Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

iği Genel Sekreteri Azzam Paşa tirede şiddetli bir nutuk söyledi setlerinin dayanmakta olduğu prensipler harbe ve nihayet mahve sürükliyecek» ünizmi, halk haklarının hürriyetlerinden Türkiye ve Irana karşı gösterdiği siyasette ikî mahiyetini açığa vurmuştur „ Kahire 8 ( e * ) Arab birliği genel sekreteri Abdurrahman Azzam Pş bir çok diplomat ve siyasi şahsij etlerin huzurunda Arab birliği ve milletlerarası vahdet hakkında vermiş oldjgu koileransta Arab birliğinin genel riyaseti hakkında son derece alâka uyandırıcı beyanatta bulunmuş ve ezcümle şunları söylemiştir «Arab Birliği hurnjeti uğrunda emperyalizme karşı mücadele edecek her mı Iete hattâ bu uğurda mücadele edecek olurca Alman milletine dahi, muzaheret etmeğe hazırdır » İngiltere, Rusya ve Amenkava karşı şiddetli hücumlarda bulunduktan sonra Azzam Paşa şunları söylemiştir <Uç buvukler dünyayı idare etmeğe lâyık değildirler Çunku siyaset ermin dayanmakta olduğu prensıo er dunj ayı bir harbe ve nihayet mahva sürüklemektedir » clrklar Ye gahıslar hakkında müsavat, işte DU prensipler içindir ki Arab Arkası Sa 3, Sü 2 ¿» Uyükler dünyayı idare iğe lâyık değildirler,, Iran Şahı, üçlerin teklifini reddetti İngiltere, Amerika ve Rusyanın Irana bîr tahkik heyeti göndermesi istenmiyor Sağcı ve solcu İran saylavlarından bir çoğu, memleketin selâmeti namına Başbakan Hakiminin çekilmesini istiyorlar Londra 5 (B.BC) Tahrandan bildiildigine göre İngills ve Amerikan büyük elcileri İran hükümetine İngiliz Kus Amerikan murahhaslarından mürekkeb üçlü bir tahkik komisyonunun kurulmasını teklif etmişlerdir İngiliz ve Ameritan büyük elçileri Şah tarafından kabul edilmişler sonra İran, Basbakanlle görüşmüşlerdir Londrada güvenle söylendiğine göre, Sovyet Rusya Moskova konferansında bir üçlü tahkik komisyonunun kurulmasını reddjetmlş olmasın* rağmen ingiltere hükümeti bu fikrinden vazgeçmiş değildir Tahrandan gelen haberlere göre sağcı ve solcu partiler, İran Başbakanı Hakimıden istifa etme«inl beklediklerini söylemişlerdir İran hükümeti memlekete tetkikatta bjlunmak üzere bir üçler komlsyonu Azerbavcanda kurulan sözde Cumhu Arkası sahife 3, Su. 5 t« riyetin Başkanı Cafer Pışeveri Balkan işleri Kumanyada işler gene sarpa sardı Muhalifler, kabineye girmek için şart koşuyorlar İki gazete aleyhine açılan davalar Arab Birliği toplantı hannda Londra 5 (a a ) Bu sabahki In« gılir gazetelerinde yayın1 anan haberlerden anlaşıldığına göre Rumanvada* ki Müttefik komisyonu Groza kabinesinde değişiklikler yapmak işinde bazı güçlüklene karşılaşmıştır Munalefel partileri tarafından bakanlıklar IÇJJ teklif edilen namzedler reddedilmiştir Muhalifler ne istiyorlar7 Dünkü celsede, Halil Lutfi, »Tan» daki neşriyattan kendisinin mes'tıl olmadığını ileri sürdü yeni Türkiyeıtiıt kararı İspanyada harb bir dahilî «Türk topraklarına tecavüz kimin tarafından gelirse gelsin Türkiye harbedecektir» Bükreş 5 ( S F i l Sıjasî mahfiller, de buyuk bir faa ıvet huku*n sürüyor Hükümet buhranına bu haf^a zarfında bir çare bulunacağı umıd ed lmek*e dır Kral Mıchel mücavirleri ve beyne1milel kornusyon arasında görüşme eı devam ediyor Muhalifler bina mı i çiftçi parhsıne ve digerí de millî liberal Arkası »ahije 3 SU 2 d* hazırlığı \ Çukurovanın kurtuluşu Adana, Mersin, Tarsus ve Ceyhanda büyük tezahürat yapıldı ye Dış işleri Bakanının, Türk topraklarına tecavüz kimin tarafından gelirse ge sin Turkiyenin harp ilân edeceğini tasrih ederek bu topraklar hakkındaki ^utun teklifleri kat ı olarak reddetmek husu'nında talimat aldığını yazmaktadır Birleşmiş Milletler teşkilâtının genel kurul toplantısında hazır bulunacak olan Hasan Sakanın İngiliz re Amerikan şeflerile görüşmelerde bulunması beklenmektedir İngiliz gazeteleri, Dış Bakanımızın kafi Gl. Franco rejimi, kan talimatla Londraya geldiğini yazıyorlar dökülmeden yıkılamazTürkiye Dış îşlen Bakanı Hasan Sasa, harb muhakkak Londra 5 (a*) Anadolu Ajansının kanın Londrayı zıjareüne Ankarada özel muhabiri bildiriyor Hasan Sakanın Londrayı zlvaretmden buyuk bir umlt bağlanmıştır Turjt basayılıyor bahseden Evenmg News gazetesi Türki sını Ha an Sakanın Londrada yapaca5 Hasan Sakanın Londradekİ temastan Paris 5 (B Y U M ) Ankaradan bıld rılıvor Turkiyenin yetkili siyasî çevreleri Bevınınle Cevad Açıkalınuı gorusmesı hakkında hiçbir tafalât ver memektedırler Ineılız D15 işleri Bakanı Bevin Moskova dönüşünden sonra ilk olarak Turkiyenin Londra Buyıik Elçisi Cevad Açıkalınla görüşmüştür Bu Ingılterenin Türkıyeye önem vermesinden ileri gelmektedir 3irliği kongresi ralıksız olarak yedi saat sürdü, şiddetli lerkez İdare heyeti tenkidlere uğradı ğı temaslara önem vermektedir Hasan Londra 5 (a a.) İspanyol meselesi Saka Ingıltereyi, Turkı>e tarafına çek hakkında İngiliz Amerikan ve Fransa mek için elinden geleni vapacaktır Türk Dış İşlen Bakanları arasındaki görüşsiyasî çevre eri Hasan Sakanın Londra melere bir kaç gün içinde başlanacaktır ziyaretinin Türk Rus ıruna=eretle İspanjol halkını yeniden kan akıtmak rinde bir tesir yapacağını sanmaktadır tehlikeline sürükV>mekslz'n İspanyada rejim değişikliğini gerçekleştfnnek imlar kanını verecek faalijet programını üç Londraya giden basın heyeti Ankara 5 (Te efonla) Basın ve Di? İşleri Bakanı çizecektir Fransız Dış ¥ayın Umum Mı duru Nedim Veysel İşleri komisyonunun İspanya işinde alilkin ile muavini Hüsnü Ref'k Ertug dığı kararlardanberl ispanyol meseleDış Yaym da.re=ınden Nejad Sonmeı, leri etrafında muhafaia edilen sükutun v« Ferda Kocacimen ve hususi kalem sebebi İşte budur On bes gündür Londrada bulunan M. muduru Bedri Akyuz ve Ulus gazetesinden Mümtaz Faik Fenik Londra Neşrin yetkili İngiliz siyaset adamlarile konferansım takıb etmek üzere bugün müteaddid görüşmelerde bulunmuştur Fakat İspan/ctt mahfillerinde olduğu uçakla hareket ett ler femir 5 (Telefonla) Amerikalı tükadar îngills mahfillerinde de varılmaHeyetler Londrada toplanıyor Arkası tahift 3 Sü. t da tün alıcılarının hükumetimtoce İlân edilen fiatlar seviyesini aşmamak için aLondra 5 ( B B C ) Perşembe gürelannda anlaştıkları söyleniyor Bu nü toplanacak olan Birleşmiş Milletler haber istihsal bölgelerinde alâkalılarda konferansına iştirak edecek murahhaı İyi tesir yapmamıştır Zira, İlân edilen hevetleri birer birer Londraya gelmekfiatlar asgaridir Bunların yukarısına te devam etmektedir Bugün «Queen çıkılmasıdır ki köylüril tatmin edecektir Arkan sahife 3 Sü. 1 da Ban bölgelerde müstahsilin İstediği fíat verilmezse tütünü satmiyacagı söylenmektedir Tahminlere göre Terli "Örünlar şirketi 87 milyon, Amerikalılar 810 milyon yerli tüocarlarunıa 1012 milvon kilo tütün alacaklardır Tütün Limited şirketinin Eğeden tütün mubayaası 2 milyon lirayı geçmiyecegi tahmin ediliyor Tekel İdaresi de 6 milvon kilo tütün mubayaası emrini almıştır Adana 5 (Telefonla) Çukurovaîılar, topraklarının düşman ıstüasındaı kurtarılışının 24 uncu yıldönümü munasebetıle eşsiz bir sevinç gunu yaşaHalil Lutfı ve Zekeri} a Sertel mahkemenin dunku oturumunda dı Dun gece, saat birde bir top atışı.« \o burun fabrikaların duduk çalmaa <Y«ni Sabah> T« «Tan*, gazeteleri^ dm Saracoğlunun avukatı Mahmud Esuretıle ilân edden bayram, aynı saataleyhindeki davalara Istan mü ikinci ven, gazetenin müphem neşriyat yapte Adana Mersin Tarsus ve Ceyhanasliye ceza mahkemesince dün sabah madığını, vakıalara daj andığını kaydeda bugünün heyecanını yaşatmaktı devam olunmuştur Dun sabahki saf derek, bunu ispat jollu mahkeme} e 37 idi. Belediyeler, uzak yakın yerlercu hada «\enı Sabah» sahibi A Cemaled Arkası sahife 3, Sü. 5 f« bulunan kahramanları, bugüne ıştıra! etmek üzere da /et etm şler bu sureti* bayramın hejecanı bir kat daha mânalandırılmıştı Adanada bugün saa 9 30 da başlanan törende tarihî bayrak, Saatkulesıle Ulucamı arasına çekilmiş, Atatürk paramda yapılan tören h«y« • canlı olmuştur Eski milletvekili Sınan Tekelıoğlu Halkevi başkanı Cıhad Ora] tarafından hıtabe^rde bulunulmuştur» Arkası sahife 3, Sü. 4 te Ege tütünleri nasıl satılacak? Cevdet re Anötrnopnlos Yeni parti Demokrat Partisi, programını yarın ilân ediyor Ankara 5 (Telefonla) Celâl Bajarla arkadaşlan kurmakta oldukları yem parti ıçm müsaade almak üzere pa zartesı gunu hükümete müracaat edeceklerdir Yenışehirde Sümer caddesinde Efgan sefareti yanındaki 8 numaralı bina, parti merkezi ittihaz edilmiştir Burası gecenle de Cumhuriyet Ha k PartLsınaen çekilen Antalya mılletvekı Cemal Tuncaya aıddır Celal Bayar bu münasebetle bana \enı s vail nartıvi" TJpmokrat Part adı Boks maçları Yunan şampiyonlarîle yapı. lan müsabakaları, Türk boksörleri kazandı Şehrimize gelmiş olan Yunan boksorlerıle Türk boksör eri arasındaki ilk karşılaşma dun buyuk bir kalabalık onunde Maksim salonlarında yapılmıştır Bu karşılaşmalarda Türk boksörleri hakem heyetinin ittifak a \erdıx eri kararla sajı he abıle gahb gelm şlerdır Bu mjsabakalara aıd arkadaşımız Eşref Sefızın yazısı 5 inci sahıfemız Rum ve Vavin Umum Mudurıi delenlerle konuşuyor Yasak' Sen kimsin . Tanımadın mı aslanım? 7 Ben eski «havat» veni «emnivet»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog