Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ıııııİiıniııiliilHmilîiHIHIimiHllllllliIHIHMIHHlı SIHHİ BAISİSLER t ıı a îîi s 11 i! 1111 jıMIM ı n ı i ı MİTİİTİ fT Verem tedavisinde IBX3L Yazan: ör. ¥srr^\ Saraçoğlu =haberleri İngiliereye G ÜNÜN MEVZULARI j Savın Perde Celal Isvıcrecen (Cumı Bır kere verem tedavisinde sayın yahurı et> » yazdığı mektublardan b zarın bahsettiği Monaldı usulıle verem nı Dav ıs sanatorjunlarrrlakı Türk oyuklarının (kav^n'lerın) drenajı ve hastalan ziv a re.e hasretmiş Bu mekMa ürer usulıl» aogsu çökerterek \ ereni gemiyi yapabilmek 1 Devlet tubda haftalara a d mtıcala ı varında Tu k he^. m e inin meçhjlu dekudretini göstereidaresinin Ireılteve be!kı oldan zrv'r'e LvırTe sana origldır bilmektedir Bjnu reje gönderdiği heyumlannm memíekeümizdekiWe na] B unladan Monaldı adındaki ita y>n gösterdiğimize inanyet gen geldi B°s zaran üstünlüğünü K U n»k t mavulu V k m ı r ı n bu'du u usu sudur Ç"k badığıniz gun ki buajdanoerı Ingı tevar Ve hatta burada ha atlarından u ' ^ k x a % t r , e r (ki bunlara dev kavern gün hepimiz ınanırede buludan bu m di kepilmiş bir çok hataların orada'l d J y o r l a r ) h £ r ı a vermekle amehjatıprla he>et ewe ce de yazdığımız gibi bir olduklarına gore elimizi koljmuzu ycuz bunu yapmamaklığnnıza başsavenıd»n hayatî k a v u ş u l a n ve orada [ ^ e dı ~M?3ı kibil olmadığından = 'o',ü tek gemi satın a amamış, Irgılız tez bag ayın onların keyfi oluncıva kadar ca sebeb yoktur tatbik edilen bazı ameliyat ve tedavi d^me^. ^ e , l r b o r u t ,j. ro Içavern ıc ndegahlarına bir tek jenı vapur dahi sipa beklemektense mumkun olanı kendimiz «Kendi sularında gezdireceği gemileetimizde yarjılmadı ki havacı bo=a tmak (ba arada bal^aiı usullerinin Ulaştırma Bakc.ni General Alı Fuad riş edememıst r rini yapamıjan bir millet hiç bir za3 apmaktan başka çare kalmıyor gı ve bilinmediği a ık o arak veja ima da cıT ar) bo k i k » Uveır n için P«I Ceb==oy dun >=aodhkı trenle Anka adın *** man denizci olamaz Denizci olmıjan jo ile Delotılmıstır tazyik azaldığı h i de murutırdekı sav şehrimize ee'mstır Bakan Kendisi e go He>et başkanı IOO bm ingiliz liralık Bir muddettenberi yazdıklarımla milletlerin bu harbde maruz kaldıkları Kendilerinin ziyaret ettıgı Schatziıp lam cı^er iç ndekı hiva tazvıkı daha ruşen gazete"il^re in" ltereden sipariş mal =atm aldıklarını ve sroarış vermuhtaç olduğumuz gemılen ve bilhassa felâketler v« facialar ise meydandadır s ratoryumu ve onur kıymetli muduru fa¿'a kaldığından muhitten \akı olacak edilmesi tasarlanan gemiler hakkında dikle tnı söyleyerek diyor ki r « Aldıklarımız arasında gemi işlet şilepleri kendimiz yapabileceğimizi gös Bunlardan +ders alarak bir an evvel d«d ktor Gustav Maurer le o an ala^n a' ı<le Tavernın co<up ıkı cıd?rın n bir kar ra vprmak ıçm gelJıgını \e Isdoıayısıle bu yazıları cukia le okudum birbirine val laşıp kapanmışını temin tanbulda alakalılarla gerekli onama melerine ve tamirlerine aıd malzeme ile termiş bulunuvoru n Bir çok denizci e rızcı mılle ler safında ver almak için İ3 Saym yazarca duunce barlığımız o ni etmek ir Bu usul once (devi demlen larda buTunacagını «îovlemı tır BaKan r laorııa ve atolvelerimiz ıçm makineler rımız de aynı fikirdedirler işte kıvm°tlı şimdiden çalışmalıyız. c iyi yet mış bıı derızcı kadar denizve olmıjan bir cok nokt arın bu u ı ka emler ıc n tatbılt edılmı, iken Itıî1 sojledıgıne grore dana ev\el b°s Iıner d i t ve edevat vard r Bu malzeme ve denizcilerimizden b rı daha Deniz T campkıne aksamı geldiği takdirde, Ha ıc ret okulu öğretmenlerinden Hayrı Baran, cilikten anlayan ve onu uıce teferrua iı ası ve benim de bir fer^ı bulunduğum •^an mektebi \e bu arsda b ^zat Mor.iMi | ^^5^^ sım^ı ı d j unalQ0T^ c ]emn dekı fab ka ve hav uzlarla bünyedeki Deniz Dergisinin son sav sııda oenım na varrncıya kadar kavramış bulunan memleket hekimlisini kapalı bir şek 'de rısı norud v ı d a r kaverrlere ds teşm 1 c bile olsa küçümseyen bir goruş mah »ederek metod etrafında gürültüye seoes rreK eaır Ingıltereden donen hev ımı fabrika ve dokların inşa ve tamir kud bu husjotaki jızıhrım üzerine »'Men Tvtn dostum Abıdın Dav erin bu mev zın yaptığı siparişler Haliç •ers.ane reti çok artmış o acaktır l^ketımızde mukenmelen gemi vapabı zudakı yazlarının mumır netıcel0 ulu olması ıtıbarıle ben de düşündük oldular Çun .u s nı aenı=letm°k fırsatı bulunacaktır lerimi yazacağım Isvç^e «ana oryumKısaca heyet gemi alamamış ve sıpa ıırız» başlıeıle jrazdığı ve bana ithaf et vermes m candan temenni edercn bu 1 Nohua kadar ka\erne trokar le Bu arada Pendıkte knrulmisı du«unu r s edememısse de fabrikalarımız ıçm mek nezaWmde bulunduğu yazıda husustaki faaliyetinden dolayı denizc5arıle memleketimiz sana*orvumlaıı ar 0 lon ven te ır^den a z ^ ^ ı ' r ı tır ler namına kendisine teşekkür etmejı asında ne gibi farklar vardır Bu girmek cok zo du' Dazı tezgahlar ve makinelerle malzeme şovle dıjor MıPetıer ulaşturna konfe «atın a mistir Bunlar gelince, Fabrika Bırle=mı 2 Lüzumsuzdur Cunku bir hayli arşlar aleyhim ze ise düzeltilemez m ı ' «Dahilde gemi yapabileceğimize zer vazife b'lirim > 1 /erem hekimliği bahsine*" savın \aza mahzurun o an bu usulü asıl lüzumlu ransına Türkiye de davet olunnuşt r ve Havuzhr tamir ı=lerını daha çabuk re kadar kimsenin şüphesi bulunduğuBen de muhterem Hayri Barana ın demek ıstedıp gibi yaya mı^ız? Bu yerde kullanmal QIT kuçuk kavernifTi Lcndrada toplanac^ olan konferansa bu racaklar ve hatta gemi yapabile nu zannetmivorum Zira azız mı'letımız, hakkımdaki teveccühünden ziyade bu bir hevetımız iştirak ed^cktır bc=ka usu'Wle kapatmal'dır uallere biTer birer c v a b vereceğim ceklerdir Şunu da 1 ave eaevım ki koca t"1 e ki zamcnlardanbe1"! gemi yaomaUa mı'Iı davaoa beni desteklemesinden do3 Moıa di u ulıle tedavide kan boin? Hereden yalnız 300 ton gemi saç \ e j aptığı cevlan gibi teknelerle denizEvvelâ şui noktayı belırtevım ki ku1 layı teşekkür etmev 1 vaz fe bilirim Zeytınyagcıların Av valıkta janma g PUS bo^Hı^una cerahat top'aalmak kabı olabilmiştir lerde buyuk zafe^er kazanmalela un alur'anmızı oitba a etmek yolunu tjta^ak *** ma gibi tehlikeleri v ardır yapacakları toplantı n ı^tır Bunu kmse inkâr edemez. legıtim Çun.ku bu tıpkı devejtusunun Türk denizciliğini yem bir banPe ile E asen muhtelif tonda gemi yapmak Verem tedavisinde asr mızın en bü Ze> Unvanı tacirlerinin şehrimizde yapGecen aralık svı başında ulaştırıra >asım kuma jokup da b^nı kım^e şorcanlandırmak için hazırlanan "6 m I5 on toplantıdan sonra tacirlerden nujor sanmamana benzer Onran ıcm juk =oz sahibi üstadı olup uç yıl önce tıkları İkibir hey t Ayvalığa gitmiştir Ba s eıımız hakkında Pırtı Grupunda vu kudret m de filen so termış bulunmakma ekk b kjnfe lıkesir ırllle \ekil e ' nden bazıları da Ay "u bulan gun, me ve tartışmalarda lıgım z bu mevzuu ispata kâfi canlı bir liralık kanun tasarısı Buvuk Millet )tOKTitık yapmaktan çektnmıyecegım memle etimizi zıvaret edtre^ r r 1 delildir Ezcümle bir kaç sene evvel4 Mechsındedır Buyuk Mechsın suratl° 1 isviçre san? toryuznlaıi ° mera'c nnsla'' veren pro'e^or E auer bu usu valı o a hareket etni^t r Ay a ıkta m u s . Ulaştırma Bokanı General Alı Fuad Ceki enetil mşaıve mumerdısımiz B nbaşı kabul edecen muhakkak olan bu kanun =n retımiz sanatoryumları aracında bazı lun her vakada muvaffak olamadı mı tüh'll erle birlikte bir top an ı yapılmak be o> hu'a tan < u arı sov lemisti «Buguu dcuız ulaştırmalarımızda, bıl Ata Nutkunun buyuk bir başarı ile yap müzakere edil rken denizci milleti eedeıken z»ytlnya u ı Hatları üzerinde kat 1 bir goarklar vardır Bir* kere memleietımız çunku dev kavern teşekkül nişme r i p lacaktır Zı.yt ıjıgı ticareti sergemisi 6 7 sene evvel kıllerımızın de seslerim duymak isteriz lekı sanatoryumlarlodos hava \e s hü muhıiırd^kı =aghm ne c atelekta^i¿e best bı al Ud t i zaman T caret Bakan n hissa \oîcu *akımından görülen darlık tığı Gölcük şudur anatoryumu veya Jıafıf yuksekjk sa o up tekrar açılamcdıgından kav°rnm ca esas tutulan ve ekstra ekstra mal a da mevcud tonajın isteklerimin karşıla Fabrika ve Havuzlarda yapılan Van ve On ardan Turkıyede gemi vapımı işinin ne bııatoryumları olduğu" halde isviçre sa çökertilmesi sat.'anamadığını cov'ayor 1O kurı ş o an biriicl toptan *atış ila İn mıyacak kadar az olmasından ilen gel Tatvan isimli yuk ve yolcu gemılenle me! tedır Harb sırasında aldığımız çe son vapılan 2500 tonluğa kadar genılerı rıncı beş jıllık âcil programın sonum, du Binaenaleyh bu usulün tatbik sa rını n üstaiısil fevkalâde memnunlukla ıatoryumları yüksek dag sanatory amkirşılamıştı Kalbimi sonralan bazı Tl a sıdlı idare ve isletme tedbirleri ile bu havuzlayacak olan havuz inşaatı bu hu re de ağır sanayım tam inkişafına kaan ve hıru hava e^a^ına göredir hası mandud kalıyor ilatlle mü Hemlekt timizde ilk yıflksek dag sanaMaaırer tararından Sehatzalp'ta ya jetler tacirler a n karaborsa müstahsil de darlığın hafıfletılmesıne çalışılmışsa da susta cesaretli olmaklığımızı icab ettire dar tehir edilmemesini ve hiç vakit kav>ayaa*a Lav amalan üzerine betmeden işe başlanarak yapılm?sı oryumu Uludagda japılmaga başlan pılan amelıvata eelmce Sayın Is crelı bu yeni kiraborsa i atlarına İntibak et bu halın fazla devam edemijecegı ta cek olavlardır Bu seb»ble memleketimizde gemi ya mumkun getıilenn Halıcde mşa«uıı isnıştır bilgin üç yıl once kitabından bir tane ı "t T Ş mdl 2 i J kuruş toptan satış ila ı biidir Ancak bu daıhk ticaret {ılomu7U bugünkünden en az ıkı misline çı pabileceğimizi ı<Tpat ve müdafaa ed*»n temek el alt ndın almış yürümüştür ikincisi isviçreliler p bu hususta eski ini de bana göndermek lütuf ve 1 "za Vrun makalelerınızdekı fikirler hakikate Avivlıktakl toplantıda bu cihetler görü karmakla oıtadan kaldırılabilir Bu ışı meçhul bir yarma bırakmakla >ır gelenekleri cardır Yan' onlar degıl ketinde bjljrmuş ve yazdığı nvl tubda vadeli Amerika kredisi tahakkuk ede uygun ve isabetlidir Yalnız her len ve tac değil ancak bugünden dört ell° sar 1bizden bu çok Avrupa ve îıatta Ameri \endı usulı nan Turkıvede tatbıkırdan şulece* onunda rler müstahsili milletteki cek olursa denize aıd programımızın 1 rlnln dürüst harekete davet ede harekete çelme takarak geriletmeğe çamakla yürütebihrız 1946 Türk gemi nşa ta memleketlerine en ziyade bu işe alış aîına"ak nenrelere alâkisını behr^mıs çekerdir Ze> Unva^cılara gösterilmiş olan tat ^kknlnı diha çabuk olacaktır •> lışan bazı muterız'erın bu fikirlere işsanavhnln b? langıç yılı olmalıdır Akıtmdırler Esasen Isvıçrede ziraat yap tı Bazı cerrahlarımız bu usulü tetkik itlmidm bu şekilde suiistimal edilmesinin Bugünkü tonajımızı en az ıkı misli tirak etmıvecekleri malumdur Bu hu si takdirde ya Amerikaya pahalı eenlrmk imkansızlığı memleketin bastan ettiler ve kitabı da okudular Bir hukLm verecğl fena netice er bu toplantıda belir artırmayı, sayın bakan şöyle rakam sustaki itirazların hemen hepsi mera e ler sipariş ederek milyonlarca liralık Dasa ¿ag ve gollerle kapalı olması onla vernek ıçm biraz zaman geçmesi lâzım W ecektir kette yapılacak gemilerin maliyet fiatlandumıştır ra kazanç için zaruri yol1 ar açmıştır dır Fırtına hafifledi döviz vennek yahtıd vıllarca buffun «125 000 tonluk yolcu ve 160 000 ton larınm çok juksek o'acagı merkezinde dar ve sıki'ik duluma boyun eğmek Bir kaç gündenberl şiddetle hüküm sü Otelcilik, saıtcıliK hivvan beslemen, Maurer ameliyatı yeni bir sul demi ren fırtına dün biraz hafiflemiştir Ka a luk yuk vapuruna ihtiyaç vardır Yol dir > 3PZI sanayi ve sanato yumculuk Tabi verem tedavisinde rrevend usuller n lâzrm gelecektir Muhterem Havrı Baran, bu itiraza da atın bu işe elverişli ve başka şlere kar,ı bırleştırılmesüe daha iyi Vır netice a deulz Boğazında yatan gemilerden Doğan cu vapurlarını karıuen devlet tedarik Hiç olmaz?a şileplerimizi kendimiz Sinob ve Zonguldak İle Anaiarta dışarı., a »İv»şsız olması onlara bu jolu seçtır maça matuf oir (tadıl) dır 3 raz izah çıkpbl mislerdir Buna rağmen motor er edecektir Yuk vapurlannın 42 000 to susturucu bir cevab vermektedir ki ge vapmağa başlayalım Ne yaparsak kâ r najını 12 şileple devlet ve 118 000 to rek onun, gerekse benim bu husustaki mıstır Saratorvum idare ve işle mede edelim 1 âlâ iç«rde kalmakta ve fırtınanın dinmedır Muhterem Ulaştırma Bakanından nunu da hususi seımayeler temin ede düşüncelerimizi ayrı bir yazıya konj o+e'cılıkten edm lea tecrübenin l e o Yukarda adını bahsettiğim profesor sini beklenmektedirler yapmak üzere geçıvorum Hayri Baran da beş vıllık programı bu zarurete cektir > ruhun payı inkar edilemez. Bjndan gore değiştirmesini uca ederiz Brauer ilk defa kaburgaları kesere < Gangsterlerin yaraladığı Aİbert Muhterem Bakanın sözlerine göre ıkı devam ederek sovle diyor b=ıska Isv çrel lerın mahicemelerı ış^ız hasta taraf gofsu daraltıp hasta cıger hastanede bldu «Bence mesele fennen ve filen yalnız Abidin DA VER kısma ayrılmış olan yeni gemi prograsalan bir yurdun e 'adları oluşu da çok çökertme usuluru kovdu Ve bızza* bu Tahtakale caddesinde bir dukkâiı «ojmB mının beş jıllık ilk kısmını, «bızzarur mur mdır Bir memlekette mahkemeleımehyatı vaptı Fakat bu ameliyat çok ga gelen eli tebancalı dfcut gangster tirayabancı memleketlerde yaptırmayı göze rin ıssız kalabilmesi ıçm o m=mM "t n ,gâhtar Albcrt dün tehlikeli ve buyuk bir amelıve ıdı Olum fından 5a a anan almakla beraber fılovu arttırmak ıçm çek yukselm ş olması, '"rdlerının has. rahpaşa ha tanes nde nısbetı yüksek olduğundan kaburgala abaha iarş: ııu tur Mütecavizler heiüz bulunama japmayı dusundugumuz gcmılen, mem1 ve vazife mef "unlarını ıvı kavramış ve r m i ) e p s m ı n degıl, yukarıdan beş tane makla berab r polis bazı İpuçları elde et leketimizde ağır sana>ı inkişaf ettikbenımsemış elmaları lâzımd r Uk bakı* s n m kesılıne=ıle iktifa edilmesi yo^u mıştl Güpegündüz Tahtakala cadde1 gibi ten sonra kendimiz japmayı düşünüta bununla «anı or^ m ara nda n» mu tutu du Bum. n tehliken az fakat makek bir yerde eli lrds tatnnealar a dük yoruz» ti sebet v a r ' denebılu Fakat herhangi sada daha az hizmet ettıgı gorulın ordu kana gir p kend lerlne kısanın anahtarını Ulaştırma Bakanı şu sözleri de ilâve l Girmek istemlyen tezgâhtan iki kurşun i e bir hastanede hel sanatorv jm gibi nas B u n u n u z e n n e Mmrer bu ışı şu şe ilde . ir sure te yaralıyarak ol mine sebebi etmişti sas ve alıngan hastaların yattığı bir yer j halletmek İstedi Hem tehlike bertaraf yet veren ve sonra da herkesin gözü önJı«Beş vılda gerçekleştirilmesine kesin ae >apıci5indan mudjıune kadar her1 e d l l i ; , n hem tesir buvük o^un Burun ae kaçıp kaî'O i n gan »rlerln adale'ln zaruret bulunan bu âcil programın akakesin çok naz k çok muşfk hsk va va| s^lesl olmuştur binde \e hatta bu sırada fahrıkanın kupençesine ouşmesl gün d e vap^acai ş e V ı şöyle tesbıt etti ş ?ıfe mefhumunu çok ıvı tanıyan ve 'at1 . 1 b kb Bırlikler umumî kâtibi rulmasına başlanarak filoyu arttırmak an itibaren beş kaburga bık eden kımseİT olması baş şarttır için luzum'u tonajın memleketimizde 1 Anka raya gitti Memleketnrt'zde hekırı ğm eski b r geyapılmasına çalışılacaktır » 2 Gene y yukarıdan itibaren kaburItra atçı ve İhracatvi bir 1 eri umumi 2 leneği olmasına rağmen hastacaHcılk lt i k l Katibi Mümtaz Reis şehrimizde bulunan Acil programda 21 yolcu gemisi 12 Harb sonu Avrupasında meydana çı neticede bir koahsjon kabinesi kurulonunla atbaşı beraber ilerlememiştir galar arası sinirlerden altı tanesi kesil Dış Ticaret daireli reis muavini Nejadla şilep 2 tarak dubası 1 jTizer havuz, 1 kan sıvası cereyanlar arasında en dikmasını ilen suren bir plân pmpore e birlikte ¿nkareva gitmiştir Birlikler umuKızılaym açfıgı mektebden yetişen mah meli tas havuz ile Uman ve farb • malze kate değer olanları belki «hırısuyan sos mek istemiştir Fakat oldukça enerjik « mi kâtibi Ankarıdı Ane o . Sakson memdud savıdakı hemşirelerin hekimlere 3 B*"unci kaburgadan itibaren ciQ mesi vardır ve muhterem Bakanın açık hasta tedavisinde kıymetli yardım'arı ğerin alt hududuna kadar (Pneumo*o leketlerine yapılaok sipariş er İçin açı a sözlerine göre, bunlardan taş havuz ha jalıst partıl ru dır ESÎI katohx parí telâi.kı olunacak dahili ve hancı procak akreditif isinin formalitesi birliklere mkâr olunamaz Fakat onların haata ta rax extrapl»urab) denilen hava verme aid çeş dil i"! er ve bu arada ithalatın dü ne ötekiler hep ecnebi memleketlere leri Avrupanın bir çok memleketlerinde testolar karşısında, bu plânı geri almı ? rafından bir sıyanet me^egı gibi te'*Kkı usulü ile tamamlamak zenlenıresine dair 3 =avılı talimata ekil lls ısmarlanacaktır Ancak beş vıl sonraki halen jaşamakta ve bugün bir çok sağcı \e bu mudahulo yüzünden Macar başcereyanlar gibi, ancak fosil haline gelmiş kentinde silahlı kargaşalıklar yıktığı dateve yeniden ilâve edilecek İthalât madolunacak kaaar mesleeın ıcablarmı tatGorulüjor ki Maurer usulü amfMya deleri terzilere kumaş tem nl lşlerile de gemiler, memlekette yapılacaktır Fa eakı siyası gorus tarzlarını temsil et hi bildirilmişti Neticede oartı'er k°ndı bik edebildiklerini görememekle mu*e tın uç maddesinden her biri ayrı s>rı kat şimdi Ingılte'eden donen heyet başn eşmıl olacaktır ellımız Hemen her sene imtihanlarındı eskıdenberı malumdur Maurer burada kanından öğrenmiş bulunuyoruz ki bu mekteaır HarbdeT evvelki Avrupanın kararlarııe seçime ayrı hst° ene iştirak bulundueum bu gene bayanlar mesela Knstof Kolomb'un yumurtası hıkâvesıAkdeniz seferlerinde rekabet gemilerin hiç bin alınamamış ve ısmar ancak birer zayıf hatırası olarak ka'an etmişler, fakat netice ne olursa olsun uır hazmedemıyeceklerı kadar ogır nazarî ni andıran bir hareketle her uç usulü lanamamış jalnız bazı malzeme ve bazı katolık hareketler son aj'ır zarfında koalısjon hükümeti kurmak kararınca başladı malumat veri dıeını ve cnlarm çok gay birleştirip mükemmel bir netice almaSon zamanlarda limanımızdan hareket 'ezgahlar alınmıştır Accba satın alınan muhtelif Avrupa memleketler nae japi birleşmişlerdir Bu selimlerde jukaıda ret saTÎederek bunları oşrendıkİTini yı dusunmuş*ur, muvaffak olmuş mu odi>n vabancı şileplerin ekserisi buradan veva ısmarlanan 400 bin Ing lız makine lan seçimlerde çok az rey alaoılmısler işaret edıldıpı gibi kuçuk toprak sahıbSuriye Filistin ve Mısır limanlarına lerle acil pogramdakı fabrikanın tezgâh dır Buna mu tabii eski hıriatı/an par len partisi zafer kazanmıştır goı uvorum Halbuki daha basit nazarî dur' y Ik almaktadırlar Bu bakımdan evelce tileri tek umdeleııle yeni «içtimai adamalumat vermek ve daha çok pratik Macar kuçuk toprak sahıbhrı partiKendi kitabı ve hocası olan profesör memleketimizle bu memleketler arasında ları tamamıle elde edılebılnış mıdır' japtırmak ve bir de bulun çarelere baş Brauer in bana yazdığma göre bu suale ticari eşva mkllyatında raklbsiz bulunan Bunu bilmiyoruz Temenni edelim ki öy let» veya «iktisadı demokrasi» cereyan sinin Avrupa hırİ3tivan sosyalist h i vurarak onlara bazı şeyler telkin, etnek evet, demek lâzımdır Fakat bir çok te DeUet Denizyollarının doğu Akdeniz se le olsun Çunku Ingıltereden hiç bir gemi laruıı kenöı bunj esinde teıkıb eden si re>etlei dahilindeki verini parti başâzım geliyor Meselâ hastanede hade davi usulleri ilk muvaffakıv etler uw"i "er eri ş'mdl yalnız y ü i bakımından ra alınamadığına ve hiç bir ecne"bı tezgâ yasî cereyanlar çok buyuk Jir nvvkı kanı ve bugünkü Macar Başbakanı Tılme çağırmak ıçm sev islerde bağırmak, ne kazandık'arı numaraları sonndin klblerle karşılaçmattadır hına yeni gem de sipariş edilemediğine kazanmışlardu" Bunlar ara inda başta dv nın havatım ve sivası faalivetıni Diğer taraftan Rumanya Seyrlsefaln İda göre, beş yıllık âcil programdaki gemi Fransanın «Mouvement Repub ıcaın Po mtitalea etmek sure'ile daha ijı anlagurultu etmek hademeyi paylamak kaybederle Biz Maurer'ın muvaffakihastalara kızmak g bı şevlerin bu mes yet tahtında devamlı olarak oturmasını resinin de bu hatta muntazam seferlere lerin tedariki için sayın Bakanın butun pulaıre» nı sajmak lazımdj: ki, «Solcj mak mümkündür Tildy tngilteıede baslıyrcağı haberi gelmiştir B ı suretle lekle imtizaç edem iveceğini Allahm her temenni ederiz Şimdiki halde bu usu yolcu nakliyatı için de Devlet Denizyolla umıdı, yalnız Amerıkadan alınacak u Katolikler» adını da taşıyan ı.u parti (Belfas*) ilahiyat tahsil etmiş bir proFransanm uç buyuk tes'an papazıdır (Doğumu 1889) memzun vadeli krediye bağlanmış bulunuyor son seçimlerde v rrru dört saatinde kırk kere =ovlıverek lün tatbikatını meml°ketım zde de tror rı rekabetle kare.ıltşa~rktır mektebden çıkıp da hastane'ere gıttüt'e mek ve neticelen üzer ne hüküm verDevle* Denizyolları lçletmesl gereR yük Ne zaman gerçekleşeceği henüz ma'um partısuıden birisi olduğunu ıs bat etmiş leketine aoniince kilisedeki iLs v&zde^ gerekse yolcu titret tanfelerlnl bu hatta bulunmıyan bu krediyi aldığımız tek tir Bu partinin başında General De sini Budapeşte vatanında ve Tuna ürı zaman gerek kendiler nm ve ge^etse mek vativetınde değiliz rakıb kumpanyaların ücret tarifelerine gö dirde dahi Amenkava gemi ısmarlamak Gaulleun bulunduğu malumdur (1) maıvetler ndekı had°melerın (ha='srezennde bulunan Ta¡ütolfaluda almıştır Yazdıklarımı söyle hulâsa edebilir m re düz°rJeme e karar vermiştir mumkun olup olmıyacağı meçhuldür de sükunete denilen bas kanunu +atoık Dıger taraftan hırıstıyan sosvaLst Burada Macaristanın dini i n i b ' h i ıcın isviçre sanatoryumculukta bir çok Tepebaşında çarpışan otomobiller Çunku Ingılterede karşılaştığımız güçe'melerini temin etmevı pek lüzumu memleketlerden ve bu arada bizden de hareketlen, orta Avrupa ve Tuna mem çalışan kimselerle hararetle teşrüd meçıkabilir leketlerinde de, batı Avrupiiakıler ka sai etmiştir Bunun içm bir matbaa Evvelki gece saat 1 de Tepbaşında üç lükler, orada da karşımıza «avıyorum B* ki bJ tenkıdl<rım bu ıı tur d ar Bizim tekâmülümüz için vafe^^k^r ıncanls^m tm une gidecektir sıta ve şaftların tekâmülü ve bol1 ı^u otomobil çarpışmış ve otomobillerde bu Karşılaşacağımız muhakkak olan güç aar kuvvetli olmak üzere lendını gös kurmuş ve karısile beraber geceli günlunan yolculardan b i n yaralanmıştır Hâ 'uklerın bin Amerikan tezgâhlarının Fakat acı da olsa hakikati «oylerrekte lâzımdır Isvıçrede kullanılan usJİl^r dise şucur «Hiristivan Ailesi> termektedir Avusturyada sOn yapılan düzlü çalışmıştır ingiliz tezgâhlarından bir buçuk misil zar ir desıl fayda vardır Tepebaşında Refik Saydam caddesinden seçimlerde «Katolik Halk Partisi» çok adlı bırhaftalılt mecmua tesis e j l"i stır Turkıyede meçhul değildir Fakat çedaha pahalı gemi yapmalarıdır Nitekim Nitekim Marısadakı Morıs Smasl n ş b r tatbikat sahası bulmuş da de ıl geren şoför Hayati Güvenin idaresindeki ezici bir ekseriyet kazanmış ve bu mem Macar protes an halk tabikası için çıo 2004 sayılı tafcsl aksi istikametten grten Amerika ile aşağı jukarı ayni durumda h « ~>r iır Bununla beraber tarihi kısa olan şoför Muzafferin idaresindeki 1600 nu olan Kanada piyasasında, bu güçlükle ekette seçımlen. ış+ırak eden sosyal karılan bu mecmuadan başka TİHy bir çok oinl ve içtimai risaleler de neştorlar 'izden hastabakıcılar bi'den ol sarator3umculuğumuzun pek ço< ıns^n maralı taksi İle karşılaştıkları bir sırada karşılaştığımızı sajín Bakanın Parti demokratları ve komünistleri hezimete san) diye havlı av ak d remislerdı hayatı kurtarmağa muvaffak olmuş ve klsl de b r an tereddüd devresi geçirmiş Grupundakı şu sözlerinden anlıyoruz uğratmıştır Hatta Avusturya Ja komü retmıstır Bu noktanın üzerinde bu kadar du İTİemek ve olgurla mak volunda bu ler bu arada şoför Haildin 1802 numaralı nistlerin çıkardığı mebus adedi o .Ka Tıldy daha sonra Macar ovalarının 01ta taksisi d» birden karşılarına çıkmış ve üç ru>jrf\ şundardır Dok+or hasta ile sn lunduğunu da belirtmek isteriz «Temden şilep yaptırmak ıçm bir çok dar az olmuştur ki, bunların korulacak smda on bin nüfuslu bu kasaoa olan Szeg vesait de birbirlerine girmişlerdir Kaza ca'c vizitenin devamı veva herhangi b r haloiı'a nakletmıştır Burada da a°ne casenunda otomobilde bulunan 11 yolcudan memleketlere başvurduk. Ancak 1945 olan koalisyon kabinesine iştirakleri b'tedavinin t * ık mudd"* ka lar terrasnı intibah ye undaki faalıvet ve neşrinmm Kurulmakta olan İ^B Sald Sevil adında bir gene gözünden ya başlangıcında Kanadalı bir firma kısa le münakaşa olunmuştur tschr Hastabakıcı ve h=ıde"ie er ise »uyatına devam etmiştir Tildy bu faaliyeralanmııtu zamanda dört şilep teslim etmek husuT Ü R K İ Y E Hıristiyan sosyalist hareketlen aranun ge1"! kalan saa 4 leınde da iıa tefunda oldukça ciddî bir teklifte bulun sında, en dikkate değer olanı şüphesiz tinde Macar koylu tabakasının esas derr sUdır Onlar h sta etrafınaa rıkVa* Kömürden zehirlenerek óldri dini çok iyi teşhis etmiştir Macar koydu Fakat fiatlann diğer memleketlere sahıblerı şeıkat ve sevgi ı e dolu bı muhit yaraDevlet Den zyollarına ald Maltepe va ıısbetle çok yüksek olması yapılan go Macaristandaki «kuçuk arazı lusunun bu d e m , toprağın muayyen partisi» dır Bu partinin başında bizzat tocılır eıse tedav d" mm f ?Vıvet<» en purunda çalışan ve orada yatıp kalkan Sü ellerde toplanmış olması, yanı o zamausmelen sonuçsuz bırakmıştır > leyman PışHin adında bir tayfa uyurken bir kilise mensubu varaır Rahıb Zolbuvuk j a r d n ı yaWns olur'ar S md na kadar gelmiş olan feodalızn idi Şimdi vazıyeti kı«aca hulasa edelim kamarasına koyduğu mangaldaki kömürtan Tıldy, Macar seçimlerinde Tıldynın gel vorum son süsle Yani verem heUlaştırma Bakanlığımızın hazırladığı partisi çok buyuk bir muvaffakiyet ka Tildy buna karşı mücadele etmiş ve lerden çıkan gaz İle zehirlenerek ölmüştür IÇ TİCARET 1HXJESSESESI kımhgı bahsinde yaya nıyız"3 Bunu k i Incılden mülhem olan bir toprak adaprograma göre ilk beş yıl içinde muh197,593 lira Belediye cezası zanmıştır buî etmiyorum ve redd^derkeT de h Pek yakında çalışmalarına leti düşünmüştür Bu suretle siyası ha1945 seresinde 218 797 kljl muhtelit taç olauğumuz gemiler dışarıdan alınad ett g ir delilleri sovl vecegım ^ • 1 başlıyor ^^••H Bilindiği gibi Macaristan Kıalordu yata da girmiş oluyordu Nihayet Tıldy ancak bu suçlardan Belediye cezasına çarptırılmış, lacak, bizim tersanemiz, bunlardan ıq~ jf)3 lira ceza parası alın müddetin sonuna doğru gemi japmaga tarafından işgal edildikten sonra he köylü partisine girmiş ve bu partin n mıştı' başlaj acaktır Halbuki dışarıdan hazır men istilâ ordusunun cephe gerisinde hakikî teşkilatçısı olmuştur 1929 da gemi almak veja sipariş vermek ımkâ Debreczen de Mıklos hükümeti kurul partinin ıkmcı başkanı, 1935 te de meElif Nacinin konferansı Yarım 3= rhk namdar bîr ilim müessesesi olan Dün Eyüb Halkevlnde arkadaşımız Elli ıı bulunamamış, Ingıltereje gönderilen muş ve daha sonra Macarıstanda parti bus serilmiştir olamadan cerı faalıyetleııne de müsaade edilm ştı. N^ci tarafından Türk halıcılığı ve resim heyet buna muvaffak Tıldy siyasî hayatında aynı zamanda mevzulu bir konferans verilerek alâka İle donmuştur Böyle olunca şu uç şıktan Macaristandaki parti faaliyetlerinin en ahlâkı gorus tarzını da tam manasile dln'enmiştlr birini ıntıhab etmek zaruretıle karşı şayanı dikkat tarafı, bunlar üzerindeki muhafaza etmiştir Bu sayede yalnız karşıya gelmiş buıunuyoruz. Eminönü Halkevinde Kultur Mareşal Voroşılov un icra ettıgı kontrol kendi partı^ındf degıl komünist partisi Bütan me^nı cablsr? ujguı bir ustürlulle venıden, güzide müşterilerine 1 Bujoık hat farkına bakmadan ve tesir olsa gerektir Şöyle ki genel de dahil o mak şartıle diğer partilerde günü kapılarını açmıştır seçimlerden evvel yapılan beMiye se de keidısını sevdirmiş ve saydırmıstır Eminönü HalkeUnde her pazar sabahı gemilerimizi Amerıkaya ısmarlamak, Yepyeni bir şekilde tanzim edilen bu müessesede kıtablarını teşhir 2 Acil programdan ne kadar uzun çimlerinde komünistlerin müthiş bir şe Bugün şüphemiz ki Tıldy ve partisi tertlblenen kü tur günlerinden onuncusu ettirmek butun Turkıje ve vabancı memleketlerde İKBAL KITABEVI dun parlak bir şekilde yapılmıştır Bu mil lurecegını bılmedıg mız bir müddet için kilde kivbetmesı üzerine Sovyet Ma harbden çıkmış yanmış, yıkılmış v ağadile satışını dag t m¡m tı>mn ettirmek ıstıyen değerli münevverlerin bu rasebetle tonlantıyı diledebiyat şube 1 raz geçmek, reşali butun partilerin müşterek liste ma edilmiş ve üstelik yabancı orduların a zulmnı memnun v etle kabul eder başkanı Tarık Tunaya açmış ve Halkevi İle 3 Gemilerimizi en kolalarından le gen°l seçime iştirak etmebımı ve işgali altına girmiş olan Ma ar .tanda ıksek tahsil talebesinin İlgisi anlat 1 TKB\L KITAPFVInın yem sahibi OSMAN KARTAL bu şekilde îTslavaak kend mi7 japmak çok ağır vadelerle karşı karşıva ru11 ir Dal 9 sonra propaganda serv %i a mue rbesıle minine'» yip? aV o'an'a'T başlıca şartı muntazam kajıdlarla ingiliz tezsarları dJ u Kanada ve A(1) Mouvement Republıcam Populaıre unmaktpdır Bu vazifelerin ba ? arı l n nsı dina D^.,ar Al er e İn î*.i iyetlar 1 tutulan he^ıbların her ı*ı ay sonunda te vnye edilmesini bilhassa nen ırtralş Şevket Evliyagil de "Ha ke leri» merıka tezgahları pahalı başka Avrupa hakkında daha evvel bu sütun arda iza ıçm Tıldy n n programında yi esa^Ur ve bu kevfivetı ga^etemızlcr de ilân eder tezeâhları kendi ıhtıv? lqrı icın CÎ'IS hat verilmişti Bak N ırprlrî n Arrhcnol 1 gemiler sanayimin başlangıç yılı olmalıdır Denizci milletvekillerimize Yazan: ABIDIN D AVER Ulaştırma Bakanı dün bu iş için şehrimize geldi Günün Siyasî Hareketleri Macaristandaki seçim Yazan: Nureddin Ardıçoğlu YÜNLÜ ve PAMUKLU MENSUOAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog