Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Kimsesiz ve serseri çocuklar davası Mütehassıslar davanın halli için üç ayrı tedbir gösteriyorlar Bu aan evvelitı pazılarımızda I=tan hite g dince daüssıla^ a tu up kaçmabu da jaşayan dört bin kimsesiz yok ul ıdır Bu bikirrdan I=tanoj da Da u Boğazda bir Yunan şilebi yavrunun acıklı hayatından parça ar laceze bov le bir ıslahhane olmağı hiç karaya duştu, bir motor de . lızm ve komünlzi Dünya yeni senenaklettik Bugün bu müzmin d°rde ne ce elverişli degı dır Hele sıma KI ha je sulh ve barış dolambaçlı yollarda gibi çareler bulunabılece ını ince e İmde muhte ıf v a§*a kimse ıı aynı ç« müsademe neticesi battı havası içinde giryürümek mek istiyoruz Bu huşu ta «alah vet tı alt nda topladığı ıcm çocUKİarı kcıı meğe gayret eder18011917 Karadenızde fırtına şiddetle devam ken hadise çıkaran 6ah bı pek çok k rn^e ile gor J u £ te dine ı ndırama naktadır < Gurcıstanı ıstısrflc 1 mas ettiklerimizin ara : nda ps kc ogÇocuka her şevden ev el b r mu etme ligdir Dun Boğazdan Denizyolla bir sahneden G u r &$, eden Çarlık Rusys lar pedagoglar ^Onvoloğlar nu uL'u hıt tem i etmek lazımdır Buıada k m rının Karadeniz posta=ınüan başka va culuge ve tarihi haklarına dair hezeva hur o du Hatta bir aralık mustev ılık sına, yanı Rus milliyetçiliğine kar 1 lar idare amirleri ve çocuk heumlerı sesız javru jetımlıgıru unutma ı şef pur çıkamamıştır Boğazdan h c b r v a nımsı sözler n elverişli vasrtalarla be " bile yaptı Ve bir kısım Karadeniz sa mükemmel bir korunma vasıtası olara toicfa ı an edildiği goruıdu Fakat bir hiller nı ele geçirdi Fakat bu tam ma kullanılacak, bu vasıta diğer tarafta vardı Aşağıdaki yazı onların i ku e kat gorme ı ve rahatça ça'ışabıl r e Hır pur da gırmemışt Dun ogle uz rı Boğazda fırtına \° «iı GurculuK ve bir Gurcu tarihi var mı nasıle bir istila idi Yoksa bu bir kısım Rus sosyal demokratlarının da teveccu zwe dayanı arak yazılmış ir Tırkjede b r «ç rak> me el^sj jnev lar n tes rile Yunan bandıralı Argalıko dır'' Karadeniz sahilinin Gürcülük ile alakası hune mazhar olduğu iç n büsbütün krj Turkıvede bakım iz çocuk c avosı cuaaur Bu çocuklar o me^e eyı de berşılepı Tarabja ile Kreçburnu a aai^oa Moskov a Konferansının toplandığı v oktu Daha sonraları parçalanan Gurcu met kazanacaktır bos ıca uç şekilde halledilebilir Bun taraf edeo lecek elemanlardır karava dus nustur Şilep aksama do 0 ıu günlerde once bir T fhs gazetesinde ha^ mıvetı kısmen Acem stana kısmen Demek ki başlangıcı Mılâddan evv< lardan birincisi «ha km iktisadı duruHukunetm Sag k Bakaraıgına bTgrömorkörler taraf ndan çeki erek kur sonra butun Rusva gazeteler nde rucan Tu:xıveje ballanan krallıklar ve bey bir ncı asra çıkan onuncu ve on beşin munu içtimaî hav at ve ku tur sev se lı bir urrum müdürlük kurması rremtarılmıştır 5 b r j az 5 a rıza ataı IKI p of sorien lı .Ier bir müddet daha y o şadı Bu ya a asırlar arasında da Kafka=yamn ve b sini yükseltmektir > Bu hal çare ide nunvet ve ıcı b r hadise o arak vasıf Aslan isminde birraoorle Añado uka b rının dört c İdlık almanca>a da terma tamam le Ac°mler e Türklerin mu kısım Karadeniz sahiller nın anar*! aldir, zira zaval ı ÇOCUK aın ıçnce landırıl naktadır Endişe veıen >e"a ıe vagına 42 çuval un gotuıuIaiK^n notor cjme edilmiş «Geschıchte des Geor samahakarlıu neticesidir Deh Petro vazıv etinden ı=tıfade suretıle mustak çırpındıkları sefaletin a sas sebebi u " u et bru mudurlugun kır'a^ı^ecı i"e aıger bir motorle Umjrverı onunde çar g =che Vo Kes 1921» isimli eserinden mın Rusvava ve dun>a>a yem bir şekil gorunur bir s]yası hakimiyet sahibi olaı mumî bakımdan iktisadı lefahın mev sapma ıdır Hasta ve metrak çocuklar pışmış ve batmıştır A lan moto ande j apılmış b r hula=anın vardım le bu ta verme arzusu d ne do asa on sek z ncı nüfus itibar le hepsi gayrımutecar cud olmamasıdır Zaten umımı *efai iç n düşünülen tedo r er de luzjrrlu bulman Nureddm ve Hus=.,ın kurtarıl rihi b " itmeğe ça ışmak mümkündür as rda Gurc stana da nüfuz ett 1703 sojle bojle 2 5 mılv onluk b r kutle te* ile bakımsız çocuklar maku^en rrute bu unmaktadır O mıştır Ancak Nureddınm ehhy°ts z olaHer sejdtiı evvel Kafkas>anm \ u 1 3 irasmJhkı kar asa ıklar ou naf J k i eden b r Gürcülük vardır Banları nasıbdır biri arttıkça digerí kendi ı Meselen n ucuncu hal çaresi bah etrak kaptanlık japtı^ı anlv=ılarak hak pa ile As} T münasebetleri tar hinde is zı n tisinle o mus hatta meşhur Guıcu Karaaenız sahilleri e tarım ve ırkı b smden azalır Işın bu cepnesı uzerırde tıgımız Umum Mudur UL kura unaja f kında tacba a b slanmıştır tanbul ve BofedZ ardan sonra ıkmcı " i u Ere e açıktan acıga Ruslarla bir es a akaları o madıgı gibi asıl Kafkasy faza durmağı lüzumsuz buu\oruz kadar gecece* zanan zar 1 nda bak inhım geçidi k rolüne işaret etmek gerek ri =t hıhavet 1801 de Gürcistan n bir ile de T akala l suphehd r Nitekim b ı ra ekonomik kalkınma sadece çocuk siz çocukların hav at santiarını b z tir Bu rol Kafka, vanm halklar ve lı Rıs ev aleti clir Q k ilanı on be* ncı asır kısım tarihçiler bunların Kavasyam davası bakımından degıl her c hetten diha ıvıleştumekt r Burun iç n de s o nlar muzes olan minzarasıle bir kat sonundonber devim eden vuíua n ta osıl semeresinden bile olmadık aru eerçekleşmesı gereken memleket ça vapılacak başlıca ıs barmdıma uıdBize gore Kafkasyanı d ^ a e h e m m j e t kazanır Buradaki Tu bu bir neticesinden başka Dır sey deilen sürerler E>ında bir meseledir lırı açmaktır Bu suretle çocuk ">ı s 0 ıanı ve A n halklar karışmasını COSÍ af = ı d r ter asıl sekenesi olsunlar ı<=ter ^lr^a kaklarda veva hamamlarda v atmaktan Bu mut u anın gelmesini beki =rken >anın hiç bir verinde goremejız CogBa ırft. m 1801 den 1917 ve kadar devam eden smlar prese e Tuık er alaKada etme yapılacak bir takım işler vardır bjn kjrtarılacaklard r Be edijenin k r e karadan U k nBak ç e r Sı rı Dav dun An ' ı f>a ve etnik veçhesi bu kadar e h e n B zı alakalandı an taraf Moskova Kon <=hr z» >tlr Easin Şo e ar ikinci hal seslini teşkil eder er Ço sız çocukları toplatmağa bas aması u ve Kopru er bölge rrı dur ünde meş jl mıjetli ve kol s k o'an Kdkasvada gu Cirl k dovrı Erekler n umdu ı refal ı 'eransı sır s rda aar b J I hiva v " t a o ve istıkla ı tem n etti mı° Gürcüler n cuk mevzuunda temao ettıgmZ her tnıd ederiz ki bu joláa ah' niş b r a ak bv isler etnf ıda lig illerden t a . nun mevzuu olan ve ıcı Gurcu erofeçiğnendi, Acemlerin ve kımsele m temsil etti ı bir avuç Gurcu 11rat almıştır Bakan a rı a Tramvay e sorun ı mı mutalealarma bag anan ma dini istiklâli alakalı şahıs davanın hükümet tarafır ad rndır T ¡ k erin yaşatmakta devam ett Ver run sırnı Anadolu ile Tor*im lar 3av îan ele a ınmasmı rremnunıvctle kar Hep goruruz zabıta zaman za^an Elektr k m« l ü r ü Hulkl E r n t e N f ı k o lı ad iddialara sözde kov n?k te c 't I edi"i "sil aılekrın koku kazıldı 1804 ten 1S19 burd Iarla h ç bir tar bı a akas mr rre mlier le d gorj uştü ıladı, hattâ bu vadide geç kalmd çına bir tarama japar birkaç çocuğu hamaoln açığıdır 2 a mü>onluk Kal I«tanbulaa bulı nan Adal°t Ba a r ı Ali bir Gurcıstanm acaoa iç japısı aemog t"i" hıre kadnr de^ am edon sısteTİı ıs cud işaret etti ma yollar bazılarını da Darulâee'eve Rıza Türel de dün Ba^ ncı k B* anı il raf k L rve=ı ned r 9 anlar ve 1 fi imhr Vcktıle Mogul ve kasva Gurcu^u ise bugünkü mevcudı r =ev keder Son>a iş kapanıp gider Bu zıjFret etmiş ve İki Bakan vilayet n karsı vetlerı on dokuzuncu asır basına ka Mevcud bulunan kimsemiz çocukları Bir defa Gürcüler n kendiler ne Gur Tımu vukuatı esnasında b le hayıtı °kurtarmak ıçuı evve â ne yaoma ı* na sebeb zabıtanın ihmalkârlığı dtgıl s Tlaki Torrruk birası lie >ndaki d er cu dena ^ naen hac r l°rı o mddıt,mı tını muhafaza eden hele \cemlenn ve darkı musamıhakar ve insanı Türk ha binaların yerine İnşası mukarrer Adliye sa sualine umum yetle veri en c°\ ab bir dır eminiz ki po! s stedıgı zaman bu rajı etrafında görüşme er yapmışlardır kajde mek ı ter z Onla' kendıle ne Tu <'er n hak mıyetlerı sırasında kuv kımıvet ne borçludur ar Hakıcatt* b «çocuk kanunu> tasarısının hazır an 4 bm çocuğu toplıyaoılır Me^e » onKartve ı derler Rusç=ı nes vatta «Gru vttlenm büsbütün aıttııan Gurcu bev b'r avuç gnvrımu»ecan s Gurcu siy Adalçt B^ka«ı masıdır Bu kanunu, şuphes z bir «çocuk arı gönderecek yurdlar tem n etme* A ab Ace n v» hklermden e=er bırakmadı 19 u ıcu Eohneler tertıb etme<te mahir tarihi Bir kaç gundecberl Is arbJlda bulunan sıner» ısm eoulur ve hu yurd arda ıjı bir ınzıoat dısıpzabıtası> teşkilâtı takıb edecektir Hanüfuz eden sosya c t Roma veja Bızansmı varatmak evda <Vdal»t Bakam AH R za Türel Adliyedeki fuık tar ı c nde «Gu^cu» ve mem e i"t asırda Rusvava kikaten «çocuk kanunu» biz m v azı ın saglavab İmektır tetkiklerine devam etmekted r Dün a « n ismi olarak da «Gürcistan» ke ımeleıme cerevanlardan meded ummaktan ba«ka Elle me bu oyuncuların aleti olarak kul yetimizde bir memleket iç n elzemdir Bundan bırkıç sene evvel Istanbulda L3tü de istanbul Currhj lvet Savc H n d a îustlanır Buğunda Sovvet esas teşıîi a çare yo<tu T f ıs m teoloji semır°ıme lanılımktadır Çocuk sâjmın korunması soxa^ arda bir cÇoc akları Kurtarma Yurdu» mev bir müddet meşgul olun Sa cı SAnuhl tında <G S S R » ı s ret m taşıyan b r aevam eden Gurcu de karlılar ndan 1919 senes nt takıb eden yılıarda Tur sözde cumnur j e t olarak go u r m vte olup bugün Rusyaja hükmeden kimse kı>e istiklal Savaş le ugr^ırken Tuı gordugumuz penşan ki ıklı ya/ru arın cuddu Dr Ka*ım Zafinn ıdares ndekı Arsanla görüşmüştür Kasablar zam istiyorlar ve Alavercvı Kaft.a 3 Cumhur vetk ke ve Turkıveve karşı daima mmnett azalmasını temin edecektir tl936 ta yurd 1^33 de vedi kimsemiz çocukla kude o zaman bu cerevanlara gonul veHavalar n biraz sogam « ve ge en ha b rlıt,ıne dahil bulunmaktadır Mesahası renlerden bir ıdı Rus despotizmine ve hajırhah davranan munev/er Ga' rihli Türk ş kanununda çal < a ço rulmuş ve çok musbet ış^r başarnş=n vanların zayıf olrrası dolayıslle ka«ablar cukları korumağa matuf iptidai mıh tır tYurd> az zaımnda çocuklar ıçm BeJedi>eye başvurarak etin X c u n a 1 j >41C3 K ı ı m u n b a i ı olap nüfusu ı i karşı Kafkas Türkünde uyanan intıkirn cu er de Patiste Türkistanlı ve Azer Kafkıs Gürcüsünde de belırıyordu Ger baycan ı Tur* mune/verlerde berabe vette hükümlere tesadüf edilir Fakat aile yuvası olmuş onların dışaıda ser •curuş kadar zarrnedllmeslnl lstemlşlerd r r ljonu biraz mütecavizdir mecmuasını çıkarıyorla bunlar son derece Ufavetsızd r » bestçe ça1ışma1armı temin ve hemen Belediye şlrrdl İk bunlann ta blcriıı» ce. Kendi tabiiler le Kaı veli er (vanı çi «Mil ı Eıconomı» Sosyal Federan t> «Promete» vab ve r rre"ilştlr Bugünlerde şark vllavct Gurcu er) ITKI bir b i r i k arzetTr •, en isimli Gurcu fırkaHrı da vardı Fnkat 1801 de basmayan GurcLtan mezalim m Dıger taraftan kuçuk eri aı elerine hepsini ıslah etmiştir Galata gibi çok erinden besi hayvanı gelmeğe başlıyacak i7aktırar Eseılerı fransızcaja ve al bunlar «Sosvı' Demokrat fıAa» ka bnşka et ket er a tında 1917 Rusyssı a karşı korkmak da hükümet taraf n kalabalık bir muhitte açılan ba ]vurd tı1 rafından da yapıldığını butun dunjaj dan deruhde edilecek bir vazıfedr modern pedagojinin ne kadir hak ı o Sumerbankın halkı tasarrufa teş\ik moncava çevrilmiş romant k G j r " u dar gözde deg 1 ıdı Zira Petersburg lnB r ba=ka yazımd arcik lan e d j o r ^ t d ı r^uell flere gore uzaktan bir biri k Ribı kı Pus sosval demokratları Moll ve St servis ıslah muos e^e erin dugunu da ispat etm stır Bu°un orakendi ı ^oloj lerıne sadık o an ga\rı 1917 den bjnjne kadnrkı Gürcistan için yeni teşebbüsü oı jnen bu kutle b\ lıca yedi ce n> tde ıkı b n kız ve erkek çocuk uzenn da terb ve go>en vuz erce yavru mesSümerbnnk halkı tasar u ' a teşvik İçin t°n rrurt! leliır i t her cenaat avrı bir rusları h i m e edıvorladı Bunun a be inıkuat nı anlı tığım zaman haklkâ* d« vapılmış olan ankete nazaıan aynı lek sahibi namuslu kimseler olmuştur yeni İkramljel r İhdas etmiştir Sümer ema r Burl rdan altısı ke ıdı er n raber Curcu cene er nı Çı İlk R J S a k Gurcu p'o'esor tarafından nasıl tah zamanda tesir eden muMelıf etıo oj k Daha sonra pek garıb bir caar'a da tankta tararruf mevduatı olıı lar İçin y I c rıf edı'Jı aaha ıjı goıulece^tır gıtı an vurd venıden kur ılabi'ır ca dört de'n şubat mas s a o us os ve ka KaıUelı sav'T'ktin şıdjetle mueten b ma du man ki in psikoloji daha z jaur=urların arasında a kolık "bevevr Takat bugünkü dunja hadiseleri, ta sim aj ar nın b rlncl gjn er jerll m ı 1 İk ı aııler a>rı kavmi ısımkre ma ık bulu cte I lıv istibdadı altında ezilen ki nnl92S ebeveyndeki psişik çavrtıbı ıkler CT Bir idare âmin bize Ista 1 sokflk rnlje çeki İsleri vapılacaktır isteyen me r n uk 351 ebeveynin mahkum o usu veja kotu iıindi dolaşın 4 oın çocuktan LII tane t" at al ib e 1 ii zlerlne kirş ı k lüzde ^ r u r k r En son utit t klere go e dağı on + Gurcırun ı t kum ile oıuu ruh ıh ve co !o va al n leıınm de jil" volu e mil e terin ve dev etleın ist k lış nısbet'erı ^oj ed r ha'e nden başka b r şey deçı lir hareket tarzı 1024 teşkilat ve te5ekku s nın varı dejenere o'dugunu dıgerl«n fii2İa«l e yer 1 ma ı alabileceklerdir Kremlin m e=kı Çarlarını «Ohrana 1 eh ıçm se'fber oln a'a mı emreder ^.ı fusu Ccma« in a rı lu bozuk aile "îuh ti 1544 aı e muh ti n n de ajnı yolu tuttuğunu "o> edi Bu Yeni tiftik rekoltesi Po ı g 7 lı t e \ a > na karşı mvl liza 1 en Ankira ve Is tari v lun ta ıh ve co" ismi tarafından sı^tenst k bozu uş 554 co r ıhtard r ace^ e del m haiTf' = «i Yeni t tik r 1 İt si plv SIVT. ç ı k n i ' a o eden F ıs H<. sa ahvı yet nde bugün ıa'ja p ofesorl^n neden elerini j u m 480 003 Gu culer cuga tesir icra etmiş onların kotu yo rıldıgımız ısı gevşetmıye im pek f a başlamıştır Y nl fol de geçen yıUl f Gurc ı muhafaza bölüklerinin bulun muş ve kollarını biglamış v az yet e du 500 000 Imerrler la sapmaTanna yardımda bulinn ,hjr ouvutup daoı(mıvalım B zım teme^nı mlktan bulmi tad r Fakat harice sitış 9 ması da tarı^ n Elccza M n Cms ame t. ruvora Bizim gibi uzaklarda bu'u 100 000 Gur 'er Icln henüz bir hareket voktur Dahi İP bir istanbul sokaklarında nsladığ mız yav TIZ bundan ibarettir dije formullenen o ezeli adaletinin b > nanlar bu sukutjn mam 1 nı an ama< • takım sat s ] a r ve devi ler oln ak adir Bazı 70 000 Acaiaar rulardan bazıları da b ze ailelerin n 1 eki lâ'o er HerldCKİ İh ma eri ıçn ifadesi de?i¡ m dır 9 Bu mutadan so }o (a ¡zhırı aczetrıek'edırler Metin TOKER 6 300 Çeçeı ler kendilerini nas 1 istismar ettıçım yana zcı ur d" tutarak ti t k almakta ve stot11 r00 P av ar yakıla anlatmışlardır Demek o'uvor r vapmaktadı ar 7 000 Ehev şarlar Tiftik fiatları şimdi 100 kuruştur Bu ki hususî b r «çocuk kanunu» ile bu Be'edıve Sulejmonı>edekı buvı k b r 4 depoyu top amaja karar verJıgı kim flat harbden evv İki flatlara pek yakn Ur Hazer ve Karadeniz arasındaki 1200 İstı mar onlenebı d M tıkd e «fil çose iz çocuklara ajırrrıştır Top alacak Ihracit İmkanları mevcud İken tlltlk fiat ki ometrel * d"ıg sı sı esmm cenu j u r t a cuk miktarı bır37 daha azalmaktır 1 r arı ıkl lira İdi 5000 me'Te ju'vseAİiL ne ı çeşıdlı t e zira geçen yaz larraızda belıtt "i"iız çocukla * bu aja get rılecek taşra'ı oPek buyuk bir alâka gören ve sabırsızlıkla beklenen pe er ve bereKetlı o v a l ı n a muhat p m u Hususî talebe yurdları gibi bunların a n s nda epeyce para ka '<»nlar memleketlerine anası tabası oTaleb» vurd a ından b ı a ! H İki ı et nan, sekenesi b u k o d ı r feavıınıute^anı= anlar kefalet e aı'elerıne b:r k smı da zananlar bu umıaktadır Daru âcezeje gönden ecektır Etır r ı den t n \erslte talebesi \ ¡líjete mü ara olan «Gurcı tan» acaba tarihte b r ver 9 te rruesSesel5 e de mln b J yurci sih blee ni ı ÎT la ka?a c t n ısgal ed vor n u Bilinen sudu M adÇocuk mahkeme ve cezaevleri mı caİKtırmak ıstıjen etrrek maks di odalara lüzum id beedve ve alt ncı şube temaca geçe fa la rrC te'l ald klarmı ve bu har=ke 1 dan evvel b ııncı asırda Kafk s j a n n I U voksa çocuk kurtana vurdlan mı kısmen de r r e İtiraz edi dUte yem"klerlni ke5erolî parçası k smen acemler kuru ması 'azım geldiği nokta :rda cek erd r kendilerini yurdu terke da et ettik e nl Rumlar el nde iken Romalılara geçıyo"Eserinin LÇtVCL T\BI kıjmetlı >em etud ve ilavelerle çıktı Bu bir mütehassıslar kurtarma yu r dlarını ter»ov Î T erd r B miar vi a e e davetle ken "Miladın aorcıuncu asr nda B zans'ı pahav at kitabı her yasın ve herkesin merada okamak ve öğrenmek isteBir eczacı kalfası zehirlenerek cih etmekted rler Bundan uç sene ev diler nJ»n İzahat alındi"i gi 31 mjessescle 1 pazlann mis yorerlık sahneleı nden b ı diği bu eserdir de s hhl bir hejet tarafından kontrol et vel istanbul vı âyeti hükümete başvuoldıi Şehir i j Ü N U N MEVZULARI =haberleri Gürcü tarihinin içyüzü nedir? Karadenlzde fırtına Dr. M. Devecioğlu Ya zan BaymdıHik Bakanı dün şehrimize geldi Dr. €EMAL ZEKİ Evlilik ve Mahremiyetleri 570 sahıfe (5) lira. Her kitabcıda bulunur. ^ Satış Merkezi İ N K I L Â P K İ T A B E Y İ ^ M Emsalsiz b i r s i n e m a h a r i k a s ı o l a n v e rarak, kimsesiz başıboş çocjklarıdevlet çıftLıklernde çalıştırılmalarını teklif etmiştir Gerçi v u teki fe hâlâ bir eevab verilmiş değildir ama modern pedagoji, ıslahhanelerin şehrin en ka abalık yerlerinde kurulmasını lüzumlu görmektedir Buna sebeb şehrin gu rultüsune alışmış çocuğun ıssız bir mu Sirke ide Merkez Eczanesinde eczacı k fası rQ yaşında Karabet Kalya blrdenbie zehirlenme arazı go termlştlr Boyuna kusan ha«ta gotürüld \uü Ce rahoiea ha=ta Q inde ö rr lştür Ada et h»k mi Dr izzet t<=<an cesed! Vb ga kaldırtmıştır Kalfa ti n ka'ışırien haricen kullamlacalc bir ilâcı dalsflnhkla lçUecefc İlâç zannettiği ve tadıp zerlrlendl 1 sanı maktadır Savcıl k ^oru^tjrma yspıvor tirllmektedlr Teşekkür 22 aralık 945 cumartesi eünü sevgili kızımız bincıic Nermlnlmlzl pek gene vasmda ve goz v aşlarımız arasında ebedt istirahatşâhma tevdi ettU Bizzat cenazede bulunmak çelenk göndermem evimize gelmek suretıle veja telefon telgraf ve mektuala bu unutulmaz acımıza İştirak ederek kederimizi paylaşan akraba ve dostlarımıza ayn ayn teşekküre büyük acımız mânidir Gazetenizin tavassutunu saygı İle rica ederiz. Aile reisi Salih Sabrı Karagozo»lu ^ m m Mevlud Kemani zade Mehmed Paşa torunu eıre^ ı deniz kaymakamı Bay Cemil kızı Sağlık rrüd ir ü Istarbul f n n l a r n ı teftiş v» t U k e t rm ı e r M id ir U ba Iı n ücad le heyeti şehirde 18 fırını kontrol etmiş burada çalışanların ten İz 1 ğ nl fırınların durumunu İncelemiş ve İyi b u m u r a k bunl rm s hhl \e temiz *• duruma k o i j n a . n i fırın «ahlb e İne t^b II* etmls r Aksi takalrde bu fırın ar k i pat Hcaktvr Fırınları teftiş Şehir Dram T vatrosjnda tem=ll edi =n Cvraro de Berg rac» pek büvuk bir ra bet gorm°kte devam etmek edlr Cv^ano rolJnü oynayan H Kemal Gürmen İyi eş Fehmiye Devrım'in clumunun kjkıncı gününe tesadüf e mlş ve rol me tekrar başlam ştır Bu suretle terıs le İlk kadro İle devam eden «Cvra den 6 ocak 946 pazar gunu Ağacamim noj d fa bir havlı oynanacak gibi gorun de ikindi namazını muteakıb Mevlud me etedir Cyrano de Bergerac rını te il edıvor Artık hır s t m n k nüfuz etme itedir Çok geçmeden Sasanı er arkası sıra Arab emirleri bu h a valıvı avuçları ıçıre a ıjorlar B r a n ık Tıflısı emaret mor jezı j a p a n A ı a b arın çekilmesinden so"ra } anı 920 t a •ı ılermdedır ki sı>ası manada bir nevi 1 Gürcistan teşekku edecektir Filhakika Bazdat «ruL. esi 9DO de b rb rler ne g ren Gurcu as 1 zadeleri arısında n ı h a j e t b r birlik kurdu Bunlardan II mcı Da it Í1089 112o) sıva ı icraatı e pek m c 1 ^ ^ ^ M MARÍA MONTEZ JOHN tarafından HALL ve SABU fevkalâde bir tarzda varatılan YILANLI Orijinal ve renkli kopvası MABUDE Turt.ce sozln ve sarkılı kopvası ^^m YENİ Biricik YILIN ^ « İ ÇOCUK kitabı SÜMER TAKSİM kıraat ettirileceğinden arzu edenlerin Elif Nacinin konferansı teşrifleri rica olunur Evüb H İkevl tarafından tertlb edilen İ E T T memurlarından kızı il r î konîeranslar serisinin b rinel 1 ola Bedri an Devrim rak yarın saat İ T te Eyüb Halcevi konfe KURNAZ TİLKİ Yazan C \HID UÇUK Uç renkli nefis bir kapak ve ıçı resimli çocuk masalları 75 kuruş AKAY KİTABEYİ • Ankara caddesi 85 istanbul • Sinemalarında bujuk bir muvaffakiyetle devam edıvor HıssJ ve müessir maceralarla dolu olan ve yılanının kudreti sayesinde butun bir millete hâkim olan bir kadının sergüzeştlerim tasvir etmektedir MUAZZEZ YENİ ÇIKTI H ^ M TAHSİN rars salonunda arkadaşımız ressam E lf \acl t ra ndan «Ti k halıc lığı \e re lm> mevzulu bir kor'e ana verlleceî İr H<?r\e gelebil r «\ŞK HLZINLERI» nın huznunu unutturan .SEM BEKLİ*ECEGEVI. den daha çok beklenen «OLUME KAD<VR» dan daha kudretli olan BERKAND'm Merak ve heyecanla beklenen son telif romanı Sokakta BEHÇET NECATlGiL KAPALIÇARŞI Yeni yılın en nefis şiir kitabı BUGÜN ÇIKTI LÂLE INKIL\P KITABEVI tarafından sahsa çıkarılmıştır Fıaü 150 Kr MARMARA Kıtabevi i s t a n b u l , SARK'ta, Mevsimin biricik yerh fümı LONDRA BÂR Yemden tezjın edilen salonumuz ZENGİN VARYETE programıle sav m müşterilerine açıldığını müjdeleriz HER PAZ<VR saat 16 da tekmil programla verilecek AİLE MATINELERINDE HÜRRİYET APARTIMANI Görülmemiş b u ı u k muvaffakiyetle devam ediyor Seanslar 12 15 2 30 4 30 6 30 suare tam 9 da. Yer bulmak için lütfen biletlerinizi evvelden aldırınız Tel 40380 Sîrkec de Tramvay cadde İnden gecen Lâzar oğlu PO vaşında Neslmln birdenbire vere düştüğü görülmüştür Başının arka ta afmdan bol kan akar ve bavgın va*ar halde Cerrahpaşa hastanesine gönderilen vara ı orada olmuştur Muayenede baş nı ka dmm taşının hızla değeres yaralarımı İhtimali gözonünde tutulmakla beraber kendi l t ( a rdan düşen bir kimsenin bu sebeb e koma haline gelemlyecegi yolunda 1 anaat 1 e1 sürulmt ştür Bu İtibarla Adı let hekimi DT izzet Işcan muayene ettiği cesedi Mor»a gondctmlştlr Ölenin o ara İlk caddeden çok hızlı geçen bir nakil vasıtas nm carpma= 1» yarolararak yere düş ra iş olması muhtemel sayılır aktadır Ferikovde T T savılı g ikoz fabrikaeınaa lşcl Ömer Lu fi o u l, yaşında Nuri Gtilgun gece yıkandıktan sonra kok maltızını odasına alıp yatmış sabahleyin kalkamamıştır Odası açılınca aidügi anla. 5 Imıştır Bu gencin ivlce yanmamı? kömürden zehirlendiğini t«sblt eden Ada et heHml gerrülme İzni vermlştir yürürken düşen adamın şüpheli olumu AR Sinemasına 3 haftadanberı şeref kazandıran BUGÜN 14 30 da ACI Kadıköy B U G Ü N , GÜNLER SÜREYYA Sinemasında BOGARTın zaferi MAKSİN Salonunda yapılacak olan • K IN G S RO W . ANTS SHERIDAN BETTY FIELD ROBEBT ClTVrviTVG RONALD REAGAN in gönülleri buvulıyen rekıbsız filmi TÜRKYUNAN Kömürden zehirlenip ölen amele BOKS Sineması gişesinde satılmaktadır. en buyuk bir sinema hadı=esı olan essiz film 1IVGRID KAZABLANKA BERGMAN HIMPHREY Maçı biletleri TAKSİM 2 S A V A S A N « R E N K L I M Ü H E N D I S L E R H A R I K A . ^ 50 TENZİLÂT Yeni vılın en muhım hukukî esen Bak rkSy Bez fabrikpsmda çalışan Aziz ^atır ad nda bir İşçi evvelki akşam fabrl kanın elektrik tesisatını tamir ederken ce revan çarprr ş ve derhal ölmüştür Bır amele elektrik cereyanına kapılıp oldu F"" BUGÜN MELEK ve İPEK Bu mevsimin en yüksek eseri , . . J O S E P H C O T T E N Sinemalarında 1 CHARLES BOYER İNGRİD BERGMAN'm île birlikte varattıkları sonsuz alkış toplayacak bir şaheser Hd Prof. Hirş BİR İKİ SATIRLA NOTLÜ A K A V TİCARET KANUNU ( K a n u ı u n tam metni ılgıh dıger" kanun kaıdcl r le en son Yargıtav ıctıhad nrı ve alfibelı fıhrıstlı ) 400 kuruş Bir hafta ıçmd<> mevcudu ti kenmek ı?eıe olan bu eserden a'makta acele edırız K I T A B L V L Ankara caddesi 85 istanbul %. İTHALATÇI ve Dıracatçı birliklerinde venl bir kadro yapı mış ve bazı memurlar kadro harici kaim ştır Bu meyanda umu mi kâtlb muavinlerinden Hayrı Ce âl mu amelât müdürü İffet Halim Oroz e«kl kentrol teşMlatı şeflerinden Etem izzet de j LulunmalUadır | * DUN BELEDİYEDE bir toplar ti ya pı "n ş \e varından İtibaren f kariv te ¿ cdl mek U7ere Bded yece a ınacak kom ir İSIKLAR SÖNERKEN ( Gas lelght ) Bu akşam ve diğer eunlerır her seansı îçır nunı rah biletler her dd sinema gişelerinde satılmaktadır D İ K K A T : HER K i SİNEMADA DA ORİJİNAL KOP\A İPEK Sinemasında da butun SCTI S ar için lüks koltuk biletleri evvelden aldırılabılir Evvelden alınacak biletler için Melek Sineması sokağında yeni bir gişe açılmıştır . . . , „ . ., MELEK 230 430 630 Suare 9 da SEANSLAR : T DV K . HAK <>« A.C C e . ^J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog