Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

~ 2° Açılış ve program 30 Hmuzifc (P ) 45 Haberler ¡. <x> Ha ili muzık (Pl) 8,30 Kapanış ve prog ram * 12 21 Açılış \e program 12 " 0 Çe fltül müzik (Pl) 12 45 Haberler I 13 00 Radvo Ealon orkestrası ( l Hann= Lohr Galop 2 Bhode Interrrezzo • ? Trapp Fuji Yama dan se= er 4 D Ambrosio Sabaha selam 5 Ki nzl Ninni) 13 30 Kapanış 1" 5 ' Açılış ve program 1 00 &ad yo dans ekestrası 1« 45 Şarkı ar I " 00 Haberler 19 20 Geçmişte ba gün 9 2 Kitab saati 1Q3;> Tak «un ve saz eserleri 1P 4 î Yurddan s^s ler 2 0 1 3 Radyo gazetesi 21 O» Ko nuşma. 2 1 1 5 Ta'tlni sonat Sol Minör Çalanlar Fethi Kopuz fkeman) Fuad Turkay fp yancı) 2 1 3 0 Radyo senfoni orkestrası (\ Chopln Mi Minör piyano konçertosu Çalan Ferhunaa Erkin 2 Ulvi Cemal Erkin Piyano konçertosu Ça. lan Ferhunde Erkin 3 UM Cemal E' kin Köçekçeler (dans rapsodisi) Haberler 23 00 Kapanış ve piogrâm RADYO C Bugünkü Program Parker "Sİ" dolma kaleminin ^ ^ ^ sihirli cazibesi • BULMAĞA 1 1 2 S 41 5 6 7 $ 9 ^ • 4 » i o ı » m • 13 is 1 a » Belki sız de "dünyada en çok arzu edilen" dolma kaleminin • Parker "51" s • la in cazibesine kapılmışsınızdır Muhafazalı ucu kâğıda değer değmez derhal yazmağa başlar ve Osmirıdium* Soldan saga 1 Bir hastalık 2 Tefrik etm=k S Çeviriniz bir hayvan olur 4 Bir edat tersi Hlndistanda b r sıradağ olur ıkıl 5 Basamak basamak yaksel'n & a [en familya 6 Çeviriniz ayni yaş ve »ynl seviveaekl insanlar olur bir edat 7 Bir kara parçası dağlama S Ters ;a£dır bir çeeid artmağın beşte İkisi 9 Karagözün basındaki Yukarıdan aşağıya 1 Pehlivanların birbirine ovnadikları syunlardan biri 2 • Bir emir mahud hay. pana yakışır 3 Tekrar ed*r=enlz suyun iamlayışını tasvir ed» bir devletin parası 4 Amelî eski harf a rden birinin »kunuşu 5 Yakın akbabadan biri dJ»enlenmeye esas olan şey fi Aksaray c'varında bir semt us ~ Ter=l lcraSır birinci 8 Mübalâğalı bir ş»kl ele rutubetlendirmek 9 Sahlb çöldeki allat cı hadise Hububat Taşıttırılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Şubesinden: 1 riıjmaıa depolarımızdakı hububattan 2500 tonunun Anıcaraya nakli ışı 15 1 946 t ar .hinde saat 15 te silo yan ndakı şube binasında açık eKaiıtmeve konulacaktır 2 Bu 15 ıçm lâitıL verılmıjecek peşm bedeli mukabilinde benzm verilecektir 3 îç n şartnamesi hergur Ankara \e istanbul şubelerimizde görülebilir 4 FkM tmeye gireceklerin muvakkat teminat akçemi olan 2000 lıravı eksiltme gu u saa* 14 45 e kadar şube veznesine yatılmaları lâzımdır (S4) dan mamul ölen ucu kâğıdın üstünde adeta kayar Yazınız saniyesinde kurur, çünkü dünyada en çabuk kuruyan Parker "51" mürekkebi, ancak Parker "51" dolma kalemde kullanılabilir Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 İK U | C | A | K | L | A | v l | A 2 Ö E LİBİEİCİ1I5 9 R M A|V|E|N|E 4 Ü N | « | A L|A|M 5 K m E RİAİZİİ • il 6 !L A P A | C | I ! • A | » 1 ELİMİ 1 e|A|M|ı MİS 8 M CİAİLİHİL A|R z u • •iv 9 E L E|« URIKİCİL İstanbul Belediyesi ŞEHİR TÜatrosn O B A M S. 1 8 M I Bu akşam 20 30 d» CYRANO De BERGERiO iSlrano Do Berjerak) Tazan Edmocd Bostand TUrkçesl S Esad 61yavuşgli Telefonı 42157 o M s D'I""K' i a M 1 DEV A Y N A S I Tazan Faruk Nafiz Çamlıbel Pazar günleri 15.30 i a matın» s +İASAN FARE ZEHİPİ FTTH Evinize pislik ve bulaşık hastalıklar getiren, kiler ve ambarlarınıza zarar veren, mağazalarınızda, müesseselerinizde turlu türlü tahribat yapan her cins ufak ve büyük fareleri öldürür, kökünden mahveder. HASAN Depolarile eczaneler ve büyük bakkaliyelerden (FAR) Hasan markasile arayınız. Takl'dlerinden kınınız. Tramvay Pasoları 1945 senedine mahsus olarak verilen tramvay ve tünel pasolarının oulmaktadır akşamına kadar veılgıMu945 senesi pasoları muteber pasolarını jenılemek üzere rica olunur olmıyacağından Umum 1946 senesi pasoları 2 1 946 tarihinden 9/1 '946 günü rilecek ve bu tarihten sonra h erin durluk bu muJdet zarfında kalem ne muracaatîerı müddeti Kompresör Almaca İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Emlâkbank Yapı Limited Şirketinden: Marangoz üzere işler İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: Monofaze 10 atolj esinde kullanılmaknakil veşehir cereyanıle bırhl 15 atmoaferlık kabili hava deposıle 31 12 945 tarihinde hitam idaremiz (16S87) Tekirdağ Belediyesi Başkanlığından: Belert vemızde me\cud ve hepsine 3000 uç bin lira kıymet takd edilmiş ıkısı GoodYear ve dıger ıkıa Fırestone markalı dört aded dış lâstik 15 ocak 946 sa ı gunu saat 15 te Beledıje komisyonunda açık a r t t n n a ı'e satı220 volt elektrik ampulleri, serbest satılma lacaktır Bu kinrvon lâstiklerini almak ıstıyenlenn belirli gun ve yerde hazır bulunmaları ilân olunur (17177» • Bahçekapı Agobs an han 2 ncı kat 10 No ya müracaat Telefon f « yeni veya az kullanılmış kompresör alınacaktır Satmak ısüyeilerın hat ve evsafını ve teslim yerini bildirir tublarını Ankara posta kutusu No 207 adresine göndermeleri, vey Eytam Bankası binasında Emlâkbank Yapı Limited Şirketine murac PERAKENDECİ ELEKTRİK AMPULÜ SATICILARININ NAZARI DİKKATİNİ İzmir Memleket Hastanesine Erzak Alınacak İzmir Vilâyeti Daimî Komisyonundan: Muhammen Muhammen Cinsi Ekmek Koyun eü Tosja pirinci Miktarı Kilo Gr 45625 00 27375 00 12000 00 fia*ı Kr Sn 33 00 140 00 140 00 tutarı Lira K 15056 25 38325 00 16800 00 Muvakkat teminatı LıraK 112922 2874 37 1260 00 15/1/946 Sah kapalı zarf 15/1/946 Salı kapalı zarf > » ihale günü ••B SINIR HEKİMİ H M I Doktor KONOS Taksim Topçu caddesi 36 sav ılı evinde her gun 9 dan 5 e kadar hastalarını kabul eder Tel 83043 Genel Müdürlüğümüze bağlı Kızılcahamam ve Düzce Devlet Orman IşTicaret Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Mudurlugu teşkilâtında a letmeıerınde çalıştırılmak üzere doktor alınacaktır isteklilerin 30 ocak 1946 tarihine kadar bir dilekçe ve gerekli evrakıa 50 lira maaşl. kontrolörlükler ıçm makine ve elektrik mühendisler ku'tesı mezunları imtihanla alınacaktır rıle Orman Genel Mudjrlugu şube 12rrudurlugune başvurmaları (98) 3656 sayııı kanun hükümleri dahilinde bulunan m«zkur koı için askerlış m j apmış olan isteklilerin 17/1/946 perşembe gunu sa< tıhanları yapılacağından yukarıda yazılı evsafı haiz olanların tahsil vesikası nüfus cüzdanı, askerlik vesikası, hüsnühal kâğıdı, poru varsa geçmiş hizmet vesikası ve üç aded vesikalık fotoğrafla geç 16 1'19*6 akşamına kadar müdürlüğümüze muracaatîerı ı ân o Orman Genel Müdürlüğünden: U^^BI^H^HHHİBHHBB Bölge Ticaret Müdürlüğür izahat verilir K I Z I L A Y İstanbul Deposu Direktörlüğünden: İLÂN Çiftliğimiz koyunlarından istihsal olunan sütlerin 21/ Ocak/1946 pazartesi günü saat 17 de çiftliğimizde açık arttırma ile ihalesi yapılacağı ilân olunur. Devlet Ziraat isletmeleri Kurumu Turkgeldı Çiftliği LÜLEBURGAZ 1 izmir Memleket Hastanesinin 946 malî yılı ihtilacını karşılamak üzer alınacak olan yukarıda cins ve miktarları yazıla 3 kalem erzakın 27 12/ 945 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur 2 lüğünde, Vilâyeti bedeli ve CT Bu hususa aıd şartnameler her gun İstanbul, Ankara Sağlık MüdürHastane Baştabibi iğinde görebilirler 2490 sayılı zarfları kanun ihale yanı hükümlerine tarihi olan göre muhammen mektublarını gunu (16947) mukabilinde ve ihaleden ıkı gun ev\el Iznır Encümeninde olanların havı Bu kere satışa arzedılen ağustos 946 müddeti tatbıkıyea (200) ünitelik 10 c c lık Lılly marka Ensülinlerin Eczanelere toptan satış natmın 75 kuruş Eczanelerde perakende satış Batının da 94 kuruş olduğu hususu açıklanır Izmırde Daimî istekli 3 « 7 5 nısbetınde hazırhj acakları teminat makbuzu ve banka kapalı bir açılacağından saat evvel saat 15 te makbuz teklıfnamelenni 15/1/946 sah Çamaşır Yıkattırılacak Devlet Demiryolları Ankara İkinci İşletme Komisyonundan: eksiltmenin W â > e t Daimi Komisyonu Başkanlığına vermeleri. SAYIN Tanınmış BAYANLAR KADIN Berberleri TUEf) ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTE / Dr. İHYA SALİH ^ Kalak Boğaz. Burun Mütehassıs Her gun saat 13 ten itibaren hastalarını kabul eder Cağaioglu Emniyet Sandığı sırası 24 Tel 20034 fi T I L I K Bu ayın onuncu perşembe gunu saat ikide Sandal Bedesteninde hiç kullanılmamış bir aded Renar platine ve bir 1 Ankarada 2 ncı İşletme servıslenle İstasyon yatakhaneleri ve vagon servislerine aıd takriben 70588 parçadan ibaret muhtelif cins çamaşırın 31/12' 946 tarihine kadar ve ihtiyaç hasıl oldukça dışarıda yıkartırılması ve utuletBeyoğlunda istiklâl caddesinde 227 229 Noli (Eski) tırümesı ışı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur 2 Muhammen bedel tutarı (23444 35) lira yirmi uç bin dört yuz kırk dört ura otuz beş kuruş ve geçici inancası (1758 33) bm yedi yuz elli sekiz lira otuz uç kuruştur 3 Bu işe aıd şartname ve sözleşme tasarısı komisyon kaleminden paraÇalışmaktadırlar Tel 43693 •^•HM sız verilir 4 Eksiltme 18 ocak 946 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankarada 2 nci işletme bmasnaa toplanacak komisyonda vapılacaktır isteklilerin otedenben bu ışı kendilerine meslek ve sanat edinmiş kimseler Lisem z ıcm memurlar kanunundaki şartları haiz bir erkek memur olduklarına dair Ticaret veya Esnaf Odalarıle diğer resmî teşekkullprden her hangi birisinden verilmiş belgelerle eksiltme gününden en az yedi gun evvel alınacaktır isteklilerin dilekçe ve dıger evrakı musbıtelerıle mudur uge muracaatlerı imtihan 18 ocak cuma gunu saat 14 te yapılacaktır 195) 2 ncı Jşletme "Müdürlüğüne vazı ile müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve diğer kanuni vesıkalanle geçici inancalarını ve tekliflerini havi zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komısvona vermeleri veya muayjen vakitten evvel kamısyonun eline geçecek tarzda iadeli taahhudlu olarak posta ile gonderme'en (17116) MEHMED HÜSEYİN ve HARI S TA V RİD İ S ' d e Vefa Lisesi Müdürlüğünden: Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları ılı hattatımıza (6985) M3 GAM ve KÖKNAR Asacınııt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog