Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Ocak 1946 Baştarafı 1 n a sah f*"ie ¿ından tanıjor Faris Bey vaa eti şu gilizler taralından bildirilen ve konuş şekilde anlattı «Suriye ve Lubnana aıd ingiliz Franmaların askerî tahliyeye aıd olduğunu anlatan nokta ıdl Başka bir şey bılmijor sız anlaşması askerî tahliyeyi gerçek Baştarafi 1 ti et sahıfede oldukarının anlaşılmış o ma=ıdır Onauk Korusnıalarm mevzuu tahliye ol le»tırm >erek Bııle=ik Milletler konsetını tarif etmekte olduğunu ve bu siya lar bu suretle manevnlar çe/recek duğunu sOjledıUerındî'n biz de bunun yinin dunva emniyeti bakımından vere1 ir kac aydır dosu \kdenız seku elalar arı> orlar Bunu bulmakta zorüzer ide bir anlaş na vanmalarını bek ceği karar ara kadar bir takın as teri ^ ^ ^ ov jetler Bırlıgı, bu harbin eetın bırakılırı yacaçını Ankar* Vıku¿ A ferleri adında Türk gemılerımetne bildirdiği takd rde bugünkü lu < çekmed r Ahmed E"nın onlaruı L e r c i ' Suru e meclisi karşıcında ka kuv etleri bu merruek°tlerde alıkoydu^4 başında takıb ettıgı sıjasetle ™ nın yapmakta olduklan sergüçlükler derhal ¿endiigınden ortadar avuçlarının arasına duştu Yalmana goz b nenin be annamesinde tihliye i in ğu ıçu bizim tarafımızdan tan nrna555» Aimarivajı harbe te>vüv ve d?gı verd k r Arkacını sı\azadılar ve visin tehlı eye düşmekte olduğunu göskalkacaktır > öen bah »t °ım zaman sözlerimi Mr maKtadır Halbuki emniyet kontesi r ık ettıgı için demokrat ve dansçı or aliga sai verdiler Bevır in bize gönderdiği malumata U 1 cak aza devletlerden birinin sıla lı bir teren haberler aldık Bu seterlerin bizim Moskova'nın çozlusile Türk tW aráquida, fena bir tesir bıraknad e tırmiştım Data sonra karşımıza tecav u¿e uğraması takdirinde onu rnu için ekonomik oktagu kadar siyasi maDoğrusu demokra ık kuvve ere karşı ı. Bolşeviklerin nazılerıe bcraDer matbuatı çıkan anlaşma ŞUDÎV yok ki oerin te dataa ıcm muiahale eder ve başka turlu nası da olduğuna ınandıeımıı için ba Yalman mülteciler emrinde fena ça ıştanı paylaşmaları bu fena tesiri Moskova Radyosu 8 ( B Y U M ) rradı Şimdi artık Yalman \e Yalçın ıkı sir j p ı inkara lu^um yoktur ki bu ¡s erle rresgul olmaz. Buraaay a bov e satırları alakalıların ve bilhassa sag ı da arttırdı Arkasından Moskova Butun Sov jetler Bırlıgınd= 1946 yi n n ahpab çavuşlar birbirlerini buldu ar anb şmarun bu derece şümul ü olm sı bir vazıyet yoktur Onun için B r e ık duyusuna güvenimiz olan Maliye Baip dururken kuçuk Fınlanüıvaja ık ncı gününden it ba «n s ^ *n £aaL eb™^ onmı ordu Mecliste <omi vonda \e milletler konseyinin Fr^n^aya v°ja ban kanımızın nüfuzla gözlen onurre hürAvrupa ve Ba kan ardaki =eçm " ud «tratejık emniyet bahanısıle sal tı bulamıştır Sovvet derroh.ras sı haki munacebetıle Türk gazeteleri Tur"t degizeteleree sby enen sözler doğrudur kasına Surıyede veya Lubnanda a ^ e n metle fakat ısrarla koymaca ruecıır i¿i zaman, butun dünya, tecav uzk<a hare^tte ge ırır M lyonlarea vıg nJarı noıtrasısmin kuvvetlendirilmesi ıçm Anlaşma San Francisco misakına mu kuvvet er bulundurmak için müsaade olduk ve lıarbcılıkte bolşevıklerın de devleü idare isme ceV>r Sovyetler B r harıl harıl reklam yapıvorlar Fakat Ishaliftir Hiaumet gere mec lain, g;T°( etmesi muhterrel değildir Bir zamanlar rakıbsu olarak Turk ve [erden a«agı kalmadıklarını anladı iıgı kulturu en yüksek ülkedir Sovvet tarbuldakı seçim s rasında bir adaj n eflan umumıjen n gösterdiği endi' n Suriye ve Lübnan Bı le5ık M " ler •sabancı volcularla bilhassa Turk ma'laassa Ameri1 ada bu haıcket bujuk 'er B rlı<n en demokratım bir ulk°a r söylediği nutuk karakteristiktir Bu ahaklı görüyor Bunun için lazım gelen zümresine giren dıger devletler gıoi ıuu domı Akdeniz limanlarına rahatra aef et dalgası ile karşılandı Ingılte Tub ı vabancı mürteci r e \ " °r bu ol yi day d \ordu ki Hall^ar seç lenler a n teş obüsleri mümkün olduğu kadar her tam manasıle ıstudaonı ve müstakil taşıjan Turk vapurları bundan «onra e Fransada da aynı hisler 1 abaroı görmek ve bunu ağızlarına almaktan sında uçurum varaır Ortada bir hakicihetçe vap ı Şüphe ettiği noktaları an devletlerin butun hak ve vasıflarını \ a bu hizmetim ya tamamen Esrarına \rkorkarlar Turkıvedekı murt' i çevreler kat varsa halk gerçek demokrasiye niı o kadar kal.ardı ki ba >kı devlet lattı Kafi olmıvan isahUn tekrar ba zanmı? bulunuyorlar Sonra bu ıkı picak yahud bu zarara davanamavıp anva ile haıb halınae olduklarını bu olaydaki hakikati kanul edeme/leı samı? r his mevzuu ettirdi Ajni zamanda 1 eri memlekette stratejik mıntakalar vucu seferleri tatil ede'ektır Ya\m ve S'dalî Sovyeflere nasıl iftiarak Sovje* Rnsjaja karsı harekete suıau 0 !! ıhtl^azi kayıdları resmen bil de getirmeğe de imkan yoktur Çunku Hele Bılkan'a'da demokra )r huku Bunun izalesi elimizde olan ve olmı°k ve Fmlandıjajı kuıtaurak j o ra edeckt r"> Tu k basınının faş st eledırdı. Çımaıden diyebilirim ki bu an bu gıb m ir takalar ve sav et al* ırlakı jan scheblerı vardır le n k ıru maal s p ¡ Tırviyeae la ma biz hiç bir veçhile bağlayamaz rremleketlerde vucude gehrılebılu Sui aı<.maga başladılar Stratejik ma basısı Cıhad Bıoan Pe>amı Safa ve I <j te= >îenni gosterıjorK Bu s e l ' b izalesi cbmızde olmıyan sebebler Rue Bi7 iıer millet gibj istiklal şartınrmı riye ılQ Lübnan İse vesayet al inda bu ir ve si}ası güçlükler buna imkan Yalçın kulhanbeyce iftiralar savurmak mjrtec er Bulgar ^tan Yugosla va ve inan) a denızv ollarının vapurları gibi ha z müstakil bir milletiz Bu şar lan lunmaktan uzaktırlar O halde Fransanedı isveç kendi topral larından la elbette rasgele bırşev \ armıvorİT yem Irnavud ukta ba s?nada elde edihır kuım gemilerin bu hatta çalışmağa ka id altlı a aıa^ak. hiç bir hu^n ı ta nm Birleşik liılletl°r heyeti tara f ından r geçirilmesine razı olmadı Sovyet Sov\e+ demokras sine fhalar sa^ r len başarıları agiz¿armdara kopuk er bul etmeyiz Cerejan edecek lyr mu verilecek b r kararla Suriye veya Lub başlamasıle bizimkilerin sur at ve ye>a da Fuıler kaışısmda uğradığı makla bu adamlar Turk halkının gol saçarak tenkıd ediyorlar t Z ke enin ve kararlas. ırılacak h°r an nanda askeri kuvvet er bulundurmayı mlik bakınundan kuvvetli bir rekabet lubıv etlerden sonra Mamı°ı i"im lerini başka tara'a çekmek amacını g tHımrretı takdir edilen Gurcu laşmanın malumatımız ve iştirakimiz umıd etmesi terramı'e yers zdır Su îje karşısında kalmalarıdır Buna ancak onlafaa hattını yarınca, hemen Fınlan mektedırler Bununla Tuık iç hayatınclııad ca bıd bağlavamıvacagnı d v 1 e Lubran milletleri arzu ve ıradele 1 lar ayarında vaiurlar isletmekle karsı profesörü daki olayları halktan sak amaçtadırlar ıle barışmağı tercih etti. le 'ere resmen bıld rmij bulunuyor ıuk nı açıkça ifade etmişler ve bu gibi ha koyabıluız ki birkaç sene için buna imLondra 8 (a a ) Colrıbıa B OTCISV anı Lh ha"!k n zararına hareret eden kan yoktur NADtR NADİ Ş Tdı de bunu fkrar et ik > ıkat Sovj etler Bırlıgı Almanya de mürteci çevre eri tenkıd ed sekler ' a tmg Corporation un Moskova mume sireketlere beyun egmıyecekkuru b° ırO halde hatıra gelen şey bizim vapursı dostluk ve iktisadi yardan and yutmaktadır Bu sesler M c te ve bo 1 rı n '•uğun b Idırdı» ne göre TurkıyeBaşbakan da a sonra Fransızların son terek rremleketler nın mut ak surette laıın ağırlığına ragmeu futlarının, eızları yaparak demokrasiler davası Einda yüksel yor Bu sesl"r murte" eı \e aıd Karadeniz bölgeleri uz» ın^e günlerde tekrar Lübnana asker çil ar tah iyesini stemı=lerdir iktisadî elbır mekierııutı ve seyalıat şartlarının ılıanet edıjor, bir taraftan da kızıl büsbütün kuduza cevırd' Bunlar kns mutalebelerde buİJnmuş olan Gurcu maları bahsin» t°mas etti ve 5u sozleu 1 gıne ge nce bunu Arab Bırhg kense lestırılıp kolajlastııılması surctıle ıağ • ,.¡ erjalum şahlanmağa bashvoıdu den masallar uj duruv orlar Fakat bi prcfesorlerını'ln Canaşva Yüksek Sov Baştarafı 1 met saf fetfe sovledı v nın ve Birleşik Mü etler müessesibe*ı bue çekmelidir uk Baltık devletlerini bir ekabuk abada asıl enteresan o'an nokta Turl ı yet Şurasına oday gosterilmı ti" meşgul olacTfirı anlaşılmaktadır Çok teessüf olunjr ki k&h mevcudu de nin anavasalarma göre verecekleri ka Bu japıınıakta mıdır ve vapılarak mı!e yıı'raası ve Rumanvayı sıkboğaz vede murtec lerın h a k yığınları karşıProfesörün aaaylıgı Gurcu CumHurıfi tırmek dıj e kah a kerihin terhis za rarlar daire inde sağlamağa hazır bu d ı r ' Bir nere şurayı Ulaşt rma BakanıParti tuzugu ek Besarabva ve şimali BuLovınijı cında itibardan düştükleri ve ne mal j eti taraf ndan konulmuştur ! muvoruz.» Demokrat parti progratnlle beraber manı hulul etti dive arasıra vapurlar sahi mızın dikkat nazarına arzetüRk fayhamlede ele geçirmesi gözden kacmnmıınıniii! um ı ııtınıı mnitıı ıı» m m + ızueunü de neşretmişttr Parti tüzü le adam çıkarıyor Tahine meselesinin ba Fransız Ingılf anlaşması hakkında dalı olur ki dıger vapur kumpanyalarınıştı ve Sovyet Busyava karsı mehis mevzuu olduğu sırada bun aıın ge ğünün bir hu asası aşağıdadır ki telakkileri tartıamlarraıt için Lubna nın buıadakı kurucok aceutaları bılo ı dünyada yem bir infial ve hiddet «Demokrat Parti cemiyetler kanunu me3İ herhangi şe^ıl suret veya namla nın en kuvvetli şahsiyetlerinden b rl her turlu navul üzerinde tenzilat yapa•dırmıştı ama butun bu hareketler az veya çok asker gonaerılmesı esasen ıanjanın satvet ve zafer devrine rast I m adamının verdiği haberuı doğru ra göre vurulmuş siyasî bir teşekküldür doğru değildir Makul ve mant KI G» olan eski Başbakan Rıyaz Essulh Bejle bilmek salahiyetine malık iken bizim Bcştarüfı 1 inci sal ıf°de de Be rutta go ustum ve ma şadı cprog^amında yazalı esasDenizyolları Lmıun Mudurıı dahi tariıştL Fransa yıkılmış ingiltere A\ niyet konseyinde veto hakkını kuLana olmadığını bildirmiştir arı g«"x;eKİestırmek için kanunun v°r gıldır Bu şekilde asker gönderi mesını O da durumu şöyle hulasa etti, feden kırk para ek ıgıne ı o en v eş\a 3 ve Afi ikada Vlnıanva ile Italvetnın ca nı bildirmiştir General Graves Irlanadlı alimin be di ı haklar» daıresıı de çalışmaktır umumî vazıyete ve miıhtebf h?dı3*iere «. Biz meselemizi ist k al esası üzere alomas. Bu yüzden de aı ra binlerce 1 kdoğuda da boylarından uzun kılıçMr Bjrnes kabul edılmş olan karar yanatını alâka çekici olarak vasıf an Pa e jaalıcak kadın veja erkek üye bagh>acak olursak da bu hal ler hal halletmiş bu unuvoruz. Ve bu esasa uy ln"ihz lı alık zaraılara ı aınaktayıc ru şakırdatan Japon Sanurivl ınnın lar gereğince komisyonun ato*n enerji dırmış fakat bunun bomba hakkında li n 32 yaşını bitirmiş olması vea) Mü i de endişeyi uyandjacak bir sej,iı r Bı mıyan her anlaşmayı şimdiye kadar Nitekim bundan bir av kadar evvel liısın(ia vapajalnız kalmış olduğu için ? sinin istihsal usulleri hakkındaki me yeni bir masal olduğunu ilave etmı r Mucace eve a j t a i hare.et»e bulunma naenaleyh esas itıbarıle doğru olmıyan reddettiğimiz gibi son anlaşmayı aa manımızdan kalkan bir isveç vapuru emperyalizminin bu olupbıttıleııne selelerle degıl Kesifle yakından alakadar olan fi wçı nu s b) Turk milletinin birlik ve istik bu iş, herhangi hâdıses le bağlanacak o reddedıyo uz. Bu durumumuz ve haksadece sulh îjler nde bizim tarife Jen daha ucuza bujuk mikse ses çıkaramıj ordu '•»ovvetler o ullaruîması işle uıın kontrol anda ılgıh Víctor Weisskop verilen İmi esas ara lalini parçalamayı hedef tutan ideoloji lursa da aynı mah yeti mahafaza edı kımız uğrunda mücadeleye hatır butarda yuk juklenış \e Denizyolları bularda Müttefiklere karşı açı1 ça cep bulunduğunu belirtmiştir dayanarak ou haberin oogrulugundan lere şıp anmamış c) ağır hap^e v>ya jor Halk bu yüzden •endiş°je düşerek lunmamız Fransanm şimdiye kadar hep na karşı kollarını kavuşturmaktan başalmışlardı O kadar ki Moskovadan Dış işleri Bakanı şojle devam etmiş şüphe ettiğini bildirmiştir şe ef ve haysiyet kırıcı bir suç yunm hLEİeruıı ifade ttmek luzumonu hisset gerılemea le retıcelenmıştır Fransanm ka bir şey j apamamıstır Eşya ışı böyr alan Fransız komünistleri Alman tir den rraîıkum olmamış hacir altıra a miş japtgı numayşlerle duşunce^rını bir aralık Muaul petrol mıntakalarından ledir de yolcu nasıldır9 işte asıl unlunda Sovyetler Uranyum peşinde açığa vurmuştur Çunku nalk endi}e ı karşı vatanlarına ihanet etmişler c Hiç bir ıaman ifşa edilmemiş olan Moskova radyosu 8 ( B Y U M ) lııımarm? ve halkça, kötü tanınmamış içindedir ve hükümet bu enaış*"yı izale Toroâ dağlarına kadar uzanan geniş ıh durulacak nokta budur Fransanm çabucak yıkılmasında Al mevzular hakkında komısyonjn zahat bulunması ve ç) Turk kültürünü ve tıralar p şınde koştuğunu ve FıUat nl Sovyetler Bırlıgı Ilım Akanem sı profeHangi tarihte vürurluge girdiğini bdmecburdur de kucaklamak istediğini gozonune ge tı >ıHmm harbi kadar müessir ol taleb edeceği hakkındaki tahm nlcr n nePar inin prensiplerini kabul etmiş ol edeck tedbirleri almağa sörleri, Ural dag arında Uranyjm maMilletlerin hayatında yenmek ve yenil tırır ve butun bu ihtirasların şu sahil medigimw bir kanun veya kararnameması lazımdır irdi. reien çıkt gını bir turlu anlıyamadım deni araştumıak üzere Moskova dan hanin ıcablanna göre ticaret tahsil ve temek yoktur devam ve isümra' vardır Partin n merkezi Mıka'adadır Merkez Biz, kendi haklarımızı kudretim z aa lere kadar genlem ş oldujunu dusunur daviden başka «¡rbehle Hisarı çıkacak uvlece bolşevikler 1939 ağustosundan Birleşmiş m Jetler anayasası mucıbıpce reket etmişlerdir r genel idaxe kurulundan ba§¿a m°r¿ez ve bılmde müdafaaya çalışacağız ve vazi sek hak ki duruma an amıs olu uz Va Turk tebaasına doviı ve bilet nmsaadesı 1 haziranına kadar butun dünyaca ne genel ¿u ulun ve ne de bu kur il ta 7 Başkan Truman ne diyor ü hajsıyet divanları il içe oucak ma femizi japacagız N«tıce kadere bagu zvet jenıden kolları «ıvamayı gerek^ş Terilmıyeccktır Bunun yaUuz Tflrk teılıııven hatta nefret uj andıran bu rafından tenkil edilebilecek olan atom iv ete dıışmusleraı Onları bn kotu enerjisi kontrol komisyonunun hiç bir Washington 8 (a a ) Başkan Tru halle ve koy idare kuru liri vardır Bu dır Bu millet hayır peşınd dır ve şer tmrse biz de yol ağızlarında ve da» baasına karı da hıraı acajibdır ama ıcvı duru ndan kurtaran Ilı ti r ol devleti herhangi maiuyette olurca olsun" man basın .Konferansında B r e ık A yuk kongreden maada il ilçe, bucak den uzak va ara^k istemektedir Bu 1 ıs başlarında hürriyet ve ıs+ıklalumzi mu bu bovl dır lanı bir Türk dışarıdaki dafaaya hazırız Ş ına katiyetle emin merıka hul umetının Rusyanın ntom mahalle ve koy kor 5 ıelerı de vapıhr stur Almanya otekı mihver peyk le ifşaatta bulunmağa icbar ed°m z. taşıvan ve bu hısle jaşayan bir milleti oiynuz ki memleketimizde h ç bir dev akrab ısını görmeğe veya bir etıid seBiri smış milletler genel k ir u veva bombası sırrına vakıf olauguna ırdr Buyuk ko ıgre ıkı senede bir j apılmak b a aber Sovyetler Birliğine taarma ezmek doğru olmasa gerektir Cunku let» imtiyazlı bir durum vermıyec Sız vahatı japmaga Anajisaun 70 inci atom enerjisi komisyonu belki bir ma maaı için hiç bir sebe,b ohnadıgmı atom a beraber gerekırs° genel idare kururice bohevıkler zorla InTİtercnin nnrldfsınrieki sarahate rağmen m n n bu hal ona isyan hakkını ver r Bununla İd fıkı oldular ve ondan ~>onra dıısuk lumat teaUsı tal b edebilir Bu taleb meselesinde Amerikan menfaatlerinin cunun kararı e fevkalade OIR ak da beraber biz beynelmilel adal" ten urrı ve butun dev etlere müsavat daıres'nJe degıloır Denızjolları İdaresi bu doğu muamele edeceğ z Bu hususta kend Akdeniz seferleri ismindeki hattı İhda9 gene Birleşmiş Milletler anayasa.» na tamamen Korunduğunu bıld tmış re b j toplanabilir Diğer kong eler senede düerı jukseltmge ba adı Kız jrdudırrızı kesmemiş bulunuyoruz, l^üriku ı mağlubiyetleri kızıl emperyalizmin göre emniyet konseyine havale olunur meselede Mr Byrnes un dinku bevın> b r yapuır Part nın en yjVsel makamı hakkımız sarihtir M letlfrarası gu/en mıze güveniyor ve daha once istıklaH ederken butun bn noktalan duşunmu» mız uğrunda esırgenrediğtımz kanı aynı ve Türk vaprrlara ragbeü çekmek irin ••aslarını unutturdu ingiltere ve A Halbakı emniyet konseyinin bir karara tmdan maksad endış°lerı teskin etme'i olan buyui kongrede partiyi ılgılendı teşkilatında hakkımızı mu<?afaa ed°ce len butun meseleler konuşu'a lir giz ve umıd eder z ki bu hak timiz ta gave uğrunda dokmeŞe hazır bulunu bunlarla sevihat ederek yolcuların birıi ada Sovyet Kusjaya ka M bir varabilmesi ıçm Amerikanın ca dahil olduğunu ilave etmı=tır yoruz. let müsaadesi almalarına lüzum olmaıpatı uyandı ve Amerika hatta 1 ar bulunduğu beş daimî ujenın ıştrakı Moskova'nın da haberi yokmuş Parti program ve tuzugunun <*€rek nıracaktır > Bizim hedefimiz memleketimizin tahv v 1 gelme W r Bu hale n izaran gumeden Sow etlere harb rmUeınesı lajm MQ kova 8 ( a a ) Reu*«r ajarsınm vanılması gerek d' ti5'iril n^si irm üv Sıyın Başbakana her iki ziyaretim es lıyesıdır Muvakkat bir tahli eden son dığı hakkında mali} enin imzalı muböyle bjr teklif n kabul edilebilmesi iç n le len u,te ıkısınm ovu lazımd r mege başladı Müttefik silah ve mal nasmda gosterd gı teve^cun ve laKa ar ra yeniden i'sal değ Mır Tam =t < âl vafakatini almış ve ilan etrmstır Bovl» de gene Aile ilanın muvaf K ti lazım mul \b rı bıld rıvor P rti başkanı parL^ı temsil eder ve kıynetli mısanrseverlıkten dolayı de ı=tıyoruz Onun için iktisadî refaha ka o! 'ugu için de bi'im vapurlara rağbet nesinin sel gibi akan jardımı ve ^ ı Irlan ah profesor Armatoe nın Rus6 'ecegı tabiî bu unmaktadır Amerika a buyuk kongre e genel idare kurulu r n teşekkürlerimi sunduktan sOnra ve vuşmak namile vesayet altında yaşamak çoğalarak kamaralar daima doln ve sementían hava kuvvetlerinin oom veto hakkını kullanabilir DıgT taraftan yanın atom bombas m \ap"i?<ta c 4u ferler daima kârlı olmuş her seferde hun tabu başkar dır d im anları deniz kuvvetlerinin a >lu da ederek milletlerarası güven teşkila istemeyiz enin yet konseyi Amerikanın mjv afaka gu yol ırdakı beyanatı Mosl ovada tevıd S0 90 bin liralık navul v ıpıhnıştır Bu ı kara kuvvetlerinin Afrika Sicilya tile teklifi kabul etügı takdırie te*l fin edilmemiştir Bıvuc ] ong^edpn sonn TJ^' mn entında Surıyen n haıîldr nı müdafaa et Biz siyas! îlrtlsadî askerî elhasıl her bojle gı^Tk^n gunun birinde hangi işIva ve Normandıva çı'arnu'rı ile ne nısb tl°r da esinde kabul edilebileyüksek m samı ol^rs genel ıdfi e k r t'u r> e üz re seç İ T I mi 11 meclis reisi Faris re mahîvHte olursa olsun istiklâl m 7P güzar mTiurun aklına geldiğin mimeıttefıl ler Almamayı her cej/bede ceğini tayin etmek Amerikan huıunıen n v ziiele i tızJ o e ve kerçre k r r Elhjri B le gorüşnv* istedim u tnıj an her müdahaleye karşı ge e *unesje başladılar larma göre te'k latı idsıe etmek Urmm <H:İ!S reu. nı parlamento bjıasmda İız ve yalnız bağımsızlık içinde va?n di,imiz bir tej' ir o'arak Türk vapur atme duser Huku netin vereceği karar t'orulen yerlerae teşkilat yapmak te kı buld im. Kendisi yaşlı başlı fakat dinç yarak milletlerarası hayatta çalışkan bir rıle sevahat edecek Turk jolculan d* tus propagandası Müttefik propagar ise ayan meclisinin üçte ıkı nısbstirde kambiyodan müsaade almadıkça ken1 Htı teftiş etmek milletvekili gı seçimi ve gürbüz, geniş bilgili ve zeki son de unsur olarak kendimizi göstermeğe de dilerine bilet verilmemesini Kambiyo mm j avınlarından da fav Islanarak çoğunlukla kabu une bcglı bulunTa tane aday göstermek parti pr nsıt l°rm rece sevı^h ve tatlı soz u Dır zattı Os ter verec°|ız> Müdürlüğü Denızj ollarına emretmiştir. vv etler lehmdck semDatıyı haTbın dır Bu şartlar dairesinde BJ °şık Ameiranlı devletinin mebu^an meclisi aza Baştarafı 1 inci sahıfede yaymak bütçeleri *etkık etmektir t t" Svrlye ve LilbnaT^a huk im sü | Şsmdı durnm 1 ovledır Bir çok Ti rk rika menfaatlerinin tamamen muhsfaza ılanna kadar idame etti. Partinin haysnet divanı buyuk kon sndandı. Çok mükemmel turkçe konu ren kanaat b j merke dedir cd TUŞ bu u lu o unu zanneylen e<t gıni sojlem stım Bunu söylerken Fran' jolcu sejphat edememekte ve vapurlar r Fakat zaferden sonra, kızıl eroperya >ım » şuyor ve hır çok emeku rical m za j a Ömer Rıza DO^RUl I boş gıtmel tedır Evvela gavet açık oiasaja düşman bir tavır takınmak a«la grece seci en d ıkuz kı den mure t"hm tc rar şahlanmağa başlamıştı San aklımdan geçmemiştir Dasuncelerımın dir Divanın vereceği hükümlerd°n bi' rak belirtmek isteriz ki kambiyonun bu ancısco 1 onferansında Moskov anın ta Ruslar geçen ay atom bombası hakiki rrana ını aaha j ı ka\ravabı rıek ri Q K' atı çekm= d "eri çı^a mad r Suc müdahalesi hiç tevil edılmıy»cek kadar ıdıgı tavır Ru vava karsı beslenilin sırrını bulmuşlar lçuı bu sözlerimi, umumî beyanatımın tesk 1 edecek hare tetler arasında da 1 agajTikanunı<"ır Çunku bilet müsaadesi ra la a ayk rı davranmak seç mler lernatıyı durdurdu Bundan sonra, bolLondra 8 (a a ) irlanda lı profesor çeçe esi iç nde mutalea etmek yer nde pa t adavlarma oy ve merrek veva denilen şejı ecnebi kumpanyalar Turk ı kler dunva barısı ını Mlerarası hak Armattoe ıım sojleca leııne göre oıl olur Ben, DU beyaratımda Ara^laım parası olarak aldıkları para'an kondi adalet mefhuirían rın nailler ka lar, hare kenelerine iltihak etmiş ola ı ıkı 5ov et enpe jal zm* ile ba*ı aevletle bunlar alev hinde propaganda yap n k Bitarafı 1 inci sahtfede Soft rafı 1 inci sahi/ede memleketlerine dovız olarak çıkarabiltta onlardan daha teli ıkeh ol 'u la Alman n uteha^sıs a birlikte bş R s ın n empe jcl^rrıne karşı aynı ş ddet pır vı s=hsı n enfaatlere alet e me «kurtuluru» iç n çalışmış ve hat*a Önümüzdeki h=fta hazırlık Komitesinin mpk ıçm ıstprİT Bu bir nevi dovız çımemle.K°t ve parti ba tımmdan nezahet «Hırd milli hükümeti» adile bir hu<uıı "ostermege başladılar Artık sem alımı İS aralıkta Sovj et muda aa kon le rrucade e edecekle mı ve hatta Al \ e sevş yi bozacak & Uerde bulunmak met teşkil e rnijUr Bu hükümet em ranoru üzerinde yapılacak tartılma ar karma rrıısaadesıdır Eğer bu kurapanti devri kapanmış tekrar suphe en sej ı e bir atom bombası anal e nıe^e manya bile bah s mevzuu olsa, ba o ~n vardr» espasında mutum bir demeçte b ıhına valar hoyle bu musaadeji vo\colar6an rinde bir Hınd gonu lulerınden mu eak olan Mr Attîee, Bı tanja delegas İstemeseler kamhıjonun bu İse mudamuwffa^ olduklarJU bıldır n i s a d ı r sız ı ı ıcm mücadele eden her tnıl e e se infial devri açılmıştı rekkeb buyuk bir «milli» ordu dahi yonunun hareket tarzı hakkında kabine haleje ne hakkı vardır ne ihtiyacı' Zira Gene profesor Armattoe m ı soyl dişle yard m odecrgını söylemiştim > Sovj° 4 1 T'n Lehistanda, Balkanlarda rine nazaran ilk tecrübelerde ki 1 =nı mevdana getum şt r Bu ordu Birmanya arkadaşlorue istişarede bulunmuştur bilet müsaadesi o b let narismm dışarı Y»*nı Rumen Kabinesi Azzam Paşa sözlerine şoy1" devam »t kıb ettikleri sıvaset'e be'ab.r acılan n ı= olan bomba b r teı ıs topu c arre nıist r hareketlerinde Japonlarla yanyana çaı < Zannedı dıgıne göre Ingı tereye gel cı! arılnası ıcm verilmiş bir dovız rtıuLondra 8 ( B B C ) Bukres e 1 u geı d<" r >Ioskovamn Turkıve ile dosı tirde ırr s Bu bonba dustugd \ t A" 85 pısrırstı miş olan Mr Bvrnes Lonarada bulunan saaıiesıdır Bu da ancak dovır rıkan!« Arablar insanın insan taraf nian ce neşredilen bir tebliği" bJdırıldıgm0 k ve sal ırma?! k pa fini feshe 'ere' kilometre c1 lındekı her sejı toz i n ne Chañara Bo^e nın Japonyanm te im Ameıı an delegeler JU bir top an ıya ça ması mevzuu bahsoldugu ver'errfe vahercai ı bir şekilde ister petıol ıçm göre milli koylu ve liberal par*ı e j^n [<ça lanla nsler ve uç vil vetimizi geri o etırmış ve birkaç n ılyon aaitıgr it bir olduşu gun erde, bir uçak kaza^ nda ğıra ak ve Amerıkadan harek=tımen nd olan bir tedbirdir Halbuki Türk vaister ba=ka bir iktisadı veya so^val bir birer u/erun devlet basanı o arax g ~ nal istemesi O ı ı U a d a l a , Tıaolus 1 a u e t ne etmıct zıh ı e e olsun • istismar edı mesme diklen yeni kabine Rumaı/ada g^nel olcugu ToKv odan bıldırıln ıstı Fakat evvel atom enerjisi meselesinde W a purlarına verilen paraların Uenızvolları ırbda Km'Jenızde u ler t'ırınme ca ecımler n varjıltıasrna Karar v^rmı^tır son günlerde îLndıstandan gelen bazı 6ruıgton <îa kopan siyası fut na hakkın kasasında kalacağına ve başka bir memP ofesor Armattoe mn vermiş oíd u karşı kojmaga karar vermişlerdir» f ri"n aatleda ken^ lerıle istişarede bulunacaktır lekete dovız o rak çıkrnıvacnğına şupfması. Cinden bir ta'um Dıger taıaftan muhaliflerin kab nc\e haberlerde kend s nın sag olduğu iddia bu İzahatın kaynağı Londra a ~ıa j n ap rması Iran A^crbaj canını aj ı lanArab Bırlıgı müzakerelerine iştirak eiTnelfı ısı ile meşgul o an u l°r î s edilmektedir Hottâ g«çen hafta bu hu \tora enerjisi rnunakaTalarda cneml hp var rfidır' Svı hald""* bulunn maKtadrr sus a kerdısıne sorulan bir «uale ce ab bir mevki işgal edecektir Şimdilik bu rma ı, nihayet Gıresuna kadar TUTA eden Fas heyeti mıtesi bu"un çalışmalarını bıtırdıg nı Şn halde tamamen gajııkannnı overen Gandhı şun arı söylemişti tun murahhas he><.tlerı kendi! me ve praklarma goz d kmesı, dünyanın go Yenı bir ato«n masalı lan bu müdahalenin hedefi nedir' Madrid 8 (a a ) tyl haber alan hır bir tebliğ ile ilan etmiş ve Kral kendı« Chandra Bose mul a' kak ki bir iş rilen evrakı tetkik etmekle m guldur uıu açtı Butun medeni dunva 11 il Vl işittiğimize gorc bunun seb»bi çıkan W =;hıngton 8 (a a l Atcm bo^ =ı Ka n n laırıldıeıne gı e İspanyol 1 n e bu a 3 TI bir zıvaf t v ırrı ir yppmak ıstijordu Fakat ben onun tut ler 24 saat» kadar delegelere hazır k mp i vahanın bir teblıl e oldJiünu aı mumes ili o an yolcjlann dovız kaçırmalarına manı olüzer ndeki faaliyeti idare etmiş ole>ı Ge Fajı n ileri gelen muteaddid şahoi et Komite e Sovyetleruı unış uUunuvor Biraz %e\ de olsa ar neral Gravea Sovjet Rus> i n at n lerınaen mu ekkeb bir hej et Arab B r Dış i* °rl K m ser muavini Vışınsky ya tu^u yola ınannîivorun Hindtstanın s komisyonunun raporJ veril^coktir Bu mak ımıs Kıjmetlı Malive Bakamınızın tiklalı kuvvet kullanılmak a alınamaz» raporda m ıa^aşa edilecek bu un rre k hakikat n.°v ilana çıkmış tur da bu eski ve amprık yasak kovmak n bombasına benzejen bir bo n a m me lıgı m ^kerelerine iştirak etmece üze rın veya per »noe gunu LoaJrada bek Gene geçen haft? Bonenin yahn 1 seîele e da r tek ıfler bulunacaktır sulune döneceğini asla ummadığımız l=nmekteiır n jvaffak olduğuna aaır bir Irteı dalı re K 1 e\e gitmiştir rından b rısı d" su mal matı vermı ti 'Vıchtr&ky henüz gelmedi için ısrarla hatırlatmak istem ki bir, < B o ^ sağdır ve halen Hindıstanm Londra 8 (a a ) Sovyet Di} islen uç bes kaçakçıjı tutamıyoruz ve dovıa Kar m Kendisine sual som "n a me\ O anda arı bir aydınlık oluver e kaist ki nı tem n ede ek yen bir p ârm Halk K m «er ruavını Vıch n=ky Londan bırakmadın od dan f rlam ştı Ana kaçmasını onlıvemıjoruz diye onların imi üzerime atıl naga hazır bir dı>ı tatbiki yolunda bulunmaktadır » drava diğer Sovy«t delegelerle birlik janıı dakı narruslu adamların seıbe«t kız arasında sık sık olan e k neler aplan sura ını andıran bu yüzle gote gelmemiştir Komiser »nuavininm seyahat heklarına müdahale mi yani ı ev inden olduğunu tahmin ettiğim bu ecegıme kat iv yen emin im Bükresten daha sonra gelcegı bı d 1 doşru adamların rahatsız edilmesi mi münakaşa uzerı ae fazla dJ ıatr im. Bana bu go usun, bu karaatin sebemeKted r Rus tnurahh s heye* nı ge .cab eder' ıım arattıran şey bir histen bir nevi Fakat yengen le k riT>ın azeıınle an» tiren uç Dakota uçağı busun og e vak Eğer sanıldığı gibi kaçakçılık olujorsn ez iden ibaretti Tahteşşuurum b r hala o.rı * lıJUrı iıer n e ele i bara sjvl*>ti Northolt a mmı? ve murahhaslar 35 bunu jalmz Turklır mı vapıyor* Ya¡ se bekliyordu Yakın veva uzak faka mek kav gala uvia çoğu zanan beni haotorrcuji e Lond ava °e mislerdir P ıs bancıların dovız kaçırmaları ıhtunall nut oka bir hâdı c e vardı, bir şey hazirkem yapme.^ aJ°tleıı o d gu 1" a de o heyetınae b r ÇOK üniformalı c ubay \e \ok mudur' \ e nihayet soımak hakb an j ordu. un, yanımda lakırdıya dev m etrrek kadm göze ça^maktaaır Goz kapakla im uyku ile uyanımı; zaptettik eri = kıl eri apa, k Ce ırtıvt.r 1 le st rre İnlerine dıkkd e'mtm ^ im degıl nudır ki kaçuıldığı vehmedilen Uzunca bir nyuddet su tuğumuz sıra arası ha lere daldım a, ha a ıı a nı mı ti bu dövizler nereden tedarik ertıliL nu şimdi hatırlıyo um De Gaulle de Lord>aya la zıhn m bu rnevzuun o kadar de ru çıf ge doğru çe ay ordu. Kimi uzak kimi yakın o günle de, •vor'' Tabiî Cumhurıjet Merkez Banıe ınrr sü ki bıröerbıre c 1 mm ucuna gı lıyo>H«vzu ı benden g zh k a U j n ı h tırGene bir aralık ffpz erim hafife ka dikkat n ı b r la acık çekeı ana veKadar g"len Lir suah dar tuttum «Yu panırken b i r s a n j e ^ k hat a beli caHa Far 8 fa a 1 L* Popula re ea kacın a an degd O halde eçer kaçıı> lavıverdıj, T bu kavga saa 1 rdpnD*>ri remediğim bu hadise kınntılaıı şı ndı a zume neye övle hakıvorsun Nuıd n» da kısa bir zaman içinde aynimde ç|i7"t sinın bJdırö gme gjre Geı sral De jorsa zaten malıvenın elinde olmıvan arad a ım ipucunu bana verdi sonra argözümde git" ce buyıvor kımoılır K "l 3orı eme ramak kalmışı. G üle B r »şmlş m e ler genel H r \e bizim paranın vabancı dövizle parıtekıveren oir ışıi bir hâdiseler sünle^ıni ki de o cuk rinda ı ¿al a ı^oı' u iç şe kası çoıab sosuma " b ı geldi \en"°ımn, unda oılunmak o«.ere ingıltereye gide sıre hiç tesiri bulunmıvan bn gizli doo günden sonra b a k r=ı aşka tıulu Belk bu sual ÇOÎ yemde olacaktı vaınlat er n stı kıl ere burunuyorıu vızlerm burada kalmasıle dıcarı çıkması cektir davranma a basUdıgını da s mdı zıhNuraan belki sas¡ acak. belki b e u bu Aslında hâdise bı'e demem ^ecek ka arasında dovız stokunuza tesir bakı, Sev fi Bey aıazısının biz m çift ıge ek nımce buluyorum feci muammadan kurtaran bir ıpıcu aar ufak sade manasız o ar> bir tak m leıım sı ıslerıle meşgul o dudumuz sı Amerikanın Moskova elcisi mından ne fark vardır" ve ce ü. mus hedeler n d m a ^ p l a b ra ık «rı ralnrda bir gurí jen erle î\urdan ara Aksam j emeklerinden ^onra bı s al o LonJ a 8 ( B B C ) Bugünkü ba m Sajın Malive Bakanınım ve aziz cVnSofrayı toplayın ma=?jı icen ald ğı oek Hfıf izler o ısıgm keskinlik le anı sında şıJJ tlı bir mınakasa o mı tu k ar, b°p bir arada otururd ık. koıer^nsnda bir suale cevab veren Mr vucıılırı r*aha fa/la jormak istemem mız zaman vakit = e^ varışını gecıjor b r şekilde derinleşmişti bu muıajta^anın sebebimi olmıvordum Nu r"anla jen^cm eller ne kah lir Eler Turklerm Turk vapurlarında, T iman Amer kanın Mos¿a a elç si Kandillide koradaki kucuk evde ya Tat>u dairesinde intikal mu3mc esınn du oıl iş k a ı bir oıgu al rlardı Ben 1 azan Har iman m ist fa etmek ısted t; 1 Ti rk para ile sevarnrlne kamî»vonun Sakın görünmek ıçm nefs mı ben ne al en hav a m fersahlar a oteae bir bir takım pu. uz e im tem z emeıde uç bir kıtab, baz^n bayatlamış bir gazete be aber vazifesinden derhal ay bu engel oluşu önlenmez ve (lurnm eski kada zoıluvor am Nurdarm da kenb rme kar an günlerde do asıyord ı r iş m al m geç v k ı t set ırd^n c it şekline >anı bundan evvel yapıltrıs öylemiştir Ikı çehre hd> a hanemi do dur>n bu lige dordıçum zat n ıkıs nı hala mu oka duna di cadı olan «ask gece=ıs adını ve cıgı Yazan: Yusuf Zıya Ortaç olan sekiz on s ferde olduğu gibi serbest ve aeceyı gerçekten mes ud geçirdiğine tun sahnelere hâkimdi. D kkat et nı tim Gözler m yorulduğu nıkasanın harareti içinde bulmu m bırakılmazsa sade bir kanunsuzluk vaYer gemi goruy oldum kerıamı ve beni inandırmak ıcın neı n e zaman ba imi tali unca k »iiva Yenpıimıs olmakla kalınrnıvacak faydasız bit o kadar cebrettısmı anlıyord m . MUAZZEZ TAHSİN Ayrı ayrı zamanlarca avıı a>rı yer Hıtta ben oda kapısını act çim sıra " m e gozjoze ge vorduk vaşakla guzpl hu hattın tatiline sebebiF kat sofra b^şmdanberi sarfettıgi lerde kaıamda iz bırakmış oakıs arı da se ı s»rtçe çıkıyordu Ben İçeri Neden bilmem bakışlarında, acıyan vet verilecektir BERKAND'm b"tun gayretler boşa gidiyordu sözleri tavıılarıle ayı en görüyor ¿ir ce birdenbire susmuşlardı huzunlu bir mana var gı ivdi. Merak ve heyecanla beklenen B FEIEK Tazan Uzun Zdinandanberi devam eden bı dum Yüzlerine bal tim Tabu gor m n k L Sonra başını hemen egdı<nn tekrar son te ıf roman Osu fini ğın devamına benzer bir hal Gözlerimin bir fotoğraf adesesi kadsr 'emelenne rağmen şasalamşı gibi bıı eh"dekı ise dalaığını goryoıdum Churchıll bugün b taraf, zante 1 p be>ru ıe ak ttırdıgı ¡ halleri vardı ik mızı de uyanık tutujordu Ercumend Ekrem Talu u O vakit sebeb aramağı aklımdan geSabahleyin şafağın ilk pembehkUrı bu sahnecikler o gunlerd n ıı d aıaAT>öîkaya gidiyor Ne var' Ne o^voruz' d * nı çırr P 3 ı ı ı bu bakıclaıdan simdi ken rımm pelikülü vazifesi <o en hücevre* pen"ereltrden içeri su7 ılurken ben t ı r Lonira 8 ( a a ) \merlkava gidecek Y "em atıldı ame pay çıkauvoıdum INK " H1 T »1Í.M ta Han • Bug nku 16 saHif<*lık gece evvehnienberı şurup " den ara lcrınde oldukl rı gibi kol uş ta^n o e.<olan Chmchlll ve karısı yarın sabai satışa çıkarılmıştır Fıatı 150 Kr r*t> N ırrlnnın hır işaret le k mb lir na Bir şey y k oğlum dedi Bu de1! (Arkası IOTJ Lordradan hareket edeoeklerdlr istekleri kararı taraflı görünüyor Bu takdirde yem partinin >erı ötekinin sagina dusıne'tte lir Fakat Cuırhurıyet Halk P^rtuı ktndı ellektık bünye im tasfıje eiıp muajjeı bir iktisadı metodun sınırları irine çe kılmtzse lojık olarak hiç bir «jralama vapmaga imkan olmıyıcaktır Bir huku metin hatta bir Başbakanın «zel du şuncelerme göre kah saga kah sola ka yan, hattâ cok defa her ıkı tarafa birden uzanmağa çalışan bir politika, belirli bir ekonomi metoduna işaret sayılamaz Bu hal belki de zamanla gelişecek, sımaı üzerinde emıMcdıgımız paüka'ar ilende şu veva bu istikamette derııde^ıp geıush\ etektir Endüstrimizin hpruz co ukluk devrinde bulunması smıf ve özel se mve hareketlerinin var denecek ka J ar göze görünmemesi bugünkü durumu acıklavan sebebler olaraK ileri surulebıhı Bununla beraber milli ge lı me hareketlerimize muvazi clirak belalı ekonomi metodlarımn ila s >as< bum mızde acıkca j e r almasını görmek isteriz. Dmokrat Partiyi kurmakla Olal Bo^arın (OK çuç ve mesuhveth I ur vaııf» \ uklendıgme s P phe voktur Mtml 'ı t ı^are ınr'e olrulu şuurlu ve yurd hes? bma en fajd"lı bir halk denetlemesin0 • o açtığını görmek istediğimiz tesebba vl su:;de ona \e arka t1şiarın a ynrekter}•" irıîar dileriz. Hâdise/çrflrasında Akdeniz seferleri hakkında Hakikat anlaşılıyor Demokrat Partisi Londrada atom sırrınn ifşası ihtimalleri ve Afrika r Birliği ve Hindistan Birleşmiş iSiiietler Genel Kurulu yarın toplanıyor MEBÜSLUk PEŞİNDE LÂLE AKBABA da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog