Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

İran meselesinde verilecek karar Güvenlik Konseyi bugün tekrar toplanarak meseleyi tetkike devam edecek karar suretinde neler yazılı? Yunan parti başkanlarının Konseye yolladıkları Üçüncü Dünya Harbi Amerikada yükselen ses: «Bu harb dev adımlarile yaklaşıyor» «Ya Amerika dünyanın en buyuk askerî devleti olmalı, yahud butun milletler silâhlarını bırakmalı» Washington 29 (a a. ) Ayan üyelerinden Tydıngs <Üçuncu cihan harbinin dev adımlarile yaklaşmakta oldugunu> belirten ve Başkan Truman'ı, butun dunva m lletlerını bir konferansa çağırarak silahların terkini temin etmeğe da\et eyleyen bir takrir verm stır Takrir Amerikanın kendisini müdafaa ıçm ya dünyanın en kuv\etlı ordu ve bahriyesine v« atom bombası da dahil olmak üzere en çeşıdlı silâhlara malık olması laıım geldiğini, veyahud Am&rıkaya da şamil olmak üzere butun dünya memleketleri silah isinin kesin ve tesirli bir surette kontrol edilmesi *cab etmekte olduğunu ifade ey^mektedır T>d ngs, Amnkanın dıger devletlere Amerikan işçilerinin alın terlerıle kazandıkları paraları odunc vermesinin bu memleketlerin silâhlanmalarına mey dan \ ererek Amerıkayı zayıflattığım ve başkalarını kuvvetlendirmeğe yaramakta olduğunu da ilâve eylemektedir ilk genel sekreteri Bu pürüzlü mesele dün halledildi, Güvenlik Konseyi Norveç Dış Bakanını namzed göstermeye karar verdi Genel sekreterlik, teşkilâtta bir çok devletlerin göz diktikleri bir mevki idi, buraya Nr. Churchill'in getirilmesi düşünülmüştü Lonara 29 (Hulusi) B rıe^m ş Mıleter teşekkulunon ilk Genel S^xreterını seçmek gurun en muhım mesele eri arasında ıdı Gerel Sekreterlik dünya m let ennın en çok goz dıktıgı mevk ler arasında ıdı Bir aralık Al ster Churchıll n bu mevkie «eç me=ı banıs mevzuu olmuş ve dünya milletlerin n demokrasi zaferini ona ne derece bo ç u oldujdarın belirtmelerinin ıstenoşı ioeterı mıştı Bu sadede M ster CH ı 1 dünya milletler nı harb alanında zafere kavuşturduğu gibi «oılh yolunda da za Arkast sahıfe 3 Su 5 te Londra 29 (A P ) Iran hükümetinden a dıgı talimat üzerine Iranın Birize lazım olan dotız kay leşmiş Mil etler nezdındekı murahhası nakları üzerinde dusunur A ı Suhey lı Rus Iran anlaşmaz ıgını ken ilk akla gelen, turizm halletmek umıdıle bugün Vıchınsky ile olujor'Yirmi jıllık Cumhuriyet devri görüşecekti Rusçajı mükemmel surette boyunca turizme turizmin fayda ve lü konuşan Alı Suheylı Vıchın:>ky nın zumuna dair \azı v azmi} an muhaırır eski dostudur kalmamıştır Bir Turıng ve Otomobil Bununla beraber bu mesele GüvenKulübümüz vardır Basın ve Yayın L lik Konseyinin gündem nde yazılı kalmum müdürlüğüne bağlı bir turizm bü maktadır Konsey yarınki çarşamba guromuz da % ardır Bunlar memlekete nu og eden sonra saat 3 te toplanacaksev y ah getirmenin çarelerim araştırır tır lar zaman zaman broşürler bastıup Mesele nasıl halledilebilir 7 festı\aller tertıb ederler Gelgeldim Londra 29 ( B B C ) Iranla Rusya vırmı yıldinben Turknemız adına tu arasında çıkan ve Güvenlik Konsey ne rıst denebilecek belki •vırmı kışı bile sunulan ihtilaf hakkında konferansta görmemiştir hasıl olan intiba Sov>et murahhası Bir millete refah sağlaman ekonomik Vıchınsky nın ıkı memleket arasında Di; işleri Bakanı fakturler arasında turizmin muhlin bir Sofyanopulos Arkası sahıfe 3 Su 2 de jer tuttuğuna şüphe \oktur Bu kendine mahsus teşkilatı kendine mahsus metodları olan baslıbasına bir endüstri koludur Fransa gibi isviçre S»bı Avusturya ve italya gibi Avrupa memleketlerinin umumi ticaret bılançolaı inda turizm zarar hanesinin açığını ka patmaga jarajan buvuk bir rol oynar llaşorma vasıtaları kalabalık insan kütlelerinin bir memleketten başka bu memlekete kolaylıkla sevahat etmesini temine başladığı gundenben şifa j e r lerını tarihi zengınlıkleıını ve coğrafî güzelliklerini bir gelir kavnagı olarak işletmeyi akleden milletler hududlann dan ıçeriTe mumkun oldufu kadar yabancı çekebilmek ıçm ""çalıştılar Demiryolu şirketlerinin ve vapur kumpanvaSovyetler, Finlerın Rusya aleyhinde bir komplo larının da ıstırakıle milletlerarası turizm hazırladıklarını iddia ediyorlar büroları kuruldu ve zamanla bu ıs bu j in erek dunva çapında bir endüstri müessesesi haline geldi Londra 29 ( A P ) Associated sından başka bir şey beklenmediğim ılaBir memlekette turizm endustıısı va Pressin Moskova radyosundan dinledi | ve etmı=t r satabılmek ıcın sanıldığı gibi ovle fev gı bir habere göre Müttefikler arasınFinlandiyada da tedhiş başlıyor kalade tabiat veva tarih zenginliklerine da çıkacak bir haroe mt zaen F n andımutlaka ıhtıvac toktur Sıfa verleıının vada So\>etler Bırhg aleyhinde b r Helsinki 29 (a a ) Fınlandıy ida kerameti de cok defa şev hin rivayetin komplo hazırland gı resmi b r Fin teo ı komünist partisinden olan iç işleri Baden menkuldın BuUın mesele ınsınları g nde kaydedilmiştir Fınlandıyanın kanı M Yajos Leıno sadece şüphe yabir yerp çekebilecek objektif ye süb muhte ıf yerler nde gizlice silahlandırıl hud imzasız mektubla yapılan bir ihbar jektif şartları hazırlamakta ve o şartlan mış 24 tabur bulunmakta ıdı ihtilal uzerme siyası duıumları şüpheli goruvasatmaktidır Komşumuz Bnl^arıstanı ciler Fin genelkurmayının ıdares nce len şahısların tecrıd ve nefı için kampmisal olarak ele alırsak bu so7iımj7un ıdı Bu hazırlıklar Fınland ya mütareke la' kurmuştur Polise nutlak yetkiler doçrulusrunu tasd k edem Bulgaristan si akded ldıgı zaman yapılmıştı Yaoılan verılm ş \e sansür takvıve edilm stır ne tabiat bakımından ne de tarih bakı tahkikat net ces nde memleketin muh Telefon konuşmalarında ve harice gönmından bizimle rekabet edebilecek bir telif yerlerine benzin vıvecek ve ılaC derilen mektublarda ekonomik mahizeneınlık sev nesinde değildir Halbuki depo ed İm s olduğu meydana çiKmıstır yette de olsa Rus Fin münasebetlerine harbden önceki son on vıl içinde kon Ta} m edilen her 3 bölgeden bir a ay ufak b r ima memnudur sumuz kendine göre pekala mükemmel çıkarılması kararlaştırılmış bulunuyorTelefon muhabere erinde ve gazete bir tnrmn endüstrisi kurmuş ve orta du Hücum kıtaları stratej jk mevkileri rruhabırlerının Stockholm ile komısmaAvrupadan akın eden vuz binlerce sev ele geçirecekler ve umumi seferoerlık lorında sansür daha artmıştır ve c d N ah tan mılvarlarca leva kıymetinde do isler nı tanzim edeceklerdi Rıdjoaa detle tatbik edilmektedir F n andıva e vız toplamıştır Bu müddet zarfında biz herseyın hazırlanmış olduğunu ve Mütisveç arasındaki buyuk muhaberat F n turizmin fav dalan hakkında sahıfeler tefikler arasında anlaşmazlığın çıkmasansürü tarafından açılmaktadır dolusu vazı bastırdığımız tildan jila festivaller tertıb ettıgımıı halde bu u gurda göze aldıŞımız kucuk masrafları karşılatacak kadar bile ıs vapamamısızdır Bishca hatamız turizmi kendi kendi ne hasılat getirecek bir endüstri kolu Banmış olmamızdır Hala da böyle düşünenlerimiz var istanbul emsalsiz şehir dıvorlar Çıragan sarayını tamu ettirelim. Bevoglnna da iki otel yaptıralım Ondan sonrı seyyahları bekleyip keyfimize baka nz. Biraz daha derine inenler Marmara bolgesıle Ete çevresinde vollar yapılmasını oralardaki tarihi ve coğTafî gnzel ilklerin turistik bakımdan «istihsal» edılebı'ir bir hale konmasını tavsıvc ediyorlar Halbuki ne otel, ne de yol turizm için kafi birer «istihsal» vasıtası değildirler Bir defa tnrıst bir yerde otel var yol var dıve oraya gitmez Bunlar yazı yazan oír adamın önündeki temiz kağid kadar no'mal şeylerdir Sadece bu ka dannı ele alsak bile turizm bakımından henu ne kadar geri bir durumda oldu ğumuz kendiliğinden meydana çıkar Çunku Istanbulda bugün medeni bir adamı barındıracak bir tek otelimiz yoktur Marmara havzasını Ege çevre sine ulaştıran v ollardan d i mahrum bulunuyoruz Seksen bin nüfusa olan Lausanne şehrinde on bin kişiyi barın dıracak kadar palaslar oteller ve pansı yonlar vardır Kış sporlanle tanınan Hukuklu gençler dunku ilmi konuşmalar esnasında Samt Morıtz bu mevsim içinde orta Unii er' te öğrencileri arasında tertıb k pler şu şekilde kurulmuştur lama yuz virmı bin kısinm uğradığı ve Birinci sınıf Fazlı Hayatı Ma ıır bir lnftidan uç dört hıftava kadar eoılen münazaralara dün başlanmış ir oturdu a bir yerdir tstinhula bir ıkıDünkü murazara Hukuk Fakültesi sı Çeçen Ruş u Çetin Döviz ve turizm Londradan donen Yunan Dış İşleri Bakanı istifa etti Mısırın istekleri Mısır ve tngılterenin notaları neşrediliyor Londra 29 (a a ) 1936 Mısır ingiliz andlaşmasının tekrar gözden geçirilmesine aıd müzakerelerin vakın bir tarihte başlamasını ıstıyen 20 aralık tar hh Mısır notasına ingiltere tarafından verilen cevabı yorumlayan Times gazetesi şunları yazıyor ingiliz cevabı Kahırede yeni kabme tuhranı çıkmasının onune geçecek zamanda ve tam vaktinde gelmiştir Mısır siyası mahfillerinde hakim olan başlıca ıkı istek yanı Mısırdan yabancı kıtaların çekilmesi ve Sudanın durumu etrafında toplanmaktadır Fakat Mısırın, mukavemet ve müdafaa kab lıyetı henüz layıkıle anaşılamıvan Mısır ordusu tarafından müdafaa edılemıyecegını umumi halk efkarı kolayca anHvamıvacaktır Ote yandan Mısır Ortasarkta m 'letlerarası güvenlik bunvesının hazır anmasında ınumkın bir rol oynamağa ıararetle taraftardır Ortasarkın herhangi b r mütecavize daima dayanılmaz bir Cazibe arzettıgı malumdur Mısırın yal Arları sah fe 3 S 6 da Finlandiyada tedhiş Komünist olan İç İşleri Bakanı kamplar kuruyor, tevkifler gittikçe artıyor, muhaberat sansüre tâbi inebolu ve Amasrada birer liman yapılacak Bu hususta 3 milyon lira sarfına mezuniyet verilmesi için Meclise bir tasarı yollandı Ankara 29 (Telefonla) Karadeniz lacaktır inebolu deniz yolu üzerinde Ereglısı limanı ile Sınob imanı araaii muhım bir durak olduğu gibi arKas ndakı ıkı j u z mile jakm uzunluktaki dakı bölge için ticaret \e volcu münakıyıda bir kaç ara sığınak limana ih kalesi baxurundan da ehemnıvetlı DIT tiyaç vardır Bu sebeble Karademzm limandır Bugün ıyı havalarda bile gekorkjnç fırtına arı sırasında Snob ve milerin kara ile munas=be eri en iptiya Ereg iye kadar yollarına de am eJe dai şartlar altında yap İmadadır mıyecek duruma dusmuş gemlerle bilAmasraya gelince oal^akıranı kafi hassa yelkenli motorlar için Ama=ra ve uzunlukta olmadığı gibi mend regı de inebolu limanları barınacak hale konu Arkast sahıfe 3 Su 2 de inebolu limanından bir gorunuş Harb malulleri için Istanbulda y urd yapılacak Parti Grupunda | dünkü görüşmeleri Ankara 29 (a a) C H P Mecl s Grupu Balkan vekıllıjınaen C H P Meclis grupu 29 1 946 salı gunu saat 15 te Ankara Mıll"Uealı Mümtaz Okmenın başkanlığında toplandı istanbul milleti ekili General Kaz m Karabekırm malul gazilere vardım e delmesi hafckinc.aU kanunun KJICÍ •nadaesi gereğince Istanbj'da açılması lazım gelen malul gazı er yurdunun şimdiye kadar aç lmaması sebabl°rmın izahı Hakkındaki önergemi okunda Is aiba milletvekili onprgeve aıd izahlarda baljiarak şm bir tarıhçes ı yaptıktan =onra soz alan M Ilı Sav ı ma Bakanı malullecen hasta o anların davılennın Bakanlıkça b°dava ol? ah. yaptınldığını son senelerde Buvuk Meca le duz°ru ile bozuk cemıvet düze mı bırtnr e'irır seoeb ve neti e en ve r zailikten kasdedılen Tanayı açıklamı= artır Bıı nci sıruf ekıpi de rızaı bo anmaya cevaz verildiği takdirde sudin s°beblerle boşanmak ıs ıy enlerin gorule Arkası sahıfe 3 Su, 3 te Çalışma Bakanlığı Yeni tayinler yapılarak Bakanlığın kadrosu ı tamamlandı, İngıltereden beklenen YÂRIN mütehassıslar da dün uçakla geldiler PERİLİ Ankara 29 (Telefonla) Çalışma muşlardır I tanbul bölge çalışma muBakanlığında yem tayinler yapılmıştır durlugune Bölge Ekonomi muduru KeBu arada Bakanlık muste«arl gına da mal TıİKicıog u Ankara mudurlj" me Hukuk fakültesi ve Sıya=al Bılgı'er o Arkası sahıfe 3 Sı 5 te kulu profesörlerinden Hüseyin Av m Göktürk tayın edilmişi tr Müsteşar Er ıs Beh c Koryurek de Araştırma ku'u a başkanlığına üyeliklerine de Nasfat Harrv Hopkıns Uler ve Hakkı Yen ay getirilmişlerdir Birinci hukuk muşavırlıg ne M => ıh ı Fer Teftiş kurulu başkanlığına Ha la Uluday Çalı=ma genel madurlugune Necatı Topçuoglu yardımcılığına Ce al Dıncer iş sagl gı genel mudurlı gu vardımcıl £,na Faruk Kargan Bakın ık müfettişi klerıne Fevzullah Bashan Fa zil Akyol Hakkı Fahri Nedim Gaven Londra 29 ( B B C ) Am ¿anın Sa d Enis Şanlıoglu Is sigortaları genel meşhur diplomatlar ndan Mr Harrv müdürlüğüne Vedad Bavın tav n olunHopkins in vefat ettıaı bu aksam bildirilmiştir Mr Hopkins öğleden sonra NewYorktakı bir hastanede olmuştur Cumhuriyet Mr Hopkins bu harlın tarihinde adı çok geçmıven bir A nenkan d plomatı ıdı Kendisi bı h^ssa Roosevelt zamanında Müttefikler arasında müzakeremde bıvuk rol o\namıs Başkan Roo^evelt e Casa b anca Tahran ve Yalta konferanslaında refakat ev lemisti Son Berim mülakatından once de Mr Hopkins Mos%ovaya gitmiş ve Stalın le goruşmustu Bundan sonra Hopkms Paris ve Londrayı da z v oret etmıst Hopkins Bıskan Roo^e \eltin «sag ko^s olarak vasıflandırılan Ankara 29 (Telefonla) 35 yıldan b r musav rdı Kend sı uzun zamandan ben n etruk bir halde bul man Cı^g n berı mıdesındekı rahatsızlıktan mustarıb sarayı arsasıle buyuk tarihi değeri olan bma enezinin Istanbulun turistik iibulun jy ordu tıyacm iarşılıvacak bir ot^l haline g" irılmfk üzere istanbul Belecıjeaine ve ilmesi iç işleri Bakanlığı tanfmdan da uygun görüldüğünden bu husasta bir kanun tasarısı harlanmış \e bugjn Belgrad radyosu 29 ( B Y U M ) M ilet Meclisine verılmışt r Çıragan sarayı arsası 47 17o metre ka Bulgar Votan cephesi kurucusu G Dım trnf PTA a h r Aemec e kaD tal zmın redir Ancak b mun 8 440 metre karelik EV ••t Cemal Nadirin buyuk renkli karikatürü Hukuk Fakültesi öğrencileri arasında dünkü münazara arasındakini ise dördüncü sınıf kazandı Meşhur Amerikan Birinci ve ikinci sınıflar arasındaki karşı diplomatı Harry Hopkins öldü laşmayı ikinci, üçüncü dördüncü sınıflar Çırağan sarayı İstanbul Belediyesine devri için Meclise bir tasarı sevkedüdi Bulgaristan, Stalin'in himayesile övünüyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog