Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

7.2S Açılış ve program 7,30 Çtesid'.l inuzik ( P l j 7,45 Haberler ¿.fKi Çefidıı müzik rpi) 8,30 Kapanış i e program RADYO C Bugünkü Program BÜYÜK TENZİLAT Her TİCARET .ODASININ MÜSAADESİLE % 20 TENZİLÂT nevi ERKEK, KADIN ve ÇOCUK kunduraları ve son model her çeşid kadın çantaları sermayesinden aşağı fiat'arla satılıyor. Beyoğlu İstiklâl Caddesi Parmakkapı No. 111/1 > İ M R E N komxpr im a la t>i ÖKSÜRÜK ve BRONŞİTE KARSI HJŞflt i MAKSİM Salonlarında Türk milletinin tarih boyunca bütün öğünç ve duygularının ifadesi ve sayın halkımızın yürekten verdiği değerle koruduğu ve yaşattığı Öztürk musikisinin hakikî kaynağı * 12.2P Açılış ve program 12,^0 Muzık; Radyo salon orkestrası f i Schönberr: Savın müşterilerimiz bu fırsattan istifade ediniz. Koylu dansı o Bubınstein Romans) 12,15 Haberler 13,00 Radyo salon or. fcestrasmın devamı. 3 Stepputat Tango 4 Goddard' Jocelyn'm ninnisi 5 Glessmer; Sabah selâr.u 6 Lehar; Eva operetinden vals l'Î.SO Karışık şarkılar 14 00 Cumhur Başkanlığı armoni mızıkası (\ Meyerbeer: Meşale marşı Dosya No. C İ N S İ Kıymeti Teminatı 2 Pares; Mazurka 3 Belimi Norma Lira L:ra uvertürü 4 Strauss Vals rüyası opere512171114 122 Beyoğlu, Mecidıyeköy, A. 10 pafta. 57 ada. tinden potpuri) 5 5,30 Kapanıp Büyük Kundura Mağazasında Mecidiyeköyü ve civarında satılık arsa İstanbul Defterdarlığından: MAKSİM SAHSESİDİR 3 7,58 Açılış ve program İ S 00 Radyo çocuk kulübü 13, i 5 Şarkı ve türkü dürlüğündeki komisyonda açık arttırma ile satılacaktır. isteklilerin geçici teminat makbuz'arı ve nüfus cüzdanlarile ihale saaler lP.Ort Habeıler İP,20 Geçmişte bugün 19.25 Muz'.k Radyo dans orkes tinde komisyona, yakın bir zamanda imar olunacak bu arsanın yerini tayin trası 20,15 Radyo gazetesi 20.45 için haritası üzerinde izahat verilmek üzere sözü geçen müdürlüğe başvurİnce saz 21,30 Konuşma 21,45 Rad2 Micheli; 3 uncu küçük süit 3 Jungherr Koylu kadın 4 Ivanoff; Kafkas süitinden İki parça 5 Waldteufel: Butun Paris (vals) fi Chmel Coşkun aşS 7 Weiller Brezilya ninnisi) 22 30 Dans müziği fPl.) 22,45 Haberler 23.00 Kapanış ve program • 66 parsel 1574 M2 arsa. 410 31 Yukarıda yazılı arsa 23 1 '946 çarşamba günü saat 14 te Milli Emlâk Mü maları. (22) BULMACA ¿ i 4 3 2 "3 4 5 B istanbul ashye 11 inci hukuk yargıçlığından: Beyoğlu Firuzaga mahallesi Soğancı sokak 9 numaralı ev üzerine nüfus kütüklerine kayıdlı Mehmed Naci oğlu Mehmed Reşıd Akbal soy adını CihanDemeğimiz umumî heyetinin yıllık toplantısı 4 ocak 946 cuma günü saat gırli olarak tashih ettirdiğine dair İson dörtte yapılacaktı. Nizamname ile belirtilen çoğunluk sağlanamadığından tanbul aslı;, e 11 inci hukuk yargıçlığıtoplantı 9 ocak 946 çarşamba günü saat on dörde bırakıldı nın 24 1] 945 tarih. 945'1210 690 sayılı Cemiyet üyelerinin. Esnaf Cemiyetleri Yönetim Kurullarile Esnaf Odası ilâmı getirmekle medenî kanunumuzun Meslek Heyetleri azalarının Eminönü Halkevi salonunda yapılacak toplantıya 26 nci maddesi gereğince ilân olunur. gelmelerini tekrar rica ederiz. (89) GÜNDEM: 1 Yönetim kurulu çalışma ve hesab' raporlarının okunması ve :ncelenr>*.eîi 2 946 yılı Mıtçesınin tetkiki ve onaylanması 3 Yeni yönetim kurulu ve hesab müfettişlerinin seçimi, 4 Üyelerin teklifleri. İ K İ N C İ Ç A Ğ R I İstanbul Esnaf Hastanesini Koruma ve Yardım Cemiyeti Başkanlığından: Hamiyet Yüceses Mustafa Çağlar Mensure Tunay Mefharet Yıldırım Bu büyük rağbet ve hassasiyetten güven alan müessesemiz şimdiye kadar hiç benzeri bulunmıyan muazzam bir programın tafbikına tevessül ettiğini değer veren halka sunmakla iftihar duyar. Bu program her CUMARTESİ günü yeniliklerle ilân edilecektir. Yalnız PAZAR günleri matinelerde cumartesi gününün programı aynen icra edilir. Başlangıç suarelerde 19.30, matinel erde 14 tür. 5 Ocak CUMARTESİ Suare 6 Ocak PAZAR Matine 14 f e : 1 1 FERDİ SELEK ^ RÍ TVÍ *1W DUIUIV . . Okuyanlar : FAİDE, NEVZAD. SANİYE, FATMA. FARUK. KEMAL alanIar Ç • AHMED, FEYZI, ŞÜKRÜ. SAÍM. GAVSL ZEKÍ CEMAL. " SALÂHADDIN, KADRİ, HASAN TAHSİN, grupu tarafından. • i • II 1 B B ^^""™ SAYIN Tanınmış BAYANLAR KADIN Berberleri MEHMED HÜSEYİN ve HARÎ Türkiyenin en büyük Emlâk Bürosu. Galata Ömer Abid han kat 2, No. 23. Telefon: 42368. Tavzih 4'1'946 günlü nüshamızda neşredilen Selimiye hayvan sağlık memurları ve Nalband okulu müdürlüğü başlıklı, erzak alınacağı hakkındaki .landa açık eksiltme ile alınacak 1300 kilo makarna, makara olarak çıkmıştır MJ karna olarak tavzih ve tashih olunur. 2 Bu gruptaki bayanların sololar?. Okuyanlar: MEFHARET YILDIRIM, MENSURE TUNAY, MUSTAFA ÇAĞLAR, CELÂL TOKSES TAHSİN K A M K ü e 7 8 9 m Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 227 '229 No.h (Eski1) 1 m • STAVRİDİS'de Çalışmaktadırlar. Tel: 43693. o ó v I\.arClgar ir» i ı l\.OÇekÇeler î 3 5 ?Çalanlar • HAKKI DERMAN, ŞERİF İÇLt AHMED Soldan sata; 1 Dikkatsizce. 2 Eskiden müslüroan olmayan Osmanlı tebaasına böyle de. nilirdl, herkes onunla düşeşi atar sanmayınız. 3 Dülgerin aletlerinden, vaktiie tzroır ve civarı dağlarında dolaşırlardı. 4 Yabancı, meşhur bir Macar bestecisi. 5 Kafi, bir eaat. 6 Bir renk. elemler (eski dilde cemi) 7 Siftahı yapan, vasıtalar Ceskı dilde 'cemi). 8 Fazla sayıda bir topluluk fi Bir çeştd sandal, eski Türk kabilelerinden. Yukarıdan aşağıya1 Her şeyden korkma duygusu 2 Dr.encıler isall'ln eski di.de cem'i), ğuva efcz 3 Basa da giyilir İçinde çorba da içilir, ortada görünmeyen. 4 Bir kurul mensubu olmaklık. bir hayian. 5 Dokunsan kırılacakmış gibi dervişin sırtındaki. 6 Pek boş ve iyi.' 7 Hulâsa, Osmanlı tarihindeki meşhur komutanlardan Şahin Paganın lâkabı. 8 En fazla dükkânlarda ve kutübhanelerde bulunur Av. ñipada bir çokları şimdi onu bulamıyor. 9 Çoğaltma (yeni terim) bir harfin 0kunuşu ' • YATMAN, ŞÜKRÜ TUNAR, FEYZİ ASLANGİL, HASAN TAHSİN PARSADAN grupu tarafından. Çamaşır Yıkattırılacak Devlet Demiryolları Ankara İkinci İşletme Komisyonundan: 1 Ankarada 2 nci işletme servislerile istasyon yatakhaneleri ve vagon servislerine aid takriben 70588 parçadan ibaret muhtelif cins çamaşırın 31/12/ 946 tarihine kadar ve ihtiyaç hasıl oldukça dışarıda yıkattırılması ve ütülettirılmesi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel tutarı (53444,35) lira yirmi üç bin dört yüz kırk dört ¡İra otuz beş kuruş ve geçici inancası (1758,33) bin yedi yüz elli sekiz lira otuz üç kuruştur. 3 Bu işe aid şartname ve sözleşme tasarısı komisyon kaleminden parasız verilir. 4 Eksiltme 18 ocak 946 tarihinde cuma günü saat 16 da Ankarada 2 nci işletme binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Isteklı'erın ötedenberi bıı işi kendilerine meslek ve sanat edinmiş kimseler olduklarına dair Ticaret veya Esnaf Odalarile diğer resmî teşekkülİPrden her hangi birisinden verilmiş belgelerle eksiltme gününden en ar yedi gün ev^el 2 r.cı ılşletrr.e Müdürlüğüne yazı ile müracaatla a'.acakları ehliyet vesikası ve diğer kanunî vesikalarile geçici inancalarını ve tekliflerini havi zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten ewei kamisyonun eline geçecek tarzda iadeli taahhüdlü. «olarak po&ta ile göndermeleri. (17116) 4 Solist HAMİYET YÜCESES in seansı, seçkin şarkılar 5 YURDDAN SESLER, MEFHARET YILDIRIM, ÇAĞLAR ve saz arkadaşları grupu SEANSLARİ. 8 Ocak 946 Salı 1 AYNEN 2 AYNEN 3 FASIL ŞARKILARI Ayni grup tarafından 4 HAMİYET YÜCESES 5 SOLİSTLERİN SEANSLARI SCANDINAVIAN NEAR EAST AGENCY (SVENSKA OBİENT LİNIEN) GOTHENBURG Limanımızda bulunan MUSTAFA tarafından 6 SOLİSTLERİN 6 Ocak 946 Pazar (suare) 1 BÜYÜK FASIL Ayni grup tarafından 2 AYNEN 3 FASIL ŞARKILARI: MEFHARET YILDIRIM, CELÂL TOKSES, TAHSİN KARAKUŞ ve Saz Arkadaşları 4 Solist HAMİYET YÜCESES Serbest şarkılar. 5 SOLİSTLERİN SEANSLARI SUNNANLAND Vapuru 6 ocak pazar günü doğru Famagusto. İskenderiye, Beyrut Hayfa. Kopenhag ve Gotenburg'a hareket edecek ve bu limanlar için eşyayj ticariye kabul edecektir. Her türlü tafsilât için Galatada Tahir hanında 3 üncü kattaki acentalığa müracaat. Telefon: 44993 2 1 10 Ocak 946 Perşembe 1 2 3 4 5 AYNEN AYNEN . KARCIĞAR KÖÇEKÇELER HAMİYET YÜCESES SOLİSTLERİN SEANSLARI 11 Ocak 1946 Cuma 9 Ocak 1946 Çarşamba 1 AYNEN 2 AYNEN 3 FASIL ŞARKILARI Ayni grup tarafından 4 HAMİYET YÜCESES 5 YURDDAN SESLER Ayni grup tarafından 6 SOLİSTLERİN SEANSLARI Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli S 1 2 b 4 5 6 7 8 S Y|A|R HMISIATATT EİMİE K İ B İ İ İ N İ 3 İ A R|A|S I|T|B|T| I | S L İ A İ H İ N İ E İ B EİBİA İ İDİA ıvl|B|S P|O|R M A L A|K|A|B|L|I <\ M 1 İ K İ B İ K A İ T İ B M|fl|K|I Z|A|K I SJlfi|K|A|Z|I|B|lı Kayıb Beyoğlu Malmüdürluğünden aldığım 168 540445 sayılı maaş cüzdanı ile tatbik mührümü kaybettim Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükümleri yoktur. Beyoğlu Saksı sokak No. 3 Takuk Pekmez 7 Ocak 1946 Pazartesi 1 AYNEN 2 AYNEN 3 KARCIĞAR KÖÇEKÇELER Ayni grup tarafından. 4 HAMİYET YÜCESES Seçilmiş eserler. 5 SOLİSTLERİN SEANSLARI i PERAKENDECİ ELEKTRİK AMPULÜ SATICILARININ NAZARI DİKKATİNE: 1 AYNEN 2 AYNEN 3 Üstad bestekar SADEDDİN KAYNAĞIN en son bestelediği film şarkıları serisi ( ENDÜLÜS GECELERİ ) filminden. Okuyanlar: Mefharet Yıldırım, Mustafa Çağlar, Celâl Tokses, Tahsin Karakuş ve Saz Arkadaşları grupu. 4 HAMİYET YÜCESES 5 SOLİSTLERİN SEANSLARI 220 volt elektrik ampulleri, serbest satılmaktadır. Bahçekapı Agobyan han, 2 nci kat 10 No.ya müracaat Telefon: 24676 dan| ^^^•^•^^^^^^^•^^^•B izahat verilir. •^^•^••^^^^^^^•H Dr. Zekâi Muammer T U N Ç M A N Bakteriyoloji Laboratuarı Kan ve idrar muayenesile gebeliğin erken teşhisi, Wassermann teamülü, kan grupları, tifo, sıtma, balgam, idrar, kazurat muayeneleri, kanda üre, şeker vesair biyolojik tahliller, üitra ve fluorescencemikroskopi yapılır. Divanyolu İhsan Sami Laboratuarı • ^ No. 113. Tel: 20981. ^ ^ istanbul Ceza ve Tevkifevinin 946 akçe yılma aid en azı 182,500, en çoğu 219.000 aded tahmin olunan ve beheri 750 gram ağırlığında bulunan ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 31'1'1946 perşembe günü saat 15 te istanbul C. Savcılığı Ilâİstanbul Borsasının 4/1/946 fiatlan mat dairesinde yapılacaktır. Kapını; Muhammen bedel en azı için 47450 ve en çoğu için 56940 lira olup muLondra 1 Sterlin 5.22 vakkat teminat 4270 lira 50 kuruştur. NewYork 100 Dolar 130,50 istekliler buna aid şartnameyi hergün çalışma saati içinde istanbul Cenevre 100 isviçre Fr 30,3255 Madrid 100 Pezeta 12.B9 merkez Ceza ve Tevkifevi Müdürlüğünde görebilirler. Stockholm 100 isveç Kr. 31,1325 isteklilerin unvan tezkeresi, Ticaret Odası vesikası, teminat makbuzlarile teklif mektublarmı eksiltme saatinden bir saat önce komisyon başkanlıİstanbul Belediyesi ŞEHİR Tiyatrosu ğına vermeleri, taşradan gönderilecek mektubların posta gecikmesinden soORAM KI 8 M I rumluluk kabul edılmiyeceği ilân olunur. fiil) Bu akşam 20,30 da İstanbul C. Savcılığından: 9606 numaralı şebekemi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hiikmü yoktur. Hukuk Fakültesi 4 üncü sınıf Nimet Köprülü Kayıb Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden: BORSA f BAYAN ARANIYOR* Büro işlerinden anlıyan, ingilizce ve fransızca ticarî muhabere ve her iki lisandan türkçeye tercüme yapan bayan daktilo arıyoruz. Sirkeci Osmaniye oteli yanında Kafkas çıkmazı No. 1/3. 1 Biçer döver makineleri bezlerinde kullanılmak üzere «35X4 m/m üç bin m e t r o , «40X4 m/m beş bin m e t r o , «50X4 m/m beş bin iki yüz metre», «60X4 m/m yüz metre>, «110X6 m/m yüz m e t r o kayış pazarlıkla alınacaktır. 2 Pazarlık 10 ocak 1946 perşembe günü saat 15 te Ankara Atatürk bulvarı, Meşrutiyet caddesinde Ziraî Kombinalar dairesi binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Numune ve şartnameyi görmek istiyenler, dairemiz muamelât şubesine mürscaat etmelidirler. «17034» istanbul Valiliği Dağıtma Heyetinden: Bisküvi, kakao, ilâç ve boya imal edenlere dağıtılmak üzere vilâyet emrine iskartalı teneke verilmiştir. Bu gibi maddeler imal edenlerden tenekeye ihtiyacı olanların 15/1/946 günü akşamına kadar bir dilekçe ile Vilâyete müracaatleri ilân olunur. (53) Orman Genel Müdürlüğünden: OYRANO De BEBGERAO fSlrano Do Berjerafc) Tazan: Edmond Rostand Turkçesl; 8. Esad SlravuşgU Telefon 42157 I I«ı K O M E D İ K I S M I DEV A T N A S I Yazan F a r u k Nafiz Ç a m l ı b e l Devlet Demiryolları İsletme U. M. den EKMEK ALINACAK Genel Müdürlüğümüze bağlı Kızılcahamam ve Düzce Devlet Orman İşletmelerinde çalıştırılmak üzere doktor alınacaktır. isteklilerin 30 ocak 1946 tarihine kadar bir dilekçe ve gerekli «vrakîarile Orman Genel Müdürlüğü şube 12müdürlüğüne başvurmaları. (98) Resim müsabakası ilâm hakkında bir tavzih KAYIB KOL SAATH Kayseri İşletme Komisyonundan: Novotni gazinosunda veya Taksim arasında otomobil içinde veya sokakta <Vacheron ve Constantin. markalı altm bilezikli bir erkek kol saati düşürdüm. Getirene arrumla 300 lira vereceğim. Taksim Aydede caddesi Lido apartımanı No. 7. 1 işletmemizin bir senelik ihtiyacı olan 69916 aded 900 gramlık ekmek Lisemiz için memurlar kanunundaki şartlan haiz bir erkek memur kapalı zarf ısulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Beher aded 900 gramlık ekmeğin muhammen bedeli 28 kuruş olup alınacaktır, isteklilerin dilekçe ve diğer evrakı müsbitelerile müdürlüğe müracaatleri. imtihan 18 ocak cuma günü saat 14 te yapılacaktır. (93) geçici temint miktarı 1,468.24 liradır. 3 Fks;Jtmeye aid mukavele, şartnameler işletme Komisyonunda görülebilir 4 Eksiltme 14'1'946 pazartesi günü saat 15 te Kayseride 4 üncü işletme binasında toDİanacak olan komisyonca yapılacağından isteklilerin 946 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikaları ve teminat makbuzlarını muhtevi teuif zarflarını muayyen gün ve saat 14 e kadar işletme komisyon r e isliğine verme'eri lâzımdır. fi6931) Vefa Lisesi Müdürlüğünden: Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Deposundan: 28 30 31 aralık 945 günlü Cumhuriyet gazetesinde çıkan rozet şeklinde yaptırılacak madalya için açılan resim müsabakası ilânının 4 üncü maddesinin A fıkrasında bir tashih hatası olmuştur. Bu fıkra doğru olarak aşağıda tekrarlanmıştır. A Bu müsabakadan önce yapılıp teşhir edilmiş olmamak. Direk Yükleme işi Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Dsvlet Orman İşletmesinden satın alınarak Mudanya, Gemlik, Yalova ve civarı iskelelerine depo edilecek olan maden direklerimizin deniz vasıtalarına yükletilmesi işi müteahhide verilecektir. 1 Taliblerin ilk teminat olarak 2800 liralık muvakkat teminat mektub veya akçesini teklif mektublarile birlikte vermeleri. 2 Teklif mektublarmın 16 1 '1946 çarşamba günü saat 15 e kadar kapalı olarak Zonguldakta İşletmemiz Başsekreterliğine tevdi edilmesi lâzımdır. Postadaki gecikmeler ve müddet bittikten sonra verilecek teklifler kabul edilmez. 3 Bu işe aid şartname Zonguldakta İşletmemiz Direk Şubesinden, Istanbulda, Meydancıkta Yenivalde hanında İrtibat Büromuzdan ve Gemlikte Direk Büromuzdan alınabilir. 4 işletmemiz idaresi ihaleyi icrada serbesttir. (17183) 50000 1 İl dahilinde «1000» elektrik ve «500. su abonesinin yeniden yapılacak dahilî tesisatını yapmaya talib olanların özel şartnamesini görmek üzere Konya 1 İşletmemize bağlı Çit bölgesinin Güverselik orman serisinin Koca Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (16939) dağ, Üçoluk nnntakasmm Kapaklıpmar, Çitbıkuz Domuzalanı ve Çırağmyanık Ayışer1:ği mevkilerinde mevcud damgalı ve numaralı (2784) adede denk tahminen (6fi28) M3 çam ve (473> adede denk (337) M3 kbknar ağacının dibden kesme, tomruklama, dallardan temizleme ve tamamen kabuk soyma işi ile Beled'yemizde mevcud ve hepsine 3000 üç bin lira kıymet takdir edil13 18 kilometre mesafede bulunan Ismetpaşa Kurdçimeni istasyon depolamiş, ikisi GoodYear ve diğer ikisi Firestone markalı dört aded dış lâstik 15 rına taşıma ve istif etme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. ocak 946 san günü saat 15 te Belediye komisyonunda açık arttırma ile satı2 Bu işin beher metre küpünün muhammen bedeli (on iki) liradır. 3 Eksiltme 21'1/946 pazartesi günü saat (15) te Çerkeş Orman işlet 'acaktır. mesi Müdürhığü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Bu kamyon lâstiklerini almak istiyenlerin belirli gün ve yerde hazır (17177» 4 Buna aid şartname, Ankara Orman Genel Müdürlüğü ile Kızılca bulunmaları ilân olunur. hamam, Gerede, Karabük, İstanbul ve Çerkeş işletme Müdürlükleri ve Çankırı, Çit, Işıl; Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir. 5 isteklilerin eksiltme günü (6269) lira geçici teminatlarile birlikte Çerkeş De /et Orman işletmesi Müdürlüğüne müracaatleri. (26) (6965) M3 ÇAM ve KÖKNAR Ağacının KESME, TAŞIMA, İSTİF İşi Devlet Orman İşletmesi Çerkeş Müdürlüğünden: Erzurum Belediye Başkanlığından: Tekirdağ Belediyesi Başkanlığından: Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğü Ticaret Şubesi Müdürlüğünden: Petrol Ofisinden: Kuruçeşme depomuzda mevcud 928 ve 929 modeli Fort marka biri dört. diğeri altı tekerlekli İKİ KAMYONLA. Çubuklu depomuzda mevcud HURDA 500 SAC FIÇI 11'1'1946 cuma aksamı « a t İfi da kana'ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog