Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TAHLİL TETKİK llíi'iniíllllíllIIIÜ/ÍIÍIIIIIIIIIÜIliriülllillíIllllllililN/ Kuruçeşmede Hezınedar Alaybeyı sokağında karısı Hatice Özenle Galatasaray lisesi on birinci sınıf öğrencilerinden ismail Bulend Denizi tabanca kurşunıle öldüren Belediye zabıtası memuinsan doğrudan doğruya ustune bas ve Rhone vadisini ceiubdan şimale ru ibrahim Özen, dun zabıtaca adliyeye tığı toprak dokusuna bir dereceye kadar doğru yalayan rüzgârın bazı hassas ingetirilmiştir Soruşturma yürüten savcı bağlı olmakla beraber, yoglugu ile az sanlarda ve bilhassa ufak çocuklarda Hilmi Arca, sorgu ve tevkii isteğıle, bir müddet d?lıı yasıyamıyacagı havanın yarattığı hastalık tablosu meşhurdur kendisini Sultanahmed birinci sulh eeza «atmosfer» çesıdlı tesirlerinden çok da Bjnun gibi Atlan+ık ve Akdeniz arasınmahkemesine yollamıştır Sorguya çeha fazla müteessirdir Bunlardan bir daki önemli hava değışme'erıne maruz ken Muazzez Savaşkan, ibrahim Özen kısmı daha ziyade bir ıklım konusudur kîlan Tancadakı şark rüzgârı da'gasi hakkında tevkif rruzekkeresı kesmiştir ve tıbbı coğrafyanın bir kısmından baş çok tehlikelidir ispanyolların «Levante» Savcılıkça tahkikat genişletilip derinleşka bir şey değildir Halbuki bu tesir dedikleri bu rüzgâr bir kaç gun sürtınlecettır lerden buyuk bir kısmı ise bir iklimi dükten sonra en yüksek haddine çıkar ibrahim Özen, sorgusunda şöyle söyDeğişmez ve dar gelirlilere hu>umetın teşkil eden unsurlara aıd zaman deği ve bilhassa noropat insanları kamçılar buyui şehirde ucuz hatla ^jtmyagı Amerikanın At'as Okyanusundaki as yıp Lehıstandan geçerek Balkanlara ve lemiştir şikliklerini mutalea eder Bundan once Şiddetli başagrısı uykusuzluk ve ka!b 1 Geçen pazardı. Akşam üstü, İşimBugün tam manasıle buyuk devlet o ken mevkii ingiliz Adaları dolay ile Karademze kadar men ve kuçuk devkı yazımızda zikredilen «meteoropatho baskısı şikayetleridir Bizim memleketi ağıtması takarrür etmiştir Bu ay ıçmletlerden müteşekkil bir zincir var den eve dönünce, karımın ters ters mulogıe» yanı eskilerin «semavî belirtilere mizde de bazı yerlerde birden çıkan sı e başlryacağı anlaşılan bu dag fna ha larak ıkı memleket var Amerika ile karışık bir vazıvet alma itadır Bu jda Rusvanın bu pevk halkasını Ortasarka amelelerde karşılaştım Eve erkence gelaıd hastalıklar ilmi» bilhassa bunlardan cak ve toz'u rüzgar esintisi esnasında ren pi} asada beklenen tesın husule Rusya Dünya çapında bir harb yapabi lar Amerikanın emniyeti bakımından ha ve Asyaya kadar uzatmak ve butun humemden memnun olmadığını an adım mizacın değiştiği v e sın rlılık ha inin ;etırmıstır istihsal bölgelerinde fıatları lecek kaynaklar yalnız bu ıkı devletin yatı ehemmiyettedir, fakat arkalarından bahsetmektedir Baromete baskısı habaşgosterdıgı muhakkaktır Rüzgar de yükseltmek isteyen mustahsı'len biraz elinde Şayed }enı bir dünya harbi ola butun ingiliz imparatorluğu gibi uzun dud armda «müstakil fakat dost» kom Ne söylesem aksı cevablar verip, kavga va ıslaklığı havanın kimyevi terk binin ğışımı'e beraber karakter de duz o l ır Bu aha sindirmek için buyuk şehirlerde caksa Amerika ile Rusya arasında ola ve hattâ bazan can sıkıcı bir alay yer şular bulundurmak istediğini bir çok çıkarmak ıçm vesile arıyordu Bir aradegısımı, rüzgârlar, mevsimler, hava, rüzgarların bazıları suçları ve intiharlık, masa üstündeki mecmualan kaışevamlı bir ze\tın>ağı stoku tesisi tav caktır Bu ıkı devlet arasındaki ihtilaf daha sürüklemektedir ki bunların ç gıı ael İler gösteriyor elektriği gibi amillere aid patolojik ve ları artırmakla itham edilmiştir tırırken, bu mecmua arasından bir ye olunmaktadır lar sulh yolıle halledılebillrse buyuk Amerika ıçm hiç de hayatı ehemmiyeta ya psikopatolojik tesirleri ayrı ayrı inmektub düştü Sezdirmeden açtım, okute değildir Bundan başka Ingılterenın istihsal bölgelerinde birinci toptancı bir harb kopmaz Sıklotımık bun}ede olan bir çok şair celemek bu dar sütunlarda imkânsızdır; Emniyet bo1 getrim kurarlarken «as dum Bir aşk ve o gece için verilmiş Bu ıkı memleket birbirinden «on de kendisi de asırlardanberı bir «ustun tım devlet» ler arasında hangi noktambu itibarla umumuna şamil bir sentez ve ediWenn hava şartlarının değişimine kinci toptancı hatta perakendeci kar abağladıkları ruhi sıkıntılarını > azıların nı da hep birlikte müstahsile verip icce suphe edi}or ve her ikisinin de dev^t» olduau ve bugün bile dumadaKi da ç ma ihtimali olduğu haritaya ve randevu mektubuydu Zaten otedenberı yapıyoruz şüpheleri} ordum Lakın gene de inanuçuncu buvuk devleti teşkil ettıgı ıçm da okuyoruz. Nitekim tanınmış Fransız ag kalcıran vilâyet tacirlerinin bunları Bir çok insanlar gunun muhtelif za kadın edıblerınden bin buradan önceki :endı v^ayetlerıne de gondermevıp sak Dunva Emniyet Teşkilatına karşı pek kendire göre bir nufjz bölgesi nızp*nı gazeu; haberlerine bakılınca derhal an mak istemedim Gözlerimle gorup inanmanlarında bile başka başka reaksıj on ruhî halım şu canlı satırlarda tasvir et adıklan haber verilmektedir Bu suretle fazla güveni yok Şüphesiz ki, ıkiai de var ingiltere bu nüfuz bolges ne çok laşılır BaşLca bes tehlike bölgesi vardır mak ıçm karıma «sokağa çıkıyorum lar gösterir1 er Esasen butun hayatî mektedir «Fırtına kopmasından uç gun omların geçen yu olduğu gibi gene ıs bu teşkı âtın }urumesını candan istiyor buvuk bir ehemm vet vermekte ve hat ki bunların hepsi ingiliz Amerikan ihtimal gecikirim» dedim Hatıcenın belirtilerin muntazam ve devrî d ü once boğulur gibi oluyorum Kuruluk hsal bölgelerindeki stokları süratle tu lardır fakat şimdiki halde buna ikinci tâ bunu daha fazla genişletmek içm nüfuz daıresıle Rus dairesinin bırleş yuzu guldu Sokakta musaıd bir yere t gı yerlerdedir menleri <rythme> vardır, nitekim ha damarlarımı sertlestırır (kireçlendirir) :etıp karaborsayı tesise çalıştıkları go bir müdafaa hattı olarak bakıyorlar O çırpınmaktadır .çekilerek evi gözet edim Karanlıkta, run için gerek Amerikalılar gerek 1 Lehuta ı Burada Rusyadan ilraret, nabız vuruşu tansiyon ve kan Kar a1 tında eriyorum Güneş ufuktan ulmektedır ingiltere ve göre, imparatorluğun u ham alan b r idare kurulmasına Ingıl ¡ 6okagm ust } anından gelen bir erkejc, Ruslar emniyet nizamlarını kurmasta kimyası bir sabahtan obur sabaha ka çeklerken tarif edJemez bir fenalık beevimin onunde kibrit çakıp işaret yohu Tacirlerle müstahsil fabrıkatorlar aıpzak topraklarına bilha"¡sa Hindıstana tere ile Amerika itiraz etmişlerdir dar, ufak da olsa, değ simler gösterir ni harab etmektedir Sonbaharda ağaç nda Ayvalıkta başlıyan görüşmeler so acele ediyorlar Bunun neticesi olarak alevi ustuste salladı Karım kanıda gofiden yollara hâkim noktalar In^n'ız 2 Akder zın kuzey ki} ilan Bjrada rundu Sokakta buluştular Camı yanın» Kesin hastalıklar akşama doğru ağır yaprakları gibi hav. attan ajrrılır gibi unda, eski fiatlarm tekrar tatbik edı da kuçuk devletler adeta bir si} ası çek m kanununa tabi olarak, bu ıkı «us nüfuz mıntaka<=ı içinde bulunmplıdır u¿} anın kuçuk ortaklarından b rı dakı çayıra dogu saptılar B o n, peklelaşır, ateş yükselir Ha^ukı «¡abahlevın bir hisse kamlıvorum Mart aymın ilk ebıleceğı umıd edilmektedir tun devlet» ten birinin mahrekine doğru Yanı, ingiltere Akdeniz } olunun anah (Yugos1 v}a), Ing İterenın şiddetli iti nısbeten sükunet vardır Doğumlar da ışıkları bulutları darmadağın ettiği zasurukleni}or Şimdiki halde Rusya da tarlarını Yuraristanı Mısırı Ortaşar razıra raimen Trieste ve Selanik kapı rinden yeti tim Gencin yakasına yalma geceyarısmdan sonra daha fazladır man nebat usareleri gibi kan damarlapıştım Ya karakola, ya eve goUrece\Karadenızden hiçbir vapur Amerika da etraflarına çevirmek isle kı, Sıcl}a}i hattâ mümkünse italya ve larına kadar dav anmış bulunu} or Ölümler için de aynı şey söylenebil r rımda kaynasmav a başlar » Filozofların tım Maksadım güzellikle ayrılmak, yadikleri peyk halkasını henüz tamamla ispanya} i sevkulcevş bakımından kongelmiyor 3 Iran Burada Rusların Ba^ra nı bu sebeble karımı boşamastı Eve Buyuk filozof Sokrat in horozun otme bir çoklarında da bu taşkın hassasıı etKaradenizde yıldız kara yel fırtınası de mış değı ler Bazı bölgeler var ki, iki trolü altında bulundurmak ister Onun körfezinde bir limana çıkmak ve Iran 1 Eile etrafındaki tilmizlerine ibaret ettiği leri görüyoruz Gerçi Pasca gibi bazı am etmektedir Dün Boğazdan Karadebu}uk yıldız arasında kalmış seyyareler içm bir başka devlet askerî nüfuzunu petrollarındarn buyuk bir pay almak doğru yuruduk Yürürken asabiyetle, yakm olumu buna bir misaldir Kadın ları son deı ece dar gonullu olduk arı ze yalnız izmir vapuru çıkabilmiş onAkdenıze doğru yaymağa baslar başla istemeleri ihtimali vardır ki bu da gene çocuğun başına tabancamın kabzasıle çocuğ s da aybasının «âdetlerin» devrılığı d« halde muhiti? değişikliklerinden müte an sonra hareket eden şilepler Boğazda gibi, bir o tarafa, bir bu tarafa çekilimaz ingiltere derhal ve silahla harekete Ingılterenın itirazını mucıb olacaktır vuru} ordum Bu sırada, önden giden dikkate şayandır Ayların ve mev ínte essir olmazlar Nitekim bu filozof isli almıştır BoSazdan hiç vapur gelmeme yorlar Bu bırb rıne zıd çekım^re tâbi yerler ;eçer 4 Mançurya ve Kora Buraları A karım bana şovdu O an, kendimi k3yrin ban hastalılarla ilgilen muhak mim nefsinde taşıdığını ifade etmekte mden hepsinin limanlara iltica ettiği antehlike bölgelerini teşkil ediyor SonunAynı şekilde imparatorluğun canda merıkanm }arım asırdanbeı mahalli betmsı olacağım ki tabanca ateş almış ve kaktır ilkbaharın kabakulağı ve kıza dir Kant en şiddetli sıcaklarda rüzgâr ışılmakfıüır da ya Amerikanın jahud Rus}arun çe man saydığı hattın doğu ucunu muha bir istiklâl içinde «açık kapı> siyaseti Paristen donen murahhaslar mığı, aralık ve ocak aylarının kuşpalaz ve jagmurlarda gezinmekten zevk alartık nasıl olmuş, bilmiyorum Evvelâ kimine tâbi olacaklar yahud da her ıkl faza etmek ıçm Ingilterenın Basra kör kulanmaga teşebbüs ettiği yerlerdir Pariste yapılan dünya İşçi sendikaları ları, yazın tatarcık humması meşhur makta imiş Buyuk Sokrat da tabıa*e bu gene sonra karım yaralanmış On•msilcileri toplantısına İştirak eden tem traf, sulh jolıle, bunları çekmekten fezin* ve eski italya Doğu A'rıkası ve 5 Almanya Burada ıkı büyük ları oldurmuşum Karakola gittim, olan fazla bir ehemm j e t vermez bu tesirledur ¡ilcilerimiz dönmüşlerdir Bu meyanda, v nzgeçecekler (Şimdiki halde bu ikinci Etyopya topraklarına dortelle sarkması devletin emniyet rızamlan karşı karşıya Günün başlangıcı yani şafak normal rin ve hattâ bedii ilhamların insan ru jovle milletlerarası bir toplantıya İlk de ihtimal pek uzak görünüyor ) beklenebilir (Burada da gene sevkul gelmekte ve ancak sun'î bir askerî hu biteni haber verdim hundan çıktığını söylerdi Buyuk Fran a olarak Türk İşçilerini temsilen İştirak İnsanlara neşe ve ruhî açılış vakti olduAlman askeri kuvvetinin tekrar canBu çekişme devam ettikçe Amerika ceyş bakırımdan kontrol altında bulunğu halde bünyeleri ltıbarıle sıkıntılı o sız filozoflarından Main de Bıran'ı in f n ' ş o an Defterdar dokuma fabrikası u s ile Rusya arasındaki munasebat gergin durmak bu topraklara hâkim olmak de dudla ayrılmaktadır lanmasına "ka^sı alınacak tedbirlerden *** lanlar için gunun en ıstırabh zamanı celeyenlerden bin şunları yazmîktadır alarmdan Emin İnal da Ankarada yapılan liğini muhafıza edecek ve ihtimal ki mek değildir Ingılterenın tercih ettıgı ;onferans çalışmalarını gözden geçiren Bu beş ihtimalden ilk dördünün sulh maada Amerikan Dış işlen Bakanlığı dır Sonradan kazanılan melankoliler «Filozofun ruhu barometre ve termo toplantıvı müteakıb İşi başına gelmiştir zaman zaman şimdikinden daha fena siyaset Haile Selâsi}e, Kral Faruk ve yolıle halledilmesi pekâlâ kabildir Almanya hakkında nasıl bir siyaset taicın aksam kararması bu1 azabdır Bun metre derecesıle degış r Açık ve soğuk Top antılarda işçi teşekkülleri ve prog safhalar geçırecekt r Bu devre sene er Ibnissuud gibi «müstakil fakat dost» hava ona neşe verir bir kaç saat suren Lehıstarda en «onunda Rusların de kı D etmek fikrinde o dugunu bildirmeların bu ruhî haletlerine kandaki bi}0r a m l a n etrafında tartışmalar olmuş d ü n ce sürebilir Her buyuk harbden sonra, krallıkları muhafaza etmektir Ingıltemiştir Halbuki, bu hususta müşterek mee yağmurla rutubetin iliklerine geçdıgı olacağı an'aşıltyor Çunku Kızıloranın h e r tarafında İşçinin korunması ve yeni merkezlere göre böyle bir yerleş renın Yunan ıstanda ve Italyada krallojık reaksiyon değ şmelerı ve nö'oveYunan ıstanda ve Italyada kral du oradadır ingiltere ile Amerika me bir ingiliz Amerikan siyaseti olmazsa tıgını sanır ve melânkolik olur Sıs^r jetatıf dediğimiz heyecan ve affektıvıte kaim perdeler halinde muhite sarkınca I emeilnin yeter derecede değerlendiril me devresi v ardır v e bu daima bir hu lıklan tekrar kurmak isteyişinin sebebi • • arı teki se eyı kendi len erine halletmek için Alman} anın komünist kesilmesi ihtimali sinir sisteminin gerginlik dereceleri de gok gibi ruhu kararır Bora daha ufuk mert İçin faaliyet sarfedllm»sl mevzuları zursuzluk ve tehi ke safhası teşkil eder de budur ) bd kafi miktarda asker get remezler Şüp vardır ki Kızıl Rusya ile Kızıl Almanüzertnds görüşülmüştür B u n u n için İşçi uygundur Bir çok ruh hastalarında ge larda belirirken sanki başında kopar ¡eşekküllerinin kuvvet endlrilmesi UzerluJe Binaenaleyh, «ustun devletler» in ve Nihayet ingiltere Batı Avrupada da hesiz ingiltere itirazlarda bulunacak ya yani bin Asjanın, biri Avrupanın ce hezeyanları çok şiddetlidir Işkencelı Adeta canlı barometre gibidir» Kendi durulmuş b u mevanda muhtelif memle ortaklarının yeni Dun} a Emniyet TeşIskandmavyadan Portekıze kadar as tır çunku Almanva ile muharebeye Le en kuvvetli askeri ve sınai ıkı devletıe bir geceden sonra sabaha doğru süku hatıralarını tenkil eden «samimî jur :etlerde bu teşekküllerin ekonomik ve kı atında }apacakları ilk şey önümüzIngılız Amerikan nizamına karşı bukeri bakımdan kend sine bir ortaklar hıstanm stık ılı u Turda gırm tır na kavuşurlar ve biraz uyurlar Bilhassa nal» mda da bu şikâyetler pek çoktur ndüstriyel sahada oynadıkları roller belir deki bu beş seneıık tehlikeli devre} ı halkası kurmağa çalışıyor Beş asırdanTrieste ve Se anık ihtilaflarında Ru=> yuk bir tehlike sa}ilab lir II mistir alkolikler geceleri, çok taşkındırlar buyuk bir infilâka sebebi} et vermeden berı Ingılterenın dış si} asetındekı te ya, mahırane hareket ederek Tito vu Onun ıçm Almanya hakkında karşıSerseri çocukların durumu tanzim etmektir Fakat bu kolay bir iş meltaşını Kuzey Denizi limanlarının açıkça desteklemekten kaçınmıştı/ Z ra lıklı ve her ıkı tarafı tatmin edici bu Mevsimlerin ruha olan tesirleri pek Bilhassa filozof Nıetsche nın ruhî hissi Emnlve'' altıncı şubesi serseri çocukları çoktur ilkbahar hormone dediğimiz yatıle meteor k şartlar ve iklimler ara toplamağa devam e mektedlr Bunladan dea, ldır Bunun ıçm gerek Rusyanın, düşman kuvvetler eline düşmesine manı buralarda Ineılterenın menfaati daha si}aset tesbı' etmek «ustun devletler» ha} atî gudde mahsullerinin daha faal 6inda buyuk bir ilgi vardır Kendisi İr kısmının ana ve babaları Beledlveve gerek Amerikanın kendileri ıçm zor o olmak gayesi teşkil etm ştır Onun fçın fazladır ve ingiliz donanması buyuk arasında halli en acil meseledir AİTianbu unduau mevsimdir Bunlar ara «daha ancak kuru ve saf bir gok altın müracaatle çocuklarını geri almacı lstemlş lan bazı fedakarlık arda bulunmaları Fransa ve bilhassa Holanda askerî cog kuvvetler getirebilir Onun ıçm burada yayı ebediyen Sovyet ve ingilizAmesında bilhassa cinsel hormonun ba?ta da gelişir» diyecek kadar ileri gıtmişt r erdlr Ebe\ eynlnin vakti hail yerinde o cab edecekt r Bu ara bazı kuçuk dev raf}a bakımından Ingıltereye sıkı sıkı ingiltere ustun ge'erek Trıestenm ital rikan bölgelerine aynimi? bir halde mi olması dolajısıle aşk faaliyeti butun Fakat filozofun meteoropatolojık tesir mıyan çocuklardan bir kısmı buld ıkları letler istiklâllerinden vazgeçecekler, }a ballıdır ingiliz Adalarının da Ame yan Selânıgın Yunan kalması ve Sov bırakacağız' Müstakil fakat kuçuıt ve ıcak yerden ayrılmak İstememişlerdir canlı yaratıklarda bu mevsimde daha lere tâbi olan ruhunu Zvveıg in çok canlı Belediye bu çocukların hangi İçtimaî se bazıları da Fransanın Surıve ışmde rikanın müdafaa nizamına bağlı o uşu yet nüfuz bölgesinin Akdeı izde buvjk esaslı surette sanayileşmeden uzaklaştıu fazla artar izdivaçlar çoğalır bir askerî us emelinden vazgeçmesi rılmış bir devlet haline mı getırec g z ' 0 an eserinde canlı tasvirlerle okuyo eblerle sokak arda dolaştıklarını araştıra yaptığı gibi mesele}ı anlaşma ile de gbıYoksa kuçuk kuçuk devletlere ayılarak Melânkolik man} ak dedıg mız ruh ruz « Muhakkak ki muhitin ve ha rak her şeyden evvel buna çare bulmağı gıl, tankla halletmeğe kalkacaktır Hakıkatte, İngiliz ve Amerikan emni muhtemeldir Bununla beraber tehlike devresini yet bölgeleri birbirine o kadar sıkı sihastalarının buhranları bu mevsimde vanın şartlarına bu derece hisli, meteo düşünmektedir Iranda bir anlaşma yolu bulunirak bırleşmelerıre kuvvet istimali tehdıdıle sulh içinde atlatmamız ihtimalleri d« az ki} a bağlıdır ki henüz lâ} ikile anlaşılDolmabahçe camii daha fazladır, nitekim bu aylarda tı rolojik belirtilerin butun dalgalarına ve Rus} anın istediği sıcak su limanını ve manı mi olacağız' Bunun gibi daha bir Belediyenin taleb ve tekl.fl üzerine Ev değildir Bunun bir çok sebeblerı oımarhane istatistikleri kabarır Ona mu gerginliklerine bunca şiddetle tâbi hiçbir çok fık rler ileri suruldu ve hepsi de kaf İdaresi Dolmabahçe camimin Beledıj» maıcla beraber, başlıcası, gerek Ameri mamış olmakla beraber ıkısı bir arcda fazla olarak bir de askeri rrevkı elde kabil soğuk ıklım ve hava, b^ha bir tek ingiliz Amerikan nüfuz dairesi etmesi buna karş hk In^ıl z ve Ameri muhtelif itirazlarla karşılandı Fakıt münevver görülmemiştir Butun vücu ye terkine muvafakat etmiş ir Bu suretle 1 kanın, gerek Rusyanın yakında buyuk teşkil etmektedir par ak ve ışıklı bir sema altında, kalbi du ile bayağı bir barometre, hakikî bir :aml bir deniz müzesi haline konacak etkan petrol şirketler ne Iran petrolların Alman}a hakkında Sovyetlerle h°r ıanve ruhu huzura kavuşturur Maamafıh cıva hattâ baştanbaşa bir teheyyucden afındakl duvarlar yıkılarak burada yeni çapta bir harbi göze alamıyacak kadar ihtimal ki bu vazıyet önümüzdeki on dan venı ımti}azlar verilmesi mum gı bir si} ase* uzer nde anlaşmak mu6onbahar sonunda ve yaprak dokumun ibarettir Nabzı ile hava baskısı ve sı İnşa edilen stadyotnu daha genişletecek yorgun olmalarıdır sene içinde Amerikan dış s vasetmın en kundur (Abadan'dakı ingiliz petrol hakkak lazırrdır de durgun ruhlar daha fazla durgunla nırlerıle kaklık derecesi arasında gizli bir m vdan vücude getlrileeekt r Fatihin *** güç meselelerıle karşılaşmamıza se tasfvehanesl dünyanın en buyuk tasapılacak heykelinin de burada munasib şır Kuru ve parlak hava insan ruHuru elektrik kontaklar olduğu anlaşılmak bir mana le rekzl mukarrerdir «Ustun devlet» lerden her birinin na beb olacaktır Mesela Rus}anm Bas^a f v ehanelermden biridir gun€} de Diğer taraftan «ustun devletler» arakamçılar, çocukları daha canlı ve oyur tadır Yağmur enerjisini azaltır, rutusıl bir nüfuz bölgesi kurmak ısted gı körfezine çıkarak eskıdenberı arzu et Bahre}ndekı Amerikan petrol ımtıv az sındaki ger"irlıklerın ortadan kalkması lara daha teşne kılar Halbuki kalın bet onu zajıflatır, kuruluk canlandırır, Yanlış hesab Ağacamiınden dondu ve ıkı bölgenin bırlest gı yerlerde or t gı bir sıcak deniz limanına kavuşması ları da aşağı yukarı aynı vüsattedir) ıcm birbirlerinin dahili işlerine kanareis muavini Nazif Seçk n bulutlar, ince ve devamlı yağmur sıkar güneş ona hayat verir kış ise onun için Be »diyeumum madttrü Haluk Ereın ile ta} a çıkan tehlike noktaları daha şim na mânı olmak için Amerikanın harbi Bundan başka Ing İterenın Sovyetlerarrvay maktan vazgeçmeleri azimdir Moskova ve baskı altında bulundurur Muhak'mnlyet altıncı şube müdürü Kemalden diden açıkça belirmiştir göze almasına görünüşte hiç bir sebeb den Hindıstana karsı siyası bir müdaha tarafından sevkedılen veya malı yardım bir çesıd tetanos ve olumdur Meteorokak ki bazı insanlar bu hava altında çok e Amerikan nüfuz dairesi bütün Batı voktur Fakat ingilizlerin imparatorluğa lede bulunmıyacaklarına d?ır tem mt lojik hassası} eti onu daima ruhunun aun diğer LgllUerden mürekkebye bir be Beyoğlunda Galatasaray Parmak Yarımküresinden murekkebdır ve buna bağlı hisleri Rusların böyle bir hareke istemesi de muhtemeldir Bu meselede gören mahallî komünist partileri In?ıaz konuşur, az yazarlar ve yerlerinde duramazlar «Güneşte doğan ve ölen in İklimi olabilecek başka bir muhit kapı tramvay durak mahallerinin kaldırı Javeten her ıkı tarafındaki okyanuslar tine şiddetli bir mukavemet gösterecek de en buvuk amil taraflardan her b r Iız Ameııkan mahrekinde bozguncu arak Bursa sokaimda san bahüıdır> diyen soz çok doğrudur aramağa zorlar » Galiba bunlardan bu mahalli te«lsile vukua tek tramvay durak boyunca uzanan bir adalar zincirini içi tir, ve eğer ingiltere Iran (veya Make n n ihtilâf boleesme getırebı ecesi kuv hareketlerd» buluruılaısa Batı Devletgelen İzdiham ve Plajların kızgın güneşi ¿"tında uzun bakımdan en bahtiyarları Beethoven müşkülatı tetkik etmişler bu hususta ya ne almaktadır Amerika herşe}den once don} a, Trieste g bı dıger bir çok yerler) vet miktar dır Irgılız ve Amerikan do 'erı sınırlı ve şüpheli bir zıhmvet takızaman kalmamak şartıle guneslı hava idi Çunku ne fırtınanın ve rüzgârın ve pılan neşriyat haklı görülerek bunun esjd bir deniz devleti olduğu içm etrafında yüzünden harbe sürüklenecek olursa nanmaları Basra körfezini hakimiyetle ı nacaklardır Ş?}ed Sov}et basını Ameneşeli ruhun barometresidır Fırtına ve ne de yağmurların sesini duyduğu hal şekline konulmasına karar vermişlerdir ki bu demz üsleri, müdafaası basımın bu harbin ingiliz Adalarma kadar uza altına alab lirler fakat Sov}et kuvvet rikanın bazı ilen gel^n şahsiyetlerine ya boranm yaklaşması degıl yalnız in de bunlara hayat veren buyuk senfonl Arabalar gene eskisi gibi Galatasaray ve dan havatî ehemmiyettedir Bu adalar nabilecek bir tehlike teşk 1 etmesi mum lerini karada mağlub edebileceklerJIJ «Faşist» demekten ve bazı Ameııkan gazeteleri de StaJ n den «Kanlı Jozef» sanları hayvanları dahi urkutur ve en lenni bu kasırgalar esnasında 5 azmış Farmakkapıda duracaklardır Talnıa oto askerî bakımdan Amerikanın kontro kundur Onun için, böyle bir harbe A pek umıd edemezler mobl ler için başka bir guzargâh bulunul dıve bahsetmekten vazgeçer erse ha\a d şeye duşurur Köylüler hayvan suru tır Gerçek kasırga ve istırab bir Sokrat ması düşünülmektedir lü altında bulundukça hiç bir düşman rrerıkanm da ister istemez, iştiraki zaMançurva ve Kora meselelerinde d« çok ıvıleşır lermdeki gurultulu telâş veya kaçıştan duşuncesıle oz ruhunda ıdı Nitekim son Amerikanın başlıca smal kuvvet mer ruridir Ing lız imparatorlusunu kur'ar avnı mutalealar ilen curuleb lir Bua'anefesini ver rken beyhude yere «AğlaKonservatuar konserleri Hulasa, önümüzdeki yıllarda ıkı buyakm bir kasırgaya hükmederler H < mak gayesile ve} a ingilizlere karşı AKonservatuar bu sene orkestra ve koro kezlerini dövebilecek derecede yakınma ra Rus}anın hâkim olması Amerikanın yuk nüfuz bölgesi }avaş vavaş kail yecan yapılı insanlar ve bilhassa hassas yın dostlar ağlayın, komedya bitmiştir'» kor serlerinden başka bir de solist konser gelemez. (Askeri bakımdan kontrol si merıkalıların sevgi duvmaları dolayısıle ananevi Uzakşark siyaseti bakımından seklini almcava kadar Batı Devıe*le le dememiştir kadınlar sıkıntılı bir ruh düşkünlüğüne leri ter lb etmiştir Bunlardan birincisi 14 jasî kontrol demek değildir izlanda ve degıl Amerikanın kendi emni} etini ko pek kolay hazmedemi}ecegı bir şeydir maruz kalırlar Bu anda insan karakteri Rusya arasında mutemedi gergmhkl°r Muhakkak ki bu hava unsurlarındaki ocak pazartesi günü saat 19 30 da Şehir rumak için bu lazımdır fakı t Kızılprduyu kuvvet kullanarak beklenebilir dahi değişir Fırtınalı ve kasırgalı za =art değişimleri bazı insanlarda ruhta Tijatrosu Ddram kısmı tiyatrosunda veri Yem Zelanda gibi bazı adalar tamamiFokat bu gerginliklerin le müstakil kalmakla beraber, açık veya irdan sürmek Amerika için kabil muhakkak Bına°nale}h, Amerika ister istemez bur manlarda kalabalık atölyelerde, büro derin bozukluklar yaratmakta, zekâ fa lecektir Lamia Anday Ferdi von Statşer, haroe suruklıvecegı idbağlı İngiliz dış si}asetını benimsemek mec e£ 1 'ir Muhiddln Sadakın İştirak edecekleri bu kanalı anlaşmalarla Amerıkaya larda kışlalarda geçimsizliklerin ve kültelerini de durgunlaştırmaktadır Bu dia olunamaz Bilakis bu yeni gruD ıhAlmanya meseleinde bir ıht lâf cık maların arısında görünürde hiç bir kavgaların arttığı tesbıt edilmiştir Hal neticeler halk kütlelerine* de malum rn=er programında şan edebiyatına aid olabilirler Kanada elli senedenberı A bunyetmdedır lâf cık ya meselesind bir parçala Llstzln ve buki bundan sonraki bol rahmet süku dur Nitekim J Conrad, Robert Randau bert İn viyolonsel piyano eserleri Bu Chu merıkanm askerî bakımdan nüfuz bölims ihtimali hepsinden daha Tiuh m esaslı ihtilaf kaynağı voktur ve bu ıkı sonatı vardır kongesi içınded r fakat dahilî işlerinde ARusyanın kurmak istediği nüfuz böl bir tehlike te k 1 etmek'edır ve bu ih g upun te net ve huzurun barsın alametidir m let erarası nlhu Jules Boıssıce gibi bazı tanınmış ro sere aid biletler Dram kısmı hususî gişesin merıkanın hiçbir müdahalesine uğramagesinin hududları da gittikçe belli o'u tilafa rrânı o manın çarelerim de pek l oruma ışmı buyuk mıkvasta kolay aşmancılar tarafından bunlar romanların de 9 ocak çarşamba gününden İtibaren sa mıştır ) Bazı semt rüzgârlarının esmeden onat 14 ten l b e kadar tedarik edilebilecektir yor Şimdiki halde Fınlandıyadan başla göremiyoruz Tamirat méseles nden Harpsr v ten tırabılır ce ve esintileri esnasındaki kotu tesir da birer konu olarak alınmıştır Mahallî hava değişikliklerine aıd psileri halkça da malumdur izmir kıyılanının serinlik ve dinamizm bahşedıcı m kolojik tesirler yanında her ıkl me Bizim ersatzlar Kadın ticareti bat gibi hayat iksiri mesabesinde fay mahsus bir ruh haleti kabul etmek geAşçıya sormuş'ar dalı rüzgârları yanında çok kotu ve ağır rektir «Clımatopsvchologıe» veja «ıkTicaret mı desem rüzgâr dalgaları da vardır Nitekim or*a 1 me bağlı ruhî bozukluklar» altında bu avassut mu desem Fransada bazan ogle uzerı basgos'eren da ayrı mutalea edılebıl r yağından pilâv olur bu garıb iş Ama bir Suriye gazetesi Olmasına olur Halka verilen kumaş ve pamuklu nin dedıeme bakılırefendim, ama j e n sa kakıkatmıs mensucat mez Terli Mallar Pazarları tarafından değiş Japon} anın eğlenEşek kasabı, kendi dılıle konuşan }iyecek maddesi imalı manalardakı Almanların, a le gibi, Yenıkapı gibi bir semt, At mez gelirlilere Istanbulda yapılmakta olan celer birliği balkan Her günkü ha} atta, bu ıkı kelime} yuclu kamaş dağıtımına ayın 15 İnde son dmı ersatz koyup ve eşek mezbahası orada imiş Kesen hay\ anın bu be ağatıne şaşmış ama, ge yakınlık bakımırdan ersatz sanayime vekili General Jiro pekâla dahil olabilir verilecektir Bütün halka yapılan pamuklu mil} on arca kişi söyleyip durur Faka' dunyava fır'attık arı kesene, pastırma sucuk yapan yapana ne cev ab vermiş Geısha Japonyada dağıtımı dr ay nihayetine kadar d°\am e. elektrik ampulünü ıcad eden âlime, E taklıd nesnelen gorup işittikçe, hep aş Eh bunları jıyen yiyene de oldukça Bir şey istediğim yok, seni keseAdam aılducm konservesi yapar Nomot denilen butun kudırları kontrol aldecektir Bu müddet zarfında kuponlarını dıson'a karşı beşeri} etin şükran borceğim mış Ko koca bir fabrikası varmış ha netice malum Tifodan ölen ölene çıbaşının bu sozunu hatırlarım külli m anların hakkı kaybolacaktır Amerikalıcuru kaç kışı takdir eder Ayol, günah değil mı bana' Bırak rıl harıl işler ucuz ucuz mal çıkarır tında bulunduruyormuş Bu mevzuu konuşuyorduk. Herkes Geçen Buyuk Harbde, kagıddan yaları eglendnmek ıçm son zamanFerıkoyunde bu ev yandı ! ortaya bir fıkır attı Kimi, at ar a, eşek şu dünyada üç beş gun daha yaşaya tıkır tıkır para getirilmiş Faor katı kalık, arpadan kahve falan gibi nısbeAç elektr gı » işte gayet basit larda misafirlerim ağırlayan bir ev Ferike» ünde Avukat caddesinde Behive yım zaten hasta} im nın bir ahbabı pek merak etmiş bir ere numara vermeli, muayyen zamanye aid iKi katlı ev dun sabah çıkai bir temsil ettıgı hareket kadar kolay bir ten zararsız şeylerle başlayan bu iş bisahıoı gibi bin beş vuz Japon ka iyi ya işte ben gun sormuş J a n g n n e t i c s nde tamamen yanmıştır cümle Işık elde etmek için kuçuk bir ze de az mı süpürge tohumundan ek larda halı hayatta olup olmadıklarını de seni hasta ol Kuzum Allah aşkına bir turlu ak dını tedarik etmiş bunları geı ha yakontrol etmeli, ölen olursa resmen gommek }eaırdıydı' c dugme çevirmek kafidir Pencereden düşerek oldu duğun için kesıjo lım ermiyor şunu bana an at baıcayım pacukmış Nerede buldu} a almış HepBu harb, selefim bu bakımdan da durmelı, dedi «işlide Silahşor caddesindeki Fransız sile birer mukavele imzalamış Her kaElektrk ampulünü ıcad ettiği zaman hayli geride bıraktı Tere}ag yerme rum. Bıldırcın pek nadir, pahalı bir hay Mezardan çıkartıp sucuk yapmağa Fakirhanemi müstahdemlerinden Jorji adın Keseceksin de vandır Nasıl olu}or da kon ervesinı dın mukavelenin imzası sıracında b rda bir ihtida pencereden düşerek olmuştur Edison 31 yaşında ıdı. Az zaman sonra kavram, kahve yerine nohud gaz ye mâni degıl, dedik, 7 1880 de ıcad ettıgı ampulü ıslah etmesi rine hava, su yerine gene hava henüz ne olacak sanki? bu kadar ucuza sati} orsun Mutlaka ge 660 ila 1000 do ara mal oluyormuş Yaktıımah, dedi Ikı tranvay çarpıştı \ atman Hikm in idare=inceki 19 numa. ıcın, General Electric Şirketi laborara revacda Bakalım bu «kaımmakamlar» Ben }alnız diri iken bunda bir hile var Fırın ister, dedik Bu kadın ar kazandıklan paranın ra ı Kadıköy Bostancı t amvayı Altıyol varlarını maruf alımın emrine âmâde İşe yararım ölFabrikatör gulmuş Birisi, en kestirme çare}i buldu vuzde kırkını kendileri alıyor yüzde fazındın Kadıköye inerken tramvayın fren *dttu Bugün Eaıson artık yaşamıyor yerlerini ne zaman «asıllar» ma bıra Senden sır çıkmaz sOy7eve}im Bir kırkını birliğe veri}orlarmış işe alın Sucuğunun eşek etinden olduğu dükten sonra bir metelik etmem kacaklar' leri tutmamış ve araba avnl hat üzerindeki r Fakat General Electric laboratuvarla Hay şaşkın hay Senin sırtından parçacık hile katmi}or deşı im Çarşı istasyonunda duran 15 numaralı Ersatzm fecimi bir, ıkı gun evvel sabit olan kımseve, ceza olarak }apdıkları sırada dudak bo} asından turun mütemadi tramvaya çarpmış ve İki araba da harara u ğ . rinda yapılan 60 senelik bir pastırma, ust tarafından bir sucuk Ne kadar mesela9 dinledim Maalesef eski hikâye ama tıgı butun sucukları yedirmeli aedı da elbisesine var ncıva kadar butun ramıştır Bu esnada 15 numaralı tramvay araştırma ve çalışmalar neticesinde, bı } apa} im da gor bak nasıl avuç dolusu Yarı yari} a Bir başkası da bir hikâye ile ışı tatgaliba son zamanlarda fena almış yuıhtıvaçlarını birli* temin ediyormuş İndan inen irini adında bir kadın hafif surette fabrika diğerlerinden daha parlak v < paraya satarım Olamaz Yarı yari} a da o sa ge gilizce ders de caba lıya bağladı rumuş > ralanır i r dajanıklı bir ampul, Ediaon rmpulun Kendine gel yahu benden pastır ne bu kadar ucuza vererr^z n Kati} «Ahvali hazıra» dolayısıle beslene Bu eşek pastırması hıkâveîini ben B r de bunun ters var arzetmekle iftihar duymak'adır meyıp nalları diken, yahud eceli mev de ısıttım Hattâ bir de garıb vak'a ma, sucuk olmaz O dedıg n şey er ko ven inanmam Cenub Afrika hükümeti orduda hiz Vallahi de b İlah de yan y arıya «Aç elektriği'> Atalarımız duymuı udıle göçen atlarla eşekler, pastırma ve dinledim O hususu mezbaha sahıblerın yundan, sığırdan olur Ben eşeğim Eaıb Kemal Ergm met eden yerlilere tahsisat vermeyi Hele et' olsalardı an ay amıyacakları bu ki ke sucuk kılığına girip tekrar aramıza ka den bin bir gun, hasta bir eşegı, mez eşek' Herif gulmuŞ Evet Bir bıldırcın bir beygir bir kararlaştlrrrış lime, medeniyetin mütemadi inkişafı^ rışıyorlarmış Piyasada bol bol satılan bahasında boğazlamağa götürmüş Mez Haydi oradan budala demiş aklın bıldırcın bir be} gır nın esendir Bu ıkı kelime yirminci bazı pastırma ve sucuğun içindeki mad baha, öyle modern falan bir yer olmaBu para ile bisiklet, sapan, davar degıl m ı ' asırda, güneş ışığının j okluğunu en ıy deler, bol miktarda paratıfo dolu imiş dığı için, eşeğin ayaklarını ıp7e bağ sıra canını kurtaracaksın * A * vesaire almalarını temin etmek istitelâfi eden tenviratı ifade etmektedir Allah esirgesin, tifoya yakalanmak za lamış, bir çukurun kenarına getırrrış Sen eşeksen, ben eşşekoğlu eşşeğım Belki bizim mı eveffa eşek etırden yormuş Zaman zaman, General Electric m Edı ten bir felaket, bir de bunun eşek bıçağını ha} \ anın tam boynuna }aklaş Yabancı olmadığını gormu}or muyum' pastırma sucuk imu eri de mallırına Ama bu müsaadenin yanısıra da, son ampulleri ucuz fıata tevzi edilmek ölüsünden geline mikrobun mar fe*ı ol tırırken eşek, masal'ardakı gibi lisana M E T I N L E R I bir parça hile karıktın} orlardi' Ama bir yasak ilan etmiş Verilen tahsisatla tedır Şimdilik mahdud miktarda gelmı duğunu duşunun. Deh olmamak işten gelivermiş Ersatz'ın lügat manası ne olursa ol mutlaka bir at eti, bir eşek eti tertıb kadın satın almak yok1 Istanbulda satış yen olan bu ampulleri, yakında bir kaç part degıl Be adam, benden ne istiyorsun' sun, hayattaki manası, şüphesiz, yut olsa gerek Ankara Caddesi Hilmi KıtabevL daha takıb edecektir. Bir de yer ismi söylediler Yedıku demiş H. V. turmacadır At etinden, «şek etinden Tek bıldırcmlık teselli dahi yok Hava olaylarının ruhî ve marazî tesirleri Yazan: Dr. Rasim Adasal İstanbul, Ankara ve Izmirde ucuz yağ verilecek Şehir IKTIBASLA =haberleri üç büyüklerin Değişmez gelirlilere zeytinyağı tevziatı bölgeleri Kuruçeşmedeki cinayetin içyüzü Katil polis, karısını ve âşıkını nasıl öldürdüğünü dün Adliyede anlattı Bunların sebeb olacağı ihtilâflar bir harble neticelenebilir mi? ((Aç Elektriği» Kanunlarımız 1945
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog