Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

inoü basılışı bir çok hastalıklara 'e ilâçların yeni tariflerile çıktı, ayi ve kıtabcılarda 200 kuruştur. (7 Gün Neşriyatı) 22 . H Ç Vil SâVI '. 7 7 0 4 İİ u m h u r ı veı KURUCUSU: YUNUS ÑADÍ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul No. 246 AŞKIN SAATİ ÇELİNCE Amerikalı kadın muharririn k ikinci defa basıldı, 100 kuruş. Salı 29 Ocak 1946 Telefonlar: Umumi Santral. Numarası: 242%. Yazı İsleri: 24299. Matbaa: 24290. Emniyet Konseyi Iran davasını görüştü Durum ümid verici an murahhası yarım saat süren utkunda olup bitenleri anlattı ve ıı i i i. i • . ı« Iranın tuşların Iranı boşaltmalarını istedi Londr¿da Rus murahhası iki taraflı konuşmalara devam edeceklerini, Rusyanın buna hazır olduğunu söyliyerek Konseyin, meseleyi görüşemiyeceğini iddia etti ¡ize döviz aynaklam lâzım yeni hükümeti, dün bulunan hegetine ^ Londra 28 (B.B.C.) Dünyanın mu' kadderatını idare etmeyi üzerine almış olan Güvenlik Konseyi, bugün, ilk muhım ve tarihî oturumlarından birini yap ti. Müzakereler iyi bir hava içinde başlamıştı. Konuşulan ilk mesele, oturumun {ilme alınıp alınmaması gibi, konuşulaTahrandaki Sovyet maslahatgüzar cak ciddî meselelere göre yarı ciddî denereye gitti? ğil, hattâ gayriciddî bir mesele idi. VeTahran 28 (a a.) Sovyet maslahat1 rilen karar, filim çekmenin on beş dagüzarı kendi arkadaşlarını ve İran Dış kikadan fazla devam etmemesi mealinde işleri Bakanlığını haberdar etmeáan ir insanın ha> atında para ne oldu. Zira, Başkan tarafından işaret oTahrandan ayrılmıştır. Bu hal İran başise bir milletin ha> atında da '.unduğu veçhile, konseyi teşkil eden şehrinde olağanüstü diplomatik bir du' ¡E* döviz odur; hattâ belki biraz jildızlar (!) için on beş dakikalık roller rum doğurmuştur. ' kâfi idi. ı fazla bir şeydir, insanlardan bir Iran Dış işleri Bakanlığının sözcüsü Daha sonra Yugoslavyanın Arnavudı paradan geçebilir, ona değer verSovyet maslahatgüzarının nerede bu1 ebilir. Bununla insanlığından hiç bir luğu Birleşmiş Milletler arasına kabul lunduğunun veya yerine kimin gelece1 kaybetmiş olmaz. Maddiyat dünya ettirmek için sunduğu dilekçeyi, Konİrinin bilinmediğini söylemiştir. Elçilik| sey gündemine koyup koymamak mesebel bağlamıy anlara karsı içimizde başkâtibinin onun yerine hareket eáej lesi münakaşa «dildi ve münakaşa bir tuğumuz hayranlığa bakarsak, inhayli hararetlendi. Fakat sonunda, meı para münasebetleri arasında bamseleyi Konseyin gündemine koymak taa bir kıymet hükmüne varmak da rafı galebe çaldı, nkündür. Iran murahhasının söz söylemek içir illet için böyle değildir. Klasik eko davet olunmasına bir mâni bulunup i kitablarının (yabancı memleket bulunmadığı hakkında Başkan tarafmkarşı bir alacak vesikası) diye Uettiği döviz, modern dünyada her lir. Milletler hesabına onsuz ilerle;, onsuz iktisadi hayatı düzenlemek, i onsuz yasamak ve nefes almak imkânsızdır. Altının, elini kolunu aya sallaya her yere serbestçe girip ıçı bahtlı de\irlerde, milletler, doihtiyacı nedir bilmezlerdi. Ekonomik .larra yolunda gittiği memleketlere 1 I • In kendiliğinden kokardı. Şartlar boğın da nazarı dikkate aldığını, ancak, unca oradan kaçmasını da o herkesAnkara, 28 (Telefonla) Büyük memleketimizde bu işlerde salahiyetli ! Millet Meclisi bugün saat on beşte iyi bilirdi. bir müessese bulunmadığından Dış işLirinin imtiyazlı bir sekli olan döviz Tevfık Fikret Sılayın başkanlığında leri Bakanlığı vasıtasile Amerika Bütemsil ettiği kıymetli maden kadar toplandı. Oturum açıldıktan sonra Dr yük Elçimizin oradaki müesseselerin isas, ne de onnn kadar alcakgöniillüFuad Umaym bir önergesi okundu. Bu Londra 28 (A.P.) italya ile yapı önergede «musikide olağanüstü bir ka düşüncelerini öğrenmek üzere bulun r. Dövİ7 sahihi olmak isteyen bir lacak sulhu hazırlamak üzere bugün ilk biliyet gost«Ten idil Bıret adında beş duğunu, gelecek cevaba göre hareket İlet, ekonomik imkânlarım yoluna defa olarak yaptıkları esaslı toplantı yaşındaki kız çocuğunun istikbali hak edileceğini, bu hususta Bakanlıkta bazı ymakla yetsinemez: ayrıca gayTet esnasında, Dış İşleri Bakan muavinleri kında ne düşünüldüğü> Millî Eğitim raporlar mevcud bulunduğunu, arzu ercamak ve yornlwÉfcan. bıkmadan İtalyanın Fransa Avusturya \e Yu Bakanlığından sorulmaktaydı. Söz alan derse Fuad Umaya hususî mahiyette bu ndine yeni yeni döviz kaynaklan aragoslavya hududları ve italyan sömürge Millî Eğitim Bakanı HasanÂli Yücel, raporların sureti verilebileceğini söyleık zorundadır. Arkan sahife S, Sü. 2 de lerinin akıbeti meselelerini görüşmüş sanatkâr çocuğun kabiliyetini Bakanlı di.. Bizde ban idarecilerde söyle bîr kaÇemberlıtaşta, saatçi Seminin d'ikk lerdir. • lat vardır: Türkiye fakir bir millet, Mısırın Moskova n:nı soyan ve daha müteaddid yerler Fransa ufaktefek değişiklikler isteıdüstrisi yok, dış ticareti zayıf. Döviz İKahiredekl Rus elcisi diplomatlara verdiği ziyabüyük elçisi hırsızlık yapan «Gecetuşu» n&raile m mektedir. Resmî şahsiyetler Fransaya, ıvnaklarıımzı ancak topraklarımızda Kâmil Bey I f ete komşu konakların uşaklarını da davet etmi* ruf Şevket Şener İsimli sabıkahnm P arzusu veçhile Briga civarında serid hakan ham maddeler temin edecek. Bunlatlıda blr saatçiye, İstanbulda çald n satarak endüstrimizi bir an önce vaktinı, vazifesinin basında değil, fakat linde uzanan dağlık bir toprak parçaKahire (Hususi) Sovyetler Birliği saatleri satarken yakalandığım yazm ıvvetlendirmeğe bakalım. Kendi yaKahlrede geçirmekte olması ve bunun mın veTİleceğini zannetmektedirler. !le Ortaşark memleketleri arasındaki tık. «Gecekuşu> dun, Ankaradan trei Bu münasebetle, Dış İşleri Bakanları mızla kavrulmağa alışalım. i i bir safhaya son günlerde her zamandan fazla göze •msıleilerinin italya, Bulgaristan, Ruşehrimize getirilerek Emniyet Müdür! çarpmasıdır. Kâmil Beyin bu şekilde Bu düşüncenin sakat tarafı, dinamik ! l e ^tasarle m e n u e . e ^ a « „ Arkası sohife 3. Sü. 4 te ğune teslim edilmiştir. Hakkındaki d < araştır•mivet bünyesini pek az hesaba kat s ı v a s l münasebetlerin yeni bir safhaya hareket etmesinin sebeblerinl ya tamamlanır tamamlanmaz Adliyi .ası've bir nevi otarşi sistemine inana m " k t a* *e o bl l < ^ ? a v a * *»«* * * * Ç ^ mak hakikatlerin aydınlanmasına sebeb ia™ v r verilecektir. *k passif bir müdafaa >»„. , ****• hâdiseler mühim olmuştur. ık passif bir muoaıaa ekonomisinin b ı r 1 toimasldır. gelişmekte olduğunu Yukarıdaki resimde soyduğu blr ar çerçevesi • * sıkışıp kalmasıdır. ^ . J değişikliğin içinde t ^/?".1811 Anlaşılan hakikat şu merkezdedir: bu eki, endüstrimizi kuvvetlendirmeğe belirtmektedir. mahiyette olduğunu gazanın tavan arasında üç gün yat Mısır, Sovyetler Birliğini tanımakta en alışalım. Tarın hakkında en iyimser iyimser Dmunmn b l irin «Gecekuşu> adını alan sabti Arkası sahife 3. Su. 5 te Meşhur âlim Joliot Curie, 5?ket Şener gorulmektsdir iünya piyasalarında ÇiMıyan hâdiselerden biri, Mısırın Moslanlaranız bile d elcis »leketlerîle bir reka kova ' Kâmil Abdurrahim Beyin lemir sana\i nem Atom enerjisile müteharrik >et ihtimalini düşünmediklerine göre, füzelerin aya gönderilebi Yunan hükümeti Konseye nıracağmnz endüstriden daha )ir karagün dostluğu bekleyoTİar. Bibir demeç yolladı leceğini söylüyor tim fabrikalar memleketimin yabancılara muhtaç bırakmıyacaktır. Biz de Londra 28 (a.a ) Birleşmiş MilletBern 28 (a.a.) Profesör JoliotCurle, şunun sarasında geçinip gideceğiz. SatRador âleti vasıtasile ayla temasa ge ler genel kurulunda Yunan murahhas tığımız ham maddelerden elimize geren çildiğine dair son günlerde çıkan ha heyeti başkanı olan Dış isleri Ba'<am dovizle daha lüzumlu şeyler alırız. Şaberler hakkında Franca Presse muhabi Sofianopulos, Atinaya gitmek üzere Lonyed mallarımızın kıymeti düşer, vahad dra'dan ayrılmıştır. rine yaptığı beyanatta demiştir ki: bir yerde bir iktisadî buhran patlak veDaily Heraló gazetesine gbre, Sofiano€ Elektro manyetik dalgaların ayın rirse, kendi kabuğumuza çekilip vazisathına kadar gönderilmesi ve oradan pulos, Yunanıstanm buguııkü durumuyeti idare etmek de daha kolay olur. nu, Güvenlik Konseyinde açıklamağa akisler yaparak tekrar arza dönmeleri Böyle düşünenlerin bir çok noktalarzaten malumdur. Fakat bu dalgaların taraftar değildi. Gazete, Sofıanopulos'un da aldandıklarmı hayat hergün gösterigüneş ve seyyareleri aksettirmesi me Atina'ya cağırılmasını hükümetinden yor. Zorla yasatıldığı kadar milletlere selesi hâlâ güçlüklerle doludur. Bu guç taleb ettiğini, fakat Sofulis'in bu talebi ftzab vermekten başka hiç sonuca vara Arkası sahıfe 3, Sü. 7 de mıyan iktisadî otarşi sistemi nihayet felukler de hiç şüphe yok ki yakınd ci bir şekilde iflâs etmiştir. Endüstrisi yenilecektir. kuvvetlenen, bir çok ihtiyaçlarım kendi Amelî bakımdan bu dalgalar vasıta imkânlarile içeriden temin eden millet Arkası sahife 3. Sü. 3 te lerin, yabancı memleketlere o msbette •z muhtaç olacağı iddiası da yanlış çıkmıştır. Medeniyet, bîr bakıma ihtiyaçLondra 28 (a a.) « News Chronicle ların artması demekse, ekonomik yükgazetesinin Paris muhabiri ,Goum kabiseliş de artan ihtiyaçların giderilmesile nesi hakkında şunları yazmaktadır: ölçülecek demektir. Bu da dünya hacmi «Bu kahine De Gaulle'süz bir De Be>ıut 28 (aa) Samdaki Sovyet içindeki ekonomik münasebetler çerçemaslahatgüzarının, son günlerde Samda Gaulle kabinesi demektir. Kendisinden, vesine girmek, orada daima artan bir evvel gelmiş olanların hatalarını berayapılan nümayişler sırasında Rusya faaliyet göstermekle olur. aleyhinde sarfedilen hasmane sözlerden berinde taşıyacağı gibi, partilerin hakeEndüstrimizi, memleket şartların dolayı Suriye hükümeti nezdınde pro mi vaziyetinde olan De Gaulle'ün taşıu>gwn bir yolda ve tamamile rasyonel dığı çok yüksek kıymet ve itibardan testoda bulunduğu söylenmektedir. bir şekilde elimizden geldiği kadar kuvLübnanda çıkan günlük (Elhayat, mahrum kalmış bulunacaktır.! vetlendirmeğe gayret edelim. Fakat döDaily Telegraph gazetesi de başyazıgaaetesi bir yandan bu haberi verirken idam mahkumu Ali Ozdemir dün hakkmda verilen karan dinli 5 or viz kaynaklarımızı artırmak için daha ote yandan Suriye hükümet safinin sında şöyle demektedir: tıüiük bir gayret harcamamız gerektiği. .v,w^ .«i. Raskan Salim Başol, üyeler Nusret T, : ..(!„,„,„ manevraları mem v * * w . kızade kürsüye davet olundu ve yarım . j !.;;„„„« Havet olund Tahran 28 (A.P.) İran yeni Başbasaat süren bir nutukla memleketinin kanı Gavam Saltana bugün Rus mudavasını anlattı. rahhas heyeti başkanı M. Andrsi VicIran davası iki cepheli idi. Birincisi hinsky Ue görüşmesi için Birleşmiş Milİranın iç işlerine müdahale olunduğu letler Teşkilâtı nezdındeki Iran murahidi. ikincisi Iranın aradaki ihtilâfı mühas heyeti azasından Ali Suheyliye tazakere yolile bertaraf etmek için sarlimat verdiğini söylemiştir. fertıği gayretlerin boşa gitmesi idi. Iran Bu, taraftarlarının evvelce söylediklemurahhası, bu İki cephenin her birine ri gibi Azerbaycan ihtilâfı hakkında Rusdair uzun tafsilât verdi, vakalar anlattı, ya ile doğrudan doğruya yapılan müzaIran tarafından sunulan notaların ya kerelere yeniden başlamak için Gavam cevabsız kaldığını veya reddolunduğunu tarafından atılan ilk adım sayılmaktabildirdi, İran Başbakanının Moskovaya dır. giderek meseleyi hal için vuku bulan , Tahran 28 (a a.l France Presse ateşebbüsünün neticesiz kaldığını haber liansının muhabiri bildiriyor: verdi ve sonunda davayı Konseye sunYeni Başbakan derhal işe baş'amış maktan başka çare kalmadığını belirtti. ise de, iş arkadaşlarının kim'.er olacakİranın dileği, hak ve insaf dairosinde ları hakkmóa henüı bir işaret mevcud muamele görmekti. Onun için 2 martta bulunmamaktadır. bütün yabancı askerî kıt'aların memleı Başbakan, dahtH siyaset hakkındaki keti boşaltmalarını istiyor ve konseyin beyanatı sırasında, Azerbaycan demokbunu sağlamasını rica ediyordu, İran murahhasının sükun ve itiâal içinde son derece saygılı ve tatlı bir dıi ile söz söylemesi çok iyi bir tesir bıraktı. Bilhassa murahhasın İran ile Sovyet Rusya arasında yalnız dostluğun devamı arzu edildiğini ve Iranın eski bir Arkan sohife 3, Sfl. 5 te Hükümet Azerbaycandaki demokratlarla da konuşacak, bunlara nisbî muhtariyet verilecek bu hususta talimat yolladı rneğe ;,,,,, hnhınduSunu hna etmişti A« hazır bulunduğunu hna etmiştir' iyi haber alan mahfiller, Gavam'ın diğer İran eyaletlerinde olduğu gibi Azer, bancana da nisbî bir muhtariyet verebileceğini ve fakat, parlâmentonun Azerbaycan hükümetinin ipkasını Jtabul ede1 ceğıni şüpheli görmekte olduğunu söylemektedirler. Etibank Stimerbank Sermayelerinin arttırılması hakkındaki tasarı münasebetile dün Mecliste uzun görüşmeler ve tartışmalar oldu Sovyet Rusya ile Mısır arasındaki gerginlik Yeni hududlar çizilirken Dış İşleri Bakan muavinlerinin faaliyeti Mısır Büyük Elçisi, Moskovada uğradığı istiskallerden sonra vazifesi başına dönmek istemiyor «Gece Kuşu» dün şehrimize getirildi Yunan Dış İşleri Bakanının istifa ettiği şayiaları Aya seyahat Dün Londradan ayrılan Bakanın İngiliz kuvvetlerinin Yunanistanda kalmalarına taraftar bulunmadığı söyleniyor Bir katil dün idama mahkum oldu Küçükmustafapaşada fırın bekçisini, parasına tamaan öldüren Ali asılacak Sovyetler Suriyeyi protesto ettiler Fransa, dahilî bir harbemi gidiyor?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog