Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Güvenlik Konseyi Amerika Rusyadan şüphe ediyor! dün ilk kararını verdi Şehrimizde bulunan bir Amerikan Amerikalılar, Rıısyaya borç para verilmesine muarız bulunuyorlar ve Sovyetlerin İki devlet murahhasları, ihtilâfı halletmeğe çalışırken, hakikî hedeflerini öğrenmek istiyorlar Iran Sovyet anlaşmazlığı müzakere yolile halledilecek diplomatının mühim beyanatı Konsey de müzakerelerin safhalarını takib edecek Konseyin dünkü celsesi çok hararetli oldu, İran delegesinin davayı izah eden nutkundan sonra Bevin ve Vichinsky arasında bir söz düellosu cereyan etti Londra 30 (Hususi) Güvenlik konIstiyerek meselsye verdikleri ehemmiseyi bugünkü oturumunda Iran davası 5'eti büsbütün belirtmek ıstemlşlerse de hakkındaki kararını vermiş ve bu kaSovyet murahhasının bunun yapılmarar iki tarafın, aradaki ihtilâfı, müzaması için vuku bulan ısrarları, bu nokkere yolu ile halletmek isteğine dayantanın karardan çıkarılmasını temin etmıştır. Söylenen nutuklar sırasında iki miştir. tarafın da, ihtilâfı müzakere yolu ile Günün hatibi şüphe yok ki Mr. Behalletmek arzusunu belirtmiş olmaları vın'dı ve lir. Şevinin İran davasını aDU neticeye varmayı kolaylaştırmış ve çıklayan nutku gayet kuvvetli idi. O kair yerden başka bir yere ta böylece konsey ae ilk karşılaştığı mesedar ki bu nutuk kendısile Sovyet musınan maddelerin fizik de lenin içinden çıkabilmiştir. Fakat venrahhası arasında bir söz düellosu vu{ ğ e r l e r i çok defa eskisi gibi len karar, yalnız ıkl taraf arasında mukuuna sebeb olmuş, fakat Bevin'in itikaldığı halde ekonomik değerleri her Ea kerelerin başlamasını temin etmekle dal ve sükuneti münakaşanın daha şidkalmamaktadır. Çünkü bu karara göre, zaman değişikliğe uğrar. Aynı fiat blçüdetli bir mahiyet almasına karşı gelmiş lerıle ele alacak olursak, jzmirde şu ka iki taraf da muza.cerelerin geçirdiği ve oturum sonunda esen havanın hiç de dar eden üzüm, NewYork'a götürüldü safhalar hakkında konseye malumat vebulanık olmadığı görülmüştür. recek ve konsey de müzakereleri kontrol ğü zaman daha fazla eder. Detroifda şu ederek bunların bir an evvel neticelenBevin'in üzerinde en çok durduğu kadara maledilen bir otomobil istanbul mesini temio edebilecektir. Bu yüzden nokta, Iranın, topraklarını, ulaştırma limanına girdiği dakikada artık o kadara İran, bu defa müzakerelere başlayınca, vasıtalarını ve her şeyi Müttefiklerin maledilmiş değildir. Uıümü Amerikada, tek başına kalnııyacak ve konseyin kenemrinde bulundurarak Müttefik zsfeotomobili Istanbulda satarken, maliyeti disini teyıd ettiğini hissedecektir. Hattâ r.ne yardım etmesiydi. Iran, kazanılan başkalaştıran faktörler arasında, taşıma Mr. Bevin de dahil olduğu halde konzaferde pay sahibi olduğuna göre onun masrafı, kaçınılması imkânsız bir rolsey üyeleri, davanın gündemden çıkahükümranlık haklarına, onun bütünlüO) nar. İzmir piyasasından üzümü top rılmaması için teşebbüslerde bulunmak Arkası sahife 3. Sü. 2 de Iran demiryollarını posterir harita layan Amerikalı ve Detroit'ya otomobil ısmarlayan Türk tüccarı, tasıma parasını \apur acentalarına öderler. Verdikleri parayı da ellerindeki malın fiatına eklerler. Eğer vapur bir Türk kumpanyasına aidse. tasıma servisinin karşılığı olan ücret, dóviz olarak TürVali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi KırMoskova 30 (A.P.) Sovyet Yüksek lriye\e girer. Böjlece sattığımız üzümdar, et satışlarındaki narkm kaldırılŞurasına 21 mareşal, 1 donanma amirali den iki türlü faydalanırız. Aldığımız ması üzerine hasıl olan vaziyet hakkınve yüksek rütbeli 20 ger eral aday olarak otomobilleri de Detroit'daki maliyet fida dün bir muharririmize şu beyanatta gösterilmişlerdir ve muhtemel olarak 10 atına en yakın bir ölçü üzerinden ele bulunmuştur: şubatta intihab edileceklerdir. geçiririz. Vapur Amerikalıların ise, ta< Et narkı, biliyorsunuz 160 kuşıma hâdisesile ortaya çıkan ekonomik Bunlar arasında Mareşal Voroşilov, ruştu. Fakat bu fiata et satılmıyor, değer farkından onlar istifade eder. Bir M I • I » Mareşal Jukov, Mareşal Rokossov^ky, gizlice 200 kuruşa, hattâ daha fa7İaya enteresan vaziyet de, Türk üzümünü Mareşal Budyeny, Tunoçe.ıko, Berva, Ağ gemilerimiz bugün satıldığı duyuluyordu. 160 kuruşluk Amerikaya götüren vapurun üçüncü b;r Tolbuhin, Vasılevsky, Konyev, Malinarkm mevsim dolayısile kâfi gelmedidevlete aid olmasıdır. Bu takdirde o limanımıza gelecek ve novsky ve Voronov vardır. ği celebler ve kasablar tarafından ileri devlet, jalnız taşıma servisini başarmış Generaller arasında öa: Finlandiya törenle bayrak çekilecek sürülerek artırılması istenildi. Iktisad olmak itibarile kabasına döviz doldurur. Müttefik Kontrol Komisyonunun BaşkaMüdürlüğü yaptığı incelemeler neticenı Jdanov ve Türkistan askerî bölgesi Deniz nakliye islerinin bir memlekete Nürnberg 30 (A.P.) Şimdiye kadar Churchill, kendilerine, suikasd İster sinde 160 kuruşun hakikaten idare etKomutanı Petrov zikredilmektedir. sağlanabileceği faydalar hakkında fazla neşredilmemiş bazı evraktan anlaşıldı muvaffak olsun, ister olmasın batı mediğini gördü. Kış, etin en pahalı olsöze ne lüzumu var? Her yıl açık veren ğına göre eski Başbakan Churclıl'l. Müttefiklerinin Almanlara hiç bir taduğu mevsimdir. Çünkü muvaredat ticaret bilançosunu İnçilfere, harbden Eaşkan Roosevelt. Papa XII Pıus ve da rizde bul ınmıyacaklarını bildirmiş*ir azalır, hayvanlar zayıflar. Bu durum, önceleri hemen yalnız deniz nakliyatile ha bazı fcmseler Hıtlere karşı bomba ile Hitler aleyhtarı dünya teşkilâtının belediyeyi iki şık karşısında bıraktı: kapatıyordu. Norveç gibi, topraklarında bir suikasd yapılacağını, hâdiseden ay mensubları, suıkasdctlerin içtikleri anYa narkı yükseltmek, yahud da et hiç bir sey yetişmiyen. bütün ihtiyacını larca evvel bilmekte idiler. Hükümetimiz tarafından Ingiltereye dın metnini Müttefik şeflerine bildirdışarıdan temine mecbur bir millet, Alman suıkasdeileri, hâdiseden bir mişlerdi. Finlandiyada Mareşal Man yaptırılmış olan ıkı ağ gemisi, olağan fiatını serbest bırakıp muvaredatı ço ¡ ticaret filosunun kudreti savesinde mil müddet evvel Almanya için oldukça nerheım ve İta>. aoa Mareşal Badoglio üstü bir engel çıkmadığı takdirde bu ğaltmak ve fiatın düşmesini rekabetle lî refahını mümkün olabildiği kadar tnj'said şartlan temin etmek üzere Müt bu teşkilâta mensubdular. temin etmek şıklarından birini tercih gün limanımıza gelecektir. Doktor Lutfi Kırdar artırmıştı. Komşumuz Yunanistanın da tefiklerle temas halinde bulundukları Suikasd hareketine Valkyrie ismi veSabahleyin gelirlerse bugün öğleden etmek icab ediyordu. Iktisad Müdürekonomik seviyesini sıhhat çizgisinde Müttefik kaynaklarından alman vesi rilmişti. Başkan Roosevelfc, stratejik sonra, akşama doğru gelirlerse yarın lüğü narkı artırmak lâzım geldiği mü cephelerden esaslı surette meşgul oldu. tufan başlıca unsnr. harbden önce iki kalardan ve haberlerden anlaşılmakta servisler ofisinin memurları tarafından gemilere törenle sancak çekilecek ve taleasında bulundu. Çünkü hakikî du Günlerce süren incelemeler ve tartışmilyon tonluk ticaret gemilerinin anava dır. Arkası sahife 3. Sü. 3 te akşam da gemiyi getiren ingiliz mü ruma uymıyan bir nark sade sözden malardan sonra, kanunî salâhiyetini kultana temin ettiği bol ve geniş döviz ibaret kalır ve tatbik kabiliyeti bu lanarak narkm tezyidi yerine et satırettebata bir ziyafet verilecektir. ka>Tiasjı idi. şını serbest bırakmak şıkkını iltizam Diğer taraftan öğrendiğimize göre, lunmaz. Kabotaj hakkına kavusah henüz çeygene Ingılterede yapılmış olan MuaveIktisad Müdürlüğünün narkı artırmak etti. Pazartesi gününden itibaren de rek >üzvıl olmuş bir millet sıfatile. net muhribi de 7 şubatta limanımıza yolundaki teklifi daimî komisyona sr daimî komisyonun kararına uyularak Ankara, 30 (Telefonla) Hazırlanadeniz nakliyeciliği bahsinde başka dev Arkası sahife 3. Sii. 6 da zedildi. Daimî komisyon azası, mem et satışı serbest bırakıldı. Daimî ko cak istatistik için memurlara soru kâletlerle mukayeselere kalkışarak kendi leketi ve piyasayı bilen, vaziyeti her misyon bu kararı verirken narkm ğıdları dağıtılmıştı ki cevabları aybakendimizi tenkid etmek acaba insafsızbakımdan kavrıyan zatlardan mürek maksadı temin edemediğini görerek şından itibaren istatistik Umum Müdurlık mıdır? kebdir. Komisvon, mesele ile muhtelif Arkası sahije 3. Su. 4 te Arkası sahife 3. Sü. 1 de Yurdumuzun hemen her tarafı denizle çevrili olduğuna göre, denize ve denizciliğe ehemmiyet veren bir millet olIktisad Fakültesi Talebe Cemiyeti tamamız mantık gereğidir. Kapitülâsyonrafından tertib edilen münazara dün lar ve imparatorluğun kötü şartları yüöğleden sonra yapılmıştır. Evvelâ biyünden asırlar boyunca her sahada olduğu gibi denizcilikte de geri kaldığımırinci sınıfla ikinci sınıf, sonra da üzı ha,\di kabul edelim. Fakat şu koskoçüncü sınıfla dördüncü sınıf karşılaşca yirmi bes yıl içinde kendimizi toparmıştır. layıp kaybettiğimiz adımların hiç deMünazara mevzuu olarak «Taleğilse bir kısmını kurtaramaz mıydık? be yurdları işi dev'.et e'.ile halledilme•Elimizdeki çok mahdııd imkânlarla lidir fikri ele alınmıştır. giriştiğimiz ilk tecrübeler bundan on Uygun tezi ikinci smıf müdafaa etbes yıl önce çok parlak ümidler verimiştir. Söz alan gençler, yurdlır devleyordu. Akay İdaresinin tertib ettiği Aktin eline geçtiği takdirde kontrolün deniz seferleri muvaffakiyetli neticeler İzmir 30 (Telefonla) izmir Incir kolay olacağını ve işlerin dısiplin'e yüalmağa başlamıştı. Hükümetçe gayret yüyeceğini; bilhassa ileride analık va ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri harcıyarak ve hususî firmalara kolaylık zifesi yapacak kız talebenin devlet yurd Birliği 19441945 yılı genel toplantısı göstererek tonaj sayımızı yükseltmek, larmda daha iyi yetiştirileceğini so'yle bugün yapılmış, 37 kooperatifi ve 30284 denirciüğinme gelişme imkânları sağmişleT ve bueünkü tarbikattan misal ortağı temsil eden 612 murahhastan lamak lâzım değil miydi? Bir aralık bu ler göstermek suretile tezlerini kuvvet 516 sı asaleten ve vekâleten kongrede yolda u\ anıklık göstermeğe başlamıştık. hazır bulunmuştur Valinin başarı dilelendirmişlerdir. Bir Deniz Bankası kurulmuş, Avrupa yen kısa hitabesinden sonra Fevzi Lutfi Birinci sınıf ekipinde bulunanlar da, Karaosmanoğlu ittifakla reisliğe seçiltezgâhlarına gemiler ısmarlanmıstı. yurdlann talebenin bulunması keyfi miş, rapor ve bilanço okunmuştur. Hattâ bunlardan bir kısmı tamamlanıp yetinin ferdî teşebbüsü kuvvetlendirmemleketimize getirilmişti. Bergama murahhasları bir takrir ve Arkası sahife 3. Sü. 5 te rerek Amerikadan çok ucuza maledilen Fakat bir büyük kusurumuz da işlerimizde devam fikri olmayışıdır. Bir hügöztaşı vesaire gibi lüzumlu maddelerin kümet değişti mi? bir Bakan gidip yemüstahsile niçin yüksek fiatla satıldıiolrih ahnolr ifa Ruslar iran demiryollarını tahliye ettiler Döviz ve deniz nakliyatı Bir müddettenberi memleketimizde Amerika Birleşik Devletleri deniz ataşeliği vazifesini gören tanınmış Amerikan diplomatı George Earle pek yakında yurduna dönecektir. Earle Türkiyeye gelmeden evvel hükümetini muhtelif memleketler nezdinde temsil etmiş ve son olarak Sofya elçiliğinde bulunmuştur. Earle. Reis Roosevelt'in tam itimadını haiz bir şahsiyet olarak tanınmaktaydı. Earle, bu münasebetle kendisile Parkotelinde görüşen bir arkadaşımıza dünyanın siyasî durumu etrafında şu son derece enteresan beyanatı vermiştir: • « Bugün bütün dünya milletleri bedbaht, ümiösiz denecek kadar endişelidirler; zira hiç biri geçmiş harblerin hepsinden daha müthiş bir harbin medeniyetimizi tamamen tahrıb etmek üzere olup olmadığını bilmemektedir. Eğer böyle bir harb vukua gelirse sebebi pek basit olacaktır. Rusyanın, tedhiş, zorbalık, hile. taahhüdlerini bozma ve muahedeleri çiğneme yollarile dünya Gazetemize mühim beyanatta bulanan Amerikanın Turkhe denil ataşesi milletlerine komünistliği kabul ettirmek George Earle kararı. Reis Roosevelt ve Reis Truman Rus ve Harriman'ı göndermişlerdir. Fakat yaya, her biri son derece kaoiliyetlı vs Rualar bu diplomatların sadece '«niı namuslu kimseler olan Hopkins, Davies göstermek istediklerini görmelerine ve işittirmek istediklerini duymalarına müsaade etmişlerdir. Ben, Amerika Birleşik Devletlerinin 1933 1943 te Avusturya ve 1940 1942 de Bulgaristan elçisi, 1943 ten 1945 e kadar Türkiye deniz ataşesi olmak sıfacila ve Balkan mcsele'.eııne dair doğrudan doğruya Reis Roosevelt'e hesab varmak durumunda bulunduğumdan dolayı Rusyadan ve Rus işgali altındaki memleketlerden gelen yüzlerce mülteci ile göruşhim. Dolayısile Bolşeviklerin iç yüzünü biliyorum. 1944 senesinde geno nesli tedris için kullandıkları mekteb kıtablarını okuyarak demokrasilere .ve demokrat hükümetlere karşı eskidenberi duydukları kinin zeri esini kaybetmediklerim de biliyorum. Lenin'in fikirlerine her zamankinden fazla inandıklarından ve onları her zamankinden daha fazla kuvvetle tatbik ettiklerinden de haberdarım Bu fikirler, davalarına yardım eden her türlü yalan ve hilenin ahlâkî olduğunu telkin etmektedir. Ben, Amerikan milletini de tanıyorum. Suçsuz milletlere zarar vermek veya onların elinden topraklarını almak için bir metelik bile sarfetmıyeceğimizi biliyorum. Ancak artık, muahedelere Arkası sahife 3. S ti. 5 te Et Hatlarındaki nark niçin kaldırıldı? gazetemize verdiği beyanatta, bunun sebeblerini anlatıyor 21 Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, İfşa edilcıı sırlar Hitler'e yapılan suikasdden. Müttefikler aylarca evvel haberdar bulunuyorlardı Dün Noskovada harb suçlusu olarak birkaç Alman generali asıldı İngüterede inşa edilen Türk gemileri Ordudan ayrılarak. Sovyetler Yüksek Şurasına aza seçilecek Denizciliğimizin inki şafı için verilen kararlar Memurlar istatistiği Aşk yüzünden yeni bir facia daha oldu Bütün memurlar bugün soru kâğıdlarını dolduracaklar Üniversiteliler arasında 22 yaşında bir gene, kendisine verilmiyen kızı ve annesini öldürdü, kendisi de kazaya kurban gitti Kuruçeşme cinayetine de dün devam edildi münazara İzmirde hararetli bir Tarım Satış Kooperatifleri kongresi dün açıldı, idare heyeti şiddetle tenkid edildi Macarisfanda cumhuriyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog