Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

AMCABEY VE ÖĞRETMEN ! PiLEKLER/5IKAYErLERVE Hayat pahalılığını önlemek ve ticaretimizi düzenlemek için Mail ve Iktı adi İşlerden lvl anWd ğı il kf'le'inden belli olan okuyucumuz «Fethi Kurt» bize ha\at pahalıl g m önlemek ve d ş t CEretimizl düzenlemek İçin neler yapmamız lazım geldik r l İzah eder şekilde bir yazı gord rmlştlr Okuyucamuz bu yazısında İçe rldekl hayat paha ılıg m önlemenin valn z kagıd para haom nln daraltı maslle kabil 0 amı acagm dış tlcaretltr l"ln İse yüzde 4 ) prim vermekle İntizama solsulamıyaca gını söyledikten sonra diyor ki «1 Devlet İş erlnlu en az vanya İndirt lecek memur kad asile gorüln esi mümkün bulunauguna göre memurların sayısı azalt İmalıdır 2 Fuzulî olarak vüoude getirilmiş te îekkulJe ortadan kald r İma ıdır 3 Bütçeye ajr ca tausuat konulmadan ap laeak. tasarrufla gerlve kalan memur a rm maaşları art rılma ıdır 4 Mülk sahihlerini koruyacak tedbirler alınmalıdır r Dış ticaretimizde yüzde 10 primle ovs nmaktan vazgeçileni ka D ıd Daramı zın harlcdekl kıym tilp dah ldekinln denk leştir! mesl sağlanma ıdır Çünkü iç pfya şada o20 kuru la ancak bir gram altın sa t n alınırken dışarıda ayri para i ta"a bir a l n a tedarikine kalkısmıt şüphesiz ki garib ve mantıksız bir harekettir » dış rrlyetl tarafından baca kepes vertlrremek tedir iki defa da Beledlveye dlle>çe 1 1 n uracaat ettim bir netice elde edemedin Derdimiz» b r çare bulunmasını alakadar lardan dUerim > ¿t$**Slv . . «Bir ilkokul öğretmeni oğ Mesela «kabiliyet ve kudre Demokrat partisi programı retim derecelerini tamamlayarak ıın millî eğitim bolumande oğ ti musaıd olduğu takdirde . etmenler hakkında önemli tasaılar var Amcabey . i «Üniversite profesörlüğüne ... «Kabiliyet ve kudreti mukadar yükselmeli» deniyor' saıd olmadığı takdirde bir ÜniA Güzel tasan' . Fakat versite profesörü de ilkokul öğsöyle bir eksiği var retmenliğine kadar inmeli' » Eşimiz, babamız, kardeşimiz Yııksek mühendis SALAHADDIN DURUSAVı anî olarak kaybetmemiz munasebetUe acılarımıza candan ıştıraK eden biluaka bir av mevsimi Banvü şatosun I Çekingen son derece şefkatli bir jturdu mum dost ve sevdiklerimizin trosterdıkGemlik kovfezınde bomba fle lerı yakın alakaya ayrı ayrı te^ekku e da geçiyordu Yağmurlu kasvetli bu O kadar tuhaf bir halı vardı ki her* * * balık avlanıyor kesi güldürüyordu Her sabah bana taze imkan bulanadigımızdan minnet ve sonbahardı Kızaran yapraklar aGen 1 k ba IKÇ » n namına Kemal \ 15,35 vapurunu Rumelıkavagına lar altında hışırdayacağı yerde, bol çiçekler yollavor, her akşam odasına, şusran borçlarımızı kıymetli gazeteniTopla 1" • le şu mektubu aldık » da uğratmak lazım ve mümkündür e G u ı. b r ba ıkçı k merkezi olduğ «Seni sev ıyorum» zin lu ufkar delaletine tevdi edıy oruz wiurlar altında çamurlar içinde çu yatmağa çıkarken EıiTe va" nda oturan ckuyucularıarı.1» ve de lete de bu sure e oneıa.1 bir varld diye mırıldanıyordu Eşi Şulrruye Durusan Oğulları ordu. dan ka abalık bir grupun imzaladığı şu kavra k 1 e ti(,l halde bomba İle ba Buyuk bir kabahat işledim çok buSemih ve Melih Durusan ve kar[emen butun ağaçları yoluk orman n.ektubu ald k avlayan ar n her e n s b l m ruaurtalf deşlen ıyo dairesi gibi nemli ıdı ormana yuk bur kabahat işledim Hala aghyo»Isfnbuldan 1 r ı Î T te hareket eden va nı soyrausorjnu mah etme eri ytizü pur 1 keMer» u rıyarak Anado ukavpgıni d u co zor bir d u r u n a düşmüştür Balıl ldıgı zaman yağmur tanelerinin rum butun hayatımı bunun nedametüe gitmekte r e orada 20 dakika durduktan çı oln iar Tek den tedarik ettikle nçıladığı yüksek ağaçların altında geçirdim Bu yüzden ihtiyar kız olarak ölüm Bu vıl mevsimin ilk telif tiyatro e^e | mi ve Sema adlarındaki bu kan koca soı ra tekrar I anb ila dönmektedir 20 da bon ba r ı * unlarını ka abo sa flatlle b gun, durgun su buharı ıslak ot kaldım daha doğrusu o çocuğun hem Alı Rıfat Çagatayoglu ve Haydarpaşa nnı gene Faros Nafiz Çanlıbel verdi . Izmirden Istanbula yemek yemeğe gel kjka içlnd" Rj^elLıava ma da u°ranılmak takırı s a v ı 7lara ST nakta onlar da rnf ubetlı toprak kokusu genizleri tıkı nişanlısı hem dul karısı olarak kaldım Kıvme lı muharririn geçen sene oyna inektedirler (') Fakat havada kazaya prk^l ı mümk n İken ak m izin ermedi 1 c uılsrı o t a j ibkâr lçt» kul anmaktadırla Bu çocukça sevgi horuma gidiyordu Lisesi muallimi Vecdi Çağa ay ve Sudurmadan dökülen bu yağmur alnan «.Yavıa Kartalı» nı hal<nn tutma I uğradıkları için o civara ínnyve mec bir «»bebden do a^ı bu şln yapı »rima ı \£ktlle de i 1 rjnizden geç n balık sürti ia avcılar ıkı kat derliyorlar ko hattâ onu teşvik ediyordum Yaslı b şlı adıye eczanesi sanıbı Cafer Çağıtıjın sından do an bi' cesaretle j azıliıgı aş , bı r kalmiFİirdır Onlar da köşke misa n tlc si orta ok la giden çocuklarımız lpri bojle vurd •'ararına vurudan darfcsl = 1 > la te dersten çıkarak f . ">o ye kidar jüzunden ÇO"Î aza m s ı* \cele hareket « ler kuyruklarını kısıp bogur'erıne bir erkekmış gibi ona >*arşı şuh davran kardeşi kar olan bu yem pi^es bir komed aır ve fır '»dıLrler • ALI HAYDAR ÇAGVTVY ^kelede b°k i or ar vakm dairelerde çalı dil p b e n i ac U B ın v ktinde önüne geçi >ışık tuylerıle isteksiz isteksiz dola dım Onu divaneye çeviriyordum Bu Bir takım İnsanı yoran sime rık ass =an memu" ar da ayni guç durumda ka ı n r/sf G mltk bal kcı ı = mian pek yakınc1 vefat etmışt r Cenazen 9 ocak 1946 bu «Dev Avrası» a3ını taşımaktadır jrlar gene avcı kadınlar sırsıklam benim çın eğlenceli bir oyundan ibaretver ar D nizvol a ı İÜ resinin =ef rin « k eser îalrnacktır lig İllerin İşi 12raal et Sihnerr zde teuf eaerlerın çoğalması eahnennden sonra Sema / ıf Bej m abları vucudlenne yapışarak ak ti onun anne= le benim annem de bunu gunku çarşamba gaiu Kadı toy Fener Une i azaran yapılması mjmkun olan bu ıiemc e ini umumî menfaat adına rica e ıları, eve yorgun argın dönüyorlardı bur eğlence sayıyorlardı On dört yakın stadı arkasındaki Şefıkbey soKak 10 No nı görmek kadar hiç bir şey bizi memnun ktııdısıne olan meylinden İstifade ede kolaylığı bize gostemestni rica eder z » derim > 1 edemez Bu memrunıyej tekrar belir rek durumu düzeltmece muvaffak olur receleyın rüzgar pancıtrları şiddetle daydı yavrucak Bu ıptılasını, kim cid lı evinden kaldırılarat ogle nanazı Osr tirken Faruk I<aii2dpn daha güzel eser <ıe dört çı t muraclarına ererler managa camimde kılındıktan sonra Kagırdatarak, damlardaki köhne tırıl diye alırdı ki? Görülüyor ki müellif pek dağınık vas Unkapanında kanalı bir durağa dan topaç gibi çevirirken yeOnu ısteaıgı kadar öpüyordum, hattâ racaahmedde¿i aile mezar'jg na defne ler beıUedığımızi de söylemeden geçe alan birbirine bağlamak İçin sunî ça Çok zaman tezada duşup halkı da mıyeceğiz. ihtiyaç var kten sonra salonda zevksiz tomba ona nameler yazıyordum o da bana dilecektir şaşırtıyoruz "elere başvurmuştur Piyeste bu gibi Cibali Tütün fabrikası işçilerinden bl partıleri yapılıyordu Okuvucumuz Üniversite fel efe şubesin ateşli mektublarla cevab verıyırdu ^ <Jc Vakayı anlatalım noktalar İkide bir ortaya çıkmaktan den Mİ ^k^ıan yazıyor eceunun İmzalad gı bir meitubda denlíi iıkayeler anlatalım dediler fakat hepsini «akladım Kendisini, koskoca D mıtrı K Yu an dmın an e^ı Arif Bey adında istıbdad devrinden geri kalmıyor meselâ düşününüz dün«Son günlerde tram\ay arabalarının ka yor ki kimse eğlenceli bir şey uyduramı bir erkek saydığı için, aramızdaki sev«•Aksamları saat Bayan MARYA K. YUVAMDrnm kalma eski bir mus^ebıd karısı kızları yada kim bir çifti başgoz ederken ara pılarınm \1 tüne cıe 1 t kurjl ar ndan biri »man pek yorgun sekizde İsten çıktıg r du Avcılar vurucu kırıcı şeyler hı da mahremiyeti gizli kalıyor zannedidaki kilonun denk olmamasını şart ko tirafmdan istihsal ed len İki üç çeşld şa Ev mlze g f n » ' İçinbir halde bulunuyonı Unkapanı otobüs du ,e ediyorlar vurdukları tavşanların yordu Halbuki mektublarımızı onun vefat ettiğini ve cenaze merakımın n bu ufakları i e lıızmetçilenle b°raber İstan şar' rabın reklârnlan a«; İdi Aradan bir înfta geçmeden de avnl r klnmların altına (Ye rafına ve lvoraz Fakat ek»erl otobüsle il boğazlandıklarını söylüyorlardı annesi de biliyordu benim annem de gun Çarşamba 9 ocak 1946 saat 15 30 da bulun uzak semtl°rinden bJrmded köşr Beyoğlu Taksimde Rum O todoks Ayıa künde oturmaktadır Bu koçk bir aşk Piyesin İsmine de bizim pek aklımız şilaj) cemlvetln n bir İlânı konuldu Biri yukarıdan dolmuş o dukla ı için durmada dınlar alabildiğine zihin yormalarıBu hal bir sene surdu p ç orí r O ?âa on dak k^Jan tutun ba Trıyada kilisesinde yapılacağı teessür yuv asıdır Zira Nermın ve Şermin ad n ermedi Ani Beyin iki yuzlu bir avnası 1 a ka şarab içmeği tavsiv ederken öteki zan bir s"ate kadar b kled ğimlz oluyo ragmen güzel bir peri masalı bile Bir akşam bahçede dizlerime kapanİçin tek dam a a kolun zehir le ilan olunur Isbu ilan hususî daveti öaki küçük hanımlar amcazadeleri Fuad olduğu ve adamcağız bunun duz tarafı ir* rla* bildiriyordu Yurddaşlar hangi ol Bu kışta va o murda va'lTetlmizl bir d lşü lam vorlardı dı eteğimin ucunu öperek hararetle İne ve Suadle Hayganuş ve Eleri isimli hiz na b a s i t i zaman o gün uysal maazal fugun ı Yarın karlı fırtınalı havaların bas 3u eğlenceden vazgeçmeğe hazırlaninansın H ç olmazca bunları ayni yere nun Seni seviyorum' Seni ölesiye sevi ye yerine kaimdir metçiler de bahçivan Bayram ve aralah buvutücü tarafına bakınca zalim asmasak yahud da münavebe İle kojsak laması m ht meldir Her cihetçe ve m ları sırada gene bir kadın hiç ko yorum' dedi Eğer beni aldatırsan eğer Oğlu Dımıtrı K Yuvanıdı bacı Temelle sevilmektedirler Altmış davra^d ğı İçin Faruk Nafiz eserine l e i a d a d L n ez ve halkınızı da şaş rtma hafi'alı bir yer yapı masına m Usa! d t u a varmamış ihtiyar bir halanın elıle, beni bırakır da başkasına gidersen, baKızları Haralambos Pat>a 'opulo kapanı otobüs bek eme verinde kanalı bi beşinci doğum yıH nıunasebetıle \rıf «Dev Avnası> adını vermiştir m ş oloroz » \gın dalgın oynarken onun parma bam gibi yaparım durak mahalli İnşasını diliyoruz E T İ karısı Domna ve çocugj Dr P a ^ Bey bu çiftlerin evleniıelenni munasib Piyeste Arif Beyin rolunu Rejld Gurİdaresinden bu himmeti bekleriz» da saç orgusu ince bir yuzuk goruSonra ürperti veren derin bir sesle lıdıs karısı Olympıa ve çocuğu \e gorur lakin sevdalıları birbirine ver zap Çerkeş karısı rolünü Şazije Moral dı Daha evvel de bir çok defalar Babam ne yaptı biliyor mjsun' akraoaları il ez de akribalan içm yaş adamları kıllarını Nezihe Becerikli ve Melâha Kadıkoyunde Rasımpaşa mahalledueu bu vuzuee o zamana kadar dedi. Cenaze levazunat servisi N Pıştof irm kilo firkmı gozonlınde tutarak se içil Haveanuşu Bedla Ştatzer Eleniy sinde altı ustune getirilen sokak Tekel idaresinin bir izahı dikkat etmemişti Fazla ilen gitmiş olduğumu o zaman Te efon 44236 *Kadı!coyılnde Ta imhane sokanında 15 vışmiy enleri bırbırne baş goz etmeye Sevkive May delikanlıları Refik Kema İle Noteri iden a!d g n ı z bir şikâve iuzugu halanın parmağında hafif anladım çekingen davranmağa başlave Haluk Sancı Arnavud bançlvan numa aoa okuyucumuz Hüsnü KacUl bildi mektubu üzerine gazetemizin bu sütunla kalkar Buna evvela kimse i+ıraz ede+ fıf döndürerek sordu r yor dım Bir gun bu halimden dolayı bana P Kendi kendini müdafaa sanatı fl rmaa Şilede lnhl»ar maddelerinin yük»e mez Çunku hQpsını besleyen müstebld Müm az Ener Laz arabacıvı Necdet «Sokağımızdaki havat h a t kaldırılarak Hala"? Bu yuzuk nedir' Çocuk sa Bitem ettıgı zaman MaMı mlsaf j karı kocayı aa Reşıd Ba 5 erine toprak altınc an mun azam bir hat fiatli la sptılrrakta olduğundan bahsetmiş Arf Bejdir a benziyor sapsarı tik Tcl^el İdaresi istanbul satış amirliğin Artık yaşın fazla buyudu ded m ran ve Perihan Yanal oynamaktadırlar çek İdi Bana tefekkür ederiz Fakat ara Bu sırada adeta aamdan düşercesine den ald gımıt bir mektubda ayni ldarenlı htıyar kız once kızardı sonra sarar işm şakaya ge'ır tarafı kalmadı Ciddi dan ylrrrl gün kadar geçtl b l hade altı tt= b r tavy are ıçmde ı/d kışı çuagelır NecMetin TOKER tüne getirilmiş olan kaldırımlar taç veŞiledeki men uru tarafından. Şlls Noterin sonra sesi tıtrıyerek bir aşk beslıyecek kadar da buyuk debu babda yazı ile sorulan bu suale Noteri Öyle hazin öyle hazin bir şey ki gılsın, beklıyelım bakalım çamur yığınları vesaire de dağınık ve pe orada şekerden başka yüksek fíat a satılaı Aîeşhur Japon oyunlarının incerişan bir halde kalmak Czere olduğu gibi inh! ar maddesi bulunn adığı cevabını ver dedi hiç lafını etmek istemem Işın içinden bu şekilde sıyrıldıgrn likleri ve tatbik şekilleri Fi 100 K b rakıldılar Karanlıkta çukurlara yuvar dljl ve meselenin bu şeklide İzah olunmas yatımı berbad eden butun felaketin zanedıyordum lanan yııvarlana Bir kaza ve sakatlık ol bildirilmektedir Biz de memnuniyetle du GÜVEN Yayınevi, istanbul sebı budur O zaman çok gencdım bu Ekim ayında onu yatılı mektebe vermadan sokağımızın düzenlenmeline himrumu açıklıyoruz tira yüreğime ovle acı oturmuştur ki diler o senenin yazında mektebden domet edilmesini bekliyoruz, zaman aklıma gelse ağlarım nup geldiği zaman ben nişanlıydım *** ? mdi adı bile kalmıyan Santer aileTeşekkür Geldiğinin dokuzuncu gunu sabahı Bahçıvanlar Cemiyeti de kepek den size iık sık bahsettiğimi duy yataktan kalktığım zaman oda kapımın Se\ a lı ve biricik oğlumuz Buyuk bu itina ile hazırlanan bu duvar takviminin mevcudu ışsunuzdur Ben bu evin son üç er altından sürülmüş bir pusula buldum vermiyor m u ' İLHAN KUÇUKOGLlTnun azalmıştır Takvim almadan evvel bunu mutlaka gorunuz. Topk&pı dışında Merkezefendl mahallesi gine yetiştim Uçu de aynı şek İde ol Açtım Şu Sntırlarj okudum cBenı terDavudpasa caddesinde 18 numarada Ali vefatı dolajı=ıle gerek yan ile gerek" S A T I Ş M E R K E Z İ Vilâyet Konağı karşısı 37/1. ı?tur Sonurcusunun saçları da işte kettın Ha bukı sana söylediğim şeyi Rıza Başak yazıyor bizzat gelerek acı arımızı paylaşan mek Her yerde bulunur nlar Benim uğrumda kendim oldur biliyordun Bana «ol» emrini vermiş bu«Gaz»tlnlzln SağTialcılar kurulu tara tea arkcdaslarıle kıymetli dostlarımız gu zaman on dört \ aşında} di tuhafı lunuyorsun O umu, senden başka bir fmaan kepek İçin tatbik edilen yolsuz usul 9 a gidiyor değil m ı hakkındaki neşriyatından cesaret alarak şu candan teşekkürlerimizi arzederız kimsenin bulmasını istemiyorum, bahAnnesi Hafice dayısı Mehmed satırları Elze yazıyorum Müstahsil oldu JOK acajıb bir aılevdı Deli gibi ln çeye gel ge~en sene tam «Seni seviyogüm halde bir senedenberi Bahçıvanlar ce Alı Cankat ilardı ama çok sevimli deh erdi Cemiyetimizin senelik çayı 12 1 946 cumartesi gunu saat 15 ten 19 a rum dediğim yere gel, başını kaldırıp i yüzünden deh idiler A J Cronın dehasının şaheseri, kadar Parkotel salonlarında yapılacaktır Sayın arkadaşlarımızın davetiyelebak> c Babadan ogula, hep«ı şiddetli ıhtira Vahdet Guıtekın in tercüme T a r i h e M a l o l m u s rim Galatada Perçemli sokak Lacıverd Han No 7 ve Fakülte Talebe CemiyeDell oluyorum zannettim, çabucak ı olan insanlardı En taşkın hareketzaferi 250 kuruş. tinden almaları rica olunur (16973) ı göze alan cinayete var reaya kadar gıy ınd m onun dediği yere koştum ARİF BOLVT KTTABEVİ Kasketi yerde çamurlara bulanmış dubuyuk coşkunluklara saplanan adamruyordu Butun gece yağmur yağmıştı dı BU AKSAM Türkiye tarihinde bilmen butun meşbur sımalara aıd ve bu çoğu hiç Başımı kaldırıp baktım Yaprakların aBaştan nihayete kadar bir güzellik... duymadığınız nefis fıkralar ve zarif nükteler (340 sahıfe 686 fıkra \ı elen arasında şöhretleri «Santezler rasmda bir şeyin sallandığını gordum Sinemacılık dünyasının iftihar ettiği >ı aşı*» şöhreti ıdı Yüzlerine bakar Rüzgâr vardı pek fazla rüzgar vardı Cıldh 3 Lira ) en hissi ve nefis sahnelerle dolu bir kmaz, bu derhal belli oluyordu Ondan sonra ne yaptığımı bil m o AHMED HALîD KlTABEVİ psının saçları kıvırcık alınları dar rum Galiba once bayılmışım sonra şafilm sunulacak Sinemasında zlerı pırıltılı ıdı Bakışlarının ışıltısı toya koşmuşum Kendime geldiğim zaİKİNCİ ZAFER HAFTASI ana nüfuz ediyor sebebi ne olduğu man yatakta idim ann«m basucumdayMuvaffakiyetle devam ediyor [YENİ 1946 HARİKALARI' nmeden hevecan ver y ordu dı 3ırıcık hatırası parmagımdakı yuzuk25 kısım, tekmili birden Eutün bunları korkunç bir kâb astan S nema tekâmülünü en canlı bir zaferle dünyaya ısbat eden ı ibaret kalan çocuğun buvük babası ibaret zannettim «Santez ne oldu'» difilmler sunuyoruz • çok maceralardan düellolardan ka ye sordum Cevab vermediler Kâ J ıs (Tamamıle RENKLİ) Baş rollerde • ı kaçırma vakalarından sonra altmış değil hakikatti B U G Ü N j asında iken çıfltık kiracılarından RODDY Me. DOWALL DOLAND CRISP ? Onu görmek istemedim ce«arc*ra SPY SMASHER inin kızına delice asık olmuştu Ben 9 vokhj yalnız. samın saçlarından uzun KA\E RICHMOVD DAME MAY WH1TTY sini de tanıdım Kadın soiçun yuzbir demet istedim verdiler işte O de1 yegâne görülecek şaheser kıbar tavırlı agir agir konu " bir Bu bir film degıl hatırası ebediyen yaşılacak b i r şaheserdir met burada J U D Í G4RLAND MICKEY KOONEY in dindi goren^rın Hazretı M'r em Dikkat CHARLES BOYER v e INGRID BERGMAN tarafından yarat lan N şanımı bozdum Sebebini de söylebutun çıban geno «me >enı bir h°vecan de\Tini varatın ıacagı kadar tatlı bakışlı, yumuşak ( IŞIKLAR SONERKEN ) filmi yalnız İ P E K Sinemasında medim O gun bugündür on dört ya h idi daha bu hafta uzatılmıştır şmdakı o çocuğun dul karışıyım. "htıyar asilzade onu şatoiuna aldı Nakleden' kat bir sonbahar mevsiminde MosAYRICA Hiç görülmemiş nefasette bir dünya sanat orijinalitesi do Gıonel isimli bir gene ava çagırılHatice Vıldan BUGÜN matinelerden itibaren ı şatoda gene kadını gordu sevdi rrevsımm en buyuk şaheseri A S L A N K A N A T L A N I Y O R cırdı Mo'yo do Santez hiç bir şey ••• Oğuz Ozdes 1^m Baş mumessüı ALEKS^NDR KORDA namış gibi sükunetim muhafaza etti B U G Ü N matinelerden itibaren fevkalâde program kat bir sabah onu ahırda kopekleyanında asılı buldular 5nun oğlu opera muganniyelerinden Bu romanı okuduğunuz zaman ı kendıs ne ihanet ettikten «onra CHARLES LAUGHTON SeyreJenl°rı gaşjedıc; hejccan'arh iı+ic er ask ve kahramanlık ab desı (Büyük Türk FUmi) hassas muztarıp Hülyaya murı=e yaptığı bir seyahat esnasında bir MAUREN OBARA Rejisör MUHSİN ERTUĞBUL Muzık SADEDDIN KAYNAK habbetinizi onun kaderine gozide aynı şekilde olu olarak bulundu Harb senelerinin en son yaratılan (TURKÇK> yaş'arınızı esırgemıyeceksmız )n dört yaşında bir oğlu bir de behakikî sahnelen ilave Bas mimcilileri ANNA BLIL\ JOHN SUTTON ı teyzem olan dul bir karısı kalmıştı 150 Kuruş AYRICA Hakiki hayatın kalbler yırtan e sız bir faciası a oğul bizimle beraber oturmağa Muazzam aşk filmi nefis muzık • İNKILÂP KITABEVI • diler B°n o zaman on yedi yaşınT A L İ H Y O L U dım JOE B R A W N Baş mumessıllı CLARIE TREVOR 3u kucuk Santezın ne kadar erken T Ü R K Ç E »•• KADIKOÎINDE * * A AM, mmıs b r çocuk olduğunu tasavvur Beyaz Selvı Halide Nusret Í2o Bugün maüneleden itibaren Mevsimin 2 büyük filmi birden meza nız Ailesinin butun sevgi ka Ökse Vedad Örfi Bengü 125 Şimdiye kadar yapılan TÜRK filmlerinin en güzeli en mükemmeli jetler butun ateşliliği, olduğu gibi Dağların Çocuğu O Rahmi 175 Cumi aksan ı ida* tıLciren binlerce Bugün ma n °rder ıtıba en i intikal etnıs «anılırdı Mutemadıizmir ve Ege havalisi Sabır Cenneti Bedırhan Çınar 100 ırsana goz yaşları doktuıen Senenuı neşe \e kahkaha Oüyanu^u ı hayal aleminde yaşar, mutemad'S NEMA™* *R!NA Alev Dalgaları F Pâkkan 100 ı sato ile koru arasındaki kar° agacBELÂLI A c / K Reji MUHSİN ERTUĞBUL Günah Koprusu F Pâkkan 150 d kılı yolda dolaşırdı Yüzler Maskeler H Z Taluy 175 Baş rollerde CAHIDE SUNGU V^SFI RIZA ZOBU MAHMUD Red SKELTOIS Eleonor POWELL îen eller arkacında başı egık ağır Bir Adam Dört Devir m'orla dalasan bu bacaksızı bazan ' MORALİ BEHZAD SUAVI TEDU Ayrıca Pek yakında C Akyürek 150 ıceremden seyrederdim Ge7in rKen (Pır'anta) (Türkçe) Muzık Kıymetli sanatkâr SADEDDIN K\TS \K Ş E H V E T H » ^ ? de bir duur varına uygun oİTuy^n Kordugum Hamdı Varoğlu 125 Baş artistleri Dünya edebiyatından tercümeler taKim ce>ler goruvormuş^ dusjnuYUSUF VEHBİ EMIVE RIZIK J E A N G A B İ N Yalnız seçme Türkçe filmler Plassans Papazı Emil Zola 250 nrus an ıvormuş gibi başım yukarı MATİNELERDEN ITIB\REN BAŞL1DI Bmbır heyecan dehşet ve korkunç filmi Idırır bakınırdı Gecenin Sonu F Maunce 125 ^ogu zaman aydınlık geceler akşam negınden sonra bana «Haydi kuzin UĞUR K1TABEVÎ ıırle ber?ber hayale da1alım> d°rdı Cağaloğlu yokuşu No 44 raber b«ıce>e çıkardık Ay ışığının nan açı ki nnda yarı şeffaf bir Mevsimin ıkı buyuk ñlmi buden r halinde s»rptıgı r=ıgın karşıcında FRANK SINATRA GLORIA DEHAV EN GEORGB MURPHY denbıre durur elimi yakalar «Şuna ADOLPHE MENJOV tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan k şu hale bak 1 derdi Ama anla yorsun anlamadığını hissediyorum1 Baş rollerdeEDWARD G BOBINSON J O H N BENNETT la«an mesud o urduk' Anlamak için mek lazmdır'» Ben onun bu sozune güler beni cıl ( S T E P L I V E L Y ) asıya seven bu bacak kadar çocuğa AN MİLLER BOB CROSBY FREDDIE SLACK Buyuk aşk ve m ıs>kı filmi başlıy or SeyırrıİTinı bu dünya sefaletinden kaldırıp hülya aşk güzellik sevimlilik Gelecek program. ılır öperdim ve hır çok artistlerle muzık ve neşe kaynağı Tel 84137 \e feerı dun\a*na ,,0 1.1 ecel tır Suaıe er 91> te ha='u Suareler için biletlerinizi evvelden aldırınız Ttl 42847 Derken, bana kur yapmağa başladı = Küçük hikâye Bir Yazan : Guy de ^aupassant dul Teşekkür T İ Y A T R O Sultanalmedde oturan Bal ke3*rll yük sek tah'll taebesinden Ma d Ataslı ya zıyor < Esnai Odası tarafından tert b edilen i 2 ocak I I t a b nden itibaren Bevogl Fath ve Eırlnonü Ha ke lerinde ver^rre" bıslanan pratik akşam t caret kursları b yuk bir rağbet görmektedir Yalnız ne v ki bu kurslar her Halkevinde pazarte çarçur ba ve cuma günleri ayni saat e ok tulmaktadır O saatte işi o an ar hiç blrio den favda anamamaktadj ar istifade çe resinin genisletilebilmesl İçin eğer kaoıl derslerin ' ç Halkevlnde av ı saatler ve »ü leıde v rilm sini dıleyoruz Boy e oldug takdirde yuk ek mekteb ve lfse talebe e onJarden her hangi bi>ne de^am imkanı Uu acak ardır ilgililerin dikkatini çekm İzi rica ederiz » Pratik aksanı ticaret kursları ıçiı bir dilek Şehir Tiyatrosunda "Dev Aynası,, JİUJİTSU Büyük Takvim B. TOVE\ 1946 İkiısad Fakültesi Mezunları Cemiyetinden: FIKRALAR ve NÜKTELER ALKAZAR MELEK CASUS KIRAN AZAK MARMARA da GENÇLİK... GENÇLİK..: HÜLYA BU YURD BENİMDİR ÇENBERLİTAŞ SİNEMASINDA KART ALI ı YAYLA Alemdar G E C E Pangsferler Kralı 2 ON SEKİZİNDE İLK AŞK TURAN A K I N I ı Seçme Romanları «• Sinemasında ^m\ KARTALI Ö P E R A'da HAL Ede 1 YAYLA HALK FILM ' AŞK ve FEDAKÂRLIK İzmirde Şube Açıyor 2 ÖRÜMCEK K A D İN Bu akşamdan itibaren Y I L D I Z Sinemasında PangalCı YENİ SİNEMADA /ŞAR K ' ta YA YL A K A R TA L I GÜZELLER RESMİ GEÇİDİ 1 PENCEREDEKİ KADIN 2 CAZBANDLAR KONUŞUYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog