Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

* BAYAN ARANIYOR < Çam ve Köknar Kereste Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: Kadıköy yürütme memurlusundan 946 162 Evinize pislik ve bulaşık Bir borçtan dolajı mahcuz olup pahastalıklar getiren, kiler ve raya çevrilmesine karar veri en ve İs tanoul Kadastro Fen Heyetinin 334 t=ambarlarınıza zarar veren, rıh ve 12 62 do yaşındaki ifraz haritamağazalarınızda, müessesesına göre 58 paftaya ayrılan gaynmenMamulatı ZONGULDAK HALK ve KO1LU tıpı SOB4XAR toptan KUİlere mevkilerine göre kıymet takd r lerinizde turlu turlu tahribat ve perakende SATISIVIN hatlarda TENZİLAT vapılarak edilerek bu gayrmenku erdeki Artın 1945 senesi Türk resim tarihinde bir yet verici bir tarafı vardı Çallı Ibra oğlu Bedros Cumbusyan n 1 4 hissesi yapan her cins ufak ve buyuk Galata, Perçemli sokak Sesli han No. 10 daki donum noktası olarak yer alacaktır hımın e=kı formunu bulduğunu gösteren açık artırmaya konulmuştur fareleri oldurur, kökünden Yalnız bu geçen senede memlekette a tabloları yazıhanemizde yapıldığını bildirir sayın tüccar ve ıhüyac sahıblennın Gayrımenkuller Kad koy Bostancı çılan sergilerin sayısı bir istatistik «d» gruDU ise 1945 senesinde şimdiye Içerenkoy caddesinde 18 3 kapı numamezkur adrese muracaatlerım dileriz mahveder. meraklımı çuiip da hesab etse öyle sa kadar açtığı sergilerin en güze m h ze ralı 401 arş n 18 4 kap 401 arşın ve nıyorum ki elli seneden fazla bir ma verdi Filhakika bu sergi dunvanm V r 18 o jtapı 43a arsın 18 6 kapı 43o ar HASAN Depolarile eczaziye sahıb olan resmimizin bu müddet hangi bir memleketinde açıl a derhal şın 18 7 kapı 43a arşın 18 8 kapı 434 neler ve buyuk bakkaliyelerzarfında açabildin sergilere yaklaşır buyuk bir muvaffakiyet kazanacak de arşın 18 9 kapı 691 arşın 18 10 kapı dı Bu miktarda sergi açılışı ressamları recede mükemmeldi Sen°nın 14 uncu 510 arşın, 18 11 kapı 556 arşın 18/12 den (FAR) Hasan markasile mızın gajetle n e olduğu kadar halkın sergılerıle «d» grupu haltın resme eo c kapı 503 arşın 18 13 kapı 402 arşın arayınız. Taklidlerinden sa bu san ata karşı alakasma d°lı dır Lâ terdıgı alakajı en uygun cevabı vermiş 8 14 kapı 402 arşın 18 İD kapı 402 kın mesele kemiyette degıl keyfiyette' oluyordu «ASAN FARE ZEHİPİ kınınız. ¡•^^••^^•••H ar } n 18 16 kapı 402 ar^m 18 17 Kapı dır dıveceksınız Resim ovle bir sejd Güzel San atlar Akademisinde pçılan 402 arşın 18 18 kapı 402 ar ? ın 18 19 ki kevfıyet arzetmeden kemiyete geçe «d» grjpu sergisinden evvel, oraja b r kapı 402 arşın 18 20 kapı 402 arşın mez. Bu itibarla sergilerin çog' 194o sene me mahsus olarak v enlen tramvay ve tünel panolarının mu 1 de «devirler boyunca klasik Avrupa 18/21 kapı 402 arşın 18 22 kapı 891 zevk ve anlayış bakımından da yan resmi» ismini taşıyan sergi açılmıştı detı 31 12 945 tarihinde hitam bulmuştur keyfıvet bacımından da bir yukse^eyt Kırk beş kadar klâsik tablo kopyesın n arşın 18 23 kapı 6a7 arşın 18 24 kapı 1946 «enesı pasoları 9 1 946 gunu aksamına kadar verilecek ve bu tarihten 402 arşın 18 25 kapı 402 ar,m 18 26 delalet eder Nerede kaldı ki 1945 sonra 94o senesi pasoları muteber olmıvacagmdan ilgililerin bu müddet zarf nda teshir edildiği bu s°rgı Avruoa r°s*n; 1 Bandırma elektrik santralına lüzumu olan bir aded 300 ila 350 beyne= nde eserlerim teşhir etmiş olanladır hakkında kuçuk bu fıkır venvjílu La kapı 402 arsm 18 27 ıtapı 402 arşın pasolarını yenilemek üzere idaremiz Umum Müdürlük kalemine muraeaatlerı 18 ?8 kapı 402 arşın 18 29 kapı 402 arasında merrleketım zın en kıvmet kın sergiye verilen ısım pek iddialı ıdı. rica olunur (249) girlik Dizel elektrojeni şartnamesi mucıbmce alınmak üzere eksiltmeye çıkaarşın 18 30 kapı 402 arş n 18 31 ^apı rılmıştır azalarını goruvoruz Bundan başka 194; Gene Akademide açılan «suslem 2 Muhammen b°delı grupun takası ve klırınk memleketlerinden temm »enesı rremlekete ıkı kadın sanatkâr sanatlar talebe sergisi» cidden bir mu 402 arşın 18 32 kapı 402 arşın 18 33 kapı 402 arşın 18 34 kapı, 402 arşın edıldıçme göre 83000 lira ve serbest dövizli memleketlerden temin edileceğine ifşa etmiş oldu Fahrunnısa Zeıd il vaffakıyet ıdı 18 3o kapı 726 arsın, 18 36 kapı 946 göre de 66400 hradır Furumet Tektaş Fakat butun bu sergiler arasında gor arşın 18 37 kapı 791 arşın 18 38 kapı 3 Mah ve fenni şartnameler ve keşif 10 lira bedel mukabilinde Ban*** mege muvaffak olamadığım bir serg: 791 arşın 18 39 kapı 791 arşın 18 40 dırma Elektrik Isl°tme idaresinden alınacaktır 1945 senedinin ilk sergisini Eren \ vardır ki Dem en üzen şey bu o m utur kapı 790 arşın 18 41 kapı "91 ar 4 ın 4 Eksiltme 15 şubat 946 tarihine raslıyan cuma gunu saat 15 te Bedu Eyuboglu actuar Bu sevimli çıf 18 13 kapı 791 Akşamları Galatasaravda duran tramvay arabalarının arkacına yığılan Bandırma B°lcdıve dairesinde Belediye Encümeninde yapılacaktır tın sergisinin hususiyeti eserlerini teş Bu sergi Zeki Kocamamı un lir Tanı 18 42 kapı 791 arşın dıgım san'atkarların en kuvvetlilerinden arşın 18 44 kapı 791 arşın 18 4o ka otomobil ve otobüslerin istiklal caddesini 5 Fk^ıltme kapalı zarf usulıle yapılacaktır tıkavıp seyrüseferi güreştirdiği ıır ettikleri arkadaşları heykeltraş Mar: 6 Muvakkat teminat takas ve klırınklı memleketlerden gelecekler için 3erekmezyan m kuçuk atelyesnde kaf: ve en mahviyet sahibi olan Zeki Ko pı 791 arşın 18 46 kapı 140a arşın Beledıvece dikkat nazarına alınarak bu mıntıkadaki bazı durak verlerinin camemı ressamlarımız ara nda ba ıkı38 47 kapı 1405 arşın 18 48 kapı 78 tecrübe mahiyetinde olmak üzere değiştirilmeleri emredilmişti o400 lira ve serbest dövizli memleketlerden gelecekler ıçm 4580 liradır ver olmadığından «vermissage» >, meziyeti ile en mümtaz bir m°vkıe «a arsın 18 49 kapı 785 ar m 18 o kapı 7 istekliler 2490 sav ılı Hıale kanununa tevfikan gerekli veıskalan ve O Tecrübelerin ıvı netice vermediği görüldüğünden gene Belediyece durak uaları olmuştur Şayed bunu da yap<=ahıbdır Onun son eserlerim benim gıb 782 arsın 18 ol kapı 777 arsın 18 52 ların eski yerlerine getirilmeleri kararlaştırılmı tır teminatlarını ibraza mecourdurlar ardı açılış gunu sergiye iii tan bir çok kimsenin de görememiş o mas kapı 77o arşın 18 o3 kapı 772 arşın 8 2490 sav ılı ihale Kanunundaki tarıfata uygun olarak tanzim edilecek Bu kararın ıdaremızce 9 1 946 tarihinden itibaren tatbik edileceği ilan eyrusefer memuru kojmak ıcab ede"51) teklif mekruhları 15 şubat 946 tarihinde cuma gunu saat 14 e kadar Belediye ektı 1945 in ilk sergicini yapmış bu 194a senesi san at alemi için cidden bir 18 o4 kapı 768 arşın 18 55 kapı 7o, olunur Encümenine sened mukabilinde teslim edilmiş olması şarttır Bu saat geçtikten arşın 18 o6 kapı 763 arşın 19 o 7 kapı lunan Bedrinin aynı senenin 'on sergi eksikliktir sonra verilecek teklif mektubları kabul edilemez Postada veya dıger her hangi mı de Ankarada açmış olduğunu naEn son olarak Zeki Faik Izerın ser 892 a^sın 18 08 kapı 681 arşınd r bir «urette vukubulacak gecikmeler nazarı itibara alınmıyacagı gibi kanunun Hududları Tapu sicilli gibidir 5er a^dık ;ısı var Onun sergisi adeta geçen se tarifine uygun olmıvan teklif mektubları kabul edılemıyecegı ilan olunur (97) 35 1 numara ı ada dohı'ınde bu unai1 Bu sergiyi pek yakından Bajan Fu nenin bir hulasası halinde son zaman Yazan luksek Muh S AID YAS*\R nm°t Tektaşın ilk «ergin takıb etti ların sanat kavnaşmasını en rukcmn el 1 2 numaralıc parseller hane o mak uze 3uvuk elçilerimizden merhjm Suad bir şe'tılde şahsında temerküz ettirerek re dıger par el erin beher metre kare Ölçme ve hesablarmın yapılması jenı tıp takeometrel^r hakkmd? y azılar 3avazın kızı ve piyanist Afif Testasm veriyor cıyecegım çunku Zeki Faik Izer sine dört ve 35 2 numaralı adanın j arve ilave cedvellerı vardır Fıatı 250 kuruş Satış yerleri Istanbulda ikbal c efıkası bu sergisi ile bize hoş bir yem bir devreye girmiştir ve bu dev ellerının beher metre karesine uç ve ı/t Zaman Galatada Latif handa Doğan Yoruk Tecımevı Be> oğlunda Kıtab ¡4 numaralı adanın par ellerinin beher urprıse ol ıvordu Onun bir çok şey rede şüphesiz otekı sergilerin ı »rleTie Sarajı Haset Sergıadıs ve Kaps Ankarada Bcrkalp ve Ha^et KULcvle lerın de birer rolü vardır metre karesine venı kuşad olunan boser vadettıgıne şahdı oldnk. Ikmcı serı'ım meraîla bekliyoruz tan tankı üzer ndpkı 36 parselden 46 Elinde bulunanlar Fincancılarda 29 No > a muraeaatlerı Tel 22497 *** Bavan Tektaşın Sergisinin vermiş olnumaralı parsel erin beher metre kare 1945 senesi resı*n aleminde başlı a îugu lezzeti aynı yerde bir sergi açan hadiseleri yukarıya hulasa olarak k y sme de uç ve avn ada esKı Ya ı ve Deri tfane Louis Sue nın teşhir ethgı muh dettım Lakın butun bunlaıı oşan o bir tankı uzerndeH 47 parselden 58 numa elıf ederler tamamladı Guz"l San ıtlar hadise var ki o da Ahmed Çanakçı a ra ı tarlaların beher me re karesine ık Vkademısı «usleyıcı san atlar ve t"knık dmda bir vatandasın devlet resim ve lira kıvmet konulmuştur ınıversıte mimarı profesörü Sıic uzun heykel sergisi ıçm beş sene zarfında ve işbu ga>ı menku1 şartnameleri 2 1/ Mı hammen amandır mera eketmızde kılmış olma rılmek üzere 7 O liralı* bir mükafat 946 carıhnden it baren 946 946 Ib2 nu oO Cinsi • Miktarı bedeli Ek teminatı İhalenin yapılacağı ma rağmen hiç bir eser temhir e n e koymuş olmasıdır Yanı her sene ı maralı dosyamız ı e Kadıköy Yürütme Lira Kr Lira Kr gun tarih saat nıştı Bu sergi onun veda sergisi ıdı 1500 lira Devletin senelik musafat ola Memurluğunda herkesin goreb lecegı Zevtınvagı 3000 kilo 6300 00 472 50 Cuma 1/2/946 11 "unku Fransaya donuyordu Serginin • k 1000 lira verdiğini a duşun ırsek malalde asılıdır I anda yazılı olanlar 3000 kilo 6000 00 450 00 Cuma 1/2/946 1130 Şirketimizin senelik adı umum! hevetı önümüzdeki şubat ayının birine Bev az sabun n göze çarpan tarafı iç mımaııje aıd an at sev er bir vatandasın bu ha eke dan fa la malumat a'mak ı=tı>en er 946/ (1/2/1946 cuma gunu saat 14 te) Emınonu Halkevi salonunda aşağıdaki ruzname 1 Çifteler Koy Enstitüsünün yukarıda cins ve miktarı yazılı yiyecek lan eserlerdi mın ehemmıj eti derhal anladı ir 162 sayılı dosyamıza müracaat edebı'ır ve temizlik ihtiyaçlarından zeytınjagı ile beyaz sabun 2490 sayılı kanunun hüile toplanacaktır Yakarda bahsettiğim ıkı s»rgı arasınAhmed Çanakçıyı sanat namına er kümleri dairesinde kapalı zarf usulıle eksıltmeje çıkarılmıştır la ıyı bir ışcı olan Naci Kalnakoglu :ebrık ederim. Artt rmaja iştirak ıçm yazılı kıymetR U Z N A M E : 2 Ikı madc »nın ihalesi yukarıda yazılı gun ve saatlerde kapalı zarf îev oğlunda açılan G E N kıtab sarfFikret Adıl erın TÍ7D nısbetınde pey akçesi veya 1 idare heyeti iş raporunun okunması 2 Bilanço ve netıceı he=nb usulıle satın alınacaktır ında bir sergi açmıştı Jlı bir ba ikanın teminat mektubunu raporunun okunması ve tetkiki 3 Murakabe heyeti raporunun okunması 3 Şartnameler hergun Eskışehırde Enstitü Bürosunda görülebilir Resimde bir sanatkardan avade bir vdı edecektir 4 Eksiltmeye girecek talihlerin yukarıda esaslar dahilinde muvakkat 4 1946 senesi bütçe ve kadrosunun kabulü ve idare hevetinin ibrası 5 idare anaatkâr olan bu ressam « a>ay=n YENİ ESERLER ipotek »ahıbı alacaklılarla dıger ala teminatlarını Malsandıgma yatırmaları ticaretle uğraştıklarına dair vesıkaheyetine kooperatifin menfaatine olmak kaydıle masraf vapmaga ve daha geniş an at> denilen resimle alakası olmıyan adlıların ve ırt íék hakları sahıb er nın faaliyet göstermeğe salahiyet verilmesi 6 idare hevetı seçimi 7 Mudded rını v anlarında bulundurmaları serler teshir ederek bızie venı venı 5 Kapalı zarfla alınacak olan bu maddelere iştirak edecek olanların ravr menkul üzerindeki haklarını huşu lerı biten murakabe heyeti azalarının seçilmesi 8 Yardım ve biriktirme eşekkul eden zevki yanlış yo Ura <=evile faiz ve masrafa dair olan iddiala sandığının tesisi 9 Tnkotaj ve Dokuma Kooperatıflenle müştereken fennî muvakkat teminatlarını teklif mektublaımı ticaretle meşgul olma belgelennı etmek endişesini ortava çıkarı}odu Ba n T í a j n Urrum müdür üs d ta her maddeye aıd ihale saatinden bur saat evvel komisyon başkanlığına maklereket versin Fahrunnı'a Zeıd n 1945 l i n d a n i o n j ı lo yıllar na ald yıll k rını ısbu ilân tan imden ı+ ba^en on tesisattan bir boyahane ve<;aırenın kurulması ve bu maksadla icabında arsanın * satın alınması 10 Mevcud mallar için lüzumunda tenzih fıat müsaadesi ve buz mukabilinde vermeleri şarttır Posta ile gönderilip de herhangi bir sebebenesı için bir kâdıse olan sergisi hemen îvkalâde güze] bir şe< a» neşr«dilmişt r 'eş gun içinde evrakı mu pite er 1> bir den dolayı eksiltme saatine vetışmıyen teklif mektubları kabul ednmez kte memurıvetımıze b İd rmelerı ıcab 11 Serbest konuşma ütün dev et ırekanlzma'inı lçir» e'an kabinde açılarak bu ihtimali kaldırdı U eser güzel resimlerle de süslenmiştir Bu Eksiltme Eskışehırde Koy Enstitüsü bürosunda 1/2/946 tarihinde cuma I D A R E H E Y E T I vvelce amatör olarak meşgul bul m Illık a ayni zamanda drvlet in ıç=sese p îder Aksi halde hakları Tapu s cıllmgunu teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır (76) ugu resimden uzun zaman ayrı kılan İle hayır kurum arına ve banla m çalış :e sabit olmadıkça satış bedelinin pay ararına geniş ölçüde yer verllrılştlr Bize .asmasından har ç kal rlar ahrunnısa Zeıd bu sergısıle san'atkârla Gösterilen günde artt rmaya iştirak kadar güzel trtr eser kazandırd çından do ir hız, halka bir resim aşkı verdi Odenler arttırma şartnamelerini okumuş un sergisi Yahya Kemalin «S»s» man ajı Umum müdürlüğü takdirle karş lar z e lüzumlu malumatı almış ve bunları umesmdekı şu mısraları ha'ırlıttı İslâm Ansiklopedisi Fatihte Fatih Türbesi sokağında 63 65 67 sayılı elektrik, su havagazi Bir lahzada bir pancur açılmış gibi islâm Ans klopedlslnln 27 nel cüzü ç k amamen kabul etm ş ad ve it bar o u ıır tesisatını havı uç katlı 9 odalı, bahçeli kargır hane şuyuun izalesi için Nesıbe Anların kazanç vergisi borcundan dolayı 12 12 945 gunlu Tanın yazdan uşt r Ba faslkülde Demir kaoı (Derel) enlzll (Be«im Darkot) Desukl İKas m Gayrimenkul 5 şubat 946 tarihine Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinde Tahsili Emval Kanunu hukumlen dairesinde 11/1 946 cuma gunu saat 10 11 de Veznecilerde Fatih Sulh MahkeBir bestenin engin sesi yükseldi Bo Kuir&lı) Deve boynu (Besim Darkot), lusadıf salı gunu siat 14 ten 16 va ka satışı vapılac 2i ilan ed en Marmara ve Bogazıçıre nezareti bu unan Bevocu mesinde ikinci ve kat 1 satışı yapılacağı ilan olunur ğazdan evir (H Eltter) Devlet Şan (Fuad Köp ar Kadıköy Yürütme Memurluğunda Ayazpasa civarında kâin olup kapı numaraları aşağıda yazılı (3) gavrımenkulun Maçkada kendi evinde açmış bulun u u) De\ İrme fi Hakkı Uzunçarşılı), iç defa bagırıldıktojı sonra en çokBeyoğlu Uç ıncu Sulh Hukuk Yarg çlıgırca sec len ehli vukuf tarafından maugu bu sergiyi şimdiye kadar mem evvant (Muammer Eroğlu) Deyl^m fA >teş) Deyr 1 Zor (Besim Darkot) Dilâver .rttırana ihale edilir Şu kadar ki art hallinde yapılan tetkıkat neticesinde verilen raporda ketımızde görülmemiş miktarda zıva 'aşa (Tayjlb Gokbllgln) Dlmetoka i Be İm rma bedeli gayrimenkul »r için tahmil 1 O m c Avnı mahallesinin Masrafnazırı sokağında 22 ada 16 Darsel »tçı gezdi Seyircilerin savlamın 3000 a^cot) D van rMecdud Mans ıro B u) edilmiş o an kıymetin en az yüzde yet ve 6 kapı numaralı hanen n (muaddel apartıman) heyeti urrun iyesi I08 metre en fazla olduğunu sovlersem ou 'aka llirlğl (Btslm Darkot) Dervl? Mehmed mis beşini bulmak ve satış ist venın ala 0 up bundan 120 metresinin musakkaf kalanının aralık ve bahçeden baret olau 'aşa ("Cavld Baysun) Derviş Paşa (Cavıd ım ehemmıvetı anlaşılır ,j»un) Deniş Paşa Müşir (M Şanabed cağına ruçhanı olan d ge* a acaklar o gu ve yarı kargır kısmı ahşabı yağlı boya havagazı terkos ve elektnk tesisatı Fahrunnısa Zeıd sergimi Iznıre de oturdu orada da Istanbulda gord ığu dln Tekindag) maddeleri bllaassa zikre de •ayrımenkul ile temin edumış ise bu da mevcud bulunan bu binanın r I latí loO kuruştur luretle ruchanı alacaklan mecmuundan Bodrum katı Ikı oda bir mutfak, hela odunluk ve kömürlükten lâkavn ve iştiyakı buldu az.a olmak ve bundan baş^a parava çe «Yem Adam» dergisi 13 Zemin katı Mermer döşeli bir taşlık üzerinde (4) oda iç nde (Şofben Artık resim sergilen birbirini takıb nrrne ve paylaştırma masraflarını te havagazıle su ısıtma makinesi) ve fayans lavabo ve emaye banyo ve heladan, dıvordu «d» grupundan Sabrı Fettoh 1 İsletmemize bağlı Çıt bolgesjnm Guverselik orman serisinin Kocayaşına bastı avuz etmek şarttır Şayed böyle bir be lerkel yüzden fazla eserle bir <=ergı Birinci sat Camekanla ayrılmış bir hol uzermde 4 oda bir hela bir ban dağ Uçoluk mmtakasının Kapoklıpınar Çıtınkuz Domuzalanı ve ÇıragınyaTerbivecl I«ımll Hakkı Baltacıoğlunun çtı. Sabrı Fettahm titizliğini bilenler ııkarmakta olduğu «Yeni Adam> dergisi lel teklif edilmezse ancak ar*t rraan n yo daıresıle camekanla ayrılmış bir oda ve mutfaktan mk Ayışerlıgı mevkilerinde mevcud damgalı ve numaralı (2784) adede denk sajısı İle on üçüncü neşir yılını İdrak nahhudu bakı kalmak şartı e arttırma in bu miktar resim kendisin n bu sergi Tavan arası Bir sofa üzerine ıkı oda, bir mutfak, hela ve banyosu olan müs tahminen (6628) M3 çam ve (473) adede denk (337) M3 köknar ağacının dıbtmlştlr Bu müddet İçinde hiç fasılaya + m hayli hazırlandığını go erı oHu ı^ramadan vazifesine devam eden ve fikir 0 gun daha temdıd ed lerek 15 şubat takil bir daireden den kesme tomruklama dallardan temizleme ve tamamen kabuk soyma ışı ile ılhakıka bu «ergi senenin en guzelle an at ve sair konularda yurddaşlara lay 146 gunune müsadif cuma gunu «aaf 2 Gene aynı mahallenin aynı ada ve parselinde kayıdlı 5 7 9 kapı 13 18 kilometre mesafede bulunan Ismetpaşa Kurdçlmem istasyon depola4 ten 16 ya kadar Kadıköy Yurutme ınden bin ıdı. lalı olan arkadaşımızı tebrik eder kendi rına taşıma ve istif etme işlen açık eksıltmeje konulmuştur 2 me Uerikı hizmetlerinde de basanlar di Memurluğunda arttırma bedeli satış numaralı yem inşa edilmiş apartımanm da heyeti umumıyesı 250 metre olup Bu ışın beher metre küpünün muhammen bedeli (on ıkı) liradır Yaz mevsimi gelmiş olduğu îçın Sasüyenın alacağına ruçhanı o an a^cak bunun 225 metresi musakkaf kalanının da aralık ve bahçeden ibaret o an bu TİZ 3 Eksiltme 21/1/946 pazartesi günü saat (15) te Çerkeş Orman işletıv erde açılan bir sergiyi rraales°f pek binanın da elektrik, terkos ve havagazı tesisatı mevcud olup, ıların mecmuundan fazla olmak ve bun Ragıb takvimi mesi Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır z kimse görebildi Bu sergi merhum Bodrum katı Dairelere mahsus odunluk ve kömürlükler, lan başka paraja çevirme ve pavlaştıMuntazaman yirmi İki yılaanbert çık edad Nuri Tlerınm eserler m bir araya 4 Buna aıd şartname, Ankara Orman Genel Müdürlüğü ile KızılcaZemin katı 1 ve 2 numaralı daireler, cRaglb Bene etınyordu Sedad Nuri Her mn esaten lakta olan nüshası Takvimi, nln buHem ılma masraflarını tecavüz etmek şar3 mahsus da neşredilmiştir Bir No u daire Bir hol üzerinde 5 oda zemini taş mermer yalaklı tez hamam Gerede Karabük istanbul ve Çerkeş işletme Müdürlükleri ve Ç«nen çok arttırana uç defa nidadan an'at kabılıvetıni tanıvanlar p=k azdır km, Çıt Işık Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir ününü vaktini bilmek hem de İçindeki onra ihale ed.hr Bovle fazla bir be gâhları fayans döşeli mutfak, mermer kurnalı termesıfonlu banjo dairesinden ¡u serginin tekrarı cidden istifadeli o5 isteklilerin eksiltme gunu (6269) lira geçici temınatfaıle birlikte ddl ve eğlenceli bahislerle faydalanarak Ha Noh daire Bu hol üzerinde 4 oda, mutfak hela ve banyo le le alıcı çısmazsa ihale yapıjnaz ve oşça vakit geçirmek İsteyenlere tavsiye Çerkeş Deflet Orman işletmesi Müdürlüğüne müracaatlen (26) Birinci katta 3 No lı daire Bir hol üzerinde 5 oda, mutfak, hela ve banyo atış talebi düşer deriz Turgud Tokad ile Ferruh Basağa'nm 4 No lı daire Bir hol üzerinde 4 oda mutfak hela ve banyo dairesinden GayT menkul kendime ihale o'unan Koy Postası ergileri de göze çamanlar aıa nda oldu 3 Gene aynı mahallenin Rızabeyyokuşu sokağında kain 3 ve 3/1 kapı Yalnız bir koy dergisi o makla kalmayıp .ımse derhal veya verilen müddet ıçınSılhassa Bacağa resim anlayışında he numaralı ve heyeti umumıyes 137 metre olup 20 metresi ara ık tam kargır zeIUZ tam bir şahsıvet ıktısab etmemiş ,yni zan anda seçkin yazılarlle bir okul ie parayı vermezse ihale kararı fesho min katındaki umumî methal somaki mermerle müzeyyen ve methalde ayrıca e aile dergininde aranan İçtimaî ahlaki mlunmasma rağmen epey şeyler vade e terbiyevl konular üzerinde büyük bir unarak kendisinden evvel en yüksek muoellâ bir camekân, dahilî kısmı ahşabl, müoellâ doğrama kapılar ve caek ıfte bulunan kimse arzetmış o duğu en bir ressamdır >kat ve titizlikle duran bu değerli mecjedelle ilmaya razı olursa ona razı ol mekânları olan ve havagazı, terkos ve elektrik tesisatları mevcud bulunan işbu uanın 19 uncu sayısı da çıktı 1 Makara tevziatı devam etmektedir Makaralarını almayan esnafın Nıhavet Güzel San'atlar Birliğinin 29 ıaz veya bulunmazsa hemen yedi gün apartımanın, Uç renk üzerine istanbul da çok nefis bir ncu senelik sergisi Gala+asara? nda akısa bir zamanda muraeaatlerı kilde basılan bu sayıda da arkadaşımız Zemin katı Umumî methal ve 2 No lı daire Bir koridor üzerinde 5 oda uddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 2 Gomalak lezar derisi dugme zırnık mantar tevziatı da yapılmakta ıldı Pek fakır bir sergi olmasına rağadri Oğuzun yu dun sağı k İşlerine terttırana ihale edilir Ikı ihale arasın mutfak hela ve banyo dairesinden., nen 29 ressam ancak 130 tablo fshır mas eden yazısını köycülük ve kü tür İş olduğundan ıhtıyaclı esnafın Turbe Babıali caddesi 10 numaralı akı fark ve geçen günler için %H ten 1 inci kat Tavanları yaldızlı kartonpıyerli ornomanlarla müzeyyen 5 oda tevzi mahallimize müracaatlen dıvcrdu bu seranın çok memnum rine dair bir çok yazı resim fıkra şiir asal hikaye vecize ve atalar sözleri taklb íesab olunacak faiz ve dıger zararlar 1 mutfak, hela ve banyo dairesinden ve binanın çatısı etrafı da demir parmakitmektedir lukme hacet kalmaksızın memunyeti lıklı taraçadan ibaret olduğu bıldınlnüçür Adres (KBy Postası Edime) Senelik azce alıcıdan tahsil olunur isteklilerin kat"! ihale tarihi olan 14/1/946 pazartesi gunu saat 14 ten mesl 5 liridir Köylerimiz İçin bütün Alıcı arttırma bedeli haricinde o'a evvel teminat akçelerini malmüdurlükerıne yatırarak bu husustaki makbuzarıle arecl erimize ve köy okullar na tavsiye Ikı kuçuk kıza bakmak üzere ak jalnız tapu ferağ harcını yirmi se bırakte aynı saaHe Beyoğlu Kazası Kaymakamlığında müteşekkil ilçe idare deriz fransızca ve mgılızceyı ıyı bilen Esnaftan 1946 yılı oda aidatının kabulüne başlanmıştır 4355 sayılı kanuıelık Vakıf tavız bedelini ve ihale ka Kuruluna müracaatlen ilân olunur istikbalin sesi (253) nun 33 uncu maddesme göre 1 nisan 1946 gününden itibaren aidatın uç misli orta yaslı bir bayan araruvor Ekrem Kopriilugil ve Muzaffer Buyrukçu •ar pullarını vermeğe mecburdur Muve cezalı olarak alınması zaruridir Cihangirde Coşkun sokakta Fıe^akım verkıler tenvirat ve tanzifat ve ıra ndan yazılmış bl 1 hissi ve vatani ruzan apartımamnın 3 uncu nuEsnafın çokluğu dağınık ve mühim bir kısmının seyyar olusu ve aynı Igeri aşkl ve mizahi İki formadan İbaret ellâlıye resminden mutevellıd Be^dıye marasında Bayan Rana Cemalıye zamanda kadro darlığından her esnafa tahsildar gönderilmesi zordur Esnafımı[an istikbalin Sesi 30 kuruş mukabilinde uaum ve müterakim Vakıf ıcaresı alı zın kanunî olan borçlarını Odaya gelerek ödemeleri kendi menfaatlerine daha HH^M müracaat B I ^ ^ M tısa ç i anlmıştır ı> a aıd olmayıp arttırma bede inden uvgundur •nz 1 olunur (231) Esnaf Oda*u namına müracaat edecek kimselerden mutlaka Odamızın 1 Çanakkalede Maydos iskelesinin onarımı ışı kapab zarfla eksiltresmi muhrunu taşıyan fotoğraflı ve 1946 yılma aıd vesikanın aranması ve meye konmuştur görülmesi de unutulmamalıdır 2 Bu onarım işinin keşıi tutan (22444) lira (24) kuruştur Sayın esnafımıza ilan olunur (217) 3 Geçici güvenme miktarı (1683) lira (32) kuruştur 4 Eksiltmeye esas olacak kâgıdlar Genel Müdürlük Yapı Şubesinde Sınır Kekemelik ve Söyleme ısteklılerce görülebilir Kusurları Tedavisi Ofisimiz emanet inşaatı için satın alınıp ıhtıvacdan artan tahta kalas 5 isteklilerin, eksiltme şartnamesinin (4) üncü maddesinin (d) ve oyma şeklinde ve ceman 1400 m3 çam ve köknar kereste ( açık arttırma) ile Cagaloglu Halk Partisi karşısı 21 (e) fıkralarında yazılı belgelerle eksiltme gününden tatil gunlen dışında toptan vevahud 200 m3 luk partiler halinde satılacaktır Telefon 20785 en az yedi gun önceye kadar Genel Müdürlüğe başvurarak ehliyet belgesi Bu keresteler Smob civarında Gur^ufet sahiline indirilip ıstrf edilmiş ve almaları ve bunu teklif mektublarına eklemeleri gerektir hevetı umumiyet hakkında tam fıkır verebilecek temsili numuneleri Istanbula 6 Eksiltme 31 ocak 1946 perşembe gunu saat 16 da Tophanede eski DOKTOR getirilmiş o'up fc'anbul şubemiz tarafından alıcılara gösterilecektir Muhasebg Mudurlugu binasında bulunan Alım Satım Komisyonunda yapılaisteklilerin bu örnekleri gorup istanbul Şubesi malzeme kısmında mevcaktır cud <;atış sartl smasmı da okuduktan sonra açık arttırmanın yapılacağı 30/1/946 7 Kapalı zarflar eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz karşılığında çarşamba gunu saat 15 te istanbul Şubemiz Müdürlüğünde toplanacak komisCerrahpaşa Hastanesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığına teslim edilmiş olmalıdır Postadaki gecikyona başvurmaları ve teminatlarını yatırıp arttırmaya girmeleri ilan olunur 1 Numunesi komisyonda mevcud (2oC0) ıkı bin beş yuz altmış aded Kulak Burun, Boğaz f Ağız. Dış) meler kabul edilmez. (163) Hastalıkları Mütehassısı 8 Genel Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir (170) ;maye abajur taahhüdünü ifa etmıyen muleahhıd nam ve hesabına açık e s ¡ıltme ile satın alınacaktır Ankara Caddesi 15 2 Muhammen bedeli (2969) ıkı bin dokuz yuz altmış dokuz lira <60) altmış kuruş dlup muvakkat teminatı (222) ıkı yuz yirmi ıkı lira (72) yetmiş ıkı kuruştur 3 Fk« İtme (21 ocak 1946) pazartesi günü saat (14 30) on dord otuzda Gazetelerle yapılan ilân neticesiz kaldığından askerden firar etmek su Taksm Lamartın caddes nde 17 No cundan sanık Ka\ timin Ha=aı bev mahallemden Rıfat oğlu 33/ doğumlu B ir Otomobil tamirhanesini idare edebilecek bilgili bir teknısvene ıhtıvac Haydarpaşa Gar b naşı dahilinde i Haydarpaşa SaUnalma Kom sv onunda yaapartıman 3 dairesi boş te m edı vardır Yapılacak imtihan neticesinde göstereceği kabılıvete göre ücret verileaca ından arzu eden erin vakt nde komisyonda hazır bulunmaları Ogutçenın Türkiye dahili deki mallarının sanık gelinceye veya tutuluncaya kadar ek üzere satılıktır 10 12 arasında cektir isteklilerin 20/1/1946 tarihine kadar birer dilekçe üe ve ıyı hizmet 4 Buna aıd şartname komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır As Mah Us K. 216, F 2 ye istinaden haczolurdugu F 4 gereğince ilan ynı adrese müracaat. olunur. (40 242) belgelerıle müessesemize muraeaatlerı ilân olunur (223) (51) RESİM: Gayrimenkul Satış İlânı Geç en senenin Sakir Zümre Yazan: Fikret Adil Türk SANAYİİ HARBİYE ve MADENİYE Fabrikası Eski Tramvay Pasolarının Bugün Son Günüdür İ. F T. T, Umum Bandırma Belediyesi Elektrik İşletme Müdürlüğünden: Tramvay Durakları !, E, T. T. Umum Müdürlüğünden: . . TAKEOMETRE ÖLÇMELER! BIR KALENDERE VARDIR İHTİYAÇ MAHDUD MESULİYETLİ İstanbul Elle Corab Küçük Sanatkârlar Kooperatifi Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu Müdürlüğünden: Devlet Yıllığı: 19441945 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İstanbul Defterdarlığından: KAÇîRILMIYACAK FIRSAT (6965) M3 ÇAM ve KÖKNAR Ağacının . KESME, TAŞIMA, İSTİF İşi Devlet Orman İşletmesi Çerkeş Müdürlüğünden: İstanbul Esnaf ve Küçük Sanatkârlar İstihlâk Kooperatifinden: İstanbul Esnaf Odasından: Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları Dr. Fahri Celâl Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: Emaye abajur alınacak Komisyonundan: Ziyaeddin Maktav Haydarpaş Satmalına Haciz Kararı Satılık Apartıman Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüsünden: «İZMİT»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog