Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

[şleri Bakanımız Londraya gitti »asını, TürkRus meselesini iş Milletler konferansında \ atacağımızı bildiriyor Milletler bu meseleyi halle muvaffak olamıyacak bu teşkilâtın bütün yapısı yıkılacaktır,, Ankara 2 (a a ) 10 ocakta Lordrada *oplanacak olan B rleşmış Milletler genel kuru unda Turkıveyı temsil etmek üzere Dış işleri Bakam Hasan Saka ile murahhas he>et raız uyelerına°n Buyuk Millet Meclisi Dış işleri komisyonu başkanı Konya milletvekili Saffet ^rıkan elç Ierden Şevket Fuad Keçeci ve Enun Alı SiDahl ve Dıs isleri Bakanlığı özel kalem muduru bugün saat 1135 te uçakla Ankaradan hareket etmişlerdir Uç&k alanında heyeh nız Buvuk Millet Meclisi Başkanı Abdulhalik Renda Müstakil Grup Balkan vekili Ah Rana Tarhan Parti Genel Sekreteri Bakanlar milletvekilleri Gene1kurmav birinci ve ıkırcı başkanları Ba^oakanlık Müsteşarı Dıs işlen Baan ığı Genel Sekreteri ve Bakanlık erkânı d ger bakanlıklar ilen gelenleri Basın ve Ya} m ve Anadolu Ajandı ge Arkan sakile 3 SU i de Türkiyenin yapacağı imtihan Birleşmiş milletlerden biri diğerine aid toprağı istiyebilir mi? Yunan basınının Londra Konferansı munasebetıle Türk Rus meselesine dair yaptığı tetkik ve tefsirler Londra şehri bir kaç gündenberi bir harbsonrası Cenevresi oldu Gelecek perşembe yapılacak toplantıda ilk olarak ingiliz Başbakanı konuşacak, bundan sonra teşkilâtın genel sekreteri ve güvenlik konseyi üyeleri seçilecek Birleşmiş Milletler Genel Korulunun toplantısı Fransa üç büyük devlete nota verecek Londrada Birleşmiş 'Milletler Genel Kurulunun toplanacağı Westminster binası Dış San islen Bakanım» Hasan Saka Francisco da Birleşmiş 'HılleMer anayasasını imıaHrken Iran Meselesi İngilterelin Tahran Elçisi. Moskova müzakereleri hakkında İran Başbakanına izahat verdi Stalin, İranın kendilerine düşman olduğunu soyliyerek bir komisyon kurulması hakkın, daki teklifi reddetmiş ! Londra 2 ( B B C ) Ingılterenın Tahran elçisi Mr Bullard bjgun Iran Başbakanı Hakımıyi ziyaret ederek, Moskova konferansında Iran hakkında geçen müzakerelere dair kendisine ırat vermiştir Mr Bullard, Ing İtere taafından sunulan plân hakkında ve buun Rumlar tarafından reddi etrafında Londra 2 ( B B C ) Gelecek hafta Tesbıt edien programa göre ayın 9 uncu perşembe gunu Londrada yapılacak olan çarşamba gunu Kral VI ncı George, Atına 2 (a a ) Buyuk gündelik Ka Birleşmiş M lletler Genel Kur Jİ top^n Londrava gelen Birleşmiş Milletler mu Arkası sahıfe 3. Su. 3 te tımerın gazetesi başmakalesinde şunları tısı için hazırlıklar devam etmektedir yazıyor Bır'eşmış Milletlerin önümüzdeki toplantısında Londra da müzakere edilecek meseleler arasında Türk Rus münasebetleri meselesi de ver a'mış bulunmaktadır Bu arada Moskova konferansında yapılan gayretlere rağmen Turkı>e Cumhurıyetıle Sovv etler Brlıgı Arkası sahıfe 3 SIL 2 de Yurdda infial ve asabiyet Sürmeneliler, Rus isteklerine karsı bir miting yaptılar, Çıldırlılar, Millî Şefe telgraf çektiler Belediye kimsesiz ve serseri çucukları topluyor Küçükler Darülacezeye verilecek, büyükler bir ynrdda iskân edilecek, toplama bugünden itibaren başlıyor Gündüzleri kadınlar hamamı, geceleri kimsesiz çocuklar oteli olan ve 30 kuruş duhuliye ile girilen bir hamamda neler görülür ? Iran Başbakanına etraflı açıklamalarda bulunmuşhır Rusların gösterdiği sebeb neymiş? Londra 2 (a a ) Daily Telegraph m sıjasi yazarına göre Iran için bir koSürmene 2 (a a ) Dun beş bin karmsvonun kurulmasına dair ingilizler dar Sürmeneli Türk topraklan üzerintarafından Moskovada yapılan teUıfın di yabancı isteklerini reddetmek ü Arkası sahıje 3, Sü. 6 da zere búvuk bir tezahürde bulunmuşlardır Küçük büvuk bütün Sürmene halkın n baş iibaşa Türk bajraklanmn dal Arkası sahıfe 3, Sü 3 te Londra 2 CB B C) Parısten bildirildiğine göre, Fransız hükümeti, Moskova Konferansında verilen kararlara itiraz etmek üzere, ingiltere, Amerika \e Rusvaja ver lecek bir nota hazırlamaktadır Kabinenin bu assam bu maksadla tooVndıgı \e notanın yarın verileceği tahmin olunmaktadır Siyası mehafılde belirti dıgme göre, Fransa, Moskova konferansında Italyadan başka milletlerle yapılacak sulh anlaşmalarına Fransanm iştirak etmemeline ¿arar verilmiş olmasını protesto edecek ve butun Avrupa dev | letlerıle yapı acak sulh muahedelerinde alakası o dugunu ileri sureceKtır i Romanya Kralı Misel Kudüste 5000 Yahudi tevkif olundu Avrupada Filistîne muazzam Yahudi akınları tertib eden gizli bir teşkilât meydana çıkarıldı Londra 2 ( B B C ) Geçen gun Kudu' Havfa ve TelAvıv'de vuku bulan yahudı taarruzlarından sonra ba?lav an sıkı araştırmalara dev am edilmektedir ingiliz polisinin Kuduste yahudılerden tevkif ettiği insanların sayrı 5000 kişiyi bulmaktadır Londra 2 ( B B C ) UNRRA teşkilâtının Almanvadakı mümessili General Morgan bugün vedıgı bir demecde Avrupada yeni bir «Yahudi muhacereti> hareketi yaratmak için gizli bir teşkilâtın çalışmakta olduğunu soytemıştır General Morgan'ın verdiği malumata göre hergun Rus trenlerile doğu Avrupa şehirlerinden Berlıne ve batı Avrupaya doğru binlerce yahudı akın etmekte ve oradan da Fılıstıne gitmek istemektedir General bu hareketin yahudı davasını takviye etmek üzere gizli bir yahudı te=kı âtı tarafından yapıldığını sov lemistir Üçler arasında gene bir tarif anlaşmazlığı Rumanya meselesinin hallinde, en muhım engel, Ruslarla AngloSaksonların «demokratik hükümet» telâkkilerındeki farkta toplanıyor Londra 2 ( a a ) Halen Bükreşte, Rumen hükümetinin geniş etilmesi hakkında Kral Michele tavsiyelerde bulunmak üzere toplanan İngiliz, Amerikan ve Rus temsilcilerinin karşılaştıkları başlıca engel şudur Temsilî ve demokratik hükümet tabirinin kati ve sarih tefsiri nedir' Ba temsilciler sulh andlaşmasının imzasından once bu noktada kat i bir kanaat getirmek zorundadırlar Ruslar, Groza Arkası sahife 3, Sü. 4 te iki gazete aleyhine açılan dava başladı Polonva kojlu partisi lideri Stefan Mikolajczjk Ankara 2 (.Telefonla) Dr Naci Arzanin katili Reşıd Mercan ve arkadaşı Haşmet Orbay hakkında Ankara Ağırcezasmda verilen kararın Yargıtay Başsavcısı tarafından esasından bozulması istendiğini oıldırmısüm Re?ıd Mercanın avukatı duruşma taleoınde bulunSeçimler serbest yapıldığı duğundan ayın on beşinde Temvız Birinci Ceza Dairesinde yapılacak açık takdirde, köylü partisinin oturumda Başsavcılığın tebhgnamesı ve ezici bir ekseriyet kazana, dava dosyaları hulâsaları okunduktan sonra müdafi avukata soz verilecektir cağı muhakkak görülüyor Başsavcının bozma talebinde bu davanın Ankaradan başka bir ağırcezava Londra 2 (a a ) Varşovadan gelen nakli lüzumu da ilen sürülmekledir haberlere göre Polonya koylu partisi yakında bir toplantı yapacaktır Bu Suriyede açlık tehlikesi toplantı munasebetıle şimdi şu sual soKahire 2 (a a ) Burada öğrenildirulmaktadır Gelecek seçme kojluler ğine göre kuraklık neticesinde Sunyeyı rrustakıllen mı iştirak edecek voksq Polonyamıt hakikî çehresi! Yeni Sabah ve Tan gazeteleri meşgulleri Ankara cinayeti için hakkında. Savcılık, hakaret fiilinden Temyizde duruşma dolayı ceza isteğinde bulundu * yapılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog