Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

A O O ve Amerikalılar hâlâ Baltık devletlerinin Rusya tarafından ilhakını tanıyıp tanımamayı münakaşa ediyorlar Yunanıstandan ge'en ıkı boksörün maçını bjgun Maksim salonjnda seyredeceğiz Yunan horoz sıklet şammyonu biIngıltereje gıcrek teraan°m.z fe de tamir işlerinde randıman yüzde 100 art zim en ıyı horoz sıkletimiz Galatasaray k NettYork radyosu 4 ( B Y U M ) Bajtarafı 1 inri sahifede basının da bulunacağını ilen surnetteniz ticaret fılorruz için mjbay?alar ya tırılmış olacak v e aynı nısbette "=ur at Halıdle sekiz devre dövüşecek orta S I Î W ashmgton da bulunan sıjası muhadjsunun buyuk kısmını çekmek ve lu dirler temin edilecektir let şampiyonu da gene bizim en ıyı b rlerm bı dırd klerme gor" Amer ka pan Devlet Denizyolları hey e inin sstır zumu halinde dünyanın he hangi taraHalıc fabrika ve havuzlarında busun orta sıkletimiz Cevdetle on deve ç<srLondradakı hazırlıklar ve Ingı tere yakında, Baltık memleket aldığı malzeme ve tezgahların ıJs par f naa olur=a o aun gerek°n darbeyi wdahi yem tecneler ınşas mam kun o pısacak Londra 4 (a ^ ) G= hafta Bir lerı olan Letonya Lıtuarva ve Eston tısı bugünlerde gelmiş o adaştır dıreoı ecek kudrette seyyar bir kuvveti makla beraber bu gelecek hassas ma Yunan boksör erinin dogusçulukteki Aldığımız malumata göre Ingılter den Birleşik Amerıkaaa hazır bir halde bu ledir ı» Mnlet er gen°l kurjl nun topla vanın So jetler Bırlıgırın bir parçası kıneler ve ağır tezgahlarla jışaıye mu tecrübe ve teknik derecelerini maçtan nacağı Westmm=ter in to^en salorunda olduğunu resmen kabul edecilerdir mubavaa edıbn malzem nın en buyuk lundurmak nı>etındedır hendı= erimiz ve ısçılenmız yeni tek evvel tayın etmek kabil değildir Çunku son nazırlıklar vapımaktadrı Kurcunun Gazete bu ay Londrada beş buyuxler Aynı rruhabırlerın ıyı haber a an kısmı gemi erin tamirine aıd olmak'a neleri tereddud^uz tezgaha soymak ımıdmanlannı herkes onunde yapmadılar arasında toplanacak olan asken konfe arka ma muh'eşem halılar aslin 5 ve kaynaklara atfen bildirdik erme göre beraber asıl ehemmiyetli kiommı fabrı Kanuıa malık olacaklardır idmanları gizli tutulan bokso^erın ayarransta Aırerıkamn bu teklifi ilen süre Birle n ş Milletler arması da bu î°mn bu karar u" buvukler aras ndatı ışbır ka ve havuzlar için al nan tezgaı ve üzerine kurulmuştur Etrafı zeytjı dalIngJte eden alınan tamir malzemesi larını ölçmek de tabıatıle murakun deceğini muhtemel görmektedir gmm yeni bir tezahürü o aca tır Ha ma ın° r tenkil etmektedir Bui ar is g ldır larıle çevrili bı~ canya' ha'attan en mubrem ıhtıjac malzem1 Sanıldığına göre Birledik Amerika tırlanacağı g bı ne Ing lt°re ve ne d° marlanırken Hahc fabr ka ve havuzla Gelen Yunanlı boksörler harb ıçmd» Bj salon uç bolüme ayrılmist * Biri Anenka B=. tık men" <=ke er nın Sov rınm bugünkü ihtiyacı degıl ısu cbalde ne kadar her cins ve nevıdendır Kafi askeri murahnasi Birleşmiş Milletler seçkm zıyare+çıler ikincisi basın men vetler Bir gme kat n a c nı h p nuz ta ki geniş ve yeni tekne er ınsa eaecek derecede saç ve dıger bazı tamir malze vetı=mı=lerdır Bu itibarla derenlerim Tejkılatmm vucude getırpc=gı emri} et mesı almamam s olmakla berab°r umu a=agı yukarı bildiğimiz eski Yunan şamtezgahlarının ihtiyacı gozonunie ti tu kuvvetlen Bırle=Jt Amerikanın kun an subları ve uçuncusu ise ha k ıcmdır rım ş cıegı lercur dası altında b lunmıyacak olurlarsa A Sa onun u s uncu bolumu fakrı en 3C0 Amerikanın bu mesele karşısındaki muttur Bu maksad a çok hassas maki miyetle alman malzeme ger°k gemilerin pı>onlarıle de çarpışmamışlardır Eğer gerekse havuzlar ve fabrikaların bir bu onlarla maçları olsaydı, rekor anndar» neler ile ag r m=aıye te ga ila ı Satın menkanm b j kuvvetlere iştirak etmıye sandal y a ihtiva etmekte o up butun om u b h e m durumu çuk ıkı yıllık ıhtıv acını Kar?ıhvacak bir fısır edinmek kabil olabilirdi Şu turum ar boyjncj halka açık b j undualınmıştır ceg m îonferansa bildirecektir Washington 4 (a a ) Baltık devletstokları teşkil edecektir Fak3t Ingıl naide bugün bizim en seçkin boksörlerulacak ve içeriye kartsız g r lecervtır Dıger taraftan Amerika Almmyadakı 18 ay ıcınde tamamen tes» lum edi tereae yapılmış olan temaslar ve an'aş rimizin boy ölçüşecekleri Yunanlı haYLIHI kadar otelde yedi vuze v^xm ermm Sov yet Rus a tarafından ilhak gal ordusunu azaltacak ve sembolik Amerıka"in lmek olan bu ezgahlar ve makineler ı e malardan istifade edilerek bundan sonra sımları yapacakları maçların devamın| mahıv ette bu piyade ti m"iı bir zırhlı oda de eğele ıcıı av r İn s r Avnı dili edilmiş olmalarına karşı bugünkü durumu had sen n hukjkı mu fabrJca ve havuzlar n kudetı ıkı misli oazı firmalardan başta saç olmak üzere ca tetkıi ederek bir fıkır edineceğiz turnem ve bir parasu çu tugayı bıraka konuşanlar imkan nısbet nde av m otec : hıyet'e deg 1 fakat sadece bir vakıa o ne çıkarılmış olacaktır Bumann mor devamlı mubavaat yapmak mumlun oYunanlı misafirlerimiz, bugünkü maçcaktır Amensa kendi topraklarında Av le } er,le tml' >ceklerdır Yabancı he5 etlarak kabul ed İmiş oldjgu merkezmdelar ndan sonra ıkı karşılaşma darupada \e dunv anın herhangi bir ve lerin dıhru konuşan ingiliz m°raur an d r Bu uç devletin Sovyet Birliğine it tajınn >apı masmdan sonra na ı zların lacaktır ha yapacaklardır Bugün kendilerim • ndexi bir harb sahafına ıkı üç gun daimi olarak bu otellerde bulunacaklar hal edilmiş bulunma'arı vakıası AmeAnkara ve Istanbuldan dört beş Türk | zarf nda v et şebılecek olan hava yolıle dır Eskiden Ameritan kuvvetleri taıa rikan makamları tarafından kabul edilbok orunun maça davet edeceklerini taşınabilir 30 rumenlık stretejık bir kuv fından işgal o unan ıkı bma buv ık el miş bulunmasına ra men artık temsil Pistara/» 1 inci sahıtede haber aldık sahi Btslarafı ! çilik vahud elcilik Dindarı kah aere edecek memleketleri okalmamış olan Es vet bulur duracaktır rafırdan te.l f oluran tedbirlerin halen cırlennın mutemadıven Rusyan n güSovlenıldıgıne göre Amerikan r u cede geniş olmıjan hev etler ıç.n büro tonva Letonya ve Ltuanva Şunu da saklamadan soylıyelım ki, ™rı , 3 par amento KOPI =von ıfSda kolmiş bu neyinden Polonyadan Çekoslovakya» doğuş taızlan ve derecelen meçhul 0amları bu kuvvetler elinde atorr bom ı ha ine getir lmı?tır len Washington da vaz feler ne de am aan Balkanlardan Fılıstıne doğru akın an misafirlerimize karşı ilk çıkan Halundugunu belırtm ştır ı ! llllllllllll etmektedirler Başkan bu yo da m saller verd kteı etmente olduklarını bıld rmektedır lıdle Cevdetın şansları bundan «onra Iyı haber alan bir muşahıd dunımda sonra enfla y nun tehlike erini go= e Gazete şun arı yazıvor doguşecek boksörler 'tadar değil d r hç b r degışıkl k olmad gını ve An en mış ve bunu önlemek için yeeane Ç «Bu haber b e General Morgan'm Çunku bugünkü müsabakalarda doğuş kanm şimdi k Rusvaya sualler scıriok •enin i amı istihsal olduğunu ilav bevanatından sonra muhabirimiz taratarzları belli olacak Yunanhlara karşı niyetinde bulunmadığını bildirmiştir fından verılm stır Simdi hareket ha'mev en ıstı bundan sonra çıkacak olanlar ona göre Ba«tarafı 1 no sa) fcia Başkan Truman fia^arın durmada de bu'unan Yahudiler doğu Avrupa tedbirli davrarmak jnkanını kazanmış BastaraU 1 *«« sah 'ede Bu bevanata Washmg onda Sovyetvukselme r n onune geçmem ıçm uzu: memleketler nın bir çok aıında ajanlar olacaklardır Bu duruma nazaıan ilk «Bu son "un er zarfında on kadar Aaylar fıat ve kıra bedelleri kontro arı dan yardım görmektedirler ner kan asker mn oldurulmadı uzct ne lerin sorra an ca bu anla,ma\ı iş ras vartayı bugün dogusecsklerm ıraKan nın ıdames nır g rekt g nı sov lemistir Bu ajanlar Yahudilere para vermek nısbetmde zararsız atlama^n Türk bokMüttefik k t alan komutanı askerlerine etmeye nıv etlen olmadığı manası v°rilBu ay babından itibaren vururljg Başkan ayrı zamanda rarl?nıentonar te ve güney Italyava geçmelerine var sunun kredisi namına temenni edilir ayırma ha tını geçerek Gor z a cıva mektedr Tahmin ed İd ğıre göre Rusinda birkaç noktavı işgal »tim. en ıçra lar kendi altın ıhUyıt ırılf btihsal ra girmiş olan ı=çı sigortalan kanununa dO hazıan 19^S da bitecek o'an ve Cum dım edecek olan şahısların adre* erini Yunan boksörlerinin ayarlan hakXmbıldırmekted rler Yahudi multecılenn emir vermiştir Bu nokta arm bombar kamlarını javmlamaga mecbur karna; göre bu ay içinde Ankarada toplanacak hur Başkanl » na aıd bulunan yet, da katı bir fıkır yurutul=mı>eceg nı o an n«c genel Kurul için ş hrımızden s mdıden uzatmasını istemiştir ekserisi silahlı olup seyahatleri esnas ememekted rier dımanıra devam edilmektedir Talrrı 6o>lenekle beraber şunu da ilâve ecesında hav atlarını cárabo sacıhs vapCumhuriyet Ikı «ene evvtl Arpen işçi tems İçilen seçilmeğe başlanmıştır to bölgesinde de askerî hareketler çemak a veya önlerine çıkan her fırsattan m ki misafir doguşçulerın bir taraman kada Bretton Woods da toplanan Bir Çalışrıa Bakanhgı bu husus a muvakre} an etmetted r » katen Bakanlık ı=lermı tedvir ed^n Bölistifade ederek kazanmaktadır ar Fa^at malumd ir O da nefes kabiliyetleridir. r Vner kan gazetecinin goruşkrme lenmiş Milletler delegeler mil et erarası ge Fkonomı Müdürlüğüne bir tamım güney Italvaya vardıkları zaman Ya Bunu ilk geldıklen zaman texlif etüktccuman olan Gıornale del Matıno da bir banka kurulmadı ve buna başta ik göndermiştir hudıl°r orada kendi erini bekle} en hiç en ravund sayılarından farkedıyoı uz. tisadi kaynak an yukse i olan buyuk ovle yazmaktadır Yunanlılar bizimkilerle üçer dakikalık Bu tamime göre yuzd°n fazla işçi çadevletler olmak uzerc he' dev et n mu Bastarajx I me» sahıfede k mse olmadığının farkına varrraVtadır on beş devre doguşmek istemişlerdi BıtDurum o kadar er dişe ver cıdır ki ayyen bir fond la iştirak etme mı KB lıştıran sanayi müesseselerinin işçi mü yıcılere ayrı bir yer gösterildi Me~Ke rmcı sınıf profesyonel boksorWe mahMüttefik komuta hevetı vazıyet ı sirarlasıurmşlar ve bir arlaşma projesi messilleri gruo grup aralarında bir eşe idare hejet >uksek haysıvet divanı v General istifa etmemiş sus olan bu mukavemet derecesi, ehemlahlı çarpışmalarla netıcelenmesncten hazırlamışlardı rek birer temsilci seçeceklerdir Bu su murakabe hevetlerı rapo' arı okundu NewYork 4 (a a ) Unrra nın Al mıjeUız bir kıjmet degıld r Kendilerikorkmaktadır pamuklu ve ipekli örme Dunv adakı iktisadî işbirliğinin iarb retle >unlu Yüksek rutoelı bir Amermn subayı iere manı olacağına kanı bulunan resmi sanaj inden madeni eşja sanav nden Hesab program çalışan ve çahştıra manya şubesi s°fi General Morgan ken nin iddia arına core Yunanıstanda yapc a Guıl a dakı kıtaların hakiki Amerikan mahfilleri bu anlaşmaya btl gıda madd°le ı sana> imden tutun isleme münavebeleri ve nizamname kom s disinin i tifa etmiş olduğjna dair ge ıkları maçların çoğunu on be? devre > onları açıldı Komisyonlar bugün =a len haberleri bugün yalanlamıştır azer ne kabul etmişlerdir I«m bu taralemokra ı ı e komün stler arasın lakı yuk ehemmiyet atfetmişlerdir sanayimden tahta sanay inden den it 15 ten it baren geç vakte kada" ca General şu beyanatta bulunmuştor f m mceled gımız zaman misafir bokıudud üzerinde bir oncu hattâ Sovyet Anlaşma bilhassa son günlerde A sanajlinden ve kımva sanayimden 7 ı ? tılar « Istiia etmedim ve etmem için de sörlerin ama orden zıjade Drofesvonel sulanma karşı bir sed gibi telakki etrner ka Irgıltere Fransa ve Çın de da ı çı mumessı ı seçılmekfdır Avnca bu Umumi hevet yarın (hagun) 11 d hiç bir sebeb yoktur» «artlar ve kaidelere göre doguştukl»rını ; m so\ em ştır h 1 olduğu halde hemen butun Birleşmiş s nayı şubelerim temsılen yedi falri toplanacaktır anlıvoruz. Profesvorel şartlara alışmış Polonyada Yahjdi katliâmı Gene Avrupanın emniyeti için! Milletler hukumctle'i tar=ıfınaan tas ator da Ankara} a gıdec k*ır toplantıda boksörlerin tej^nık derecelen duşuk dahi Aylık basın toolanhsı Ankarada \apilacak genel Varşova 4 (a a ) Muvakkat Polonra olsa maç kabılıv etlen bu>uk olur dik edilmiş' r Henüz ta«d k etmemiş Ban radyocu 4 Í B Y U M ) Pari'\nkara 4 (Telefonla) ^a=bakan parlamen osunda soz alan Çalışma ve Ekonomi Bakanlıkları te n=ılkjmunıst en bu'un Romava donmuş olan kont o an 56 m İlet ara mda Sovvet Kus>a cı en ı e H ıkuk Ikt ad Tıb Fakulteıe Şukru Saıaccg u gazetecıl^'i paza saylav Ochab emniyet teşkilâtının YaYüksek maç kabiliyeti olan hasımlara c forza Pariste de Gaulle l e vaptıgı da bulunmaktaydı r ve Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu unu aat 17 de \nado u Kul ıbunde hudilerin katliamına bir nihayet ver karşı amatör boksörlerin güçlük çektıkSovvetler n anlasmava ıltı ıak etmeşorusmeler hakkında bir deneçte buproteaorlerınden bazıları hazır buluna kabul edecekt r meğe muvaffak olacağı temennisini iz erı malumdur Netice ıtıbanle bugünkü maçlar ıcm anarak de GauJe un Fransız ve Ital mek yo undaki kararlarının haro son canlaraır har etmiştir Saylav sözlerine şovle derasında dunv a ticaretinin ıberal ve ner I şov le bir tahminde bulunmak yerinde yan hükümetleri arasında bir anlı ma Gerel toplantıda işçi sigortasının tatvam eylemiştir m İlet ıçm gc =me ımkan'aı ve en yapılırosra taraftar olduğunu s j / e i ı ş 1 c b katı analık iş kazaları ve mc ckı « Milli topraklanmızda Hitle olur sanırım .e bu arlaşmanm Avmpanm errn vetı atla " alt nda cereyan etmesine ı rarla bakılırların mahıvet v> hadl°n ı!e iş Bizimkilerin Yunanlılara karşı doğuş rin zulmünden kalan zavaMıları bo taraftar bulunan Arrerıkan makam a n elzem olduğunu ilave etm stır s nda olum sebeblerı mes ulıy etlen tılı bakımından agir gorunec sWme azla an V imsel r n yasamakta olduk rinda ve Amfrik.an ticaret Ktisad âle CT uze mde görüşmeler yapılacaktır Genel ihtimal veriyoruz Bu ağırlık maçlar pu Bostcft» 7 mn salnfede arını düşündükçe milli havsivetimiz Batıda Slav emperyalizmine mınde ıyı bir tes r vapmıva a ı şm kjulda bir yıllık program hazırlana etkilen n uphem bulunan eyal"t nrv; son d°rece rencide olmaktadır > van hesabıle neticelendiği takdirde ^ dıden söylenebilir hizmet edenler caktır safirleriniz lehine bir fark yapabilir llsleri^'n tekrar kurulması hususunda Siyonist saylav Adolphe Berman bu Roma 4 (a a ) <Tempoı. gazetesi Sur attan hasıl olacak avantajı Tu^k Iran hJ.umetine avsivelerd" oj unnak cinayetler haksında uzun rapor ar okuîutun Avrupa memleket erine hıtao eboksörleri İki şekilde telan edebilir, o acıktır duktan sonra basını bu hâdiseler hakerek merkez! Avrupada carı olan Sır R»ader Bullard 1 Tahrana <?on ya kuvvetli yumruklarla hasımlarını n. rda kafi de ecede va nlarca bulun\ar"aşal K ve baltalavıcı oa> b r son ıresi basketin ye k lı mahf ll?rmd° ha sarsarak onların sur at ve nefes faıkıv eirilmelini istemektedir Av upan n î'retli voramlara >ol açmıştır Dolaşan mamakla itham . etmijtır , , , , tını azaltırlar vahud mukabil hücum ararın bir parçası» haline getirilmek Baştarat\ 1 inci sahıjede bazı sovlentil^re göre büvük elçi Iran Başbakan Osubka Moravsky bunlara , , 1 1 1 . , . ., 1 istetıdıg m be an eden gaze e batı ca 3 uill * , , , ="IV Muhalefetin ileri surduğu şaıtîar hükümet ne kenü hükümetinin bir no ından te tıb .edilmekte, olan bu uYahudi ] ı a dövüşerek rakıblennın süra*lerıni nayı proleta va mı «slav e m p e m l * * « nı tevdi etmıs ir ve resmî mahfiller cevaben mürteci faşist elemanlar tara , , , , , • bofyn 4 Ca a ) MuhpV c t gazeteleParis 4 İR) Mossova ks arlın minin şeytanı planını» kola>la=tımaKİa leyhtan hareketleri en şiddetli edbıronuırvsd^kı günlerde durumun eh frenlıvebılırler kVıiH Fransanın itirazlarını ihtna ri mum ^f"' n hoxur"e e is' rasının n ıyetlı irk saflar kayde mesmı bekle :eTle önlijeceğlnı vadevlemistir Başba • de bugünkü maçları bizimkiler ne şekilitham etmeHedır 7 oazı şartların jerıne get rı'mes le sağen v Frapsız hı küme i tarafındın idare butun bu kan bu gibi hareketlerde balunmuş o deBakalım edecekler ihtimaller dahıİJimckted'rler lanabileceğine işaret etme <tedırler Bu Belçika Batı bloku fikrim ir "iliz Amerikan \e Rus hükümetleri Eşref Şefik anlara yaiji verilen ağır hJkumler "vHJl ametin ve meclisin İranın yen: zet=ler hul L le rruhalefet arasmne veriler nota bugan javırlarmsır muJafaa edıyoe mde geçen avlara razaran Yahudi j va e mm esasını ta>m edebilmek içm Nota ba=lıra ^J esaslarda halâsa edııe oa bir uz'a^rranın sağlanabilmesi çın jldurme vak alarmın azalmış bulunduBruxel es 4 a a ) Be cı^a Dış işısag diki u «artın yer ne getir lme^ı Moskova goruşrr elerinden kafi derecede ğunu da scrlemiştır len Bakaı ı M Soaak par amanto Dış blır h berdar ej ec=gı zanne^ rre^t^dır 1 Fransa ve Çının c"e şt rakile ku 'cab e'tıeını yazmaktadırlar 1= e n komsyoıurda bejanatta Dulun BastaraU 1 inci sahi'ede <N Y Z » yani «MıU faşist çe e teş1 iç isleri Bnkanlıgı başka bir Başbakan Vasimi dün ^menka elçisni dugu sırada batı b oku mewjuia te rulmuş olan il «D s Bakanlar konseyi» sahsa vevn başka bir partıve devreaı'e < » kabul etmiştir Resrrı mahfillere gö kılati> Yahudilere karşı v apilan bu tetDuktanuı içindeki gençler Alb°rre ka? vanfe^ms d u m e mel d r mas edere» bo şe anlaşmaları prei'ıre elçi Amerika husumetinin Irana ışçı hareketlerden mesul bulunmakta sayı açmasını sov lemisler, joksa ateş 2 Avrupa meselelerin'n konuşjlda rek dnhilı s yasetm seyr jıın değiştiril karsı gımıs o dugu taahhudlere sadJc ır pımn San Francisco andla ma ile deredeceklerim bildirmişlerdir Ihtıvar tezğu k^nferan1; ara rruhakkak F'ansînm mesi piş e l l m ş olması bakımından Rus2 Parlamentonun feshi ve venı se olduğu ve I r a n alakadar eden ba un Başbakan Yahudilerin hicret e*m« gahtar etraftan yardım istemek için >ant la rakı lazımdır Ç nıvu Avupavı ya aleynmde bir blok kuru msı bahis m,»seleleae bu memleketi memnun bir erıne müsaade edilmiş olmakla beraber dakı dükkanın bölmesini vurmuş ve oakadir eden her h?ngı bl mesele limlerin yapılması me\zuj oHmıyacaeını behrm at B 3 Vatan ceohesi millî komitesinin tarzda halledilmesine çalışnacağı husU :anunsuz olarak muhaceretlere mani rada çalışan Salamona seslenmıstr Bu ınsavı da alat adar eder xan Belçika Hollanda Fransa Buvuk vazıvet karsısında gençler tabancalarını b r hükümet uzvu olmaktan çıkar İma sunda Hakimi}e »emınat vemıştır ılunacagını da ilâve etmiştir 3 Sulh muar"ed°lerı n uzakerel°ri | Br tanja ve Luxemburg arasındaki anateşlemişler ve çıkan kurşunlardan ki re mitare^e imzalamış memleketler n TelAvıv'de yeni hâdiseler Stalın ve Slav Birliği aşmanın ekonom V ve siyahı noktada tanesi Albertm midesine saplanmıştır idrakleri kararlas ırılmamıştır Fran Bulgarlara göre, yeni seneyi Tel Av v 4 (a a ) Dun aksam b ıra Dört mütecaviz tabanca sesine etra ton çok buvuk onemı o'dugunu tasrın ev sa bu hus *a ver den bir kar<ır verJ hareketi a üç şiddetli infilâk vuku bulmuş ur vetışıhncıje kadar dükkânın karşısındalemıştır mesmı temenni eder nasıl karşılamışız? Moskova 4 (a a ) Mareşal Stalın iu inf'lâklan ağır makinelıtufes »es ki Te efon sokağına girmişler ve kayNotada bundan başka Moskova goSofva 4 ( a a ) Bu°ün Bulgar ga B rleşık Amerika dakı Slav Kongresi •ri takıb etmiştir şehrin muhtelif bol bolmuşlardır rJşmele'i haksında bir çok noktalardan ,& eleri Bulgar ajan mm verdiği bir Başkanı M Leo Krzvckı vı kabul etmiş elerinde araştırmalar > apılmaktadır Yamlan tahkikat sonunda gençlerin izaha ı fermente ve Baltan de letler e aben v vnnlamıktadırliT B ı haberde tir Baştarafi 1 (nci lahtfede imzalanacak sulh muahedeleri için top T r k " 7et<* edinin yeni yıl münaseb°evvelki gun de dükkâna gelerek esva Bu konu mada M Molotov da hazır Mevlud ganstanın da bize rakıb Dİamıvacağı lart n n Pariste japılması tekili olun *ı.a 5o.vınlad Uan yazılı dan parçalar bulunmuştur sipariş ettikleri anlaşılmıştır Amenkada tutun ve s gara sarfiyatının n aktadır Albert Krespı herrén bir cankurtaran alırımı tır Bulgar gazeHfri Türk gaKıymetli zevcim idmancılar ustacb Metaxascilar bir parti j gittikçe artmakta olduğu anlaş'mis ir D se *?nf an bıld r dıem^ göre zete e nın gen°l olarak koturrser göotomobili ile Cerrahpaşa nastanesıne ALI F U K ÜSTlNIDMANın Bunları bılden Ticaret Ba^ an1 gı rıu Fransız Dış işleri Batanı M Bıdau t ya rünmekte olduklarını ve 1946 yılı başınkaldırılmış ve orada kendisine derhal kurdular efa ınm 3 uncu sen*i devnvesıne tesamessıl Sukru Söver a ıt"i am v zvet rın Amer kan el ı=ıne ıkı nota daha ve da Türk basınının Ttl'k mile ine sulha amelıvat yapılmıştır Atına 4 fa a ) Öğrenildiğine göre ııf eden 6 1 946 pazar günü Karacalerim istismardan uzak oldug mjzu rece^t r Bunlardan birinde Fransa U dogrnı ilerlemen dünyanın ve bılhassı f Gangster mukallidi gençlerin en kısa 1 u eveffa General Mc axas m kacme hmed aile kabristanında saat 11 de fiatlarda mustalıs lımızı korumajc kadar zakaant kontrol komisvonuna diğerin Tıkı>e"in karşılaştığı zorlukları eossının 16 azası Metaxa m «ivas pr^n ınakberesım zıvaretten sonra öğle na bir zamanda yakalanmaları muhterr' ir, . ıcılttr mız ıcm de elverişli olmsk e=a de de atom bomba ı kon rol komısyo meyı lüzumlu adatmış olduğunu be s p e m i esas tutan «millî sosyalist nsrazını mu °akıb Kad koy KurbağalıI sının hak m bulunduğunu sovlamıştır una iştirakini istemektedir lirtmektedirler tiii» adlı venı bir parti kurmuşlardır Londraya gidecek ere Hasanpasa camu şenimde ruh ı ıthafen okunacak 'Nlevludu Şerif» baş a I Amenkayı surukl yen William I basın heyetimiz erdısmı seven talebelerin ve tanıdiKKarım havret etmiş gibi gozlerm iri jırnn teşriflerini acıklı kalbimle teAnkara 4 (Telefonla) Londraya Saroyan in en kuvvetli eseri ırı açtı yuzume baktı .enn ederim g tmekte olan basm heyetimiz >arm Ne hazırlığı7 Eşi Hatice ÜstJnıdman (bugün) uçakla hareket edecektir Bı Nasıl ne hazırlığı9 Bj akş^m İmdıgı gibi heyet BasınYayın Umum Bugün çıktı Fıatı 80 kuruş Bursa ya donmuvor muvuz0 Muduru Nedim Veysel ilkin in başkanAçık teşekkür Çeviren Cevad Tevfik Enson Yarın ak=am degıl mıydı' Kızım Bırsenın apandisi ai^p iv atını lığındadır ilk defa kıtab haline get r er ü uk bir hazakat ve kolavlıkla >apan Tefrika: 57 Nakleden: Hamdl Varoğlu çabukHayır bu akşamdı karıcıSm ne 1 unuttun' Hazam Bumın memleketin cidden buvuk a«< ve macera destanı bı bir turlu ıhtıjat'a soyundum yat] bir kuvvetle beni tısı jruzume karsı Ya' Vah vah' Halbuki ben bu geeğerli ve iftihar et iği bu kıymetli ohajk rışı b u ü n o c rkm sahne gozurrun ce koruya gitmek ıstıv ordum Hukuk ve sosyologlar muharrın tim ratore başta olmak uz=re naz k alaAlı Fuad Gediğin Fransız şaın larından dolavı kıvme li asistanları Korkuv or muydum7 Bilmiyorum O onune geldi Ic mde ta derinlerde bir Kulaklarıma ınanamıyordum Bu J Eflatun Cem ve Güney Eflatun v aranın kabuğu kopartılır 31ta »ıyrık aj Nuri Çallılar ve Bay Bahaeddıne andaki duy umu hangi taoırle ifade sözden çıkarabı'ecegım tek mâna o sa tarafından hazırlanan bu e=er ocısı eıbı bir sızı duvdum usfık hastabakıcı hemşirelere butun edeceğimi bıemıvorum oja istihza mânası olabilirdi tablola''a su enmı^tır Fıa ı 60 im 10 teşekkürü bir borç savar TanNurdan aşağı arda bir ye devdi Ne Yaınız karımın uyanmamasını istiNurdanın yuzune baktım. Gözlerinkuruştur Her ıkı eser GENÇLİK n Hazım Büminı çok uzun seneler yordum Kendi kendime kalmak du rede olduğunu kınseje söylemem ştı de her zamanki ışıltı vardı O her hav at ve eserlerini eru 1 eden Kıtabevı tarafından çıkarılmıştır emlekete bağışlamasını dilerim ikinci esen çıktı Başlıca erim e ka mak istiyordum Be ki Og eve doğru ç kıp geld gı zaman a< manaya alınabilen ciddi zaman nda Nadide Doruk kıtabcılarda bulunur ondan deSıl kendimden korkuyordum şam aramızda hıçb r sey o marrış gı olduğu kadar alaycı dakikalarında aa Yalvarmaktan daha fazla küçülmekten bi sakın ve tabu idi Ben koru lakır bakışlarının içim tutuşturan aynı ışılUĞUR KİTABEYİ T a r i h e M a 1o Im u ş daha fazla aşağı amaktan korkuj or dısını v emden açmamağa kara ver tı dıgım çın susjyordum Bu bah e o da dum Koru bahsine avdet etmemeğe karar Yuks Muh Na il yattımsa ojlece ka mak için avdet etm v ordu Yalnız ha nde s verdiğim için sozunu cevabaiz bırakbutun sinirlerimi gererek butun ıra r rlug e telaşa benzer bir şey görü tım Daha doğrusu işitmemiş gibi daverdam Türkiye tarihinde bilmen butun meşhur sımalara aıd ve bir çoğu hiç cemı toplayarak kaskatı kesıldrm randım devam ettim duymadığınız nefis fıkralar ve zarif nükteler (340 sahıfe 686 fıkra Bunu akşamki hâdı^nm tesir ne Et KIT ABLARI B rb rını takıb eden fikirlerle dolu b j Buradan uçu kırk beş vapu^ıle Cüdb 3 Lira ) Madde ve Zıya le ı =Jeyı kafamın içinde durmadan evi fett m Her an yeni bir asabı buhra inersek tam vakittir Götüreceğimiz Radium ve Harikaları re çevire gözlerim j a n karanlık oda rm patlak vermesinden korkuvordjm eşya da az değil, onun için, vakit kayAHMED HALîD KlTABEVÎ (Atom bombacını anlatır) Fakat, karım heyecanlı gibi gorun betmeden hazırlan. rm kuytu köselerine karşı apaçık saF zık problemleri Lise I mes ne rağmen tabiiliğini öyle muha at erce yattım Nasıl o du nereden geldi bılmıyo ElcKtr gı anlamak ıçm 300 faza ediyor öyle sakın ve muteberim rum B rdenbıre, içimde Sabaha «arşı dalmışım bir isyan Yeni elektrikçilik 4 cıld 940 Uv andığım zaman karım yanımda konusuvor, o kadar havaî şeylerden ham esi duymuştum Coşan etrafa taYeni elektroteknik 2 cıld 6Q0 bahsediyordu ki bu kordum jn ver^ız san bir ı~yan degıl ağzı kapalı bir kavoktu. Ayhk Fıkır ve Sano> Degısı Yeni makmecılık 2 cuz 90 o'duguna hükmedeceğim ge ıyordu bın ıçırde fıkırdıyan kesif bir buhar Yüreğim çarparak kalktım Geceki Pratik Yuks Matematik O gun aksamıjstu Sursaja done vıg n n n kabını patlatmak 15 n eıtBaşşehrimizin ismini taşıyan bu nefis dergi her a>ın birinde gittikçe ittikçe hadise butun acılıgıle içime doldu 3 cıld 580 2 de şışmesıre yayılmasına benzer bir olgunlaşan bir munderıcatla çıkmaktadır Bavıınızden ısrarla iste; :yınız. N rd n r kendisini kucaklayan ko''a c°kt k Yemelin sonuna doğru Yeni Şof.run Kitabı 250 Fi 30 kuruş Abone senelik 360 6 aylık 180 kuruş Vaktimiz dar Nurdan ded m kasırga birikintisi nmın arasında huşunetle sivrilişi uModen O du (nnotoneşm. 30 far V e İpnnHpn (hıc ıımıd edı'mıven vemekten kalkar kalkmaz hazır anmağa (Arkan var) BERKALP K İ T A B E Y İ Ankara AKBA Ankara ve her verde 1 Büyük devletler askerî konferansı ve Havuzların!• faaliyeti bir misli artıyor Yunanlı boksörlerle bugünkü maçlar Truman'ın nutku Yeni bir muamma Trieste davası tekrar alevlendi Rusya, Bretton VYoods anlsşmasına girmiyor İşçi sigortaları Basın Birliği Büyük Kurultayı İran meselesinde yeni gelişmeler Fransanın Moskova kararları hakkındaki itirazları Bulgar hükümeti ve Moskova kararları Gangster mukallidleri Tütün piyasası AŞK TEKMESİ DERDLİ KAVAL r Yeni Çıktı s in FIKRALAR ve NÜKTELER REFİK FENMEN' m A N K A R A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog