Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Yeni parti I Bu^maicc'eden de • Baştarajı 1 met ¿ahıfedc ların rpartuız denecek eterec^de ar olI partisine eşit tarihi bir rol oynaması tesviyesine muvafakat eder» hukmu kc masından ba'Jta, Turk^yenın Akdeniz ve pekala mümkündür Bu hükümle harb tazmınstı Marmara kıyısındaki uç ilinde bulunanCumhunj et Hail Partisi Birinci Dun nuldu ların savısmdan da çok daha azdr va Harbinden sonra milli varlığımızı mukabıhnde Ruoyaya bıraiı'mış o an 11 yıl önceki resmi istatistiklere datoprakların buyuk kısmını da Kars ve kurtaıan inkılabı jaratan ve jasafasj danan bu bilgilerin bu zavallı muhabugüne kadar tek kalmış mılh ve sıvası Ardahan ıüerı teşkil ediyordu Sinema ve tiyatro biletleri Bu muahedeyi takiben yapı'mı 5 olan cirlerin Çar orduları önünden kaçaıak teşkilattır Demokrat partisi, ikinci Cianavatana ıltı<a etmiş ve Turkıyenın bazı açıkgözlerin mahahan Savasından sonraki geçiş dönemin Berlin muahedesi de aynı hukmu ih her yerine yerleştirilmiş Türk znuha de rak Birliğinin Genel Sekrede samımı olarak mılh demokrasimizin tiva etmektedir sayeside karaborsaya cırlerı olduğuna ılım yaptıkları söyle reti \ teri Abdurrahman \zzam c Birinci Dünya Harbinden fekararlasıp kökleşmesine «memleketimi ı Pasa birdenbire sesim yuk Baftarafı 1 ınd sahıfcde daki de bir çok yeni namzedler^n isim zın huınjet ve güvenlik ıcınde halk laketle çıkan Türkiye ve Ru»/a bu ver nen o prafesorlerı dihı ikna edeceğini düştü umıd etmeyi severim Bıı \rab liderinin Kahırede \eı da toplanması yolundaki dileği süeslı lerıle dolduruMu Kongrenin aşağı yu ıiare«ım butun sartlarıle gelıstııebılecek lerm talihini bir plebisitle tayın etmeyi nfeı arşta çok sert konuştuğuna alkışlarla kabul edil 31 Kemal Kefeli karı idare hevetini j enliktir n°k iste bir yolda ilerlemesine» «Hayat Sahası» ciddî surette muvafık bulmuşlar ve yapılan plebı* te Akşam üzerler saat altı ile altı buuz Azzam Pasava göre Arab hevecanla soz alarak c Görülüyor ki bu t a n ı profesöryenlerle esk^je \akin şekilde muha'a vardım edebilirse, Türk halksnın kalkın 87 048 oy sahibinden 85 124 u Turxiye çuk arasında B°yoglundan geçebilmenin kapital zmın empervahzmın, ko< Misafirlerimizi ağırlıyacak yerle zasmı iste> enler olmak üzere ıkı grup ması ve yükselmesi davasına o nısbette lehine 1924 u Tukıye aleyhine oy ver leri ne dunlu ne de bugünkü tarhı b ne buyuk bir maharet oldogun.1 IOUJIın ve sı>on zmın şiddetle «ley rimiz vardır Unutmayın ki Trabzon tP=MI ettiği gordlujordu. Fakat baş şerefli bir hizmette bulunmuş olacaktır miş 1483 u de oydan ıstınkaf evlemış lıyorlar Olsa olsa bu profesörler Hxtbulaa oturmıyanlar pek ko ay a tahmin r ve tutun bu «izm? lerle mu mühim bir transit merk.ezkür> dedi. kanlık için her ık taraf da hiç bir nam Bunun ıcın yeni partinin kendinden ve böylece Kars ve Ardahan illeri Tur ler in hayat sahasını «Espace Vital» ı edemezler O saatlerde caddenin kalaetmektedır Arab lideri nihayet Kongrenin sürekli alkışlarla karşıla zed gost°rm,ecîi ve hiç bir isim ilen <=ıl onekı tecrübelerin talihsizliğine uğra kıyeye verilmiş degıl, Turkıyeye iade lercume etmeğe çalışmışlardır yanud aa balığı öyle bir hal alır ki degıl vayabu tarih profesörleri okuttuklan der ağzından çıkarmış «Lç Büyük, dığı ve oy bırlığJe kabul eUıgi bir teklif rülmedı maması gerdrır Inkılaodan önceki mu olunmuştur =ın icabı sanarak masum kanların h r lar tramvay ve otomobiller bile nereidare etmeğe layık degıldırleı> de şu idi «Türk istiklalinin ve Türk Gizli revler kullanıldı tasnif edildi tıalefet particinin arasıra hıyanete kadar Bundan sonra mütareke ge di ve kere daha doku lugunu görmek ve den gideceklerini şaşırırlar Bunon başr topraklarının bölünmezliğine dünya ba Sorurda Husevm Cahid Yalçının 74 | sürüklenen kara bahtını bundan soma bir ço< hâdı=e er oldu Sovyetlerle ak lıca seoebı istiklal caddesi uzerınae on Bırlıgı Genel Sekreteri simal sınının gösterdiği bü ük alakadan do Fahh Rıfkı Atayın 59 rey aldığı anla j Turkıj ede kurulaak her hangi bir parti dolunan Kars muahedemle Şaık hjdud yazmak hastalığına tutulmuş olsalar bir tane sınmanaı bulunmasıdır 59 a Fnn«aran idaresinde bulunan layı kongrenin minnet ve şükranlarını şildi. Hakkı Tarık Usa ancak bir 'ek'ıçm tasavvur etmeğe bile imkan v oktur larımız bugünkü şeklinde kesjı çehre gerektir Bu son sene °rde halkın =ınema ve ıprakhrı da dahil olmak üzere belirtmesini dileriz.> Dünya basınına teşekkür rey venİTistı Hıc stıphe j oktur ki yeni parti de dıştın sini a ^ ı ş ve etnik hakıVatler bu sulyatrc'ara go terdı o ı ragD°t şayaoı hay%rab memleketlerindeki yabancı Seçime geçilmeden önce nsul hakfctnYem bajkan şiddetli alkışlar arasın gelecek her turlu tehdıd ve tehlike ih retle ve ıkı tarafın tam r zas e tey d I 3) Bu proıtsorlerın yazdıklarına kar rettir Kotu film oynatan sinemalar bişı butun dünya gazete ve radyoîaıında »rın çekilmelerini istemektedir da b a a sözler söylendi Murahhaslar da bir kaç cümle ile meslekdaşlannm timalleri karsısına çelikten bir ka>a olunmuştur go^ulen geniş ve sert itirazları ve Türk le her seansta tıklım tıklım oolmakta, ııligi, son buhran sırasında, Su dan hırt elden ele dolaştırılan matbu hakkında gösterdikleri se^gi ve gü\e~>= gibi dikilen milli birlik ve uyanıklığıd Bazı gazete ve haberler Kars milletine gösterilen emniyet ve muhab iyilere* ise adeta korkunç bir izdiham Lurranı müdafaa ettışı çıoı, sı bir Üsteden bahisle bu listenin mahl ••eşekkar etti. mızın her gun daha kuvveth, her zaman v« Ardahanın Ruslar z<,yıf olduğu bir olmakladır Pazar gunlen ezilen çocukrıka Arablarını da desteklejehakkında bazı telkinlerde bulunulBundan sonra merkez idare heyeti naba canlı kalmasını esas prensip sava sırada Türkler tara'mdan alındı» nı bet tezahürlerini şaşmayan ve şaşma lar haykıran kadınlar gişe o nunden ekdjganu ileri surdu Bu münasebetle soz ^ oîan st h t l k a m m n b , r m u yedek ıryeleri, yüksek hajsıyet caktır Hıc bir jabancı parti kavgalaLt olmıyantapiedır soyluyorlar Bir kere, almak ve a m J Bırlı^ının dilekleri haklı ve ye lan Kemal Turan Üstenin böyle bir dı aru ve murakıblann s=cümesıne baş ^ b u u n ıçln n n m b ı z e m ü h bütünlüğümüzün ve tarimak d ve bir şey yoktur Halkın eski k a f a u a d d c d l y M v e ven "a etel° dünya radvo H rhangı bir şeye tehaclm olup olanıma bunları gerçekleştirmek mahiyeti olmadığını sadece baa arka landı hi haklarımızın kudsal değerim bir an vatanIa"T3 ve eski devletWine kcr^ı 7«1 oHrak da b s a Lig hz gazete ve madığını anlimak ıçm artut elimizde inci şart olan esas unsurdan daşla^ tarafından hazırlanmış olduğunu Tasnif için ayrılan komiteler Halke için olsun unutturacağını umıd edeırad<» ve n t vario1" le avdet etn v. eıı ladyoUrı bulunduğu hnlde Amer ka şa=maz bir m yar var Karaboi^>a, Bu ıdur l ı bu da kuvvettir Butun açıkladı Bu sırada, Behçet Kemal Çağ vindeki a v ı aırı odalarda çalışmaya mez Dusman emel ve m >v l^ı na alet j k^ f Bundan bas<a Ru= Yuranıstan isviçre Hindistan Arab mıy an sinema ve tiyatrolara da tatb k y lyet vardır re huriı\et hak ve adalet vade lar «Lı« evi ben hazırladım» d°dl Bu koyuldular Tasnif işleri uzun surece olacak bir sıvası tesekkuun degıl hattâ 'el sözlere parlak vaıdlere tan vlıst» a«a6ı yukarı eski merkez idare iı° ğı iden b şkan yarın (bugün) s°bah sa bu ferdin bile, bundan sonra milli hur yanın zayıf sayıldığı o günlerde Tur memleketleri Fransa gazete ve radyo ederseniz a acagmız netice musoetir, zira sevgili okuyucularım gişe erin otiahhvdlere ragıren, dünyada etını ihtna etmekte iaı Fidece Hakkı at 10 30 da toplamlnak üzere otj~ımi ye içerisinde barınmasına imkan ve ih k ye yok derecek bir ha'de ıdı Bu ha larına Türk milletinin teşekkürler kikat gozonunde dururken böyle bir id sunuyorum nunde birixen kalabalığı nazarı dikkate w et Lakımd r Böyle olunca d i Tank TJS da namzedler arasına ilâve «on verdi timal } oktur dia tamarrıyle haksızdır 4) B ıtun bunlara rağmen temenni alan bazı açısgozler giriş biletlerim \ral laıın degıl, butun kucuk ve fi îmış bulunuyordu Ar^ada=lir BaşbaKinımız Şıkrıi 5a iç sıvaset bakımından damokrat par İki Gurcu profesörünün yazısı ed yoı um ki bu profesörlerin yazıları yüksek f i la elden satmayı kendıleııne ir ı'eOenn hürriyet \e hakl~rı Seçime başlanmadan önce bir seç'm racoğiu tartlınaan Şehir lokantasında 2) Ikı haffa evve ıkı Gurcu p n yalnız bu profesor ler j ı yazısı ve malı ıreslek ecıuımışlerdır «Her meslek aıdctdır Ba vazıyette, bütün A kontrol komis'onu kuruld ı ve Basn verilen zıyTfete gı mek uzQre Halkeiin tınının de inkılabın ana prensiplerde sılaır. derler sinema veya tıyatova mleketlerm^ekı vabancı askeri Biri gınaeu Dansta v üyesi Aini Türel den avnl ıi ar komiteler işleri babında devlet varlısının kanuni temeli olaD fesoru Kandeniz kıvısmdakı Türk il olarak kalsın değer ve müesseselere gerekli savgıyı lerinin varışının vaktrvle sözde Gürcü5) insanlığa medeniyete ve terakkıve girmek ıstevnn!erı itilip kakılmaktan >n oralart >n çıkirnrik emeli de bu komisjnna avrıldı Yoglaría v v a di S^a* 20 ye doğru t i nifın sonagöstereceğine eminiz Şahıslarını vakın lere aıd oldukları için Gurcıstana ilızme* en ve komşu memleketler ıcm j k u r t a r a n b u < z e n a a t , erbabuu aa msı gııc b'r ideal fcahn'ie kalaeak reyl°rm atılacı,! senetli muajeneai va cunu goc ıen ilk haber alındı Buna haklarında saygı ve hakını istedi ve bu î'tek Sovyet g«ze muhalbett^n başka b r dılegı ve arzulu j ^^^^ cephelinden ta\d r etnvmek elı F'aiMiarla »n<nlı ler Surıve pıldı Bu muayeie sıracında Nasıd U ug ore her ıkı tarafın Ust"ainde de m,av dan tanıdığımız sevgi duyduğumuz •venı parti kurucu'a telen ve radyoları tarafından butun o mıyan Turkıve Cumhunyetı San jd e n g e ı m , , z F a k a t o n t a n h e r g o r j s t e e ınandpn kuvv etlerim çekme, ı sı ı rl°nerek =epe in içi boş olduğun ¡ cud olan Balıkcsırde «Türk Sozu* ga Francisco prensjp erine inanıyor hak ve n l k l p c t s e a k l l m 3 Burhan Felek tutamıtii'Ier^e 'e In~ılızlerın Fıhstın go t ( l rnek üzere murahhaslardan Şev zetes sahibi ve Balıkesir mületvekü rının, gerçekleşmesi in kansız ucuz va durvaya bol bol yayınlandı v 1 îdlenn pcıcı kazançlarına değer vernıAvrup^da açıkgözlerin yeri hapı=redd i Kaıan 9? E f"n Izz^ B^ni'f a Vakıa bu illerde GUTU dıhnı adilet fıkırl rıne nanıyor kendi vari Transızlirm r'a şimal " infaman ket Ai arogl ıiıa attı Şe\ Ket Avaroğlu k AkagJndfıs 78 Mecdı Sayman 7o jecek bur olgunlukta olduklarım bılıvo de koni şan ve kenduerı^ı Türk dinme le b rl eme ie güveniyor İ hanededır> cümle ı geliyor Bizde cek ı\c çekilip gıdeceMen bekl'ne Ü? <A ner iade'> djeıek geri fırlattı ruz Bu vuzd^n ağırbaşlı sabırlı sis Tu'k vıc 'anına 6) Bugünkü şartlar ıçırde bilhassa şukur böyle bir ad°t vok cok ş ıkur ıd TJlug 74 ve l>,ı<T»t Safa CoJt m Türk kültürüne ve Bu sakala<= nadan sonra birlik başkansiyahı ve bulanık suların dxirulmasma temli bir çalışma ile Cumhuriyet devrit?ra f tin simal Afnkadakı Aıab lığı için serime ba4l9ndı BaşkanlK di 68 rejle idare heve 1 u^el klerır° scvıl nin ıİK mınakabe ve nıavazene paı(ısını Türk dılıre " ^ ı b savan ınsanUr var kadar Tu r k gençlerine yaşlı veya gere dıvorum zira aksı haM° hapishanelermıslerdır Dıger seçilenle in reyleri nide yer kalmazdı dır fakat ba insanlar çarların ve çar ıran deçüV" de, Ortı Dokudaki vanının iki tarafına birer büyük kara karmağa ve vaşatnaga muvaffak olma orduların n omnden kaçıp anavatara Türk gazetecilerine varaşan ve millet Sinema bıletlemde en fazla «lüks etleım ingilizler tarafımdan ta *a*ta konulmuştu Soldaki tihtaya sabı dold ırmadı£mdan iki Orelık İçin larını yürekten dıleyoruz menfaa'ine uvgun olan durum ağır ıltıcı eden Türklerdir tahlıvesı, bu merrlActİT iç n matbj listenin muhtevijatı yazıldı Sağ \"nn (bUEnın) tekrar seçim yapılacaktır Haslı ve soğukkanlı insanların durumu baUon» veya «juks koltuğa» rağbet varHurrıvet ve demokra<îimızm norma) b Bu muhacirler Turk^yenın her dur dır Normal hatları 65 kuruş olan bunnımiTiııııiHıiiHfflfnmwi!iııııiııınn u m bir tehlike te=lıl edece? m gosşartlar ıçıade gelişmesi ve milletimizin taraı na toplu olarak yerlestırıldık^rı ehllcr var lir Bu tehlike hiç Böyle bir durumu gençlerimizden ve lar karaborsada 75 80 kuruşa iadar kalkınıp jukselmeM davasında ve tedıcın aralarında Gurcu dilini de tonuşolmıian kızıl enoerjalızrrdır renkleri ne olursa olsun gazetelerimiz satılmaktaoır Fakat bu adı gun tarifebıılerınde düşünce ve görüşlerimiz hırbı makta devam ediyorlar lidir cumartesi pazar ve bayram günlen A7zam Fasnın verdiği konden ısrarla istiyorum » rmr'en nekadar çok ? rıhrsa, milli hakleri fıat bazan 100 kuruşa yükselmek1^05 tarihli devlet ıstatı tıkl< rme haberılc hor^ber a nı <nııı<îf> çeİstanbuldU uydurulan yalan larımızın korunması konusunda v tan pore bunların butun Turkıvedekı satedir Filmlerin ilk geceleri ise bıletİT ka bir haber, bu tehlike* ı gos Baştarafı 1 xncx tah\fede haberler Bajtara/t î inci sah\fede severhk duygusu bizi o kadar cok 1 uv vılan 57 325 tır Bu savıdan bu ıkı proıkı misime satılmaktadır zira uç gun cdır Sovvet orta elcisi Libnın H r anij ile Mıchal^cheVı bir IıMca sl\nkara 6 (Telefonla) Başbakanı evvelden gişeden yer ayırtmak mumvetle bırbırımıre bağlayacaktır \enı fesöre göre Gurcu oldukları için Gurime vrH gı ırtîda sı n " K'ar jjs°ti tık b ederel part ı siya^t dıIrak Urdun ittihadı parti kurulurken butun Türk vatandas cıstana iade ed İmelerı u enen illerde mızın gazetecüere Şehir lokantasında kun olmarmktadn itraıstu şmda bırakmış olmakla .tham etm ştır Kudüs 6 (a a ) Irak ile Urdun ara ların'n içten ve titiz brr duygulnkla beki Gürcülerin adedi 1746 329 yerli ve verdiği 7dyaf°t çok samimi ve neşeli bir "=ovyet Ku=va L'i%n5nın ı tı\'n H<*r hangi bı seans ıçm bilet aımak Lupu fcudan sonra bunlardın ayrı pn da ıkı mcnleketı Kral Fpv al in IQ« nimsedikleri tek parola budur hava içinde geçti Tuık nüfusa mukaoıl 15 596 dır E J yehükümranlık hakkını t i urak larak yeni bir «demokrat köylü partisi» resi altında birleştiren bir anlaşma imBarbakan Sukrü Saraçoğlu beyana üzere sinemanın kanısından adımınızı kunaa ı tenen illerdeki Gurcul"nn mikki kararında ısrar eder Prof Dr. Yavuz ABADAN tmdan başKa yurdun her tarafından c ı n atmaz ekseriya Yahjdı bir genkurmíga karar vermiş oıdugunu da bıl za! nd nnı yazan <E1Vahdet> gaze €=ı tarı şuı larüır Kars ilme bagh ArdaErler an>nn =a'Ki pil Iıi"iV bir çok yanınıza yaklaştığını gorur «bilet c rmışt ' Lapu mili kovlu partisi iıya ou hab°rı ıyı rrallmat edinen s j u han ilçe inde 37 Erzuruma bağlı O tu gelmış oían arkadaşlarımızın anlaş rasna Sovyet Rn^va ış leııne bir hitabede bulunarak k°niılsrı n' .ıfılWd"n var ağabey > diye fısıldadığım dayarsıaldığını b ldırm"ktedır C Tortum ispir ilçelerinde 116 Gum ısa suallerine o»v»blar verdi ve kendilerim nız Eğer yalnizsanız istediği fıat tusber emiştir nl j e n partinin bsvra*ı altında top Anla^mq ıkı mem^kettel ı p n ra'aın iç ve dış meseleler üzerinde aydınl" ''l ren n Ba\ ourt ve Gumuşane ı çe ennOıun ıçm Lu1'1 "n lıinUTictı 1 runaga aavet etmel t»dir birleştirilmesini ve Ingıl '^^m U dünBu arada kongTeye gelmiş olan erme ten ucuzdur Fakat maazallah j anınızde =ıfır Şarkî Lezıstan dedıslerı ÇoFran iz anla<ırnsı*a kır ı ımnlce gazetelerin temsilcilerinden biri da bir de kadın veya Juz varsa c zsman. Bu »abalı e rde beni kabul edtn den çeVı'mesını derpiş ekmektedir ruh ılutıızde 15 32D Traozonda 3 G Istanbulda Ermeniler arasırda basa sa halınız harabdır Gişe o kadar kalaba» et'ıgı ta\dırc'c «ovvet Busva Lupu Ma" u dan ve Mıcha'^r "dan rc undı İ l i d r ki ceman 15 o96 dır <i»mecî lılara yırdım ede ektir yialar dolaştığını hattâ baza Ermemle lıktır ki yanınızda'tını tak başına un'i'mjk kararının Mı^hMache n ken Amerikan Moskova Lııbnandan bir şey ıs cî sine tercih olunmalından ilen geldiBu Gurculelen. gen kalan 41 ı29 rın tehcire tâbi tutulacaklarından ban zun müddet bekletmek ıstemıyccigmızı Bagdad radyosu 6 (BYUM) Ka kl» beraber başka devletlere ve ğim saklamadı Micnalache Groza ka hırpien bildiriliyor Gurcupun C3 863 u Marrraa e Akdcnız sedüdiğıni ileri sürdü, du^unen açıkgöz dehşetli bir fıat söy Baştaraf\ 1 inci sah f°Ae mrıv azlara iştirak etmek rnVkı bine i n i " millî kovlıi particini temsil Bovl» bir şeyi ilk defa duvdugunu ler Ve sız ku oanlık koyan gibi bunu Orta ve Yakındoğu memleketleri o kuvvetli ve heyecanlı bir tarzda hıtab kıyıların tp kıl eden Kocach B ırsa "faza eder Balıkesir illerimizdeki köylerde otur kavıd v° hayretini izhar eden Başbaka ödersiniz. Sırema karabor: eiırek üzere Manıu tarafından <=eçıl K>lan ha^^inda nceltmeler vıpm^i l•sacuarınırı en maktadır Ger kalan 17 866 =ı da T ırk nımız jbeı n soı i'nda su r'a v ar lir ] ı y l muşterılen nişanlılar yeni evıil°r, rn ı,ır LAITU Ma^ıu ile M " ıalache m üere M sıra gelen ArierikTn Dış işleri etmesine intizar olunmaktadır venın muhtelif erleıre «cer beser Mr Attlee Londra Elçimizle r, şimal Iranın K /ılordu tara partinin bütün tarihi boyurca asla ha Baı^nlgı Orta ve Yakındoğu idleri m ı « Mademki bovle bir şayia çaktığını! sevdalılar veya pek ihtiyar kalantorlardağılmış bir haldedir Cor jluj or ki sovluyorsunuz Bunun tamamen ftsijiz'(jlr bo«iltıhna«ına k i " ' T l 1 'in ve kiki denokrat olmadıl lan için hu um c"uru ş?^etec )°re vaptı^ı bir demeçte goruştu ki ingiliz kıt alırının 1 salîıUna laıdî bulundu ve parti üyeleri arasında Arab bırlıgı üe Washington arasından > Londıa G <a. a ) Anadolu AjansıGurcstana ilhakı istenen illerdeki Gur olduğunu yazınız böyle bir şe» olamaz Tıvatrolara gelince oralarda vazıyet f cudpnılen insanların yekunu rakam Herkes işi gUcu ile uğraşsın> d»di î surette ıstereek edu'er Al n u d a n daha fazla şöhret sahibi ol eoriış avrıhgını kaldırmak için elırden n n r el munabırı bıld rıyor daha da müşküldür Eğer herhangi oıı a^jsta So'jet K'IJJT O» ta Doğu duğuna ileri surdu. Lupu milli lroyhi ge^n f^dasa lığı japacağını ve Filistin Buyı K Elçi Cevad Aç kalın dun Başgun Şehir Dıam tiyatrosuna uğrar v« etlerini IrgıK" e ve Fransa a p"rtısile liberaller arasındaki koalisyo r cs^le= ni de bir netıceve hağlamik için b kanlığa s derek ingiliz Başbakanı Mr Atina Elçimiz Yunan Meçhul dış kapıdan şöyle bir basınızı uzatırsaonmak ister gibi bir tav ir ta nu bılrusa bugünkü şartlar lçırae si azım gelen teşebbüs» g nşece^ını \ Attlet le uzun suren bir gorusme yapnız şımaıve kadar görmediğiniz Lir ta ise de, Moa^ovanın a il gaı.e yaset ıcablar na uvgun bulmama^ adir r blann •'ıtrim alrmdan her iki hü>u Tiıstır Boştarafı 1 inci sah'fede Asker abidesine çelenk koydu manzara il 3 karşılaşırsınız Ogleym saat empervalı?me kar ? ı kc>a >k Atina 6 C a 1 Anadolu ajansının birde açılan gidenin onunde koca nan a Tiet taraı ndan Filistin hakkında h ç Tuık mürteci basını (!) ne tran hükümetinin korkusu ku\'ctleıiıiı bu m nleketkıden O7Pİ muhabiri bildiriyor Raman dağındaki petrol bu «kuyruk, vardır Tabii orada da bitır karar verilini ec=§Jii «o leTİştır Taaran 6 ( a i ) Buradaki durumdiyormuş7 ırmak olduğuna «uphe yoktır Turkıve buyuk elçisi Ruşen Eşref zim açıkgözler çoktan tezgah kurn us4 da bir gelişme olmam ştır Solcu mahmenbaları Moskova rad o a 6 ( B Y U M ) îomv mevdan ' en ı ine bos kaÜnaydın bugün vanmda elçilik men landır ben geçen gun alt kat br loca Nıkıtın in «MD I ova Konferan=ın cn filler Hakimi hükümeti a^vhındekı hi s ıbltn olduğu halde meçhul asker anı biletinin Ankara 6 (Telefonla) Raman dakasketli bir gene tarafından J cumlarına devam etmekte iseler de Sonra» başliıth bir yazısJim özetidir tına giderek muhteşem b r çelenk koy elaltından bir hayli vuksek fıata satudıesıncı kol ve vıllırım asil har .,1 bo g^ın > ıpt gı tetk k'erden j o r n «Haro bittikten sonra uç buvuK mu* Başbakan =o ı g ü n l e r i b r saylav taa muş ur Kafia>>^dan r^sra kor f eune, Maden T°tki> ve Arama Enstitüsü Migını gözlerimle gordum. f fından verilen gu'ensizlik takririne hee ık devlet arasındaki işbirliği ve daBu sırada arıt onunde buvuk bir halk ııze ve Süveyş kanJıaa kadar d i u ihsan Puhı Biren ezcümle deTiışBu hal karşısında evvelâ iftihar duyyanışma dı^a fa'la 1 uvvetlendı ve mur nüz cevabını bildirmemiştir 1 me»af"lerı bir hamlede katet *r ki Hakimi aleyhinde Tass tarafından gi kütlesi toplanmış bulunuvordu Tören mak gere<ır halkımızda tpmasa zevw ıyına 6 (a a) Ya7in bıtm^md^n tec lerin butun kehanetleri bı^a çıktı « Sondaj iş!*l h mmalı bir s^V'Me dp bir Efzun müfrezesi 'htıram vazıyeKi'iloıduyu mpnedec»k yerli b°rı Vıyanava Polonyadan ve bazan da Yalnız bir ara Londra Konferansının rişilen hücum hükümet mahfilWirii tinde bı unurken ^kerı bando da Türk gun geçtikçe artmaktadır Fakat «¡caba kuv»et ypktjr Iran Irak, Su de am etmek edı Jeoloiık tetkikler ve Macaıstan ve Cekoslo akvadan h.=r gun akım k?lmıs olması onla'm bu umıdle vakın çevrelerde hadı^eıerı tâ" 1 ede \° Yunan milli marşlarını çalmakta idi rağbet yalnız san at kıym°tı olan e=erıbnan F lısl n Şarkı Lrd m, 250 bin Hlometre karelik a'an'adskı l>0 Yahuaı gelmektedir leıe mı'' iş n bu cephesini karıştırmamannı canlandırdı Yeniden bu\uk bir gu rek Sovyet Rusyaya mu^iıd bir Iran Vrabia'an ve Mısırın dağınık ve cahsma a =ona erdir lme>tedır Am^rıkabinesinin kurulmalını ^aclama a r r a s yi daha doğru buluyoruz, zira AT» D kı\a evvele» lipari» ett ı m ! ' ırHz°me Bu Yahudilerin h°p i Pilistıne geçe ultu ile ortaya atılarak artık ışb rlıgı Ölüm kuvvetleri l a il «can onunde tuf bir hareket olarak yorumlanmaktaimkanının kcİTad gını iddia ettiler filmlerinin ne kadar tuttuğunu go mek zlar Sovvet Rusya, bu memle pey e Dey g* Tekted r Tamam anınca bilmek umıdındedırler dır Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şlr bu hususta mükemmel bir fıkır veriyor Dıg r tTaftin Po on>a an B ^ ı n " Fakat bu sefer Moskova KonferansıKurdlerı, Ermenileri, Yahuıîı çalı^rra'arımız ¿aha çok hızlanac^^ r » iyi haber alan mıh* İlerden bildıril keti menurla ndan Hikmet Evrensel in ihsan Ruhi t u çalışır şiardan um Ilı j ırılan Yahudi mulncere mm de sonu nın kaydett gı bayrılar karşısında kaDıger taaftan «ınema ve tiyatro en Teknik yrımemnun unsurları altına tadıaıne göre geçenlerdp ingiltere Bu istanbul n u h e r d i s okulu 6*retm"EİerIncl?n Uks k HavTediln Dönm ze* in a> aklandırarak buulirı Kıııl oldunınu ilâve etrr>kle beraber gun^" ?»lmerr»iteau Ba Yahudilerin nen iz 'alarını kaybederek mürteci gaze*ecı'er yuk E çısı Sır Read^r B ıllard ta atın Iotanb ü H kuk Fakülte i Ceza Hukuku ucuz eğlence yeridir Istanbu.da bugün 40 oetrol elde edı'mege tuşla ı b lmmı en U;>ull°rle Avrut>?rlan cılmiii kufur ve =ıka\ete bailad lar Bu husus dan Başbakana verilen v° Iran huku6o kuru? mukabilinde ıkı c aat hosca an on'Tilerı hahnde kullanabilir aoçentl Sulhl Dönmeze in Yedek Subiy çırpHa butun Orta Doğuyu ısrıl? dığı şeklırdekı şayiayı mübalâğalı b ıl g'iesırı gıı p n b r g zlı e tırık ta bilhassa I=wç \e Tjr'< mu tecı basını met ne Uç Büyüklerden Iran durumu okulu talebelerlrden Hulki Donmezer in kıt g çırılecek başka yer mevcıd ae, e^miş olmalan mııh*errı»ldir Yahudiler pek fazla ileri gitmektedirler > O zaman da, bı f un bu Arab •nu tur nu incelemek ıc n uç!u bir Tíom syon babası Askeri M ıhendishanenin "îlfi Ee gılcLı Buna mukabil7 sanki barlar veva vv\ Poı"nvayı t o v ^e m^k cok kol vdır etleri vasmurian k" carken do kurulmasını resmen istemeğe teşvik e nesl mezunlarından U thkâm rrumtaz bm mevhaneler boş mu Katiyen. OralarH'*W mezhebi bnşıhimdan emekli ve istanbul Erkek lisesi da para yemek imkanını DulamıyarHrtulmus oıiırlar den nota malum bulunmakla ber^btr matematik ögretmenlrlncjen Londra 6 ( a a ) E\en g S*and ^d V IT, \ ada Yahudilere memleket an çıkdır 'cı ucuz bir hatla epeyce rahat bacat şulur ki Arab F rlıgı bnRiıt» a vf tesin n b 'di diğme göre Hıt ' rr^k için valnız bir r^fa se ahate man Goringin gösterdiği müdafaa Başbakan Hakımırm Iran m°56 esim CEMAL DONMEZER zan pueh ama ne de olsa rahat kolBirleşmiş Milletler Genel Kuuı ma k»5ıd üstünde ve soz halinde mezhebinin "=„] v ı e n ta afı^dan kurul sib pasaportlar venlmak^edir Za t o n Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi tuklara gömülmekte ve beyaz perdedeki şahidi tovd etme> e Sovvet Ru^yayı gucendıı Fatih tramvay Idur muş olan Hıristiyan Islahat C»mi eti ^oior .. ı huiud mubafızlan b mlari duıagındak.1 hanesinden r, bir kuvvete sahıb olmadan ken vakında «The Kırgfom Herald» adırd> srguaaa hududdan bıra^ırik adir Í Nurnterg 6 (a a ) Hennan Gormg mek^en çe vmdıgı ıçm halen her han ,ı «; 1 94» tarihinde kaldır larak Fatilı ca kahramanın hayatını ıkı saat iç n dahi tehlıkelenn en luıyugune ma bir gazete r, karacaktır Fakat Yahudiler muhaf z ?nn kendile avukatı vasıtasıle Fransanm eski Berluı bir neticeye varamamaktadır Ir^n hu mü şer finde ogle namazı k 1 nacaktır Hak olsa, yaşamaktadırlar Bu kahraman ya bir Amerikan milyarderinin mırasyedı aka^ak bir vazıyete sokmamak > • Bu gazete Hıtlerın dünyayı fenalık. • r ı sövdüğünden şıkava çıcurler Po cicisi Frarçois Pousenın, bu/uk harb kumetı şımdıve kadar bu konuda rve r lı met eyleye eglu ya sevgilisini kaybeden bedbaal nı göstermelidirler Dünyanın kjvvet'crınden temızlerr^lc için yer/a lonya huklmPti is'edıgl takdırd,» bu «ıçlalan davasında müdafaa sahıdı o yanatta bulunmaktan imtina ekmiştir Eki Tcırvu azalarından Ha n°dar zad ' aşı < ya aa «l'ul kedi'ı, giJi per ler a emnıvetınl, huzurunu tehdıd zune g^^d'îrı!•niş olan bir me ıh old ı i"uha<»r*t» rrâni olabil'r Fakat hüku larak diri nmesıni istemiştir Amerika işe karışmaktan erhum Bay Talat kerlmele i SI avı Dev I l e m m e kaUs,aa b l r f akır &1ZO1T ızıl tehlikeye kası nyanık bu ğunu isoa^ e "nek. m?' c ad le dinî ma<ca Mahkeme Alman hava kuvvetleri eski ~ı t bunu d'^s'eklemeğe d°vam etneklet azalarınoan merhum Na7if S ırurlnln çekin;vor mu 9 gerektir •: J? *• leler neş edec^Ktır ! " f nin bu arzulunu incelemektedir Nihayet b a kalabalığın başlıca sebepdır re'Ualan Yu=uf Sururi Oatnan Sürurl Tahran 6 (S F I ) Solca ma • leCelal Sürurl L ı ullah Bürurl A Sjrur H bi halkın eel^nceye olan dustun'ugu Birbirinin tokısı olan Falkalardan Hak mi kabinesi ve parlamento aley run «.rln val deler n şimdi akşam için hazıriJc yadar Ta ıh her î'arD'ien aonra cem y etde şiddetli bir sa\a"=a giriştiler Solcular i Rıfı diyordu Ortalık itararırbir silsileyi neresinden tutEMİNE FAİKA mu el lerde bu nevi ıptılalaruı başladığına en sam elimde avnı madHevı buluvo^ım şöyle demektedirler nınle beraber çıkarız, doğru kodün Cenazesi bugün «B z m ıcın yegâne selâmet kapıcı ogle gece vefat e mtş ir amilnde kılındık bjyuk şahıddır E k i Yunanian bunıne namazı Teşvlklje t Bırtrıı ı tal ıo eden butun tarıhİT ıderız Güneş ba^a k^n bu m vkadar bu kanuna istisna bulnıek adeta aile mezarlığı la d "Ic edilecektir •leŞışen butun şahıslar pozumun onu ı Sovyet Rusva ile doğrudan dc^ı ı^a ı tan onra net eyleye jrası kımbılı ne güzel olur Evıkabil değildir Bugün butun cîjnv3da müzakereye girilmek ve Hakimi kabi Mert rai) den g"ç vordu fakıt hiç biri mm üzeonune soframızı kurarız. Aks^m sıddeüe hukum suren zevk ve «^fa QUE nesinin yerıre Moskovan n euvenını rinde ayrı bir seoeble durar/ny^rdum ni korunun lo= yaprakları alt nAbdul ah Ziya Sabun |!"^ız bir hık met getiTnekt r » oğullarının kar kunlugunjn memlek«timizde de te=ırNurdan tasarladığı programı tamiız. Meh °b kaçta çıkıvor dikkat l°rını görmemek imkânsızdır Fakal Mcskovanm kararlan uzeóme par!a deşlerl • Aman kaçta çıkarsa çı'tsın n Nakleden: Hamcll Varoğıu mıle tatbik etti Te'Tİka: 5 9 ASISf nentod?kı eks""ivet =ar«:ılmı>=tır Ivi bizim sevineceğimiz nokta bu ıptıla~i" içendeki masayı evin önüne çikpr z Err 3 al c ız bir g*"e geçireceğiz 6 1 fl1b azar » ı n ı vefat etr i<¡ ir Cena O ak¥am Koomun kapısından içeri kua ar yalayacağım yerde bir hatıra dik Ora<?a korunun de taliklerinden haber a'an ravnaklara göre Amerika •resi 7 1 fi pazanesi r " n t ! Üsküdar Teni temasa gibi ne de ob>a fa^ da ı bu Kua aT yalayacağım yerde bir hatıraesin. Bir a=K gececi' Irama Sovvet Rusya aracındaki htı afa camimde kılınacak ogle bulunmasıdır Bunda "azını muteı aleme yönelmiş nu bitirirken sesi bir ııefcs gibi girerken biri zorla çekilerek grtaıul°n 1ar rr"zarbıma goxolduğumu sand m. V n a s yavaş surtunerek etrafımızı dol f ı temedıaı bir yere basmasının ^te'ıle Hatıra yürekte heyecan uyandırdıkça duran karanlıkların içinde lambamızın, f len mCdaîale etmek niyetinde denl kıb Karacaahmeıl mezarlığına defnedilecek yularda işaret et ıgımız gibi jcuzluá ıalmde çıkmı ti c'ır » tir Alla ev eye girmek mecbunyetırı yuîleTn t ı r in diri kalın bir se kalbin hatıraları mıı c ;un ısılında vemek vedık. buyuk bir ro' oynamaktadır Bu bakımum yenen kuwetire gen° de gu hanla o insanı uzaktan hayretle sev re hajaza eden hocere en sondakç^. ıçından ucuzluğu devam ettirmek karaoorPonT!) mehtabı bekl"d k ıyormu gibi secini ta !>,= ple den bir oaşka ad?m hu ıy t\" m bir a°\.ılerı de be^iber olauruvor Yarın Aksam sava fırsat vers= bile muhaKkîk ki fayGündüz güneyin hararetıle gevş°**ıp m veli kadar vakıc ve sokulgan araoa taşıdığımı cek ıyı hatırııyo um Bir gan ıçmde gönlümü mezarlığa ıvııstuklan için simdi gecenin serın'ıU dalıdır 1 rdeoen yuk el ıvorda > Avak arıma kursun ağırlıklar bağla ı r° = n ıı i acaba? vavüdı1 ca kendine gel°n bir takım uMetan TOKER s. mem'^k tıerdekı ba^ır e r r a n m ş gibi acunlarımı zorlukla atıyorKarımla aramızda geçen ufauk hâ zık yakın canlı şeyler koruyu seslerle kan emıc samasıkları jvaJar «a dum dise bu k dar buyui bir n'tıc° doğura cı ri;ilar!a dold jroy ordu ''avrayıcı bir ahrık ti^ıvan bu O sıca> yaz akşamı korunun içine bilir mı/di' G T Ç O haduenın ufa ıkl gı Gece bir mehtab yükselmeğe başladı Erzurumda kar yolları esi esrarlı dağlarda yo unu kay bir kmıs sune=.m kızgınlığı nefesimi tı bı görünüşten ibaretti hakikatte kaSk vaDıaklaım arasından bize kadar gafıl < e y ahların hayatına kaaa°t kayordu Akdarın altında ilerledikle rımın sözleri b^nde derm akisler bırai= K O N S E R İ kapadı ul şamıyor uza^aki ağaçların tep» erab nev inden efsanev ı c^ev ler bu kızgın hava e "afimizi daha fazla mı<;tı Fakat muhteşem bir rü a âle "¡inde soluk bir beyaz yaldız gibi titrezengin ve mutena bir program Erzurum (Hu=usı) Ikı gjrden eni p o i]n o takıp ourailedı »arıyordu Koru bara o akşam ce m nd'n hırdenoie hakısî hayat du ı şiyordu bTi fasıla ile yağmakta olan kar vuo akşam ko uya götüren uıvve tıennsm gibi atealı bağrında bizi kavur jasına gözlerini açıvermiş bir kırruse gı Tektuk konuşuyorduk Lâmbayı sön iú iden hiç bir tarafa metorlü nakil vaurdanın bem altea^n pzmı m ma* isteyen bir durman gibi gözüktü. bl, etrafımaaıd maddî ve manevi var dolmuştuk s talan ıs »»yememektedir kulaklarmdp aihurh bu* davet Nurdanın aşk gecesi ded'ği o gece lıkHn an! bu değişişle neden b5>'e Karanlıkta karımın yüzunu göreme hL bırakan «aşk ^ece ı» fıs tı^ı Tikıka^te bir işkence gecesi oldu .S başka turlu goruy ordum' Bunun bj d gım için çizgilerine ezbenmden ifade Polonya Alman mallarını lugunu tayın »dernıyordum Çoukça heveslerle beraber süsledi başka «ebeoi olacaktı katıyordum. Dirinden c'aha kuvveth daha ca ğimiz kenaı yu\ amız haline gef rip Nurdanın zorakilığıni hioaettığim neşmusacîeıe etti Nurianın yüzünü o yanımda yokken olan bu ıkı aavet bir araya gtlın ınnae aşkımızı yugurduğumuz kuçuk eline iştirak ediyor görünmek için bil Vaı^ova 6 t.a • ) Polonya mılh mec> r«ı koyira imkânların, varsa tile ev o gece bir hapısane hoceresı gibi tün ga/rptimi sarfetmeme rağmen e tahayyül ettiğim zamanlar daima en güzel ç ¿gilerıle görürdüm O gece koI lısı bir kararname kab il etmiştir Bu jlmu'tu limae olmadan zihnim hep o sebebi a runun karaltıları altında \ureğımi siAtı mjıayyılem kararname gereğince Alman devıeti» e Ne tarafa baksam bir hatıra ile kav arrakla meşguldü var ki bu davete bo,, in t gen yal b,>na o çehreyi neden öyle dişleri kısık yahud serbest Dan'ig şehrine aıd butun "Halatım he e evlilik hayatım başkan adem ı Hıslerım bu mayım dı i=ıvorcıJm B°n ki hatıralarına geçmiş ene ken klen. fırlaK burun delikleri sınai teşebbüsle ı maden ocaklaı tanriien toıta gı ı ıraaTnd^n apıy jıı erin izlerine çok bağlı bir adim basa h i rindan ıbiret o'duğu için hep gı l°nen bir ol e ile açmp kapanu: hal şıtlar ile sigorta ve ticaret ş rketle ı, o< madie gıb be"ııgınde ıkmcı bi' d m bans en gırael en m îud demİTİ acı ile gecpn bir ömrün birbirine b°n de gösteriyordu acaba? eski sanıbleııne hiç bir tazminat ver 1Yer bulmak ve gen dönmemek ıçm muhakkak biletlerinizi evvelden ayırdetnvğe fıatır'a^an bu yerde haja'ıma guz*l bir zeyen m nevî safhalarını teşkil eliyordu (Arkan var) rreksızın Polonya devle*me geçmektedir. aldırınız. Tel 40380 kongresi hittı Başbakanımızın demeci Birliğinin dilekleri Merkez idare heyeti başkanlığına Hüseyin Cahid Yalçın seçildi, gelecek kongre de Trabzonda toplanacak el atmadığı yer kalmadı ^oandurust hkammnb, î t l krallık tehlikede mi? Yakınşark işSerine Rusların müdahalesi İngiltere Birleşmiş Milletler kongresine büyük önem veriyor İranın hali ne olacak? Avrupadan i muhacereti CFMBER İT AS Sinemasında Münir Nureddin Ş A R K ' t a . BUGÜNDEN İTİBAREN Hürriyet Âpartımanı 4 üncü HAFTA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog