Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Yeni bir Büyük devletler muamma Rusya Bretton woods askeri konferansı anlaşmasına girmiyor Amerikanın Londrada bu ay toplanacak konferansa vereceği mühim proje Doğu Avrupadan büyük Yahudi akınını kim lertib ediyor? Bu iste Rusyanın ve Polonyanın rol oynadıkları söylentileri Yar l Washington 4 (aA.) TJNRRAnın Almanja şuhe<?ı şefi General Morgan doğudan gelen ve Amerikan işgal bölge5 ne gecen binlerce Yahudinın «Avrupadan çıkmak için İ3İ teşkilatlanmış bir plan» mucibince hareket ettiklerin söylem stir Bu mültecilerin ekserisinin i i givinmış ve paralı olduklarını kaydeden Geneal şojle demiştir « Bu İnsanların hiç biri zjlüm gormuş mahlukıar manzarası göstermemektedir > General Morgan bu muhaceretin gerismd.» gidi bir Yahudi teşkilatı bulunması gerektiğini gazetecilere anlatmış Alman}aoakı lahucılenn muhaceretini Polonjanın veja doğudaki başka bir devletin musaadesile vapılmakta oldu guna inanmadığını ilave ev lemistir Doğu A v r u p a d a k ı sevkıyat ajanları Londra 4 (a a ) Daily Mail gazetesi teşkılat'andırılmış Yahudi muhaArkasi »ahtie 3 Su. 6 da Amerika Avrupadan kuvvetlerini çekmek ve bunların yerine tayyarelerle her hangi bir harb sahasına iki günde yetişecek 30 tümenlik bir seyyar kuvvet bulundurmak istiyor Amerikadaki Sovyet elçisi anlaşmanın Rusya tarafından imza edilmiyeceğini bildirdi Washington 4 (a a ) Sovv et buyuk fç aıı i"1 e r mev anında» b r dünja bankasıle bu para ıs kr^z sandığı kuru malını derpiş eden Bre ton Woods anlaşma' nın Rusya tarafından imza edilmlv ereğini bildirmiştir Buna sebeb olarak, «Rusvanın iştirakinin şimdilik muvafık görülmemekte» olduğunu sovlemft;tır Arkası sahıfe 3 Sü. 3 te Dünya iktisadî işbirliğini gaye edinen bu anlaşmayı hemen bütün Birleşmiş Milletler imzalamışlardı Fransasız Avrıijia ; j osko\a Konferansında varılan neticelere dair Lç Buy uklerın gönderdiği bildiriye Fransa hükümeti ban meseleler etrafındaki soz hakkını koruduğunu açığa vurarak cc\ab \ ermiştir Bunlar, Balkan andlasmaları Lzakşark düzeni ve atom enerjisinin kontrolü gibi Fransanın kendim şiddetle ilgili savdığı meselelerdir Lçler arasındaki ateşli pazarlık havası rîuma efkarını o kadar kaı ıstım or ki başka taraflara goz gezdirmek başlıca davalar üzerinde durmak bugünlerde kimsenin aklına gelmıjor Gelse bile o dn\alar etrafında kafa \orraaıa kalkınanlara çokluk raslanmı\or Halbuki mesela Fransa Avrııpavı \e dunva baBes bııvuk devlet arasındaki askeri müzakerelere iştirak edecek olan rısını çok rakından ilgilendirmesi geAmerikan Generali Kenny (sağda) Mac Arthur ile beraber reken bıiMik da\alarm «ahıbıdır içinde Washington 4 (a a ) Hava ruha Rıdge^av dan başka Pasifik ha\a kuvjaşamlan pazarlık havası ne kadar haAmerika vetleri komutanı General George Kenny raretli olursa olsun o da\ alara dikkat rtbelen uzmanı ve Akdeniz etmemeve ver \ oktur harekat saıası komutanı General Mat ile bahrıje genel konsevinden Amıra Lond^ada beş buvuk Rıchemond Kelley de bu UT c aklar dır Gecen I ondra Konferansına kadar íew Rıdgev.a\ c ^ jarafmdan FransajT kar ı her devlet ír n jyida. japilâcjjj^olaa^a ¿eri Aıpay^ftum pmj*«1 iangı bir çekingenlik duvgusıı beklen konferansla Amerıkavı temsil ececektır Londra 4 (a a ) Evemng Ne^s gaBu asken goru"*nelere iştirak edecek zetesine göre ATienka Avrupadakı ordiğine dair ortada bir emare \oktu Yenılmıs Mihver pevklerıle vapılacak ba Birledik Amerika heyetinde General Arkası Sa 3 Su 2 de n s andlasmaları konuşulurken Molo tov birdenbire bu islere Çının Fransanın karı^tııılmanıası lüzumunu ı'erı surdu Bu konferansta güçlükler çıkar mak için başvurulmuş diplomatik bir manenamı ıdı 9 voksa varınkı barış dunvasında Fransava verilecek rol hakkında Rusların bir takım he^abları ta «aw urları mı vardı** Mesele üzerinde bugüne kadar veter derecede durulmadı General De Ganlle Moskovava gıttıgı zaman umumi Fransu polıt\! \«îinın Rus Hsırı altına girebilmesi ihtimali AnRİo Saksonları bir ha\lı kav su landınjordu Doıt vıl müddetle ısgal al tında kalmış ucuncu cıımlıurıv etin tesfijeve ugradıg nı gormus ideolojik kavnasmalir ıcınde çırpınan bir millet olarak Fransa belki Rusların kafasında bazı politika kombinezonlarına elverişli bir ortak savılrvordu Seçimlerin vereceği netice batı \vropada dogıudan dogruva Rus nüfuzuna bağlı bir rejime vol açar bovlclıkle kıta üzerindeki uolıtık hakimiyetin kavıd«ı? şartsız Rus ' lara geçmesi sağlanabilirdi Fransadakı secimler bu umıdı kırdı İktisadı ve siyahı şartların en uvftun bir anında şanAnkara 4 (Telefonla> Bugün ogleVatın! maksad1aıla ve Milli Şefim z° sını denediği halde komünizm Fransaı bel rtmek avcu içine alamadı Sosyalistler Mos den sonra muhtelif gruplar halinde ge h ıkuTi^tim ze bağlıl alarmı kovava bağlı olan bu parti ile kader bır len bir kaç bin öğrenci Ulus meydanın üzere toplandıkları anlaşılan gençler lıgı etmemeve karar verdiler Komü da hevecanh bir toplantı yapmışlardır hiç b J taşkınlığa sebeb olmamısla'sa nistlere karsı elele verdikleri takdirde Ögrenc lerın ellemd,e bavraklar ve E da gen» zabıtaca intizamın muha'azısı ballıca partiler bugün kurucu mecliste bedı Sef Atatürkle Milli Şe* Inonunün ıçm teabırler alınmış ve hadisenin hıkım bir durumdalar De Gaulle buvutulmu^ fo ogrifları bulunuvordu caddelerde bir nümayiş man. veti almasu veva bu devletin ardasından vuru Avrı b j grup da bu arada Ebedi Sef n sı on enmi"=tır Bu sırada bazan Itfaıvemek politikasına hiç vana^mıvor Fran muvakkat kabrinde toplanarfk genelime nm arazozlerı de ku lanılnustır Her sa gene Fransa olmak Avrupa ve dün h abesim ekrarlamışlar ve istiklâl ne maksadla olursa olsun bu çeşid topya davalarında soz hakkını kazanmak marşım soj lemislerdir lantıların daha önceden izin almava Q Istıvor Ulu meydanındaki toplantıdan ha bağlı olüugu malumdur Bugunku topberdar edilen iç islen Bakara Hilmi Hntıyı vapanlar bövle bir müsaade alRus Frangı? münasebetlerinin vem namı lardır Bu sebebledır ki bu har°TJran ve toplananların öğrenciler ol gelişmeleri üzerinde bu vazıvatın az ması dolavi* le de Müh Egıtım Bakanı ke*e gjr şenler hakkında ilgili makamveva cok bir tesiri olacak mıdır*' buvıık Hasan Ali Yücel Ulus meydanına gele larca ciddî takıblere girişilmiş ve bir devletlerin anlaşma çerçevesi içinde Rus kaç ki?» nezaret al ma alınmıştır hükümeti Fransa hakkında ne duşunu rek gençlere ogudler vermişlerdir yor* Hattâ De Gaulle un son Moskova sevahtındenberı Rus Fransız mumsebetlen ne dereceve kadar gelişti** Butun bunlar şimdilik oldukça belirsiz bir bava perdesine buruludur Trııman'm nutku Başkan, kongreyi iç işlerde hükümetin faaliyetine engel olmakla itham etti Washington 4 (a a ) Başkan Traman ha en roel vortuları munasebetıle tat 1 devres nde bulunan kongreyi açarak bu sabah Amerikan milletine hıtab Sahibi henüz malum olmıvan Trıe«te etmıs ve içtimaî ihtilaflardan kaçınmak Müttefik askeri hükümetinin ıssızlığı ortadan kaldırmak ve harb ha1 nden barış hal ne geçmek maksad le tedb rler n roumkun olduğu kadar sun t l e aîmnia^mıTsfemîştır » • Balkan kendisinin kongre ile ihtilâf hal ne g rmevl arzu etmediğini kay d ile 1946 vı' nın karar yılı o dugunu bıMırm ş ve sovle demışt r « Bir çok nesillere hizmet edecek ekonomik bunjemn temellerini bu sene Kuracag z Uyrunda v uksek bir cesametle çarpıştığımız bu buvuk istikbali sınırlarımız iç nde ve dış mem eketlerde tahakkuk ettınp ettırem jecegımızı tayın edecek kararları da bu >ıl içinde almak zoruı da kalacağız » Başkan gelecek avların truç olacağını saklamamış ve dış mese elerde butun sorumlulug jnu tam olarak yüklenmiş olan kongremr iç işlerde avnı surette hareket etmed g nı çunku hükümet taChıasso 4 (a a ) Italia Nuova ga Arkası tahıfe 3 Su 5 t» zetesi Venezıya Guı ıa da Yugoslav larla Aluttefıklen ayıran hudud hattı uzennde ciddi hadiselerin vuuıbulnuş İran meselesinde yeni gelişmeler Tahrandaki ingiliz rîkan e'çıleri, İran tine izahat ve vermekte devam ve Ame hukume. teminat edıyorlaı şehrinin halkı bu miting esnasında binası onunde bekleşıv orlar Ankara gençlerinin dünkü mitingi kısım gençler Ulus bir kısmı da Atatürkün muvakkat kabri önünde toplandılar Dahiliye ve Millî Eğitim Bakanları Ulus meydanına gelerek gençlere oğud verdiler, hiç bir taşkınlık olmadı Trieste davası tekrar alevlendi Bir meydanında, Müttefiklerle Yugoslav kuvvetlerini ayıran hududda ciddî hâdiseler oluyor, vaziyet vahim Tahran 4 Ca a ) France Pre>;s< muhibiri bıld rıvor Ingılterenin Tahran bujuk elçisi S*] Reade Bullard bana vapfıgı derreçte Mosl ov a görüşmelerinde Iran r> selesi r ne ttlen temas edılm ş oldoguna söy ed ve «unlan İlave etti « Birbirine benzeven İngiliz A menken teklifleri bir netice ' em » u r <K aere idi Fakat Ruslar son çoruşme e rinde ilk durumlarına döndüler > Büvnik elçi Lana bir tahkik kom's } onunun gönder lmesı meselesinin bahı mevzuu o dugunu ve bu i m Londrad her hald» tekrar inceler °c»*ııi belııt rrıştır Bu komisyonun başlıca vazıfes Arkas\ sahıfe 3 Su. 5 te Tütün piyasası lzmirde toplanan murakabı komisyonunun kararları Basın Birliği Büyük Kurultayı Kurultay dun Ankarada çalışmalarına başladı Bulgar hükümeti ve Moskova kararları Sofja 4 (a a ) Dun gece toplanmış olan Bakanlar Kurulu Sovjet elçiaimn Moskova tebliği mucibince kendisine yapmış olduğu dostane tavsıjeler uzerıne muhalefetle temasa geçmeje karar vermiştir Bu iŞi başarmak üzere hükümet Zveno partisinden Başbakan Kımon Georgıvefı komünist iç işleri Bakanı Yugov u v e gene Zveno partisinden Savunma Bakanı General \elçevı hukumete dahil olmıyan demokrat gruplarıle temasa geçmeğe memur etmiştir Arkası sahije t Su 4 te Bulgar muhalif partileri hükümete iştirak için yeni parlamentonun feshini istediler olduğunu b Idırmektedır B J mesele hakkında gaz°te şun arı lave etmekted r İzmir 4 (Telefonla) Tutun pıyas* Arkası sahıfe 3 Sü 2 de sini murakabe komisyonu bugün Tıc ret Müdürlüğünde toplanmış ve Et bölgesi tutun pıv asasının 7 o akta A* hisarda 14 de Kırkağaç ve Somada 1 Bergama ile Kmıkta 20 ocakta açılac gını ilân edilen fıatların duşurulmesıt meydan verılnıvecegını tütünlerin t mamen satılacağını müstahsil için I volda endişeye mahal olmadığını bıldu mistir Yunaıustanın harbden evvelki 701 milyon kiloya bedel bu yıl ancak milyon kıfo tutun yetıştırebıldıgı Bu Arkası Sa. 3 Su. 2 de Bildiğimiz bir sev varsa, o da Fransa hükümetinin Lcler tarafından kendi Jnkl inda yapılan muamelevı beğenmediği buna uzuldusudut 1919 Avrupasuım en kuvvetli kara ordusunu bağrında tasıvan bir millet bugün bir köşede unut ılmak istemiyor Vakıa bir millete vapılan muamele otekı milletlerin kev finden ziyade realı tenin zaruretleııne bağlı olmak lazımdır Bugünkü Fransa şüphesiz çevıek vuzvıl önceki Fransa değildir Nitekim bugünkü dunva da çeyrek yuzvıl önceki dunvadan cok farklıdır Fakat Fnn«a barış dunvası çerçevesi ıcınde bir mıssıon sahibi olduğuna ınanıvor Harb villan bovunca aldığı \ araları çabuk saracağını uğradığı kav ıhları kısa zamanda verine getireceğini iddia edıvor Nıhavet barışa hak kazanmış bir Avrupa bir gun doğacaksa bu Fransasız olamaz dıvor Hurrıvet güneşinin yeryüzünde ilk parladıgı memlekete dikkatle bakanlar Fransavı haksız bulımk ıcın ortada göze batan sebebler bularım acaklardır Tam tersine Fran c a adına konuşanları Fabrika ve Havuzların taaliyeti bir misli artıyor Kongre başkanlığına seçilen Husevın Cahıd l a k ı n Ankara 4 (Telefonla) Türk Basın B rlıgı bujuk kurultayı bugün «aat 11 de Halkevınde toplandı Yokhmadan Tr sonra kongre B rlık başkam alıh Rıfkı Atay tarafından açı di Bundan sonra kongre başkanlığına Husevın Cah d Yalçm başkan vekil ıklerne d« Ferıd Celal Güven ve Mümtaz Faik Ferik seçildiler Katıblık er seçimi de yapıldı Bu ecımler dolayısıle usule aıd bazı it raziar o du Salonda yemden yok ama japı di ve uyeler arasına karışmış bulunan d n e Arkası sahıfe 3 Su 5 te Gangster mukallidleri Dort gene dun öğle ustu Tahtakalede bir dükkânı soymaya kalktılar, tezgâhtarı yaraladılar Dun ogle uzerı Tahtakale caddesinde cur etkarane bir soygunculuk vak ası olmuş ve eli tabancalı dort mütecaviz kendilerine kasayı açmak ıstemıyen bir tezgahtarı ağır surette yaralam «lardır Yaptığımız tahkikata göre vak a şu şekilde cerevan etmiştir Tahtakale caddesinde, Halil Uyara aıd 30/1 numaralı kırtasiyeci dükkanında tezgahtarlık yapan Albert Krespı adında bir ihtiyar dun ogle üzen dükkanda bulunduğu bir sırada temiz giyinmiş dort gene oukkana girmişlerdir Alber bu jenı geıen muhterilerin yanına giderek ne istediklerini sormuş fakat gençlerin ellerindeki tabancaların nam uları ile karşılanmıştır Bu arada gençlerden ıkı « H =arı f karak kam onunde dur i Ingiltereye ısmarlanan malzeme ve tezgâhların ilk partisi bugünlerde gelecek Dış Bakanımız Londraya vardı Londra 4 ( B B C ) Bir »smıs Milletler genel kurulunun toplantısında bulunmak üzere Dış 1" en Bakanı Hasan Sakanın başkanlığında« Türk hejetı bugün uçakla Londrava 3 elm s \e Turc ven n Londra buvuk elcisi Cev ad A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog