tahviller 12 <>ı. 04, Alâkadarların tZat İşleri Müdürlüğürnüze> başvurmaları. (157) Hisse scned.eri %6O 34, 8 4 , Mümessil sened 46,75 45,50 Hisse Senedleri Merkez Bankası 113, 143, iş Bankası 15,35 14.70 T. Ticaret Bankası 4,50 4, Aslan çimento 9,S0 10, • Bu Hattan muamele olmuştur. Savcılığından: Ziraatçi Eleman Alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Tokad Merkez Ceza ve Tutuk Evinin 946 yılı en az 40000, en çok 50000 kilo bir yıllık ekmek ihtiyacının 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Doğum re Kadm Hastalıkları ihale günü olarak tayin kılınan 31/12'945 pazartesi günü saat 10 da Tokad C. Savcılığı odasında komisyon toplanarak hiç bir istekli çıkmadığından ihaleMütehassısı. nin bir ay uzatılmasına ve bu müddet zarfındaki ihtiyacın pazarlıkla alınCağaloğlu Nuruosmaniye caddesi masına ve keyfiyetin Tokad Belediyesile İstanbulda çıkan Cumhuriyet gazetesile No. 22 Mavi yapı. Telefon: 22683 ilânına karar verilmiş olduğundan bu cihetin bir defa daha ilân edilmesine ve ihale günü olarak 31/1/946 gününde C. Savcılığında bulunması lüzumu Kayıb İnönü kız lisesinden aldığım ilân olunur. (224) 1944 1945 ders yılı olgunluk diplomamı kaybettim. Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Amerika, İngiltere, İsviçre ve diğer memleketlere 6T5 Feride Uygur RIZA ÜNVER BUNTAŞ İntizam, sürat ve kolaylıkla yapar. £ f| 4| 4| 4| 4| Amerika İngiltere isviçre Çekoslovakya Yunanistan Bulgaristan KIZILAY... İstanbul Deposu Direktörlüğünden: SARRAFLARDA ALTIN Gulden Reşadiye Kulç? İstanbul Belediyesi ŞEHİR D R A M KI6M I Bu akşam 20,30 d» CYRANO De BERGERAO rSlrano Dö Berjerak) Tazan; Edmond Bostana Türkçesl S Esad Slyavuşgü Teletan; 42157 K O M E D I 35,20 37,1ü 5,42 Tiyatrosu Bu kere satışa arzedilen ağustos 946 müddeti tatbikiyeli (200) ünitelik 10 c.c. lik Lilly marka Ensülinlerin: Eczanelere toptan satış fiatınm 75 kuruş. Eczanelerde perakende satış fiatının da 94 kuruş olduğu hususu açıklanır. Kayıb İstanbul Emniyet Sandığmdaii 10686 numaralı hesaba aid mühür zayi edilmiştir. Yenisi alınacağından eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. Adres: Bayan Kalo Levi Ortaköy Ermeni mahallesi Kumbaracıbaşı sokak No. 32 AKREDİTİF Açtırmak için TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. ( Taşhan Bahçekapı ) Bütün İTHALÂTÇILARIN emirlerine amadedir. ve diğer memleketlerde olan mümessil ve muhabirleri emrinize amadedir. MERKEZİ: İSTANBUL Zarf Yaptırılacak Maliye Bakanlığından: Evvelce de ilân edildiği veçhile 12,5 X 16 santimetre kıtasında on milyon zarf yaptırılacaktır. Zarf kâğıdı Beşiktaş depomuzdan verilecektir. Ejcsiltme 10/1/1946 perşembe günü saat 10 da Beşiktasta Hayreddiniskelesî sokağında kırtasyie deposunda yapıl acaktır. Geçici teminat 1725 liradır. Şartname ve örnek depodadır. (156) s. I a M 1 DEV A Y N A S I Yazan Faruk Nafiz Çsmlıbel Peraı günleri 15.3O da matine ÜROLOG OPERATÖR Dr. M. ALİ TEZSEZER idrar yollan ve tenasül hastalıkları mütehassısı. Cağaloğlu eczanesi yanında 30/4 Saat 920 ye kadar | SAYIN Tanınmış BAYANLAR KADIN Berberleri MEHMED HÜSEYİN ve HARİ Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 227/229 N0.I1 (Eski) Kayıb Orhanazi Orman işletme Mölge ŞefÇalışmaktadırlar. Tel: 43693. liğinden almış olduğum 7/10/945 gün ve 11061/16 sayılı nakliye tezkeresi ve 467 kentallik sanayi odun nakliyesini zayi ettiğimden, yenisini alacağımdan eski nakliyenin hükmü olmadığı ilân 1 Sözleşmesi bozulan Kilis içme suyu tasarısının noksanları açık eksiltmeye olunur Nuriye Deniz çıkarılmıştır. Sahib v Başyazan: NADİR NA0İ 2 Muhammen bedel 3600 lira ve muvakkat teminat 270 liradır. Umumî neşriı/niı idare eden Yaz\ işlen 3 Istiyenlere noksanları gösterir liste gönderilir ve mevcud tasarı da Belediye dairesinde görülebilir. Müdürü: HİKMET MÜNtf ÜLGEN 4 İhale 24/2/946 perşembe günü saat 10 da Belediye dairesinde yapılacaktır (2345 STAVRİDİS'de Belediyesinden: Kilis Mecdet Önceli vekâletimden azlettiğiMarangoz atölyesinde kullanılmak üzere şehir cereyanile işler 220 voltluk madenî levha istihsal eder, her Monofaze 1 0 1 5 atmosfer lik, kabili nakil ve hava deposile birlikte bir aded mi, bundan sonra kendisinin yazıhanemtarafı çeliktir. yeni veya az kullanılmış kompresör alınacaktır. le hiç bir alâka ve münasebeti kalmadıMüracaat: Edirnekapı Fevzipaşa Satmak istiyenlerin fiat ve evsafını ve teslim yerini bildirir teklif mek ğını ilân ederim. Cad. No. 317. tublarını Ankara posta kutusu No. 207 adresine göndermeleri, veya Emlâk ve Suad Karşıyaka Eytam Bankası binasında Emlâkbank Yapı Limited Şirketine müracaat etmeleri. istanbul Milli Korunma Savcılığından: (117) Ham: 945/15641565 Hava parası almak ve bu fiile tavassut etmek suretıle Millî Korunma Kanununa muhalefetten suçlular Eminönü Arpacılar 19 No. lı yazıhanede müteahhıd Emin oğlu 1300 doğumlu Eşref (SVENSKA ORİENT LİNTEN) Uygur ^e Beyoğlu imam sokak 32 No. GOTHENBURG da oturur emlâk tellalı Karabet oğiu Bugün limanımıza gelmesi 1300 doğumlu Piyer Nalbant hakkında beklenen 3005 sayılı kanuna tevfikan istanbul Garb Linyitleri işletmesi Müessesesinin Linyitleri satışa çıkarılmıştır, (3) No. lı Millî Korunma Mahkemesina Soma, Değirmisaz, Tavşanlı işletmelerinin PARÇA Linyit kömürü, de yapılan duruşma sonunda: Suçluların b Kuruçeşme, Unkapanı, Üsküdar VB Kadıköy depolarımızda müştesabit görülen fiilinden dolayı hareket11 ocak cuma günü doğru Beyrut, rinin vesaitine yüklenmiş olarak teslim. lerine uyan Millî Korunma Kanununun Hayfa, Anvers ve Gotenburg'a muaddel 56/8, 63 üncü maddelerine hareket edecek ve bu Umanlar tevfikan 3 er ay hapislerine ve 2000 er için eşyayi ticariye kabul edecektir. lira ağır para cezasile tecziyelerine ve e Bütün ihtiyaç sahihlerine, fabrikalara ve kömürcülere motörde veya hüküm kat'ıleştiğınde neşrine dair mezHer türlü tafsilât için Gala tada depoda tamamen serbest olarak verilir. kur mahkemeden verilen 31/8/945 tarih d Satış yeri : Tahir hanında 3 üncü kattaki ve 945'474 sayılı karar kat'ıleşmekle acentalığa müracaat. Seni Yolca Salona 3 ünefl kat 1 N0J1 oda ilân olunur.. Cumhuriyet gazetesiie neşTelefon: 44993 2 1 GALATA (14831) rolunacaktır. (214) P SİLİNDİR , Kompresör Alınacak SATILIYOR. Emlâkbank Yapı Limited Şirketinden: 20 santim genişlik her türlü Tel: 21338, 20610, 24159 İLÂN Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden: SGANDINAYİAN NEAR EAST AGENGY Linyit Kömürü Satışı Tonu 30 Lira SKOGALAND Vapuru
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog