Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ı Sakanın yapması işçi Sigortaları nen müzakereler Kanun meriyete girdi, prim 3asınının ihtarı : "Rusya tahsili ve tazminat itası temmuzda başlayacak ^selesinde ateşle oynuyor,, Ankara 3 (a a ) İşçi Sigortaları Kanunu 1 ocaktan itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanun gereğince ilk genel kurul bu ay içinde Ankarada toplantıya çağırılacak ve sigortanın bir yıllık faa.iyet programı tetkiklerine arzedılecektir. Temmuz ayından itibaren de primlerin tahsiline ve tazminat ödenmeğe başlanacaktır. Bu sigorta şimdilik işçilerimizi meslekî hastalıklara, meslekten mütevellıd kazalara, ölüm ve analık hallerine karşı teminat altına almaktadır. Fırsatlar zuhur ettikçe bu sigorta geliştirilecek ve bütün işçilere şamil tam bir sosyal sigorta haline getirmek hedefi gözönunde, tutulacaktır. f a harbine Lehistanın Alntanyaya boyan inin sebeb olduğu unutulmamalıdır Hem suçlu, hem güçlü! Sovyet basınının yeni yaveleri / Türk basınındaki Rus aleyhtarı neşriyata sebeb Rus istekleri değil faşizm imiş Moskova Radyosu 3 (BY.UM.) «Pravda» gazetesinde Zaslavskfnin işleri Bakanımız Hasan Saka, Ankara hava meydanında hareketinden e\\el «Muhtelif memleketlerde gizli faaliyette ingiltere Biıyıik Elçisi Sir M. Petterson ile görüşüyor bulunan faşistler» başlığı altında çıkan Londra radyosu 3 (B.Y.UM.) Ti gazetesi Rusların Ortaşarktaki manev makalesinde şöyle denmektedir: «Von Papen, Türkiyede bulunduğu mes'ın diplomatik muhabirinin yazdığı ralarını açık bir lisanla yorumlayarak sılalarda Gestapo idaresini Ankarada na göre, Birleşmiş Milletler Genel Ku şunları yazmaktadır: kurmuş ve ismini Alman büyük elçiliği rulunun toplantısı vesilesile, Türk ve «Turkıyeye karşı açık usuller kabul koymuştu. Her çeşidden faşist ajanları ingiliz devlet adamları gayrıresmîî mü edilmiştir. Rusya beklenmedik bir anda, Turkiyeye akın etmişlerdi. Fakat, Von zakerelerde bulunabılecekleıdır. Tuıki yakınlık ve benzedik bahanemle aske Papen'in Gestapo idaresi yıkıldıktan ye Dış işleri Bakanı Hasan Sakanın in rî ehemmiyeti olan bazı Türk toprakla sonra, türkçe konuşan faşistler sahnegiliz başkentine toplantılardan epeyce rını istemiştir. Sovyet tabiyesi 1939 da den çekilmiş değillerdir. Bu sefer onlar once gelmesi, ingiliz mahfillerinde Hitler'ın bir sıra tehdıd ve ilhaklarını hummalı faaliyete geçmişlerdir. Halimemnuniyetle karşılanmıştır. hatırlatmaktadır. Rusya Ortaşark mil hazırda Türkiyede Sovyetler aleyhinde letlerini kızdırmakla ateşle oynuyor. açılan propaganda seferi, faşist değildir Rusya ateşle oynuyor! Arkası tahife 3, Sü. 5 te de, nedir?.» Londra 3 (a a ) Sağcı Daüy Mail Bundan sonra gazete sırasile isveç, İngiltere, ispanya, Portekiz ve ATierıkadaki faşistler hakkında malumat vermektedir Çalışma Bakanlığı için İngiliz Çalışma Bakanlığından iki mütehassıs çağırıldı fngütereden iki mütehassıs geliyor Ankara 3 (a a ) ' Haber aldığımıza göre, ingiltere Çalışma Bakanlığı yüksek müşavirlerinden iki uzman, bugünlerde memleketimize gelerek Çalışma Bakanlığımızın hizmetine grreceklerdır. Bunlardan birisi sosval ' sigortalar, diğeri umumî işçi meselelerinde uzmandır ı Bu mütehassıslar memleketimizin şartlarını iyice etüd ettikten ve Bakanlıkça hazırlanan malzeme ve tasarıları inceledikten sonra raporlarını vereceklerdir. İran ve ingilizler Times'in mühim bir makalesi: (drandaki İngiliz Sovyet , menfaatleri uzlaşabilir» Anglo Saksonlar, İran buhranının Londrada görüşülmesi için teşebbüste bulunmadılar Washington 3 (a a.) Dış İşleri Baianlığı sözcüsünün bildirdiğine göre, İn gıltere ve Amerika, Rus İran buhranının Birleşmiş milletler genel kurulunun toplantısında görüşülmesi veya görüşülmemesi İçin hiç bir diplomatik teşebbüste bulunmamışlardır. Tramvay, Tünel ve Elektrik İdaresi Umum Müdürü HuDri Eren Cin buhranı Çungkingde yayınlanan resmî bir tebliğinde «komünist kıtalar Jehoı eyaletinde kendilerine karşı yapılarak bütün taarruzlara mukavemet edecck'erdır.> denilmektedir. Bu dahilî bir harb ¿emektir. Bu beyanat komünist genel karargâhı tarafından verilen emirlerin en kat'ıler.nden biridir. Beyanatta komüiist'erin «milliyetçi işgale» karşı azimle dövüşecekleri belirtilmektedir. Komünistler, Moğolistan Mançurya hududunda bulunan Jeholda 1940 senesindenberi çete harbi yapmağa elverişli üslere malik olduklarını bildirmişlerdir. Diğer taraftan, Çungkingkde bulunan merkezî hükümet kaynakları, merkezî hükümet kuvvetlerinin Jehol eyaletinde Fuhsin'e girmiş olduklarını haber vermektedirler. Arkası sahife S. Su. 3 U Kuzey Cinde çarpışmalar başlamışken komünistler dün gece General MarshalHn Rus isteklerine karşı aracılığını kabul ettiklerini bildirdiler protestolar devam ediyor Çungkmg 3 (a a ) Komünistlerin Aydın 3 (a a.) Türk topraklan üzerindeki yabancı isteklerin, bütün yurd içinde olduğu gibi muhitimizde de uyandırdığı infial çok derkidir. Bu duygulara tercüman olan Raif Aydoğdu «Aydın» gazetesinde yazdığı bir yazıda şöyle demektedir: «Bu isteklerin maksadı olsa olsa şark usulü bir pazarlığın zeminini hazırlamaktır. Fakat bu talebler Türk milletinin âsabını bozmadı. Türkler asırlar boyunca bunu gördü. Harb meydanlarında 400 senedir tanıyoruz. Birbirimizi söz çenginde değil, er meydanlarında öğrendik » Hikmet Solen «Doğan» gazetesinde «verilecek tek cevab» başlıklı yazısında Şunları yazmaktadır: «Bu memleket artık eski Osmanlı memleketi ve Meşrutiyet Türklyesi değildir. Diş tesirlere kulaklarını v,e kalblerinl açacak, İç dedikodulara kendilerini kaptıracak, selâbetinl kaybedecek o eski Istibdad ve meşrutiyet tipleri tarihe gömüldü. Atatürkün bayrağı ve mefkuresi altında birleşmiş olan asil çocukları o büyük emanetin bekçisi ve bu toprağın biricik sahibidir.» Iran Başbakanı Hakimi Yurdda infial Basın Birliği Kongresi Ankara 3 (Telefonla) Türk Basın Birliği Kongresi yarın 11 de Halkevi salonunda toplanacaktır. Delege'erden mühim bir kısmı bugün şehrimizde toplanmış bulunuyolardı. Öğle üstü izmir, akşam üzeri de Adana delegeleri trenle geldiler, istanbul delege'erinden son parti de yarın sabahki trenlerle Ankaraya gelmiş olacaklardır. Kongrenin devamı müddetince gazetec^er için muhtelif ziyafetler tertib edilmiştir. Yurdun her tarafından gelen delegelerin iştirak edeceği toplantılar bugün Ankarada başlıyor Mareşal Çan Kay Şek Londra 3 (a.a) İran meselelerinden bahseden Times şunları yazıyor: «Tahrandakl kabine buhranı. Moskovada üç Dış İşleri Bakanının İran meşelerim halledememelerinin bir neticesidir. Bazı mahfillerde, İran üzerinde bir anlaşmaya varılamamış olmasının, Moskova koneransmm daha geniş meselelerde sağladığı başarıyı tehlikeye düşürBir müddet evvel Tünel kayışının düğüne dair İleri sürülen mütalealar tamamen yersizdir. Asırlardır ki, İran kopması üzerine vuku bulan kaza, bir Arkası sahife 3, Sü, 2 de kişinin olürrile neticelenmişti. Bu kazadan dolayı, Vilâyet idare meclisince memurlar muhakeme usulü kanununa göre yapılan tahkikat sonunda; Elektrik, Tramvay ve Tünel idaresi Umum Müdürü Hulki Erem'in muhakemeden men'i, idarenin teknik şubesinde müdür Sadeddin Ozıl, Tünel cer şubesiaie müdür Hasan Zeki, Tünel ustabasısı Belçikalı Hanri, Tünel enspektörii Şevki ve Gardöfren Tahirin muhakemeleri lüzumu kararlaştırılmıştı. Kararı tetkikten geçiren daniştay (Devlet Şurası) dağerlerile birlikte, UBu ayın, Başbakan nezdindeki ga mum Mudur Hulki Erem'in de muhazeteciler toplantısının da pazartesi gü keme edilmesi lâzımgeldıği neticesine nü yapılacağı anlaşılmaktadır. varmıştır. Bu suretle, Gardöfren, Tahir Amerikan ve ingiliz basın ataşeleri tedbirsizlik, dikkatsizlik, seyrüsefer nide cumartesi akşamı için gazetecileri zamlarına riayetsizlikle ölüme sebeb ol Arkası sahife 3, Sü. 5 te ^ miz şerefine bir kokteyl vereceklerdir. Times'in acı, fakat hakikat olan bir mütaleası Tünel kazasının mesulleri Umum Müdür Hulki Eren ağırceza mahkemesine verildi Durak oyunu Galatasaray ve Parmakkapı tramvay durakları birleştirilince izdiham arttı Kimsesiz çocuklar Belediyenin toplatacağı haberi çıkınca ortadan kayıb olmağa başladılar Yıldız parkında bulunan cesed Halid Sezginin bir cinayete kurban gittiği anlaşılıyor Geçenlerde Yıldız parkında cesedi buBelediye kimsesiz ve serseri çocuk lunan Halid Sezgin ismindeki şahsın ların toplattırılması için tertibat almıştır. Bu çocuklar için evvelâ bir yurd ölümü şüpheli bir safhaya girmişdr. Akşehirde manifatura ticareti ile meşhazırlanmaktadır Ondan sonra hıınl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog