Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

mL FESTIVAL • S Telif Operet 3 Perde YARIN AKŞAM 8,30 dan itibaren SES TİYATROSUNDA 22 inci yıl Sayı: 7684 umnurıyeı KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar. Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. B I Mecmuası ış netıcelerıle çıktı. AS, sisler arasında nasıl Birçok atıcılık haberleri, satan yerlerde, idareha|Osman Bey Matbaasından DERBÍyi temin edebilirsiniz. Londrada atom sırrının ifşası ihtimalleri 'usların atom bombası imaline muvaffak oldukları söyleniyor, laşkan Truman ve Gl. Graves buna inanmadıklarını söylediler Demokrat Partisi Çarşamba 9 Ocak 1946 V.. J Imerika heyecanda, Byrnes teminat İstanbula Partinin eriyor: "İcab ederse Atom kontrol Celâl Bayar bugün kurulmasilegeliyor, buradasöyleniyor İstanbul şubesinin uğraşacağı o m is y onunun teşkiline mâni olacağız,, Demokrat Partisinin tüzüğü de neşredildi Ankara 8 (Telefonla) Demokrat partinin müessisleri bugün partinin Yenişehirdeki merkez binasında toplandılar. Genel idare kurulunu teşkil eden muessislerin ilk karan şu olmuştur: Demokrat parti başkanlığına, gizli reyle ve ittifakla, eski Başbakan Celâl Bayar getirilmiştir. Toplantıda parti genel kurulu üyeliğine, mevcud dört muessisten başka, Dr. Cemal Tuncanın da katılmasına gene gizli reyle karar verilmiştir. Ayın yirmısme^adar parti binasının tefrişi ve büroyu tanzim gibi içler yapılacağından, görüşmek isteyenler btt tarihten sonra kabul edilecektir. Parti lideri Celâl Bayar bu akşamki ekspresle istanbula hareket etti ve arDemokrat Partisinin İstanbul şubesinin kurulması ve teşkilâtlandırılması Ulle Celâl Bayarın doğrudan doğruya 'Arkası sahife 3. Sü. 4 te Müessisler Parti merkezinde dün ilk toplantıyı yaptılar, başkanlığa Celâl Bayar getirildi eni Partinin karektcri ^ ^ elâl Bay ar ve üç arkadaşı tarafından karalan Demokrat ^ ^ Partinin programını dünkü garde okuduk. Henüz maddeler üzedurup esaslı incelemelere giriseadar vakit geçmemiş olmakla be, ilk edindiğimiz intiba, gaye \e >et bakımından Halk Partisi ile krat Parti arasında büjiık farklar lığıdır. Yeni partinin kurucuları •amanda iji bir eser hazırlamışlar, toplu bir programla Türk efkânarşısına çıkmışlardır. Umumî prenarasında demokrasinin tarifine er ajnlması iyi olmuştur. Maddeolay anlaşılır, açık bir dille kalelınmıştır. Ana>asanın ikinci maddevlerimize maledilen (.millijfthalkçılık, devletçilik..) gibi prenin kesin bir şekilde sınırlandırılçalışılması da ayrıca takdire deir gayret i e iyi niyet eseridir. BoyÎ birçok yanlış anlaşmaları bnlebfrbirine «d inançların ayni çatı ia toplanmasına bir dereceye kangel olmak mümkün bir hale geçektir. Gerekirse, ayni yolda daha ;ahşmak, fikir ve prensipleri günine artan bir açıklığa kavnştuımak aman kabildir. oloji bakımından Demokrat Parti alk partisi arasında pek bir fark ememesini tabiî saj malıdır. Celâl r, Atatürkün j anında Cumhurijet Partisini kurma ve teşkilâtlandırma îsini gören devlet adamlarımızdan idi. Yirmi şu kadar yıl boyunca et ettiği partiden ayrılırken temel erini de orada bırakması kendisinbeklenemezdi Turkiyemizde si} asî •lan altüst edecek içtimaî veya ikî büyük bir değişikliğe şahid olmaMZ için, bambaşka bir ideolojik hüle karşımıza çıksaydı, Celâl Baı samimiliğinden haklı olarak şüpıebilecektik. Samimiyet ise, her türasarımn ilk basamağıdır, mek oluyor ki, ana prensiplerde Partisinden ayrılmıyan Demokrat ı, çalışma metodunda ve gerçekleşe programında ileri sürdüğü fikirşimdilik bir kontrol partisi halinde 'e görmeğe gayret edecek, ileride lar yerine geçebildiği takdirde, Türk al ve politik bünyesinin hiç bir ıntıya uğramaksızın kendi yolunda .meşini sağlamak isteyecektir, tatürk inkılâblarının amaç bildiği i demokrasimizin bur an once gereşmesi bakımından, bu. hal, çok üverici, çok sevindiricidir. Bununla ıber iki parti arasında, ideolojik teülleri itibarile göze çarpar bazı 1ar bulunmasına biz şahsan taral'.. İçinde yaşadığımız dünya şartlahesabbyarak bu iarklann daha ııe ekonomik bünyemizle ilgili alanla ortaya çıkmasını temenni ediyoruz, kcası, bo partilerden bir tanesi, ötee kıyasla daha »ol temayüllü olmar. Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci an Harbinden önce içinde bulundunuz tarihî zaruretlerden ötürü ektik bir yol tutmak »runda kalmış, oku kesin bir şekilde sınırlandırmıştı. Bu yüzden hâlâ bugün bile, kçılık ve devletçilik prensiplerini şu ,a bu tarafa çekip uzatmağa çalışana Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ısında rastlamak mümkündür. Milliçilik, inkılâbcılık prensiplerini de ni şekilde başka başka manalara tanlar bulunur. Demokrat Parti, okların istikametini ce ta>ine çalışmış, fakat daha zijade lalama bir 5ol tutmuştur. Meselâ, Ikçılık ve devletçilik prensiplerinin rifinden anladığımıza göre, bu parti, rb rejimlerindeki manasile, daha zide liberal bir ekonomi politikasına Arkası sahife 3. Su. 4 te Demokrat Partisinin kurucuları soldan sağa: Celâl Bayar. Fuad Köprülü, Refik Koral tan. Adnan Menderes, Dr. Cemal Tunca Stalin, Bulgar Başbakanını kabul etti Georgief'e diğer Bulgar . bakanları da refakat ediyorlardı I Moskova 8 (a.a.) Dün Moskova'ya gelmiş olan Bulgar Başbakanı M. K\mon Georgief, hemen o akşam Stahn tarafından kabul edilmiştir. Bu ziyaret esnasında, M. Georgiefe Bulgar Dış işleri Bakanı M. Petko Stainof ve İç İşleri Bakanı M. Anton Jugof refakat etmekte idi. Kabul esnasında, Sovyet Dış işleri Halk Komiseri M. Molotof ile Sovyetlerin Sofya büyük elçisi ve Bulgarıstanın Moskova büyük elçisi de hazır bulunmuştur. Bulgar Başbakanı Georgief, hava meydanında uçaktan indiği surada şöyle demiştir: : Slav milletlerinin kalesi ve bütün demokrat milletlerin iman kaynağı olan ve başkomutan Stahn'ın basiretli idaresi sayesinde bütün beşeriyetin bir ümidi yeri haline gelen bu başkente ge.diğimden dolayı mes'uchım.» Suriyenin kararı Hükümet erkânı: «İngiliz Fransız anlaşmasını katiyen tammıyacak, icab ederse bu yolda çarpışacağız» diyorlar Başbakan ve Parlâmento Reisinin «Cumhuriyet» e demeçleri I Şam, ocak (Ömer Rıza Doğrul yazıver; Suriye ve Lübnanda en mühim • mesele, son İngiliz Fransız anlaşma ' sının neticelendir ve bu neticeler karşısında alınacak vazıyettir. Dun şerefimize hususi bir ziyaiet vererek dostlarımızı da davet eden ve bizi son derece samimiyetle ağırlıyan sayın Başbakan Sadullah Elcabiri Beye teşekkürlerimi sunmak, aynı zamanda veda etmek üzere bugün kendilerini zivaret ettiğim zaman İngiliz Fransız anlaşması haktonda sorduğum sualleıe de cevab vermek lutfunda bulundular. Beyanat turkçe olarak verildiği içm Suriye Başbakanının konuşma üslubunu aynen muhafaza ederek okuyucularımıza sunuyorum: «Bu anlaşma iki devlet arasında yapılmış bir şeydir. Bizim bundan malumatımız yoktu. Yegâne bildiğimiz, İn Arkası sahife 3. Su. 5 te Yeni Partinin İstanbul teşkilâtı Amerikan atom araştırmalarında orduyu temsil eden'General Leslie Groves, âlimlerden Chadwick (solda) ve Tolman ile konuşuyor Ankara 8 (KG.) Birleşmiş Milletler kurulunda atom bombası sırrının ifşa edilmesi ihtimali karşısında Amerikada büyük bir kaygı uyanmıştır. Amerikan Dış İşleri Bakara Mr. Byrnes bu kaygıları gidermek amacı]e bu husustaki demecini yapmıştır. Ayni zamanda Londraya gelen Amerikan murahhas heyetine dahil bulunan Amerikan senatorlarından Vandenberg de, atom bombası sırrının Birleşmiş Milletler kanalile Rusyaya geçeceği muhtemel bulunduğu takdirde, bu hususta evvelce kurulması derpiş edilmiş olan komisyonun kurulmasına mâni olacağını söylemiştir. Washington 8 (a.a.) Londraya hareketinden evvel yapmış olduğu beyanatta ,Dış işleri Bakanı Mr. Byrnes, memleketinin menfaatleri icab ettirdiği takdirde, atom enerjisi kontrol komisyonunun teşkili işinde Amerikanın., em Arkası sahife 3. Sti. 2 de Byrnes atom bombası sırrının ifşa edilemiyeceğini söyledi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yarın toplanıyor Sovyet başmurahhasından başka bütün heyetler Londraya gelmiş bulunuyorlar Londra 8 (B B C.) Perşembe günü açılacak olan Birleşmiş Milletler konferansının hazırlıkları bitmek üzeredir. Kral, yarm akşam murahhaslar şerefine verilecek resmî ziyafette bulunmak üzere, bugün şehir haricindeki malikânesinden Londraya dönmüş ve Başbakan Attlee'yi kabul etmiştir. Başbakanın Kralla bu ziyafet hazırlıkları hakkında konuştukları tahmin edilmektedir. genel kuruluna iştirak edecek olan hemen bütün delegeler Londra'ya gelmiş bulunuyorlar. Rus murahhas heyeti, Rus hava kuvvetlerine aid üç Dakota uçağı ile Northolt uçak meydanına gelmiştir. Genel kurula aid son hazırlıkları tamamlamak üzere İngiliz kabinesi bu sabah toplanmıştır. Zannedildiğine göre bu fırsattan istifade eden Başbakan Attlee, kabine arkadaşlarına açılış otorumunda delegelere okuyacağı «hoş Bütün murahhas heyetler geldin» demecini göstermiştir. Londra'ya vardı Arkan sahife 3. Sü. 5 da Londra 8 (a.a ) Birleşmiş Milletler Suriye Başbakanının demeci Hind lideri Chandra, Bose Arab Birliği ve Kuzey Afrika Azzam Paşa, bu memleketlerin Fransızlar tarafından boşaltılmasını istiyor Paris 8 (a.a.) Kahirede Le Monde gazetesi muhabirine verdiği bir mülakat sırasında, Arab Birliği genel sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa şunları söylemiştir; < Birkaç gün evvel, gazeteciler toplantısında, Arab Birliğinin, kuzey Afrikanın Fransız kıtaları tarafından boşaltılmasını istiyeceğini ve kuzey Afrikalılara, evvelce Suriyeli ve Lübnanlılara göstermiş olduğu muzahereti gösterece Arkası sahife 3. Sü. 3 te Suriye Başbakanı Sadullah ElCabiri Sovyet istekleri İngiliz basını: «Gürcü profesörlerinin tezi doğru ve tarafsız bir araştırmaya tahammül edemez» diyor SovyetlerBirliği ve Hindistan İstiklâl için çalışan Hind lideri Bose Moskovaya gitmiş ve Sovyet hükümetinden «müsbet vaidler» almış! Moskova 8 ,(a a.) Delhide çıkan bir gazete, Hindistan millî ordusu komutanı Chandra Bose'nin halen Rusyada olduğu ve Sovyet hükümetinden «musbet vaidler» aldığı hakkında bir haber neşretmıştır Pravda gazetesi bu haberi yalanlamaktadır. Bu iftirayı reddeden Pravda diyor ki: «Bu gibi haberleri.yayınlayanlar basın âleminin pis maskaralarıdır.» Cumhuriyet: Bir zamanlar adı dünya matbuatında sık sık geçen Sııbhas Chandra Bose, Japonya AngloSaksonlarla harbe girdikten sonra, onlarla işbirliği yapmıştı. Chandra Bose, onlardan gördüğü muzaheretle Hindistanır Arkası sahife 3. Su. S te Ruslar bu profesörlerden bîrini taltif ediyorlar Londra 8 (a.a.) Günlük taşra gazetelerinden Western Mail, Türk topraklarının bir parçasını istiyen Gürcü tarih profesörlerinin bu talebi hakkında yazdığı bir başmakalede bilhassa şunları söylemektedir; ' «Her nekadar Sovyet Rusya 'hükümeti şimdiye kadar, bu Gürcü talebleri hakkında bir fikir beyan etmemişse de, bu propagandayı yaptığı, yahud hiç değilse onu durduramadığı için Sovyetler Birliğine karşı yerli yersiz hücunVarda bulunulmaktadır. Bunun bir «zemini yoklama> olduğundan emin olmadığımız gibi, bu talebleri ciddî bir tehdid addedip etmiyeceğimizi de bilmiyoruz. Fakat şu cihet inkâr edilemez ki, Sovyet Rusya hükümeti bu talebi benimsediği takdirde, vahim bir milletlerarası ihtilâf çıkabilir. Herhalde Türkler mukavemet edeceklerdir. Bu takdirde de, Türklerin bir tecavüze maruz kaldıkları neticesine varılacaktır. Gürcü profesörlerin tezi doğru ve tarafsız bir araştırmaya tahammül edemez. Bu tezi, yalnız tarih ve andlasmalar değil, 191418 harbinden sonra yapılan plebisitte, Türkıyenin doğu vilâyetlerinin Türk Cumhuriyetine katılmak lehinde oy vermiş olduğu keyfiyeti de cerhetmektedir. Daha mühimmi de var: Rusya ile ingiltere 1941 de Türk topraklarının tamamhğma riayet edecekleri hakkında müşterek bir demeç yayınlamışlardır. Rusya, bu demecin elan kendi siyase Arkası sahife 3. Sü. 2 de Alman topraklarında Rus tahşidatı Ruslarla Anglo Saksonlar arasında bariz bir gerginlik göze çarpıyor Iranda durum Tahran, Rus İran ihtilâfının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüşülmesini istemiyeceğini bildirdi Londra 8 (a a.) İranın Londra büyük elçisi, Birleşmiş, milletler teşkilatındaki Amerikan heyeü başkanı Stettinius'e İran hükümeti Rus İran anlaşmaalığınm genel kurul gündemine alınmasını istemiyeceğini bildirmiştir. Bu arada İranda ve bilhassa Azerbaycanda durumu incelemek üzere üçler komisyonu kurulması hakkındaki gayretlere devam olunacağı teyid edilmektedir. Tahran 8 (a..a) Azerbaycandan gelen 32 İranlı subay, mutırar Azerbaycan hükümetinin 100 bin kişilik bir ordu hazırlamakta olduğunu ve bu ordunun Iran ordusunda hizmet etmiş Azerbaycanlılarla, Ermeniler ve Kafkasyalılardan teşekkül edeceğini söylemişlerdir. Bu subaylar, sözü geçen ordunun 8nünvüzdekl martta Ruslar bu bölgeyi boşalttıkları zaman, İranlıların misilleme hareketine geçmelerini önlemek üzere kurulduğunu ilâve etmişlerdir. Azerbaydandan. İranın diğer bölgelerine giden yolculara, hususî bir müsaade olmadan 50 riyalden fazla para ve sair kıymetli eşya ile yabancı döviz götürmek müsaadesi verilmemektedir. Rizaiye'yi işgal eden €demokra1> kuvvetlerin yeni seferberlik dairesi mücUlnl bir beyanname neşrederek 25 yaşından yukarı olan butun erkekleri silâh altına çağırmıştır. Öğrenildiğine göre, Tebrizde «yabanca idare altında yeni bir radyo lstas Azerbaycan bir ordu hazırlıyor Tütün satışları ağır gidiyor izmir 8 (Telefonla) Tütün piyasası ağır gitmektedir. Bu akşama kadar 2 milyon kilo tutun satılmıştır. Hattâ ticaret âlemi, resmî bir makamın verdiği bu rakamı mübalâğalı bulmaktadır. Geçen yıl ıkı günde 13 milyon kilo tütün satıldığına göre, iki milyon rakamı doğru olsa bile, büyük bir mana ifad« etmemekte ve Ege rekoltesinin ancak beşte birine mukabil bulunmaktadır. Müstahsiller ilân edilen asgarî fiattan hiç olmazsa % 1015 nispetinde bir fazlalık istemekte, yoksa tütünlerini satmayıp bekleyeceklerini söylemektedirler. Fethiye, Çine ve Denizlide bütün tütünler satılmışsa da buraları büyük tütün merkezleri değildir. Asıl buyuk merkezlerde piyasa henüz inkişaf et NADİR NADİ fARIN Adalet Değirmeni! Cemal Nadirin büyük Eski Alman general ve amirallarınm mahbus bulunduğu bir esir Kampının görünüşü Cenevre 8 (a a.) Almanyaıten ge karşı koymaktadırlar. Ruslar, geçen bölgelerinde büyük len bazı haberlere göre Ruslarla Anglo sonbahardanberi Saksonlar arasında bir genginlik göze tot'a toplulukları vücude getirmeğe başlamışlardır Rusların bunu yapmalarınI çpjpmaktadır. Ruslar müttefiklerinin I işgalinde bulunan bölgelerde kuvvetli da âmfl olan sebeblerden biri de dofu Avrtınaria faaliyette bulunan çeteleri i hir bitki!.,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog