Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

z. ,rak J 11 intí! yıl Sayı: 7683 umnuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, fstenbul Posta kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298 Van işleri: 24299. Matbaa: 24290. IMÇBUET QOPRUSU ÜSÜ Zekâsı ve çalıj^Bi sayesinde bir çiftçi çocuğunun Jfezandiğı zaferin romanı. Salı 8 Ocak 1946 AHMED JfAEÍD Kitabeyi 3krat Partisi dün nen teessüs etti Partinin 85 maddelik }gramı neşrolundu ptisinin ana prensipleri nelerdir, muhtelif memleket işlerinde neler düşünüyor? Celâl Bayarın gazetecilerle hasbıhali SUAL Serbest fırka hikâyesi henüz hatırlarda , olduğuna göre Demokrat Partinin de bir danışıklı dövüş mahsulü bulunmadığını temin edebilir misiniz? CEVAB Serbest fırka dahi bir muvazaa partisi değildi. Muvazaa hafif. İiktir. Ne bunu teklif edecek, ne de bu teklifi kabul edecek kimseler olmadığı gibi memleketin muvazaalı işlere de tahammülü yoktur. Amerika Dış Bakanı, Londraya Boğazlar meselesini hal için yeni bir proje getiriyor Fransız gazeteleri, Türkiye ile Rusya arasında harbin başladığını yazdılar, Tass ajansı haberi yalanlıyor Washington 7 (a.s.) Bugün Londraya hareket eden Amerikan Dış İşleri Bakanı Mr. Byrnes'un beraberinde Boğazlar meselesini hal için yeni bir tasarı götürdüğü söylenmektedir. Washington 7 (a.a.) Buradaki resmî şahsiyetler Amerikan Dıs İsleri Bakanı Mr. Byrnes'un perşembe günü Londrada açılacak olan Birleşmiş Milletler genel kurulunun iyi şartlar içmede iyi başlıyacağı umıdile hareket ettiğini söylemektedirler. Byrnes'un, bilhassa ka istekleri Bymts'ün memnun olduğu şey rışık Ortaşark meselesini tanzim için gayret •earfedeceği sanılmaktadır. Amerika, ne Türkiye, ne de İranın, şimdiye kadar kendilerine taalluk eden meseleleri genel kurulun ilk toplantısının gündemine alınması için müracaat etmemiş olmalarını memnunlukla karşılamaktadır. Amerikan mahfilleri, böyle bir teşebbüsün ve Sovyetlerin buna gösterecekleri tepkinin konferansı torpilliyebilecek | olmasını saklamamaktadırlar. Arkası sahife 3. Sü. 3 fe ; ..,/ Ankara, 7 (Telefonla) Demokrat Partinin Yenişehirie Sümer sokağındaki merkezi bugün akşama doğru ilk defa gazetecilerin ziyaretine açıldı. Basın Birliği Kurultayı üyelernden pek çoğu yeni parti hakkında bilgi edinmek vç meraklarını gidermek üzere kafileler halinde gelmişlerdi. Celâl Bayar âdeta bir sual yağmuruna tutuldu. Sözü bir bayan gazeteci açtı ve dedi ki: « Part' n'zamnamesinin demokratik esaslar dahilinde hazırlandığını muhfelif demeçlerinizde kaydettiniz. Demokrasi mefhumundan ne kasdetmektesinız?» Celâl Bayar: «Demokrasi üzerinde uzun boylu miitalea yürütmeğe lüzum görmüyorum. Maksadımız aşağıdan yukarıya doğru bir cereyan husule getirmektir. Tüzüğümüz bunu temin edıyoı.» Celâl Bajar burada, parti teşkilâtına dair tüzükte mevcud malumatı verdikten sonra; «Bizim programımız ortaya attığımız kanaatlerdir. Kongremizde bunları sadece müdafaa edeceğiz, «imposfr, etmiyeeeáSir ¿edı. Türk kadının çalışma durumları ve hakları konusunda ne düşünmektesiniz? Türk kadını hakkında gereken bütün esasları Atatürk bize miras bırakmıştır. Ondan daha ileri gidecek bir prensıpımiz yoktur. Yalnır o prensiplerin sahibi olarak kalmak ve onların tatbikatta tecellisini görmek istiyoruz.> Celâl Bajar devamla: «Bizim kadınlarımız bütün ileri cemiyetlere nrensub kadınlardan daha ileri haklafm sahi Arkası sahi/e 3. Sü. 2 de Demokrat Partisinin lideri, eski Başbakan Celâl Bayar Veni partinin programının metni 2 nci sahifemizdedir. Bulgar Başbakanı dün Moskovaya gitti İç ve Dış İşleri Bakanları da kendisine refakat ediyorlar Başbakan hava meydanında Molotov tarafından karşılandı, karşılayıcılar arasında büyük elçimiz de vardı f Moskova 7 (Radyo) Bulgar Başbakanı beraberinde Bulgar Dış fşieri bakanı ve iç isleri Bakanı olduğu JıaJde bugün Moskovaya gelmiştir. Bulgar Bakanları hava meydanında Sovyetler Başbakan vekili ve Dış isleri Bakanı Molotov, Dış işleri komiser muavinlerinden Dekanozov, Sovyetler Bh liginin Bulgaristan büyük elçisi, Fransız büyük elçisi, Türkiye büyük elçisi Selim Sarper, Çekoslovakya, Meksika, Finlandiya sefirleri tarafından karşılanmışlardır. Bulgar Başbakanı hava meydanında yaptığı beyanatta: « Kardeş toprağına ayak bastığım için fevkalâde memnunum. Sılavhğın bir kalesi sayılan ve buyuk Stalın sayesinde bütün demokratik insanlığın bir umid kaynağı haline gelen başkenre gelişimden çok memnunum» demiştir. Londra 7 (BB.C.) Bulgar Başbakanının Moskova seyahati, Bulgaristan hakkındaki Moskova karanla ilgili telâkki edilmektedir. Nahas Faşa Kahirede Vefdciier nümayiş yaptılar Başbakanlık binasına girmeğe çalışan nümayişçiler, hükümeti tahkir ettiler ve «Kahrolsun Nokrası Paşa» diye bağırdılar Kahire 7 (a.a.) Cumartesi günü ta» bancayla katledilen Emin Osman P a . şanın cenaze töreni, büyük kalabalık huzurunda yapılmıştır. Cenaze torenmde Vefd partisi mensublarından kalabalık bir grup, Başbakanlık önünde tezahüratta bulunmuştur. Bu tezahürat esnasında Vefdcüer, hükümeti tahkir etmişler ve bir polis memurunu yaralamışlardır. Vefdciier «kahrolsun Nokraşi Paşa!» diye bağırmışlardır. 10 kişi yakalanmıştır. Nümayişçiler Başbakanlık binasına girmeğe teşebbüs etmişlerse de süratle dağıtılmışlardır. Ulaştırma Bakanlığı eski müşavirlerinden Hüseyin Tevfık'm oğlunun evinde yapılan araştırma esnasında, her çapta silâhlar, el bombaları ve infilâk maddeleri ihtiva eden hakikî bir cephanelik bulunmuştur. Eski Başbakan Nahas Faşaya karşı, otomobiline el bombası atmak suretile icra edilen suikasd işinds çehadet etmiş bulunanlar tarafından yapılan tariflere uygun evsafta bir otomobil de ele geçirilmiştir. < Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika Dış Bakanı dun Londraya hareket itti, Rus başmnrahhası da bugün gidiyor Washington 7 (a a.) Mr. Byroes, sabah Londraya hareket etmiştir ndraya giden Amerikan heyetinde jsteşar James O. Dunn, muavin iarles E Bohlen ve müşavir Benjan V. Cohen de bulunmaktadır. Ege tütün piyasası Piyasa, dün bütün bölgede resmen açıldı. İlk gün durgun olmakla beraber, 300 bin kilo satış yapıldı 1 ^ 1 ^ Bulgar Başbakanı Kimon Georgief işleri komiser muavini Vlchinsky, Birİzmir 7 (Telefonla) Ege tü'ün pileşmiş Milletler konferansında Rusyaya yasası bugün resmen açılmıştır. Deniztemsil etmek üzere, yarın Rumanyadan lide 250275, Karaburunda 260, Seferlayrılacaktır. hisarda 245, Fethiyede 260, Tavasda Heyetler gelmekte devam ediyor 250300, Milâsta 240250, Urlada 250. Londra 7 (a a ) Birleşmiş MilleHer Muğlada ve Çinede 240, Bigadijte 270. ftchinsky de bugün Londraya delegelerinin yarısı, yani 1000 kişiden Şokede 295 kuruştan tütün satılmıştır. fazla kimse Londraya gelmiş bulun Satılan miktarlar henüz azdır. Tirede. hareket ediyor lıondra 7 (B.B C ) Reuter'in Biik maktadır. Amerikan heyeti 94, ve Rus Gâvurköyde, Ödemişte, Manisada Turmuhabirinin bildirdiğine göre, halen lıejetı de 100 kişiden mürekkebdir. Ge gudluda, Çeşmede hiç tütün sa^lmamış, Arkast sahife 3. Su. 2 de yani piyasa filen açılamamıştır. Müsmen başkentinde bulunan Sovyet Dış tahsiller, hükümetçe ilân edilen asgarî faatlarla tutun vermemekte, mallarını daha fazlasına satacaklarını ummaktadirlar. Alıcılar ise istekli görünmekle beraber, asgarî fiatların üstüne çıkmağa yanaşmamaktadırlar. Tepekoyde ve Aydında baremin 510 kuruş fazlasıle küçük partiler halinde satışlar olmuştur. • Kıskançlık yüzünden iki feci cinayet Bir polis memuru, karısını ve karısının âşıkını öldürdü, diğer bir polis de metresini öldürdü Ticaret filomuzun inkişafı için tedbirler Uaştırma Bakanının riyasetinde bir heyet şehrimizde önemli tetkikler yapıyor Evvelki gece şehrimizde iki fecî ciayet olmuş ve 4 kişi ölmüştür. Bu cinayetlerden birisi, Tophanede Boğazkesende, Bostancı semtinde Kapıko'bağı sokağında 13 numaralı evde olmuştur. Katil, Emniyet seyrüsefer memurlarından 35 yaşlarında Hüseyin 5falçmkayadır. Hüseyin, bundan üç sen« kadar «wel 40 yaşlarında, üç çocuk ¡ahibi, Keriman adında dul bir kadınla Bugünkü bütün satışlar 300,000 kilo ;anışmış ve onunla metres hayatı yaya yakındır. Hiç bir yerde toplu satış amağa başlamıştır. Hoppa ve havaî olmamıştır. Henüz bir piyasa faaliyeti neşreb bir kadın olan Kerimanm bu lalleri Hüseyini sinirlendirmiştir. Evtaajjun etmemiştir. velki gece saat 22 de metresinin evine giden Hüseyin, kadını evde bulamaınca 16 yaşındaki kızı Necmiyeye an Arkası sahife 3. Sü. 4 te İranda yeni muhtariyet hareketleri Basın Birliği ongre dün mesaisini bitirdi. Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü delegeler şerefine bir ziyafet verdi Ankara 1 (a a.) Basın ve Yaym Jmum Müdür vekili İzzeddin Tuğrul Nişbay, Basın Birliği Umumî Kongresi munasehetile kongre üyeleri şerefine bugün Gar lokantasında dört yüz kişilik bir öğle ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Parti Genel Sekreteri Nafi Atuf KanEU, bütün bakanlaf, Parti Genel Kurulu iıveleri RishaİMnltV mfíüfoc.^ < Geylan eyaletinde de, Azerbaycan «Demokrat» partisini andıran bir parti faaliyete geçti Tahran 7 (a a.) Azerbaycandakî demokratik hareketten sonra o'eylân vilâvetınde de yeni bir parti hareketi meydana çıkmıştır. Tahranın kuzeyinde ve Azerbaycanm doğusunda bulunan bu Ulaştırma Bakanının riyasetindeki heyet zengin vilâyetin bir milyondan fazla ahrimizde bulunan Ulaştırma Bakanı ı mal Hidayet Serter, Inşiltereden gelen njfıısu vardır. «Cenga^ ismini alan bu Birleşmiş milletler keski su ada verine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog